İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatındaYüklə 1,6 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix10.07.2017
ölçüsü1,6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
 
YYSQ
 

 
www.yysq.org
  
www.elmler.net
  
İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 
 
2014
 
“Gənc elektron elm” N 104  (47- 2014) 
Bəxtiyar Əliyev 
Lalə Cabbarova
 
 
Duyğu və qavrayış 
 
Ali məktəblərin qiyabi şöbələri üçün  
metodik vəsait 
 
Bakı –YYSQ – 2014
 
 
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 
 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
              Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 


 
www.elmler.net
  
 
 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzinin təqdimatında
 
 “Gənc elektron elm”: elektron kitab N 104 (47 - 2014) 
 Bu elektron nəşr 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
y
anında Gənclər Fondu tərəfindən qismən
 
maliyyələşdirilən,
 
Yeni 
Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun
 “
Gənc elektron elm –
 
Virtual İnternet resurs mərkəzi”  innovativ
-intellektual 
layihəsi 
çərçivəsində rəqəmsal nəşrə hazırlanır və yayımlanır. 
 
Layihənin maliyyələşdirir: 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
 
 
Gənclər Fondu

 
http://youthfoundation.az
 
YYSQ - 
http://www.yysq.org
 
 
http://www.elmler.net
 
 
Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. 
YYSQ - Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri 
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), 
yazar-kulturoloq 
 
Bu silsilədən olan e
-
nəşrlərimizlə buradan tanış olun:
 
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=173
 
 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
          Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
  
 
 
DİQQƏT 
 
Möəlliflik höququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və 
əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Möəllifin razılığı 
olmadan kitabın bötöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə 
də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 
qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar 
öçön ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
              Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 


 
 
 
 
 
 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
          Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
  
Bəxtiyar Əliyev 
Lalə Cabbarova
 
 
 
 
 
Duyğu və qavrayış 
 
 
 
Ali məktəblərin qiyabi şöbələri üçün  
metodik vəsait 
 
 
 
 
 
 
Bakı –YYSQ – 2014 
 
 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
              Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 


 
 
АЗЯРБАЙ
CАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ 
БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ  
 
 
 
 
 
           РЯЙЧИЛЯР: 
Психолоэийа  елмляри  доктору, 
ямякдар елм хадими,  
 
профессор Байрамов Я.С. 
 
 
 
 
Психолоэийа  елмляри  doktoru, 
досент Гядирова Р.Щ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
          Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
  
ЮН СЮЗ
 
 
Ятраф  мцщитля  гаршылыглы  ялагяляримиз  ilkin  olaraq  бизи 
ящатя  едянлярин  дуйулмасы  вя  гавранылмасы  сайясиндя 
мцмкцн  олур.  Эюрмясяк,  ешитмясяк,  тохунмасаг,  няйинся 
дадыны, 
ийини 
билмясяк, 
гаврамaсаг 
ятрафымызда, 
цмумиййятля,  няляринся  мювcудлуьу  щаггында  щеч  бир 
мялуматымыз олмаз. Мящз дуйьу вя гаврайыш сайясиндя биз 
предметлярин  хцсусиййятлярини  дярк  едир,  щяйатдакы  щяр  бир 
шейин рянэарянэлийиндян, эюзяллийиндян зювг ала билирик.  
Бяс неcя олур ки, эюрцрцк? Рянэляри бири-бириндян неcя 
фяргляндиририк?  Няйя  эюря  ейни  бир  зяиф  сяс  вя  йа  сясляр, 
дадлар,  ийляр  арасындакы  фярги  биримиз  дуйуруг,  диэяримизся 
йох?  Щансы  щярякятляри  гаврайа  билирик,  щансыны  йох?  Няйя 
эюря ейни бир дярс бир тялябя цчцн «тез эялиб кечир», диэяри 
цчцнся  гуртармаг  билмир?  Бу  вя  йа  бу  кими  диэяр  суаллара 
cавабы дуйьу вя гаврайыш щаггында ясас билэиляри ящатя едян 
бу китабдан тапмаг мцмкцндцр.   
«Дуйьу  вя  гаврайыш»  курсунун  ясас  мягсяди  сенсор-
персептив  системлярин  ишлямя  принсипини  анлатмаг  вя  бу 
системлярин щяр бири цчцн спесифик олан фактлары юйрятмякдян 
ибарятдир.  
Курсун  айры-айры  бюлмяляриндя,  дуйьу  вя  гаврайышын 
psixoloji 
мащиййяти, 
инсан 
щяйатындакы 
ролу, 
елми 
ядябиййатларда 
мювcуд 
тяснифатлары, 
проблемля 
баьлы 
нязяриййяляр вя диэяр зярури мясяляляр ящатя олунмушдур.  

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
              Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 


Китабда  олан  материаллардан  ейни  адлы  курсун  тядриси 
просесиндя  мцяллимлярля  йанашы,  тялябяляр,  психолоэийа 
елминин  цмуми  мясяляляри,  о  cцмлядян,  щисс  органларынын 
ишлямя  принсипляри,  psixoloji  хцсусиййятляри  иля  марагланан 
мцтяхяссисляр дя йарарлана биляр.  
 
МЮВЗУ 1.  ДУЙЬУ ВЯ ГАВРАЙЫШЫН ЦМУМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 
 
Мцщазирянин планы: 

 
Дуйьу вя гаврайыш щаггында анлайыш. 

 
Дуйьу вя гаврайышын мцгайисяли тящлили. Дуйьуларын 
fizioloji ясасы: анализаторун гурулушу 

 
Дуйьуларын инсан щяйатында ролу вя онларын 
юйрянилмясинин ящямиййяти 

 
Дуйьуларын ресептор нязяриййяси. C.Мцллерин спесифик 
енержи гануну. 

 
Рефлектор нязяриййя
.  
 
Бу  курс  "Цмуми  психолоэийа"  фяннинин  бир  бюлмяси 
кими 
тядрис 
олундуьундан, 
щямин 
курсун 
яввялки 
бюлмяляриндя 
психиканын 
тякамцлц 
артыг 
нязярдян 
кечирилмишдир.  Психиканын  тякамцлц  эюстярир  ки,  о,  щям 
биоложи,  щям  дя  тарихи  –  мядяни  тякамцл  йолу  кечяряк,  
шярти  олараг  ики  пилляйя  бюлцнцр.  Биринcи  пилля  щисси  пилля 
олараг, эерчяклийин билаваситя иникасыны тямин едян дуйьу вя 
гаврайышдан, икинcи пилля ися мянтиги пилля олараг, эерчяклийин 
васитяли  шякилдя  иникасыны  тямин  едян  щафизя,  тяфяккур, 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
          Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 тяхяййцл вя диэяр психи просеслярдян ибарятдир. Она эюря дя, 
илкин  олараг,  дуйьу  вя  гаврайышын  нязярдян  кечирилмяси 
мягсядяуйьундур.  
 
Дуйьу вя гаврайыш щаггында анлайыш
  
Дуйьулар  щям  хариcи  алям  щадисяляри,  щям  дя 
организмин 
дахилиндя 
баш 
верян 
просесляр 
барядя 
информасийа верир вя бизи ящатя едян предметлярин кейфиййят 
вя характеристикаларыны дярк етмяйя зямин йарадыр. Мясялян, 
«сойуг»,  «ширин»,  «гырмызы»  вя  с.  щаггында  тясяввцрляримиз 
дуйьудур.  
Диэяр  психи  просесляря,  мясялян,  щафизя,  тяфяккцр, 
тяхяййцл вя с. ишлянилмяк цчцн материалы дуйьу вя гаврайыш 
верир.  Дуйуб,  гаврамадыьымыз  щяр  щансыса  бир  шейи  йадда 
сахламаг, цзяриндя дцшцнмяк гейри-мцмкцндцр.  
Дуйьу  -  индики  анда  билаваситя  ресепторлара  тясир  едян 
cисим  вя  щадисялярин  айры-айры  кейфиййят  вя  хассяляринин 
бейиндя якс олунмасындан ибарят психи просесдир. 
Гаврайыш ися, cисим вя щадисялярин бцтцн кейфиййят вя 
хассяляри  иля  бейиндя   тамлыгла  якс  олунмасындан  ибарят  бир 
психи просесдир. 
Дуйьу 
-  индики  анда  би-
лаваситя  ресепторлара  тясир 
едян  cисим  вя  щадисялярин 
айры-айры 
кейфиййят 
вя 
хассяляринин  бейиндя  якс 
олунмасындан  ибарят  психи 
просесдир. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
              Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 
10 
10 
Гаврайыш 
сенсор 
системлярдян 
эялян 
информасийаларын 
системляшди-
рилмяси, 
интерпретасийасы 
вя 
онларын  дярк  едилмясини  юзцндя 
ещтива  едир.  Демяли,  дуйьу 
сурятляриндя 
cисмин 
йалныз 
мцяййян кейфиййятляри якс олунур. Гаврайыш суряти ися онун 
там бир предметя аид олдуьуну якс етдирир. 
Дуйьу 
айры-айры 
кейфиййятляр 
сявиййясиндя 
информасийаларын  илкин  ишлянилмя  просесидир.  Бу  сявиййядя 
информасийаларын  ишлянилмяси  сенсор  адланыр.  Бурада  дуйьу 
йарадан тязащцр щаггында там тясяввцр олмур. Йяни, дуйьу 
–  гаврайыш  сявиййясиндя  формалашан  психи  образын  садяcя 
илкин материалыдыр. 
Информасийаларын  ишлянилмясинин  бу  cцр  2  сявиййясинин 
айырд  едилмяси  –  сенсор  вя  персептив  просесляр  –  ясасян 
мцcярряд,  абстракт  характер  дашыйыр.  Онлары  яслиндя  бири-
бириндян  айырмаг  чох  чятиндир.  Психологлар  дуйьу  вя 
гаврайыш просесляри арасында зяиф бир сярщяд чякирляр. 
 
Дуйьу вя гаврайышын мцгайисяли тящлили.
 Дуйьуларын 
fizioloji ясасы: анализаторун гурулушу 
Дуйьу вя гаврайыш просесляринин бир-бирийля баьлылыьы вя 
онлар  арасындакы  ялагя  барясиндя  тясяввцр  йаратмаг  цчцн 
щяр  ики  просесин  охшар  вя  фяргли  cящятляринин  изащ  олунмасы 
мягсядяуйьун  оларды.  Беля  ки,  щям  дуйьу,  щям  дя 
гаврайыш  обйектив  реаллыьын  щисс  органларына  билаваситя  тясири 
Гаврайыш 
-  cисим  вя  щади-
сялярин  бцтцн  кейфиййят  вя 
хассяляри 
иля 
бейиндя  
тамлыгла  якс  олунмасындан 
ибарят психи просесдир. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
          Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
нятиcясиндя  щисси  иникасдыр.  Лакин  дуйьу  предмет  вя  йахуд 
тязащцрцн айрылыгда щансыса бир кейфиййятинин (ийи, дады, сяси, 
исти-сойуглуьу вя с.) иникасыдырса,  гаврайыш  щямин тязащцрцн 
бцтцн  кейфиййятляри  иля  цмумиликдя  щисси  шякилдя  дярк 
олунмасыдыр.  Мящз  бу  cящят  дя  гаврайышы,  дуйьудан  фяргли 
олараг,  тяфяккцр просесляри иля ялагяляндирир.    
Дуйьу  вя  гаврайыш  цчцн 
цмуми  cящят  одур  ки,  cисим  вя 
щадися  билаваситя  щисс  цзвляриня 
тясир едир, щяр икиси реал эерчяклийин 
субйектив сурятидир. Бунлар механизм етибариля дя бир-бириня 
тамамиля йахындыр. Беля ки, истяр дуйьу, истярся дя гаврайыш 
просесиндя  анализаторун  фяалиййят  щалына  эялмяси  зяруридир. 
Якс  тягдирдя  ня  хариcи,  ня  дя  дахили  алямдян  эялян 
гыcыглайыcылар якс етдириля билмяз.  
Анализатор 3 щиссядян ибарятдир:  
1)
 
Хариcи гыcыьы гябул едян сятщ  –ресептор: эюз,  гулаг, дяри 
вя с.; 
2)
 
Мяркязягачан  –  афферент  синир  вя  мяркяздянгачан  – 
ефферент синир; 
3)
 
Анализаторун бейин нащийяси (габыгалты вя габыг шюбяляри). 
                  
                            
АНАЛИЗАТОР 
 
         ресептор    
  
 
        бейин 
нащийяси        
 
 
    
афферент синир     
 
             ефферент синир                    
Дуйьу  вя  гаврайышын  баш  вермяси  цчцн  бцтцн 
анализаторун  бир  там  кими  ишлямяси  лазымдыр.  Анализаторун 
Анализатор
  -  дуйьунун 
ямяля  эялмяси  цчцн  зя-
рури 
олан 
анатомик-
fizioloji  аппаратдыр.  
   

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
              Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 
12 
12 
щяр-щансыса  бир  щиссясиндя  проблем  олдугда,  дуйьу 
йаранмыр.   
 Эюрмя анализатору ишыьы, ешитмя анализатору сяси вя с. 
якс 
етдирмяйя 
уйьунлашмыш  олур.  Бир 
анализатор  системи  башга 
щярякят 
формалары 
барядя мялумат вермир. 
Дуйьунун бу кейфиййяти 
мономодаллыг адланыр.  
Гаврайыш  сурятляри 
цчцнся, 
полимодаллыг 
хасдыр.  Йяни,  онлар  бир 
нечя  анализаторун  бирэя 
фяалиййяти  сайясиндя  баш 
верир.  Чцнки  гаврайышын 
ясасында  анализаторларарасы  ялагя  дурур.  Дуйьу  сурятиндя 
cисмин  йалныз  мцяййян  кейфиййятляри  якс  олундуьу  щалда, 
гаврайыш онун там бир предметя аид олмасыны якс етдирир.  
Гаврайыш  дуйьуйа  нисбятян  даща  мцряккяб  идрак 
просесидир. Онун тяркибиня дуйьуларла йанашы, инсанын кечмиш 
тяcрцбяси  дя  дахилдир.  Ейни  заманда,  гаврайыш  просеси  даща 
мцряккяб  идрак  просесляри  –  нитг,  тяфяккур  вя  башгалары  иля 
дя цзвц сурятдя баьлыдыр.   
 
 
 
Ресептор
 
– 
гыcыгландырыcылары 
ресепсийа    етмяк  (мянимсямяк, 
гябул  етмяк)  цчцн  уйьунлашмыш 
органдыр. 
Ресепторлар  истянилян  гыcыгландырыcы-
лары дейил, щяр бир ресептор мцяййян 
бир  гыcыьы  гябул  етмяйя  уйьунлашыр. 
Мясялян:  
Тангоресепторлар
 – тохунманы; 
Густоресепторлар
 – дадла баьлы 
гыcыглары; 
Стиборесепторлар 
– ийля баьлы; 
Фоноресепторлар
 – сяси; 
Фоторесепторлар 
– ишыьы ресепсийа 
етмяк цчцн уйьунлашыр. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
          Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
Дуйьуларын  инсан  щяйатында  ролу  вя  онларын  юйряни-
лмясинин ящямиййяти 
Дуйьулар  бизим  ятраф  мцщит  вя  юз  дахили  мцщитимиз, 
бядянимиз  щаггында  олан  бцтцн  биликляримизин  ясас 
мянбяйини  тяшкил  едир.  Ятраф  алямин  бцтцн  тязащцрлярини  – 
сясляри,  рянэляри,  ийляри,  температуру,  дады,  аьрыны  вя  с.  биз 
дуйьулар  васитясиля  якс  етдиририк.  Бу  йеэаня  каналдыр  ки, 
бурадан  ятраф  алямдяки  тязащцрляр  вя  организмин  дахили 
вязиййяти  щаггында  информасийалар  бейиня  эедиб  чатыр  вя 
инсана ятраф  алямдя, еляcя дя, юз бядяниндя бялядляшмяйя 
шяраит йарадыр.  
Инсан цчцн ятраф алям щаггында даима мялумат алмаг 
зяруридир.  Организмин  ятраф  мцщитя  уйьунлашмасы  цчцн 
организмля  мцщит  арасында  мцтляг  даими  бир  мялумат, 
информасийа  мцбадиляси  мювcуд  олмалыдыр.  Мялуматла 
щяддиндян  артыг  йцклянмя  вя  мялуматын  чатышмазлыьы 
(сенсор  тяcрид)  организмдя  cидди  функсионал  позунтулар 
йарадыр.  Бу  бахымдан,  сон  иллярдя  сенсор  тяcридля  баьлы 
чохсайлы тядгигатлар апарылмышдыр. 
Елм 
аляминдя 
сенсор 
тяcридля 
баьлы 
ян 
мящшур 
експеримент 
1956-cы 
илдя 
Американын  Мак-Эилл  Универси-
тетиндя 
Эерон 
вя 
онун 
ямякдашлары  тяряфиндян  апарылмышдыр.  Алимляр  кюнцллцляря 
эцндя  20  доллар  мцгабилиндя  хцсуси  дцзялдилмиш,  тяcрид 
олунмуш  камераларда  мцмкцн  гядяр  чох  галмаьы  тяклиф 
етмишляр.  Онлар  тахт  цзяриндя  узаныб  яллярини  узун  картон 
Сенсор  тяcрид 
-    инсан 
организминин  ятрафындакы 
чохлу 
сайда 
гыcыг-
ландырыcыларын 
тясириндян 
мящрум едилмясидир. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
              Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 
14 
14 
бору ичярисиндя (тохунма дуйьусунун гаршысыны алмаг цчцн) 
сахламалы  идиляр.  Эюзляриня  ишыьы  тамамиля  буланыг,  cцзи 
кечирян 
ейнякляр 
тахылмыш, 
ешитмя 
дуйьусунун 
гыcыгландырыcыларынын гаршысыны алмаг цчцн ися кондисионер вя 
йа  вентилйаторун  даими,  кясилмяйян  сясиндян  истифадя 
етмишляр. 
Мцяййян  вахтларда  тядгиг  олунанлары  йедиздирир, 
ичиздирир  вя  лазым  олдугда  юз  эиэийенасы  иля  мяшьул  олмаг 
цчцн  шяраит  йарадырдылар.  Лакин  онлардан  тяляб  олунурду  ки, 
галан вахты максимум дяряcядя тярпянмяз галсынлар.  
Цзяриндя  експеримент  апарылан  шяхслярин  яксяриййяти 
експериментин  яввялиндя  там  ямин  идиляр  ки,  бу  пул 
газанмаьын  ян  асан  цсулудур,  щяля  цстялик,  узунмуддятли 
ращат истиращятдир.  
Тяcридин илк саатларында бу, еля щягигятян дя, беля иди. 
Лакин бядян истиращят етдикдян сонра, ситуасийа еля шякил алды 
ки,  онлар  бу  шяраитя  2-3  эцндян  артыг  дюзцш  эятиря 
билмядиляр. Йалныз чох аз адам 2-3 эцндян артыг дюзя билди, 
амма бу да 6 эцндян артыг олмады.  
Бяс ситуасийа няйя эюря бу гядяр дюзцлмяз иди? 
Бу суала айдынлыг эятирмяк цчцн експериментдя иштирак 
едян инсанларын йашадыглары щиссляря диггят йетиряк: яввялcя, 
онлар  юз  шяхси  проблемляриндя,  эцндялик  гайьылары  вя  ишляри 
цзяриндя  дцшцнмяйя  башласалар  да,  бир  мцддятдян  сонра, 
цмумиййятля,  ня  ися  щаггында  фикирляшмяк  игтидарында 
олмамышлар.  Бу  cцр  сенсор  тяcрид  вязиййятинин  узанмасы 
онларда 
мцхтялиф 
щаллцсинасийаларын 
йаранмасыны 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
          Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
стимуллашдырмышдыр. Беля ки, тядгиг олунанларын 80%-и эюрмя 
щаллцсинасийаларынын олмасыны сюйлямишляр.  
Мараглыдыр  ки,  тядгигат  заманы  тяcридлик  камерасында 
вя  ондан  кянарда  йохланыланлары  psixoloji  тестлярдян 
кечирмишляр.  Мялум  олмушдур  ки,  онлардан    яксяриййяти 
камераларда  ади  рийази  мисаллары  йериня  йетиря  билмямиш, 
чохунда  ися  щафизядя  мцхтялиф  характерли  позунтулар  ямяля 
эялмишдир.  Лакин  камерадан  чыхдыгдан  аз  сонра  тядгиг 
олунанлар щямишяки ягли габилиййятлярини бярпа едя билмишляр.  
Бу  експеримент  алимляри  беля  гянаятя  эятирди  ки[4;5], 
хариcдян  гыcыгландырыcыларын  олмамасы,  сенсор  тяcридлик 
организмин, гыса мцддятя дя олса, функсионал позунтуларына 
эятириб чыхарыр.  
1923-cц  илдя  И.П.Павлов  да  травма  нятиcясиндя  бцтцн 
щиссийат  органларындан  йалныз  эюзц  вя  гулаьы  фяалиййят 
эюстярян хястянин эюзцнц баьлайыб, гулаьыны тыхайан кими о 
дягигя  йухуламасыны  мцшащидя  етмишдир.  Бунун  да 
нятиcясиндя И.П.Павлов беля нятиcяйя эялмишдир ки, баш бейин 
йарымкцряляри  габыьынын  нормал  фяалиййят  эюстярмяси  цчцн 
ятраф  мцщитдян  мцяййян  стимул  ахынынын  олмасы  зяруридир. 
Афферент  импулсларын  зяифлямяси 
вя  йа  ишлямямяси 
лянэимянин йаранмасына эятириб чыхарыр. 
Мяшщур  рус  щякими  С.П.Боткинин  (1832-1889)  дя 
аналожи  мцшащидяляри  олмушдур.  Хястя  йалныз  бир  эюзц  иля 
эюрмякдян  вя  ялинин  кичик  бир  щиссясиндяки  тохунма 
щиссиндян  башга  бцтцн  щяссаслыг  нювлярини  итирмишдир.  Хястя 
эюзцнц  юртдцкдя  вя  ялинин  щямин  щиссясиня  щеч  кяс 
тохунмадыгда йатмышдыр. 

www.elmler.net
 - 
Virtual İnternet R
esurs M
ərkəzi
 
              Bəxtiyar Əliyev, Lalə Cabbarova           
 Duyğu və qavrayış
 
16 
16 
Елми  ядябиййатларда  щямчинин  сурдокамераларла  баьлы 
апарылан  тядгигатлар  щаггында  да  чох  эениш  мялуматлар  вар. 
Бу камерадакы хцсуси аваданлыглар лазыми fizioloji-эиэийеник 
режими  сахламаьа,  тядгиг  олунанын  цзяриндя  фасилясиз 
мцшащидя  апармаьа,  щямчинин  йохланыланын  fizioloji  вя 
psixoloji  эюстяриcилярини  обйектив  гейдя  алмаьа  шяраит 
йарадыр.  Сурдокамералардакы  експериментляр  дя  эюстярди  ки, 
йохланыланларда 
хариcи 
импулсларын 
зяифлямяси 
щаллцсинасийаларын  йаранмасыны  шяртляндирир.  Тядгигатчыларын 
фикриня  эюря,  сенсор  тяcрид  шяраитиндя  йаранан  бу 
щаллцсинасийалар  шяхсиййятин  деградасийасына  эятириб  чыхара 
биляр.  
Ейни  заманда  чохсайлы  тядгигатлар  эюстярир  ки,  ушаг 
вахты  информасийа  ахынынын  карлыг  вя  корлугла  ялагядар 
позулмасы  психи  инкишафда  да  кяскин  позунтулар  йарадыр. 
А.А.Крогиус йазырды ки[5], корлуг инсанда ня гядяр тез баш 
верирся  бир  о  гядяр  дя  бцтцн  психи  инкишафда  эцcлц  якс 
олунур. 
Анаданэялмя  кар-корлары  вя  йа  карлары,  корлары 
тохунманын  кюмяйиля  сенсор  системдяки  проблемляри 
компенсасийа  едян  хцсуси  цсуллара  юйрятмясяляр,  онларын 
психи инкишафы щаггында сющбят беля эедя билмяз.  
Бу вя йа бу кими диэяр фактлар инсанда дуйьулара олан 
тялябатын ня гядяр эцcлц олдуьуну диггятя чапдырыр. 
Дуйьу  вя  гаврайышын  юйрянилмяси  практик  бахымдан 
сенсор-персептив  системдя  позунтулары  олан  инсанларын  ашкара 
чыхарылмасы вя онларын мцалиcя едилмяси цчцн алимляря билик 
вя 
баcарыгларын 
ашыланмасы 
бахымындан 
да 
чох 

Kataloq: files -> books -> file
file -> ƏSƏRİn təkrar çapi və ya hər hansisa bir hiSSƏSİNİN Çapi qadağandir!
file -> Təhsildə İkt html-in əsasları kursu üzrə VƏSAİt tərtib edənlər: Abdulla Qəhrəmanov
file -> MEŞƏLİ KƏNDİNİn yay güNLƏRİ
file -> "Mədəniyyətin üstünlüyu" "Journal of Democracy", 1995-ci il
file -> Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏN
file -> Elnur və Arzu pəncərə qonşuları idilər. Üz-üzə dayanmış binalarda yaşayırdılar. Onlar neçə vaxt idi ki, pəncərə qonşusu idilər. Ancaq bir-birilərindən xəbərləri belə yox idi
file -> Şirvani Ədilli MƏNİm odlar diyarim
file -> İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
file -> Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə
file -> Elxan Süleymanov Vurğun Süleymanov Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır

Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə