Gülşən Orucova, Nərminə Qaragözova, Rafiq İsmayılov, Zahid Xəlilov



Yüklə 4,58 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/24
tarix24.04.2017
ölçüsü4,58 Kb.
#15709
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Tətbiqetmə. 
Verilmiş cümlələrin ardıcıllığını müəyyənləşdirərək mətni dəftərinizə
köçürün.
Ququ quşu uçub göyərçinin yuvasında yumurtladı.
Yazıq göyərçin onun ardınca baxa-baxa qaldı.
Bala ququ qanad açandan sonra uçub öz anasını axtarmağa getdi.
Bir neçə gündən sonra yumurtadan balaca ququ quşu çıxdı.
Göyərçin ona analıq etdi.
Ev tapşırığı: 
Dərsliyin 96-cı səhifəsindəki 6-cı tapşırığı yerinə yetirin. 
Qiymətləndirmə.
Təqdimata, diskussiyaya və tətbiqetmənin nəticələrinə əsasən aparılır.
ЫВ бюлмя
116
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

Dərs 45. SİÇANLA QURBAĞANIN DOSTLUĞU (2 saat)
Motivasiya.
Müəllim yazı taxtasında aşağıdakı sözləri yazır. Şagirdlər hər şaxəyə müvafiq
sözlər – heyvan adları deyirlər.
Suallar: – Bu heyvanlardan hansıları bir-biri ilə dostluq edə bilər?
– Sizcə, yaşayış tərzi fərqli olan heyvanlar bir-biri ilə dostluq etsələr, bu dostluq axıra
qədər davam edə bilər?
Tədqiqat sualı:
– Sizcə, bir-birinə yaxın olmayan heyvanlar ünsiyyət qura bilərmi?
Tədqiqatın aparılması.
Dərsliklə iş. Mətn ifadəli oxunur. Suallar verilir:
– Əsərin belə sonluqla bitməsində hansı heyvanı günahkar sayırsınız? Nə üçün?
– Dost seçəndə nəyə diqqət yetirmək lazımdır?
– “Sən dostunu necə seçmisən?” – sualına cavab  verməklə şagirdlər mülahizələrini
bildirirlər. 
Mətnin məzmununa plan tutulur: 
1. Siçanın qurbağadan xahişi
2. Qurbağanın razılaşması
3. İki gündən sonra 
4. Siçanı ovlayan qaraquş
5. Sərçənin təəccübü
6. Qurbağanın cavabı
Mətnin məzmunu plan üzrə nəql olunur.
1-ci tapşırıq. Mətnin məzmununa “B” variantındakı atalar sözü uyğun gəlir.
İdeya baxımından bir-birinə uyğun olan digər bir mətn “Sincab və balıq” (iş dəftəri, səh. 67)
oxunur və təhlil olunur. Şagirdlər bu mətnlərin oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd edirlər.
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.2.1. Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və
oxuduqları haqqında  danışır. 
Oxuduğu mətnin süjet xəttini dəyişdirib nəql
edir.  
2.2.1. Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş
tə ləb lərə uyğun  sürətli, düzgün, şüurlu,
ifadəli oxu yur.
Düzgün səs tonu seçməklə mətni ifadəli
 oxu yur. Əsas fikri ifadə edərək mətni şüurlu
oxu duğunu nümayiş etdirir.
2.2.3. Mətnin hissələrinə başlıqlar verməklə
məzmununa aid sadə plan  tutur.
Mətnin məzmununa aid plan tutur.
2.2.5. Mətnin məzmununu tərtib etdiyi plana
uyğun  nəql edir.
Mətnin məzmununu plana uyğun nəql edir.
4.1.5. Sözləri qrammatik mənasına görə
qruplaşdırır.
Hərəkət bildirən sözləri seçir və onların
hansı zamana aid olduğunu müəyyən edir. 
Gəmiricilər
Suda-quruda
yaşayanlar 
Quşlar
ЩЕЙВАНЛАР ВЯ ГУШЛАР
117
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

118
ЫВ бюлмя
Qruplarla iş “Nağılı dəyiş” 
Hər qrup əsərin adına uyğun mətn fikirləşib təqdim edir. 
I qrup. Təsəvvür edin ki, əsər “Tısbağa ilə dovşanın dostluğu” adlanır.  
II qrup. Təsəvvür edin ki, əsər “Qurbağa ilə köstəbəyin dostluğu” adlanır.
III qrup. Təsəvvür edin ki, əsər “Siçan ilə pişiyin dostluğu” adlanır. 
IV qrup. Təsəvvür edin ki, əsər “Pinqvin ilə dəvəquşunun dostluğu” adlanır.  
Məlumat mübadiləsi və müzakirənin təşkili.
Qrupların təqdimatı dinlənilir və müzakirə
olunur.
Nəticə:
Hər bir canlı ilk növbədə öz həmcinsləri ilə ünsiyyət qurur, çünki onların yaşayış
tərzi eynidir.
Tətbiqetmə.
İş dəftərinin 69-cu səhifəsindəki mövzu ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Dil qaydaları. Qaraquşun siçanı tutub havaya qaldırdığı hissəni ifadə edən abzasdakı
hərəkət bildirən sözləri seçin, hərəkətin hansı zamanda baş verdiyini araşdırın. Həmin sözləri
dəyişməklə digər zamanlarda işlədin və dəftərinizə yazın.
Ev tapşırığı:
– Heyvanlar haqqında mətn qurub danışın. 
Qiymətləndirmə.
Təqdimata, diskussiyaya və tətbiqetmənin nəticələrinə əsasən aparılır.
Dərs 46. QURBAĞALAR (2 saat)
Motivasiya.
Müəllim: – Canlılar hansı mühitdə yaşayır? (Quruda, suda, səmada, səhrada,
meşədə, çöldə və s.).
– Hansı canlılar həm quruda, həm də suda yaşaya bilir?
Dərsliklə iş. Qurbağa haqqında məlumat dərslikdən oxunub təhlil edilir. Dərsliyin 98-ci
səhifəsindəki 1-2-ci tapşırıqlar yerinə yetirilir. 
1-ci tapşırıq. Birinci cümlə sonuncu abzasa, ikinci cümlə birinci abzasa, üçüncü cümlə
 ikin ci abzasa, dördüncü cümlə isə üçüncü abzasa uyğundur. 
Əlavə tapşırıq. – Qurbağa haqqında öyrəndiklərinizə əsasən krossvordu həll edin.
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.1.1. Sual verməklə dinlədiyi fikrin ma hiy -
yətini aydınlaşdırır.
Dinlədiyi elmi-kütləvi mətndəki əsas
məlumatlara aydınlıq gətirmək üçün suallar
verir.
2.2.1. Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş
tə  ləb lərə uyğun  sürətli, düzgün, şüurlu,
ifadəli oxu yur.
Əsas fikri ifadə edərək mətni şüurlu oxudu -
ğunu nümayiş etdirir.
3.1.1. Yazısında sadə hüsnxət norma larına
riayət edir.
“J” hərfini hüsnxət normalarına uyğun yazır
və digər hərflərlə birləşdirir.
3.1.2. Çap hərfləri ilə yazılmış mətni
üzündən köçürür.
Mətndən seçilmiş hissəni üzündən köçürür.
4.1.5. Sözləri qrammatik mənasına görə
qruplaşdırır.
Hərəkət bildirən sözləri fərqləndirir və
onların hansı zamana aid olduğunu bilir. 
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

119
ЩЕЙВАНЛАР ВЯ ГУШЛАР
2-ci tapşırıq. Mətnin ikinci abzası “Heyvanlar necə qorunurlar” mətninin məzmununa
uyğundur.
İş dəftərinin 70-ci səhifəsindəki mövzu ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Dil qaydaları. Mətndən hərəkətin indi baş verdiyini bildirən sözləri seçin, onlara sual verin.
Həmin sözləri gələcək zamana çevirib cümlələrdə işlədin və dəftərə yazın.
Dinləmə
QAPLAN
Qaplan bizdə daha çox bəbir adı ilə tanınır. Şirdən, pələngdən kiçik olsa da,
qaplan heç də onlardan az qorxulu deyil. O, balaca bir kolun da dalında gizlənə
bilir. Güclü eşitmə qabiliyyəti olan qaplan çox cəlddir, bir göz qırpımında ağaca
dırmanır, enli çayları asanlıqla üzüb keçir. O, saatda 120 kilometr sürətlə qaça
bilir. Ov dalınca qaçanda hər addımı 12 metrə çatır. Bu yırtıcı pişik çox
təhlükəlidir. Lakin buna baxmayaraq, insanlar bu vəhşi pişikləri qoruyur, onların
nəslinin kəsilməsinə yol vermirlər.
Dinlədiyi mətndəki əsas məlumatları necə mənimsədiyini yoxlamaq məqsədi ilə şagirdlərə
aşağıdakı tapşırıqlar verilir:
1.Qaçma bacarığına görə qaplan aşağıdakılardan hansına yaxındır?
A) ayıya
B) tülküyə
C) dəvəquşuya
2. Hansı daha kiçikdir?
A) qaplan
B) pələng
C) dovşan
3. Qaplanın cəldliyini bildirən cümləni seç.
A) Enli çayları asanlıqla üzüb keçir.
B) Balaca kolun dalında gizlənə bilir.
C) Bir göz qırpımında ağaca dırmanır.
İş dəftərinin 70-ci səhifəsindəki dil qaydaları ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Yazı. Hüsnxət. “J” hərfi. İş dəftəri, səh. 71.
Ev tapşırığı: 
– Qurbağaların özünümüdafiə üsulu haqqında hissəni mətndən tapın və
dəftərinizə köçürün.
Qiymətləndirmə.
Müəllimin təlim nəticələri üzrə hazırladığı meyarlar əsasında aparılır.
q
u
r
u
t
u
l
l
a
n m a
q
h
ə
ş
ə
r
a
t
b
a
t
a
q
l
ı
q
s
a
h
i
l
t
ı
s
b
a
ğ
a
m a
y
e
1. “Yaş” sözünə əksmənalı söz. 
2. Qurbağanın irəliyə hərəkəti. 
3. Qurbağanın qidası. 
4. Qurbağanın yaşadığı məkan. 
5. Çayın, dənizin kənarı. 
6. Suda-quruda yaşayan başqa
bir canlı. 
7. Düşməndən qorunmaq üçün
qurbağa nə ifraz edir?
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

Dərs 47. QUYRUQ NƏYƏ GƏRƏKDİR (2 saat)
Motivasiya.
Müəllim uşaqlardan canlıların bədən üzvlərinin (göz, burun, dodaq, qulaq,
pəncə, əl, qanad, üzgəc, ayaq) funksiyalarını soruşur. Şəkillər nümayiş olunur.
Hər orqanın bir funksiyanı yerinə yetirdiyi açıqlanır. 
Sual: – Bəs, sizcə, quyruq nəyəsə lazım ola bilərmi?
Fərziyyələr söylənilir.
Dərsliklə iş. Mətn oxunur, təhlil olunur, suallar cavablandırılır. 1-2-ci tapşırıqlar yerinə ye-
tirilir.
Müəllim: – Sizcə, tülküyə (izini silmək üçün), kenquruya (müvazinətini saxlayır) quyruq
nə üçün lazım ola bilər?
Nəticə:
Hər bir bədən üzvünün öz funksiyası var.
İş dəftərinin 72-ci səhifəsindəki mövzu ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Yazı. İfadə mətni:
İş dəftərinin 72-ci səhifəsindəki dil qaydaları ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Ev tapşırığı:
– 1. Araşdırma aparın: filə xortum nə üçün lazımdır?
2. Dərsliyin 99-cu səhifəsindəki 3-cü tapşırığı yerinə yetirin.
Qiymətləndirmə.
Müəllimin təlim nəticələri üzrə hazırladığı meyarlar əsasında aparılır.
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.2.1. Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və
oxuduqları haqqında  danışır.
Öyrəndiyi məlumatlara əsaslanaraq fikrini
izah edir.
2.2.1. Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş
tə ləb lərə uyğun  sürətli, düzgün, şüurlu,
ifadəli oxu yur.
Mətni təhlil etməklə şüurlu oxuduğunu
nümayiş etdirir.  
3.1.5. Əzbər bildiyi nəzm nümunələrinin
qısa məzmununu yazır.
Şeiri əzbərləyib qısa məzmununu öz sözləri
ilə yazır.
4.1.5. Sözləri qrammatik mənasına görə
qruplaşdırır.
Əlamət bildirən sözləri müəyyən edir.
ANANIN SÖZLƏRİ
Anasının yanına
Qaçdı balaca Qəşəm,
Dedi: – Ana, ay ana,
Gözəl güllər dərmişəm.
Bundan bağban əminin
Heç olmadı xəbəri.
Gizlin dərib gətirdim
Mən sənə bu gülləri.
Ana söylədi: – Oğlum,
Çox məyus etdin məni.
Analar sevməyirlər
Oğurluq hədiyyəni.   
Tofiq Mütəllibov
ЫВ бюлмя
120
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

Dərs 48. FİLLƏR (2 saat)
Motivasiya.
Müəllim: – Krossvordu həll etsəniz, sarı zolaqda dərsin adı alınacaq.
1. İçində ləpə olan quru meyvə.
2. Süd verən ev heyvanı, qaramal.
3. Dənizin dalğası, qozun içi.
– Biz fil haqqında nə bilirik?
Tədqiqat sualı:
– Filin hansı özünəməxsus xüsusiyyətləri var?
Tədqiqatın aparılması.
Qruplarla iş. Şagirdlər verilmiş suallar əsasında öz fikirlərini iş
vərəqlərində qeyd edirlər.
I qrup. Sizcə, filin xortumu nədir: burun, yoxsa buynuz?
II qrupFil necə qidalanır?
III qrup. “Dəvədən böyük fil var” atalar sözünü necə başa düşürsünüz?
IV qrup. Filin faydası nədir? Onu nə üçün saxlayırlar?
Məlumat mübadiləsi və müzakirənin təşkili. 
Qrupların təqdimatları dinlənilir və
müzakirə olunur. Dərsliklə iş. 1-2-ci tapşırıqlar yerinə yetirilir.  
1-ci tapşırıq. “A” variantı: “Görür” – “Yerinə yetirir”. 
2-ci tapşırıq. “Qədimdə fillərdən hətta müharibə zamanı döyüşlərdə istifadə olunub”
cümləsi mətnə çəkilmiş şəkillə əlaqəlidir. 
Əlavə tapşırıq.
Mətnin 4-cü abzasındakı hərəkət bildirən sözləri seç, onları cümlələrdə keçmiş zamanda
işlət.
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
2.1.4. Yaxınmənalı və əksmənalı sözlərdən
nit qində istifadə edir.
Mətndə rast gəldiyi yeni sözlərin mənasını
izah edir, onları kontekstə görə yaxınmənalı
sözlərlə əvəz edir.
2.2.1. Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş
tə ləb lərə uyğun  sürətli, düzgün, şüurlu,
ifadəli oxu yur.
Mətni sürətli, düzgün oxuyur. Şəkillə mətn
arasındakı uyğunluğu müəyyən edir.
3.1.4. Müşahidə və təəssüratlar əsasında
kiçikhəcmli inşalar yazır. 
Öyrəndikləri və müşahidə etdikləri əsasında
esse yazır.
4.1.5. Sözləri qrammatik mənasına görə
qruplaşdırır.
Hərəkət bildirən sözləri və onların hansı za-
mana aid olduğunu müəyyən edir.
F
I
N
D
I
Q
İ
N
Ə
K
L
Ə
P
Ə
Bildiklərimiz
Bilmək istədiklərimiz
Öyrəndiklərimiz
ЩЕЙВАНЛАР ВЯ ГУШЛАР
121
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

Yazı. Ən çox sevdiyim heyvan. (inşa)  
Plan: 1. Ən çox sevdiyim heyvan hansıdır?
2. Onun hansı xüsusiyyətləri var?
3. Mən onun hansı xüsusiyyətlərini sevirəm?
Nəticə:
BİBÖ cədvəlində öyrəndiklərimiz qeyd olunur. Bir daha sadalanır.  
Tətbiqetmə. 
İş dəftərinin 73-cü səhifəsindəki mövzu ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Ev tapşırığı:
– Dərsliyin 100-cü səhifəsindəki 3-cü tapşırığı yerinə yetirin.
Qiymətləndirmə.
Təqdimata, diskussiyaya və tətbiqetmənin nəticələrinə əsasən aparılır.
Dərs 49. XİLASKAR İT (2 saat)
Motivasiya. 
Müəllim: – İtlərə hansı məqsədlərlə təlim keçirlər? (evi qorumaq, çobana
kömək etmək, sərhədçilərə və polisə iz tapmaqda kömək etmək və s.)
Sual: – İtlərin insanlara daha hansı köməyi dəyə bilər?
Dərsliklə iş. Mətn hissə-hissə oxunur, təhlil olunur. Mətnin janrı (hekayə) müəyyən olunur.
101-ci səhifədəki tapşırıq yerinə yetirilir. 
Aşağıdakı tapşırıqlar ətrafında diskussiya aparılır:
1. İtin hansı xüsusiyyətlərinə görə yanğınsöndürənlər ondan istifadə edirlər?
A) iy bilməsinə görə
B) soyuğa, istiyə qarşı çox davamlı olduğuna görə
C) daha cəld, dözümlü və ağıllı olduğuna görə
2. Mətndəki it nəyə görə özünü təhlükəyə atıb gəlinciyi yanan evdən çıxardı?
A) gəlinciyi canlı bildiyinə görə
B) xilas etdiyi balaca qızı sevindirmək üçün
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.2.1. Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və
oxuduqları haqqında  danışır.
Öyrəndiyi məlumatlara əsaslanaraq fikrini
izah edir.
2.2.1. Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş
tə ləb lərə uyğun  sürətli, düzgün, şüurlu,
ifadəli oxu yur.
Mətni sürətli, ifadəli oxuyur. Suallara cavab
verməklə şüurlu oxuduğunu nümayiş etdirir.
2.2.2. Bədii mətnləri janrlara  görə (şeir,
hekayə, təmsil, nağıl) fərqləndirir.
Mətnin hekayə janrına aid olduğunu müəy -
yənləşdirir.
3.1.4. Müşahidə və təəssüratlar əsasında
kiçikhəcmli inşalar yazır. 
Öyrəndikləri və müşahidə etdikləri əsasında
esse yazır. 
4.1.3. Rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və
tələffüz qaydalarını müəyyənləşdirmək
üçün lüğətdən istifadə edir. 
İmla yazısındakı deyilişi və yazılışı
fərqlənən sözlərin düzgün yazılışını lüğətin
köməyi ilə müəyyənləşdirir.
4.1.5. Sözləri qrammatik mənasına görə
qruplaşdırır.
Hərəkət bildirən sözləri fərqləndirir və onları
zamana görə ayırır.
ЫВ бюлмя
122
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

Nəticə:
İtlər insanların ən yaxın və sədaqətli dostudur.
Dil qaydaları
1. Mətnin sonuncu iki abzasındakı hərəkət bildirən sözləri seçin, onları cümlələrdə indiki
zamanda işlətməklə dəftərə yazın.
2. İmla mətni:
Ev tapşırığı:
– İtlərin növləri və növlərinə görə onlardan istifadəyə aid esse yazın.
Qiymətləndirmə.
Müəllimin təlim nəticələri üzrə hazırladığı meyarlar əsasında aparılır.
Dərs 50. PAPAQÇI VƏ MEYMUNLAR (4 saat)
Motivasiya.
“Mauqli” cizgi filmindən Mauqlinin meymunlar tərəfindən oğurlanması
səhnəsi göstərilir. Müəllim bu filmdən Balunun Mauqliyə dediyi sözləri xatırladır.
ARI VƏ CIRCIRAMA (37 söz)
Bal arısı astadan dızıldayıb uçurdu. Cırcırama cırıldayıb dedi ki, qorxma, sən də
mənim kimi bərkdən oxu! Amma arı cırcırama kimi avara deyildi. Anası, qohumları
pətəkdə onun işdən qayıtmağını gözləyirdilər. Onun peşəsi dızıldamaq yox,
güllərdən şirə çəkmək idi.
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.1.2. Dinlədiyi fikirlə bağlı münasibətini
əsaslandırır.
Dinlədiyi fikirlə bağlı öz mülahizələrini
söyləyir.
1.2.4. Nitq situasiyalarından asılı olaraq
danışıq prosesində müvafiq jest və
mimikalardan istifadə edir.
Yalnız
jest və mimika vasitəsilə fikirlərini
ifadə edir. 
2.1.4. Yaxınmənalı və əksmənalı sözlərdən
nit qində istifadə edir.
Mətndə rast gəldiyi yeni sözlərin mənasını
başa düşür, onları yaxınmənalı sözlərlə
əvəz edir.
2.2.1. Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş
tə ləb lərə uyğun  sürətli, düzgün, şüurlu,
ifadəli oxu yur.
Mətndəki fikirləri tamamlamaqla məzmunu
mənimsədiyini nümayiş etdirir. Mətndə rast
gəldiyi yeni məlumatları qeyd edir.
2.2.3. Mətnin hissələrinə başlıqlar
verməklə məzmununa aid sadə plan  tutur.
Mətnin hissələrini adlandırır, məzmununa
uyğun plan tutur.
2.2.5. Mətnin məzmununu tərtib etdiyi
plana uyğun  nəql edir.
Tərtib etdiyi plan üzrə mətndəki hadisələri
ardıcıllıqla nəql edir. 
3.1.1. Yazısında sadə hüsnxət norma larına
riayət edir.
“K” hərfini hüsnxət normalarına uyğun yazır
və digər hərflərlə birləşdirir.
4.1.5. Sözləri qrammatik mənasına görə
qruplaşdırır.
Ad, əlamət, hərəkət bildirən sözləri
fərqləndirir.
ЩЕЙВАНЛАР ВЯ ГУШЛАР
123
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

Dinləmə mətni:
Qulaq as mənə, insan balası! Bu məxluqlar cəngəllikdəki başqa heyvanlar
kimi deyillər. Onlar qanun-qayda nədir, bilmirlər, əllərinə nə düşdü yeyirlər, onun-
bunun hərəkətini yamsılayırlar. Özləri də oğrudur, murdar və həyasız tayfadır.
Cəngəllikdə heç bir tayfa onlarla yaxınlıq etmir. Onlardan hər şey gözləmək olar. 
– Sizcə, Balu Mauqliyə hansı heyvan haqqında danışırdı?
Sual: – Meymunlar haqqında daha nə bilirsiniz? (Əqli hücum, diskussiya)
Müəllim: – İndi isə gəlin meymunlar haqqında başqa bir mətni dinləyək.
Dinləmə
(məlumatverici mətn):
Meymunların çox növü var: oranqutan, şimpanze, qorilla, makaka və s. Makaka
meymunları, əsasən, Hindistan cəngəlliklərində yayılmışdır. Bədən lərinin uzunluğu
40-60 sm, çəkisi 4 kq-dan 18 kq-dək olur. Bu meymunlar yerdə və ağacda yaşayır.
Meyvə, kök, yarpaq, həmçinin həşərat və onların sürfələri ilə qidalanır. 
– Meymunlar haqqında eşitdiyiniz  məlumatları sadalayın.
Müəllim uşaqları cüt-cüt düzür. Hər cütlükdə uşaqlardan biri əl hərəkətləri ilə nə isə (pan-
tomim) göstərir, o biri onun hərəkətini təkrar edir. 
Suallar: – Bu hərəkətlərin təkrarı necə adlanır? (yamsılama, təqlid, parodiya və s.)
– Əgər kimsə sizin hərəkətlərinizi təkrarlasa, bu sizə necə təsir edər? 
– Hansı heyvanlar, quşlar təqlid etməyi bacarır? (tutuquşu, meymun)
Mətn hissə-hissə oxunur, təhlil edilir.  
Tapşırıq 3. Plan tutulur:
1. Dincəlmək üçün uzanıb yuxuya gedən papaqçı
2. Papaqları götürüb ağaca dırmaşan meymunlar
3. Papaqçının qəzəbi
4. Meymunların papaqçının hərəkətini təqlid etmələri
5. Papaqçının papağını yerə çırpması 
6. Yerə atılan papaqlar
Mətnin məzmunu plan üzrə nəql olunur. 
“Kim daha çox” oyunu
Şagirdlər bu oyunda papağın mümkün qədər çox xüsusiyyətini qeyd etməlidirlər.  Bu
tapşırığı həm şifahi, həm də yazılı yerinə yetirmək olar. Daha çox xüsusiyyət qeyd edən qalib
gəlir. (Xüsusiyyətlər müxtəlif ola bilər: baş örtüyü, yağışdan qorunmaq vasitəsi, içərisinə
nəsə qoyula bilər, yuva kimi istifadə edilə bilər, top kimi atmaq, haranı isə silmək üçün və s.)
Dərsliyin 104-cü səhifəsindəki 1-5-ci tapşırıqlar yerinə yetirilir.
1-ci tapşırıq yerinə yetirilir: 1 – Ç, 2 – A, 3 – B, 4 – C. 
Tapşırıq 5. Cavab “A” variantıdır (əcaib).
İş dəftərinin 74-cü səhifəsindəki mövzu ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Yazı. Hüsnxət. “K” hərfi. İş dəftəri, səh. 75.
Ev tapşırığı:
– Meymunlar və onların növləri haqqında məlumat toplayıb təqdimat hazırlayın.
Qiymətləndirmə.
Müəllimin təlim nəticələri üzrə hazırladığı meyarlar əsasında aparılır.
ЫВ бюлмя
124
Дярслярин планлашдырылмасы
Çap üçün deyil

Dərs 51. DOVŞANIN ADI (2 saat)
Motivasiya.
Müəllim: – Adınızın mənasını bilirsinizmi?
Hər kəs adının kim tərəfindən, kimin şərəfinə qoyulduğunu söyləyir.
– Adınızı tam deyəndə xoşunuz gəlir, yoxsa qısaldılanda?
– İstərdinizmi adınız  başqa olsun?
– Hansınızın ləqəbi var?
– Ləqəb hansı xüsusiyyətə görə verilir?
Dərslikdən mətn rollarla oxunur. Oxu zamanı müvafiq jest və mimikalardan istifadə
olunmasına diqqət yetirilir. Oxudan sonra mətn səhnələşdirilir (1-ci tapşırıq).
– Mətndə hansı heyvanların adı çəkilir?
– Onlar hansı suala cavab verirlər? 
– Hansı heyvan adlarını tələffüz etdikdə yazılışı və deyilişi arasında fərq yaranır? (dovşan,
çaqqal)
2-ci tapşırıq yerinə yetirilir. Cavab “C” variantıdır. 
4-cü tapşırıq. Yekəqulaq və qorxaq.
5-ci tapşırıq yerinə yetirilir. Lüğətin köməyi ilə “kök” sözünün mənası araşdırılır. İkinci tap-
macada bu söz “yaxşı” mənasında işlədilib.
6-cı tapşırıq. Mətnin sonuna “C” variantı uyğun gəlir.
Qruplarla iş. Hər qrupa bir tapmaca verilir (3-cü tapşırıq). Tapmacada dovşan haqqında
əks olunan yeni məlumatın altından xətt çəkilir, bu məlumat təqdim olunur.  
I qrup
Gözləri açıq yatar,
Güllətək qaçmağı var.
Qulaqları yekədir,
Hər şeydən qorxmağı var.
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.2.1. Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və
oxuduqları haqqında danışır.
Qazandığı bilikləri əvvəl bildikləri ilə
ümumiləşdirərək gəldiyi nəticələr haqqında
danışır.
1.2.4. Nitq situasiyalarından asılı olaraq
danışıq prosesində müvafiq jest və
mimikalardan istifadə edir.
Rollu oyun zamanı obrazlara uyğun olaraq
jest və mimikalardan istifadə edir.
2.2.1. Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş
tə ləb lərə uyğun  sürətli, düzgün, şüurlu,
ifadəli oxu yur.
Mətnə uyğun gələn sonluğu
müəyyənləşdirməklə şüurlu oxuduğunu
nümayiş etdirir.
2.2.4. Mətndəki  əsas  fikrə münasibətini
bildirir.
Mətnlər arasındakı ideya yaxınlığını müəyyən
edir.
3.1.3. Marağına uyğun seçdiyi nəzm
nümunəsini əzbərdən yazır.
Tapmacanı əzbərdən yazır.
4.1.5. Sözləri qrammatik mənasına görə
qruplaşdırır.
Əlamət bildirən sözləri fərqləndirir.
Kataloq: noduploads -> book
book -> «aspolèqraf» naTik axundovi, humeir ehmedovi,'
book -> Методическое пособие для учителя 6 мет о диче ск ое пособие для учите
book -> YAŞar seyiDLİ, naiLƏ ƏLİyeva, xumar əHMƏDBƏYLİ Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
book -> YAŞar seyiDLİ, naiLƏ ƏLİyeva, xumar əHMƏDBƏYLİ Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
book -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 29. 07. 2013-cü il tarixli 754 nömrəli əmri ilə
book -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 19. 06. 2009-cu il tarixli
book -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05. 07. 2010-cu il tarixli
book -> ŞÜKÜr mustafa, İLTİfat ləTİfov ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün

Yüklə 4,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə