HƏyat və FƏALİYYƏTİNİN Əsas tariXLƏRİ 1936 5 martYüklə 1,16 Mb.
səhifə2/6
tarix01.12.2016
ölçüsü1,16 Mb.
#532
1   2   3   4   5   6
Partiya-xalq (Yaradıcılıq planları haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1986. – 28mart

34. Ağır itki (M.Arifin vəfatı münasibəti ilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1976. – 1 yanvar

35. Axtarışlar davam edir (1967-1973) Azər­baycan teatrı haqqında //Cəfərov C. Azərbaycan teatrı. – Bakı: Azərnəşr, 1974. – S.292-314

36. Axundovun türk tədqiqatçısı (Yavuz Akpınar haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.– 1981.– 13 mart. – (A.Zamanovla birlikdə)

37. Akademik ədəbiyyatşünaslığın aka­demik-tənqidçi tipi. (Bəkir Nəbiyev-70) //Ərən (xüsusi bura­xılış). – 2000. - №8. – S.5

38. 60 ilbu çox deyil(İ.Qasımovun yara­dı­­cılığı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.– 1979. – 25 noyabr

39. Anar haqqında //Yeni Azərbaycan. – 1999. –30 yanvar

40. Ankarada poeziya bayramı. (Müsa­hibə) //Həyat. – 1991. –24 may

41. Aşıq sənətinin tarixi //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 10 yanvar

42. Atatürk ədəbiyyatda ortaq məkan problemi //Türkiyə Respublikası və Osman dövləti. – Bakı: Elm, 2000. – S. 53-60

43. Azərbaycan cümhuriyyəti (Elmi sessiyada çıxış) //Elm. – 1990. – 9-16 iyun

44. Azərbaycan cümhuriyyəti: Adımız, ta­ri­ximiz, taleyimiz //Azərbaycan. – 1990. - №11 – S.168-174

45. Azərbaycan dramaturgiyası haqqında məruzə (Azərbaycan yazıçılarının IV qurultayı) //Ədəbiyyat və incəsənət. - 1966. – 1 yanvar.

46. Azərbaycan dramaturgiyasında tragediya can­rının yaranması //Ədəbiyyat məc­muəsi. – 1962. – c.16.- S. 100-124

47. Azərbaycan folklor sarayında «İraq-türkmən odası» //Yurd. – 1990. – 1aprel

48. «Azərbaycan məktəbi» jurnalı redaksiyasına ­ıq məktub (Təhsilin məzmun və metodlarının təkmil­ləş­dirilməsi haqda) //Azər­baycan məktəbi. – 1985.- №3 – S.28-30

49. Azərbaycan realizminin problemləri (Məsə­lə­nin qoyuluşuna dair qeydlər) //Azərbaycan. – 1968. - №10. – S.183-194

50. Azərbaycan Respublikası //Azərbaycan De­­mo­kratik Respublikası. Tarix, ictimai-siyasi və ədə­bi mədəni həyat.– Bakı: Azərnəşr, 1992.– S. 6-18

51. Azərbaycanşünaslar Təbrizdə top­laşır(İran İslam Respublikasında ke­çirilmiş I Azər­baycan­şü­nas­­lıq simpo­ziumun­dan qeydlər) //Ədə­biy­yat qəzeti. – 1999. – 15 yanvar

52. Azərbaycanşünaslığın Təbriz uğuru (Təb­rizdə Uluslararası I Azərbaycanşünaslıq simpoziumu haqqında müsahibə) //Xalq qəzeti. – 1998. – 18 dekabr

53. «Bağlardan gələn səs» (İ.Əfəndiyevin eyni adlı əsərinin tamaşası haqqında) //Kom­munist. – 1975. – 30 dekabr

54. «Baku interneyşel LTD» şirkətinin prezi­denti iraqlı qardaşımız Raad Kazım Qəzənfər Pa­şayev cənablarına (VI Beynəlxalq Lord Beyts konfran­sının həmsədri Y.Qarayevin minnətdarlıq məktubu) //Ədə­biyyat qəzeti. – 1998. – 16 yanvar

55. Bayatıdan, xoyratdan başlayan yollar illər…(Qəzənfər Paşayev-60) //Ədəbiyyat qə­zeti. – 1997. – 10 oktyabr

56. Bədii sehrə işıq fəlsəfədən düşür. (Ön söz əvəzi) //Xəlilov S. Cavid və Cabbarlı. Müx­tə­lifli­yin vəh­­dəti. (Fəlsəfi etüdlər)–Bakı: «Azə­baycan uni­ver­siteti» nəşriyyatı, 2001. – S. 13-19

57. Bədii tədqiqlər kəşflər yolu ilə (Azər­baycan yazıçılarının VII qurultayı qarşı­sın­da) //Ədəbiyyat və incəsənət.–1981.– 27 mart

58. Bədiilik meyarı ilə (G.Əlibəyovanın 50 illiyi münasibəti ilə) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 11 fevral

59. Bəxtiyar Vahabzadə. (Dərslik üçün) //Azər­baycanın Bəxtiyarı. – Bakı: Azərbaycan, 1995. – S. 73-77

60. Bəxtiyar Vahabzadənin dramaturgiyası //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1985. – 23 avqust; Azərbaycanın Bəxtiyarı. – Bakı: Azərbaycan, 1995. – S. 67-72

61. Birliyimiz naminə. (Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında Qa­nun­la əlaqədar müəllifin düşüncələri) //Ədəbiy­yat qəzeti. – 1992. – 3 yanvar

62. Boy çiçəyinin ətri (İ.Əfəndiyevin «Sən həmişə mənimləsən» pyesi haqqında) //Bakı. 1964. – 19 noyabr

63. Böyük dramaturq, gözəl müəllim: Hüseyn Cavid – 100 //Azərbaycan dili və ədə­biy­yatının tədrisi. – 1982. - №3. – S.72-78 - Əli Saləddinlə birlikdə

64. Böyük elm ocağı (Nizami adına Ədəbiyyat institutunun 50 illiyi) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 1 yanvar

65. Böyük sovet dramaturqu (C.Cabbarlı haqqında) //Kommunist. – 1982. – 23 mart; Kitablar aləmində. – 1982. -№1. –S.8-9

66. Böyük sovet şairi (S.Vurğun-80) //Bakı. – 1986. – 24 oktyabr

67. Böyük vəzifələr qarşısında. (Ədəbiyyat və in­cə­sənətimiz 80-ci illərdə) //Qobustan. –1981. - №1. – S.2-5

68. Böyük yazıçı, mütəfəkkir ictimai xadim (M.F.Axundov – 170) //Azərbaycan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət. – 1982. - №4. – S.9-12

69. «Büllur» saraylar adamlar (İ.Əfən­diyevin «Büllur sarayda» pyesinin tamaşası haqqında) //Kommunist. – 1983. – 30 oktyabr

70. Bütün xalqların dövrlərin kitabı. («DədəQorqud və dünya eposu ənənələri» simpoziumundan qeydlər) //Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. – Bakı: Səda, 2001. – S. 4-10

71. Cabbarlı qəhrəmanları //Mingəçevir işıqları. – 1969. – 9 oktyabr; //Əmək. – 1969. – 5 aprel; //Lenin yolu. – 1969. – 5 aprel; //Yeni həyat. – 1969. – 2 aprel; //Yeni Ordubad. – 1969. – 13 aprel; //Daşkəsən.–1969. – 5 aprel; Məhsul. – 1969. – 15 aprel; Çağırış.– 1969. – 15 aprel; Həqiqət. – 1969. – 1-3 aprel

72. C.Cabbarlı müasirliyi //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1969. – 1 avqust

73. C.Cabbarlı nəfəsi. («Oqtay Eloğlu» pyesi haqqında) //Bakı. – 1966. – 7 iyun

74. C.Cabbarlının faciə qəhrəmanları //Azər­bay­can ədəbiyyatı məsələləri: Məqalələr məcmuəsi. – Bakı: EA-nın nəşri, 1964. – S.73-88

75. Canlı müasirimiz. (S.Vurğunun anadan olma­sı­nın 75 illiyi) //Bakı. – 1981. – 20 mart- Ş.Sal­ma­novla bir­likdə

76. Cavid - ömrü boyu yaxud Cavidolduğu kimi //Məm­­mədli Qulam. Cavid – ömrü boyu. – Bakı: Yazıçı, 1982. – S.6-16

77. Cavid: sənətkar tarix. (H.Cavidin anadan olmasının 100 illiyi qarşısında) //Azərbaycan. – 1982. - №8. – S.180-188

78. Cavid Cabbarlı haqqında. (Müxtəlif si­tatlar) //Xəlilov Səlahəddin. Cavid və Cab­bar­lı. Mü­xtəlifliyin vəhdəti. (Fəlsəfi etüdlər) -Ba­kı: Azər­baycan universiteti nəşriyyatı, 2001. – S.16­4-168

79. Cəfər Xəndan //Fikrin karvanı. – Bakı: Yazıçı, 1984. – S.325-331

80. Cəlil Məmmədquluzadə //Yurd. – 1998. – 30 noyabr (ərəb qrafikası ilə)

81. Cəlil Məmmədquluzadənin realizmi //Azər­­baycan. – 1967. – №1. – S.103-110

82. Cəmaləddin Əfqani çağdaş dünyamız. (Şamil Qurbanovun «C.Əfqani və türk dünyası» əsəri haqqında) //Ədəbiyyat qə­zeti. – 1997. – 12 sen­tyabr; Cəmaləddin Əf­qani. Məcmuə. – Bakı, 2000. – S. 76-83

83. CəsarətsərvətdirYenidənqurma: prob­lem­lər, mülahizələr //Azərbaycan. – 1988. - №1. – S.65-105

84. Cəsarət həqiqət tribunası. («Molla Nəs­rəd­din» jurnalının nəşrə başlamasının 80 illiyi) // Kom­munist. – 1986. – 28 dekabr

85. Cümhuriyyətin şairi //Əhməd Cavad (Məqalələr, xatirələr) – Bakı: Elm, 1996. – S.3-7

86. Çağdaşların fikir karvanı. //Rəhimli İlham Aktyora oxşamayan adam. – Bakı: Gü­nəş, 2000. – S. 272-273

87. Dədə Bəhmənin gücü gücsüzlüyü (Əfqanın «Gülyanaq» romanı haqqında) //Ədə­biy­yat və incəsənət. – 1978. – 30 sentyabr

88. Dədə kitabımız – «Kitabi-Dədə-Qor­qud»… //İpək yolu. – 1999. - №2. – S. 54-60

89. Dədə Qorqud - 1300 Beynəlxalq simpoziumunda yekun sözü //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 16 yanvar

90. Dədə Qorquddan - Atatürkə qədər. («Də­də Qorqud» kollekviumundan qeydlər) //Res­pub­lika. – 1999. – 8 yanvar

91. Dədə Türkdən Ata TürkəDədə Qorquddan Atatürkə qədər //Kitabi-Dədə Qor­qud – 1300. Filoloji araş­dırmalar. IX kitab. – Bakı, 1999. – S.103-112

92. Dildə daşlaşan yaddaşlaşan tarixxal­qın soy adı, ana dili, baba yazısı //Azər­baycan. – 1986. - №7-9. – S. 164-174

93. Dindirir əsr bizi («Azərbaycan» jur­nalının sorğusuna cavab) //Azərbaycan. – 2000. - №12. – S.9-11

94. Dostluq duyğuları (M.Hüseynin «Qüd­rətli birlik» məqalələr məcmuəsi haqqında) //Kom­mu­nist. – 1964. – 4 iyul

95. Dram irsimizdən seçmələr //Azərbaycan ədəbiyyatı inciləri. Dramlar. – Bakı: Yazıçı, 1998. – S.5-14

96. Dramaturgiya. – Ədəbi proses – 83-84. – Ba­kı: Elm, 1994. – S.229-251. - A.Səfiyevlə birlikdə

97. Dramaturgiya (Ü.Hacıbəyov haq­qında) //Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası. – Bakı: Azərbaycan, 1966. – S.69-70

98. Dramaturgiya: Konflikt xarakter //So­sializm realizmi müasir mərhələdə. – Bakı: Elm, 1988. – S.221-258 - A.Səfiyevlə birlikdə

99. Dramaturgiyada canrlar zənginliyi novatorluq uğrunda. (Azərbaycan yazıçılarının qurultayı qarşısında) //Azərbaycan. – 1965. - №11. – S.61-75.

100. Dramaturgiyamız: vəziyyəti, vəzi­fələri. (Azərbaycan yazıçılarının VIII qurultayı) //Ədə­biy­yat və incəsənət. – 1981. – 19 iyun

101. Dramaturgiyamızda ilk faciələr. (N.B.Və­­zirovun «Müsibəti-Fəxrəddin» və Ə.Haq­verdiyevin «Dağı­lan Tifaq» faciələri haqqıında) //Azərbaycan EA Xə­bərləri. İctimai elmlər.– 962. - №6. – S.63-74

102. Dramaturgiyamızın müasirlik ənənələri (Teatrın 100 illiyinə həsr edilmiş plenumda məruzə) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1974. – 16 fevral

103. Dramaturgiyanın axtarışları //Azər­baycan. – 1981. – №12. – S.164-175

104. Durna qatarıdördlüklər. Təbiət sənət əsərlərində //Azərbaycan təbiəti. – 1984. - №5. – S.21-24

105. Durnalar Dağıstandan uçur (Rəsul Həm­zətovun «Durnalar» kitabı haqqında) //Kom­munist.– 1973. – 21 noyabr.- B.Nəbiyevlə birlikdə

106. Duyğuların rəngi. (Elçinin «Bu dünyada qatarlar gedər» kitabı haqqında) //El­çin. Bu dünyada qatarlar gedər. – Bakı: Azərnəşr, 1974. – S.5-10

107. Dünya şöhrətli alim (İhsan Doğ­ramacın 80 illiyi münasibətilə) //Azərbaycan. – 1995. – 25 aprel

108. Düşüncə poeziya. (B.Vahabzadəninin yara­dıcılığı haqqında) //Vahabzadə B. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. 1-ci cild. – Bakı: Azərnəşr, 1974. – S.7-16

109. Düşündürən «Ölülər». (Əsərin tama­şası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1966. – 10 dekabr

110. Düşündürən poeziya. (B.Vahab­za­də­nin 70 illiyi haqqında) //Azər­bay­ca­nın Bəx­ti­ya­rı. Məqalələr toplusu. Bakı: Azərbaycan, 1995. – S. 60-66

111. Düşünmək səadəti(Z.Göyüşovun «Səa­­dət düşüncəsi kitabı» haqqında) //Ədə­biyyat və incəsənət. – 1983. – 18 noyabr.

112. Düz beş gün yaşıl Bursada işıqlar da yaşıl yandı //Zaman. – 1998. – 17 iyun

113. El qızı, el anası. (Dilarə Əliyevanın vəfatı münasibətilə) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1991. – 26 aprel

114. Epitafiya, yaxud baş daşına oxunan mahnı (Aydın Məmmədov haqqında) //Ədə­biyyat qəzeti. – 1992. – 23 aprel.

115. Eposşünasların VI Beynəlxalq «Kita­bi Dədə Qorqud-1300» konfransından qeydlər //Elm. – 1998. - №3-4. – fevral

116. Eraların qovşağında (Sənətkar sözü) //İq­tisadiyyat. – 2000. – 14 yanvar

117. Etnoqraf ədibin etnoloq alimin «eko­­lo­ji» nəsri //Çəmənzəminli Y.V. İki od arasında. – Bakı: Səda, 2001.

118. Əbədi, daima müxalifətdə olan qüvvə ədə­biyyatdır //Yeni Azərbaycan. - 1997. – 28 may

119. Əbədi gənclik. (Beynəlxalq teatr günü) //Kom­­munist. – 1969. – 27 mart

120. Əbədi müasirimiz (Nizami Gəncəvi haqqında müsahibə) //Bakı. – 1981. – 6 oktyabr

121. Əbədi müasirimiz (Ü.Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə) //Azər­bay­can müəl­limi. – 1985. – 4 oktyabr

122. Əbədiyyətin bir əsri (Azərbaycan Milli Dram Teatrın 100 illiyi münasibətilə) //Bakı. – 1974. – 30 may

123. Əcdadın yaddaş harayı: halallıq. (Çağ­daş poeziyadan etüdlər) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 31 yanvar.

124. Ədəbi tənqidin səviyyəsini qaldıraq. («Ədə­bi-bədii tənqid haqqında» qərarın 10 illiyi ­na­sibəti ilə») //Azərbaycan. – 1982. -№2. – S.87-91

125. Ədəbi tənqidin səviyyəsini qaldıraq (Qeydlər) // Azərbaycan . – 1982. - №3. – S.87-91

126. Ədəbi tənqidin Oktyabr yaşı (Azər­baycan sovet ədəbi tənqidi haqqında) //Azər­bay­can. – 1977. - №11. – S.99-110 - Ş.Sal­ma­nov­la birlikdə

127. Ədəbi tənqidin vəziyyəti vəzifələri // Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 10 iyun

128. Ədəbi təsir əlaqə probleminə həsr edil­miş yeni əsər. (K.Talıbzadənin «Qorki və Azər­baycan» kitabı haqqında) //Azərbaycan. – 1960. - №2. – S.211-216

129. Ədəbiyyat tariximilli (etnik) kimlik men­talitet t2arixi kimi //Azərbaycan və azər­baycan­lı­lar. – 2000. - №1(1) – S.29-36

130. Ədəbiyyatda insan konsepsiyası haqqında (İsmayıl Vəliyevin kitabı haqqında) //Res­pub­lika. – 1999. – 14 oktyabr

131. Ədəbiyyatımızın tarixi. (İki cildlik «Azər­baycan sovet ədəbiyyatı tarixi» kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 6 noyabr

132. Ədəbiyyatşünaslığımızın mühüm prob­lemi. (M.Cəfərin «Azərbaycan ədəbiy­ya­tın­da romantizm» əsəri haqqında) //Ədəbiyyat və in­cə­sənət.–1963.–17avqust.- H.Orucəli ilə bir­lik­də

133. Ədəbiyyatımızın vurğunu qayğıkeş hamisi (Heydər Əliyev haqqında) //Elm, 1998. - №25-26. – S.5

134. Ədəbiyyatşünaslığın tarixinə təcrü­bəsinə çağdaş baxış //Cavad Heyət. Ədəbiyyatşünaslıq. – Bakı: Elm, 1996. – 6-11 s.

135. Ədibin dünyaya zamana həmişə açıq kitabı(Mir Cəlalın anadan olmasının 90 illiyi mü­­na­sibəti ilə) //Azərbaycan – İRS.– 1999. - №2-3. – S.99-105

136. «Əkinçi»dən «Maarifçi» gələn yol. //Maarifçi. – 1995. – 28 yanvar

137. Ələngəz yoxuşu (Hidayətin poeziyası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1996. – 29 mart. - H.Kürdoğlu ilə birlikdə

138. Əli bəyin irsi varisləri //Əlibəy Hüseynzadə. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar: Seçilmiş məqalələr. – Bakı: Azərnəşr, 1996. – 3-19

139. Əli Sultanlı (Anadan olmasının 60 illiyi mü­nasibətilə) //Azərbaycan. – 1966. – №11. – S.193-197; Fik­rin karvanı. – Bakı: Yazıçı, 1984. – S.222-234

140. Əlvan tamaşa. (H.Cavidin «Xəyyam» py­esi haq­qında) //Kommunist.–1970. – 14 aprel

141. Əsrə sığmayan nəsr, yaxud zirvədə te­atrı, səh­­ni saxlayan lirika //İ.Əfəndiyev. Əsər­ləri 10 cilddə, 1-ci cild. – Bakı: 2001. – S. 3-17

142. Əsrin ölüm siyahısı (Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin orqanı olan «Sərhəd» qəzetinin «Yad­da­şın bərpası» adlı xüsusi buraxılışı haqqında) //Sərhəd. – 2000. -№1

143. Əsrin romantiki (H.Cavidin anadan ol­masının 100 illiyi münasibətilə) //Bakı. – 1984. – 7 iyun

144. Əsrlərin qovşağında. Yeni əsr, yeni min il, yeni vəzifələr //İpək yolu. – 2001. - №2. – S. 8-14

145. Əvvəl sözlər azadlığını itirir: sonra adamlar //Ədəbiyyat qəzeti. – 1993. – 13, 20 avqust

146. Füzuli irsi onu yetirən xalqın mənəvi sərvə­ti­­dir //Füzuli-500. (Müsahibə) //Zaman. -1996. -28 may. - S.6

147. Giriş //Ədəbi proses -81-82.– Bakı­:­Elm, 1987 – S.5-12

148. Görkəmli alim.(K.Talıbzadənin 60 il­liyi müna­sibətilə) //Kommunist.–1983.–14 av­qust

149. Görkəmli nasir dramaturq. (S.Rəh­manın 70 il­liyi münasibətilə) //Kommunist. – 1980. – 27 mart -A.Sə­fiyevlə birlikdə

150. Görkəmli naşir Əjdər Xanbabayevin xati­­si­­ həsr olunmuş kitabın təqdimatında giriş so­n ­söz//Azərbaycan;Xalq qəzeti; Res­publika. –2001.–13 iyun

151. Görkəmli pedaqoq alim //Xəndan Cəfər. Ədə­biy­yatımızın dünəni və bu günü. – Bakı: Yazıçı, 1980. – S.5-10

152. Göyçəyə qayıdan yol folklordan keçir //225-ci qəzet. – 2000. – 13 yanvar; Azərbaycan folkloru antolo­gi­yası. III kitab. Göyçə folkloru. – Bakı: Səda, 2000. – S.3-15

153. Gözəl insan, böyük alim (M.Cəfərin 70 illiyi münasibətilə) //Kommunist. – 1979. – 12 may

154. Günlər gündəliklər(İlyas Əfəndiyevin «Məhv olmuş gündəliklər» pyesi səhnədə) //Kommunist. – 1970. – 28 yanvar

155. Haqq sözün halal işin təhlükəsizliyi ke­­şi­yində //Qasımov Cəlal. Repressiyadan de­por­tasiyaya doğ­ru. – Bakı: Mütərcim, 1998. – S.11-30

156. Həqiqət qəhrəman axtarışında. (H.Ca­vid haqqında) //Bakı. – 1982. – 29 noyabr; 1; 3; 6 dekabr.

157. Həmişə səfərdə. (Ə.Kərimin «Şerlər» kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1963. – 26 oktyabr

158. Həsrətin beş əsri, yaxud vüsalın yeddi günü… (Bağdadda Füzuli günləri) //Vahid. – 1994. – 29 oktyabr

159. Həyatdan səslər. (M.İbrahimolun «Həyatın səs­lə­ri» kitabına resenziya) //Kitablar aləmində. – 1986. - №2. – S.7-8

160. Həyatımız ədəbiyyatımız. (Gəncədə döyüş günlərinin ədəbiyyatına həsr olun­muş səyyar plenumda çıxış) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. – 2 ok­t­yabr

161. Həyatın əsrlərin səsi. (M.İb­ra­hi­movun «Hə­ya­tın səsləri» əsərinə resenziya) //Ko­m­­munist. – 1986. – 23 mart

162. Humanitar düşüncə iki əsrin qov­şağında //Ədəbi-nəzəri fikir iki əsrin qov­şağında.Toplu. – Bakı,2001. – S. 3-17

163. Humanitar elmləri böyük ideoloji vəzifə­lər səviyyəsinə. (SSRİ-nin 60 illiyi münasi­bətilə) //Azər­baycan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət. – 1982. - №1. – S.3-8

164. Hüseyn Cavid. (Anadan olmasının 80 illiyi münas­ibəti ilə) //Azərbaycan. – 1962. – №12. - S.144-154

165. Hüseyn Cavid irsinin fəlsəfi dərki //Xə­li­lov S. Hüseyn Cavidin fəlsəfəsi. – Bakı, 1999. – S. 3-7

166. Hüseyn Cavidin «İblis»i //Azər­bay­can EA Xə­bər­ləri. İctimai elmlər. –1962. - №9. – S.71-81

167. Hüseyn Cavidin məqbərəsinin tən­­nəli açı­­lışında çıxış. 29 oktyabr, 1996 //Hüseyn Ca­­vid. Nax­çıvan. Albom. – Naxçıvan, 1996. – S.49-51

168. Xalq mənəviyyatının güzgüsü. («Kita­bi Dədə Qorqud» -1300) //Respublika.– 2000. –15 aprel; Dirçəliş XXI əsr.-2000. – №2.-S. 20-29

169. Xalq prezidenti seçdi //Defakto. – 1998. – 3-20 oktyabr

170. Xalqın dilin taleyi birdir. (Ana dili­ni öyrənmək, yaymaq və inkişaf etdirmək işin­dəki problemlər haqqında müsahibə) //Ədə­biyyat və incəsənət. – 1989. – 27 yanvar

171. Xalqın torpağın yaddaşı. (Eldar İsmayılın «Ulu Göyçə» poeması haqqında) //Azər­baycan. – 1984. – №10. – S.91 - B.Vahab­zadə ilə birlikdə

172. İki əsr iki era ayrıcında… (Mülahizələr, dü­şün­cələr) //Ədəbiyyat məc­muəsi. C.17. – Bakı: Ağrıdağ, 1999. – S. 6-108

173. İki tayın ağsaqqalı. (Doktor Cavad Heyət haq­qın­da) //Doktor Cavad Heyət. – Bakı: Azərbaycan, 1995. – S.12-23

174. İki tayın loğmanı. (Cərrah-alim, türkoloq, ic­ti­mai xadim, İranda ana dilimizdə çıxan «Varlıq» jurnalının baş redak­toru Doktor Cavad Heyət haqqında) //Bı­çaq və qələm. – Bakı: Təhsil nəşriyyatı, 2000. – S.61-68

175. İkinci səslə söhbət (B.Vahabzadənin «İkinci səs­» əsərinin M.Əzizbəyov adına Azər­bay­can Dövlət Dram Teat­­rında tamaşası haq­qın­da) //Kommunist.–1969.– 29 iyun

176. İllər, düşüncələr. (Yeni il tə­əs­süratları) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. – 3 yanvar

177. İmzalar ümidlər. (Ə.Salahzadə, İ.İs­ma­yıl­zadə, S.Sərxanlının ikinci şer kitabları haqqında) //Ulduz. – 1973. - №3. – S.51-55

178. İnfarkt(Müsahibə) //Ədə­biyyat qəzeti. –1999. – 19 noyabr; İqtisadiyyat. – 2000. – 19-29 yanvar

179. İnqilab dastanı. («Nikbin faciə» əsəri­nin tama­şa­sı haqqında)//Ədəbiyyat və incə­sənət.– 1963– 21 sen­tyabr

180. İnqilab dastanı. («Nikbin faciə» filmi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1964. – 21 dekabr

181. İnqilabı «Başlar», «Başları» isə ədə­biyyat hazırlayır(Müsahibə) //Xalq qəzeti. – 1992. – 20 noyabr

182. İnsan amili: Sov.İKP XXVII qurultayı qarşı­sında //Bakı. – 1985. – 6 dekabr

183. İnsan meyarı ilə //Ədəbiyyat qəzeti. –2001. – 16 mart

184. «İnsan» sınaqdan çıxar. (S.Vurğunun «İn­san» əsəri M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Döv­lət Dram Teat­rı­nın səhnəsində) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1974. – 6 aprel

185. İnsan Tanrıya bənzəmək üçün sənəti ədə­biyyatı yaradıb (Müsahibə) //Millət. – 1998. – 31 oktyabr

186. İnsan sənət meyarı. (Öməroğlu İsma­yılın «İnsan: həyatda və sənətdə» əsəri haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 4 sen­t­yabr; Vəliyev İ.Ö. (İsmayıl Öməroğlu). İnsan: hə­yat­da və sənətdə. Məqalələr toplusu. – Bakı: Günəş, 1998.–S. 3-4

187. İnstitutdan //Füzuli. Əsərləri. 6 cild­də. 6-cı c. – Bakı: Azərbaycan,1996. –S. 364-366

188. İntibah onun öyrənilməsi prob­lemləri //Azərbaycan.– 1978. - №8.– S.176-188

189. İranda birinci Azərbaycanşünaslıq sim­poziumu. (Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı Y.Qar­yev­lə müsahibə. //Azərb­ay­can. – 1998. – 8 dekabr

190. İsa Hüseynovun anadan olmasının 50 illiyi münasibəti ilə //Azərbaycan. – 1978. - №6. –S.162

191. İslam demokratiya. (Dəyirmi masada çıxı­şı) //Günay. – 2000. – 29 yanvar

192. İstedadın meyarı miqyası //Quli­ye­va X. Azərbaycan estetik fikri və Cəfər Cəfərov. – Bakı: Elm, 1998. – S. 3-10

193. İstiqlal axtarışları: ziyalı xalq (Müstəqillik günündə sərbəst düşüncələr) //Hə­yat. – 1991. – 26; 29 oktyabr; 1 noyabr.

194. İstiqlal şairi.(B.Vahabzadənin «İsti­q­lal» ordeni ilə təltif edilməsi münasibətilə) //Azər­bay­can. – 1995. – 21 aprel

195. İşığının yeri görünür. (M.Arifin anadan ol­ma­­sının 90 illiyi münasibətilə) //Elm. –1994. - №6. – iyul

196. XXI əsr: Qlobal sivilizasiya Şərq dəyər­ləri. (Nizami adına Ədəbiyyat institutunda keçirilmiş elmi forumda ön sözü) //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 12 yanvar; «Dirçəliş.XXI əsr». – 2001. - №1; 2. – S.124-132

197. XXI yüzilə ilə gedirik. (Müsahibə) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 30 oktyabr. – S.5

198. XX əsrin astanasında: Yeni dünya mədə­niyyəti axtarışları «Vaşinqton tayms» və «Beynəl­xalq mədəniyyət» fondları «XX əsrdə yeni dünya mədə­niyyəti axtarışları» mövzu­sunda keçirilmiş kon­frans //Panorama. – Ədə­biyyat qəzeti. - 1997. – 23 may

199. Janrın ölçülərini qorumalı (Azər­baycan roma­nının yaradıcılıq problemləri) //Ədəbiyyat və incə­sənət. – 1963. – 23 noyabr

200. Kərbəlaya gedən cığır: Füzuli-500. (Re­dak­si­yanın qonağı Cavad Heyətin S.Əhmədli, Y.Qa­ra­yev, A.Və­falı ilə söhbəti) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1994. – 29 aprel

201. «Kitabi Dədə Qorqud»-1300» kon­fran­sından qeyd­­lər //Varlıq. - №107-4. – 1999. – S. 26-33 - ərəb qra­fi­ka­­sı ilə

202. Klassik poeziya simpozium tribunasında. («Or­ta əsr farsdilli poeziyanın inkişafında Azər­bay­can üslubu» mövzusunda beynəlxalq simpoziumda) //Şəh­riyar. – 1997. – 19-25 iyun

203. Klassiki axtarıram. (C.Məmməd­qulu­za­dənin «Dəli yığıncağı» pyesinin tamaşası haqqında) //Azərbaycan.–1979.-№5.– S.165-177

204. Konfliktlərimiz qəhrəmanlarımız. (Azər­­baycan dramaturgiyası haqqında yazı­çıların IV qurul­tayında etdiyi məruzə) //Azər­baycan. – 1966. - №2. – S.27-43

205. Küləklər gülür (S.Rəhmanın «Küləklər» kome­diya­sının tamaşası haqqında) //Kom­mu­nist. –1970. – 20 oktyabr

206. Qamus namus kitabımızDədə Qorqudun ki­ta­ //Körpü. – 1999. – 16 avqust; - 13 sentyabr; İqtisadiyat. – 1999. – 11-17 iyun

207. Qarabağ folkloru: «Nərmü-nazik bayatı», ya­xud «Külli Qarabağın abı-həyatı» //Azər­bay­can folk­loru antologiyası. C.IV . – Bakı: Səda, 2000. – S.4-21


208. Qardaş Türkiyə həmişə Azərbaycana mənəvi da­yaq olub //Ekspres. – 1998. – 22-23 dekabr

209. Qardaşlığın vəhdət rəmzi. (Türkiyədə Füzuli günləri) //Vahid. – 1994. – 26 noyabr

210. Qartal qanadlı poeziya //Sovet kəndi. – 1970. – 18 iyun - Şamil Salmanovla birlikdə

211. Qəlb şairi: Füzuli-500 //Azərb. EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət. Xü­susi buraxılış. – 1996. – S.3-9

212. «Qış gecəsi» (S.Qədirzadənin eyni adlı əsəri ha­q­­qın­da) //Azərbaycan gəncləri. – 1958. – 23 may. - F.Ağa­yev­lə birlikdə

213. Qiymətli məqalələr (M.Arifin «Ədəbi tənqidi məqa­­lə­lər» kitabı haqqında //Azər­baycan.–1959.-№4.–S.217-220

214. Qorqud yubileyi qurtardı, Qorqud renessansı da­­vam edir («Kitabi-Dədə Qorqud» və dünya epos ən­ənə­lə­­ri» simpo­ziu­mundan qeydlər) //Respublika.–2000.–26 may

215. Qoruya bilmədik (Şuşadakı ədəbiyyat mu­zeyinin di­rek­toru Namiq Babayevin vəfatı mü­na­sibəti ilə ) //Ədə­biyyat qəzeti. – 1991.– 4 oktya­b­r

216. Qurbanın çox ağrılıdır (Vertolyot qəzasında hə­lak olanlar haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti.– 1991. – 29 noyabr

217. «Qüdrətli birlik» (M.Hüseynin eyni adlı məqa­lələr məcmuəsi haqqında) //Kommunist. – 1964. – 21 may

218. Leninin estetik irsi tənqidimiz //Azər­baycan. – 1970. - №4. – S.149-153

219. Maraqlı tədqiqat əsəri. (Ədəbiy­yatşünas Nadir Və­li­­­xanovun «S.S.Axun­dov» mono­qrafiyası haqqında) //Ədə­­­biyyat və incəsənət.–1969.– 15 mart-T.Əhmədovla bir­likdə

220. Mədəniyyətimizin sabahı naminə (Ya­radıcı gənclərlə iş aparılması haqda) //Ədə­biyyat və incəsənət. – 1976. – 30 oktyabr

221. Məhəbbət sədaqətlə. (Bəkir Nəbiyevin anadan olmasının 50 illiyi müna­sibətilə) //Ədəb­iy­yat və incəsənət. – 1981. – 9 yanvar. - Ş.Salma­nov­la birlikdə

222. Məhəbbət etirafı ilə. (Tofiq Bayramın «Məs­lə­kim­-silahım» adlı əsəri haqqında) //Kom­munist. – 1984. – 2 dekabr

223. Məmməd Arif Dadaşzadə. (Vəfatı müna­sibətilə) //Azərbaycan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət. – 1976. - №1. – S. 131-135

224. Məmməd Cəfər Zeynalabdin oğlu Cəfərov //Məm­məd Cəfər Cəfərov. Biblio­qrafiya. – Bakı: Elm, 1973. – S.9-25

225. Məmməd Cəfər Zeynalabdin oğlu Cəfərov. (Vəfatı münasibəti ilə) //Ədəbiyyat qəze­ti.– 1992. – 15 may

226. Mən bir tut ağacıyam(Aygün Səmədzadənin Z.Allahverdiyevanın sözlərinə bəstələdiyi eyni adlı mahnının təqdimatında çıxışı //İqtisa­diy­yat. – 2001. – 9-15 noyabr

227. Mənəvi gözəllik. (Yaradıcılıq məsə­lə­ləri­ni müzakirə edirik) //Ədəbiyyat və incə­sənət. – 1964. – 6 iyun

228. Mənəvi mədəniyyətimizin milli bütövlük yolu //Vətən səsi. – 1991. – 17 aprel

229. «Mənəvi sahənin yeniləşdirilməsinə, mədə­ni irsin dirçəlişinə kömək» (Azərbaycan KP MK-nın Azər­baycan folkloru toplusunun təd­qi­qini və təbliğini yaxşı­laşdırmaq tədbirləri haq­qında) //Ədə­biyyat və incəsənət.–1990.–2 noyabr

230. Mənəvi vəhdətin bütövlüyün rəmzi. (Beynəl­xalq Şəhriyar Elmi Konqresində yekun sözü) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1993. – 23 aprel.

231. Mənəviyyat bazarı rədd edir: ziyalı ­miy­yət //Ədəbiyyat qəzeti.–1994.– 28 oktyabr; 2 dekabr

232. Mətbuat tənqid. (Tənqid mate­ria­l­larının müza­­kirəsinə həsr edilmiş müşavi­rədə çı­xışı) //Ədə­biyyat və incəsənət. – 1977. – 12 mart

233. Milli folklorun toplanması, tədqiqi nəşrimil­li intibahın şərti zəmi­nidir //Azər­bayc­an folk­loru. Toplama, nəşr və tədqiq prob­lem­ləri (19-22 ok­tyabr, 1993-cü ildə Şəkidə keçirilmiş Res­pub­li­ka folk­lor müşavirəsinin materialları). – Bakı: Sabah, 1994. – S. 3-8

234. Milli mənəviyyatımızın böyük carçısı. (M.F.Axundov və Azərbaycan maarifçiliyi) //Azər­baycan. – 1979. - №8. – S.164-178

235. Milli özünüdərk çağdaş qloballıq (Türk milli şüuru çağdaş türk qlobalizmi kontekstində) //Milli özünüdərketmə. Bey­nəl­xalq elmi kollokviumun tezisləri. 21-24 aprel, 1999. – Bakı, 1999. – S.62-64

236. Milli peşəkar etnoqrafiyamızın öndəri. (Teymur Bünyadovun 70 illyi) //Elm. – 1998. - №3-4. - fevral

237. Milli taleyin keşiyində millət özü durma­lıdır //Kommunist. – 1990. – 4 aprel

238. Millilik amili: Yenidənqurma: problemlər, mülahizələr //Azərbaycan. – 1988. - №8. – S.148-160

239. Mirəli Seyidov. (Vəfatı münasibətilə) //Ədə­biyyat qəzeti. –1992. – 1 may

240. Mirzə Cəlilin Novruzəlisi //Ulduz. – 1973. - №10. – S.50-56

241. Mirzə Fətəli Axundov. //Azərb. EA Xəbərləri Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət.– 1978. - №3. – S3-7

242. Mirzə İbrahimov //Fikrin karvanı. – Bakı: Yazıçı, 1984. – S.311-323

243. Musiqili komediyalar. (Ü.Hacı­bəyo­vun eyni ad­lı kitabı haqqında) //Azərbaycan. – 1959. - №7. – S.208-210

244. Müasir ədəbi proses diqqət mərkəzindədir. (Ədə­biy­yat institunda «Müasir ədəbi proses» qrupunun fəa­li­y­yəti haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1976. – 24 yanvar

245. Müasir nəsrimizin inkişafı ilə əla­qədar olaraq keçirilən müşavirədə çıxış //Azər­baycan. – 1977. - №6. – S188-192

246. Müasirimiz Axundov. (Anadan olmasının 170 illiyi münasibətilə) //Azərbaycan. – 1982. - №10. – S.3-8

247. Müasirlik böyük şərtdir. (İ.Əfəndiyevin «Sa­ı­­köynəklə Valehin nağılı» romanının müzakirəsində çıxış) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1977. – 14 may

248. Müasirlik yollarında («Ədəbi-bədii tənqid» haqqında qərarın 5 illiyi münasi­bətilə) //Ədə­biyyat və incəsənət. – 1977. – 29 yanvar

249. Müasirlik yollarında. (İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 60 illiyi münasibəti ilə) //Ulduz. – 1974. - №11. – S.27-30

250. Müasirlik meyarı ilə. (B.Nəbiyevin «Tənqid və ədəbi proses» kitabı haqqında) //Azər­baycan. – 1977. - №2. – S.198-201; Aka­demik Bəkir Nəbiyev. Soraq kitabçası. – Bakı: Azərbaycan ensiklopediyası, 1999. – S.142-146

251. Müasirlik problemi nəsrin axtarışları. (Yazıçılar İttifaqının müşavirəsində çıxışı) //Azər­baycan. – 1977. - №6. – S.151-192

252. Müasirliyin sabitliyi //Əfəndiyev İ. Seçil­miş əsər­l­əri. 6 cilddə, 1-ci c. – Bakı: Yazıçı, 1984. – S.5-20

253. Mübahisənin davamı. («Azərbaycan sovet ədə­biyyatşünaslığının aktual problemləri» kitabı haq­qında) //Sovet ədəbiyyatşünaslığının aktual prob­lem­ləri: Məqalələr məcmuəsi. – Bakı: Elm, 1974. – S.170-203

254. Müdrik təfəkkürün, parlaq zəkanın, nurlu ­şüncənin bəhrələri. Heydər Əliyev «Müstəqilliyimiz əbə­didir» çoxcildlisinin və «Qayıdış» kitabının təq­dimat mərasimində çıxışı //Azərbaycan. – 1997. – 7 iyun.

255. Müdrikliyin sabitliyi… (M.Arifin ana­dan ol­ma­sının 70 illiyi haqqında) //Ədə­biyyat və incəsənət. – 1974. – 26 oktyabr

256. Müqəddəslər şəhərində üç gün. (İran İslam Res­­publikasına səfəri haqda) //Xalq qəzeti.–1997.– 21 iyun

257. Müstəqil dövlətimizin ətrafında yenilməz birlik, sarsılmaz həmrəylik yaradaq. (Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr olunmuş toplantıda çıxış) //Xalq. – 1999. – 3 yanvar

258. Müstəqillik dövrünün milli öndəri //Heydər Əli­­y­ev və Azərbaycan ədəbiyyatı.–Bakı: Elm,1998.– S.125- 177

259. Mütəfəkkir şair (H.Cavid-100) //Azər­bay­can EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət. –1983.–№2.– S.3-8

260. «Mütəfəkkirin şəxsiyyəti». (M.Cəfərin eyni adlı kitabı haqqında) //Ədə­biyyat və incəsənət. – 1966. – 22 oktyabr. - Ə.Xəlilovla birlikdə

261. Müzakirəyə ehtiyacı olan məsələlər (Te­atrlarımız haqqında) //Bakı.–1970.–17 fevral

262. Nakam məhəbbətimTəbrizim ­nim. (İran təəssüratları haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. –1991. – 8 mart

263. Nəfəsin, səsin istiqlal harayı ener­ci­si//Vahabzadə B. Ləyaqət.–Bakı:Azər­bay­can,­ 1998.– S.3-7

264.Nizami haqqında söz. (Anadan olmasının 850 illiyi münasibətilə) //Azərbaycan. – 1992. - №3-4. – S.3-10; Azər­baycan EA Xəbər­ləri. Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət. – 1991. – № 1. - S.5-13

265. Novruz bayramınız mübarək! Azər­bay­can xal­qına təbriklər//Günay.–1998.-20 mart

266. Novruzgülü, sevgi bahar duy­ğu­ları…(Çingiz Hüseynovun «Novruzgülü» kitabı haqqında)//Azərbaycan.–1971.-№11.–S.194-197

267. Oxu saz! (Zəlimxan Yaqub haq­qında) //Zəlimxan Yaqub. Fotokitab. – Bakı: Azərnəşr, 2000. – S.154-155

268. Oktyabr, yenidənqurma, ədəbi fikir. Respublika elmi konfransının tezisləri //Böyük oktyabr və milli ədəbiyyatların inkişafı: Elmi konfransın tezisləri. Bakı 4 noyabr, 1987. – Bakı: Elm, 1987. – S.3-4

269. 31 saylı məktəbin 70 illiyi müna­sibətilə //Təhsil. 2001. – 26 oktyabr

270. Onun dramaturgiyası. (B.Vahab­zadənin yara­dı­cı­­lığı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.–1985.–23 avqust

271. Ömrün taleyin yeddi on ili. (Re­dak­tordan ön söz əvəzi) //Salmanov Şamil. Aka­­demik Bəkir Nəbiyevin ədəbi-elmi fəaliyyəti və tənqidi görüşləri. –Bakı: Səda, 2001. – 155 s. ; Elm və həyat. – 2000. - №3-4. – S.3-4;

272. Ön söz //Ədəbi proses- 76 – Bakı: Elm, 1977. – S.3-15

273. Ön söz //Ədəbi proses- 77 – Bakı: Elm, 1977. – S.3-16

274. Ön söz //Ədəbi proses- 78 – Bakı: Elm, 1980. – S.3-19

275. Ön söz //Ədəbi proses- 79 – Bakı: Elm, 1983. – S.3-15

276. Ön söz //Osmanlı Vəli. Azərbaycan roman­ikləri. – Bakı: Yazıçı, 1985. – S. 5-18

277. Ön söz //Rəhimli İ. Dramaturgiya və teatr. – Bakı: İşıq, 1984. - S.5-8

278. Ön söz //Sosializm realizmi müasir mərhələdə. – Bakı: Elm, 1988. – S.3-15

279. Ön söz. //Talıbzadə Kamal. Azərbaycan ədəbi tənqi­di­nin tarixi: 1800-1920-ci illər. – Bakı: Maarif, 1984. – S. 3-5

280. Ön söz. Türkiyədən qıraqdakı Türk ədəbiyyatları antologiyası //Azərbaycan türk ədə­biy­yatı. C.5 . – Ankara, 1996. – S.3-7

281. Özümüzə qayıdırıq. (Ədəbiyyat qəzetinin əv­vəlki adına qayıtması münasibətilə) //Ədə­biy­yat və incəsənət. – 1991. – 11 yanvar

282. Partiyalılıq sənətkarlıq meyarı ilə. (Azər­­baycan yazıçılarının VI qurultayı qarşısında) //Ədə­biy­yat və incəsənət. – 1976. – 22 may

283. Poema: axtarışlar, perspektivlər. («Ədə­biyyat və incəsənət» qəzetinin redak­siya­sın­da eyni adlı yara­dıcılıq müzakirəsində çıxışı) //Ədəbiyyat və in­cəsənət. – 1977. – 29 oktyabr

284. Poetik vicdanın səsi. (M.Ə.Sabirin anadan olmasının 120 illiyi) //Kommunist. – 1982. – 2 iyun

285. Poeziyada yaşanan həyat. (R.Rzanın 70 illiyi mü­na­­si­­bə­tilə) //Kommunist.–1980.–20may - Ş.Salmanovla bir­lik­də

286. Poeziyanın ömrün yaşı. (Q.Qasım­zadənin ana­dan olmasının 60 illiyi münasi­bətilə) //Ulduz. – 1983. – №9.–S.38-41: Qasım­zadə Q. Səndən ayrılalı.–Bakı, 1985.

287. Poeziyanın illəri yolları. (Yazıçıların VI qu­rul­tayında çıxışı) //Ədəbiyyat və incəsənət.–1976. –5 iyun

288. Poeziyanın sərhədləri. (B.Vahabza­dənin əsər­ərinin 1-ci cildi haqqında)//Ədə­biyyat və incəsənət. – 1968. – 3 fevral.- H.Kür­d­oğlu ilə birlikdə

289. Poeziyaya folklora olan məhəb­bətlə // Müd­ri­klik çələngi. – Bakı: Elm, 2000. – S. 3-8. - Hüseyn İs­mayılovla birlikdə

290. Prototip müəllifdir. (Kamran Da­daşoğlunun «Yu­xu­suz gecələr» kitabı haq­ında) //Bakı. – 1980. – 24 dekabr

291. Prototipşəkilidir, yaxud nəfəsdə zümzümə, ­ləffüzdə rəqs – Şəki şivəsi. (Ön söz) //Azərbaycan folkloru antologiyası. IV. (Şəki folkloru), 1-ci cild. – Bakı: Səda, 2000.– S. 3-45.

292. Realizm: mübahisələr həqiqətlər (So­vet Şər­qi xalqları ədəbiyyatında realizm prob­lemləri möv­zusunda Ümumittifaq müşa­virə­si qarşısında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1972. – 14 may

293. Realizm problemi Şərq ədə­biyyatları. (Ümum­­it­tifaq müşavirəsindən qeydlər) //Azər­bay­can EA Xə­bər­ləri. Əd­biyyat, Dil və İncəsənət. – 1973. - №3. – S.103-109

294. Redaktordan //Azərbaycan Xalq Cüm­hu­riyyəti. Ədə­­biy­yat, dil, mədəniyyət quruculuğu.–Bakı: Elm,1998.– S.3-9

295. Redaktordan //Ədəbiyyat məcmuəsi. C.17) . – Bakı: ­­­dağ, 1999. – S. 4-5

296. Redaktordan //Osmanlı V. Azə­rbay­can ro­man­tik­ləri. – Bakı: Yazıçı, 1985. – S. 3-4

297. Redaktordan //Rasim Mirzə. Türk­çü­­yün babası (Əli­bəy Hüseynzadənin fikir dün­ya­). –Bakı: Elm, 2000. – S.3-4

298. Redaktordan //Talıbzadə K. Ədəbi irs varislər. – Bakı: Azərnəşr, 1974. – S. 5-6

299. Redaktordan //Vəliyev İsmayıl. Ədəbi por­tret xarakter. –Bakı: Yazıçı, 1981.– S. 3-5

300. Resenziya mətbuat. (Sov.İKP Mk-nın «Ədəbi-bə­dii tənqid haqqında» qərarı ilə əlaqədar B.Nəbiyev, Q.Xəlilov, Y.Qarayev, T.Mütəllimov, F.Mehdi və s. S.Məm­məd­za­dənin redaksiyada söh­bəti) //Ədəbiyyat və in­cəsənət. – 1978. – 21 yanvar

301. Respublikanın bədii salnaməsi. («Azər­bay­can» jurnalının 60 illiyi) //Kommunist. –1983. – 29 yan­var

302. Riyazi ədəbiyyatşünaslığa giriş //İnternet və intellekt. Bülleten. - №1. – Bakı: Səda, 2001. – S.5-20

303. Romantik faciələr müəllifi. (H.Cavid haq­qında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1963. – 26 yanvar

304. Romantikaya yeni baxış. (S.Vur­ğunun yaradı­cı­lığı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1976. – 21 avqust

305. «Romantizm realizm». (A.Ha­cı­yevin rus di­lində çapdan çıxmış eyni adlı mo­no­­qrafiyası haq­qın­da) //Ədəbiyyat və incəsənət. –1974.–7sentyabr.–S.14.-Rəhim Əliyevlə birlik­də

306. Romantizmin hüdudları. (Zaqaf­qa­ziya alim­lə­ri­nin ro­mantizm problemlərinə həsr olunmuş Tbilisi mü­şa­vi­rə­sindən qeydlər) //Ədə­biyyat və incəsənət –1974.–26 yanvar

307. Səfərin nurdan don geysin… (Xəlil Rzanın vəfatı münasibəti ilə) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1994. – 25 iyun

308. Səhnə sənətimizin böyük bayramı. (Azər­baycan Dram Teatrının 100 illiyi müna­sibəti ilə) //Azərbaycan kom­munisti. – 1974. - №5. – S.65-75

309. Səhnəmiz müasirlərimiz. (Qurultayqabağı söhbət) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1965. – 18 dekabr

310. Səhnəyə məhəbbət hissi ilə(İ.Kəri­mov­­­–50)//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981–7 avq­ust

311. Səmimi şerlər. (M.İbrahimin «Mən sə­ni tanı­yıram» kitabı haqqında) //Bakı. – 1963. – 14 oktyabr

312. Sənət eşqi. (L.Tolstoyun «Canlı meyit» əsərinin ta­maşası haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət.–1974.–17 avqust

313. Sənətin ilkin əbədi mövzusuinsan problemi //Vəliyev İsmayıl Ədəbiyyatda insan konsep­siyası: tarixi təşəkkülü və inkişaf mərhələləri. – Bakı: Günəş, 1999. – S.3-8

314. Sənətkarın kamilliyi. (B.Vahabza­də­nin anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə) //Azər­baycan.–1985.-№8.–147-150.- Ş. Salma­nov­la birlikdə

315. Sərrast sözə söz çatmaz, calasan sözü sözə. (Hidayət Orucovun «Sözün vaxtı» kitabı haqqında) //Yeni Azərbaycan. – 1999. – 24 av­qust. - H.Kürdoğlu ilə birlikdə

316. Son söz əvəzinə //Zəlimxan Yaqub. Bir əli tor­paqda, bir əli haqda. – Bakı: Azərbaycan, 1999. – S.470-481

317. Sosialist realizminin tədqiqi. (Asif Əfən­diyevin rus dilində çıxmış «Azər­baycan ədəbiyyatında sosialist realizminin təşəkkülü ərəfəsi və təşəkkülü» kitabı haqqında) //Ədə­biyyat və incəsənət. – 1972. – 13 may

318. Sov. İKP XV qurultayı ədəbi tənqidin vəzifələri. (10-cu beşilliyin ictimai-iqtisadi prob­lemləri) //Azərbaycan kommunisti. – 1976. - №12. – S.28-35

319. «Şaiq məktəbi» (Abdulla Şaiqin yara­dı­cılığı haqqında) //Ulduz. – 1971. - №2. – S. 28-29

320. Şair dostuma məktub (H.Kürdoğlu-60) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1994. – 22 iyul. – S.4

321. Şairin açıq qəlbi. (S.Rüstəmin rus dilində nəşr olunmuş «Açıq məktub» kitabı haq­qında) //Azərbaycan gənc­ləri. – 1963. – 20 dekabr

322. Şairin gözəllik tanrısı dünyası. (H.Ca­­vid – 100) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. – 13 noyabr

323. Şam əgər yanırsa… (B.Vahabzadənin SSR­İ Döv­lət mükafatına layiq görülməsi münasibəti ilə) //Ədə­biyyat və incəsənət. – 1984. – 16 no­yabr

324. Şərqdə bədii-estetik fikir iki əsrin ­­min­ //Azərbaycan XXI əsrin astanasında. – Bakı, 1997. – S.764

325. Şəhriyar möcüzəsi. (Sərhədsiz söz sərvətimiz) //Azərbaycan. – 1992. – 30 dekabr

326. Şəhriyarlaşdıqca bütövləşirik. (Şəh­ri­yara həsr olun­muş simpozium barədə məlumat) //Ba­kı. – 1993. – 3 aprel

327. Şəxsiyyət, istedad qanun //Azər­baycan EA Xəbər­lə­ri. Ədəbiyyat, Dil və İnc­ə­sənət. –1977. – №4. – S.3-7

328. Şərqin Əli bəyin dörd dastanında türk //Əlibəy Hüseynzadə. Qərbin iki dasta­nın­da türk. – Bakı: Ağrıdağ, 1998. – S. XII-XXIII;

329. Şərrin filosofu xeyrin fəlsəfəsi //Xə­li­lov S.Cavid fəlsəfəsi.–Bakı: Qanun,1996.– S.3-6

330. Şuşanın övlad qalası. (Namiq Baba­yev haqqında) //Ulduz. – 1993. - №9-10. – S.79

331. Tanış bir tarix, tanış bir tipologiya. («Cüm­­huriyyət» qəzetinin 3-9 iyul 1997-ci il tarixli sa­yın­da «Akademiyada İran kəşfiyyatı» adlı yazı ilə əla­ə­dar) //Ədə­biyyat qəzeti.–1997.–18iyul.- B. Nəbiyevlə birlikdə

332. Tarixçiliyin müasirliyin vəhdəti. (Ə.Mi­rəhmədov-70) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1990. – 30 noyabr. - Ş.Salmanovla birlikdə

333. Tarixin taleyin yol ayrıcında //Ədə­biyyat qəzeti. – 1996. – 2; 9 fevral

334. Teatr-həyatda səhnədə. (Elçinin «Dəli­xana­dan dəli qaçıb» kitabına ön söz (ixtisarla) //Ədəbiyyat qə­ze­ti. – 1996. – 27 dekabr; Elçin. Dəlixanadan dəli qaçıb. Kome­diyalar. – Bakı: Gənclik, 1996. – S.4-10

335. Teatr düşüncələri. (M.Məmmədovun «Teatrlar, aktyor­­lar, tamaşalar» kitabı haq­qında) //Kommunist. – 1967. – 31 may

336. Təbrik edirik! Şamil Salmanov-50 //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 26 avqust.

337. Tədrisin ekologiya kitabıdərslik: ədəbiyyat proqramımız: dövrləşdirmənin me­yarı və mərhələləri probleminə dair //Ədəbiyyat qəzeti. – 1992. – 17 – 31 yanvar

338. Tənqid //Ədəbi proses-76. – Bakı: Elm, 1977. – S.118-158

339. Tənqid ədəbi proses //Ədəbi tənqid: prob­emlər, vəzifələr.– Bakı: Yazıçı, 1984.– S. 39-51

340. Tənqid ədəbiyyatşünaslıq //Ədəbi proses – 79. – Bakı: Elm, 1983.– S.122-163. -Ş.Sal­­ma­novla birl­ik­də

341. Tənqid ədəbiyyatşünaslıq //Ədəbi proses –81-82. – Bakı: Elm, 1987. – S.246-273

342. Tənqidçi təfəkkürü tənqidin dili: Ədəbi tənqid //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1984. – 13 iyul

343. Tənqidçilik sənətkarlığı. (Cəfər Cəfərovun əsərlərinin ikicildliyi haqqında) //Azərbaycan. – 1969.- №11. – S.202-208. - Nadir Məmmədovla birlikdə

344. Tənqidçinin düşüncələri. (M.Cəfəro­vun «Ədə­bi düşüncələr» kitabı haqqında) //Azər­bay­can. – 1959. – №10. – S.203-206

345. Tənqidçinin müdrikliyi. (M.Arif haq­qında) //Qara­yev Y. Tənqid: problemlər, por­tret­lər. – Bakı: Azər­nəşr, 1976. – S.127-134

346. Tənqidçinin şəxsiyyəti (M.Cəfərin həyat və yara­dıcılığı haqqında) //Qarayev Y. Tən­qid: problemlər, port­retlər. – Bakı: Azərnəşr, 1976. – S.153-164; Azər­ay­can. – 1971. - №4. – S. 168-177

347. Tənqidimizin tarixi. //Talıbzadə Ka­mal. Azər­baycan ədəbi tənqidinin tarixi: 1800-1920-ci illər. – Bakı: Maarif, 1984. – S.3-5

348. Tənqidimizin vəziyyəti: imkan perspek­tiv­lər. (Müasir Azərbaycan ədəbi tən­qidin inki­şa­fı haq­ın­da dialoq) Dialoqu hazırladı Vaqif Yusifli //Azərbaycan. – 1981. – №10. – S.184-193. -Araz Dadaşzadə ilə birlikdə

349. Tənqidin nüfuzu. (Azərbaycan ədəbi tənqidi haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1971. – 23 oktyabr.

350. Tolstoy ittiham edir. (Tolstoyun «Can­lı meyit» əsərinin Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulması haq­qında) //Kommunist. – 1969. – 4 fevral

351. Torpağın övladı. (M.İbrahimov haq­qın­da) //Azərbaycan.–1983.– №11. – S. 143-150

352. «Toy»dan «Yalan»a qədərki yolda. (Sabit Rəh­ma­nın komediyaları haqqında) //Azər­baycan. – 1991. - №10. – S.178-183

353. Türkün əməl təməl kitabı //Ağa­verdi Xəlil. Türklüyün təməl kitabı. – Bakı: Səda, 2001.

354. Ulduzların müdrikliyi. (Ç.Hüsey­novun «Labüdlük» povesti haqqında resenziya) //Azər­bay­can. – 1982. - №3. – S.179-183

355. Unudulmur. (İ.Əfəndiyevin «Unuda bilmirəm» pyesi haqqında) //Kommunist. – 1968. – 25 dekabr

356. Uşaqlara töhfə. (X.Əlibəylinin «İşləməyən diş­­­lə­məz» kitabı haqqında) //Azərbaycan gəncləri.–1962. – 8 iyul

357. Üfüqlər vüsətlənir. («Kitabi Dədə-Qor­qud-1300» Zir­və toplantısında çıxışı) //Kitabi Dədə-Qorqud: Məqal­ələr toplusu. – Bakı: Elm, 1999. – S. 298-312

358. Varislik (Abbas Zamanov – 75) //Ədə­biyyat və incə­sənət.–1986.–31oktyabr. - Şamil Salmanovla birlikdə

359. Vətən bağı al-əlvan, yox içində xarı bülbül //Yurd. – 1992. – 27 avqust (ərəb qra­fikası ilə); Azərbaycan. – 1992. – 28 oktyabr

360. Vətənin səs yaddaşı. («Vətən səsi» qəzeti haqqında) //Vətən səsi. – 1993. – 30 aprel

361. Vəzifəsi vətəndaşlıq idi. Əjdər Xan­babayev haq­qında //Dirçəliş XXI əsr. – 2001. – iyul. - №41. – S. 201-204

362. Yaddaşın bizə ən yaxın üç min həftəsi: «Ədə­­biyyat qəzeti – 3000» //Ədəbiyyat qəzeti.–1996.–19 iyul

363. «Yanar zəkanı tərənnüm edirəm» //Əfən­diyev Asif. Müdriklik səlahiyyəti. –Bakı: Gənclik, 1976. – S. 5-7

364. Yaradıcılıq metodu //Cəlil Məm­məd­quluzadə. Həyat və yaradıcılığı. – Bakı: Elm, 1974. – S. 259-276

365. Yarpaqlar xəzəllər. (Altay Məm­mədovun «Tökü­lən yarpaqlar» kitabı haq­qında) //Kommunist. – 1966. – 19 iyun

366. «Yaşamaq istəyirəm!» – dedi hünərə çev­rilən ömür yaşadı.(Qulu Xəlilli haq­qında vida sözü) //Azərbaycan. – 1995. – 2 de­kabr; Bakı: Şuşa, 2000. – S.127-130. - F.Meh­di ilə birlikdə

367. Yazıçıəsgər meyarı ilə: Hüseyn Abbas­za­­nin­in 60 yaşı //Azərbaycan. – 1982. - №11. – S.140-. – T. Məsi­mov ilə birlikdə

368. Yazıçı İ.Qasımovun 50 yaşı tamam olur //Ədəbiyyat və incəsənət.–1968.– 21 de­kabr

369. Yeddicildlik: Ədəbiyatşünaslıq prob­lem­ləri haqda //Kommunist. – 1984. – 1 yanvar

370. Yenə səfərdədir. (Əli Kərimin şerləri haq­­qında) //Azərbaycan.–1970.-№6.– S.100-101

371. Yeni əsr, yeni min il, yeni vəzifələr //Azərbaycan. – 2001. – 4; 11 mart

372. Yeni il, yeni əsr düşün­cələ­ri…­//Res­publika. – 2000. – 29 dekabr

373. Yeni təfəkkürün aynasında //Kom­mu­nist. – 1989. – 4 fevral

374. Yeni türk ədəbiyyatına dair araşdırmalar. (Bil­gə Ərcilasun «Yeni türk ədə­biy­yatına dair araş­dır­malar» kitabı, 1-2-ci cild­lər, Ankara, 1997) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1998. – 20 noyabr

375. Yenidənqurma ictimai-estetik fikir. («Yeni təfəkkür və nəzəri estetik irsimiz» mövzusunda yara­dıcılıq müşavirəsində çıxış) //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988. – 29 iyul

376. Yenidənqurma nəzəri fikir //Azər­bay­can EA Xə­bər­ləri. Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət.–1987. - №2.–S.3-8

377. Yetmiş yeddi dəli, yetmiş yeddi boy //Elbrus Şah­lar. Şirin candan keçənlər. – Bakı: Çənli­bel, 1998. – S.3-7

378. Yubilyar haqqında söz. («Elm və hə­yat» jurnalının 40 illiyi) //Elm və həyat.– 2001. -№1-2. – S.9

379. Yüksək mənəvi səlahiyyət. (Ədəbiyyat nəzəriyyəsi haq­­qında) //Bakı.–1983.–16 sentyabr.-Ş.Salamanovla bir­­likdə

380. Yüz il min il «Dədə Qorqud» adı em­b­lemi altında tamam oldu //Şərq fəlsəfəsi prob­lemləri. – 2001. – S.2-8

381. Zaman sənətkar yaddaşında: İlyas Əfən­diyev – 75 //Kommunist. – 1989. – 28 may

382. Zamanın üç min, ömrün yetmiş ili. (T.Bünyadov haqqında) //Dəli Kür. – 1998. – 24 yanvar

383. Zəhmətkeş ali, xeyirxah insan. (Tey­mur Əhmədov-70) //Ədəbiyyat qəzeti. 2000. – 22 dekabrYüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə