Hazırlayan: Dr. Fatma özsoyYüklə 84,07 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.04.2017
ölçüsü84,07 Kb.

 

 

  

 

  

 

 PERİKARDİTLER 

 

  

 

                                                       

               

Hazırlayan: Dr. FATMA ÖZSOY 

 

 

 

        


 

 

 

 

 

 

 

PERİKARDİTLER 

 

TANI    

Perikardiyumun inflamasyonuna perikardit denir.NormaldePerikardi 

yal sıvı  miktarı10-30 ml olup,perikard yapraklarınınkalınlıkları 1’er 

 mm civarındadır.Perikard içi basınç -1 ile -2 mmHg olup, bu intraplev 

ral basınca eşittir,bu basınç inspiryumda -5 mmHg olur. Perikardite  

neden olan durum veya etkene bağlı olarak inflamasyonun özellikleri v 

klinikseyri değişiklikler gösterir. Bu nedenle klinik veya laboratuar (pa 

tolojik)özelliklerine göre perikarditler;akut veya kronik,efüzyonlu ve 

ya efüzyonsuz,fibrinöz veya serofibrinöz veya pürülan,konstriktif 

veya konstriktif  olmayan perikarditler olarak tanımlanırlar. Perikar 

ditlerin seyri sırasında özellikle subepikardiyal myokardiyumda da inf 

lamasyon olabilmektedir.Bu durum klinik ve laboratuar olarak önem 

kazanırsa myoperikardit olarak adlandırılır.  

 

TARİHÇE 

Perikard Hipokrat zamanında kalbi çevreleyen zar olarak tanımlanmış. 

İlk kez süpüratif perikardit vakalarında cerrahi drenaj,antik çağlarda 

Galen tarafından uygulanmıştır.İlk kez 1913 yılında perikardiektomi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

PERİKARD 1) VİSSERAL PERİKARD (seröz membran-epikard) 

2) PARYETAL PERİKARD (fibröz membran) 

 

   Perikard manibrium sterni, processus xiphoideus, columna vertebralis      

ve diafragmaya tutunur.Kalbe giren ve çıkan büyük damarları ve kalbi 

sarar. 


Perikard intrauterin dönemde plöroperikardiyal membran ve septum     

transversumdan gelişir. Bu devredeki gelişim hataları parsiyel, veya  

daha yaygın olarak total perikard yokluğuna neden olmaktadır. Konjeni 

tal perikard defektli vakaların bir kısmında diğer organlara aitanoma 

liler görülebilmektedir. 

 

             PERİKARDIN FONKSİYONLARI 

 

 Kalbe içinde rahatça hareket edeceği bir ortam oluşturur. Myokar dın dayanıklılığını arttırır. Kalbin aşırı dilatasyonunu önler, negatif ba 

sınç sayesinde ventrikül sistolü sırasında atriumlara kan doluşu kolay 

laşır. Akciğer, mediasten, özafagus, diafragma,plevra gibi komşu or 

gan enfeksiyonlarına karşı fizyolojik bir bariyer oluşturur. 

 

              PERİKARDİTLER 

SINIFLAMA 

 

Klinik sınıflama 

Akut perikardit: Hasta görüldüğü anda 6 haftadan az sürmüş olan 

perikardit. Subakut perikardit: Hasta görüldüğü anda 6 hafta-6 ay arasında 

sürmüş olan perikardit. Kronik perikardit: Hasta görüldüğüanda 6 aydan daha fazla sürmüş 

olan  perikardit. Kronik efüzyonlu perikardit. 

Kronik konstriktif perikardit. 

 

     Patolojik sınıflama       Fibrinöz (kuru) perikarditler 

      Efüzyonlu perikarditler 

      Konstriktif perikardit ve adeziv perikardit 

      Kalsifik perikardit

 

 


     

 

 ETYOLOJİ 

 

1)İdiyopatik perikarditler 2)İnfeksiyöz perikarditler  

 

Viral: Coxackie, EBV, İnfluenza, Adenovirüsler, Echovirüsler, 

Varicella, Hepatitis B, Kabakulak, Kızamık. 

Bakteriyel: Sifiliz,Tüberküloz, septisemi (Stafilokok, Meningokok, 

Streptokok, Pnömokok, Gonokok, vd.)  Fungal 

Parazitik: Ekinokok, Entemoeba hystolitika, Cysticercus. 

Mycoplazmik 

Riketsiya ve Spiroketlere bağlı perikarditler

 

3)Kollagen doku hastalıkları

Romatizmal ateş,romatoid 

artrit,SLE,scleroderma,ankilozan spondilit 

4)Hipersensitivite reaksiyonları:  

İlaçlar (procainamide, hydralazin, INH, penisilin, metisergid, 

minoksidil, phenytoin, kromolin, danarubisin, dantrolen) 

Postperikardiyotomi sendromu; Dressler sendromu, akut miyokard 

enfarktüsünün ilk haftasında(perikarditis epistenocardica) 

Posttravmatik 

Serum hastalığı

 

5)Neoplaziler  

Primer(mezotelyoma,sarkoma) 

Sekonder 6)Metabolik:

Renal yetmezlik,miksödem,kolesterol perikarditi

 

7)Radyasyon

(mediastinal RT öyküsü) 

8)Travma

Delici ve künt yaralanmalar, kalp ameliyatı, kateterizas 

yon, veya pacemaker implantasyonunda

 

perforasyon gelişimine bağlı. 

9)Dissekan anevrizma 

 


 

 

 PERİKARDİTLERDE KLİNİK 

 

Tipik semptomları;göğüs ağrısı,palpitasyon ve dispnedir.Ayrıca altta yatan nedene bağlı olarak ateş ve myalji gibi bulgu ve semptomlar ola 

bilir. Perikardial sürtünme sesi, kalp seslerinin derinden gelmesi,  bo 

yun venlerinde dolgunluk, akciğer alt zonlarda matite.

 

Kronik konstrik tif perikarditte bunların dışında düşük kalp debisi ve yüksek sistemik  

venöz basınca bağlı semptomlar ve bulgular (ödem,hepatomegali,ça 

buk yorulma gibi) görülür. 

 

Göğüs ağrısının tipik özellikleri şunlardır:  

Ağrı retrosternal bölgede,sol prekordiyalalanda,epigastrium veya 

batında sol üst kadranda lokalize olabilir. Bazen trapezius kemerine 

yayılım gösterebilir.Bazen de sol kola veya boyuna yayılabilir. Derin 

nefes alma, yutkunma ve sırtüstü yatmayla artar. Oturunca veya öne 

eğilince azalır. Saatler ve günler boyunca sürer.Fizik muayenede peri 

kardiyal frotman duyulması patognomoniktir. Ancak her zaman duyul 

maz. Fibrinöz (kuru) perikarditlerde veya akut perikarditlerin başlan 

gıç ve bitiş evrelerinde perikard yapraklarının  birbirine sürtünmesi 

sonucu duyulur.Efüzyon gelişince sürtünme kaybolduğu için duyulamaz. 

Efüzyonlu perikarditlerde ayrıca kalp sesleri hafiflemiş veya uzaktan 

geliyormuş gibi duyulabilir. 

    

Perikardiyal frotmanın tipik özellikleri şunlardır: 

 

1) En sık sternum sol kenarı ile apeks arasında duyulur, ancak prekor 

diyumun her tarafında veya herhangi bir alanında lokalize olarak da 

duyulabilir. En iyi hasta soluğunu tutup öne doğru eğildiği ve nefesini 

tuttuğu sırada, steteskopun diyaframı göğüs duvarına sıkıca 

bastırılarak duyulur. 

2) Plevral frotmanlarla perikardiyal frotmanın ayrımında, soluk tutul 

duğunda plevral frotmanın kaybolması, fakat perikard frotmanının ay nı şekilde duyulmaya devam etmesi yardımcı olabilir. 

3) Perikarditlerin en ciddi akut komplikasyonları aritmiler ve tampo 

nattır. 


4) Perikardiyal tamponat kardiyojenik şoka ve ölüme neden olabilece 

ği için son derece tehlikeli bir durumdur. Perikard boşluğunda artan 

sıvının yarattığı intraperikardiyal basınç artışı nedeniyle kalbin sıkış 

ması ve diyastolün bozulması sonucu kalp diyastolde dolamadığı için 

yeterli kanı pompalayamaz, şok ve ölüm tablosu gelişir.Bu nedenle tam 

ponat, tanısı çabuk konması gereken ve tedavisinin (perikardiyosen 

tez, perikardiyal drenaj) acilen yapılması gereken bir durumdur. 

 

Perikardiyal tamponat belirti ve bulguları:  

1)Sağ kalp dolumunun bozulmasına bağlı olarak;Venöz dolgunluk(X çö 

küntüsünde belirginleşme ve Y çöküntüsünde kaybolma ile birlikte olan  

juguler venöz dolgunluk) Kussmaul bulgusu (inspiryumda juguler venöz  

dolgunluğun artması)  Hepatomegali ve karaciğer kapsülünün gerilmesi 

ne bağlı karında üst kadran ağrıları.Bazen az miktarda  da olsa asit 

(USG bulgusu) 2) Kardiak debinin azalmasına bağlı olarak; Hipotansiyon pulsus para 

doksus;  İnspiryumda kan basıncında 10 mmHg’dan fazla azalma olması 

(konstriktif perikardit, hemorajik şok, restriktif perikarditler), taşi 

kardi. 


3) Kardiyak debinin azalması ve dolumunun bozulmasına bağlı olarak; 

  Nabız basıncında daralma meydana gelir. 

  Kardiak  tamponatgelişen hastaların başlıca yakınmaları; fenalaşma 

hissi, dispne, şuur bozulması, koma, karında ağrı ve gerginlik hissi, iş 

tahsızlık ve göğüs ağrılarıdır. 

 

Beck triadı: 

1) Sistemik arteriyel basınçta düşme 

2) Sistemik venöz basınçta artma (juguler venöz dolgunluk) 

3) Boyutlarında artma olmamış kalpte, kalp seslerinde hafifleme veya 

sessiz kalp 

 


Konstriktif perikarditli bir hstanın muayenesinde en önemli nokta 

juguler venlerin incelenmesidir.Bunlarda juguler venler dolgun olup, X 

ve Y çöküntüleri belirginleşmiştir. Kussmaul bulgusu izlenebilir.Akci 

ğer alanları genellikle temiz olmakla birlikte, bazen plevral sıvıya bağlı  

bulgular olabilir.Kalbin muayenesinde apikal vurular genellikle hafifle 

miş ve diffüzdür. Sol sternal kenarda inspiryumla şiddeti artabilen 

A2 ‘den 0.09-0.12 sn sonra oluşan, diyastolik bir perikardiyal vuru 

sesi (perikardiyal nock) duyulabilir. Batında asit, pulsatil ve genişlemiş 

bir KC bulunabilir. Pretibial ödem olabilir. 

 

        PERİKARDİTLERDE AYIRICI TANI

  

 Konstriktif perikardit için ayırıcı tanıda ön planda düşünülmesi 

gereken hastalıklar: Restriktif KMP, triküspit hastalıkları, sağ 

ventrikül infarktüsü, KC-S, cor pulmonale, PH, sağ atrial miksoma. 

Efüzyonlu perikardit için ayırıcı tanıda  ön planda düşünülmesi gere 

ken hastalıklar; Hipertrofi ve dilatasyona bağlı kalp genişlemeleri, 

kalp ve mediasten tümörleri.

 

Ayrıca, pnömoniler,pulmoner emboli, herpes zoster, reflü özafajit, abdominal patolojiler (diafragma 

irritasyonu) 

   

                                         TANI 

 

  Perikardit düşünülen hastalarda hastalığın tanısı ve tedavisinin 

yapılabilmesi için gerekli olabilecek başlıca labaratuar tetkikleri 

şunlardır: CBC, sedimentasyon, PY,biokimya, ASO, boğaz kültürü, 

Mantoux testi, perikard sıvı yayması, sitolojisi, Poul-Bunnel

 

Soğuk  aglütininler (mikoplazma), LE hücresi, ANA, AntiDNA, immünkompleks 

ve kompleman düzeyleri, tiroit fonksiyon testleri,perikard sıvısında 

ADA bakılması. 

 

EKG: 

QRS voltajında azalma (aşırı sıvı artışı olan perikarditlerde) 

başlangıçta aVR, V1 ve V2 dışında bütün derivasyonlarda ST elevas 

yonu, bazen PR segmentinde depresyon izlenir.Bazen birkaç gün içinde 


ama genelde 2 haftada ST elevasyonu düzelir ve T negatifleşmesi izle 

nir(MI’deki R kaybı, monofazik ST elevasyonu, ventrikülerkompleksler 

veya resiprok değişiklikler  akut perikarditlerde görülmez.  

Kronik perikarditlerde ise T düzleşmesi veya negatifliği ,voltaj 

düşüklüğü,ve sıklıkla AF gibi aritmi bulguları olabilmektedir. 

 

TELE: 

Akut fibrinöz perikarditlerde kalp konturu fazla büyümez, 

efüzyonlu perikarditlerde çadır manzarası görülür. 

 

EKOKARDİYOGRAFİ 

 

Perikard sıvı artışlarının,perikard kalınlığının ve yapısal değişikliklerin tanı ve takibinde en hassas tanısal metod EKO’dur. 

EKO ile tamponad ve konstriktif perikarditin tanıları da kolayca 

konabilir. 

M-mode eko ile 20 ml < sıvılar tespit edilebilir. 

İki boyutlu eko ile sıvının yayılımı ve loküle efüzyonlar saptanabilir.Az 

miktardaki efüzyonlar posteriorda toplanır,büyük efüzyonlar anterior 

ve posteriorda toplanır.Masif efüzyonlarda yüzen kalp görünümü 

oluşur. 


Sağ atrial kollaps kalp tamponadının spesifik ve sensitif bir bulgusuy 

ken,kalınlaşmış bir perikard varlığı konstriktif perikardit tanısı için 

yeterli değildir.Sağ ventriküler kollapstan farklı olarak,sağ atrial 

kollaps ortaya çıktığında tamponad kliniği henüz başlamamış olabilir 

ama görüldüğünde erken bir bulgu olarak gereken tedbirlerin alınması 

yararlıdır. 

 

    


 

PERİKARDİTLERDE TEDAVİ 

 

Perikarditlerde tedavi planı tamponadın olup olmamasına göre deği şir. Akut idiopatik perikarditlerde medikal tedavi yeterlidir.Tüber 

küloz perikarditinde yatak istirahati ve antitüberküloz tedavi yapılır. 

Reversibl bir böbrek hastalığı varsa hemodiyaliz perikarditin iyileşme 


sini sağlar.Spesifik enfeksiyonlarda uygun antibiyotik tedavisi yapılır. 

SLE’de steroidlerden yarar görülür. Postkardiyotomi ve postmyokar 

dial infarktüs sendromunun tedavisi akut idiopatik perikarditlerdeki  

gibidir. Semptomlara yönelik tedavide ağrı, dispne, kalp yetmezliği 

tedavisi yapılır. 

 

 PERİKARDİTLERİN ÖZEL FORMLARI VE 

TEDAVİLERİ 

 

AKUT ENFEKSİYÖZ PERİKARDİTLER 

Medikal tedavi,tüp drenajı, perikardiektomi 

 

TÜBERKÜLOZ PERİKARDİT 

Anti-tbc tedavi, perikardiektomi (tedaviye başlandıktan 4-6 haf 

ta sonra) AKUT İDİOPATİK PERİKARDİTLER 

Semptomatik tedavi uygulanır.Yatak istirahati, nonsteroid anti 

i

nflamatuar ilaçlar (ASA, İndometazin) Kortikosteroidler 

Konstrüktif perikardit gelişirse perikardiyektomi. 

 

NEOPLASTİK PERİKARDİTLER 

Tüp drenajı,perikardiyektomi 

 

METABOLİK PERİKARDİTLER 

Kolesterol perikarditi (medikal tedavi, drenaj, perikardiyektomi

 

ÜRAMİK PAERİKARDİT Aralıklı perikardiyosentezuygulanabilir.Bu hastaların  genel durumları 

bozuk olduğu için perikardiyektomi yapılamayabilir, sol anterolateral  

torakotomi ile perikardiyal pencere açılabilir. 

 

RADYASYON PERİKARDİTİ Hastaların genel durumu bozuk olduğu için tüp drenajı tercih edilir. 

 

POSTOPERATİF PERİKARDİTLER 

 

Postop 2-3 hafta sonra ateş, perikardit, plörezi ile ortaya çıkar, 2-4 hafta sürer nüks olabilir, analjezik, antipiretik, steroidler kullanıla 

bilir, tüp drenajı, bazen de perikardiektomi gerekebilir. 

Postoperatif perikardit ilk kez 1952’de tanımlanmıştır. 

 

KALP TAMPONADI 

CVP yükselir, pulmoner venöz basınç artar.TA düşer. Paradoks nabız 

(inspirasyonla sistolik basınçta 10 mmHg’dan fazla düşüş) Kalp sesleri  

derinden gelir. Hasta taşikardiktir, FM’de  hepatomegali, boyun venöz 

dolgunluğu saptanır. 

 

 

KARDİAK TAMPONADIN SEBEPLERİ  

Travma 


Maligniteler 

İdiopatik, malign, üremik perikarditler 

Postmyokardial infarktüs sendromuna bağlı perikarditte antikoagülan 

kullanılması 

İatrojenik (perikard ponksiyonu, kataterizasyon, sternal kemik iliği 

bx, transvenöz pacemacer implantasyonu) 

Akut MI 

Antikoagülan tedavi 

Radyasyon perikarditi

 

KALP TAMPONADINDA TEDAVİ 

 

1) 

Perikardiyosentez 2) Cerrahi

 

PERİKARDİYOSENTEZ 

 


Subxiphoid, sol parasternal, apikal yaklaşımla yapılabilir. İlk 100 cc  

sıvı hızlı boşaltılır, sonra daha yavaş boşaltılır (10-30 dk’da) içeri kate 

ter konursa enfeksiyon riski nedeniyle 48 saatten fazla kalmamalıdır. 

 

PERİKARD EFÜZYONLARINDA CERRAHİ TEDAVİ 

 

1) Subxiphoid perikardial pencere açılması 2) Torakotomi ile perikardial pencere açılması, torakoskopik yaklaşım 

3) Perikardiyektomi 

 

KRONİK KONSTRÜKTİF PERİKARDİT 

Bu tür perikarditler akut fibrinöz, seröfibrinöz perikarditlerin 

iyileşmesi sonrası veya iyileşmenin granülasyon dokusuyla olduğu 

durumlarda perikardın oblitere olmasıyla meydana gelir. 

Kronik konstrüktif perikarditlerde strok volüm azalır,her iki 

ventrikülün enddiyastolik basıncı artar. 

 

 

 KRONİK PERİKARDİTTE PATOLOJİK 

ANATOMİ 

 

PERİKARD 

 

Kalınlaşma, kalsifikasyon, fibröz doku artışı izlenir.  

MYOKARD 

Perikarda komşu bölgelerde fibrozis, myokardial atrofi, diyastolik 

disfonksiyon (gecikmiş vakalarda perikardiyektomi sonrasında düşük 

kalp debisi durumu devam edebilir). 

 

KARACİĞER VE DİĞER ORGAN DEĞİŞİKLİKLERİ  

 


Sağ kalp ve vena cavalara bası nedeniyle venöz staz oluşur, çok ileri   

evrede KC’de atrofi oluşabilir.Dalak ve böbreklerde konjesyon artar. 

Asit, plevral efüzyon, hipoalbüminemi gelişebilir. Bu hemodinamik  

değişikliklere rağmen myokard fonksiyonları normal olabilir. Akut 

perikarditlerin hangi oranda kronikleştiği bilinmiyor, ancak tbc peri 

karditin %16-20 oranında kronikleştiği belirtiliyor.Tbc, pürülan, trav 

matik orijinli perikarditlerin kronikleşme eğilimi fazladır. 

 

KRONİK KONSTRÜKTİF PERİKARDİT

 

TEDAVİSİ 

 

PERİKARDİYEKTOMİ: İlk kez 1913’de yapılmıştır. 

Mortalitesi %5-15’tir.Mortalite kardiak kompresyonun,  KC, böbrek  

fonksiyonlarının etkilenme derecesine bağlıdır. Kr.konstrüktif perikar 

ditlerde hasta operasyona optimal koşullar sağlandıktan sonra alınma 

lıdır
PERİKARDİYEKTOMİ 

 

1) 

Median sternatomi 

2) Sol anterior torakotomi 

3) Torakosternotomi veya bilateral torakotomi ile perikardiektomi 

yapılabilir. 

 

 

  

KAYNAKLAR 

• 

Kaiser, L.R, Kron, I. L, Spray, T. L. Mastery of Cardiothoracic Surgery 

• 

Kirklin, W. J, Brian. G. Barrat, B, Cardiac Surgery • 

Fauci et.al, Harrison’s Principles of Internal Medicine 

• 

Bozer, A.Y. Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi • 

Crawford,M.H Diagnosis and Treatment in Cardiology 

• 

Sonel, A. Kardiyoloji • 

Annals of Thorasic Surgery 

• 

Medline 


• 

Cheema, A. M. et.al. Pattern of Pericardial Disease in Asir 

Region of Saudi Arabia, www.kfshrc.edu.sa/annals/192/98-

166.html 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

           

 

         PERİKARDİTLER 

 

   

 

  HAZIRLAYAN: DR. FATMA ÖZSOY 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   Dr.Fatma 

ÖZSOY 

Document Outline

 • PERİKARDİTLER
 • PERİKARDİTLER
  • TANI
   • Perikardiyumun inflamasyonuna perikardit denir.NormaldePerik
 • TARİHÇE
  • Perikard Hipokrat zamanında kalbi çevreleyen zar olarak tanı
  • İlk kez süpüratif perikardit vakalarında cerrahi drenaj,anti
  • gerçekleştirilmiştir.
 • PERİKARD
  • 1\) VÝSSERAL PERÝKARD \(seröz membran
  • 2\) PARYETAL PERÝKARD \(fibröz membran
  • Perikard manibrium sterni, processus xiphoideus, columna ver
  • Perikard intrauterin dönemde plöroperikardiyal membran ve se
  • daha yaygın olarak total perikard yokluğuna neden olmaktadır
  • tal perikard defektli vakaların bir kısmında diğer organlara
  • liler görülebilmektedir.
 • PERİKARDIN FONKSİYONLARI
  • gan enfeksiyonlarına karşı fizyolojik bir bariyer oluşturur.
  • PERİKARDİTLER
   • SINIFLAMA
   • Fibrinöz (kuru) perikarditler
   • Konstriktif perikardit ve adeziv perikardit
  • ETYOLOJİ
   • Fungal
    • Mycoplazmik
    • Riketsiya ve Spiroketlere bağlı perikarditler
   • Serum hastalığı
    • Sekonder
 • PERİKARDİTLERDE KLİNİK
  • Tipik semptomları;göğüs ağrısı,palpitasyon ve dispnedir.Ayrı
  • yatan nedene bağlı olarak ateş ve myalji gibi bulgu ve sempt
  • bilir. Perikardial sürtünme sesi, kalp seslerinin derinden g
  • yun venlerinde dolgunluk, akciğer alt zonlarda matite. Kroni
  • tif perikarditte bunların dışında düşük kalp debisi ve yükse
  • venöz basýnca baðlý semptomlar ve bulgu
  • buk yorulma gibi\) görülür.
  • EKG: QRS voltajında azalma (aşırı sıvı artışı olan perikardi
  • başlangıçta aVR, V1 ve V2 dışında bütün derivasyonlarda ST e
  • yonu, bazen PR segmentinde depresyon izlenir.Bazen birkaç gü
  • ama genelde 2 haftada ST elevasyonu düzelir ve T negatifleşm
  • nir\(MI’deki R kaybý, monofazik ST elev
  • veya resiprok değişiklikler  akut perikarditlerde görülmez.
  • TELE: Akut fibrinöz perikarditlerde kalp konturu fazla büyüm
  • efüzyonlu perikarditlerde çadır manzarası görülür.
  • EKOKARDİYOGRAFİ
  • M-mode eko ile 20 ml < sıvılar tespit edilebilir.
  • İki boyutlu eko ile sıvının yayılımı ve loküle efüzyonlar sa
 • PERİKARDİTLERDE TEDAVİ
  • Perikarditlerde tedavi planı tamponadın olup olmamasına göre
  • şir. Akut idiopatik perikarditlerde medikal tedavi yeterlidi
  • küloz perikarditinde yatak istirahati ve antitüberküloz teda
  • Reversibl bir böbrek hastalığı varsa hemodiyaliz perikarditi
  • sini sağlar.Spesifik enfeksiyonlarda uygun antibiyotik tedav
  • SLE’de steroidlerden yarar görülür. Postkardiyotomi ve postm
  • dial infarktüs sendromunun tedavisi akut idiopatik perikardi
  • gibidir. Semptomlara yönelik tedavide ağrı, dispne, kalp yet
 • PERİKARDİTLERİN ÖZEL FORMLARI VE TEDAVİLERİ
  • AKUT ENFEKSİYÖZ PERİKARDİTLER
  • Medikal tedavi,tüp drenajı, perikardiektomi
  • TÜBERKÜLOZ PERİKARDİT
  • Anti-tbc tedavi, perikardiektomi \(tedav
  • ta sonra)
  • AKUT İDİOPATİK PERİKARDİTLER
  • Semptomatik tedavi uygulanır.Yatak istirahati, nonsteroid an
  • Kortikosteroidler
  • Konstrüktif perikardit gelişirse perikardiyektomi.
  • NEOPLASTİK PERİKARDİTLER
  • Tüp drenajı,perikardiyektomi
  • METABOLİK PERİKARDİTLER
  • Kolesterol perikarditi (medikal tedavi, drenaj, perikardiyek
  • ÜRAMİK PAERİKARDİT
  • Aralıklı perikardiyosentezuygulanabilir.Bu hastaların  genel
  • torakotomi ile perikardiyal pencere açılabilir.
  • RADYASYON PERİKARDİTİ
  • Hastaların genel durumu bozuk olduğu için tüp drenajı tercih
  • POSTOPERATİF PERİKARDİTLER
  • Postop 2-3 hafta sonra ateş, perikardit, plörezi ile ortaya 
  • bilir, tüp drenajı, bazen de perikardiektomi gerekebilir.
  • Postoperatif perikardit ilk kez 1952’de tanımlanmıştır.
 • KALP TAMPONADI
  • CVP yükselir, pulmoner venöz basınç artar.TA düşer. Paradoks
  • (inspirasyonla sistolik basınçta 10 mmHg’dan fazla düşüş) Ka
  • derinden gelir. Hasta taşikardiktir, FM’de  hepatomegali, bo
 • KARDİAK TAMPONADIN SEBEPLERİ
  • Travma
  • Maligniteler
  • İdiopatik, malign, üremik perikarditler
  • Postmyokardial infarktüs sendromuna bağlı perikarditte antik
  • Ýatrojenik \(perikard ponksiyonu, katat
  • bx, transvenöz pacemacer implantasyonu\
  • Akut MI
  • Antikoagülan tedavi
  • Radyasyon perikarditi
 • KALP TAMPONADINDA TEDAVİ
  • 1) Perikardiyosentez
  • 2) Cerrahi
  • PERİKARDİYOSENTEZ
  • Subxiphoid, sol parasternal, apikal yaklaşımla yapılabilir. 
  • sıvı hızlı boşaltılır, sonra daha yavaş boşaltılır (10-30 dk
  • ter konursa enfeksiyon riski nedeniyle 48 saatten fazla kalm
 • PERİKARD EFÜZYONLARINDA CERRAHİ TEDAVİ
  • 1\) Subxiphoid perikardial pencere açýl
  • 2\) Torakotomi ile perikardial pencere a
  • 3) Perikardiyektomi
 • KRONİK KONSTRÜKTİF PERİKARDİT
  • Bu tür perikarditler akut fibrinöz, seröfibrinöz perikarditl
  • Kronik konstrüktif perikarditlerde strok volüm azalır,her ik
 • KRONİK PERİKARDİTTE PATOLOJİK ANATOMİ
  • PERİKARD
  • Kalınlaşma, kalsifikasyon, fibröz doku artışı izlenir.
  • MYOKARD
  • Perikarda komşu bölgelerde fibrozis, myokardial atrofi, diya
  • KARACİĞER VE DİĞER ORGAN DEĞİŞİKLİKLERİ
  • Sağ kalp ve vena cavalara bası nedeniyle venöz staz oluşur, 
  • Asit, plevral efüzyon, hipoalbüminemi gelişebilir. Bu hemodi
  • değişikliklere rağmen myokard fonksiyonları normal olabilir.
  • karditin %16-20 oranında kronikleştiği belirtiliyor.Tbc, pür
  • matik orijinli perikarditlerin kronikleşme eğilimi fazladır.
 • KRONİK KONSTRÜKTİF PERİKARDİT TEDAVİSİ
  • PERİKARDİYEKTOMİ: İlk kez 1913’de yapılmıştır.
  • Mortalitesi %5-15’tir.Mortalite kardiak kompresyonun,  KC, b
  • fonksiyonlarının etkilenme derecesine bağlıdır. Kr.konstrükt
  • ditlerde hasta operasyona optimal koşullar sağlandıktan sonr
  • lıdır.
 • PERİKARDİYEKTOMİ
  • 1) Median sternatomi
  • 2) Sol anterior torakotomi
  • 3\) Torakosternotomi veya bilateral tora
 • KAYNAKLAR
  • Kaiser, L.R, Kron, I. L, Spray, T. L. Mastery of Cardiothora
  • Kirklin, W. J, Brian. G. Barrat, B, Cardiac Surgery
  • Fauci et.al, Harrison’s Principles of Internal Medicine
  • Bozer, A.Y. Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi
  • Crawford,M.H Diagnosis and Treatment in Cardiology
  • Sonel, A. Kardiyoloji
  • Annals of Thorasic Surgery
  • Medline
  • Cheema, A. M. et.al. Pattern of Pericardial Disease in Asir 
   • PERİKARDİTLER
    • HAZIRLAYAN: DR. FATMA ÖZSOY


Yüklə 84,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə