HeydəR ƏLİyev fondu miLLİ yaddaşin keşİYİNDƏ II ciLDYüklə 33,31 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/57
tarix02.01.2022
ölçüsü33,31 Mb.
#2598
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Elmar VƏLİYEV,
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı


12
HEYDƏR ƏLİYEV 
FONDUNUN YARANMASI
2004­cü  il  may  ayının  10­da,  yəni  Ümummilli  Liderimizin  anadan  olduğu 
gün ölkəmizin Birinci xanımının təşəbbüsü ilə qeyri­hökumət, qeyri­kommersiya 
təşkilatı olan Heydər Əliyev Fondunun rəsmi açılışı olmuşdur. 
Heydər  Əliyev  Fondunun  yaradılması  Azərbaycan  xalqının  Ümummilli 
Lideri  Heydər  Əlirza  oğlu  Əliyevin  xatirəsinin  əbədiləşdirilməsi  haqqında 
möhtərəm Prezidintimiz İlham Əliyevin 10 mart 2004­cü ildə imzaladığı fər-
mana əsaslanmışdır. Bu səbəbdən sözü gedən fərmanın mətni ilə əziz oxucunu 
tanış etməyi vacib hesab etdik.
“Azərbaycan  xalqının  Ümummilli  Lideri,  müstəqil Azərbaycan  dövlətinin 
qurucusu Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük şəxsiyyətlər-
dən biridir. Azərbaycanın son 30 ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi
bu illər ərzində xalqın ictimai­siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələ-
rində  dirçəlişi  Heydər  Əliyevin  adı  ilə  sıx  bağlıdır.  Heydər  Əliyev  rəhbərlik 
etdiyi bu dövr ərzində Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaq-
larından çıxara bilmiş, ölkənin gələcək inkişaf strategiyasını müəyyən etmiş və 
onun həyata keçirilməsi üçün mühüm addımlar atmışdır. Azərbaycanın 1969­cu 
ildən bəri yaşanan dövrü xalqımızın tarixinə Heydər Əliyev dövrü kimi əbədi 
həkk olunmuşdur. 
Tarixi bu dövrdən etibarən başlanan Heydər Əliyev idarəetmə fəlsəfəsinin 
başlıca  ideya­siyasi  istiqaməti  xalqın  milli  özünüifadəsinin  bütün  forma  və 
vasitələrinin geniş vüsət alması, milli qürur hissinin güclənməsi və milli şüu-
run  yüksəlişinə  təkan  verən  sürətli  inkişaf  strategiyasının  gerçəkləşdirilməsi 
ilə  səciyyələnmişdir.  Xalqın  tarixi  yaddaşının  özünə  qaytarılması  onun  qəl-
bində illərdən bəri sıxılıb qalmış milli dövlətçilik ideyasının gələcəkdə böyük 
hərəkətverici qüvvəyə çevrilməsi, müstəqil dövlətçilik ideyalarının gerçəkləş-
məsi üçün zəmin yaratdı. 
Azərbaycanın  müasir  tarixində  1969­cu  il  respublikanın  sosial­iqtisadi  və 
mədəni inkişafında dönüş ili olmuşdur. Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında res-
publikanın  dinamik  inkişafı  üçün  kompleks  proqramların  işlənib  hazırlanma-
sında  yorulmaz  fəaliyyət,  misilsiz  təşəbbüskarlıq  və  nəhəng  enerji  70­ci  illə-
rin bariz əlamətinə çevrildi. Bu illər Azərbaycanın quruculuq salnaməsinə ən 
parlaq  səhifələr  kimi  daxil  olmuşdur.  Kənd  təsərrüfatının  inkişafında  böyük 
nailiyyətlər əldə edildi. Sənayenin dinamik yüksəlişini təmin etmək üçün iqti-
sadiyyatda struktur islahatları həyata keçirildi. Yeni sənaye sahələri yaradıldı, 
sənayenin  qabaqcıl  sahələrində,  ilk  növbədə,  maşınqayırma  kompleksində, 
kimya  və  neft  kimyasında,  əlvan  metallurgiyada  texniki  cəhətdən  yeniləşmə 


13
və yenidənqurma işləri, neft emal edən sənayenin, energetikanın, qara metal-
lurgiyanın  və  dağ­mədən  sənayesinin  genişləndirilməsi  prosesi  başlandı. 
Azərbaycan  bu  illərdə  neft  məhsulları,  neft  avadanlığı,  polad  borular,  əlvan 
metallar,  sintetik  kauçuk,  elektrik  mühərrikləri,  tikinti  materialları,  məişət 
kondisioner ləri,  avtomobil  hissələri,  mineral  gübrələr,  çini­saxsı,  xalça  və 
xalçaçılıq  mə mulatı  istehsalı  üzrə  keçmiş  SSRİ­də  aparıcı  yerlərdən  birini 
tuturdu.  Azərbaycanda  buraxılan  350  adda  məhsul  dünyanın  65  ölkəsinə 
ixrac  olunurdu.  Əslində,  Azərbaycanın  dövlət  suverenliyi  və  müstəqilliyi, 
sistemli şəkildə artan xarici iqtisadi əlaqələri, dünya iqtisadiyyatına get­gedə 
daha dərindən inteqrasiya olunması hələ 1970­1985­ci illərdə təməli qoyul-
muş iqtisadi potensiala əsaslanır. 
Dinamik  inkişaf  edən  iqtisadiyyatı  yüksək  ixtisaslı  kadrlarla  təmin  etmək 
üçün Azərbaycanda orta ixtisas və ali təhsil məktəbləri şəbəkəsi nəzərəçarpa-
caq dərəcədə genişləndirildi, hər il Moskvanın, eləcə də keçmiş SSRİ­nin digər 
şəhərlərinin  aparıcı  elm  və  təhsil  ocaqlarına  gənclərin  göndərilməsi  həmin 
illərdə bir ənənəyə çevrildi. 
Azərbaycanda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması, gənc 
və  yeniyetmə  azərbaycanlı  oğlanların  həmin  məktəbə,  habelə  respublikadan 
kənarda  ali  hərbi  məktəblərə  cəlb  olunması  Azərbaycan  üçün  peşəkar  hərbi 
kadrlar hazırlanması işinə böyük təkan verdi. Beləliklə, Heydər Əliyevin uzaq-
görənliyi sayəsində gələcəkdə müstəqil Azərbaycanın Milli Ordusunun forma-
laşması üçün kadr probleminin həlli yolunda mühüm addım atıldı. 
Azərbaycanın elmi, mədəniyyəti və incəsənəti həmin illərdə böyük yüksəliş 
dövrü yaşadı. Respublikanın paytaxtı Bakı şəhərinin, digər şəhər və rayonların 
inkişafı və abadlaşması sahəsində kompleks tədbirlər həyata keçirildi. 
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ilk illərdə ölkədə 
hakimiyyət uğrunda başlanan silahlı mübarizə, hakimiyyətlərin bir­birini əvəz 
etməsi  və  çoxhakimiyyətliliyin  hökm  sürməsi  müstəqil  dövlətçiliyə  ağır  zər-
bələr  vurdu.  Ölkədə  yaranmış  ictimai­siyasi  xaos,  anarxiya,  zorakılıq  halları 
milli  və  vətəndaş  qarşıdurmasının  kəskinləşməsinə  və  hakimiyyətin  tam  if­
lasına  rəvac  verirdi.  Nəticədə  1993­cü  ilin  yayında  Azərbaycan  dövlətçiliyi 
böhran  və  məhv  olmaq  təhlükəsi  qarşısında  qaldı,  ölkə  vətəndaş  müharibəsi 
və  parçalanma  həddinə  gətirildi.  Belə  bir  vəziyyətdə  xalqın  təkidli  tələbi  ilə 
hakimiyyətə  qayıdan  Heydər  Əliyev  öz  böyük  siyasi  təcrübəsi  və  müdrikliyi 
ilə Azərbaycanı bu təhlükəli vəziyyətdən çıxarmaq üçün gərgin işə başladı. İlk 
növbədə,  hakimiyyət  vakuumu  aradan  qaldırıldı,  respublikanın  müxtəlif  böl-
gələrində  baş  qaldırmış  destruktiv  qüvvələr  xalqın  fəal  köməyi  ilə  zərərsiz­
ləşdirildi,  vətəndaş  müharibəsinin  qarşısı  alındı. Azərbaycanın  dövlətçiliyinə, 
müstəqilliyinə,  ərazi  bütövlüyünə  qəsdlər  təşkil  edən  cinayətkar  ünsürlər  cə­
miyyətdən təcrid edildi. 1994­cü ilin mayında Ermənistan­Azərbaycan mühari-
bəsində atəşkəsə nail olundu. Heydər Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini, xüsusilə 


14
Ermənistan­Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini dünya ic­
timaiyyətinə çatdıra bildi. 
Azərbaycan  yalnız  Heydər  Əliyevin  hakimiyyətə  qayıdışından  sonra  özü-
nün  geosiyasi  imkanlarını  gerçəkləşdirməyə  başlamışdır.  Heydər  Əliyevin 
siyasi zəkası sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdən təcrid olunmaq təh-
lükəsi aradan qaldırılmışdır. Dünya siyasət meydanında cərəyan edən proses-
lərə təsir baxımından Azərbaycan rəhbəri həmişə öz sözü, öz çəkisi, öz sanbalı 
ilə seçilmişdir. 
Ayrı­ayrı  şəxslərə  və  siyasi  qruplaşmalara  xidmət  edən  silahlı  birləşmələr 
Ali Baş Komandan Heydər Əliyevin məqsədyönlü və qətiyyətli siyasəti nəticə-
sində ləğv edildi, Milli Ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın nizami silahlı 
qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər görüldü, orduda küt-
ləvi  fərarilik  hallarına  son  qoyuldu,  hərbi  intizam  möhkəmləndirildi.  Bu  gün 
Azərbaycanın  suverenliyini,  müstəqilliyini,  ərazi  bütövlüyünü  qorumağa  tam 
qadir olan orduya malik olması Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında 
göstərdiyi misilsiz xidmətlərdən biri sayıla bilər. 
Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai­siyasi, 
sosial, iqtisadi, elmi­mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrdə əsl dönüş yarandı, 
elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət qurucu-
luğu prosesi başlandı. 
Azərbaycanın  daxilində  yaranmış  sabitlikdən  və  beynəlxalq  aləmdə  ölkə-
mizə artan inam və maraqdan istifadə edərək, 1994­cü ilin sentyabrında “Əsrin 
müqaviləsi”  adlandırılan  ilk  neft  müqaviləsi  imzalandı.  Onun  gerçəkləşdiril-
məsi Heydər Əliyev tərəfindən işlənib hazırlanmış və müstəqil Azərbaycanın 
iqtisadi inkişaf konsepsiyasının əsasını təşkil edən neft strategiyasının həyata 
keçirilməsinin parlaq təzahürüdür. Heydər Əliyev öz neft strategiyasının əsas 
mənasını Azərbaycanın  zəngin  təbii  sərvətlərindən  xalqın  rifahı  naminə  daha 
da səmərəli istifadə etməkdə görürdü. Azərbaycanın iqtisadi suverenliyini əks 
etdirən ilk beynəlxalq neft müqaviləsi ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafının 
əsasını qoydu və bu gün onun praktiki nəticələri göz qabağındadır. Azərbayca-
nın iri beynəlxalq layihələrdə iştirakı, Böyük İpək yolunun bərpası, nəqliyyat 
dəhlizlərinin Azərbaycan ərazisindən keçməsi Heydər Əliyev neft strategiyası-
nın həyata keçirilməsinin bəhrəsidir. 
Heydər Əliyevin fəaliyyətində iqtisadi islahatlar, bazar iqtisadiyyatının bər­
qərar olması, iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, Azərbaycanın dünya iqtisadiyya­
tına  inteqrasiyası,  özəlləşdirmə  proqramının,  aqrar  islahatların  həyata  keçiril-
məsi ardıcıl prioritet sahələr olmuşdur. 
Müstəqil Azərbaycanın  ilk  Konstitusiyasının  müəllifi  olan  Heydər  Əliyev 
demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində davamlı siyasət yeridərək, 
ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin bərqərar olması üçün 
əsaslı zəmin yaratmışdır. 


15
Heydər  Əliyevin  xarici  siyasət  məsələlərinə  müstəsna  əhəmiyyət  verməsi, 
beynəlxalq miqyasda uğurlu və cəsarətli addımlar atması, milli məqsədlər na minə 
ən nüfuzlu tribunalardan bacarıq və məharətlə istifadə etməsi Azərbaycan dövlət-
çiliyinin bu günü və gələcəyi baxımından son dərəcə əhəmiyyətli olmuşdur. 
Azərbaycan Heydər Əliyevin fəal diplomatiyası nəticəsində dünyanın de­
mokratik  dövlətlərinin  və  aparıcı  ictimai  təşkilatlarının  ölkəmizə,  onun  zorla 
cəlb  olunduğu  silahlı  münaqişəyə  münasibətinin  əsaslı  surətdə  dəyişməsinə 
nail ola bilmişdir. Heydər Əliyevin xarici siyasətinin əsasını sülh, beynəlxalq 
hüquq normalarına, sərhədlərin bütövlüyünə və toxunulmazlığına, dövlətlərin 
ərazi  bütövlüyünə  hörmət  və  qarşılıqlı  surətdə  faydalı  əməkdaşlıq  prinsipləri 
təşkil etmişdir. 
Heydər Əliyevin formalaşdırdığı və inkişaf etdirdiyi azərbaycançılıq fəlsə­
fəsi Azərbaycanın müasir dünyada yerini müəyyən etmiş, milli dövlətçiliyimi-
zin ideyasını təşkil edərək, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi üçün möhkəm 
zəmin yaratmışdır. Azərbaycan ziyalısını son yüzilliklərdə ən ciddi bir şəkildə 
düşündürən  milli  dirçəliş  problemləri  bütöv  şəkildə  Heydər  Əliyevin  həmin 
illərdəki fəaliyyəti ilə strateji dövlət siyasətinə, elmdən, sosiologiyadan və fəl-
səfədən əməli siyasət müstəvisinə keçmişdir. 
Azərbaycanda  dövlətçilik  ənənələrinin  XX  əsrin  sonlarında  bərpa  edilib 
zənginləşdirilməsi,  Azərbaycanın  müstəqilliyinin  möhkəmləndirilməsi,  onun 
əbədi,  dönməz  xarakter  alması,  ölkəmizin  dinamik  iqtisadi  inkişaf  yolu  ilə 
inamla irəliləməsi, onun beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması Heydər Əliye-
vin səmərəli fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur. Heydər Əliyev öz müd-
rik  rəhbərliyi,  siyasi  uzaqgörənliyi,  qətiyyəti  və  əzmkarlığı  ilə  zəmanəmizin 
görkəmli siyasi xadimi kimi tanınmış, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lide-
rinə  çevrilmişdir.  Azərbaycan  Respublikasının  hərtərəfli  inkişafı  üçün  onun 
hazırladığı strateji istiqamətlər hələ uzun illər müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
möhkəmləndirilməsi  və  gücləndirilməsi,  iqtisadi  qüdrətinin  artırılması,  xalqı-
mızın layiq olduğu xoşbəxt həyata qovuşması işinə xidmət edəcəkdir. 
Bütün həyatını xalqa sədaqətlə xidmətə həsr etmiş Heydər Əliyev öz titanik 
fəaliyyətində həmişə xalqa arxalanmış, ən çətin anlarda ona müraciət etmişdir. 
Xalq da heç vaxt ondan öz dəstəyini əsirgəməmişdir. Xalqın Heydər Əliyevə 
göstərdiyi böyük etimad və ehtiram hissləri müdrik rəhbərin dəfn mərasimində 
də  bir  daha  bütün  dünyaya  əyani  şəkildə  nümayiş  etdirildi.  Bu,  milyonlarla 
insanın öz rəhbərinə bəslədiyi səmimi hisslərin misli görünməmiş təzahürü idi. 
Dəfn mərasimindən dərhal sonra ölkə vətəndaşları öz yığıncaqlarında, küt-
ləvi  informasiya  vasitələrində,  müxtəlif  tədbirlərdə  Ümummilli  Lider  Heydər 
Əliyevin xatirəsini əbədiləşdirməklə bağlı çoxsaylı müraciətlər etdi. Müraciət-
lərə baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2003­cü 
il tarixli sərəncamı ilə Dövlət Komissiyası yaradıldı. Dövlət Komissiyası Azər-
baycan Respublikası Milli Məclisinin, ictimai qurumların, qeyri­hökumət təşki-


16
latlarının, beynəlxalq təsisatların, ölkə vətəndaşlarının çoxsaylı müraciətlərini 
nəzərdən keçirərək, öz təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidentinə təqdim etmişdir. 
Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın Ümummilli Lideri Hey-
dər  Əlirza  oğlu  Əliyevin Azərbaycan  tarixindəki  misilsiz  xidmətlərini  nəzərə 
alaraq, onun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə qərara alıram: 
1.  Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Mükafatı təsis edilsin. Azər-
baycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabineti  Heydər  Əliyev  Mükafatının 
Əsasnaməsini iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin. 
2.  Bakı və Naxçıvan şəhərlərində “Heydər Əliyev” Xatirə memorial komp-
leksləri yaradılsın. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azər-
baycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiy-
yəti, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti, respublikanın 
müvafiq  yaradıcılıq  ittifaqları  ilə  birlikdə  komplekslərin  layihələrinin 
müsabiqəsini keçirsin və üç ay ərzində təkliflərini Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə təqdim etsin. 
3.  Azərbaycan  Respublikasının  “Heydər  Əliyev”  ordeninin  təsis  edilməsi 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə olunsun. 
4. Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə Heydər Əliyevin adı verilsin. 
5. Bakı Beynəlxalq Aeroportuna Heydər Əliyevin adı verilsin.
6. Bakı Dərin Özüllər Zavoduna Heydər Əliyevin adı verilsin. 
7. Respublika Sarayına Heydər Əliyevin adı verilsin. 
8. Bakı şəhərindəki İdman­Konsert Kompleksinə Heydər Əliyevin adı verilsin. 
9.  Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində küçə və meydanlar-
dan birinə Heydər Əliyevin adı verilsin. 
10.  Azərbaycanın şəhər və rayonlarında küçə və meydanlardan birinə Hey­
dər Əliyevin adı verilsin. 
11. Heydər Əliyevin şərəfinə platin, qızıl və gümüş xatirə sikkələri bura xılsın. 
12.  Azərbaycan  xalqının  Ümummilli  Lideri  Heydər  Əlirza  oğlu  Əliyevin 
adının  əbədiləşdirilməsi  ilə  əlaqədar  olaraq  bir  sıra  özəl  qurum,  şirkət 
və qeyri­hökumət təşkilatları tərəfindən görülmüş tədbirlər, o cümlədən 
Bakı­Tbilisi­Ceyhan ixrac boru neft kəmərinə, “Lider” qazma qurğusuna 
Heydər Əliyevin adının verilməsi, ictimai əsaslarla Heydər Əliyev Fon-
dunun yaradılması dəs təklənsin. 
13.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn 
məsələləri həll etsin. 
14. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 


Yüklə 33,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə