GivenName=Turuz


رلاٚا ٖٛؽِٛس ٖ ٝشيث زٛسٌ٘ٛYüklə 23,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/16
tarix17.04.2017
ölçüsü23,7 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

رلاٚا ٖٛؽِٛس ٖ ٝشيث زٛسٌ٘ٛ

ارٛث لاربد صٌ٘ٛ ٓير٘بس
 ,
ٖاسطيل ارٛث ٗيسريچ
 ,
ٖازربل
 .
ٖازراز ربسرٛل يرِرئي ٛث
 ,
رلاٚا ٖٛؽِٛس ٖ ٝشيث زٛسٌ٘ٛ
 .
 
صٌ٘ٛ ِٛٚا
 ,
ٜسٙٔ ْٚسِٛس
 ,
ٜس٘ ٌّٝ شٛس ٜرِرئي ٛث
 .
ٖ ٜسٙٔ يٙس رارييآ ٓيو
 ,
رلاٚا ٖٛؽِٛس ٖ ٝشيث زٛسٌ٘ٛ

٭٭٭
 
شٛل بيبل يآ ـ
 ,
ٗيسِبل ازربٞ
 ,
سّٕيث ٝچئو ٖازارٛث شٛل
 .
ْ ٜريسٌ يٙس ريسّيا ريث
 ,
سّٕيث ٝچئو ٖازارٛث شٛل
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
105 
www.turuz.com
 
 
 
ٗٔ ْ ٜريسئٌ ب٘بؼٚز ٌٖٛ
 ,
س
 ّٝيؤ
ٗس ٖبسازربٞ ْٛضٛل
 .
سيٕيجٙيا
ٜ
ٖ ٜسٙٔ ٖ ٝيئز ٖ 
 ,
سّٕيث ٝچئو ٖازارٛث شٛل
 .
 
ٓيِآ ٖازبل شٛل بيبل يآ
 ,
يِبي ٓطئريشيا
 ,
ِٛٛي
 .
بؼبثبل ٜبٌ
 ,
يِاز اسٞبٌ
 ,
سّٕيث ٝچئو ٖازارٛث شٛل

٭٭٭
 
ي سيا ٖاسضٛل بيبل
يز ٝٔرؤ
 ,
زبِٕٚا ن ّٕٝيث يؼبجلاٚا
 .
يزبٕ٘بدبس يزسٌ ُيا ريث
 ,
زبِٕٚا ن ّٕٝيث يؼبجلاٚا
 .
 
بٙيؼاردٛس ٛثٛل يسريچ
,
 
بٙيؼبثبل صٌ٘ٛ يشسيا
 .
بٙيؼاريل رلاميّّيضبي
 ,
زبِٕٚا ن ّٕٝيث يؼبجلاٚا
 .
 
 شبث ٚا
ٜا
 
يسي
 ,
يزلاسبل سيز
 ,
ازربٞ
 ,
يزاسسلائا يس٘بٞ
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
106 
www.turuz.com
 
 
چ ٜرئي
ةٛوؤ
 ,
يزلاسٚا رٚا
 ,
زبِٕٚا ن ّٕٝيث يؼبجلاٚا

٭٭٭
 
ٖاسٙيؼبثبل يسچئو يريث
 ,
اسٙيسيرّيا ٗيسآ ٗئ صئث
 .
ي
 ٜسيؤ
يزري٘ ّٝسس يچٔبل
 ,
اسٙيسيرّيا ٗيسآ ٗئ صئث
 .
 
ٗيٕيو رئي ٛث
 ,
ٗيٕيو يرّيا
 ,
ٗئ ـ ٗئ رلاسآ يزريطيدبچ
 .
ٗيىس ن ٝطٕيض يزريي ٝٙطيو
 ,
اسٙيسيرّيا ٗيسآ ٗئ صئث

ٖاربسٚا رآ ـ
 ,
ٖ ٜرٛس يرّيا
 ,
يّلبدبد غآ
 ,
 يچسآ
ا
ٖ ٜر
 ,
ي شٛل اسيٛث رآ
سئ ٝٔرؤ
 ٜ
ٖ
 ,
اسٙيسيرّيا ٗيسآ ٗئ صئث
 .
٭٭٭
 
چئٞ ئرلاٚا شٛل اسيٛث رآ ـ
 ,
ٖٛسِٚا ٍَٛ٘ٛي ن ٜرٌ ربچٚا
 .
ٓطيٕشيطئا ٜزرّٕييئز
 ,
ٖٛسِٚا ٍَٛ٘ٛي ن ٜرٌ ربچٚا
 .
 
رلاسآ ٓيسيث بسِٚا ربچٚا
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
107 
www.turuz.com
 
 
رلاسبل ٖٛيٛث ب٘ٚا ٖلادبل

رلاسٚا زٚسِٚا ٝٙيرئي رٚا
 ,
ٖٛسِٚا ٍَٛ٘ٛي ن ٜرٌ ربچٚا
 .
 
بسآ ٝسرئٚ زب٘بل ير٘بس
 ,
ربسبچ بيآ ربدبچ ،ربچٚا

بسآ ٖٛؼرٛي يّلبٔٛچ يآ
 ,
ٖٛسِٚا ٍَٛ٘ٛي ن ٜرٌ ربچٚا

٭٭٭
 
چ
 ٜرؤ
ب٘ٚا يچسآ يزرئٚ ن
 ,
چ ٛثٛل
ا ٛث ٜسِؤ
ريسج٘ ٜريؤ
 .
 جٌٛ
ا
يسٌّ ٝيئٞ يسئي ر
 ,
چ ٛثٛل
ا ٛث ٜسِؤ
ريسج٘ ٜريؤ
.
 
 
بمضبل
 ,
رٟو
,
رئز
 ,
سٕٙس
 ,
ٖ ٜسٙيطيرئي بؼرٛي ي٘بس
 .
ٖ ٜس٘ٛضٚرٛي ي٘بچياز ريث
 ,
چ ٛثٛل
ا ٛث ٜسِؤ
ريسج٘ ٜريؤ
 .
 
يٙيرلاسآ ريث ـ ريث يسيبس
 ,
يٙيرلازآ رئي ـ رئي يسئز
 .
ٗيرّجٌٙ
 ,
يٙيرلاسربل
 ,
چ ٛثٛل
ا ٛث ٜسِؤ
ريسج٘ ٜريؤ


 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
108 
www.turuz.com
 
 
٭٭٭
 
چ ٛثٛل
ارٛث رٚسِؤ
,
بسآ 
 ,
ي
 زؤ
ي
ريسميّّيضبي ٝجوٚزرؤ
 .
رلاسٚا يرّيا زٛي ـ زٛي ازرٛث
 ,
ي
 زؤ
ي
ريسميّّيضبي ٝجوٚزرؤ

 
چ ٛثٛل
يسآ ِٖٛؤ
 ,
ٛسٚا
 ,
يطيؼبي زآ
 ,
ٚزِٛٛث زآ
 .
ي
 ٜس٘ؤ
ز ٗئ ـ ٗئ
رِٛٛسٛس َؤ
 ,
ي
 زؤ
ي
ريسميّّيضبي ٝجوٚزرؤ

 
ٖ ٝس٘ ٌّٝ َٛي قازٚا ؛ٖ ٝيئز
 ,
ٖبيي٘بس رآ
 ,
ٖ ٝس٘ ّٝيث رآ

ٗس ّٝح ٌُ ربسٚا يرّيا
 ,
ي
 زؤ
ي
ريسميّّيضبي ٝجوٚزرؤ

٭٭٭
 
ي ٖ ٜزريث يرّيا
ٚسِٚرٛسؤ
 ,
ا ٚسدٛل رلاؼاز
سٙيرئي زؤ
 ٜ
ٖ
 .
يس٘لابرِبچ ةٛضٛج سي٘ز
 ,
ا ٚسدٛل رلاؼاز
سٙيرئي زؤ
 ٜ
ٖ

 
يس٘لابؽِاز يرلا َبي رآ
 ,
ي
 يؤ
يس٘لابؽِٛچ ازٛس رئي ـ
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
109 
www.turuz.com
 
 
يس٘لابؼريي رلازِٛٛث ديس
 ,
ا ٚسدٛل رلاؼاز
سٙيرئي زؤ
 ٜ
ٖ
 .
 
 جٌٛ
ا
يسدبچ رآ ريث نٚرٛي ر
 ,
ا
 ٖؤ
ي ٗيربدبچ
يسدبس ٖٛ٘ؤ
 .
ٚسدٛل يسس ج٘بٔريل ٖ ٜزريث
 ,
ا ٚسدٛل رلاؼاز
سٙيرئي زؤ
 ٜ
ٖ

٭٭٭
 
ي سّٕيٙئي ٛث
سىيِ َ ٜزؤ
 ٜ
ٖ
 ,
ي
 يؤ
يسٙيسىيز
 ,
ٚس٘ٛلزٚا رئي
 .
ٖسيسرٙطيو
 ,
ٖسيشّير٘
 ,
ي
 يؤ
يسٙيسىيز
 ,
ٚس٘ٛلزٚا رئي
 .
 
يز ٜرشيس غاز
 ,
ٚسذرٛل زِٛٛث
 ,
يسذبچ ن ٝطٕيض قبيبس يچٔبل
 .
يسريي ؛بسيزراٚ ٝ٘
 ,
يسذبي
 ,
ي
 يؤ
يسٙيسىيز
 ,
ٚس٘ٛلزٚا رئي

يلاٚز ـ يلاٚز يرّيا يسدبچ
 ,
ريزسي٘ز ٛث
 ,
يبچ يو بسذٛي
 .
قبٔٛچ
 ,
يچٔبل
 ,
ياربٞ ـ ٚسيٛٞ
 ,
ي
 يؤ
يسٙيسىيز
 ,
ٚس٘ٛلزٚا رئي
 .
٭٭٭
 
س ٖسٙيطيٕچئو
زؤ
ٚا يسچآ 
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
110 
www.turuz.com
 
 
ا ؛صيٕچئو
رؤ
ريسو ٕٝئز َٛي ٖ ٜ
 .
ا
 زؤ
ٖ ٜزرّ٘ ٌّٝ بٙيضبث
 ,
ا ؛صيٕچئو
رؤ
ريسو ٕٝئز َٛي ٖ ٜ
 .
 
ٖاز ييآ غآ
 ,
ٖاسضٛل بيبل
 ,
ي
 يؤ
ٖاسللازٛث
 ,
ٖاسطيل يِربل
 .
بيبل اربل
 ,
ٖاسضاز ٚرٚز
 ,
ا ؛صيٕچئو
رؤ
ريسو ٕٝئز َٛي ٖ ٜ
 .
 
 ٜٛئا ٓيسيث ن ٜسئٌ ـ
ا
ٖ ٜر
 ,
 ٖ ٜزرٞ ّٝئا ٓيسيث صي٘از
 .
ٖ ٜسٙي٘ ٝ٘ٚز
 ,
ٖ ٜسٌ٘ٛ٘ٛ ٛث
 ,
ا ؛صيٕچئو
رؤ
ٜ
ريسو ٕٝئز َٛي ٖ 

٭٭٭
 
بٙيؼبثبل يسريچ رّّئا
 ,
 جٌٛ
ا
ز ر
يسضلابٕؼٚز ةٛ٘ؤ
 .
يسچيا سيٕيل
 ,
چ
يسسو ن ٜرؤ
 ,
 جٌٛ
ا
ز ر
يسضلابٕؼٚز ةٛ٘ؤ

يورّيسئز
 ,
ٖلاؼٚا هيسيث
 ,
ٖب٘آ ـ ٖبسآ صيٕشيا ٗيٙس
 .
ٖلابل ٜزرئي ريزرلابٕؼٚز
 ,
 جٌٛ
ا
ز ر
يسضلابٕؼٚز ةٛ٘ؤ

 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
111 
www.turuz.com
 
 
ّٝئا بٕؼٚز يسسبچ تيٌّ
 ,
چ ٛثٛل ٖ ٜزرئي ٛثٛل
ِٝؤ
 .
 جٌٛ
ا
 يزآ ر
ّٝيز ٚسضٚز
 ,
 جٌٛ
ا
ز ر
يسضلابٕؼٚز ةٛ٘ؤ

٭٭٭
 
بؽيِبسرٚا يسريچ سيل ريث
 ,
ي غآ يرِ ٗيٍيچ
ؤ
ٗيچري
 .
شٛل بيبل ٚا يسئز ٓٙٔ ـ
 ,
ي غآ يرِ ٗيٍيچ
ؤ
ٗيچري
 .
 
ِْٛٛي ٓيٙٔ
 ,
ِٖٛٛي ٗيٙس
 ,
ارٛث ْٚس٘ٛل
 ,
ٓيسِبل ازرٛث
 .
ز
ؤ
ي ةٛ٘
ْٚسِٚا سيل ريث َ ٜزؤ
 ,
ي غآ يرِ ٗيٍيچ
ؤ
ٗيچري
 .
 
ٌّٕٝ ٜسٙس
 ,
ٌّٕٝ ٜسٙٔ
 ,
ِٝا ـ َا سيث ازرٛث ن ٜرئٚ
 .
ّٝئا بٕؼٚز قلاٚا بٕؼٚز
 ,
ي غآ يرِ ٗيٍيچ
ؤ
ٗيچري
 .
٭٭٭
 
ٜزرّّئا ٛث ٓيسدبس ٜسٙٔ ـ
 ,
ب٘آ ـ بسآ
 ,
شازربل ـ يجبث
 .
ٓيسضلاٚز خٛچ
 ,
ٓيزربشذآ خٛچ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
112 
www.turuz.com
 
 
ب٘آ ـ بسآ
 ,
شازربل ـ يجبث
 .
 
ٖ ٜزرِرئي ٛث يسٌّ ْٛضٛذ
 ,
ٖ ٜزرّّئا ٛث ٗي ّٝسث رآ
 .
ٗٔ ّٝٙيسيس ْبؼبجلابل
 ,
ب٘آ ـ بسآ
 ,
شازربل ـ يجبث
 .
 
ْٛضٛل بيبل ٗيسيازربٞ ٗس
 ,
ْٚسضٚٚٛل ٗٔ ٝٙس ٓيسٌّ
 .
ٓيطيربل ٗٔ ٜسيس ن ٜرٌ
 ,
ب٘آ ـ بسآ
 ,
شازربل ـ يجبث

٭٭٭
 
ريزربچٚا سيل ٓيزآ يسٙيا ـ
 ,
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل
 .
ٗيزريربشذآ يٙٔ يو ٗس
 ,
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل
 .
 
ْ ٜرٙيٛئس يٙٔ ٖبسِآ
 ,
ْ ٜرٙييئٌ ٛ٘ٚز ٗيٌّ
 .
ا ٜسٙيچيا ُئا
ٖٛيؤ
ْ ٜر
 ,
يئٌ يسيرز زرٛل
ٜ
ٖلاؼٚا ٖ 

ْاربؼبس رآ ٌٖٛ رٞ ٝٙس
 ,
ْاربؼٚز رٛج ؛اسٔبسِٚا هس
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
113 
www.turuz.com
 
 
ْاربذبث هس ٖب٘آ ٝٙس
 ,
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل

٭٭٭
 
يسچئو رّّيا
 ,
يسسرآ يضبي
 ,
 جٌٛ ٛچٚٚا ٚسضٚز ٖ ٜسجٌٛ
ا
ر
 .
يزربؼآ شبث
 ,
ز
يسِاراز شؤ
 ,
 جٌٛ ٛچٚٚا ٚسضٚز ٖ ٜسجٌٛ
ا
ر

 
زيٍيا يرلاِٛؼٚا
 ,
بضٛل
 ,
ربجبث يريث
 ,
ربچٚا يريث
 .
بضبث ٚزرٚٚ يٙيٍيِ جٌٙ
 ,
 جٌٛ ٛچٚٚا ٚسضٚز ٖ ٜسجٌٛ
ا
ر

 
يضاز ـ يؼاز يزريٛئس خٛچ
 ,
ٛضٛل بيبل ،يربچٚا سيل
 .
يضبي يسسبچ ٜزٛي َٛي چٚا
 ,
 جٌٛ ٛچٚٚا ٚسضٚز ٖ ٜسجٌٛ
ا
ر

 
 
 
 
 
 
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
114 
www.turuz.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؛يدبل يجٙيىيا
س ربجبث
ج٘ ّٝيؤ
ي
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
115 
www.turuz.com
 
 
 
يسچئو ُيا خريل
 ,
ربجبث
 ,
 زيٍيا
ا
ٚسِٚا ر

ا
زؤ
يطيٌّ 
 ,
ٗيضبي رٞ راٚ يٕيسبي

جٙيربل خريل ٚسِٚا ٛيٛث تيسرآ ـ تيسرآ
,
 
ا
زؤ
يطيٌّ 
 ,
ٗيضبي رٞ راٚ يٕيسبي
.
 
 
يسيا يچسآ ٚا
 ,
ٚسيٛچٚٚا ٚا
 ,
يجيسآ

يجٙيدبي زبٕسبث جٙيّيل ٝج ٜسٙيٙي ٜا

ييس
ي
يجٙيّيل كيّ٘بٕسبث زٛي يسيبٔر
,
 
ا
زؤ
يطيٌّ 
 ,
ٗيضبي رٞ راٚ يٕيسبي

 
ٚسضٕٛؼٛث ٚزرٛل يىيا اسٙيضبي ٖٚا
,
 
ز ٗيرلا٘لادبل
يسطيٕؼبس يٙيرّضؤ
.
 
ز
 ٜزرّضٛيؤ
ن ٝطٕيض
 
ةِٛٚا 

يسطيٕذبض
,
 
ا
زؤ
يطيٌّ 
 ,
ٗيضبي رٞ راٚ يٕيسبي

٭٭٭
 
ٚا
 ,
يزريسآ جبؼآ يِّا ٛجٚٚسيث
 ,
ٛجٌٛ ِٖٛٛل
 ,
ن ٜرٌ ريث يچيا ٗيضبث
 .
يزريسراز يسآ زٛي صئث ّٝيِا ريث
 ,
ٛجٌٛ ِٖٛٛل
 ,
ن ٜرٌ ريث يچيا ٗيضبث

يزريٙيس يّئث ٗيسآ ؛يزريٙئ رآ
 ,
يزري٘بي رِرئي ٗي ٜز ؛يزريسآ خٚا
 .
ٚزرٛ٘ٛل ارلاجبؼآ تي٘لازلاٛس
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
116 
www.turuz.com
 
 
ٛجٌٛ ِٖٛٛل
 ,
ن ٜرٌ ريث يچيا ٗيضبث
 .
 
ٛ٘ٛذٛث ـ يٛث
 ,
ٛجٌٛ
 ,
يسيا ريث يضبث
 ,
س
ٚزؤ
,
ا 
ٚسيِِٛٚٛآ ٚزؤ
 ,
رْٛل
ٚ
ي
ٚز
 .
ي غاز ربجبث زيٍيا
 يِ ٜزٚؤ
يسيا را
 ,
ٛجٌٛ ِٖٛٛل
 ,
ن ٜرٌ ريث يچيا ٗيضبث

٭٭٭
 
ٝٙيٙي ٜا يسطيٕٙييئٌ يسيرز رآ
 ,
يشسيا
 ,
ي قٛيٛس
ٓييئٌ ٛث ريي ٝٔرٛسؤ

هيِ ٝشسٚا يسيرز زرٛل ٗي٘ يسبسآ
 ,
يشسيا
 ,
ي قٛيٛس
ٓييئٌ ٛث ريي ٝٔرٛسؤ

 
رآ يشيا ريسجي٘لاِٛچ ّٕٝييئٌ ٛث
 ,
ٖازٚا ازرلاللازٛث ّٝيا َٛچ ٛث
 ,
ربي
 .
رلائا خٛچ رييئٌ ازرٛث ٖ ٜسٕييئٌ ٛث

يشسيا
 ,
ي قٛيٛس
ٓييئٌ ٛث ريي ٝٔرٛسؤ
.
 
 
ارلابشذبض
 ,
ريطيِآ ارلالازبس
 ,
ريضلاٚا قاربطيربل ارلازرٛلزٛث
 .
ازٚا
 ,
بيٛس
 ,
ريضلاٛث ٝٙچ ،اربل
 ,
يشسيا
 ,
ي قٛيٛس
ٓييئٌ ٛث ريي ٝٔرٛسؤ

٭٭٭
 
اسٙيِٙآ يي ِٝ ِٝ غآ ٗيربچٚا سيل
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
117 
www.turuz.com
 
 
ريزربچٚا ٓٞ
 ,
ن ِٝ ِٝ غآ ريزر ٜزٚا ٓٞ
 .
ةٛچٚا
 ,
لا٘ٛ٘ٚا بؼازٚا خٛچ رٚزٚا
 ,
ريزربچٚا ٓٞ
 ,
ن ِٝ ِٝ غآ ريزر ٜزٚا ٓٞ
 .
 
ز ٖاسٙيسبسآ
تيِآ جرٛث هيِ ٗىضٛيؤ
 ,
ا ٖاسٙيؽيجآ ٖاسّيج٘بل خٛچ
تيِآ جؤ
 .
ٖازبثٚا ـ ُئا
 ,
تيِآ جٌٛ ٖاسلِٛٚرؼٚز
 ,
ريزربچٚا ٓٞ
 ,
ن ِٝ ِٝ غآ ريزر ٜزٚا ٓٞ
 .
 
ريسمي٘بس ٖاسذٛچ ربجبث ٝييّّئا ٗيچ
 ,
ريسمي٘بي ٖاس٘ٚا ٛذٛچ ٗيرلا٘بلبذ
 .
ي ٖبميجآ خٛچ
ريسميذيل ٖاس٘ٚا ٚزؤ
 ,
ريزربچٚا ٓٞ
 ,
ن ِٝ ِٝ غآ ريزر ٜزٚا ٓٞ

٭٭٭
 
ز بيبل ـ
ّٛضؤ

ٓيربجبث ّٛيٛث قاٚٛل

يي ِٝ ِٝ ٖ ٜرئٚ ٖب٘آ بٕسٛ٘ٚا ٗس
 .
اس٘بضٚرٚٚ اسِ٘ٛٛي ُئا
 ,

Yüklə 23,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə