Гязянфяр казымов с е ч и л м и ш я с я р л я р иYüklə 5,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/53
tarix06.12.2016
ölçüsü5,01 Mb.
#961
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   53

 

 

 

СУАЛ ЯВЯЗЛИКЛЯРИ 

 

Шяхси,  яшйаны,  яламяти,  кямиййяти,  щярякяти  мцяййянляш-дирмяк цчцн ишлядилян явязликляря с у а л  явязликляри дейилир. 

Суал явязликляри ким, ня, щара, неъя, ня ъцр, щансы, нечя, ня гядяр, нийя, ня цчцн, ня сябябя, ня мягсядля, щачан, ня 

заман, ня вахт, бцтцн заман, шякил вя шяхсляр цзря дяйишя билян 

ня едир сюзляриндян ибарятдир. Суал явязликляриндян ким шяхси, ня 

 

148 


бцтцн галан ъанлы вя ъансыз варлыглары,  неъя, ня ъцр, щансы яшйа-

нын вя щярякятин яламятини, нечя, ня гядяр яшйанын вя щярякятин 

мигдарыны, щара яшйанын вя щярякятин йерини, ня заман, ня вахт, 

щачан щярякятин заманыны, нийя, ня цчцн, ня сябябя, ня мяг-

сядля  щярякятин  сябябини,  мягсядини  мцяййянляшдирмяк  цчцн 

ишлядилир. 

Явязлийин  бцтцн  башга  нювляри  нягли  ъцмляляр  цчцн  лексик 

материалдыр. Суал явязликляри ися суал ъцмлялярини йарадан ясас ва-

ситялярдян биридир.  Явязлийин диэяр нювляри шяхси, яшйаны, щярякяти 

цмуми  вя  гейри-мцяййян  шякилдя  явяз  едяряк  ъцмляйя  дахил 

олур.  Онларын  мязмуну  мятнин  яввялки  ъцмляляриня  ясасян  мц-

яййянляшир.  Йахуд  явязлик  аид  олдуьу  ъцмлядяки  яшйа,  яламят, 

кямиййят билдирян сюзляря ишаря едир. Лакин суал явязликляринин иш-

лядилмя мягсяди башгадыр. Суал явязликляри дахил олдуьу ъцмлядя 

ады  чякилмяйян  шяхси,  яшйаны,  яламяти,  мигдары, щярякяти  мцяй-

йян  етмяк,  айдынлашдырмаг  мягсяди  эцдцр.  Она  эюря  дя  шяхс 

явязликляриндян,  гейри-мцяййянлик  билдирян  явязликлярдян  фяргли 

олараг, суал явязлийинин васитясиля айдынлашдырмаг истядийимиз яш-

йа, яламят анъаг ъаваб ъцмлясиндя – динляйянин нитгиндя ола би-

лир; мяс.:  

- Эялян кимдир, яя? 

- О маариф мцдиридир, о иддиасы йеря-эюйя сыьмайан Гошат-

хан(М.И.) 

- Атам неъядир? 

Машаллащ, няр кимидир.(И.Я.) 

Щара беля щазырлашмысыныз? 

Кинойа эетмяк истяйирик. 

Няйя бахмаг истяйирсиниз? 

«Солдат щаггында баллада»йа.(И.Я.) 

Нийя бу щавада исти эейинмямисиниз? 

- Адят етмишям, автобусла эедиб-эялирям. (Т.К.) 

Нечя ушаьыныз вар? - Ъями бир гызым вар. (Т.К.) 

Мяним портретим ня вазхт щазыр олар? - Тяхминян бир щяфтяйя. (Т.К.) 

Бяс нишанлыныз ня еляди? - Щеч ня, - деди. -Нащагъа йеря юзцнц щейиф еляди.(И.Я.)  

 

149 


Данышан шяхсин диалогларын гаршылыглы репликаларындан биринъи-

синдя мцяййянляшдирмяк истядийи шяхс, яшйа, мякан, заман, яла-

мят вя с. икинъи репликада айдынлашыр:  

кимдир? – маариф мцдиридир, Гошатхандыр;  

неъядир? – няр кимидир; 

щара? – кинойа; 

няйя? – «Солдат щаггында балладайа»; 

нийя? – адят етдийимдян; 

нечя – бир; 

ня вахт – бир щяфтяйя вя с. 

Бу явязликлярин мянасы, морфоложи яламяти, синтактик вязифя-

си  мцяййянляшдирмяк мягсядиля ишляндикляри шяхс, яшйа,  яламят, 

мигдар, мякан, щярякят билдирян сюзлярдян асылыдыр.  Ким вя ня явязликляри мцвафиг исимляри мцяййянляшдирмяк 

цчцн ишлядилир вя бу заман исим кими кямиййят, щал вя мянсубий-

йят  шякилчиляри гябул едир, щалланыр: 

Кимляр эялди, кимляр эетди 

Бу дцнйада, бу дцнйада. Няляр йарадырсан, тарих, сян няляр! (С.В.) 

Мяним няйим вар? Мяним кимим вар?  

 

Суал явязликляринин щалланмасы:   

ким 

ня 

щара 

щансы 

кимин 

няйин 

щаранын 

щансынын 

кимя 

няйя 

щарайа 

щансына 

кими 

няйи 

щараны 

щансыны 

кимдя 

нядя 

щарада 

щансында 

кимдян 

нядян 

щарадан 

щансындан 

 

Суал явязликляри йалныз явяз етдикляри нитг щиссялярини дейил, ъцмля  цзвлярини  дя  мцяййянляшдирмяк  вязифясини  йериня  йетирир. 

Мяс.: Нийя бу дцнйада щеч бир йахшы иш асанлыгла баша эялмир? Ня цчцн  щяр  шейин  гаршысында  бир  манея  олур?  (И.Я.)  Сизин  ишляриниз 

неъядир? Сядриниз нейляйир?(И.Я.) Яэяр о, башга бир эцлцшя алудя 

олса, мян неъя мцгавимят эюстяря билярям? (И.Я.)  –Сящбятимиз 

йарымчыг галды. -Щансы сющбятимиз? – мян юзцмц гясдян билмяз-

лийя  гойдум.  (И.Я.)  Сящярдян  щардасан,  бала,  чюрякдян-заддан  

150 


да  кясилмисян?  (И.Я.)  Онларын  кяндиня  ня  вахт  чатаъаьыг?  (И.Я.) 

Бу вцгар, бу сябир сяндя бу гядяр щарадандыр? (И.Я.) Яслин щара-лыдыр, даща доьрусу, щансы бюлэядя доьулмусан? (Т.К.) 

Бу мисалларда нийя?, ня цчцн? суал явязликляри иля ъцмлянин 

сябяб  зярфликляринин,  неъядир?  нейляйир?  щардасан?  щарадандыр? 

щаралыдыр? явязликляри иля ъцмлялярин хябяринин, щансы? суал явяз-

лийи иля тяйинин, ня вахт? суал явязлийи иля ъцмлянин заман зярфлийи-

нин мцяййянляшдирилмяси нязярдя тутулур. Мисаллар эюстярир ки, су-

ал явязликляри конкрет нитг щиссяляри иля мящдудлашмыр, синтаксисдя 

даща эениш функсийайа малик олуб сюз бирляшмяляри вя тяркиблярля 

ифадя олунан цзвляри мцяййянляшдирмяк мягсяди дашыйыр. 

Суал  явязликляри,  хцсусян  ким  вя  ня  явязликляри  бир  сыра 

мяна чаларларына маликдир. Ким явязлийи мятндян асылы олараг, щеч ким, щамы, щяр кяс 

мяналарында ишляня билир; мяс.: Ким билир нечядир дцнйанын йашы, 

Тарихин ня гядяр йазысы вардыр! (С.В.) 

Ким билмир ки, Эцняш Йердян йедди дяфя йекядир, 

Ким билмир ки, пендир верян, гаймаг верян тякядир! (С.В.) 

Бу  мисаллардан  биринъисиндя  ким  сюзц  тясдиг  фелля  бирликдя  щеч ким, икинъи мисалда инкар фелля бирликдя щамы мянасындадыр. 

 Ня суал явязлийи дя чох мцхтялиф мяна чаларларында ишлян-

мякдядир; мяс.: Ай бярякаллащ, ня эюзял  ъанларыг! (С.)  Ня аьыр 

йатды бу оьлан, юлцбя! (С.) Ня сохулмусан арайя, а башы бялалы фя-

ля?  Ня  хяйал  иля  олубсан  беля  иддиалы,  фяля?  (С.)  Сян  мяним  бу-

рада олдуьуму ня билдин? Сян ня ишля мяшьулсан? 

Бу мисаллардан биринъисиндя  ня суал  явязлийи  неъя, икинъи-

синдя нийя, цчцнъц мисалда щансы, ахырынъыларда щарадан мянасын-

дадыр. 


 

ГЕЙРИ-МЦЯЙЙЯНЛИК БИЛДИРЯН  

ЯВЯЗЛИКЛЯР 

 

Ъцмлядя  конкрет  олмайан  шяхсин,  яшйанын  ады  явязиндя ишлянян  явязликляря  г  е  й  р  и  -  м  ц  я  й  й  я  н  л  и  к  билдирян 

явязликляр дейилир.   

Явязлийин  бу нювцнцн ишляндийи  ъцмлялярдя    шяхсин, яшйа-

нын  ады  гейри-мцяййян  олараг галыр. Суал  явязлийи  васитясиля мц-


 

151 


яййянляшдирмяк истядийимиз шяхс, яшйа, яламят, кямиййят, щяря-

кят  ъаваб  ъцмлясиндя  айдынлашса  да,  гейри-мцяййянлик  билдирян 

явязликлярля ифадя олунан яшйа вя щадисяляр юзцнц билаваситя эюс-

тяря  билмир  вя  онун  гейри-мцяййян  шякилдя  галмасы  динляйяни, 

охуъуну наращат етмир. 

Гейри-мцяййянлик  билдирян  явязликляр  ким,  ня,  бир,  кяс, щяр типли бир сыра сюзлярин  мцхтялиф кюмякчи сюз, ядат  вя шякилчи-

лярля бирляшмяси нятиъясиндя ямяля эялир. 

1.Ким сюзцнцн  ися шярт ядаты, мянсубиййят шякилчиси вя щяр 

явязлийи  иля  бирляшмясиндян  ямяля  эялянляр:  кими,  кимиси,  ким ися, щяр ким; мяс.: 

Ким ися даща да уъадан сяслянди: -Ня вар, ня олуб, Мяшя-

ди? (М.Щ.) 

Кимиси айаг цстя дурмуш, кимиси отурмушду.  

Еля бил, ким ися Мцгяддяс Гоъаны говурду.(Елчин) 

2.Ня  суал  явязлийинин  иштиракы  иля  дцзялянляр:  ня  ися,  щяр 

ня, няся, щяр ня ися; мяс.: 

О ня ися демяк истяйир, амма бярк тювшцдцйц цчцн дайа-

ныб йеня няфясини дярирди. (М.Щ.) О, няйинся фикрини чякирди. Кими 

курорта эетмишди, кими Хязярин йамйашыл, дузлу, илыг суйунда ся-

ринлянирди. (И.М.) Еля бил, кимся йанында отуруб онун цряйиндяки-

ляря гулаг асырды.(И.М.) Шяриф  няся бир мюъцзя йаратмаг, гящря-

манлыг эюстярмяк арзусунда иди. (И.М.) Бу щяйатда Гарталлы Дяря 

цчцн тамамиля тязя олан ня ися вар иди. Мян бу «няися»нин ня-

дян ибарят олдуьуну билмирдим.(И.Я.) 

Кимся  сюзц  йухарыдакы  мисалда  олдуьу  кими,  щям  ким  ися 

мянасында,  щям  дя:  Мяним  сяндян  башга  бир  кимсям  йохдур. 

Мяня  еля  эялди  ки,  бу  алямдя  Шащларла  мяндян  савайы  кимся 

йохдур (И.Я.)  Кимсяни  она йахын  эялмяйя, она тохунмаьа гой-

маздым (И.Я.)  – типли ъцмлялярдя щеч ким мянасында ишлянир. 

3.Бир, щяр сюзляринин иштиракы иля дцзялянляр: бири, бириси, щяр бири, щяр бириси, бир нечяляри, бир шей, щяр шей  вя с.: 

Биринин  адамы  юляндя  гапысыны  биринъи  ачан  Йасты  Салман 

оларды.(М.И.) Кюрпя дейил,  щяр бири сюз анлайыр. (С.) Неъя ки  дцн бириси бахды мяня, Эюрдц айинядя анъаг юзцнц. (С.)  Бири бир ах-

маг сюз деди, эяряк бунлар да отуруб она ахмаг-ахмаг эцляляр. 

(Я.Щ.) Салман ора гачар, бура гачар, бир шейин йаддан чыхмасына 

имкан  вермязди.  (М.И.)  Няйся,  бир  шей  бизи  йейир  гурд  кими.  

152 


(М.М.)  Щяр  ипдя  ойнайан,  щяр  шейя  гадир  Гайа  кими  бюйцк  бир 

туфандыр о.(М.М.) Бир сюз деся, еля ъаваб ешидяр ки, щяр шей алт-цст 

олар.(Елчин)  

4.Кяс сюзцнцн щяр, бир, филан типли сюзлярля бирляшмясиндян 

дцзялянляр: щяр кяс, бир кяс, филан кяс, о кяс вя с.: 

Мяндя щяр кяс эюрцр юз гаш-эюзцнц. (С.) Адыны демирям, 

елдян айыбдыр, Филанкясин гызы филан ойнасын. (Ялясэяр) Щяр кясин 

евиня  эедиб-эяляр,  щяр  кясин  сиррини  билярди.  (М.И.)  Щяр  кяс  бу 

дцнйада эцлярся артыг, Ондан узаг олар, мянъя, хошбахтлыг.(Н.) 

Гейри-мцяййянлик билдирян щяря явязлийи щяр сюзцня -я шя-

килчисинин артырылмасы иля дцзялмишдир: Йалан олмасынщярямиз бир 

аслана дюнмцшдцк. (М.Щ.) 

Щяря сюзц 1-ъи вя 2-ъи шяхс тякин мянсубиййят шякилчисини, 

3-ъц шяхс ъямдя ися -ляр шякилчисини гябул едя билмир. 

Бунлардан  ялавя,  щамы,  щамысы,  бязиси,  бязиляри,  нечяляри 

кими гейри-мцяййянлик билдирян  вя чохишлянян явязликляр дя вар; 

мяс.: Эеъя иди. Щамы йатмышды. (М.Щ.) Бязиляри бу мясяляни баша 

дцшмяк  истямирдиляр.  Эялин  ханым,  кяндимиздя  чох  шей  йохдур, щамысына да эцнащкар юзцмцзцк.(М.И.) Щяр шейин башы тясяррцфа-

та баьлыдыр, вар-эялир олду, щяр шей олар.(М.И.) Щамынын атасы вар, щамыны ана доьуб, щамы цчцн ата-ана язиздир.(М.И.)  Нечяляри бу 

йолу эетмяк истяди, амма эедя билмяди. 

Гейри-мцяййянлик  билдирян  явязликляр  исимляри  вя  исимляш-

миш сюзляри явяз етдийи цчцн исим кими щалланыр; мяс.: 

 

кимиси 

щяр кяс 

щяр ня 

бири 

кимисинин 

щяр кясин 

щяр няйин 

биринин 

кимисиня 

щяр кяся 

щяр няйя 

бириня 

кимисини 

щяр кяси 

щяр няйи 

бирини 

кимисиндя 

щяр кясдя 

щяр нядя 

бириндя 

кимисиндян 

щяр кясдян 

щяр нядян 

бириндян 

 

Ким ися, ня ися, няся, щяр ня ися явязликляри щалланмыр вя 

йа щалланаркян мянтиги мянайа малик ола билмир.  

Гейри-мцяййянлик билдирян явязликляр исимляри явяз етдикля-

ри, исмин морфоложи яламятлярини гябул етдикляри кими, синтактик вя-

зифясиня эюря дя исимлярдян асылы олуб, мцбтяда, тамамлыг вязифя-

ляриндя ишлянир. Мяс.: 


 

153 


Бири ойнайырды ширин гайтаьы.(М.М.) Ахшам гаранлыьыны щяря 

бир  ъцр  гаршылайырды.  (М.И.)  Ширзад  биляйиндяки  гызыл  саата  бахды:     

-Щяля тездир, ня тялясирсян, гой щамы йыьышсын, - деди. (М.И.) Сал-

ман онун ялини ялиня алыб сыхды вя ня ися деди. (М.И.)  Ряйасят ще-

йятиндя  ким  ися  шит-шит  вя  уъадан  эцлдц.  (М.И.)  Щяр  кяс  юз  аля-

миндя кимин щаглы, кимин щагсыз олдуьуну  кясдирмяйя чалышырды. 

(М.И.) Мян щярямизя бир стякан чай сцздцм.(И.Я.) – ъцмлялярин-

дя  бири,  щяря,  щамы,  ким  ися,  щяр  кяс    сюзляри  мцбтяда,  ня  ися, щярямизя  тамамлыг вязифясиндядир.  

 

 

ИНКАР ЯВЯЗЛИКЛЯРИ

 

 Яшйанын,  яшйайа  мяхсус  яламятин  олмадыьыны  билдирян 

явязликляря и н к а р  явязликляри дейилир. 

Инкар  явязликлляри  яшйанын,  яламятин,  кямиййятин,  хцсусий-

йятин  олмадыьыны,  гейри-реал  олдуьуну  билдирир.  Чохишлянян  инкар 

явязликляри бунлардыр: щеч ким, щеч кяс, щеч бири, кимся, щеч ким-ся, щеч ня, щеч шей, бир кимся вя с. Мяс.: 

Мян бу изтираблар цчцн анамын щеч кими  тягсирляндирмяди-

йини, кимсядян бир тямяннасы олмадыьыны щисс едирдим.(И.Я.) Ахы 

Шащ щеч няйин барясиндя данышмыр.(И.Я.) Мян бу барядя Шаща щеч ня демирдим. (И.Я.) Сялимя щеч бир заман  щеч бир шейи  инкар ет-

мирди. (И.Я.) Йолда онлардан башга,  щеч ким йох иди. (И.М.)  Щеч кяс йериндян тярпянмирди.(И.М.) Гоъа еля усталыгла щаваны дяйишди 

ки, щеч ким щеч ня баша дцшмяди.(Елчин) Ди эял ки, щеч кяс йерин-

дян тярпянмирди.(И.М.) Амма Мялик щеч кимдян чякинмир, горх-

мур. (И.М.)  –Ня олуб, Сялимя, нийя  ъаваб вермирсян?  –  Щеч бир шей олмайыб. (И.Я.) Микойа кянддян щеч ня эялмирди. Чцнки щеч 

кяси йох иди. (И.Я.) 

Инкар  явязликляри  даща  чох  исимляри  явяз  едир,  исим  кими 

щалланыр, мцбтяда, тамамлыг вязифяляриндя ишлянир. Мясялян: 

Санки щеч шей онун веъиня дейилди. (М.И.) Бир кимся галма-

мыш  онун  гайдына.  (М.М.)  Кимся  анасына  ял  узатмады,  Фярйада 

йетмяди,  дада  чатмады. (М.М.)  Дейярсян  ки,  хястянин  щалы  аьыр-

дыр, бурада да щеч шей йохдур. (М.И.) Щеч ким Баба Кешиши изля-

мирди, тягиб етмирди.(Елчин) Щеч кяс бу дцнйада мяни Марго гя-

дяр язизлямямишди. Щеч кяс мяня онун кими мещрибан сюзляр де-


 

154 


мямишди.(И.Я.) Ясэяр яввялъя зил гаранлыгдан башга, щеч ня эюр-

мяди.(М.Щ.) Биз ки щеч кяся йаманлыг етмямишик, йолумузу кяс-

мя, гой эедяк. (М.Щ.) Ичяри долушан милисляр отагда щеч кими та-

па билмядиляр. (М.Щ.) Кимсяйя йох дяхли ки, биз ишряти Хошлайырыг, 

бошлайырыг кцлфяти. (С.)  

Мисалларда инкар мяна ифадя едян щеч шей,  бир кимся, ким-ся,  щеч  шей,  щеч  ким,  щеч  кяс  явязликляри  мцбтяда,  щеч  ня,  щеч 

кяся, щеч кими, кимсяйя явязликляри тамамлыг вязифясиндядир. 

Бязян исми бирляшмя тяркибиндя цзв олур: Бир аллащ билир ки, 

Эцлнися щеч кясин тойуьуна киш демяйиб. Щеч кясин пис эцнцнц 

истямяйиб.(И.Я.) 

Гейри-мцяййянлик билдирян явязликлярля инкар явязликляри – 

бири тясдиг, диэяри инкар мяна ифадя ется дя – мянаъа йахын явяз-

ликлярдир  

ИШАРЯ ЯВЯЗЛИКЛЯРИ

 

 Шяхсин,  яшйанын  адыны  явяз  етмядян  онлара  ишаря  едян 

явязликляря  и ш а р я  явязликляри дейилир. 

Ишаря явязликляри явяз етмя йох, ишаря етмя мягсяди  дашы-

йыр. Явязлийин диэяр нювляри ясас нитг щиссялярини явяз едиб, онла-

рын  йериндя  ишляндийи  вя ейни  заманда, онлара ишаря етдийи  щалда, 

ишаря явязликляри юз тябии функсийасында, йяни субстантивляшмядик-

дя, адвербиаллашмадыгда щеч бир нитг щиссясини явяз етмир, йалныз 

башга  нитг щиссяляриня ишаря мягсядиля ишлядилир. 

Ишаря  явязликляри  бунлардыр:  о,  бу,  еля,  беля,  щямин  (ща-ман). 

Ишаря явязликляри нитг щиссяляри ичярисиндя сифятляря даща йа-

хындыр; мяс.: 

Щяйатым олдугъа бу дцнйада мян Бюйцк коммунанын – о эяляъяйин 

Йолунда гурбанам. (С.В.) 

Бу  мисалын  биринъи  мисрасындакы  бу,  икинъи  мисрадакы  о 

явязликлярини бюйцк сифяти иля мцгайися етмяк олар: бюйцк сюзц ки-

ми, бу, о сюзляри дя сифятин щансы? суалына ъаваб верир; бюйцк сюзц 

кими,  бу,  о  сюзляри  дя  яшйа  мязмунлу  сюзя  аиддир:  бюйцк  ком-муна,  бу  дцнйа,  о  эяляъяк;  бюйцк  сюзц  кими  бу,  о  сюзляри  дя 

тяркиб  дахилиндя  дейился, мцстягил  тяйин вязифясиндя ишлянир.  Ла- 

155 


кин бу охшарлыгларла йанашы, сифятлярля ишаря явязликляринин мцщцм 

фяргляри  вар.  Сифятляр  мцяййян  бир  конкрет  яламяти,  кейфиййяти 

билдирир, ишаря явязликляри  ися щеч бир хцсуси  мяна ифадя етмядян 

йалныз аид  олдуьу сюзя ишаря едир, ону фяргляндирмяк, мцяййян-

ляшдирмяк  цчцн  ишлядилир,  буна  эюря  дя  сифятлярдян  фяргли  олараг, 

ишаря явязликляри дяряъяляр цзря дяйишмир. 

Ишаря  явязликляри  ичярисиндя  бу,  о  сюзляри  даща  чох  ишлянир.  

Лакин бунлар да мянаъа фярглянир. Бу сюзц данышанын микромцщи-

тиня,  о  сюзц  кянара  ишаря  едир.  Бу  хцсусиййят  беля  вя  еля  ишаря 

явязликляриня дя аиддир. 

Ишаря  явязликляри  юз  щягиги  мяналарында  ишляндикдя  йалныз 

тяйин вязифясиндя чыхыш едир. Мяс.: 

Эеъянин  сарваны  о улдуз,  о ай Эюзцмдя  галмышдыр юмрцм 

узуну. (С.В.) Йазыьым о гайнанайа эялир ки,  гапысындан ичяри ся-

нин кими дяли эиряъяк. (М.И.) Ойанмыш бу эцняш, бу йер, бу инсан, 

Артыг  ня  гамчы  вар,  ня  гара  зиндан.  (С.В.)  Бу  дцнйа  сярэидир, 

юмцр  тамаша.  (С.В.)  Йох,  дейясян,  еля  иш  дейил,  истяйир,  ферма 

ушагларыны охутсун. (М.И.) Сяняти дя еля сянят иди ки, ону даим ъа-

маат  ичиня  чякяъякди.  (М.И.)  Беля  эюзял  эялин  садяъя  ев  арвады 

олуб  галсайды, эюйдяндцшмя оларды. (М.И.)  Бу ъцр дцшцндцйцня 

бахмайараг, Ширзад дахилиндя, щарада ися  чох дяринлярдя  кцт бир 

тялаш, анлашылмаз бир щяйяъан дуйурду. (М.И.) Онун ири  эюй эюз-

ляриндя еля бир ифадя вар иди ки, Сцлейман пашанын фикирляшдикляри-

нин  яксини  дейирди.(Елчин)  Баба  Кешиш  бу  мцсялман  тюрямясинин 

эюзцндя  беля  бир  тямизлик  эюрдц.  Зоракы  бир  динсизин  эюзляриндя 

бу ъцр тямизлик олмамалы иди.(Елчин) Мярйям щямин сойуьу бц-

тцн бядяни иля щисс едирди.(Елчин) 

Ишаря  явязликляри  асанлыгла  исимляшя  билир.  Исимляшдикдя  кя-

миййят, мянсубиййят вя щал шякилчилярини гябул едир, мцбтяда, та-

мамлыг, хябяр вязифяляриндя ишлянир. Йалныз о, бу, еля, беля ишаря 

явязликляри субстантивляшир. Мяс.: Бу ня фикирлярдир, кечир башымдан! (М.М.) Бу да бир ямяк-

дир,  бу  да  бир  ишдир.  (М.М.)  Дейясян,  маариф  мцдири  буну  йахшы 

таныйыб. (М.И.) Рцстям дайы, Кялянтяр олмасын, лап дядяси олсун, 

сян дуран йердя мян еляляриня яйилмярям. (М.И.)  Бир нечя беля-ляри иля дост олуб бирляшсяк, кянддя чох иш эюрмяк олар.(М.И.) Бу-

ну йахын-узаг бцтцн кянд билир.(М.М.) Ня йаньын, ня юлцм тюрят-

мядик биз, Бунлары нящй едир бизя фиргямиз. (С.В.) Эяряк бунла- 

156 


ры бир сярин йеря апарайдылар.(И.М.) Буну ешидян аьсаггал галхды, 

онун адамлары да дурдулар. (Ф.К.) Щямин сюзц юз ясас функсийасыны ифадя едир вя исимляшмир; 

мяс.: Бу кяллялярдян  щяр биринин сащиби дя инсан иди вя щямин ин-

санларын да цряйинин севинъи вар иди, дярд-сяри вар иди,  щямин ин-

санларын да ювлады вар иди, атасы-анасы вар иди вя щямин инсанлар да 

бу эюйцн алтында йашайырды, бу эцнц, бу айы, бу улдузлары эюрцрдц. 

(Елчин)  Бу  ишаря  явязлийи  субстантивляшяряк  щалландыгда  бцтцн  щал 

шякилчиляриндян яввял бярпаедиъи н самитини гябул едир: Бу 

Бу(н)ун 

Бу(н)а 

Бу(н)у 

Бу(н)да 

Бу(н)дан 

 

Еля, беля явязликляри дя субстантивляшяряк кямиййят, мян-

субиййят шякилчиляри гябул едяряк (еляси, беляси, еляляри, беляляри)  

щалланыр: 

еляси 

еляляри 

беляси 

беляляри 

елясинин 

еляляринин 

белясинин 

беляляринин 

елясиня 

еляляриня 

белясиня 

беляляриня 

елясини 

елялярини 

белясини 

белялярини 

елясиндя 

еляляриндя 

белясиндя 

беляляриндя 

елясиндян 

еляляриндян  белясиндян 

беляляриндян 

 

Ишаря  явязликляриндян еля, беля сюзляри асанлыгла адвербиал-

лаша да билир, тяркиб дахилиндя олмадыгда ъцмлядя тярз зярфлийи вя-

зифясиндя ишлянир. Мяс.: 

Мцавинлийя беля башласан, вай щалымыза! (М.И.) Беля эется, 

сцдяъяр  олар,  йаныб  гаралар.  (М.И.)  Беля  дцшцняндя  Рцстям  киши 

таныдыьы фяал гадынлары нязяриня эятирирди. (М.И.) Чобан Кярям еля 

басдырар ки, бир чюп дя тапылмаз. (М.И.)  

 Yüklə 5,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   53
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə