H s nov q.. YÜKs k g rginlikl r V elektrik izolyasiya texnikasiYüklə 4,73 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/47
tarix06.04.2017
ölçüsü4,73 Mb.
#13502
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

                    (1.1.29)

burada, L – elektrodlar arası m saf dir. 

Aralıqda bo almanın s rb st davam etm si üçün kifay t ed n minimal 

g rginliy  ba lan ıc g rginlik deyilir: - Uba

. Ikinci ionla ma  msalı  t zyiq

v  ESG-d n asılı olsa da, onun bu parametrl r  gör  d yi m  intervalı geni

olmadı ından, const

n

1

 götürülür. Ona gör , çox zaman qeyri-bircinsli elektrik sah sind  bo almanın müst qillilik

rti kimi, K

const

n

dx

L

1

0         (1.1.30)

v  bircinsli elektrik sah sind ,const=K  ,           olur. 

(1.1.31)


(1.1.30) v  (1.1.31) ifad l rind n göründüyü kimi, bo almanın müst qillilik

rtinin öd nilm si üçün aralıqda olan bir elektronun yaratdı ı ionla ma 

d r c si mü yy n sabit K qiym tind n az olmamalıdır. Hava üçün, normal 

atmosfer  rtl rind K-nın qiym ti t xmin n 8.2 –y  b rab rdir._________________Milli Kitabxana__________________ 

23 


Deyildiyi kimi, toqqu madan sonra sür ti v  enerjisi azalmı  elektronlar 

elektrom nfilik enerjisin  malik olan atom v  molekulalar t r find n z bt

olunur v   m nfi ionlar yaranır. Elektrom nfilik xass si bir neç  qaz v  su 

molekulalarına aiddir. Onlara  sas n, 7–ci qrup hallogenl ri - J, Br, Cl, F vH

2

O, O

2

, H aiddirl r. Bu elementl rin yaratdı ı m nfi ionların dayanıqlı ı,

h min atom v  molekulalarının elektronla yapı ma - 'qohumluq enerjisi' 

ind n asılı olur. Elektron tutulark n bu enerji ayrılır. A a ıdakı sırada bir neç

element üçün atomların elektronlara olan 'qohumluq enerjisi'- We

verilmi dir:Madd … F    Cl     Br     I     O     O

2

    H    H

2

O   He  N

2

W

e

…….. 3.6  3.8   3.5    3.2   2.0   0.9   0.7    0.9     <0   <0

g r, yapı ma enerjisi sıfırdan kiçik olarsa, m nfi ion yaranmaz. Yuxarıda

veril n r q ml r  gör  oksigen v  su buxarlarında eyni d r c d  elektron 

yapı dırma v  m nfi ion yaratma qabiliyy ti (ozonda is , bir q d r artıq olub) 

vardır. Hallogen elementl rd   (F, Cl, Br, I) elektrom nfilik enerjisi daha 

çoxdur. M nfi ionlar yaratmayan elementl r (He, N2

elektriki müsb t

xass lidir.

Enerjisi 'qohumluq enerjisind n' böyük olan hiss cikl  toqqu duqda

m nfi iondan elektron ayrılır. Elektrik sah   g rginliyi çox olduqca, m nfi

ionun bel  parçalanma ehtimalı da artır. M s l n, normal t zyiqd   O

2

-d n


elektronun ayrılması, E 35 kV/sm g rginlikd  ba  verir. 

Z rb  ionla masının effektivlik  msalıDeyildiyi kimi, elektronların

b zi neytral elementl rin hiss cikl rin  yapı ma aktı, 1 sm m saf d   z bt

olunan elektronların sayı il  xarakteriz  olunur. Ona gör  elektrom nfi

qazlarda, o cüml d n havada z rb  il  ionla ma prosesi effektiv ionla ma 

msalı il  müt nasib olur:

ef

                    

(1.1.32)


Atmosferd  ionla ma prosesl rini hesabladıqda  msalların nisbi 

sıxlıqdan ( ) olan asılılıqlarıı :- / , / ,eff

 daha uy undur. Atmosferin nisbi 

sıxlı ı –  a a ıdakı kimi t yin edilir:T

p

pT

0

0                

(1.1.33)


burada, p v T hesabat v  ya sınaqlar aparılan

raitd  havanın d yi ik t zyiq

v  temperaturlarıdır, p

0

= 101,3 kPa = 760 mm c. st  v T

0

=293 K –normal 

atmosfer  rtl rinin parametrl ridir. Ona gör  normal atmosferd=1 olur.  

Elektronların s rb st qaçı  m saf sinin orta boyu T/p, v  ya (1.1.33)-

sas n -il   t rs müt nasib asılılı a malikdir. Ona gör , z rb  ionla ması- ,


_________________Milli Kitabxana__________________ 

24 


elektronların z bt olunması - v  effektiv ionla ma - 

eff

msalları


k.1.1.6 

da göst rildiyi kimi d yi m l r  malik olur v  a a ıdakı empirik formula il

hesablanırlar:

2

5.

24

2,

0

Eeff

(1.1.34)


v  ya ba qa

kil  çevirdikd  a a ıdakı kimi:

2

5

.24

2

,0

E

eff

olur.                 1.1.35)

(1.1.35) – d n göründüyü kimi, normal atmosfer  rtl rind E-nin 

E

0

=24.5 kV/sm - d n böyük olan h dl rind , effektiv ionla ma  msalı müsb t

qiym t alır. Ona gör , E0

-a ionla manın 'astana'  v  ya ba lan ıc qiym ti

deyilir. Yer s thind n 2000 mt yüks klikd

=0.82 oldu undan, ionla manın

ba lan ıc qiym ti d 20 kV/sm –   q d r azalır.Rekombinasiya. Qazlarda yüklü hiss cikl rin yaranması v  artımı il

yana ı, onların neytralla araq yox olması da ba  verir. Toqqu madan sonra 

enerjil rini neytral hiss ciy  vermi  elektronlar, sah d   z if sür tl   müsb t

ionların yaxınlı ından keç rk n, onlar t r find n tutulur v  neytralla maya

s b b olurlar. Bu zaman ionla ma aralı ından bir cüt yük: - biri m nfi

elektron, dig ri is  müsb t ion yox olur. Bel likl , ionla ma il

ks proses 

olan rekombinasiya  msalı - 

meydana çıxır. Vahid zamanda, 1 sm

3

 qazda ba  ver n rekombinasiyaların sayı ks i ar li hiss cikl rin görü m si ehtimalı

v  ya onların konsentrasiyasından asılı olur. 

Ona gör , yükl nmi  hiss cikl rin konsetrasiyalarının azalma sür ti

(rekombinasiyaları) üçün a a ıdakı ifad ni yazmaq olar: N

N

dt

dN

dt

dN

(1.1.36)


Göründüyü kimi - 

msalı, 1 san-d  1 sm

3

  h cmd  olan rekombinasiyaların yüklü hiss cikl ri konsetrasiyalarının hasilin   (N

+

· N

-)

olan nisb ti kimi hesablanır.  ks r hallarda N+

=N

-

=N oldu undan, (1.1.36) 

ifad sini daha sad

kild  yazmaq olar:

2

N

dt

dN

            

 

(1.1.37)


D yi nl rin  ayırıb, inteqralladıqda:

_________________Milli Kitabxana__________________ 

25 


t

N

N

N

0

01

1

           

alınır.


(1.1.38)

burada,


N

0

 –bu v  ya dig r i ar li hiss cikl rin ba lan ıc

konsentrasiyalarıdır.

k. 1.1.6. Havada  / , /  v

eff

/  nisb tl rinin E/  asılılı ı

Yüklü hiss cikl rin ba lan ıc konsentrasiyaları - N0

 böyük olduqda, N

0

t-nin qiym ti 1-d n çox-çox böyük oldu u üçün, a a ıdakı sad  ifad

yazıla bil r : N 1/ t  

             

          (1.1.39)

    

Atmosfer t zyiqind  rekombinasiya  msalı 

t qrib n 10

-6

sm3

/ san


t rtibind  olur.

Rekombinasiya n tic sind  yaranmı  neytral hiss ciyin enerjisi 

rekombinasiyaya gir n iki yüklü hiss cikl rin enerjil rinin c mind n kiçik 

olur. Çünki rekombinasiya zamanı toqqu an yükl rin toplanan potensial 

enerjil rind n ayrılan lav  bir enerji yaranır. Ikisinin c mind n, ayrılan bu 

artıq enerji  ualanma  kilind

trafa yayılır.

1.1.5. Sabit v  d yi n g rginlikl rd  hava aralıqlarının de ilm si 


_________________Milli Kitabxana__________________ 

26 


Havada olan bo almalar, 50 Hz tezlikl   d yi n g rginliyin

yarımperiod müdd tind n (0,01 san) daha tez ba  verir (0,000001 san v  daha 

az). Ona gör  sabit v   d yi n c r yanlarda havanın de ilm   g rginlikl ri

praktiki olaraq eynidir.  

Strimer n z riy sin  gör L=x

kr

 olduqda, minimal g rginlikd  havanın

de ilm  prosesin  baxaq. Xarici ionizatorun t siri il  katoddan ba lan ıc

effektiv elektron (1) çıxarılır

k.1.1.7-1. Ba lan ıc elektron, bo alma 

aralı ında x

kr

 uzunlu unda uçqun yarada bil n v  bo almanın s rb stliyini t min ed n halda effektiv elektron adlanır. Anoda t r f inki af ed n elektron 

uçqunu (2) ba  verir. Aralıqda elektrik sah si t hrif olunur:- uçqunun 

c bh sind  elektronlar hesabına v  katod yaxınlı ında müsb t ionların

hesabına gücl nir. Sah nin iki güclü zonası arasında elektron uçqunu v

müsb t ionların ortasında sah   z ifl yir. Elektron uçqunu inki af edir, onun 

c bh sind  elektrik sah  g rginliyi gücl nir. Müsb t ionların h y canlanması

v  h y canlanmı  ionlarnın normal v ziy t  keçdiyi zaman, foton  ualanması

n tic sind  qazda fotoionla ma prosesi ba layır (3). Yaranmı  ilkin elektron 

uçqunu anoda çatır (4). Elektronların ikinci uçqunu sah nin qüvv   x ttl ri

istiqam tind  birinci uçqunun arxada qoydu u müsb t h cmi yükl r   t r f

inki af edir. Müsb t h cmi yükl r anod yaxınlı ında daha böyük 

konsentrasiyaya malikdir. N tic d  anod yaxınlı ında strimer formalı

bo alma kanalı yaranır (5). Strimer kanalının ba lı ında müsb t yükl r ikinci 

elektron uçqunundan yaranan v  strimer kanalına t r f yön l n yükl rin

hesabına artır. Strimer-katod arasında elektrik sah si daha da gücl nir, çoxlu 

sayda yeni elektronlar seli ba  verir v  strimer 10

8

sm/san sür ti il  katoda t r f inki af edir (6). Katodda güclü fotoionla ma meydana çıxır (7). Aralı ın

ona q d r de ilm mi  hiss sind  keçiricilik sıçrayı la artır. Strimer 

elektrodlar arası m saf d  qısa qapanma yaradır (8). M nb -kanal dövr sind

c r yan k skin olaraq artır v  kanal parıltılı i ıqlanır.

M nb  kimi dolmu  kondensator götürüls  o bo almanı uzun müdd t

saxlaya bilmir v  parıltılı qı ılcım alındıqdan sonra kondensator bo alır,

qı ılcım is  sönür.  g r m nb  kifay t q d r güclü olarsa, qı ılcım qövs 

bo almasına keçir. Uzun müdd t keç n c r yan qövs kanalını qızdıraraq 

termik ionla ma yaradır v  kanalın keçiriciliyini artırır.

Elektrodlara t tbiq olunmu   g rginliyin kifay t q d r böyük 

qiym tl rind  ESG- v  ionla ma  msalı -  böyük oldu undan, bo alma

minimal de ilm   m saf sind n daha kiçik aralıqda inki af edir. Çünki, bu 

raitd   h r bir s rb st elektron asanlıqla ionla ma potensialları (enerjisi) 

qazanır v  onların kiçik m saf l rd  bel  yaratdı ı lav  elektronların sayı

kritik qiym tl r  çatır (1.1.25,1.1.26). 

Ona gör  (1.1.26)  ·xkr

 –ifad sind n xkr

-minimal olub elektrodlar arası

m saf y  nisb t n kiçik olur (x

kr

. Bu halda strimer kanalı katoddan inki af


_________________Milli Kitabxana__________________ 

27 


edir.  vv lc  qeyd edildiyi kimi, kritik uzunlu a çatmı  lavinanın arxasında

ESG z ifl diyind n oradakı elektronlar ionla ma yaratma qabiliyy tind

olmurlar. Ona gör  bu hiss d  strimer kanalı yaranır. Dig r t r fd n prosesin 

n

kr sayda elektronlar uçqununa malik olan ba lı ında ESG gücl nir v  müsb t

ionların t sirl nm si n tic sind  xüsusi il  katod yaxınlı ında fotoionla ma 

artır. 

k.1.1.7-dx

kr

 oldu u halda bo almanın inki af mexanizminin 

ekspozisiyaları verilir.  k.1.1.7. Elektrodlar arasında minimal bo alma m saf si oldu u halda  

(x

kr

=L) bo almanın inki af sxemi

Burada ba lan ıc elektronun katod yaxınlı ında v  ya elektrodlar arası

m saf d  meydana çıxmasından asılı olmayaraq, elektron uçqunu kritik 

uzunlu a çatır. (1.1.31) formulasına

sas n bo almanın müst qillilik

rti, 


bo alma g rginliyi elektrodlar arası m saf   v  qazın t zyiqind n asılıdır. Bu 

rt bircinsli elektrik sah sind  qazın de ilm sini göst rir. Bircinsli elektrik 

sah si üçün, 

E=U/PL  v

-nın (1.1.17)–  gör  olan ifad sini götür r k onu 

(1.1.31) –d  n z r  alsaq, a a ıdakıları yazmaq olar: 

K

PL

U

B

PL

A

bos

exp


(1.1.40)

_________________Milli Kitabxana__________________ 

28 


buradan,

K

PL

A

n

PL

B

U

bos

alınır. (1.1.41)k.1.1.8. x

kr

(1.1.41) formulası Pa en qanununun analitik ifad sidir. Ilk d f  Pa en

t crübi yolla bo alma g rginliyinin PL asılılı ını: – U

bo

=f(PL) k f etmi dir.

Pa en qanunu bircinsli sah d , sabit temperaturda qazın bo alma

g rginliyinin t zyiq v   m saf nin hasilind n asılı oldu unu göst rir. Ba qa

sözl  elektrodlar arası m saf ni artırdıqca, t zyiqi ona müt nasib olaraq 

azaltdıqda bo alma g rginliyi d yi mir v  ya  ksin .

k.1.1.9 - da hava üçün Ubo

= f (PL) asılılı ı verilmi dir. 

g r


L=const götürüls , t zyiq azaldıqca elektronların qaz molekulaları il

toqqu malar sayı, t zyiq artdıqda is , hiss cikl r arası m saf  kiçildiyind n

elektronlarla z rb  ionla ma ehtimalı azalır. Ona gör , bo almanın

müst qillilik

rtinin öd nm si üçün, h r iki halda t tbiq edil n g rginlik

artırılmalıdr. Pa en qanununa gör Ubo

 –nın minimal qiym tin

-nın optimal 

qiym ti v  ya 0,3 sm·mm c st üçün 0,3 kV bo alma g rginliyi uy un g lir. 

g r P=const götürüls , elektrodlar arası m saf  artdıqda,  L=const

olması üçün g rginlik artırılmalıdır. Çünki,  /P=f(E/P)  x tti asılılıqdan daha 

güclü olan eksponensial asılıl a malikdir. L m saf si azaldıqda da bo almanın

müst qillilik

rtinin öd nm si üçün aralı a t tbiq olunan g rginliyi artırmaq 

lazım g lir._________________Milli Kitabxana__________________ 

29 


Çox böyük t zyiql rd  bo alma g rginliyinin azalması v  Pa en

qanunundan k narla ma mü ahid  edilir. Bu, elektrodların s thind  olan 

mikroçıxıntılar v   h min çıxıntılar trafında yerli ESG-nin artması il  izah 

edilir. Elektrodların s thinin cilalalanması bo alma g rginliyinin azalmasının

qar ısı alınır. Lakin onun tamamil   l

v edilm si mümkün olmur. Çünki, U

bo

–nın azalmasının ba qa s b bl ri d  vardır [13]. T crüb l rd n a a ı

t zyiql rd , Pa en yrisinin minimal bo alma g rginliyind n sol t r fd  olan 

hiss sind , bo alma g rginliyinin (1.1.41) formulası il  hesablanan 

qiym tl rd n az oldu u da görünür. Bu a a ı t zyiql rd  qazlarda bo alma

mexanizminin d yi m si v  elektrodlardan avtoelektron emmisiya 

mexanizminin intensivl m si il  izah edilir. 

Bircinsli elektrik sah sind  qazların bo alma g rginliyi üçün (1.1.18)  

formulasını v  bo almanın müst qillilik

rtind n K=8.2

msalını birlikd

h ll etdikd  a a ıdakı ifad ni yazmaq olar:U

bo

=24.5

4

.6

  

              

(1.1.42)


k.1.1.9. Bircinsli elektrik sah sind  hava aralı ı üçün U

bo

=f(PL) 

asılılı ının Pa en yrisi

(1.1.42) formulasından –  bölm kl , ESG üçün a a ıdakı ifad ni

yazmaq olar:

4

.6

5

.24

bos

E

          (1.1.43)

Normal atmosfer  rtl rind , L=1 sm  m saf d , bo almada elektrik 

sah   g rginliyi  Ebo

=30.9 kV/sm  t kil edir. M saf nin artması il E

bo

 24.5 

kV/sm –   q d r azalır.

1.2.1. Dielektrikl rin elektrik keçiricilikl ri  

_________________Milli Kitabxana__________________ 

30 


Çox kiçik qiym tl rd  olan elektrik keçiriciliyi bütün dielektrikl r

xasdır. Qazların keçiriciliyi daha az, maye v   b rk dielektrikl rin

keçiricilikl ri is  nisb t n çox olur. Dielektrikl rin elektrik keçiriciliyin  ölçü 

aparılan mühitin n mliyi v   t tbiq olunan elektrik sah   g rginliyi –ESG  d

t sir edir. Normal  raitl rd  v  z if elektrik sah sind  qazların keçiricilikl ri

çox kiçik oldu undan, onları praktiki olaraq n z rd n atırlar.

vv lki f sild

göst rildiyi kimi, yalnız bo alma prosesel rin  yaxın olan güclü elektrik 

sah sind , qazlarda böyük keçiricilik c r yanları meydana çıxır. Mayel rin 

keçiricilikl ri mür kk b fiziki mexanizml r  malikdir.  ks r hallarda, onların

keçiricilikl ri  b rk dielektrikl rinkind n kiçik olur.  

1.2.2. Ümumi m lumat 

Elektrik sah sinin t siri il  dielektrikl rd  çox kiçik qiym tl rd

c r yanlar yaranır. Bu onların mü yy n keçiriciliy

– , malik olması il

ba lıdır. Metalların keçiriciliyind n bir neç   d r c   (107

÷10

14

d f ) az olsa 

da,  dielektrikl rin keçiricilikl ri böyük praktiki  h miyy t da ıyır.  vv la, 

keçiricilik c r yanları enerji itkil rin   v  elektrik sah sinin s p l nm sin

s b b olur. Buna ümumi halda dielkltrik itkil ri deyilir. Itkil r v  elektrik 

sah sinin s p l nm si is , yüks k g rginlikli konstruksiyalarda  lav  istilik 

m nb l rin  çevril r k, onların h dsiz qızmasına yol açır. Ona gör , cihaz v

aparatların aktiv elementl rinin (keçirici hiss l rinin) i çi c r yanlarının v  ya 

maqnit keçiricil rinin induksiya c r yanlarının azaldılması m cburiyy ti

yaranır. 

ks halda, mü yy n bir  raitd  ba  ver n dielektrik itkil ri h tta 

istilik de ilm sin  g tirir. Ikincisi, dielektrikl rd  elektrik keçiriciliyi onlarda 

az miqdarda, müxt lif çirkl nm l rin, qarı ıq v  a qarların olması il  ba lıdır.  

Qarı ıqlar h m d  dielektrikl rin elektrik möhk mliyini azaldır. Bu is

öz növb sind  bütün izolyasiya konstruksiyasının de ilm   g rginliyin   t sir

edir.


Ona gör , istismar zamanı mü yy n s b bd n açılmı   v  ya montaj 

edildikd n  sonra yüks k g rginlikli avadanlı ın i  qo ulması üçün onun 

v ziyy ti, izolyasiya müqavim ti v  sızma c r yanlarının qiym tl ri bir daha 

ölçülüb d y rl ndirilir.

Sabit c r yan qur ularında izolyasiyanın elektrik keçiriciliyi mühüm 

h miyy t k sb edir. Bu qur ularda elektrik sah sinin q rarla mı

v ziyy tind , sah nin paylanması sas n elektrik keçiriciliyi il   t yin edilir. 

Çünki, bu halda izolyasiyada elektrik sah si keçiricilik c r yanlarının

hesabına yaranır. B z n, standart sınaqlar aparark n izolyasiyada sızma 

c r yanı il  onun de ilm   g rginliyi arasında

laq , korrelyasiya ba lılı ı


_________________Milli Kitabxana__________________ 

31 


n z r  çarpır. M s l n, aparat v   x tt izolyatorları, kabell rin  sınaqları bu 

parametrl r arasında korrelyasiya  laq sinin oldu unu göst rir.

 D yi n g rginlikl rd  is  izolyasiyada elektrik sah sinin xarakterini 

d yi dir n sas amil, polyarizasiya v  ya dielektrik nüfuzlulu u kimi elektrik-

fiziki hadis l rdir.  

  Sabit  c r yan qur ularında, uzun müdd t t sir ed n g rginlikd

yaranan elektrik keçiriciliyi prosesl ri, izolyasiyanın köhn lm sinin

sas 


s b bl rind ndir.

Uzun müdd t i çi g rginlik altında olan maye v  b rk dielektrikl rd

keçiricilik c r yanlarının mü yy n q d r artması v  ya azalması mü ahid

edilir. C r yanın azalması, materialın elektrik keçiriciliyinin k nar qarı ıqlar

hesabına artmasından sonra,  zaman keçdikc  elektrik sah sinin t siri il

onların t mizl ndiyini subut edir. Onun artması is , materialın qurulu unun 

parçalanması, keçiricilikd   i tirak ed n hiss cikl rin çoxalması, çevrilm z

struktur d i ikliyin  v  köhn lm y  u raması il  izah edilir.    1.2.3. Qazlarda elektrik keçiriciliyi 

vv lki paraqraflarda qazlarda elektrik sah sinin v  k nar ionla dırıcı

faktorların t siri il  meydana çıxan bütün elektrik-fiziki hadis l rl  tanı

olduq.


Qazlarda ba  ver n keçiricilik c r yanları yalnız serb st elektron v

ionlar yarandıqdan sonra, y ni t sir ed n g rginliyin ba lan ıc - Uba

qiym tind n ba layır.

k. 1.2.1 – d  qazlarda yaranan c r yanın,

g rginlikd n asılılı ı verilmi dir. 

yrinin ba lan ıc, o-a hiss si, keçiricilik 

üçün Om qanununun öd nildiyi v  ya yaranan ion v  elektronların sayı n-in 

g rginlikd n asılı olmadı ı parçasıdır. Bu zaman, qaz aralı ında yaranan 

c r yan-I  t sir ed n g rginlikl -U, c r yanın sıxlı ı J is , elektrik sah

g rginliyi-E il  düz müt nasib asılılıqda olur.     

G rginlik artması il  yaranan elektrik yükl ri ks i ar li elektrodlara 

t r f h r k t sür tini artırdıqca, rekombinasiya azalır v  onlara yeti r k

neytralla ırlar. G rginliyin mü yy n - Ubas

, qiym tind  qaz aralı ında

yaranan eyni sayda yükl rin hamısı elektrodlarda bo alırlar.  Bu hadis ,

g rginliyin mü yy n Ukr

- kritik qiym tin  q d r davam edir v VAX –da a-b, 

parçasına uy un doyma halı yaranır.

Normal atmosfer  raitind , müst vi elektrodlar ara m saf si 1 sm 

olduqda,  havada yaranan doyma c r yanının sıxlı ı - 10

-9

A/mm2

 olur v  bu 

ESG-nin 600 V/mm qiym tind  ba  verir. Ona gör , z rb  ionla ması

yaradan


rtl r olmadıqda, qazlara ideal dielektrikl r kimi baxmaq olar. VAX

yrisind   c r yanın sabit qalan hiss si, ionla manın xarici faktorlardan asılı

oldu u zonasına aiddir.  


_________________Milli Kitabxana__________________ 

32 


G rginliyin  U

kr

 - kritik qiym tind n böyük olan h ddl rind , z rb

ionla ması hadis si, aralıqda yükl rin selinin yaranmasına v     c r yanın

k skin olaraq artmasına s b b olur. Bu zaman, 

k.1.2.1–d  VAX asılılı ı

yrinin b-c hiss sin  uy un olur. Göründüyü kimi b-c hiss sind  g rginlik v

c r yan arasında asılılq c-nin  yil n uc hiss sind   h tta m nfi i ar li

müqavim t yaradır.

Bu hadis  bir sıra elektrotexniki qur uların (bo aldıcı v  dig r qeyri 

x tti elementl rin)  xarakteristikalarında n z r  alınır.k. 1.2.1. Qazlarda c r yanın g rginlikd n asılılı ı - VAX Volt-

Amper xarakteristikası

Yüklə 4,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə