HƏyat və FƏALİYYƏTİNİN Əsas tariXLƏRİ 1936 5 martYüklə 1,16 Mb.
səhifə5/6
tarix01.12.2016
ölçüsü1,16 Mb.
#532
1   2   3   4   5   6

XII. HAQQINDA

A) Azərbaycan dilində


514. Abbasov Elçin. Lətifə poetikası. Pro­fes­sor Yaşar Qarayevin bir araşdırması üzə­rində ­şüncələr //Dədə- Qorqud. – 2001. - №1. - S.117-121

515. Abbaszadə Hüseyn. Böyük tən­qidçilər belə olur­lar //Yazıçı. «Oğuz eli» qəze­tinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

516. Abdulla Azər. Başqasının yerinə uta­nan insan //Yazı­çı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

517. Abdulla Kamal. Sahmanlaşdıran sonuc məkanı //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

518. Abdullayev C. Realizmin nəzəri prob­lemləri. («Realizm. Sənət. Həqiqət» və «Azər­bay­can realizminin mər­hələləri» əsərləri haq­qında) //Azərbaycan . – 1985. - №4. – S.187-189

519. Akpınar Yavuz. Bəlli başlı dönəmlər, zirvədə görüşən şəxsiyyətlər (ixtisarla) //Ya­zıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

520. Akpınar Yavuz. Əsər müəllifi haq­qın­da bir neçə söz. («Azərbaycan ədəbiyyatı» kitabına yazılmış «Bir neçə söz»ün mətni. İxti­sarla) //Res­publika. – 1999. – 16 mart.

521. Alışanov Ş. Bədii metod və onun poe­tikası («Poeziya və nəsr» kitabı haqqında) //Azər­baycan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət. – 1980. – №2. – S.129-132

522. Alışanov Ş. Milli realizmin tipologiyası. («Azər­­baycan realizminin inkişaf mərhələləri» əsəri haqqında) //Azərbaycan. – 1981. - №2. – S.185-19­0­

523. Anar. Yaşar tənqidinin yaşarlılığı //Ya­zı­çı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca bura­xılışı. – 2000. - №6-7 - dekabr

524. Arif M. Teatr tənqidi //Ədəbiyyat və incə­sənət. – 1973. –27 mart

525. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət He­yə­tinin Nizami adına Ədəbiyyat İnsti­tutunun direktoru, f.e.d. Y.Qara­yevə «Azər­baycn SSR Əmək­dar Elm Xadimi» fəxri adı veril­məsi haqqında fərman// Ədəbiyyat və incə­sənət. – 1983. – 1 yan­var

526. Azərbaycan KP MK. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti. Ədəbiyyat, incəsənət və ar­xi­tektura sahəsində 1980-ci il Azərbaycan SSR Dövlət mükafatının verilməsi haqqında qə­rar //Ədə­biy­yat və incəsənət. – 1980. – 25 aprel

527. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının İdarə Heyəti. Əziz qələm dostumuz Yaşar Vahid oğlu! (Yaşar Qarayev-50) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1986. – 20 iyun.

528. Babayev N. Tənqidçi şəxsiyyəti və ədəbi proses. («Poeziya və nəsr» kitabı haq­qında) //Azər­bay­can. – 1980. - №1. – S.177-181

529. Babayev N. Tənqidi fikrin üfüqləri («Ədə­bi üf­üq­­lər» əsəri haqqında) //Azərbaycan. –1986.-№5–S.184 –186

530. Bayramoğlu Alxan. «XX əsr: qlobal si­vilizasiya və Şərq dəyərləri» (Nizami adına Ədə­biyyat İnstitutunda «Əlvida XX əsr» devizi ilə keçirilmiş form və tədbirdə Y.Qarayevin çıxışı haqqın­da) //Respublika. – 2000. – 26 dekabr

531. ayramov Q., Qurbanqızı C. Yaşar Qara­yev: Milli yaddaş təlimi – Azərbaycançılıq. Red. N.Cəfərov – Bakı: BDU, 2001. – 338s.

532. Bəndəroğlu Əbdüllətif. Xoyrat sayğısı salamı ilə //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca bura­xılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

533. Bizim yeni il sorğumuz (1972-ci il planları haqqında) //Ədəbiyyat incəsənət. – 1972. – 15 yanvar

534. Bünyadov Teymur. Gözəl insan, böyük alim (ixtisarla) //Yazıçı. «Oğuz eli» qəze­tinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

535. Cabbarov N. Müasirlik meyar olanda. («Po­eziya nəsr» kitabı haqqında) //Ulduz. – 1980. - №3. – S.55-58

536. Cəfər M. Ön söz. («Poeziya nəsr» kitabı haq­qın­da) //Qarayev Y. Poeziya nəsr. – Bakı: Yazıçı, 1979. – S.3-4

537. Cəfərli Mübariz. Səkkiz müdrikdən bi­ri…//Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

538. Cəfərov Nizami. Azərbaycanın ədəbiyyat filo­sofuTarix :yaxından uzaqdan» kitabı haqqında) //­nay. – 1996. – 16 mart

539. Cəfərov Nizami. Müəllifə açıq mək­tub //Ədəbiyyat incəsənət. – 1989. – 28 aprel

540. Cəfərov Nizami. Yaşar Qarayevin imzası ilə … //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

541. Dadaşov Aydın. Ustad (ixtisarla) //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. –2000.- №6-7. – dekabr

542. Elçin. Fəal mövqedən. («Poeziya və nə­sr» kitabı haqqında) //Kommunist. – 1980. – 9 ap­rel

543. Elçin. Tənqidçi «mən»i və tənqidin problemləri. («Tənqid: problemlər, portretlər» kitabı haq­qında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1976. – 4 dekabr; El­çin. Klassiklər və müasirlər. – Bakı: Yazıçı, 1987. – S.316-­332; Elçin. Ədə­biy­yatımızın yaradıcılıq prob­lemləri. – Bakı: Təh­sil, 1999. – S.490-500

544. Ədəbi tənqid haqqında redaksiyada keçirilən müzakirədə Y.Qarayevin söhbəti //Ədə­biyyat incəsənət. 1978. – №4. – S.4

545. Əfəndiyev Əmin. Yaşar Qarayev (1936). //Azər­bay­canın laureat yazıçıları. – Bakı: Yazıçı, 1984. – S.146-152

546. Əlibəyli Gülrux. Yaşar Qarayev. (Portretlər) //Əlibəyli Gülrux. Düşünən dünya­mız. – Bakı: Elm, 1998. – S.151-155

547. Əlişanoğlu Tehran. Yaşar Qarayev. (Şəxsiyyəti ömür yolu) Red. Q.Paşayev. – Ba­: Sabah, 1996. – 32s.

548. Əlişanoğlu Tehran. Ömrün məna zir­­sində. (Anadan olmasının 65 illiyi ­nasibətilə) //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. – 8 mart

549. Əlişanoğlu Tehran. Ömürdən yarpa­q­lar. (Y.Qarayev-60) //Açıq söz. – 1996. – 7 mart.

550. Əlişanoğlu Tehran. Şəxsiyyət meyar olan­da. //Azərbaycan EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil İncəsənət – 1990. - №3. – S.142-146

551. Əliyev Cəfər. Təbrizdə Şəhriyar təntənəsi. (İran İslam Cümhuriyyətində Şəh­riyara həsr olunmuş tədbirlər haqqında) //İki sahil.– 1998. – 25; 28 aprel

552. Əliyev Xeyrulla. İstedad işığında. //Ya­zıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

553. Əliyev Rəhim. Müasirlik və səh­nəmiz //Azərbaycan gəncləri. – 1973. – 5 iyul

554. Əliyev Rəhim Cavidin ideyalar aləmi. («H.Cavid» kitabı haqqında) //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 23 sentyabr

555. Əliyev Rəhim. Realizmin tədqiqində ən yeni mər­­hələnin başlanğıcı. («Azərbaycan rea­lizminin mər­hə­lə­­ləri» monoqrafiyası haq­qında) //Azər­baycan EA Xəbər­lə­ri. Ədə­biyyat, Dil və İncəsənət. –1981. - №3. – S.110-113

556. Əldiyev Rəhim. «Səhnəmiz və müasirlərimiz» (Eyni adlı kitab haqqında) //Azərbaycan gəncləri. – 1973. – 5 iyul

557. Əliyev Rəhim. Tarixi özünə­məxsus­luq möv­qeyin­dən. («Realizm:sənət və həqiqət» kitabı haqqında) //Bakı. – 1981. – 27 iyun

558. Əliyev S. Alimin məqalələri. (A.Za­man­ovla bir­lik­də tərtib etdiyi Əli Sultanlının «Mə­qa­lələlər» ki­ta­bı haqqında //Ədəbiyyat və incəsənət.– 1973. – 22 sent­abr

559. Əliyev T.A. Yaşar Qarayevin fəa­liyyəti gələcəyə yönəlmişdir (ixtisarla) //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

560. Əlizadə Ə. Nurlu ziyalı ömrü //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – de­kabr

561. Əlizadə Məryəm. Yadlaşmayan yad­daş (Yad­daşdan, idrakdan görünən kitablar. Ya­ra­dıcılığı haq­qında) //Azərbaycn EA ­bərləri. Ədəbiyyat, Dil İncə­sənət. – 1998. - №1-2. – S.133-136

562. Əmiraslanov Əhliman. Professor Ya­şar Vahid oğlu Qarayev (ixtisarla) //Yazıçı. «Oğuz eli» qəze­tinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

563. Əmrahoğlu Arif. (Yaşar Qarayev haqqında) //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

564. Əsgərov Şahlar. Riyazi dəqiqliklə //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – de­kabr

565. Faciə problemiFaciə qəhrəman» mono­qrafiyası haqqında //Elm həyat. - 1966. – №2. – S. 26

566. Filoloq-yubilyarlar. Yaşar Qarayev-60 //Dil ədəbiyyat jurnalı.-1996. –№4. - S.114-116

567. Hacıyev Tofiq. İstedada söz yoxdur //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

568. Hacıyeva M. Şair haqqında mo­no­qra­fiya. («Poeziyanın kamilliyi» əsəri haq­qında) //Ədə­biyyat incəsənət. – 1986. – 14 mart

569. Həbibbəyli İsa. Tənqidçinin yara­­­lıq im­kanları //Sovet Naxçıvanı.–1980. – 2 mart

570. Həsənov Həsən. Anlayışları müba­hisə­lərdə du­rul­dan alim //Yazıçı. «Oğuz eli» ­ze­tinin ayrıca bu­raxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

571. Həsənov Həsən. Ədəbi-ictimai fikrin Ya­şar fenomeni // Respublika. – 2001. – 4 mart

572. Hüseynli N. Klassik poeziya sim­po­zi­u­mu tribunasında. (Müsahibə) //Şəhriyar. – 1997. – 19-25 iyun

573. Hüseynov Şirməmməd. Oxucu sözü //Ya­zıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – deka­br

574. Xavəri Sərxan. Milli yaddaşın ya­xınları uzaqları… («Tarix: yaxından uzaq­dan» kitabı haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. – 1996. – 26 aprel

575. Xəlilli Qulu. Cəsarətə yaşıl işıq. («Me­yar şəx­­siy­yətdir» kitabı haqqında) //Kommunist. – 1990. – 17 fevral

576. Xəlilov R. Fikrin üfüqləri. («Ədəbi üfüq­lər» haqqında) //Ədəbiyyat incəsənət. – 1985. – 6 sentyabr

577. Xəlilov Səlahəddin. Ədəbiyyatdan fəl­səfə­…(ixtisarla) //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca bura­xılışı. №6-7. – dekabr

578. Xəlilov Səlahəddin. Ədəbiyyatdan fəlsəfəyə. («İpək yolu təbrik edir») //İpək yolu. – 2001. – №2. – S.68-69


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə