GivenName=TuruzYüklə 23,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/16
tarix17.04.2017
ölçüsü23,7 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 
 بسآ
(
سٛذئا ـ بٕئٛد

 ِْٛؤث يجٙيريث
 ريٞبط ةارٞؤس
(
رشآ رشآ

ٖبيلاريضبح
 :
 را ٖٛٞ لاّيسآ
Turuz.com
Digitally signed by 
Turuz.com
DN: cn=Turuz.com,
givenName=Turuz.com,
c=United States,
l=US,
o=Turuz.com,
ou=Turuz.com,
Reason: I am the author of this document

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 

www.turuz.com
 
 
 ٜس٘ٛسٛچِؤا بٕضٛل ٖلاٚا يٕورؤٌ يؤس يٍسا ٖبجيبثرشآ ؛ٛسٛذئا ـ بٕئٛد بسآ ٖلاييبس زيربي ُسيؤس ئّبسٛس يريا ٖا اسٙيسيؼزبي ٖبجيبثرشآ هيشيد ٛث يو ٜزسيٙيِا
ريسطيّٕيزبي
 .
 زيربي ٛث
15
رٚسضِٕٛٚا ٖسِٔٛؤث 
 .
7
 ،ِْٛؤث رٞ ٖلاٚا يس ٝىيس يؤس ٗئ ـ 
7
 ٝسيا يدبل رٞ ،يدبل ـ 
7
ريسجّٙيؤس ـ 
 .
«
بسآ
 »
 ٖازارئا ٓيسيث ،ٛسٛذئا ـ بٕئٛد
9
 ،رلالٚرٛس،رّّئا يّّيز نرٛس ٖبيبضبي ٜزرِرئي بمضبث ّٝئثبٞ ،ٜسٙيرّىيّطيٙئٌ ٛؼٚز قازٚا ،بسرٚا ،ٗيذبي ،ٝج٘ؤا ُيا ٗئ ـ 
ريريس٘لا٘بج ٜزرّشيىچ هييبذرآ ٝٙيس ٝجِزؤٌ ؛يٙيٍج ٝٙيچئو ـ ْبضبي ،يو نز ٝٙيرّّيا هّيا ٖازسئارئا ٖٛ٘ٛسِٛٚا ٖبجيبثرشآ ّٝىيِّزؤا ،ٗيرلاسِٛٚا
 .
«
بسآ
 »
ريسطيِٕبل اس٘بٔآ ٖس٘ٛضٚرٛي ٗيرِزؤس يج٘بثبي ٖٛچٚا يؽيسّيزبي ٜسٙيّيز ّٝسٛو
 .
 ٖٛؽيٚا ،ٗيذبي ٜرّىيّىچرئٌ ،ٜرِ ٍّٝث هييبذرآ ٗيرّٙيٍّيث بدٚرٚآ بمضبث ّٝئثبٞ ،بي٘بِٕآ ،ٜرشّيٍٙيا ،ةرع ،ٖاريا ،بيسٚر ،ّٝيورٛس ،بيسآ بسرٚا ،ٖبجيبثرشآ ،اسشيربي ٛث
رٚسضِٕٛٚرٛسؤٌ َٚزؤا يرِ ٝج٘ٛضٚز
 .
 ٝٙٔ ٗيرلابٔزبيِا ٗيريٞبط ةارٞؤس ،يو ٖسٙيرٍّيث يِبع بضير ٗييبس ّٝىيِّ ٜزؤا ،رلاٚسِٚا يجٕيزربي ٜسٙيس ٝٔرؤٌ ٚزٚا كيطيا ٗيىيشيد ٛث ،يو ارلاضاسِٛي ٖٛسٛث
 زرٛي ـ رٛئس ُئا ٖٛسٛث ٖٛچٚا يس ٝٔرؤٌ ٚزٚا كيطيا ٗي٘ يرلايبس بمضبث ٗيٍيشيد ٛث ؛تييئز سيٙيسبيبِٕٚرٛي ازبٕطيِبچ اسِ٘ٛٛي ُئا ،ِٖٛٚا غبس خٛچ رلايزريسسبچ
ْاريريؼبچ بٕيزربي ٚزٛٔٛسِٛٚا رٛئس
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 

www.turuz.com
 
 
؛يدبل يجٙيريث 
 جٌٛ
ا
س ر
يج٘ ّٝيؤ
 
 
ي ٖارٚز ٜس٘ٛشسٚا َٛي ـ
َ ٜزؤ
,
 
ب٘بي ٛث ربشيبل ٛٔٚٚٚا
.
 
ْبييِاربي
 ,
ريذآ ٓي٘بل
,
 
ب٘بي ٛث ربشيبل ٛٔٚٚٚا
.
 
 
يِارآ زآ ٖازٛس ربچٚا
,
 
 ْبضٛٔرٚٚ
ا
يِاربٔ هور
.
 
يِاربي ٚا

يِاربي ٗٔ
,
 
ب٘بي ٛث ربشيبل ٛٔٚٚٚا
 .
 
ْاراربدآ
 ,
رِر ٝٙيٛئس
 ,
ا تيسبچ قبجٚا
ٖٛيؤ
 ٜ
رِر
 .
رِر ٝٙييئز ْبسشييبل شٛث
 ,
ب٘بي ٛث ربشيبل ٛٔٚٚٚا
 .
٭٭٭
 
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل ـ
 ,
ز ٛ٘ٚزٚا
ب٘بي ٛث ر ٜس٘ؤ
 .
ٖٚسِٚا ْٚٚٚا ٓيٙٔ ٜز ٗس
 ,
ز ٛ٘ٚزٚا
ب٘بي ٛث ر ٜس٘ؤ

 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 

www.turuz.com
 
 
 ٚٚا ٝٙٔ َٛضٛل
ا
ي٘ ٜر
 ,
يٙس ْٚرٚسيٚز ٓيربدآ
 .
ٓيٙٔ ٖٚٚٚا
 ,
ا
ٓيٙٔ ٖٚزؤ
 ,
ز ٛ٘ٚزٚا
ب٘بي ٛث ر ٜس٘ؤ

 
ْاراسِبؼبس ي٘اربي رٞ
 ,
ْاراسِبذٛي يٙيسيج٘بس
 .
ْاراسِبذٛچ يٙس ؛ةٛؼٚز
 ,
ز ٛ٘ٚزٚا
س٘ؤ
 ٜ
ر
ب٘بي ٛث 
 .
٭٭٭
 
يزريشيا ٖبل ّٛذٛچ ٛچٚٚا
 ,
ريز ٝ٘ هيِريز
 ,
ريس٘بل ُيسيل
 .
تيّيريي ٚا
 ,
يسِبل سيس يئٞ
 ,
ريز ٝ٘ هيِريز
 ,
ريس٘بل ُيسيل

 
يسيا ٓيو ٚا
 ,
 ؟يسيا يچ ٝ٘
يسيا يجٌٙ ٗيّئا ٛط٘ٛل
 .
يسيا يج٘بس صيِٕ ٝحئو ريث
 ,
ريز ٝ٘ هيِريز
 ,
ريس٘بل ُيسيل
 .
 
ي
 ٜزؤ
َ
 ,
ا
رٛس َ
 ,
لاذبس ي٘بل
 ,
ريس٘بي يٙيساربي
 ,
لاؼاز
 .
يربس لاسٚا كي٘بس
 ,
لاؼبث
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 

www.turuz.com
 
 
ريز ٝ٘ هيِريز
 ,
ريس٘بل ُيسيل

٭٭٭
 
اسميِبيبل يسِبل ُيا چٚا
 ,
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل
 .
يس٘لااٚٛي
 ,
يس٘لابثٚا
 ,
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل

 
ٚسِٚا ّٛؼٚا
,
ا 
يز ٕٝ٘ٛيؤ
 ,
ٚسِٚا يسيل
 ,
يز ٕٝٙيٛئس
 .
يل ٚرٚز
ـ
ٓ٘ ٝي ٝث يز
ـ
يز ٜ
 ,
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل
 .
 
زييبل
 
ـ
ن يسئز 
ب٘ٚا ّٛ٘ؤ
 ,
ب٘آ ـ بسآ ٚسضٚز ازبي
 .
ب٘بي ـ ب٘بي ّٝئث يسِبل
 ,
ٖلاؼٚا ٖ ٝيئٌ يسيرز زرٛل

٭٭٭
 
ن ٜسٙيٕيىچ
قٚزٚا ن ٜرٚؤ
 ,
رِرئي بٕؼٚز
 ,
رّّئا بٕؼٚز
 .
ي ربدٛٞ
ٝٙيي ٝث ٝث ْٚزؤ
 ,
رِرئي بٕؼٚز
 ,
رّّئا بٕؼٚز
 .
 
ريز يشٙيدبس ٜسىيِ ٗيٍشيا
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 

www.turuz.com
 
 
ريز يشٙيدريچ ٖبدٛل ٖ ٜسچيا
 .
ي
 زؤ
ريز يضبي
 ,
ريز يشٙيؼبي
 ,
رِرئي بٕؼٚز
 ,
رّّئا بٕؼٚز
 .
 
ربضلابثٚا ٖبسرٚز ٗيذبي
 ,
ربضلابٕؼٚز ٖ ٝسضٚز قازٚا
 .
ي
 ٜسٙيرِزؤ
ربضلابؼرٛل
 ,
رِرئي بٕؼٚز
 ,
رّّئا بٕؼٚز
 .
٭٭٭
 
رٚرٚز ْٚزرٛي ـ ٓيرئي ٓيٙٔ ـ
 ,
ب٘بي ٚا بجزآ ٖاسؼازٚا
 .
ييبچ
 ,
ي
ِٛؤ
 ,
ٛيٛس يشسيا
 ,
ب٘بي ٚا بجزآ ٖاسؼازٚا
 .
 
يِربث يرلاجبؼآ
 ,
ِٛٚز
 ,
يِبي ُيضبي ٗيٙيرِ هيز
 .
ِْٛٚا هيسو ارٚا ٓيسئٌ
 ,
ب٘بي ٚا بجزآ ٖاسؼازٚا
 .
 
ِٛزٛس ٛسٚا
 ,
ي
ِٛؤ
ٗيرز 
 ,
ِٛٛس يرلاللايبي
 ,
ٗيرس
 .
يريز ـ يريز يرلأازآ
 ,
ب٘بي ٚا بجزآ ٖاسؼازٚا
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 

www.turuz.com
 
 
٭٭٭
 
ٓيرلا٘بي ٚا ٖازرلاؼاز يآ ـ
 ,
ٗي٘آ يٙٔ
 ,
ٗييبٕسٛ٘ٚا
 .
ْبسآ
 ,
ْب٘آ
 ,
ٓيرلايجبث
 ,
ٗي٘آ يٙٔ
 ,
ٗييبٕسٛ٘ٚا
 .
 
رلاللاٛث يآ
 ,
رلاجبٔبي يآ
 ,
رلاجارٛس ُيچ ٖبضاسّيملبل
 .
ي غاز
ي يِ ٜزٚؤ
رلاجبؼآ يؤ
 ,
ٗي٘آ يٙٔ
 ,
ٗييبٕسٛ٘ٚا
 .
 
بدبچ ـ بدبچ زئٌ حبچ هِٛو
 ,
ي
 زؤ
ي يٕيضبي
ربدآ رٛسؤ
 .
ي
ٓيٙيچريؤ
,
ْٛضٛل 
 ,
ْبذِٛچ
 ,
ٗي٘آ يٙٔ
 ,
ٗييبٕسٛ٘ٚا
.
 
٭٭٭
 
رلاميِبيبل ريز ررس ازرٛث ـ
 ,
ا َٚا ررس يٕيو بيبل
ٓير
 .
ريز يٌٕ ريث بيبل ريث رٞ
 ,
ا َٚا ررس يٕيو بيبل
ٓير

 
ٝي ٜٚريش ديچ
,
ٜسي٘ز خبث
 ,
ٜزٚا ـ زٚا لاؼاز ،ٛس ةٚرٚز
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 

www.turuz.com
 
 
ٜسيث تيرئٚ ٛ٘ٛث ير٘بس
 ,
ا َٚا ررس يٕيو بيبل
ٓير

 
لاٚٚا كيِبث ّٝيا يٌٕ زئٌ
 ,
ربي يرلابؽِاز
 ,
ريل
 ,
لاٚٛس
 .
لاٚٛل قازٚا ٛ٘ٛش٘ٚزٚا
 ,
ا َٚا ررس يٕيو بيبل
ٓير
.
 
٭٭٭
 
ْبيٛ٘ٛؼرٚٚ جبٔبي ـ َبي ٗٔ ـ
 ,
چ ٛس
سي٘ز ِٛزٚز رٚزِٛؤ
 .
ي ؛ٝطئٔ ي٘بٞ
ٗيسبطذٚا زؤ
 ,
چ ٛس
سي٘ز ِٛزٚز رٚزِٛؤ

 
ٚزرٛي يٙٔ رلاٛس ؛ٌِْٛٛ
 ,
يسريي رلابيبل ررس
 ,
يزريل
 .
ْٚزرٛي ُيضبي ٓيٙٔ ي٘بٞ
 ,
چ ٛس
سي٘ز ِٛزٚز رٚزِٛؤ

 
رلالبٕيٚا ٚا يسِبل ازربٞ
 ,
رلاللاٛث زٛث ٖارٚس٘ٚز صيز
 .
ي ٓيؽيسدبچ رآ
رلاللايٚا يؤ
 ,
چ ٛس
سي٘ز ِٛزٚز رٚزِٛؤ
.
 
٭٭٭
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 

www.turuz.com
 
 
ا ٖ ٌّٝ ٖ ٜزرِرئي ٚا ـ
ٓير
 ,
بٔلاؼآ ٗس
 ,
ٓييلاؼآ ٗٔ
 .
ن ٝي ٝ٘
يزبٔاسذٛس ّٖٛ٘ؤ
 ,
بٔلاؼآ ٗس
 ,
ٓييلاؼآ ٗٔ
 .
 
ٗيزبٕضٛيٚا ٜرِرئي ٛث
 ,
ا
 زؤ
ٗيزبٕضٚٚٛل ٝٙيٛئا
 .
يزبٕطيدبي ٝٙس ارٛث
 ,
بٔلاؼآ ٗس
 ,
ٓييلاؼآ ٗٔ
.
 
 
رلابل سيس ٗس ٛثٛل ٕٝشئٌ
 ,
ْٚزٚا ؛ٖ ٝسشئٌ
 ,
ي
رلاٛس ْٚزؤ
 .
لاٚا ـ لاٚا اسٙي٘بي ٗٔ
 ,
بٔلاؼآ ٗس
 ,
ٓييلاؼآ ٗٔ
.
 
٭٭٭
 
ا جٌٛ
ٓيدريچ ـ ٓيدريچ يسِبل ر
 ,
اسٙيجيريآ ِٖٛٛي يىيا
 .
ا يسطي٘از يئٞ
ا ـ زؤ
ٝ٘ٚزؤ
 ,
اسٙيجيريآ ِٖٛٛي يىيا
 .
 
كييآ ٝجئٌ
 ,
كييبس زٚسٌ٘ٛ
 ,
قٛيٛس ٚزٚا ارلابٕؼٚز
 .
قٚٚٚا ـ قٚٚٚا ٚسِٚا ن ٜرٚا
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
10 
www.turuz.com
 
 
اسٙيجيريآ ِٖٛٛي يىيا
 .
 
ْبيبٕؼٚز ٗٔ
 ,
كيسآ بسذٛي
 ,
كيسبث ٓيسس ٖاسلبٔريؼبچ
 .
ز
ْزؤ
 ٜ
 ن
كيسرآ ٖاس٘ٛث رِٕٛٚا
 ,
اسٙيجيريآ ِٖٛٛي يىيا
.
 
٭٭٭
 
ي
 ٗيرّوٚزرؤ
يٙس ريىچ
 ,
ي رٞ
راٚ يٕيىچ ٖٛٔٚرؤ
 .
ٌٖٛ٘ٛ
 ,
ٗييآ
,
ٗيرئي
 ,
ٖٚزرٛي
 ,
ي رٞ
راٚ يٕيىچ ٖٛٔٚرؤ
.
 
 
ريسؼاز يريث
 ,
قلاٛث يريث
 ,
قلايٚا ُيضبي ٖلابل اززبي
 .
صيذبث رٛجريث
 ,
قازٚز رٛجريث
 ,
ي رٞ
راٚ يٕيىچ ٖٛٔٚرؤ

 
ٜسسس ريىچ
 ,
ٜسّيز
 ,
ٜززٚا
 ,
س ٝجٙيا ٗيٍيس٘ ٝي ٝث
ٜززؤ
 .
ي ن ٝشسيا رٛ٘ٛل
ٜزؤ
؛
ي 
ٖ ٜززؤ
 ,
ي رٞ
راٚ يٕيىچ ٖٛٔٚرؤ
.
 
٭٭٭
 
ب٘ٚا ٚرٚز يزراِٛبي خٛچ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
11 
www.turuz.com
 
 
س يٙير ٜسئٌ
زبٔلاذبس زؤ
 .
ا ٛچٚٚا ـ يسئز ـ ٕٝشئٌ
ٓير

س يٙير ٜسئٌ
زبٔلاذبس زؤ

 
تييبٕشييبل رّ٘ ٜسئٌ خٛچ
 ,
ي
 زؤ
تييبٕسٚرٛل يٙيضبي
 .
تييبٕشيربي ٝطيا ريث چئٞ
 ,
س يٙير ٜسئٌ
زبٔلاذبس زؤ

 
ٕٝشئٌ ـ
 ,
ٗيرلالبضٚا رلاؼآ
 ,
يرلالاردٛس ٛثٛل رب٘بي
 .
يرلالازٚا بٕيٛل ٗيذبي
 ,
س يٙير ٜسئٌ
زبٔلاذبس زؤ
.
 
٭٭٭
 
راٚ يّيزريث ٝجىس ِٖٛٛي
 ,
بٕذبث لااز ٗيسريچ لاٛي
 .
ريسٙيز ِٛٛي
 ,
ُيث يٙيّيز
 ,
بٕذبث لااز ٗيسريچ لاٛي
 .
 
رب٘ازٚا َٛي ؛ٖبسرب٘بياز
 ,
رب٘ازٚٛل زٛس ٖ ٜسٙيس ٝٙيس
 .
ب٘ازآ َٛي ر ٜريٛئچ َاز
 ,
بٕذبث لااز ٗيسريچ لاٛي
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
12 
www.turuz.com
 
 
 
َٛي
 ,
ا يٍيِريز
ريسو ٕٝ٘ ٜريؤ
 ,
ي ـ ٜرئي
ريسو ٕٝ٘ ٜريز ٝيؤ
 .
ريسلبٕضلاِٛي
 ,
ر
ٓ٘ ٜرؤ
ريز ن ٜ
 ,
بٕذبث لااز ٗيسريچ لاٛي
.
 
٭٭٭
 
قارٛيل ٚسضٚز لاٛي
 ,
يشيا
 ,
ز لاٛي رلاريؽيج خيا
ؤ
ٖ
ٚز
 .
يس٘لايٛث غاز
 ,
ٚسسٛث بيبل
 ,
ز لاٛي رلاريؽيج خيا
ٚس٘ؤ
.
 
 
ٛ٘ٛ٘ٛيٚز رلاِٛي يسچآ
 ,
چ
 َؤ
يٙيٟئٔ
 ,
يٙي٘ ٝچ غاز
 .
ي ٚا
ي زٚز يزرشسؤ
ٛ٘ٛ٘ؤ
 ,
ز لاٛي رلاريؽيج خيا
ٚس٘ؤ
.
 
 
ا جٌٛ
ر
 ,
يزرئٚ لاٛي ٛجٌٛ
 ,
 ٜا حبس ٖازرلاريؽيج
يزريي
 .
ي بثٚا ٝچئ٘ ـ ٝچئ٘
ٚزرؤ
 ,
ز لاٛي رلاريؽيج خيا
ٚس٘ؤ
.
 
٭٭٭
 
ٚسضٚز لاٛي
 ,
يس٘لازب٘بل
 ,
ب٘آ ـ بسآ
 ,
شازربل ـ يجبث
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
13 
www.turuz.com
 
 
يسٌّ سس ريث بٙيؼلاٛل
 ,
ب٘آ ـ بسآ
 ,
شازربل ـ يجبث
 .
 
ي يسٌّ
تيشيا ٚزرٛي ٚزرؤ
 ,
رٚا ٜسٙيرئي
 ,
تيشيث ٖبىيس
 .
ي شبث
تيسئٌ ٖازرٛث ةٚرٛسؤ
 ,
ب٘آ ـ بسآ
 ,
شازربل ـ يجبث
 .
 
يرئي ٖٚزرٛي ٚسِٚا ٝجئ٘ ـ
 ,
ي ٝجئ٘ ٜزريث يسيس
ْٚرؤ
 .
سيٙيسازربٞ
 ,
ٗيرئٚ سس ريث
 ,
ب٘آ ـ بسآ
 ,
شازربل ـ يجبث
.
 
٭٭٭
 
ٖاسؼاز يز ٌّٕٝ سس
 ,
ٖاسضاز
 ,
ٚسسٛس ٝطئٔ
 ,
ٚسسٛس لابس
 .
ٚسضٚرٛس خٛچ
 ,
يسضلاؼارٛس
 ,
ٚسسٛس ٝطئٔ
 ,
ٚسسٛس لابس
.
 
 
ربييز ـ ربييز يّئا يزسٌ
 ,
ربدبچ ـ ربچٚا يزبٕطي٘از
 .
رلاِٛي قازٚا يسِبل سيسّيز
 ,
ٚسسٛس ٝطئٔ
 ,
ٚسسٛس لابس
 .
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
14 
www.turuz.com
 
 
ازربٞ ٓيٙٔ ٓيرلابٕؼٚز
 ,
رلاريزازٚٚا
 ,
ازراز بسذٛي
 .
رلاِٛي سيسّيز ٗيٌّ ّٝيز
 ,
ٚسسٛس ٝطئٔ
 ,
ٚسسٛس لابس
.
 
٭٭٭
 
ٓيريث يّيز ـ
 ,
س
ٓيريث ٚزؤ
 ,
 ؟تيچئو رّٕيو تيٌّ ٖازرٛث
يرِ ٗيٍشيا ْ ٜريسٌ ٗٔ
 ,
 ؟تيچئو رّٕيو تيٌّ ٖازرٛث
 
ي رئي رٞ ازرٛث
ريز قلاسبث ـ َؤ
 ,
ي
 زؤ
ي
ٝجوٚزرؤ
 
ي
ريز قلاسٚا يؤ
 .
 ؟ريز قب٘ٛل ٓيو ٜسيس ٖ ٜزسيث
 ؟تيچئو رّٕيو تيٌّ ٖازرٛث
 
ٓيسبي ن ٝذيا اسٙيطيؼبي
 ,
ن ٜريئس يسيس
 ,
يسبل ي٘ ٝچ
 .
ٓيسلائا ـ ُئا ؛ٌُ ّٝيز ريث


Yüklə 23,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə