HƏyat və FƏALİYYƏTİNİN Əsas tariXLƏRİ 1936 5 martYüklə 1,16 Mb.
səhifə6/6
tarix01.12.2016
ölçüsü1,16 Mb.
#532
1   2   3   4   5   6

579. İsaxanlı H.A. Görkəmli ədəbiyyatşünas tənqidçi, əmək­dar elm xa­dimi, Dövlət mükafatı laureatı pro­fes­sor Yaşar Qarayevə //Xəzər universiteti. 1996. – 15 aprel

580. İsayeva P. Canrın elmi tarixi. («Faciə qəhrəman» monoqrafiyası haqqında) //Elm. – 1998. – mart. - №7;

581. İsgəndərzadə Elçin. Qarayev Yaşar Vahid oğlu // Azər­baycanın 100 görkəmli alimi. – Bakı: Azərnəşr, 2001. – S.119-120

582. İsmayılov Hüseyn. Poeziya nəsr haqqında. //Sovet Ermənistanı. – 1980. – 5 mart

583. İsrafilov H. Ədəbi tənqidin aktual prob­lem­ləri, («Tənqid: problemlər, portretlər» kitabı haqqında) //Azərbaycan.– 1977. - №4. – S.203- 207

584. İsrafilov H. Müasirlik mövqeyindən. («Səh­nəmiz müasirlərimiz» kitabı haqqında) //Ulduz. – 1973. - №5. – S.59-62

585. XX əsrin astanasında: Yeni dünya mədəniyyəti ax­tarışları, (Vaşinqton şəhərində «Va­şinqton tayms» «Beynəlxalq ­dəniyyət» fondları «XX əsrdə yeni dünya ­dəniyyəti ax­tarışları» mövzusunda keçirilmiş kon­­frans­da iştirak edən Y.Qa­rayev F.Qocanın təəssüratı. Söhbəti yazdı Tehran.) //Pa­norama. – 1997. – 23 mayS.12

586. X əsrin sonudur: tənqidçi düşü­n­ür­sən? (Müsahibə) //Azərbaycan. – 1998. - №5. – S.174

587. Kamal Rüstəm. Yaşar Qarayev: ob­raz söz //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

588. Köçərli F. Realizm problemlərinin tədqiqi. («Realizm: sənət həqiqət» kitabı haq­qında) //Ədəbiyyat incəsənət. – 1981. – 24 aprel

589. Qasımlı Məhərrəm. Altmış yaşın aydın­lığında. (Anadan olmasının 60 illiyi münasibəti ilə) //Xalq qəzeti. – 1996. – 29 mart

590. Qasımoğlu Nəriman. Bir məbədin baş ka­hini //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca bu­raxılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

591. Qasımov Cəlal. Böyük insan ­yük alim //Yazı­çı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca bu­ra­­lışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

592. Qəhrəmanov T. Obyektiv həqiqətlər möv­­qeyindən. («Poe­ziya və nəsr» kitabı haq­qında) //Sovet Ermənistanı. – 1980. – 29 mart

593. Qəhrəmanov T. Tənqidin estetik nüfuzu. («Ədəbi üfüqlər» əsəri haqqında) //Azərbaycan müəllimi. – 1986. – 7 mart

594. Mədəniyyət mənəvi birliyimizin təməlidir. (Azərbaycan EA Ədəbiyyat insti­tun­da Türkiyənin ölkə­mizdəki elçisi Kadri Ecvet Tez­canla alimlərin görüşü haqqında) //Zaman. – 1998. – 14-15 iyun

595. Məlikli Tofiq. Yaşar Qarayevdən öyrən­diklərim //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca bura­xılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

596. Məmmədzadə B. Realizmin tədqiqi problemləri. («Azərbaycan realizminin mər­hələləri» haqqında) //Kitablar aləmində. – 1984. - №3. – S. 29-31

597. Məmmədli Mürşüd. Yaşar Qarayev haq­qında söz //Yazıçı. «Oğuz eli» ­ze­tinin ayrıca buraxı­lışı.– 2000. - №6-7. - dekabr

598. Məmmədov Arif. Cavid haqqında söz //Ədəbiyyat incəsənət. – 1984. – 25 may

599. Məmmədov Mehdi. Faciə canrının təd­qiqi //Ədəbiyyat incəsənət.– 1966. – 4 may

600. Məmmədov Mehdi. Teatr xalqa xid­mət edir //Ədəbiyyat incəsənət. - 1974. –16 fevral

601. Məmmədov Mürşüd. Müasirlik səlahiyyəti ilə//Kirovabad kommunisti. – 1980. – 4 mart

602. Məmmədova X. Poeziyada ilkinliyə, təbiiliyə çağı­rış motivləri. («Poeziya nəsr» kitabı haqqında) //Azərbaycan təbiəti. – 1984. - №4. – S. 40-42

603. Məmmədzadə Səyavuş. Yubanmış alqış //Yazı­çı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca bura­xılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

604. Mustafayev T. Ayrıca buraxılış. («Oğuz eli» qəzetinin Y.Qarayevə həsr olunmuş ­susi buraxılışı haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti. – 2001. - 25 may

605. Mustafayev Tehran. Yaşar Qarayev: şəx­siyyəti ömür yolu.– Bakı: Sabah, 1996. –31 s.

606. Mühəmmədoğlu Saleh. Tarix yad­daş­dan başlayır…(«Tarix: yaxından uzaq­dan» əsəri haqqında) //Panorama. – 1998. – 11 ap­rel - S.6

607. Nadiroğlu R. Sözün nüfuzu //Ədə­biyyat incə­sənət. – 1986. – 20 iyun

608. Nəbiyev Bəkir. Mən onunla fəxr edirəm. //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

609. Nəbiyev Bəkir. Tədqiqatın vüsəti. («Poeziya nəsr» əsəri haqqında) //Azər­bay­can müəllimi. – 1980. – 14 mart

610. Nəbiyev Bəkir. Yeni zirvələrə aparan yol (Y.Qarayev-65) //Elm. – 2001. – 10 aprel; İpək yolu. – 2000. - №2 – s.11-13

611. Osmanoğlu Məti. Fikirlərinigörə oxuyuram //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

612. Ömür yolu, ədəbi fəaliyyəti: Yaşar Qarayev-60 //Respublika. 1996. – 26 mart

613. Paşazadə H.A. Bismillahir-rəhmaniir-rəhim //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

614. Rəsulov Q. Azərbaycan realist fa­ciə­sinin təşəkkülü inkişafı haqqında. («Azər­baycan ədəbi­y­ya­tın­da faciə janrı» kitabı haqqında) //Bakı. – 1965. – 2 fevral

615. Rüstəmova Azadə. Həmkarım, dostum, məslək­daşım…//Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

616. Rza Nurəddin. İstedadlı alimədib elm təşkilatçısı (ixtisarla) //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

617. Rzasoy Seyfəddin. Yaşar Qarayevin ədəbi-estetik dünyası //Elm həyat. – 2001. - №1. – S. 23-26

618. Salmanov Ş. Sənətin mahiyyəti. («Poe­ziya nəsr» kitabı haqqında) //Ədə­biy­yat incəsənət. – 1980. – 29 fevral

619. Salmanov Şamil. Müasirlik möv­qe­yin­dən. – Bakı: Yazıçı, 1982. – S.112-113

620. Seyfəddini M. Ə. Arazla, o tayla ­mişə həmdərd… //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca bu­raxı­lışı. – 2000. - №6-7. - dekabr

621. Səmədzadə Ziyad. Vətəndaş //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7

622. Talıbzadə K. Faciə lazımdırmı? //Kom­munist. –1966. – 27 noyabr

623. Təbrik edirik. H.Cavid adına müka­fatın qalibləri //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 30 oktyabr

624. Turabov Həsənağa. Mənim ilk recissorum //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

625. «Ulduz»un yeni il anketi. (Partiyanın XXIV XXV qurultayları arasındakı dövr ərzində yaranmış əsərlər haqqında ) //Ulduz. –1976. - №1. – S.60

626. Vahabzadə B. Tənqidçinin yeni uğurları. (Azərbaycan Dövlət mükafatına təqdim olunmuş «Poeziya və nəsr» kitabı haqqında) //Bakı.– 1980. – 17 mart

627. «Varlıq» yazıçıları. Professor Yaşar Qarayev 60 yaşında //Varlıq. – 1375 (1996). – Bahar sayı. - №1. – S. 118-119

628. Vəlixanov N. Müasir nəzəri fikrin aktual problemləri. («Faciə və qəhrəman» monoqrafiyası haqqında) //Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət. 1978. – №1. – S.106-108

629. Vəliyev İsmayıl. Estetik meyar fərdi üslub //Yazıçı. «Oğuz eli» qəzetinin ayrıca buraxılışı. – 2000. - №6-7. – dekabr

630. Yaşar Qarayev. //Azərbaycan ya­zıçıları: Ensi­klo­pedik məlumat kitabı. – Bakı: Azər­baycan Ensiklopediyası, 1995. – S. 247-248; Azərbaycanda kim kimdir: Ensiklopedik məlumat kitabı. – Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999. – S. 92-93

631. Yaşar Qarayev- 65 //Günay. – 2001. – 17 ma­­rt

632. Yaşar Qarayev: XX əsrdə mədəniyyət tariximizdə qiymətli nə varsa, XXI əsrə getməlidir. (Müsahibə) // Azər­baycan XXI əsr. – 2001. - №4-6(71). – 10-16 yanvar

633. Yaşar Qarayev tənqidçi, ədəbiyyatşünas bir şəx­siyyətdir. //FarsAzəri qəzeti. – 1995. - №469. – S.7 - ərəb qrafikası ilə

634. Yeni zirvələrə aparan yol . Yaşar Qarayev-65 («İpək yolu təbrik edir») //İpək yolu. – 2001. -№2. – S.64-67

635. Yusifli Vaqif. Meyar şəxsiyyətdir. («Me­yar şəxsiyyətdir» əsəri haqqında) //Kitab­lar aləmində. – 1989. - №4. – S.31-33

636. Yusifli Vaqif. Tarix: yaxından uzaqdan. («Tarix: yaxından uzaqdan» əsəri haqqında) //Yeni Azərbaycan. – 1996. – 2 mart

637. Zamanov A. Həqiqətlər müba­hisələr. («Azərbaycan realizminin mərhələləri» mo­noq­ra­fiyası haqqında) //Kommunist. – 1981. – 28 may
B) Rus dilində
638. Алекперов Айдын. Слово критика о поэзии //Баку. – 1983. – 19 март

639. Алибекова Г. В контексте с временем //Вопросы литературы. – 1977. - №4. – С. 253-254

640. Араслы Гамид. Путь исследователя //Литературный Азербайджан. – 1981. -№11 – С.180-185

641. Араслы Гамид. Этапы азербайд­жан­ского реализма. (О книге «Реализм: истина и искусства» //Литературный Азер­байджан. – 1981. - №9. – С.127-129

642. Бердыбаев Рахманкуль. Я.Караев: Этапы Азербайд­жан­­ского реализма//Советская тюр­кология. –1984. - №3. – С.85-87

643. Борев Ю. , Карпов В. «Этапы Азер­бай­джанского реализма» (Об одноименной кни­ге) //Известия АН Азербайджана. Литера­тура, Язык и Искусство.– 1984.-№1.–С.148-149

644. Гаджиев А. Талант критика. (На со­ис­кание Госу­дар­ственной премии Азер­бай­д­жана) //Бак. рабочий. – 1980. – 24 марта

645. Кулиев Г. О насущном в поэзии и про­зе. (О книге «Поэзия и проза») //Вопросы ли­тературы. – 1980. - №4. – С.277-283

646. Кулиев Гасан. Ценный подарок ли­тературоведению (О книге «Поэзия и проза») //Баку. – 1980. – 16 феврал.

647. Кулиев Г. Этапы формирования и развития азер­байджанского романа. (Рецензия на книгу «История и типо­логия азербайд­жан­ского романа») //Коммунист Азербайджана. – 1986. - №6. – С.88-91

648. Кулиев Г. Этапы азербайджанского реа­лизма. (Книга «Этапы азербайджанского реализма» вышла в свет) //Баку. – 1983. – 28 июня - совместно с Ш.Алышановым

649. Мирзаджанзаде Азад. «О большом вкла­де..» (с сокра­щениями) //Йазычы. «Оьуз ели» гязетинин айрыжа бурахы­лышы. – 2000. - №6-7. – декабр

650. Мусаев К. Творчески объективно, зрело (Рецензия на кни­гу «Этапы Азербайд­жанского реализма») //Вопросы литера­туры. – 1984. - №9. – С.206-212

651. Набиев Б. Теоретические проблемы кри­­тической мыс­ли. (О книге «Критика: проб­лемы, литературные портреты») //Литера­тур­ный Азербайджан. – 1977. - №2. – С.129-132

652. Набиоглы Р. Горизонты познания. (О кни­ге «Литературные гори­зонты») //Литера­тур­ный Азер­­байджан.– 1986. - №5. – С.123-124

653. Османлы В. Драматургия со­вет­ского Азербайджана. (О книге «Современность и наша сцена») //Вопросы литературы. – 1974. - №3. – С. 271-273

654. Османлы В. Путь исследователя. (О книге «Поэзия и проза») //Литературный Азербайджан. – 1980. - №6. – С.140-142

655. Постановление ЦК КП Азер­байд­жана и СМ Азер­байджана о при­суждении Го­судар­ст­вен­ных премий Азербайд­жан­ской ССР 1980 года. Караеву Яшар Вахид оглы.–за книгу «Поэзия и проза» //Бак.­рабо­чий.– Вышка. – 1980. – 24 апреля

656. Эльчин. Активная позиция кри­ти­ки. (О книге «Поэзия и проза») //Дружба наро­дов. – 1980. – №12. – С.257-258

657. Эльчин. Самопознание критики. (О кни­ге «Критика: проблемы и портреты») //Ли­тера­туное обозрение. – 1977. - №2 – С. 73-75

658. Я.В.Караеву – 50 лет. Поздравлении ю­би­ляра//Литера­тур­ная газета. – 1986. – 21 мая


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə