I sinir fəaliyyətinin fiziologiyası. Kortikal inhibə və onun növləriYüklə 318,47 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/18
tarix05.08.2022
ölçüsü318,47 Kb.
#63015
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Ali sinir fəaliyyətinin fiziologiyası. Kortikal inhibə və onun növləri7/30/22, 12:49 PM
Ali sinir fəaliyyətinin fiziologiyası. Kortikal inhibə və onun növləri
https://rosinka173.ru/az/fiziologiya-vysshei-nervnoi-deyatelnosti-korkovoe.html
1/39
i sinir fəaliyyətinin fiziologiyası. Kortikal inhibə və onun növləri
ALI SINIR FƏALIYYƏTININ
FIZIOLOGIYASI. KORTIKAL INHIBƏ VƏ
ONUN NÖVLƏRI
Biologiya
Zoologiya
Ümumi biologiya
biologiya müəllimi
həyat resursları
Botanika kitab
Tədris ədəbiyyatı
1. Sinir sistemi və beynin funksiyalarına, davranışa baxışların
formalaşmasının əsas mərhələləri (R.Dekart, J.Proçazka,
İ.M.Seçenov, İ.P.Pavlov, P.K.Anoxin). Refleks nəzəriyyəsinin
prinsipləri. Ali sinir fəaliyyətinin fiziologiyasının mövzusu. GNI
fiziologiyasının digər elmlərlə (erqonomika, psixologiya, pedaqogika)
əlaqəsi.
Refleks prinsipi
Sistemin qəlbində elmi bilik maddi amillərin qarşılıqlı təsiri ilə
müəyyən edilən hadisələrin müntəzəm səbəb əlaqəsini aşkar etməyə
imkan verən determinizm prinsipi yatır. Ali sinir fəaliyyəti haqqında
müasir materialistik elm dörd prinsipə əsaslanır: refleks prinsipi,
dominantlıq prinsipi, əks etdirmə prinsipi və beynin sistemli fəaliyyəti
prinsipi.
Mexanik refleks anlayışı. Refleks anlayışı 16-cı əsrdə yaranmışdır.
R.Dekartın (1596-1650) dünyanın mexaniki mənzərəsi haqqında
təlimlərində. R.Dekart mexanika, fizika və riyaziyyatın çiçəkləndiyi
dövrlərdə yaşayırdı. Onun dünyagörüşünə U.Harvinin qan dövranı
mexanizmini kəşf etməsi və A.Vesaliusun psixikanın daşıyıcılarının
beynin mədəciklərində əmələ gələn və sinirlər vasitəsilə ötürülən
“heyvan ruhları” olması barədə innovativ fikirləri təsir etmişdir.
müvafiq orqanlara. R.Dekart o dövrdə mövcud olan optika və
mexanika prinsiplərindən istifadə edərək, qan dövranı sisteminin
modelində sinir proseslərini təmsil etmişdir.
Refleks altında R. Dekart işıq şüasının əks olunması növü ilə "heyvan
ruhlarının" beyindən əzələlərə hərəkətini başa düşdü. Onun sxeminə
görə, xarici obyektlər "sinir borularının" içərisində yerləşən sinir
"iplərinin" periferik uclarında hərəkət edərək, beyindən sinirlərə
gedən açılışların klapanlarını açır. Bu sinirlərin kanalları ilə "heyvan
ruhları" müvafiq əzələlərə doğru hərəkət edir, nəticədə şişir və
beləliklə hərəkət baş verir. Motor hərəkətinin səbəbi bədənin dəri
periferiyasında baş verən maddi dəyişikliklərlə müəyyən edilir və sinir
prosesi qanın damarlar vasitəsilə hərəkətinə bənzəyir. R.Dekartı
h l l
d
i i ik
i fi i l i
b i i h
b
k l


7/30/22, 12:49 PM
Ali sinir fəaliyyətinin fiziologiyası. Kortikal inhibə və onun növləri
https://rosinka173.ru/az/fiziologiya-vysshei-nervnoi-deyatelnosti-korkovoe.html
2/39
haqlı olaraq deterministik psixofiziologiyanın banisi hesab etmək olar.
R.Dekartın işində mühüm olan insan orqanizminin mexanizmlərini işə
salmaq üçün zəruri olan stimul konsepsiyasının işlənib
hazırlanmasıdır.
Refleks prinsipinə əsaslanaraq, R.Dekart davranışın öyrənmə
davranışını da izah etməyə çalışır: insanlar, hətta zəif ruhlu olsalar
da, onları nizam-intizam və idarə etmək üçün kifayət qədər səy
göstərsələr, bütün ehtirasları üzərində qeyri-məhdud hakimiyyət əldə
edə bilərlər. Dekartın bütöv davranışı anlamaq istəyi xüsusilə onun
ehtiraslar haqqında təlimində aydın şəkildə özünü göstərirdi. Kədər
və sevinc orqanizmin xarici aləmə məqsədyönlü münasibətini
formalaşdıran, reaksiyanı koordinasiyalı və mürəkkəb edən amillərdir.
Ehtiraslarda ruhun bədənlə əlaqəsi özünü göstərir.
Müasir fiziologiyanın istifadə etdiyi R.Dekartın əsas nəzəri
müddəaları aşağıdakılardır: hisslərin, duyğuların və düşüncələrin
orqanı beyindir; əzələ reaksiyası əzələyə bitişik sinirdəki proseslər
tərəfindən əmələ gəlir; sensasiya hiss orqanını beyinlə birləşdirən
sinirdə dəyişikliklərlə əlaqədardır; sensor sinirlərdə hərəkət motor
sinirlərdə əks olunur və bu, iradənin iştirakı olmadan mümkündür
(refleks aktı); beynin maddəsində olan duyğu sinirinin yaratdığı
hərəkətlər eyni hərəkəti (öyrənmə qabiliyyəti) yenidən əmələ
gətirməyə hazırlıq yaradır.
Bununla belə, öz dövrünün ictimai-tarixi ziddiyyətlərinin təsiri altında
olan R.Dekart idealizmə ciddi güzəştlər etdi: o, insan şüurunu bədən
proseslərinin tabeli refleks qanunlarına təsir göstərə bilən
substansional prinsip hesab edirdi. Beləliklə, bədən və ruh müstəqil
substansiyalardır. R.Dekartın dualizmi, onun şüurun şərhi ardıcıl
determinizmin qarşısını alırdı, çünki o, qeyri-maddi substansiyadan
gələn təxəyyül, təfəkkür, iradə aktlarına yol verirdi. Davranış və şüur
ayrıldı, iki müstəqil hadisələr seriyasına çevrildi.
R.Dekartın ideyalarının ümumi elmi əhəmiyyətini qiymətləndirərkən
isə davranış doktrinasının materialist mahiyyəti qədər mexanizmi
deyil, əqli fəaliyyətin dərk edilməsində dualizmi deyil, ilk onun
deterministik başa düşülməsinə cəhd.
Refleks haqqında bioloji anlayış. AT son XVIII in. fransız
materialistlərinin fəlsəfəsi geniş tanındı və Avropanın bir çox
alimlərinə təsir etdi. Çex anatomu və fizioloqu Jiří Prochazkanın
(1749-1820) təlimi nevropsik fəaliyyət haqqında deterministik fikirlərin
formalaşmasında mühüm mərhələdir.
J.Proçaska reflekslə bağlı fikirlərinin mahiyyətini belə ifadə etmişdir:
hiss sinirlərində yaranan xarici təəssüratlar lap başlanğıca qədər
bütün uzunluğu boyunca çox tez yayılır. Orada onlar müəyyən bir
qanuna uyğun olaraq əks olunur, onlara uyğun olan motor sinirlərinə
keçir və çox tez onlarla birlikdə əzələlərə göndərilir, onların vasitəsilə
dəqiq və ciddi şəkildə məhdud hərəkətlər edirlər.
İlk dəfə “refleks” termini elmi dilə J.Proçazka tərəfindən daxil
edilmişdir. O, stimulun fizioloji təsdiqində daha bir addım atdı, çünki
o, cavab refleks reaksiyasının həmişə tətbiq olunan stimulun gücünə
uyğun ölçülərdə özünü göstərdiyini irəli sürdü.
Davranışın refleks təbiəti konsepsiyasını inkişaf etdirərək, J.Proçazka
Kartezizmin əvvəlcə mexaniki, sonra isə dualizmini dəf etməyə
çalışır. ümumi hüquq, hansı həssas stimulların motor olanlara
keçməsinə görə, bir insanda özünəməxsus özünü qoruma hissidir. J.
Prochazka, bütövlükdə, bədən hissəsi onurğa beynində, zehni
hissəsi isə beyində lokallaşdırılan "ümumi həssas"ın tərkibinə aid
olan sinir sistemi haqqında monistik bir fikir irəli sürür. Üstəlik, bütün
nöropsik funksiyalar üçün bir ümumi nümunə xarakterikdir:
"sensorium"un hər iki hissəsi özünü qoruma qanununa uyğun olaraq
fəaliyyət göstərir. Heyvanı və onun nəslini qoruyub saxlamaq üçün
lazım olan qabiliyyətlər əqli funksiyalar, buna xidmət edən orqan isə
beyindir ki, onun həcmi və mürəkkəbliyi psixi funksiyaların
mükəmməllik dərəcəsinə uyğundur.
J.Proçazkanın təlimləri R.Dekartın davranışın refleks təbiəti haqqında
ideyasını refleks strukturunun özünün bioloji (mexaniki deyil)
məqsədi, onun mürəkkəbliyinin təbiətindəki dəyişikliklərdən asılılığı
anlayışı ilə zənginləşdirmişdir canlıların ətraf mühitlə əlaqəsi onun


7/30/22, 12:49 PM
Ali sinir fəaliyyətinin fiziologiyası. Kortikal inhibə və onun növləri
https://rosinka173.ru/az/fiziologiya-vysshei-nervnoi-deyatelnosti-korkovoe.html
3/39
anlayışı ilə zənginləşdirmişdir. canlıların ətraf mühitlə əlaqəsi, onun
şüurlu fəaliyyətin bütün səviyyələrini təhlil etmək, hisslərin təsirini
müəyyən etmək üçün uyğunluğu.
Refleks haqqında anatomik anlayış. Sinir sisteminin hərtərəfli
anatomik tədqiqi 19-cu əsrdə refleks konsepsiyasının inkişafına və
möhkəmlənməsinə güclü təkan oldu. İngilis anatomisti və həkimi
Çarlz Bell (1774-1842) 1811-ci ildə “Beynin yeni anatomiyası
haqqında” traktatında arxadan çıxan sinirlərin arxa dəstəsini
kəsməyin mümkün olduğunu yazmışdır. onurğa beyni, arxa əzələlərin
konvulsiv daralması olmadan. Lakin bu, bıçağın ucunun ön onurğaya
bir toxunuşu ilə belə mümkünsüz oldu.
Beləliklə, həssas sinirlərin stimullaşdırılmasına müntəzəm motor
reaksiyası kimi refleks anlayışı təbii elmi həqiqətə çevrildi.
C. Belldən asılı olmayaraq, fransız fizioloqu F. Magendie (1783-1855)
oxşar nəticələrə gəldi. Sinir həyəcanının afferent sinirlər boyunca
onurğa beyni vasitəsilə efferent sinirlərə keçməsinə Bell-Magendi
qanunu deyilir.
Lakin C.Bell özü daha da irəli getdi: o, "əzələ həssaslığı"
nəzəriyyəsini yaratdı və sinir sisteminin tsiklik funksiyasının fizioloji
əsaslandırılmasını formalaşdırdı. Beyin və əzələ arasında qapalı sinir
dairəsi var: bir sinir təsirini beyindən əzələyə ötürür, digəri əzələ
vəziyyətinin hissini beyinə ötürür. Dairə motor sinirinin kəsilməsi ilə
açılırsa, hərəkət yox olacaq. Həssas sinirin kəsilməsi ilə açılırsa,
əzələ hissiyyatının özü yox olur və onunla birlikdə onun fəaliyyətinin
tənzimlənməsi yox olur. Beləliklə, məsələn, bir qadın bir qolunda
həssaslığını, digərində isə hərəkət etmək qabiliyyətini itirdi. Bu qadın
yalnız hissiyyatını itirmiş uşağı əli ilə ona baxdıqca tuta bilirdi. O,
gözünü uşaqdan ayıran kimi dərhal onun yerə yıxılma təhlükəsi
yaranıb.
Beləliklə, əgər əvvəllər yalnız xarici stimullar refleks aktının
təyinediciləri hesab olunurdusa, onda C. Bell hərəkətin ən dəqiq və
incə icrasını təmin edən əzələlərin öz daxili həssaslığının vacibliyini
göstərir.
Onurğa beyni refleksləri klinisyenler tərəfindən geniş istifadə
olunurdu, onların arasında ən əhəmiyyətli fiqurlar ingilis həkimi
Marshall Hall və alman fizioloqu Yohannes Müller idi. “Refleks qövsü”
termininin sahibi M. Holldur. Refleks qövsü afferent sinir, onurğa
beyni və eferent sinirdən ibarətdir.
M. Hall və İ. Müller onurğa beyni ilə beynin işi arasındakı əsas fərqdə
təkid edirdilər. Onların fikrincə, refleks mexanizmi yalnız onurğa
beyninə xasdır, yalnız təbiəti apsixik olan belə hərəkətləri refleks
adlandırmaq olar. Hər hansı bir refleks aktının gedişatının nümunələri
əvvəlcə bədəndə qoyulmuş sinir substratlarının əlaqələri ilə müəyyən
edilirdi, xarici stimul isə yalnız bir tətik rolunu oynayırdı. Daxili amillər
xarici amillərə qarşı idi. Beyin fiziologiyanın təsir dairəsindən getdikcə
uzaqlaşdı. Fiziologiya ilə psixologiya arasındakı məsafə getdikcə
daha çox hiss olunurdu.
Eyni zamanda C.Bell, F.Magendie, M.Hall, İ.Müllerin ideyalarının
mütərəqqi meyllərini görməmək mümkün deyil. Bu elm adamları ən
sadə refleks reaksiyasının hərəkəti üçün intraorganik şərtləri
aşkarlamağa çalışdılar, onun analitik biliklərini axtardılar. elementar
vahid sinir fəaliyyəti, refleksin strukturunun subyektiv-psixoloji
izahatlarına qarşı mübarizə aparırdı. Bu nəzəriyyələrin sərt anatomik
təbiəti artıq 19-cu əsrin ortalarında. Çarlz Darvinin ən ardıcıl şəkildə
təcəssüm etdirdiyi təkamül ideyalarının getdikcə genişlənməsi ilə
əlaqədar yaranan ciddi ziddiyyətlərlə qarşılaşdı.
Refleks haqqında psixofizioloji anlayış. İ.M.Seçenovun (1829-1905)
dünyagörüşünün formalaşmasına mühüm təsir göstərən rus inqilabçı
demokratlarının fəlsəfi təlimləri ilə hazırlanmış təkamül ideyaları
Rusiyada ən əlverişli zəmin tapdı. I. M. Seçenovda sinir fəaliyyətinin
refleks təbiəti konsepsiyası əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz
qalmışdır.
Seçenovun refleks nəzəriyyəsinin aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərini
nəzərdən keçirək (Yaroşevski, 1961).
1. O, refleksi orqanizmlə ətraf mühit arasında qarşılıqlı əlaqənin
universal və özünəməxsus forması kimi başa düşürdü. təkamül


7/30/22, 12:49 PM
Ali sinir fəaliyyətinin fiziologiyası. Kortikal inhibə və onun növləri
https://rosinka173.ru/az/fiziologiya-vysshei-nervnoi-deyatelnosti-korkovoe.html
4/39
ş
ş
biologiyası. İ.M.Seçenov iki növ refleksin mövcudluğu məsələsini
qaldırdı. Birincisi, daimi, anadangəlmə, sinir sisteminin aşağı hissələri
tərəfindən həyata keçirilir. O, onları "saf" reflekslər adlandırdı. İkincisi,
beynin refleksləri dəyişkəndir, fərdi həyatda əldə edilir. İ. M. Seçenov
bu refleksləri həm fizioloji, həm də psixi hadisə kimi təsəvvür edirdi.
Beləliklə, psixi proseslərin beyindən ayrılmazlığı və eyni zamanda
psixikanın şərtiliyi ilk dəfə göstərilmişdir. xarici dünya. I. M. Seçenov
üçün ən vacib olanı orqanizmin vəhdəti və xarici mühitin şərtləri ilə
bağlı mövqe idi. Təkamül faktorları:
həyatı orqanizmlərin mövcudluq şərtlərinə uyğunlaşması kimi
müəyyən etmək;
təsirin tətbiqi həyati funksiyaların maddi təşkilini və xarakterini
dəyişdirməyə qadir olduğunu sübut edir.
İ.M.Seçenov Rusiyada darvinist təlimin görkəmli təbliğatçısı olmuş, o,
beynin fiziologiyasına təkamül-bioloji yanaşmanı təqdim etmiş və
uğurla uyğunlaşmaq, mürəkkəbləşdirmək və inkişaf etdirmək üçün
reflekslərin dəyişkənliyi və transformasiyası konsepsiyasını təqdim
etmişdir. Beləliklə, əsəbi hərəkətləri psixi hərəkətlərlə əlaqələndirmək
üçün materialist platforma yaradıldı.
2. Refleks aktlarının fizioloji substratı digər sistemlərin
dinamikasından fərqli olaraq neyrodinamika kimi xarakterizə olunur.
Açılış mərkəzi əyləc I. M. Seçenov 1862-ci ildə beynin yeni
fiziologiyasının yaradılması istiqamətində ilk addım idi. Sinir
mərkəzlərinin fəaliyyəti indi həyəcan və inhibə proseslərinin davamlı
dinamikası kimi təsəvvür edilir.
3. Mərkəzlərarası koordinasiya əlaqələri ön plana çıxır. Yüksək beyin
mərkəzləri fizioloji analizdən keçməyə başlayır. Əgər İ.M.Seçenovdan
əvvəl refleks reaksiyalarının güclənməsi və ya yatırılması yalnız
iradənin, şüurun, ağlın səyi kimi şərh olunurdusa, onda İ.M.Seçenov
bütün bunları ciddi fizioloji dilə çevirir və beyin mərkəzlərinin onurğa
reflekslərini necə gecikdirə və ya artıra biləcəyini göstərir. .
4. Beyin mərkəzlərinin funksiyası bioloji uyğunlaşmanın geniş
mənasında şərh olunur. Mərkəzlər hərəkətlərə intensivləşdirici və ya
tormozlayıcı şəkildə təsir göstərir, ona görə deyil ki, onlara xas olan
“psixik qüvvə” sərbəst buraxılır, nə də sinir impulsunun keçid yolu
qısaldılır və ya uzanır. I. M. Seçenov bioloji ehtiyaclarla birbaşa
əlaqəli olan "mərkəzin fizioloji vəziyyəti" anlayışını təqdim edir. Ətraf
mühitlə əlaqənin xarakterini əks etdirən mərkəzin vəziyyətinin özü
ehtiyacın sinir substratıdır.
Reflekslər doktrinasına mühüm əlavə edilir. Reaksiya təkcə indiki
stimullardan deyil, həm də sinir mərkəzlərində uzunmüddətli izlər
buraxmış əvvəlki təsirlərin ümumi miqdarından birbaşa asılı olaraq
yerləşdirilir.
5. Əzələ həssaslığı davranışın deterministik təhlili üçün yeni
perspektivlər açır. I. M. Seçenov hesab edir ki, bir hərəkətin icrası
zamanı əzələ hissi reflekslərin birləşmə qaydasında başqa bir
hərəkət üçün siqnal olur. Reflekslərin birləşməsi prinsipi insanın
əmək fəaliyyətinin mürəkkəb formalarında öyrədilməsinin əsasını
təşkil edir. Hərəkətlər və zehni fəaliyyət üçün ümumi bir xarakter
qurulur - bu, əzələ həssaslığının olmasıdır.
Fizioloji və zehni əlaqə məsələsində İ.M.Seçenov tamamilə qəti
mövqe tutmuşdur və bunu aşağıdakı sözlərlə ifadə etmişdir: “Bizim
üçün, fizioloqlara gəldikdə isə, kifayətdir ki, beyin ruhun orqanıdır.
yəni elə bir canlı mexanizmdir ki, hərəkətin səbəbləri nə olursa olsun,
son nəticədə psixi fəaliyyəti xarakterizə edən eyni xarici hadisələr
silsiləsi verir.
İ. M. Seçenovun davranış və psixikaya dair fikirlərini təsdiqləmək
üçün istifadə etdiyi arqumentlərinin bütün inandırıcılığına
baxmayaraq, onun ən vacib arqumenti - tədqiqatın laboratoriya
obyektiv üsulu yox idi.
Refleks prinsipinin zehni fəaliyyətə genişlənməsinə yüksələn və
refleksi psixofizioloji hadisə kimi nəzərdən keçirən İ.M.Seçenov
müvafiq metodun olmaması səbəbindən davranışın spesifik
mexanizmlərini öyrənə bilmədi. Buna görə də onun bir sıra
açıqlamaları yalnız parlaq fərziyyələr, qüdrətli düşüncə dalğası olaraq
ld


7/30/22, 12:49 PM
Ali sinir fəaliyyətinin fiziologiyası. Kortikal inhibə və onun növləri
https://rosinka173.ru/az/fiziologiya-vysshei-nervnoi-deyatelnosti-korkovoe.html
5/39
qaldı.
Şərti refleks anlayışı. Son dərəcə məsuliyyətli bir missiya I. P.
Pavlovun payına düşdü - o, İ. M. Seçenovun parlaq təxminlərini,
uzaqgörənliklərini və düşüncələrini şərti refleksin elmi konsepsiyası
ilə gücləndirdi. İ.P.Pavlov istedadlı eksperimentator kimi bütün
bacarığını səfərbər etmişdi ki, onun konsepsiyası laboratoriya
təcrübəsinin ciddi çərçivəsinə daxil edilsin.
İ.P.Pavlov başa düşürdü ki, o, Seçenovun ardınca adətən ekstrasens
adlandırılan hadisələr səltənətinə hücum edir. Artıq 1913-cü ildə I. P.
Pavlov yazır ki, "əvvəllər zehni fəaliyyət kimi şərh edilən bütün
mürəkkəb sinir fəaliyyəti bizə iki əsas mexanizm şəklində görünür:
xarici dünyanın agentləri ilə müvəqqəti əlaqənin formalaşması
mexanizmi. bədənin fəaliyyəti və ya şərti refleks mexanizmi, adətən
dediyimiz kimi və analizatorların mexanizmi, yəni xarici dünyanın
mürəkkəbliyini təhlil etmək məqsədi daşıyan cihazlar: onu ayrı-ayrı
elementlərə parçalamaq və anlar. Ən azından indiyə qədər əldə
etdiyimiz bütün materiallar bu çərçivəyə uyğun gəlir. Lakin bu, əlbəttə
ki, məsələ ilə bağlı hazırkı anlayışımızın genişləndirilməsi imkanını
istisna etmir.
İ.P.Pavlov özünü ardıcıl materialist və determinist kimi göstərirdi.
Təəccüblü deyil ki, o, şərtli reflekslərin öyrənilməsinin refleks
nəzəriyyəsinin üç prinsipinə əsaslanır: determinizm, analiz və sintez
və quruluş. İ.P.Pavlov R.Dekartın refleks sxeminə tam əməl etmiş və
ümumbəşəri təyinat prinsipinin nümunələrindən biri kimi refleksin
əhəmiyyətini dərk etmişdir. Artıq Pavlovian təliminin inkişafının
başlanğıcında aydın oldu ki, şərtli refleks daha yüksək və bir
nümunədir. mürəkkəb nizam sadə reflekslərdən daha çox. Şərti
refleks heyvanın xarici aləmə münasibətdə uyğunlaşma davranışının
dəyişkənliyini təmin edir. Şərti refleks bioloji təkamülün ən mühüm
amilidir.
Bununla belə, psixoloqlarla polemikaya qapılan və Kartezyen
determinizmi bölüşən I. P. Pavlov, fenomenin bioloji tərəfini gələcəyə
buraxaraq, şərti refleks fəaliyyətinin fizioloji qanunlarını dərindən
öyrənməyə başladı. Beləliklə, şərti refleks ideyasında qaçılmaz
ziddiyyətlər: bir tərəfdən bütün orqanizmin uyğunlaşma aktı, digər
tərəfdən sinir sisteminin elementar prosesi. İ.P.Pavlovun bütün elmi
işi bu ziddiyyətin həllinə və onun ali sinir fəaliyyəti nəzəriyyəsində ən
az mübahisəli ideologiyanın yaradılmasına həsr olunmuşdu.
Bundan əlavə, biz Pavlov nəzəriyyəsinin fərdi müddəalarını dəfələrlə
nəzərdən keçirəcəyik və burada P. K. Anokhin (1979) tərəfindən qeyd
olunan refleks nəzəriyyəsi ilə əlaqədar yalnız onun ən vacib
elementləri ilə məhdudlaşacağıq.
1.İnsan və heyvanların uyğunlaşma fəaliyyətinin obyektiv öyrənilməsi
üçün ilk növbədə laboratoriya üsulu - şərti reflekslər üsulu
yaradılmışdır.
2. Təhsil almaq şərti reflekslər bütövlükdə orqanizm haqqında
İ.P.Pavlov onların heyvanlar aləmi üçün adaptiv-təkamül mənasını
vurğulamışdır.
3. IP Pavlov ali heyvanlarda və insanlarda beyin qabığında sinir
əlaqələrinin bağlanması sinir prosesinin özünü lokallaşdırmaq cəhdi
etdi. Eyni zamanda, o, qətiyyətli deyildi və bu prosesdə beynin digər
hissələrinin xüsusi iştirakını istisna etmirdi. O, yazırdı ki, bizim bütün
qanunlarımız həmişə az-çox şərtlidir və yalnız müəyyən zaman üçün,
verilmiş metodologiya şəraitində, mövcud material hüdudlarında
məna kəsb edir.
4. İ.P.Pavlov beyin qabığında tormozlanma prosesinin olduğunu
bildirmişdir ki, bu da Seçenovun beynin inhibitor təsiri haqqında
fikirlərini gücləndirmişdir.
5. Analizatorların fiziologiyası haqqında doktrina aydın şəkildə
formalaşdırıldı, onun əsasında İ. P. Pavlov İ. M. Seçenovun ardınca
üçlü bir quruluş haqqında fikirləşdi: periferik reseptorlar, yollar və
korteksə qədər beyin mərkəzləri. yarımkürələr.
6. Şərti refleks fəaliyyəti zamanı həyəcanlanma və inhibə
proseslərinin dinamikasının hadisələri təsvir edilmişdir. Nəticədə,
həyəcan və inhibələrin mozaikası kimi beyin qabığı anlayışı
formalaşdı


7/30/22, 12:49 PM
Ali sinir fəaliyyətinin fiziologiyası. Kortikal inhibə və onun növləri
https://rosinka173.ru/az/fiziologiya-vysshei-nervnoi-deyatelnosti-korkovoe.html
6/39
formalaşdı.
7. Sizin sonunda yaradıcı həyatİ.P.Pavlov beyin qabığının işində
ardıcıllıq prinsipini irəli sürdü, dinamik fəaliyyət stereotipini
formalaşdırmağa qadir, artıq müəyyən dərəcədə xarici stimulların
keyfiyyətindən asılı olmayaraq.
İ.P.Pavlovun ideyaları bütün dünyanı fəth etdi və yeni silahların
yerləşdirilməsi üçün əsas kimi xidmət etməyə davam edir. elmi
araşdırma canlı orqanizmlərin davranışı haqqında elmin müxtəlif
sahələrində.
Refleks haqqında dialektik anlayış. A. A. Uxtomski (1875-1942)
refleks nəzəriyyəsində determinizm prinsipinin daha da dərindən
inkişaf etdirilməsindən ibarət nəzəri və fizioloji planın ləyaqətinə
layiqdir.
A. A. Uxtomskinin dialektik təfəkkürü onun refleksin mahiyyətini dərk
etməsində parlaq təzahür tapdı. Refleksdə fəaliyyət mexanizmini
görərək, refleks aktında daxili və xarici təyinedicilərin vəhdətini
görürdü və daxili təyinedicilər də son nəticədə xarici şərtlərlə verilir və
müəyyən edilir.
A. A. Uxtomski vurğulayırdı ki, “... refleks elə bir reaksiyadır ki,
mövcud vəziyyət və ya mühit tərəfindən kifayət qədər aydın şəkildə
motivasiya edilir. Bu isə substratın kortəbii hərəkətini məhv etmir, onu
ətraf mühit faktorlarına qarşı müxalif olaraq yalnız müəyyən hüdudlar
daxilində qoyur və bundan məzmun və mənaca daha da
müəyyənləşir. Refleks sümük topunun aldığı xarici zərbənin təsiri
altında sırf passiv hərəkəti ilə deyil; bu şəkildə refleksi, xüsusən də
ətraf mühitdən motivasiyasını vurğulamaq lazım olduğu müddətcə
təsvir edilə bilər. Lakin dolğunluğu ilə o, iki şərtin vaxtında görüşü
kimi görünür: bir tərəfdən, əvvəlki tarixi ərzində substratın
(hüceyrənin) özündə hazırlanmış və ya formalaşmış fəaliyyət, digər
tərəfdən, xarici impulslar. cari an.
Nəticə etibarilə, daxili təyinedicilər reaksiya verən substratın ətraf
mühit faktoru ilə qarşılıqlı təsirinin yığılmış tarixidir (tarixçilik prinsipi).
Həm mənşəyə görə, həm də təzahür şərtlərinə görə daxili
təyinedicilər son nəticədə ətraf mühit amilləri ilə müəyyən edilir, yəni
yalnız nisbi müstəqilliyə malikdirlər. Xarici daxili olanın mövcudluğu
üçün şərtlər kompleksi kimi çıxış edir. Bu o deməkdir ki, orqanizmin
mühiti onu əhatə edən bütün fiziki dünya deyil, onun elementləri
orqanizm üçün bioloji əhəmiyyət kəsb edən yalnız kiçik bir hissəsidir.
Ancaq orqanizm üçün yalnız belə bir xarici bioloji maraq doğurur ki,
bu da həyat təcrübəsinin bir hissəsinə, yəni daxili bir hissəsinə çevrilə
bilər və ya müəyyən xarici amillərin daxili amillərə çevrilməsinə
kömək edə bilər.
Müasir davranış nəzəriyyəsi sadə Kartezyen sxemlərdən çox
uzaqlaşıb. Tarixçilik prinsipinin tətbiqi bioloji adekvatlığı, yəni
orqanizmin ətraf mühitin təsirinə reaksiyalarının
məqsədəuyğunluğunu başa düşməyə imkan verir. Kartezyen
dünyagörüşü sərt, birmənalı səbəb əlaqəsinə əsaslanır (Laplasın sərt
determinizmi), o, real ziddiyyətlərin tanınmasına yaddır. A. A.
Uxtomski isə göstərir ki, real davranış inkişaf prosesinin davamlı
atributu, davranışın qurulması üçün hərəkətverici qüvvələr kimi
ziddiyyətlərin mövcudluğunun tanınmasını tələb edir.
Funksional sistem nəzəriyyəsinin əsas müddəaları hələ 1935-ci ildə
P.K.Anoxin tərəfindən tərtib edilmişdir. Baxmayaraq ki, Anoxin fizioloq
idi və onun nəzəriyyəsinin əksər müddəaları fizioloji məlumatlara
əsaslanır, lakin psixoloji tədqiqat, onun nəzəriyyəsi ümumi sistem
xarakteri daşıyır və buna görə də uğurla istifadə edilə bilər və psixi
hadisələrin təhlilində istifadə olunur.
Funksional sistem verilmiş vəziyyətə münasibətdə formalaşan və fərd
üçün faydalı olan nəticəyə gətirib çıxaran müxtəlif proseslər sistemidir
(Anoxin P.K., 1979). Faydalı nəticə fərdin müxtəlif ehtiyac və
məqsədlərinə cavab vermək kimi şərh edilə bilər: bu, qan təzyiqinin
normallaşması və uğurlu alış, ağciyərlərin oksigenlə doyması və
siyasi seçkilərdə qələbə ola bilər.
Nəzəriyyənin ən fundamental mövqeyi ondan ibarətdir ki, sistemlər


7/30/22, 12:49 PM
Ali sinir fəaliyyətinin fiziologiyası. Kortikal inhibə və onun növləri
https://rosinka173.ru/az/fiziologiya-vysshei-nervnoi-deyatelnosti-korkovoe.html
7/39
ə ə yyə
ə u da e ta ö qey o da ba ətd , s ste ə
həll etdikləri vəzifələrin növünə və bu vəzifələrin mürəkkəbliyinə görə
çox müxtəlif ola bilər, lakin sistemlərin arxitekturası dəyişməz olaraq
qalır. Bu o deməkdir ki, müxtəlif funksional sistemlər -
termotənzimləmə sistemindən siyasi nəzarət sisteminə qədər - oxşar
quruluşa malikdir. Hər hansı bir funksional sistemin əsas
komponentləri aşağıdakılardır:
- afferent sintez;
· - qərar qəbul etmə;
- fəaliyyət nəticələrinin modeli (hərəkəti qəbul edən) və fəaliyyət
proqramı;
- fəaliyyət və onun nəticəsi;
· - Əlaqə.
Sistem komponentlərinin funksiyalarını nəzərdən keçirin. Afferent
sintez həm xaricdən, həm də xaricdən gələn informasiya axınlarının
ümumiləşdirilməsidir. Afferent sintezin alt komponentləri dominant
motivasiya, situasiya afferentasiyası, tetikleyici afferentasiya və
yaddaşdır. Dominant motivasiyanın funksiyası ümumi motivasiya
aktivləşməsini təmin etməkdir. İstənilən hərəkətin “əsas səbəbi”
ehtiyac, motivasiyadır. Həddindən artıq yeyilmiş bir heyvan çılğın
şəkildə yemək axtarmayacaq, ambisiyaları olmayan bir insan
sıralarda irəliləmək arzusundan az narahatdır. Situasiya
afferentasiyasının funksiyası ümumi fəaliyyətə hazırlığı təmin
etməkdir. Ətraf mühitdə ehtiyacımızı ödəyə bilən bir şey görünən kimi
tetikleyici afferentasiya mexanizmi işə düşür. Afferentasiyanın
tetiklenmesi davranışı başlatır. Ancaq ən sadə hərəkəti belə uğurla
yerinə yetirmək üçün xarici məlumat kifayət deyil. Müvafiq bilik və
bacarıqlar tələb olunur. Funksional sistemin adaptiv, faydalı nəticəyə
yönəldilməsi yaddaşdan informasiyanın seçmə axtarışını və
bərpasını təşkil edir.
Sistemin başqa bir komponenti - qərar qəbulu - gələcək fəaliyyətin
variantını seçmək üçün məsuliyyət daşıyır, azadlıq dərəcələrinin
sayını azaldır və nə və necə ediləcəyinə əminlik təqdim edir.
Seçilmiş fəaliyyət istiqamətinə əsasən, fəaliyyətin nəticələrinin modeli
və fəaliyyət proqramı - nəticədə nəyə nail olmaq və buna necə nail
olmaq barədə fikirlər formalaşdırılır.Sistem rəy alır - işin gedişi
haqqında məlumat proqram və fəaliyyətin nəticəsi. Geribildirim
almaqla sistem arzu edilən nailiyyət dərəcəsini qiymətləndirmək və
davranışını düzəltmək bacarığı əldə edir.

Yüklə 318,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə