GivenName=TuruzYüklə 23,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/16
tarix17.04.2017
ölçüsü23,7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

 ,
شٛل رييلابج لاٛي ِٛٛي

٭٭٭
 
رّيسطِزٚا ٌٖٛ ٛج٘ٛچٚا
 ,
ا
 ٜ
 يري
رسو َٛي زٚز ِٛٛي
 .
يس٘ ٝچيا ٖبل يرلايچضبث
 ,
ا
 ٜ
 يري
رسو َٛي زٚز ِٛٛي
 .
 
 ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل
ا
ير
 ,
ي يچضبث
ٚزرؤ
,
يرث يسٌّ 
 .
ي
 جؤ
ا
ا ةٛضٚز ر
يرئي ٚسدؤ
 ,
ا
 ٜ
 يري
رسو َٛي زٚز ِٛٛي
 .
 
 جٌٛ
ا
يسيا ٗيِبي يِا ر
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
79 
www.turuz.com
 
 
يسيا ٗيِبل يؼبٔٛچ َا
 .
س ـ يسس
يسيا ٓيّيبي ٚزؤ
 ,
ا
 ٜ
 يري
رسو َٛي زٚز ِٛٛي

٭٭٭
 
تيدبچ يّئا ـ
 ,
قبچِآ ٖبچبل
 ,
بؼبچِآ رئي رٚسذٛي ٜزرئي
 .
ا ٜزرئي ٛث ٗس
سيِ ِٕٝؤ
 ٜ
ٖ
 ,
بؼبچِآ رئي رٚسذٛي ٜزرئي
 .
 
ي
 ْٚزرؤ
ي ٗيّئا
يٙيضبي زؤ
 ,
يٙيضاز ـ ْاز صيّٕيسيؼاز
 .
يٙيضبث هيز ٚرْٛل يسٙيا
 ,
بؼبچِآ رئي رٚسذٛي ٜزرئي
 .
 
 جٌٛ ٗٔ
ا
ْ ٜر
 ,
يؼبٙيس جٌٛ
 ,
ٓيؼبٔٛچ َا رٚززٛجدٛس شاز
 .
 قبضٚرٚٚ ٌُ
ا
يؼبيبس ر
 ,
بؼبچِآ رئي رٚسذٛي ٜزرئي

٭٭٭
 
يزريسؼبي خٚا رلايّلاربي
 ,
 جٌٛ
ا
زرئز ر
ٜسٕييئٌ زؤ
 .
يسسبث خٚا ٝ٘
 ,
جٙيّيل ٜز ٝ٘
 ,
 جٌٛ
ا
زرئز ر
ٜسٕييئٌ زؤ
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
80 
www.turuz.com
 
 
 
يزريسيذآ رلا٘بل قبٔٛچ
 ,
رلاضبث
 ,
ز
يزريسيؼاز رّضؤ
 .
قبچِآ
 ,
يزريريؼبث ٗيؼزآ
 ,
 جٌٛ
ا
زرئز ر
ٜسٕييئٌ زؤ

اسضٛل بيبل يزريىچ ييل
 ,
ز يزريرييآ
ٖاسضبث ٛضؤ
 .
اسضاٚبس ٛث يزري٘ ّٝجٌٛ
 ,
 جٌٛ
ا
زرئز ر
ٜسٕييئٌ زؤ

٭٭٭
 
يسِآ ي٘ يچضبث شٛل
 ,
يسشئٌ
 ,
ر
 ٌٖٛٚسوؤ
يٙس رلاآ ٖبل
 .
ٛ٘ٚا يسسآ بؽيِبيبل
 ,
ر
 ٌٖٛٚسوؤ
يٙس رلاآ ٖبل
 .
 
تيي ٜز بضاز ٖاسضاز
 ,
يسضآ
 ,
ٚسضٚز بؼاز يس يسريؼبث
 .
ةٛيٛل بسرلا٘لابل
 ,
يسچبل
 ,
ر
 ٌٖٛٚسوؤ
يٙس رلاآ ٖبل
 .
 
رلاٙيزبل ـ سيل ٜزٚا يسريچ
 ,
ربثبل ـ ربثبل يؼبيآ َا

ا خٛچ ٖاس٘لابل
راٚ رّ٘ ِٝؤ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
81 
www.turuz.com
 
 
ر
 ٌٖٛٚسوؤ
يٙس رلاآ ٖبل

٭٭٭
 
شٚز قازٚا ٖ ٜسّئا ـ
ٜ
ٓيّئا ٖ 
 ,
ا
 زؤ
بٞاز زييبل ٝٙيّئا
 .
ي
 ٚزؤ
رٚسذٛچ ٖلابل اسِٛي
 ,
ا
 زؤ
بٞاز زييبل ٝٙيّئا

ٖبسِٚا ازربٞ
 ,
ٖبسِٚا يچ ٝ٘
 ,
ٖبسِٚز اراٚ
 ,
ا
ٖبسِٚز ٝس
 .
ٖبسِٚا صئزآ ِٛٛي ٖاسذٛچ
 ,
ا
 زؤ
بٞاز زييبل ٝٙيّئا
 .
 
 جٌٛ
ا
سّئا ٜسٙس ر
 ٜ
صيدبي ٖ
 ,
ا
 زؤ
صيدبس ريث ـ ريث لا٘بٕؼٚز
 .
شٚرٚٚ اس٘ٚرؼٚا ُئا
 ,
صيدربچ
 ,
ا
 زؤ
بٞاز زييبل ٝٙيّئا

٭٭٭
 
 جٌٛ
ا
بضٛل بيبل يسٙئ ر
 ,
ٛچِٛي ن ٜرٌ اسِٛي
 ,
يسئز
 .
ةٛضٚز لاٛي ـ
 ,
ٜزسيس ٗيسئٌ
 ,
ٛچِٛي ن ٜرٌ اسِٛي
 ,
يسئز
 .
 
ريسير٘بس ٛث ؛يسئز ٖبذبث
 ,
ز
 شؤ
ريزرئز
 ,
رٚزٚرٛل شبث
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
82 
www.turuz.com
 
 
ي ٚزٚا
ريسيربس ٜرّيؤ
 ,
ٛچِٛي ن ٜرٌ اسِٛي
 ,
يسئز
 .
 
ة ـ
 جٌٛ نٛيؤ
ا
ر
 ,
ّٝئث ٕٝشئٌ
 ,
ٖ ّٝيث شبث خٛي ازسيٕيضبث
 .
ٌُ
 ,
ّٝئا ٓيسيث َٚا ير٘بس
 ,
ٛچِٛي ن ٜرٌ اسِٛي ـ
 ,
يسئز

٭٭٭
 
رّيسشئٌ زآ
 ,
رّيسشئٌ خٛچ
 ,
تيّيس٘ يآ
 ,
يسض ّٝىيطئث
 .
ازرلازٛٔٚا
 ,
ازرلازٚسِٚا
 ,
تيّيس٘ يآ
 ,
يسض ّٝىيطئث
 .
 
شٛل
 ,
 جٌٛ
ا
يزلالٛج٘ٛس ير
 ,
يزلامييبس ٖ ٜزريث ـ ٖ ٜزرٞ
 .
يآ
 ,
يزلاميرآ ٖاسلٛيٛس
 ,
تيّيس٘ يآ
 ,
يسض ّٝىيطئث
 .
 
ْٛضٛل بيبل يؼبضآ شٚز ـ
 ,
ز يزلالٛيٛس
ٓيضبث ـ ْٛضؤ
 .
يضب٘ ـ يضب٘ ّٝئث بٕچٚا
 ,
تيّيس٘ يآ
 ,
يسض ّٝىيطئث

٭٭٭
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
83 
www.turuz.com
 
 
ريز ٝ٘ ربل ٛث ـ
 ,
ريز ٝ٘ زٛث ٛث
 ,
ِْٛٚا هيسو ب٘ازاربي
 .
يشسيا ٖبي ٚا
 ,
قٛيٛس ٖبي ٛث
 ,
ِْٛٚا هيسو ب٘ازاربي
 .
 
رٚززٚسِٚا ريث يرلازٚسِٚا
 ,
رٚززٛجدٛس ٌَٛ ؛ٜسٙييئٌ٘ٛ
 .
رٚززٛث رئي رٞ ؛ٜسٙييئزٛل
 ,
ِْٛٚا هيسو ب٘ازاربي

ا صٌ٘ٛ ٝس ٜززٚا ريث
ؤ
ٚز
 ,
ٚزٚا يىيا ريزراٚ ٗيرئي
 .
يسيث ةٛيٛل ٜزٚا ٝچئ٘
 ,
ِْٛٚا هيسو ب٘ازاربي

٭٭٭
 
ٚزرٚٚ بشذبض
 ,
يس يىيا رٞ
 ,
ٝٙيچيا ربل يس٘لابٔٛي
 .
 جٌٛ ٛچٚٚا لاضٛل بيبل
ا
ر
 ,
ٝٙيچيا ربل يس٘لابٔٛي
 .
 
ز
 زرؤ
رٚززٛث ٖبي
 ,
يرلاسبل ربل
 ,
يرلاسبلربچ ٗيرلاؼاز غآ
 .
يرلازب٘بل ٖٛضٛل ٚس٘ٚز
 ,
ٝٙيچيا ربل يس٘لابٔٛي
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
84 
www.turuz.com
 
 
 
ٚسِٛسٛس ُيز
 ,
ٚسِٛوٛث ُئث
 ,
يسّيىچ يئٞ ٖ ٜسٙيرّچيا
 .
ا جٌٛ
يسضآ ر
 ,
يسِ ٝىيز شٛل
 ,
ٝٙيچيا ربل يس٘لابٔٛي

٭٭٭
 
ي
 رِٚسضٛٔرؤ
چ
ٛ٘ٛث ٜسِؤ
 ,
 ٖ ٝيئٌ ٛورٛو ييآ
ا
رِر
 .
ي
سيؤ
 ٜ
 ٖ
يرلأازآ ٖ ٝضٚز
 ,
 ٖ ٝيئٌ ٛورٛو ييآ
ا
رِر

رلايسسبچ سئس ِٝ جٍضٚرٛس
 ,
تيضلاٙيذبي
 ,
رلاٚسسٛس َا
 .
رلايسسآ نرٛو ٝٙيرّشسٚا
 ,
 ٖ ٝيئٌ ٛورٛو ييآ
ا
رِر
 .
 
ةٛضٚزٛث شٛل
 ,
ٚزٛضٕٛ٘ٚز
 ,
يسيطيٕٙيس يرلازب٘بل
 .
يسيطيٕ٘بس ٖٛسٚٚا ٛ٘ٚا
 ,
 ٖ ٝيئٌ ٛورٛو ييآ
ا
رِر

٭٭٭
 
هيرّ٘ ٌّٝ ٖ ٜسيئٌ٘ٛ سيث ـ
 ,
 ٖ ٝيئٌ ٛورٛو ييآ
ا
رِر
 .
كيريربشذآ يرِ ٗيٍشيا
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
85 
www.turuz.com
 
 
 ٖ ٝيئٌ ٛورٛو ييآ
ا
رِر
 .
 
ٓييئٌ يرز ٜسٙيرّشسٚا
 ,
ٚٛس ـ سس زآ ريث
 ,
ٗييئي زآ ريث
 .
ي
 زٛ٘ٛسثٚرؤ
ٗييئز ٜسيث
 ,
 ٖ ٝيئٌ ٛورٛو ييآ
ا
رِر
 .
 
رلاِٛي قازٚا يسيث ةٚرٛي
 ,
رِ ٝطئٔ ديس
 ,
رلاِبي بجٚا
 .
رلاِٛؼٚا يآ ٗيريشئي َا
 ,
 ٖ ٝيئٌ ٛورٛو ييآ
ا
رِر

٭٭٭
 
تيٌّ صيل ٛث راٚ يس ٝچئ٘ ـ
 ,
ريس٘ ٝيئز سيس ٗيسّيث لاٚا
 .
ن ارٛث ٖ ٜسّيا ٖ ٝچئو
ةٛچؤ
 ,
ريس٘ ٝيئز سيس ٗيسّيث لاٚا
 .
 
بياربٞ ٓيو
 ,
ٖازاربٞ ٓيو
 ,
ٗيٙييئٌ سئس
 ,
ٖازربل ٗيريچ
 .
ازرٛث تيِبل راٚ يرلاذٛچ
 ,
ريس٘ ٝيئز سيس ٗيسّيث لاٚا
 .
 
ٗييئٌ ٗيِآ يرّورٛو ٛث
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
86 
www.turuz.com
 
 
ٗييئي ـ ٗييئي ٗييلإيسسآ
 .
ٗييئز ٜزٛئا سي٘ ٝسئز ٝ٘
 ,
ريس٘ ٝيئز سيس ٗيسّيث لاٚا

٭٭٭
 
يس٘ ّّٝئس صيل
 ,
يس٘ ٝـٌِّٛ زبي
 ,
شاٚبي ـ شاٚبي يسٙيس بشذبض
 .
يزبٙيٚا ٛس
 ,
يزبٙيبل ٖبل
 ,
شاٚبي ـ شاٚبي يسٙيسيا رئي
 .
 
ي يآ
ٚس٘ٚرؤ
 ,
يس٘لاراٚٛي
 ,
يس٘لاربثبل رلالٛجرٛٔٛس
 .
يس٘لاربٔٛس رّو ٝچيچ ـ ٌَٛ
 ,
شاٚبي ـ شاٚبي يسٙيز رلاٛس

غاززٛث يسضآ
 ,
بيبل ٝذض
 ,
بيلا ٖ ٜزٚا ٚس٘ٛل رلاضٛل
 .
چ يسٌّ زِٛٛث
بيبچ ـ ِٝؤ
 ,
شاٚبي ـ شاٚبي يسٙئا ٜزٚز
 .
 
رلاب٘ٛس رٛج يزاسّيملبل
 ,
ز غآ
رلاب٘ٛج غآ ٜس٘ٛضؤ
 .
زبل ؛ٝٙيرئي ربل
 ,
رلاب٘رٚز
 ,
شاٚبي ـ شاٚبي ٚس٘ٛل ٜرئي

٭٭٭
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
87 
www.turuz.com
 
 
ريز ٗىطيي ٜز ؛رئي سئب٘آ
 ,
ز
 زرؤ
راٚ ٚزٚا
 ,
ز
يٕييئٌ زرؤ
 .
ازبس٘بيٛث ّٝو ٝچيچ ٗئ
 ,
ز
 زرؤ
راٚ ٚزٚا
 ,
ز
يٕييئٌ زرؤ

 
رٚسِٛث بيٛث ٜزرّو ٝچيچ
 ,
يربس يريث
 ,
ريسِآ يريث
 .
ي ٝچئ٘
سئٌ ٝ٘ؤ
 ٜ
رٚسِٛي ٖ
 ,
ز
 زرؤ
راٚ ٚزٚا
 ,
ز
يٕييئٌ زرؤ

 
رٛضٚز ٝجئٌ
 ,
ٜرٞ ريسبي
 ,
ٜرئي يى٘بس ريسآ قلاٛل
 .
ي ب٘ٛث ٗيرئي ب٘آ
ٜرؤ
 ,
ز
 زرؤ
راٚ ٚزٚا
 ,
ز
يٕييئٌ زرؤ

رئي
 ,
ٓيؽيس٘لاٚز بٙيضبث
 ,
رئي
 ,
ٓيؽيس٘لابل ٝ٘ٛشسٚا
 .
رئي
 ,
ٓيؽيس٘لايٛل ٝٙيىس
 ,
ز
 زرؤ
راٚ ٚزٚا
 ,
ز
يٕييئٌ زرؤ

٭٭٭
 
ازرٛث
 ,
رّّئا ٚسسٛس بٕؼٚز
 ,
 جٌٛ
ا
ٛضٛل بيبل ّٝيا ر
 .
بثٚا ـ بثٚا رّيزريزسٌ
 ,
 جٌٛ
ا
ٛضٛل بيبل ّٝيا ر


 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
88 
www.turuz.com
 
 
 
رّيزريسٙيز
 ,
رلايزلا٘بي
 ,
رلايزلا٘آ يٙيرّّيز
 .
رّيزرئٚ ٛئا
 ,
رلايزلأاز
 ,
 جٌٛ
ا
ٛضٛل بيبل ّٝيا ر

 
قبٙيس ريؼآ ٚٚٚا ييآ
 ,
يِرئي رٚسذٛي ازٚٚا
 ,
قب٘ٛل
 .
قبٕيٚا ـ قبٕيٚا رلايزربدآ
 ,
 جٌٛ
ا
ٛضٛل بيبل ّٝيا ر

٭٭٭
 
ٛسٛچٚٚا ٖبذ ٗيرِرئي ٛث ـ
 ,
بٕسٛس بضاز يسيث ؛ييآ
 .
ُيجٙيربل يبي
 ,
َٛجٛذٛي صيل
 ,
بٕسٛس بضاز يسيث ؛ييآ

ا
 زؤ
ْ ٜر ّٝيز جٌٛ ٖاسٕير٘بس
 ,
ا بي
ْ ٜررٚسِؤ
 ,
ا بي
ْ ٜر ِٝؤ
 ,
ْ ٜر ّٝئا نرٛو يٙيرز زْٛث
 ,
بٕسٛس بضاز يسيث ؛ييآ
 .
 
هيزرض ّّٝيز ؛ٗيسي ٝسّيث ُيز
 ,
ز حلا
ز ـ شؤ
هيزرض ّٝجٌٛ ٝضؤ
 .
بٔٛل
 ,
هيزرض ّٝث اربل
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
89 
www.turuz.com
 
 
بٕسٛس بضاز يسيث ؛ييآ
 .
 
ْبيٛچٚٚا ٗٔ
 ,
 ٚٚا
ا
ي٘ ٜر
 ,
ْٚٚٚا ٖ ٝسٙس
 ,
ٓي٘ ٜرٛو زٛث
 .
زرٛي ـ رئي
 ,
بثٚا
,
ٓي٘ ٜرئٚ جٌٛ
 ,
بٕسٛس بضاز يسيث ؛ييآ
 .
 
يشسبي ـ يشسبي بٔلالبٙيٚا
 ,
يسسبد يّ٘بل ْبيبد ٓيٙٔ
 .
هض ّٝجٌٛ ٌُ
 ,
يسسبث ـ يسسبث
 ,
بٕسٛس بضاز يسيث ؛ييآ

٭٭٭
 
اس٘بضٛسٛس ٛچٚٚا يىيا
 ,
ز ٚسِٚرٚٛس ربل
ب٘بي ريث زرؤ
 .
رِ يشّير٘
 ,
رلا يسريؼبث
 ,
ز ٚسِٚرٚٛس ربل
ب٘بي ريث زرؤ

بضآ ـ بضآ ارلا٘بؼربي
 ,
بضاز ـ بؼاز رلايسّيدريچ
 .
ز يسؼبي بيبد
ٝضؤ
 ,
بضبث
 ,
ز ٚسِٚرٚٛس ربل
ب٘بي ريث زرؤ

 
ّٛجٌٛ ييآ
 ,
يشيا بيبد
 ,
يسريؼبث ٖٛس
 ,
يشّيٙيا ٖٛس
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
90 
www.turuz.com
 
 
ٓيشيا ـ ٓيشيا يسشيا ييآ
 ,
ز ٚسِٚرٚٛس ربل
ب٘بي ريث زرؤ

 
رلايزلايٛٞ ةٚٚٛل ٚٚٚا
 ,
تيدبس
 ,
تيدبل
 ,
رلايزبٙيٚا
 .
رلايزبٙيبل  رلايسريسيل
 ,
ز ٚسِٚرٚٛس ربل
ب٘بي ريث زرؤ

٭٭٭
 
ارلابثٚا يسّييبي سس
 ,
َٛشسٛس رلالبجٚا رٌٛ
ٜ
يس٘ 
 .
ةٚرٚٚ ييآ ٖٚرٛثسيث ريث ـ
 ,
َٛشسٛس رلالبجٚا رٌٛ
ٜ
يس٘ 
 .
 
رلايزلايبٞ يرلابثٚا
 ,
 ييآ
ا
رلايزلايبد يس

رلايزلايٛل ٛيٛٔٛس ـ رٛس
 ,
َٛشسٛس رلالبجٚا رٌٛ
ٜ
يس٘ 

 ي٘ ٝچئو رٞ
ٜا
 
رّيز ّٝي
 ,
ا
ةٛيؤ
,
ا 
س زٛيؤ
رّيز ّٝيؤ
 .
ر ُيز
رِٚسوؤ
 ,
رّيز ّٝيٛو
 ,
َٛشسٛس رلالبجٚا رٌٛ
ٜ
يس٘ 
 .
 
يسٌّ سيل ريث ٖٚرٛث يشسبي
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
91 
www.turuz.com
 
 
 جٌٛ
ا
يسّيث خٚٚٛي ٛ٘ٚا ر
 .
ٚسٌِٛ بضٛل رلا٘ٚا تيذبث
 ,
َٛشسٛس رلالبجٚا رٌٛ
ٜ
يس٘ 

٭٭٭
 
رلاٛس
 ,
ي
رٚزٚرٚز ـ حٚز رِّؤ
 ,
اسٙيسلائا رلاضاز ٚرٚز
 .
ـ شلااز
 
سّٕيسيطئا شاٚبس
 ,
اسٙيسلائا رلاضاز ٚرٚز
 .
 
ٛچٚٚا
 ,
ري٘لاميّيل ٛچيٛٞ
 ,
ري٘لاميچآ ازرلايٙٞبٔ

ري٘لالٛج٘ٛٔ رلاضاز ٚرٚز

Yüklə 23,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə