İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatındaYüklə 3,32 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə58/58
tarix06.05.2017
ölçüsü3,32 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

            Faiq Ələkbərov              Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə) 

579 


210. Tağıyev Əlikram. Milli ideya və milli ideologiya: Problemlər 

və onların şərhi. Bakı: Təbib, 2000, 188 s. 

211. Tağıyev Ə., Mustafayev A.X., Balayev M.A. Azərbaycanda 

milli hərəkat ideyalarının yaranması və tarixi təkamülü (XIX sonu - 

XX əsrin əvvəlləri). Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı. 1994, 83 s. 

212. Talıbzadə Kamal. XX əsr Azərbaycan tənqidi. Bakı, Azərnəşr, 

1966, 540 s. 

213. Tağıyev Ə.M., Şükürov M.A. İki əsrin qovşağında 

Azərbaycan: milli və millətlərarası problemlərin həlli yolunda. 

Bakı: «Adioğlu» nəşriyyatı, 2004, 194 s. 

214. Topçubaşov Əli Mərdan. Paris məktubları, Bakı, Azərnəşr, 

1998, 120 səh. 

214

a

.Topçubaşı. Ə.M. Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılması. Bakı, «Təknur», 2013, 55 səh. 

215. Türkel Yadigar. Politologiya. Bakı: Təknur, 2008, 478 s. 

216. Türkel Y. İnsan, təbiət, cəmiyyət münasibətləri. Biososial və 

fəlsəfi aspektlər. Bakı, «İşıq», 1998, 160 səh. 

216

a

. Türkiyə tarixi məsələləri. Bakı, «Elm», 1972, 190 səh. 216

b

. «Türküstan» qəzeti, №68 (280) 23-29 dekabr 2012-ci il. 217. Ümummilli Lider Heydər Əlirzaoğlu Əliyevin irsi və milli 

ideolgiyanın formalaşması məsələləri. Bakı, «Elm və təhsil», 2010. 

– 424 səh 

217


a

. Ümummilli Lider Heydər Əlirzaoğlu Əliyevin irsi və milli 

ideolgiyanın formalaşması məsələləri. Bakı, «ADPU-nun mətbəəsi 

», 2013. – 260 səh 

217

b

. Ubeydullin Ə. Əsərləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2010, 328 s.  218. Vahabzadə Bəxtiyar. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild. 

Bakı,«Öndər», 2004, 328 s. 

219. Vahabzadə B. Seçilmiş əsərləri.İki cilddə.II cild.Bakı, 

«Öndər», 2004, 320 s. 

219

a

. Vahabzadə B. Ədəbi düşüncələr (məqalələr toplusu). Bakı, «Təhsil», 216 s. 

www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

         Faiq Ələkbərov              Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə)

 

580 580 

220. Vəliyev (Baharlı) Məhəmməd Həsən. Azərbaycan (Fiziki-

coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi oçerk). - Bakı, «Azərbaycan» 

Nəşriyyatı, 1993, 192 s. 

221. Vəliyeva Sona. Azərbaycançılıq milli ideologiya və ədəbi-

estetik təlim kimi. Bakı, «Azərbaycan Universiteti» nəş., 2002, 140 

səh. 

222. Vəzirov Nəcəf. Əsərləri.Bakı,«Şərq-Qərb»,2005, 304 s. 223. Vəzirov Xasay. Azərbaycan bolşevik mətbuatı sovet 

hakimiyyətinin qələbəsi uğrunda mübarizədə. Bakı, Azərnəşr, 1961, 

148 səh. 

223


a

.

 Vazeh M.Ş. Nəğmələr. Bakı, «Şərq-Qərb», 2004, 96  səh.

 

224. Vurğun Səməd. Əsərləri. 6 cilddə. 1 cild. Bakı, Azərnəşr, 1960, 330 s. 

224


a

. Vurğun Səməd. Əsərləri. 6 cilddə. 3 cild. Bakı, Azərnəşr, 

1961, 584 s. 

224


b

. Vurğun Səməd. Əsərləri. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III 

cild. Bakı, «Şərq-Qərb», 2005, 424 səh. 

225. Vurğun Səməd. Əsərləri. 6 cilddə. 5 cild. Bakı, Elm, 1972, 426 

səh. 

225


a

. Vurğun Səməd. Əsərləri. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. IV 

cild. Bakı, «Şərq-Qərb», 2005, 400 səh. 

226. Yaqublu Nəsiman. Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və 

M.Ə.Rəsulzadə. Bakı: 2001, 154 s. 

227. Yaqublu N. Türkiyənin azərbaycanlılara müstəqillik 

mücadiləsində dəstəyi (Sovetlər dönəmi: 1920-1991-ci illər). Bakı, 

2009, 264 səh. 

228. Yaqublu N. Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski. Bakı, 

«Abşeron-Nəşr», 2009, 232 s. 

229. Yaqublu N.Azərbaycan mühacirət irsi. Bakı, Elm və Təhsil, 

2011, 232 s. 

230. Yaqublu N. Məmməd Əmin Rəsulzadə. Bakı: Gənclik, 1991, 

308 s. 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

            Faiq Ələkbərov              Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə) 

581 


231. Yaqublu N. Müsavat partiyasının tarixi. Bakı, Adiloğlu, 2012, 

336 s. 


231

a

. Yusifov Mübariz. Dövlətçilik və dil. Bakı, «Nurlan», 2004. – 176 səh. 

232. Zeynallı Hənəfi. Seçilmiş əsərləri.Bakı,Yazıçı,1982, 319 s. 

233. Zəkyev Ə.K. Bəhmənyarın fəlsəfi görüşləri. Bakı, Qızıl Şərq, 

1958, 92 s. Türkiyə türk dili 

234. Ağaoğlu A. Türk alemi. İslamiyet ve türklük//İstanbul, «Türk 

yurtu», 1912, №7 

234


a

. Aküzüm Feyzi. M.E.Resulzadeye göre çeşidli  cebheleriyle 

Azerbaycan istiqlal mücadilesi. Ankara, 1977 

235. Arvasi Əhmed S. Türk-İslam ülküsü. 2-ci cild. İstanbul, 

«Burak»,1994, 400 s. 

235


a

. Aslan Yasin. Azerbaycan tam bağımsızlık yolunda. Ankara, 

1992, 118 s. 

236. Bayar C. Atatürkün metodolojisi və günümüz.İstanbul, 

Kervan, 1978, 157 s. 

237. Düzdağ E.M. Türkiyede islam ve irkçılık meselesi. 

İstanbul,«Cihad»,1976,350 s. 

237


a

. Cəfəroğlu Əhməd. Azərbaycan Cümhuriyyəti// Ankara, 

«Mücahit» dərgisi, №31-32, 1960-cı il, iyul-avqust 

238. Erzurumlu Kenan. Türklüye baxış. İstanbul, 2006, 294 s. 

238

a

. Qaraca Əhməd. Kommunist-Rus imperializminin yeni taktikaları// Ankara, «Azərbaycan» dərgisi, №218, 1976-cı il  

239. Gökalp Z. Türkleşmek, islamlaşmak, muasirleşmek. İstanbul, 

Akvaryum, 2005. 

239


a

. Göygöl Çingiz. Mühafizəsi lazım gələn milli ruh// Ankara, 

«Mücahit» dərgisi, №9, 1957-ci il, iyun 

240. İhsan İ. Rusyada birinci müslüman Kongresi tutanakları. 

Ankara: 1990, 518 s. 

240


a

. Təkinər Süleyman. Tarix boyunca kommunistvari fikir və 

hərəkatlar//Ankara, «Birləşik Qafqasiya» məc., 1963, №6 (23). 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

         Faiq Ələkbərov              Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə)

 

582 582 

241. Mehmetzade M.B. Azerbaycan dövleti// «Odlu Yurt» jur, 

İstanbul, 1931, №3(28). 

242. Mehmetzade M.B. Sovyet Azerbaycanda Türk dilinin 

ruslaşdırma ve imha siyaseti hakkında. Kurtuluş, Berlin, 1936, №20 

243. Mehmetzade M. B. Azerbaycan Misaqi-Millisi. Ankara, 2002, 

87 s. 

244. Resulzade M.E. Milli tesanüd. Ankara, 1978, 143 s. 245. Resulzade M.E.Hatıralar ve Kafkasya.İstanbul,2011,208 s. 

245


a

. Resulzade M.E. Şefibeycilik. İstanbul, 1934, 136 seh. 

246. Yazıçı N. Milli tarih şuuru və büyük türk devleti. Ankara, 

«Ocak», 1984, 160 s. 

247. Yurtsever A. Sabirin Azerbaycan edebiyatındakı yeri. Ankara, 

1951. 


247

a

. Yurtsevər Abdülvahab. Sovet istismarçılığı// Ankara, «Azərbaycan» dərgisi, №10-11, 1956-cı il yanvar-fevral 

248. Yılmaz Meşkure. Tarixi, siyasi ve kültürel yönleriyle Türklerin 

dünyası ve Türkiyenin dış türkler politikası. Ankara, Kripto, 2010, 

472 s. 


248

a

. Yeniçəri Ö. Milli Bilinç nasıl kırılır? Ankara, Kripto, 2009, 407 s. 

249. Gökdemir A. Düşüncə tarihimizden portreler. İstanbul, 

«Bayrak»,  2005, 359 s. 

249


a

. Ünal Cəmil. Yenidən doğuş// «Azərbaycan» kültür dərgisi, 

№271, 1990-cı il, yanvar-fevral 

Rus dilində 

250. Агайев А. Положенийе мусулманских народов // 

«Каспий», 1903 гг. 14 нойабр №246, 21 нойабр №251, 29 

нойабр №256, 10 декабр №264, 13 декабр №267, 17 декабр 

№272, 24 декабр №276. 

251. Агайев А. Панисламизм, его характер и направление. 

«Каспий» газ., 1900 гг. 14 апрел №81, 22 апрел №87 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

            Faiq Ələkbərov              Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə) 

583 


252. Балаев А. Азербайджанские тюрки: процессы 

формиоравния нации и национальной идентичности на рубеже 

XIX-XX вв. Баку, Ганун, 2010, 328 стр. 

253. Балаев А. Азербайджанское национальное-

демократическое движение в 1917-1920 гг., Баку: Элм, 1990, 

280 стр. 

254. Балаев А. Этноязыковые процессы в Азербайджане в XIX-

XX вв. Баку, 2005. 

255. Гасанова Э.Ю.Идеология буржазного национализм в 

Турции (1908-1914 г.г.). Баку, 1966 

256. Геюшев З.Б. Философская мысль в советском 

Азербайджане. Баку, Элм, 1979. 

257. Кулизаде З. Концептуальные проблемы исследования 

социокультурного развития (конец XX – начало XXI вв.). ч.II. 

Баку: «Текнур», 2009, 398 с. 

258. Нариманов Н. Ответ некоторым товарищам. «Бакинский 

рабочий» газ., 15 ийун, 1922 год. 

259. Нариманов Н. Избранные произведения. Том 2. Баку, 1989. 

260. Свйатоховский Т. Руский Азярбайджан 1905-1920 гг. 

«Хазар», 1990, №1 

261. Заманова Э. Эстетическая мысль в Азербайджане в XIX – 

начале XX века. Баку, «Текнур», 2011. – стр. 256 

261

а

. Заманова Э. Эстетика азербайджанского романтизма XX века. Баку, Текнур, 2007. 170 стр.  

262. Гумбольт В. Избранные труды по языкознанию. Москва: 

Прогресс,1984, 397 с. 

263. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Москва, 

«АСТ», 2002, 560 с. 

264. Дашдамиров А. Идеологические проблемы, межкавказские 

отношения. Баку: ИОПИИ. 2001, 87 с. 

265. Дашдамиров А. Национальная идея и этничность 

(Азербайджанская идея в этнокультурном интерьере). Москва, 

ЦИМО. 1996, 54с. www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

         Faiq Ələkbərov              Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə)

 

584 584 

266. Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. Москва, 

2003, 214с. 

267. Кулиев Г.Менталитет:проблема дефиниции и 

философии.Баку,Наука, 2004. 

268. Кулиев Г. Научная стратегия малых стран (Поиски 

Азербайджанской модели). Баку: «Сяда». 2007, 152 стр. 

269. Тойнби А. Постижение истории. Москва: 1996, 605с. 

270. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Москва, 

Прогресс.  1996, 256с. 

271. Фукуяма Ф. Великий разрыв. Москва: 2003, 361с. 

272. Хабермас Ю. Демократия, Разум, Нравственность. 

Москва: Наука. 1992, 175 с. 

273. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Москва: АСТ, 

2003, 350с. 

274. Хатами С.М. Традиция и мысль. Москва, 2001, 288с. 

275. Хюбнер К. Нация: от забвения к возрожению. Москва, 

Канон, 2001, 400с. 

276. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1-2. Москва: 1998, 225с. 

277. Мангейм К. Идеология и утопия. Москва: 1991. 320с. 

278. Мамед-заде И. Гражданское общество и национальная 

идеология. Баку, 1995.  

279. Исмаилов Э. Власть и народ. Послевоенный сталинизм в 

Азербайджане: 1945-1953 гг. Баку, 2003. 

280. Геллнер Э. Нация и национализм. Москва: Академия, 

1998, 131 с. 

281. Исаев М.И. Современная концепция Кавказа: 

Этнокультурный аспект//Московское Эхо Кавказа.Москва. 

1997. 

282. История азербайджанской философии, т.1. – Баку: Элм, 2002. 360 стр. ( редактор I тома д.ф.н. З.А.Кулизаде). 

283. Мамедова Ф. Кавказская Албания и албаны. Баку, ЦИКА. 

2005, 800 с. 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

            Faiq Ələkbərov              Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə) 

585 


284. Алекперли Ферид. Азербайджанские тюрки - история и 

современность. «Зеркало», 15.08.2009. 

285. Алекперли Ф. Нацию творит язык.

WWW.azcongress.ru

 

286. Алекперли Ф. Парадигмы азербайджанского национального сознания. 

http://www.kultura.az/

 

 

  

 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

         Faiq Ələkbərov              Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə)

 

586 586 

 

Faiq Qəzənfər oğlu Ələkbərov 1977-ci il aprelin 12-də Gədəbəy rayonunun Dəyirmandağ kəndində anadan olub. 

1994-cü ildə M.Ə.Rəsulzad adına Bakı Dövlət Universitetinin 

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinə daxil olub və 1998-ci 

ildə fəlsəfə peşə istiqaməti üzrə bakalavr elmi dərəcəsi alıb. 

1999-2001-ci illərdə BDU-nun magistraturasinda elmi 

təhsilini davam etdirərək fəlsəfə tarixi üzrə magistr elmi 

dərəcəsi əldə edib. 2001-2004-cü illərdə AMEA Fəlsəfə və 

Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun aspiranti olub.  

2005-ci ildə "ХХ əsrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi və fəlsəfi 

fikir tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yeri və rolu" 

mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək fəlsəfə doktoru 

alimlik dərəcəsi alıb. 2013-cü ildə isə dosent (prof.assisent) 

elmi adına layiq görülüb. 

1997-2004-cü illərdə “Çağ”, "Millət", "Zaman", "525-ci 

qəzet", "Üç nöqtə" və digər qəzetlərdə jurnalist kimi fəaliyyət 

göstərib. Hazırda da bir sıra qəzet (“Türküstan”, “Cəmiyyət və 

din”, “Vətəndaş Həmrəyliyi” vəb.) və saytlarda (modern.az, 

bao.az, turansesi.com vəb.) elmi-publisistik, fəlsəfi-ideoloji 

məqalələr yazır. Milli ideologiya (azərbaycançılıq, türkçülük, 

islamçılıq, modernləşmə və b.), milli ideya, milli kimlik, milli 

şüur və s. sahələr  üzrə araşdırmalar aparır. 

Hazirda AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun 

"Fəlsəfə və ictimai fikir tarixi" şöbəsinin böyük elmi işçisidir. 

Eyni zamanda, 2003-cü ildən bir sira universitetlərdə (ADPU, 

Elm və Təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" və b.) müəllim kimi 

pedaqoji fəaliyyət də göstərir. 

İki monoqrafiya ("Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 

dünyagörüşü", Bakı-2007; "Milli ideologiya probleminə 

tarixi-fəlsəfi baxış" (I hissə), Bakı- 2011), "Milli ideologiya 


www.elmler.net

 - 


Virtual İnternet R

esurs M

ərkəzi

 

            Faiq Ələkbərov              Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış (II hissə) 

587 


probleminə tarixi-fəlsəfi baxış" (II hissə), Bakı- 2014), bir 

dərslik (“İdarəetmə nəzəriyyəsi”-həmmüəllif)  və 40-dan çox 

elmi məqalənin müəllifidir. 

Evlidir, iki övladı var.

 

 

  

 

  

 

 
Yüklə 3,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə