İKTİsadi DÜŞÜnceler tariHİ Yrd. Doç. Dr. Mahmut mascaYüklə 0,8 Mb.
tarix13.06.2017
ölçüsü0,8 Mb.


İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ


İLK ÇAĞLARDA İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

 • İlk Çağlar üzerine yapılan araştırmalar,

 • i) Eski Doğu uygarlıklarında en çok değer verilen ekonomik uğraşının tarım sektörü olduğunu;

 • zenginlik ve fakirliğin Tanrının emirlerine uymanın veya uymamanın ödülü veya cezası sayıldığını;

 • faizle ödünç vermenin meşru görülmediğini göstermektedir.Bazı batılı düşünürler, eski doğu uygarlıklarında sosyal ve ekonomik yaşamın rasyonel olmayan, muhafazakar davranış içinde cereyan ettiğini;

 • Bazı batılı düşünürler, eski doğu uygarlıklarında sosyal ve ekonomik yaşamın rasyonel olmayan, muhafazakar davranış içinde cereyan ettiğini;

 • düşünürlerin ve devleti yönetenlerin, toplumun gereksinimlerini karşılayacak geçim araç ve gereçlerini artırmaktan çok, toplumun gereksinimlerini azaltmak ve daraltmak yolunda çaba harcadıklarını ileri sürmekte;doğuluların genellikle doğuştan ve belki de iklimin etkisi altında kadere boyun eğen, pasif yaradılışta olduklarını ve bu yaradılışlarının iktisadi ve sosyal yaşamın bütün alanlarında kendisini gösterdiğini iddia etmektedirler.

 • doğuluların genellikle doğuştan ve belki de iklimin etkisi altında kadere boyun eğen, pasif yaradılışta olduklarını ve bu yaradılışlarının iktisadi ve sosyal yaşamın bütün alanlarında kendisini gösterdiğini iddia etmektedirler.

 • ii) Eski Yunan sitelerinde tarıma dayalı, durgun, geleneğe göre hareket edilen, az çok kollektivist yapıya sahip bir ekonomi vardır; kar amaçlı ticari faaliyetler iyi görülmemektedir. Bununla beraber, rasyonel ve ferdiyetçi düşünceler yer tutmaya başlamıştır.Milattan önce IV ve III üncü yüzyıllarda Yakın-Doğu ülkeleri ile alış verişi artıran Atina, denizciliği ve ticareti ile bu yörede üstünlük kurmuş, bu üstünlüğünü fikir, bilim ve sanat alanlarında da göstermiştir.

 • Milattan önce IV ve III üncü yüzyıllarda Yakın-Doğu ülkeleri ile alış verişi artıran Atina, denizciliği ve ticareti ile bu yörede üstünlük kurmuş, bu üstünlüğünü fikir, bilim ve sanat alanlarında da göstermiştir.

 • Bu tarihten itibaren Yunan filozoflarının politika, felsefe ve toplum organizasyon ve yönetimi hakkındaki yapıtlarında bazı ekonomik düşüncelere de yer verdikleri görülmektedir. Bu düşünceler ekonomik organizasyon, kar, faiz, değer ve para gibi konular hakkındadır.Örneğin, Eflatun (M.Ö. 427-347) Republik adlı kitabında ideal bir devlet tasvir etmiş, zamanının bireysel mutluluğu esas alan düşüncelerine karşı ahlak kurallarına dayanan «güçlü bir devlet» düşüncesini savunmuş;

 • Örneğin, Eflatun (M.Ö. 427-347) Republik adlı kitabında ideal bir devlet tasvir etmiş, zamanının bireysel mutluluğu esas alan düşüncelerine karşı ahlak kurallarına dayanan «güçlü bir devlet» düşüncesini savunmuş;

 • toprak mülkiyetinin eşit biçimde dağıtılmasını ve veraset hakkının sınırlandırılmasını istemek suretiyle kollektivist görüşlere uygun düşünceler ortaya atmış; paranın servet olmadığını, mübadele aracı olduğunu açıklamıştır.Eflatun (Platon) (M.Ö. 427-347)Aristo (M.Ö. 384-322) ya göre, zengin olmanın doğal ve doğal olmayan yolları vardır: «Oikonomik=ev idaresi» adını verdiği zaruri gereksinmeleri gideren malların üretim ve mübadelesine ilişkin faaliyetler doğal ve adildir;

 • Aristo (M.Ö. 384-322) ya göre, zengin olmanın doğal ve doğal olmayan yolları vardır: «Oikonomik=ev idaresi» adını verdiği zaruri gereksinmeleri gideren malların üretim ve mübadelesine ilişkin faaliyetler doğal ve adildir;

 • «krematistik» sözcüğü ile ifade ettiği, yalnız kazanç sağlamak amacı ile yapılan ticaret doğal ve adil değildir.

 • O parayı zorunlu bir mübadele aracı olarak görmekte; mübadelenin insanları birbirlerine bağlayan gereksinmelerden doğduğunu ileri sürmekte; faizle ödünç vermeyi iyi görmekte, adil fiyattan söz etmektedir.Aristo (M.Ö. 384-322)iii) Eski Roma’da ekonomik konular üzerindeki düşünceler eski Yunan filozoflarının düşüncelerinden fazla bir gelişme gösterememiştir. Güçlü bir hukuk sistemi kurmayı başaran Roma İmparatorluğu’nda iktisadi düşünceler daha çok Roma Hukuku içinde yer almaktadır.

 • iii) Eski Roma’da ekonomik konular üzerindeki düşünceler eski Yunan filozoflarının düşüncelerinden fazla bir gelişme gösterememiştir. Güçlü bir hukuk sistemi kurmayı başaran Roma İmparatorluğu’nda iktisadi düşünceler daha çok Roma Hukuku içinde yer almaktadır.

 • Ticaret ve kredi ile uğraşmak, Eski Yunan’da olduğu gibi, hakim sınıfların şan ve şerefine uygun görülmüyor; bu sınıflar tarımsal gelirlerle geçiniyorlardı.Romalı yazarlardan bazıları büyük toprak mülkiyetini (latifundia) eleştirmişlerdir. Bu eleştirilerin

 • Romalı yazarlardan bazıları büyük toprak mülkiyetini (latifundia) eleştirmişlerdir. Bu eleştirilerin

 • Roma’da büyük malikanelerin çoğalması,

 • kısmen esaret kurumunun durmadan genişlemesi,

 • kısmen İmparatorluğa katılan ülkelerden getirtilen ürünlerin rekabeti karşısında küçük toprak sahibi çiftçilerin ezilmeleri sonucu doğduğu ileri sürülmektedir.ORTA ÇAĞDA BATI TOPLUMLARINDA İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

 • Orta Çağda ekonomik düşüncelere daha çok dini düşünceler hakim olmuştur. İlk çağlarda site ve devlet ekonomik düşüncelerin merkezini oluştururken, Orta Çağda Tanrı ülkesi, ümmet teşkil etmeye başlamıştır.

 • Orta Çağın sonlarına doğru münferit ekonomik konular üzerinde duran bazı yapıtlar yayınlanmış ise de, bu dönemde sistematik bir ekonomik düşüncenin varlığından söz etmek mümkün değildir.Ekonomik düşüncelere İlk Çağlarda olduğu gibi, daha çok felsefi ve ahlaki düşünceler arasında yer verilmiş; ancak bu düşüncelerde büyük ölçüde dini inançlara bağlı kalınmıştır.

 • Ekonomik düşüncelere İlk Çağlarda olduğu gibi, daha çok felsefi ve ahlaki düşünceler arasında yer verilmiş; ancak bu düşüncelerde büyük ölçüde dini inançlara bağlı kalınmıştır.

 • Gerçekten, bu dönemin en büyük özelliğini inanç ve bilimin ayrılmamış olmasında görmek mümkündür. Feodalite ve kölelik kurumları vardır. Tarıma dayalı bir ekonomi mevcuttur.Saint-Thomas d’Aquin (1225-1274)Orta Çağın bazı ekonomik konular üzerinde duran tanınmış bir düşünürü Saint-Thomas d’Aquin (1225-1274) dir. Bir rahip olan Saint-Thomas Aristo’nun etkisinde kalmış, Aristo’nun düşüncesini Hıristiyan dini ile birleştirmeye çalışmıştır.

 • Orta Çağın bazı ekonomik konular üzerinde duran tanınmış bir düşünürü Saint-Thomas d’Aquin (1225-1274) dir. Bir rahip olan Saint-Thomas Aristo’nun etkisinde kalmış, Aristo’nun düşüncesini Hıristiyan dini ile birleştirmeye çalışmıştır.Saint-Thomas’ın İlk Çağlara göre getirdiği en önemli yeniliklerden biri emeği zorunlu ve iyi görmesi olmuştur.

 • Saint-Thomas’ın İlk Çağlara göre getirdiği en önemli yeniliklerden biri emeği zorunlu ve iyi görmesi olmuştur.

 • Ona göre, tembellik kötüdür; çalışmak hem ekonomik bakımdan hem de ahlaki bakımdan zorunludur. Bununla beraber, Saint-Thomas eski Yunan filozofları gibi köleliği doğal ve yararlı görmektedir.Saint-Thomas İlk Çağlara hakim olan düşüncelerde olduğu gibi, sınırsız kazanç hırsına yol açan ticari davranışları doğru bulmaz.

 • Saint-Thomas İlk Çağlara hakim olan düşüncelerde olduğu gibi, sınırsız kazanç hırsına yol açan ticari davranışları doğru bulmaz.

 • Ona göre, bir şeyi gerçek değerinden pahalı satmak veya ucuza almak günah işlemektir.

 • Faiz almak haramdır.

 • Para bir değişim aracıdır; kendiliğinden bir şey yaratmaz.

 • Ödünç alanın sağladığı gelir emeğinin karşılığıdır. Ödünç veren emek harcamadığı gibi, işin riskini de taşımaz. O halde faiz almak gelirin kaynağı prensibine aykırıdır.Oysa, Saint-Thomas taşınmaz malların kirası için aynı şekilde düşünmemektedir.

 • Oysa, Saint-Thomas taşınmaz malların kirası için aynı şekilde düşünmemektedir.

 • Ona göre, kiraya verilen taşınmaz mal bir kez kullanılmakla tüketilmediği için kira haksız değildir.

 • Bununla beraber, Saint-Thomas şu hallerde ödünç verenin ödünç verdiği paradan ayrı bir fazla talep etmesini de haklı görmektedir:i) Ödünç veren verdiği parayı kaybetme tehlikesine maruz ise, ödünç verdiği paradan başka bir tazminat akçesi talep edebilir;

 • i) Ödünç veren verdiği parayı kaybetme tehlikesine maruz ise, ödünç verdiği paradan başka bir tazminat akçesi talep edebilir;

 • ii) Ödünç veren ödünç alana hizmet etmiştir; onu bu hizmetinden dolayı mükafatlandırmak gerekir. Ödünç verirken, böyle bir mükafatlandırma şart koşulabilir.XIV üncü yüzyılda yaşamış Nicolas Oresmius ve Jean Buridanus para tağşişinin yaygın olduğu o dönemlerde kralların para konusundaki gücünün sınırlarını tayin etmeye, enflasyon tehlikelerini belirtmeye çalışmışlardır.

 • XIV üncü yüzyılda yaşamış Nicolas Oresmius ve Jean Buridanus para tağşişinin yaygın olduğu o dönemlerde kralların para konusundaki gücünün sınırlarını tayin etmeye, enflasyon tehlikelerini belirtmeye çalışmışlardır.Aristo’nun para konusunda nominalist ve devletçi olmasına karşılık, Oresmius ve Buridanus metalisttir.

 • Aristo’nun para konusunda nominalist ve devletçi olmasına karşılık, Oresmius ve Buridanus metalisttir.

 • Onlara göre paranın kıymeti paranın madde değerine dayanmaktadır. Oresmius’un 1360’a doğru yayınladığı kitabının adı «Paranın menşei, niteliği, hukuku ve tağyiri» dir.

 • Yazar enflâsyonu adil olmayan bir vergileme biçiminde görmekte; çift maden sistemine taraftar olduğunu açıklamaktadır. Gresham kanununu Gresham'dan 200 yıl önce ortaya atmıştır.ORTA ÇAĞDA ARAP VE İSLAM ALEMİNDE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

 • VIII inci ve IX uncu yüzyıllarda eski Yunan filozoflarının yapıtları Arapça'ya çevrilmiştir. Farabi ve İbni Rüşd gibi İslâm filozofları eski Yunan felsefesi ile İslâm felsefesini telife çalışmışlardır.

 • Orta Çağda Hıristiyan aleminde olduğu gibi, Arap ve İslâm dünyasında da dini inanç ve düşünceler ekonomik yaşama nüfuz etmiştir; fedoalizm kurumları vardır. İslâm dini faizi meşru görmemektedir.FarabiBu durum İslâm ülkelerinde bankacılığın gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir.

 • Bu durum İslâm ülkelerinde bankacılığın gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir.

 • Özellikle kapitalizmin gelişmesinden sonra Batı ülkelerinde servet ve para temini için gösterilen çabanın İslâm ülkelerinde yakın zamanlara kadar para tamahı, mal canlısı gibi sözlerle yerildiği görülmektedir.Fertler aktif olmaktan çok, pasif bir yaradılışa sahiptirler. Alman düşünürü Goethe bir arkadaşına yazdığı mektupta bunu şöyle izah etmektedir: «Müslümanlar çocuklarını terbiye ederken, onlara şu inancı aşılarlar: İnsanın alnına yazılan gelir! Böylece fertler bütün kaza ve belalara karşı kendilerini sigortalamış gibi hareket ederler.»

 • Fertler aktif olmaktan çok, pasif bir yaradılışa sahiptirler. Alman düşünürü Goethe bir arkadaşına yazdığı mektupta bunu şöyle izah etmektedir: «Müslümanlar çocuklarını terbiye ederken, onlara şu inancı aşılarlar: İnsanın alnına yazılan gelir! Böylece fertler bütün kaza ve belalara karşı kendilerini sigortalamış gibi hareket ederler.»1332-1406 tarihleri arasında yaşamış olan İbni Haldun yaşadığı zamana göre çok ileri sayılabilecek düşünceler ileri sürmüştür.

 • 1332-1406 tarihleri arasında yaşamış olan İbni Haldun yaşadığı zamana göre çok ileri sayılabilecek düşünceler ileri sürmüştür.

 • Örneğin, bilim ile inancın ayrılması gereği üzerinde durmuş; bilimin sebep-sonuç ilişkisine dayandığını ifade etmiştir.

 • İbni Haldun bilimsel araştırmalarında teorik açıklamalar yanında, siyasal ve tarihsel gözlemlerden yararlanmış, adeta tümdengelim ve tümevarım metotlarını birlikte kullanmıştır.İbn-i Haldunİbni Haldun ekonomik araştırmalarında göçebelik (nomadizm) ve uygarlık (ürbanizm) konuları üzerinde durmuş; bu ekonomik merhalelerden birinden diğerine geçen toplumların kültürlerinde büyük değişiklikler olacağını açıklamıştır.

 • İbni Haldun ekonomik araştırmalarında göçebelik (nomadizm) ve uygarlık (ürbanizm) konuları üzerinde durmuş; bu ekonomik merhalelerden birinden diğerine geçen toplumların kültürlerinde büyük değişiklikler olacağını açıklamıştır.İbni Haldun nüfus artışının ekonomik ve siyasal güç bakımından etkilerine değinerek, bir ülkenin diğer ülkelere nazaran üstünlüğünü sağlayan sebepler arasında nüfus fazlalığının önemi belirtmiş;

 • İbni Haldun nüfus artışının ekonomik ve siyasal güç bakımından etkilerine değinerek, bir ülkenin diğer ülkelere nazaran üstünlüğünü sağlayan sebepler arasında nüfus fazlalığının önemi belirtmiş;

 • bir devletin gücünün ordusu ile maliyesine dayandığına işaret ederek, sağlam bir devlet maliyesi kurulması için uyulması gereken hususları açıklamıştır.MERKANTİLİZM

 • XV inci yüzyılın ortalarından XVIII inci yüzyılın başlarına kadar Batı Avrupa ülkelerinde uygulanan ekonomik sistem ve ekonomi politikalarının tümüne merkantilizm adı verilmektedir.

 • Ortaçağın kapanması ve Yeni Çağın başlaması ile Batı Avrupa ülkelerinde önemli yenilikler meydana gelmiştir.Örneğin, coğrafi keşifler sonucu uluslararası ticaret genişlemiş;

 • Örneğin, coğrafi keşifler sonucu uluslararası ticaret genişlemiş;

 • feodalite yıkılarak merkezi krallıklar kurulmaya başlamış;

 • Rönesans ve Reform hareketleri sonucu rasyonel düşünmenin önemi artmıştır.

 • Bu gelişmeler Merkantilizm adı verilen ekonomik sistem ve politikanın doğmasını hazırlamıştır. Gerçekten,i) Orta Çağda taşıma araçları ilkel olduğundan, ancak ipek, baharat, kıymetli madenler gibi değerli, hacmi ve ağırlığı az mallar uzak bölgeler arasında ticarete konu olabiliyordu.

 • i) Orta Çağda taşıma araçları ilkel olduğundan, ancak ipek, baharat, kıymetli madenler gibi değerli, hacmi ve ağırlığı az mallar uzak bölgeler arasında ticarete konu olabiliyordu.

 • Bu mallar Batı Avrupa'ya Güney-Doğu Asya ülkelerinden geliyordu; bu malların ticareti ise, Venedik ve Cenevizlilerin elinde idi.Batı ülkelerinde nüfusun ve işbölümünün artması başka ülkeleri de bu ticarete teşvik etti. İtalyanlardan başka uluslar Ceneviz ve Venediklilerin ellerinde tuttuğu ticareti paylaşmak istediler.

 • Batı ülkelerinde nüfusun ve işbölümünün artması başka ülkeleri de bu ticarete teşvik etti. İtalyanlardan başka uluslar Ceneviz ve Venediklilerin ellerinde tuttuğu ticareti paylaşmak istediler.

 • Hindistan'a giden en kısa yolların Osmanlı İmparatorluğunun eline geçmesi, deniz yolu ile Hindistan'a gitme arzusunu artırdı. Pusulanın bulunması da deniz yolculuğunu kolaylaştırmıştı.Deniz yolu ile Hindistana gitme girişimleri başladı; Afrikanın güneyindeki Ümit Burnu geçilerek, Hindistan’a ulaşıldı; Amerika kıtası bulundu.

 • Deniz yolu ile Hindistana gitme girişimleri başladı; Afrikanın güneyindeki Ümit Burnu geçilerek, Hindistan’a ulaşıldı; Amerika kıtası bulundu.

 • Bunun sonucu ticaret yolları yön değiştirdi; Avrupa'da yeni ticaret merkezleri kuruldu, iskenderiye, Cenova, Venedik ve Marsilya gibi eski ticaret merkezlerinin nisbi önemi azalırken, Londra, Lizbon, Amsterdam, Bordo gibi kentler önemli ticaret merkezleri haline geldiler.Yeni bulunan ülkelerden Avrupa'ya büyük ölçüde altın girmeye başladı; altın para enflâsyonu baş gösterdi.

 • Yeni bulunan ülkelerden Avrupa'ya büyük ölçüde altın girmeye başladı; altın para enflâsyonu baş gösterdi.

 • Fiyatların yükselmesi ekonomik faaliyetlerin gelişmesine yol açtı. Ticaret ve para ekonomisinin gelişmesi tüketim için üretim yanında para için üretimi hızlandırdı.ii) XVI ncı yüzyılın yarısından itibaren feodalite ve serflik düzeni çözülmeye, zengin ve nüfuz sahibi bir ticaret burjuva sınıfı doğmaya; feodalite yıkılarak krallıklar güçlenmeye başladı.

 • ii) XVI ncı yüzyılın yarısından itibaren feodalite ve serflik düzeni çözülmeye, zengin ve nüfuz sahibi bir ticaret burjuva sınıfı doğmaya; feodalite yıkılarak krallıklar güçlenmeye başladı.

 • Bu gelişme ulus ve ulusal ekonomi düşüncesinin gelişmesine yol açtı. Ulusal ekonomiyi diğer ulusal ekonomiler aleyhine geliştirme düşüncesi doğdu.Örneğin, bu devirde yaşamış olan merkantilistlerden Montchretien «le profit de l'un est le dommage de l'autre» — Bir devletin karı diğer devletin zararıdır— diyordu.

 • Örneğin, bu devirde yaşamış olan merkantilistlerden Montchretien «le profit de l'un est le dommage de l'autre» — Bir devletin karı diğer devletin zararıdır— diyordu.

 • Merkantilistler ferdi zenginlik ile ulusal zenginliği bir görüyorlardı. Onlara göre bir fert ne kadar altın ve gümüşe sahip ise, o kadar zengin sayılıyorsa, ulus için de durum aynı idi.iii) Bu dönemde Osmanlılar tarafından yıkılan Bizans imparatorluğu’ndan Batıya kaçan bilim ve sanat adamlarının da etkisi ile başlayan Rönesans ve Reform hareketleri Orta Çağa hakim olan skolastik düşünce biçiminin giderek, yerini rasyonel düşünceye bırakmasına yardım etti.

 • iii) Bu dönemde Osmanlılar tarafından yıkılan Bizans imparatorluğu’ndan Batıya kaçan bilim ve sanat adamlarının da etkisi ile başlayan Rönesans ve Reform hareketleri Orta Çağa hakim olan skolastik düşünce biçiminin giderek, yerini rasyonel düşünceye bırakmasına yardım etti.Eski Yunan filozoflarının düşüncelerinin Avrupa'da öğrenilmesi ile büyük sanat ve edebi yapıtlar meydana gelmeye başladı.

 • Eski Yunan filozoflarının düşüncelerinin Avrupa'da öğrenilmesi ile büyük sanat ve edebi yapıtlar meydana gelmeye başladı.

 • Matbaanın bulunması, kralların ve senyörlerin sanat eserlerine karşı ilgi duymaları ve onları korumaları da bu gelişmeyi kolaylaştırdı.Dinde eski mistik katı düşünceler yumuşamaya başladı. Hıristiyan dini eski bütünlüğünü yitirdi; Katolik Kilise yanında Protestan ve Anglikan kiliseleri meydana geldi.

 • Dinde eski mistik katı düşünceler yumuşamaya başladı. Hıristiyan dini eski bütünlüğünü yitirdi; Katolik Kilise yanında Protestan ve Anglikan kiliseleri meydana geldi.

 • Gerçekten, XVI ncı yüzyıla kadar bütün sosyal yaşam sıkı sıkıya kilise prensiplerine bağlı idi.Bu prensipler İncil, papaların ruhani kurullarının tefsir ve kararları, örf ve geleneklerden oluşuyordu.

 • Bu prensipler İncil, papaların ruhani kurullarının tefsir ve kararları, örf ve geleneklerden oluşuyordu.

 • Luther ve Calvin tarafından başlatılan dinde reform hareketi iktisadi düşüncelerde büyük bir değişiklik meydana getirdi.

 • Orta Çağda geçerli olan adil fiyat düşüncesi önemini yitirmeye; kazanç meşru görülmeye; kredi kurumları, sanayi gelişmeye başladı.CalvinBütün bu gelişmeler Merkantilizm denilen ekonomi politikasının gelişmesinde etkili oldu. Bu politikanın ana ilkelerini şöyle sıralamak mümkündür:

 • Bütün bu gelişmeler Merkantilizm denilen ekonomi politikasının gelişmesinde etkili oldu. Bu politikanın ana ilkelerini şöyle sıralamak mümkündür:

 • i) Devletin gücü ülkenin zenginliği ile artar;

 • ii) ülkenin zenginliği sahip olduğu kıymetli madenlerle ölçülür. Bir ülke ne kadar altın ve gümüşe sahip ise, o kadar zengin olur;

 • iii) ülkede altın ve gümüş miktarını artırmak için,a) sömürgeler elde edilmeli,

 • a) sömürgeler elde edilmeli,

 • b) ticaret bilançosu lehe çevrilerek, aradaki farkı ülkeye kıymetli maden olarak kazandırılmalı,

 • c) sanayii geliştirerek, dışarıya sanayi malları satarak altın ve gümüş kazanmalı,

 • d) nüfus artışını teşvik etmeli,

 • e) altın ve gümüşün ülkeden dışarıya çıkması yasaklanmalı.iv) Sanayinin geliştirilmesi ve ticaret bilançosunun lehe çevrilmesi için,

 • iv) Sanayinin geliştirilmesi ve ticaret bilançosunun lehe çevrilmesi için,

 • a) sınai üretim prim verilerek teşvik edilmeli,

 • b) yabancı ülkelerden nitelikli işçi ve usta gelmesini kolaylaştırmalı,

 • c) kral tarafından örnek işletmeler kurulmalı,

 • d) yerli malların kullanılması teşvik edilmeli,

 • e) ücretlerin yükselmesi önlenmeli,

 • f) deniz taşımacılığını geliştirmek için tedbir alınmalı......Merkantilizm kendi arasında,

 • Merkantilizm kendi arasında,

 • i) para ve zenginliği aynı gören ilk merkantilistler;

 • ii) olgun merkantilistler;

 • iii) eleştirici merkantilistler olmak üzere üçe ayrılarak incelenebilir.Gerçekten, ilk merkantilistler para ve zenginliği aynı gördükleri halde, sonraları bu düşünceye karşı bazı eleştiriler ileri sürülmüştür.

 • Gerçekten, ilk merkantilistler para ve zenginliği aynı gördükleri halde, sonraları bu düşünceye karşı bazı eleştiriler ileri sürülmüştür.

 • Örneğin, Jean Bodin (1530-1596) para miktarındaki artışın enflâsyona yol açacağını ileri sürmüş, klasik ekonomistlerin miktar teorisine esas olan

 • P = M . F

 • formülünü ortaya atmıştır. Burada P para miktarını, M para ile mübadele edilen mal miktarını, F fiyat düzeyini göstermektedir.Jean Bodin (1530-1596)XVII nci yüzyılda Sir William Petty zenginliğin emek ve araziye bağlı olduğunu ileri sürmek suretiyle Fizyokrasiye;

 • XVII nci yüzyılda Sir William Petty zenginliğin emek ve araziye bağlı olduğunu ileri sürmek suretiyle Fizyokrasiye;

 • işbölümünün yararlarını açıklamak suretiyle A. Smith'e öncülük etmiştir.Sir William PettyMerkantilizm çeşitli ülkelerde farklı biçimde uygulanmıştır. Örneğin,

 • Merkantilizm çeşitli ülkelerde farklı biçimde uygulanmıştır. Örneğin,

 • i) İspanya Amerika’daki sömürgelerinden gelen altın ve gümüşün ispanya'dan çıkmasını yasaklayan, altın ve gümüşü İspanya'ya çekmeye yönelik bir politika izlemiştir.Bullionism (Külçecilik) adı verilen bu politika, İspanya'da fiyat düzeyinin yükselmesine, ihracatın azalarak, ithalatın artmasına sebep olmuş, altın ve gümüşün İspanya'dan çıkışını yasaklayan önlemlere rağmen, altın ve gümüşün dış ülkelere akması önlenememiş, çelişkilerle dolu olan müdahale politikası sanayi ve tarımın ilerlemesini engellemiştir.

 • Bullionism (Külçecilik) adı verilen bu politika, İspanya'da fiyat düzeyinin yükselmesine, ihracatın azalarak, ithalatın artmasına sebep olmuş, altın ve gümüşün İspanya'dan çıkışını yasaklayan önlemlere rağmen, altın ve gümüşün dış ülkelere akması önlenememiş, çelişkilerle dolu olan müdahale politikası sanayi ve tarımın ilerlemesini engellemiştir.ii) İngiltere'de ticaret ve deniz taşımacılığı geliştirilerek ülkeye altın ve gümüş girmesine yönelik bir politika izlenmiştir.

 • ii) İngiltere'de ticaret ve deniz taşımacılığı geliştirilerek ülkeye altın ve gümüş girmesine yönelik bir politika izlenmiştir.

 • Cromwell tarafından çıkartılan «Navigation Act» —Deniz Taşımacılığı Kanunu— İngiliz merkantilizminin deniz taşımacılığına verdiği büyük önemi göstermektedir. Deniz Taşımacılığı Kanunu ileCromwella) İngiltere ile sömürgeleri arasında mal taşımacılığı İngiliz gemicilerinin tekeline verilmiş;

 • a) İngiltere ile sömürgeleri arasında mal taşımacılığı İngiliz gemicilerinin tekeline verilmiş;

 • b) İngiltere ile diğer ülkeler arasında alınıp satılan malların ya İngiliz gemileri, ya da ilgili ülkelerin gemileri ile taşınması kabul edilmiş, üçüncü bir ülkenin, özellikle Hollanda'nın gemileri ile taşınması yasaklanmıştır;

 • c) İngiliz ithalatçıları için yabancı ithalatçıların ödeyecekleri gümrük resminin yarısını ödemeleri öngörülmüştür.

 • Bu politika XIX uncu yüzyıldaki İngiliz deniz hakimiyetini sağlamakta etkili olmuştur.iii) Fransa'da kral Henri IV'ün maliye bakanı Sully ve Colbert sanayinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almışlar; imtiyaz vermek, devlet eli ile sanayi kurmak suretiyle sanayi geliştirilmeye çalışılmıştır.

 • iii) Fransa'da kral Henri IV'ün maliye bakanı Sully ve Colbert sanayinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almışlar; imtiyaz vermek, devlet eli ile sanayi kurmak suretiyle sanayi geliştirilmeye çalışılmıştır.Colbert

 • Colbert

 • Fransa'da kral Henri IV'ün maliye bakanıÇünkü dış ticaret konusu olan mallar daha çok sanayi malları idi. Sanayinin geliştirilmesi için alınan başlıca tedbirleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Çünkü dış ticaret konusu olan mallar daha çok sanayi malları idi. Sanayinin geliştirilmesi için alınan başlıca tedbirleri şöyle sıralayabiliriz:a) Hammadde ithalini teşvik etmek, işlenmiş mal ithalini güçleştirmek;

 • a) Hammadde ithalini teşvik etmek, işlenmiş mal ithalini güçleştirmek;

 • b) yiyecek malları ve hammadde ihracını güçleştirmek;

 • c) sanayi ürünlerinin ihracını kolaylaştırmak;

 • d) yabancı sanatkâr ve nitelikli işçilerin Fransa'ya gelmesini teşvik etmek;

 • e) milli sanayinin sırlarını başkalarına verenleri cezalandırmak.iv) Almanya'da bu dönemde feodal devletler hakimdi.

 • iv) Almanya'da bu dönemde feodal devletler hakimdi.

 • XVI ncı yüzyıldan sonra bu devletlerde Fransa'dakine benzer yönetim sistemleri geliştirilmeye çalışılarak, prens ve kralların hazinelerini yöneten memur ve danışmanlar alındı.Almanca hazine anlamına gelen Kammer ile ilgileri dolayısıyla bu memur ve danışmanlara halk dilinde kameralist deniyordu.

 • Almanca hazine anlamına gelen Kammer ile ilgileri dolayısıyla bu memur ve danışmanlara halk dilinde kameralist deniyordu.

 • Büyük ölçüde bu memur ve danışmanlar tarafından XVI-XV inci yüzyıllar arasında Almanya'da geliştirilen merkantilist düşünceye ise, Kameralizm denmektedir.Kameralistler prens ve krallara bağlılıkları dolayısıyla mutlak yönetime taraftar olmuşlar;

 • Kameralistler prens ve krallara bağlılıkları dolayısıyla mutlak yönetime taraftar olmuşlar;

 • merkantilistler gibi, prens ve kralların zengin ve bağımsız olmalarını, kasalarının kıymetli madenle doldurulmasını istemişlerdir.

 • Çünkü merkantilistler gibi, onlar da kıymetli madenleri zenginliğin ölçüsü olarak kabul ediyorlardı.Ticaret bilançosunun ülke lehine fazlalık vermesini;

 • Ticaret bilançosunun ülke lehine fazlalık vermesini;

 • bunun için gereksiz ithalatın önlenmesini, ihracatın artırılmasını;

 • bu bağlamda lüks malların ithalinin, hammadde ihracının yasaklanmasını isterler;

 • Fransa'da olduğu gibi, sınai gelişmeye önem verirler.Kameralistlere göre, bir ülkenin nüfusunun çokluğu o ülkenin savunmasını güçlendireceği gibi, insanları daha verimli çalışmaya da zorlar.

 • Kameralistlere göre, bir ülkenin nüfusunun çokluğu o ülkenin savunmasını güçlendireceği gibi, insanları daha verimli çalışmaya da zorlar.

 • Nüfusu artırmak için doğumlar ve ülkeye göçler teşvik edilmelidir. Özellikle ülkeye dış ülkelerden usta ve sanatkârların çekilmesine önem verilmelidir.Merkantilistlerin ulusun zenginliğini ulusun sahip bulunduğu altın ve gümüş miktarı ile ölçmeleri büyük eleştirilere uğramıştır.

 • Merkantilistlerin ulusun zenginliğini ulusun sahip bulunduğu altın ve gümüş miktarı ile ölçmeleri büyük eleştirilere uğramıştır.

 • Gerçekten, para ile ulusal zenginlik aynı şey değildir. Bunu İspanyol ve Osmanlı örnekleri açık olarak ortaya koymuştur.

 • John Law'ın deneyi aradan yüzyıllar geçtiği halde kafalardan silinmemiştir. John Law'a göre, halkın refahı ticarete, ticaret ise para tedavülüne bağlıdır. Para tedavülü kâğıt para çıkartılarak artırılabilir.Mali sıkıntı içinde olan Fransa John Law'a düşüncelerini Fransa'da uygulama şansı vermiş;

 • Mali sıkıntı içinde olan Fransa John Law'a düşüncelerini Fransa'da uygulama şansı vermiş;

 • 1716 da bir emisyon bankası kurmasına ve bankanın altına çevirtilmeyen banknot ihracına izin verilmiştir.

 • Banka taşınmaz mallar karşılık göstererek, banknot ihracına girişmiş ve yeni kurulan ortaklıklar bu yolla finanse edilmeye çalışılmıştır.Jean LawFakat çok geçmeden Bankanın çıkardığı banknotlar ödeme gücünü yitirmiştir.

 • Fakat çok geçmeden Bankanın çıkardığı banknotlar ödeme gücünü yitirmiştir.

 • Çünkü taşınmaz mallar banknot için likit bir karşılık değildir.

 • Para tedavülünü zenginliğin sebebi olarak görmek yanlıştır. Para ve sermaye aynı şeyler değildir.Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə