I türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransYüklə 2,97 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə94/94
tarix31.01.2017
ölçüsü2,97 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94

(Mahmudova), fil.ü.f.d. 

265 


 

BÖLMƏ 3 


TÜRK DİLLƏRİNİN TARİXİ: ORTAQ KÖKLƏR VƏ ƏNƏNƏLƏR 

“Oğuznâme” hakkında 

 

Ahmet Bican Ercilasun,  Prof. Dr. 

270 


“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında qeyd 

olunmuş toponimlərin Azərbaycan və 

Türkiyə paralelləri 

Qara Məşədiyev,  

fil.ü.e.d., prof. 

276 


İki onomastik vahidin (Alaşa, Çağan) dil 

tariximizdə mövqeyi 

Nəbi Əsgərov,  

fil.ü.e.d., prof. 

280 

Azərbaycan-türk şairlərinin “Sultanüş-şüəras”sı Məhəmməd Füzulinin dili 

Sevil Mehdiyeva,  

fil.ü.e.d., prof. 

283 


О становлении и развитии Казанской 

тюрко-татарской ономастической школы 

Гульшат Галиуллина,  

д.ф.н. 


287 

I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans: 

 

TÜRKOLOJİ ELMİ-MƏDƏNİ HƏRƏKATDA ORTAQ DƏYƏRLƏR VƏ YENİ ÇAĞIRIŞLAR (I hissə)  

 

  

 

 480

Şuşa-Suziana mixiyazılı abidələrinin türk 

leksikası 

İlhami Cəfərsoy, 

 fil.ü.e.d. 

287 


Bakı quberniyasının toponimləri 

Tünzalə Baxşıyeva,  

fil.ü.e.d. 

293 


Qədim türklərdə piktoqrafik və ideoqrafik 

yazı işarələri 

Yadigar Əliyev, 

 fil.ü.e.d. 

298 

Oğuz qrupu türk dillərində feillərin leksik-semantik inkişafı 

Aynur Qədimalıyeva,  

fil.ü.f.d., dos. 

302 


Türk dillərinin etimologiyasının nəzəri 

problemləri 

Baba Məhərrəmli,  

fil.ü.f.d., dos. 

306 

Oğuz qrupu türk dillərində ərəb alınmalarında iltisaqiliyin inikası 

Dürdanə Rəhimzadə, 

 fil.ü.f.d., dos. 

311 


Azərbaycan tatlarının dilində türkmənşəli 

arxaizmlər 

Gülsüm Hüseynova,  

fil.ü.f.d., dos. 

312 

Dilimizin və tariximizin reallığı – «Dədə Qorqud» dastanı 

Kübra Quliyeva,  

fil.ü.f.d., dos. 

316 


İ.Nəsiminin dilində paronimlər 

Nərgiz Hacıyeva,  

fil.ü.f.d., dos. 

320 


Dede Korkut Kitabı’nda butun binmek  

İfadesi  Üzerıne 

Vahid Zahidoğlu, 

 fil.ü.f.d., dos. 

324 

Türk dili Rusiya işğalları dövründə əsas yazışma dili kimi: 1803-cü il Andlı Öhdəliyi

Arzu Məmmədova

 t.ü.f.d. 

328 


Orta əsr yazılı abidələrində məsdərin arxaik 

xüsusiyyətlərinin dialekt və şivələrimizdə 

qalıqları 

Reyhan Mədətova, 

 fil.ü.f.d. 

328 


Azərbaycan dilinin frazeologiyasının üslubi 

özəlliklərinin semantik təhlili 

Türkan Əsgərova,  

fil.ü.f.d. 

332 

Altay dillərində aidlik şəkilçisi -ki və onun Orxon abidələrindəki funksiyaları 

Aysel Əhmədova 

336 

Dil tarixinin öyrənilməsində ümumtürk yazılı abidələrinin rolu 

Aygül Mirzəyeva,  

magistr 

341 


Əski türkcədə bəzi sözlərin anlam yükü 

Dilbər Camali,  

doktorant 

343 


Şəhriyarın farsca divanında “türk” sözünün 

mənaları 

Elman Quliyev,  

dissertant 

347 

Orxon-Yenisey yazılarının açar sözü Tanrı-Orxon yazılarının mənşəyi 

Elvin Babayev, doktorant 

352 

Nəsiminin dilində onomastik  vahidlərin üslubi – poetik özəllikləri 

Şahnazxanım Şükürzadə, 

doktorant 

353 


Lütfəli bəy Azərin farsca divanında türk 

leksemləri 

Flora Hacıyeva 

357 


Xətainin divanında nitq hissələrinin 

morfoloji araşdırılması

 

Günel Orucova,  dissertant 

361 


XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilində 

tabeli mürəkkəb cümlə komponentlərinin 

sırası kommunikativ planda 

Xalidə Abdullayeva 

366 

“Divanü lüğat-it-türk” əsərində işlənən hikmətli sözlərin forma və məzmun 

xüsusiyyətləri 

Mehriban Abbasova 

368 


I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans: 

 

TÜRKOLOJİ ELMİ-MƏDƏNİ HƏRƏKATDA ORTAQ DƏYƏRLƏR VƏ YENİ ÇAĞIRIŞLAR (I hissə)  

 

  

 

 481

Azərbaycan ədəbi dilinin tədqiqinə bir baxış 

Sevinc Səfərova, 

dissertant 

371 

Əhməd Nədimin, Məhtumqulu fəraqinin və Molla Pənah Vaqifin dilində türk-oğuz 

dillərində diferensiasiya dövrü 

xüsusiyyətlərinin əksi 

Ülviyyə Məmmədova,  

dissertant 

375 


 

BÖLMƏ 4 


TÜRK XALQLARININ TARİXİ ETNOQRAFİYASI VƏ İNCƏSƏNƏTİ 

Azərbaycan və türk musiqisinin 

öyrənilməsində bəzi aspektlər 

Rəna Məmmədova,  

AMEA-nın müxbir üzvü 

380 


Ünlü bir tarihçinin oyunu: Hikaye-i 

İbrahim-Gülşeni 

Abidə Doğan,  

Prof. Dr. 

382 

Oğuzname’ye göre Azerbaycan’ın Oğuz Kağan tarafından fethi 

Necati Demir,  

Prof. Dr. 

383 


Cumhuriyet döneminde Kars şehrinin 

etnografik yapısı 

Nebahat Arslan,  

Yrd.Doç.Dr. 

387 

Использование древесины в средневековом зодчестве  Азербайджана    

Райха Амензаде, доктор 

архитектуры, проф. 

388 


Azerbaycan Edebiyatı’ndan Türk 

Sinemasına Bir Uyarlama: Mahmut ile 

Meryem 

Nurtaç Ergün Atbaşı 390 

Каджарский стиль в aзербайджанcком 

искусстве как явление тюркской 

культуры 

Гюльрена Мирза Каджар, 

д.фил.по искус. 

390 

Азербайджанское изобразительное искусство в период государственной 

независимости, его  символика 

Фарида  Мир-Багирзаде, 

д.фил.по искус., доц. 

391 

Тюркский язык как маркер этнической идентичности Азербайджанского 

Государства Сефевидов (по материалам 

англоязычной историографии) 

Lamiyə Qafarzadə 

396 

Тюркские народы в Киеве (І половина ХХ в.) 

Н.Н.Зуб (Руденко),  

к.и.н. 

400 


Türk miniatürlərinin tarixi və estetik 

aspektləri 

Ülkər Əliyeva,  

t.ü.f.d. 

410 

Ulu öndər Heydər Əliyevin nitqlərində türk dünyası incəsənəti 

Nağdəli Zamanov, 

tibb ü.f.d., dos. 

413 


Türkoloji tədqiqatlar Azərbaycan 

musiqişünaslığının prioritet istiqaməti kimi 

Əfsanə Babayeva, sənət.ü.f.d., 

dos. 


414 

Cложение османской миниатюры в 16 

веке 

Агасалим Эфендиев, д.ф.по искус. 

417 


Qarapapaq türklərinin bədii mədəniyyəti 

Vüqar Kərimli, kult.ü.f.d., dos. 

421 

Из истории российской и азербайджанской арабистики и 

тюркологии ХIХ в.: письма Мирзы А.К. 

Казем-бека академику Х.Д.Френу (1831-

1846 гг.) 

Р. М.Валеев,  

д.и.н., проф. 

Р.З.Валеева 

Т.И.Зяппаров 

424 

Азербайджанский язык как основопологающий фактор 

азербайджанской культуры 

Самира А. Мир-Багирзаде, 

д.ф.по фил. 

429 


I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans: 

 

TÜRKOLOJİ ELMİ-MƏDƏNİ HƏRƏKATDA ORTAQ DƏYƏRLƏR VƏ YENİ ÇAĞIRIŞLAR (I hissə)  

 

  

 

 482

Mədəniyyətləri qovuşduran ümid körpüsü 

Ələkbər Qasımov, 

sənət.ü.f.d., dos. 

433 

Hüseyn Cavidin “İblis” pyesində səhnəqrafiyanın imkanları 

 

Fəridə Quliyeva,   sənət.ü.f.d. 

438 


Türk xalqlarının mahnılarında intonasiya 

xüsusiyyətləri 

Xatirə Həsənzadə,  

sənət.ü.f.d., dos. 

443 

Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı və Türkiyənin siyasəti 

Zaur Əliyev, 

siyasi ü.f.d. 

444 


XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycana  

 almanların köçürülməsi 

Afaq Piriyeva, 

fil.ü.f.d., dos.

 

447 


Представители Русской историографии 

XIX века о тюркском населении северо-

западного Азербайджана – мугалах 

Елвира Летифова, 

д.и.по.ф., доц. 

449 


Şimali Azərbaycanın Qarabağ  regionunda 

musiqinin inkişafı tarixindən (XIX əsrin 

sonu - XX əsrin əvvəlləri) 

Bəxtiyar Həsənov 

450 

XVIII əsrin əvvəllərində Marağanın və Soyuqbulağın inzibati bölgüsü 

Gülər Qafqazlı 

454 

Qərb dövlətləri və Rusiyanın Osmanlı dövlətinin şərqində və Azərbaycan 

ərazisində Erməni dövləti yaratmaq 

planlarının tarixi kökləri 

Həsən Səfəri 

458 

XVIII əsrin əvvəllərində Səlmas qəzasının etnodemoqrafik vəziyyəti 

Yaxşıxanım Nəsirova 

463 

V.V.Bartold türk xalqları tarixinin tədqiqatçısı kimi 

Səidə Nəbiyeva 

467 

История Османской Империи XIX века в западных мемуарах 

Natavan Ağayeva,  

dissertant 

467 


Qopuz  aləti  müxtəlif  türk  xalqlarında 

Lalə İsmayılova 

468 

Tabrizi influence on painting in Ottoman Turkey  

Haldun Ozbudun,  

doktorant 

469 


II Dünya Müharibəsi illərində türk xalqları 

Müzəffər Müzəffərli, 

magistrant 

473 


Türk dünyasında doğum ile ilgili inanışlara 

bir bakış 

Sürəyya Kaya 

474 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans: 

 

TÜRKOLOJİ ELMİ-MƏDƏNİ HƏRƏKATDA ORTAQ DƏYƏRLƏR VƏ YENİ ÇAĞIRIŞLAR (I hissə)  

 

  

 

 483

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

«Elm vÿ òÿùñèë» няшриййатынын  äèðåêòîðó: ïðîôåññîð Íàäèð ÌßÌÌßÄËÈ 

 

 Чапа имзаланмыш: 04.11.2016 

Шярти чап вяряги: 60,5. Сифариш: № 493 

Каьыз форматы: 60х84 1/8. Тираж: 150 

 

  

 

  

 

 I Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans: 

 

TÜRKOLOJİ ELMİ-MƏDƏNİ HƏRƏKATDA ORTAQ DƏYƏRLƏR VƏ YENİ ÇAĞIRIŞLAR (I hissə)  

 

  

 

 484

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Êèòàá «Åëì âÿ òÿùñèë» íÿøðèééàò-ïîëèãðàôèéà 

ìöÿññèñÿñèíäÿ ñÿùèôÿëÿíèá ÷àï îëóíìóøäóð. 

E-mail: elm.ve.tehsil@mail.ru 

Òåë: 497-16-32; 050-311-41-89 

Öíâàí: Áàêû, È÷ÿðèøÿùÿð, 3-úö Ìàãîìàéåâ äþíýÿñè 8/4.  


Yüklə 2,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə