International clinical guidelinesYüklə 0,69 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/8
tarix13.12.2016
ölçüsü0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
lkin obyektiv müayin  ( sas  rtl r) 

 

•  Görm  itiliyi (A:III) •  Fiksasiyanın qiym tl ndirilm si (A:III) 

•  B b yin reaksiyası (A:III) 

•  Goz almasının v ziyy ti v  h r k tliliyi (A:III) 

•  Göz qapaqlarının, kirpikl rin, göz ya ı aparatının, orbitanın v  sif tin müayin si (A:III) 

•  Göz dibinin müayin si (A:III) 

•  Sikloplegiyadan sonra refraksiyanın t yini (A:III) 

 

 

 Müalic y  göst ri l r 

 

•  10 ya a q d r uy un müalic ni t min etm li (A:III) •  X st nin vizual, fiziki, sosial v  psixoloji ehtiyaclarını, h mçinin x st  üçün potensial riski v  

faydanı n z r  almaqla müalic ni t yin etm li (A:III) 

•  Müalic d   sas m qs d fiksasiyanın  ld  olunması v  ya görm  itiliyinin normalla ması olmalı 

(A:III)  

•  Maksimal görm  itiliyi  ld  olunduqda müalic nı saxlamalı (A:III) 

 

Sonrakı müayin l r  

•  Növb ti müraci tl r zamanı a a ıdakılar n z r  alınmalıdır: 

o

  okkluziyalarin miqdarı v /v  ya eyn kd n istifad  (A:III) o

  lav  effektl r (d ri qa ınması, gözün qızarması, psixoloji diskomfort) (A:III) 

o

  h r bir gözun görm  itiliyi, v  ya  fiksasiyasının v ziyy ti (A:III) o

  ortoforiyanın v ziyy ti (A:III) 

o

  göst ri  uy un sikloplegiyadan sora refraksiyanı t krar t yin etm li ( n azı ild  bir d f , lazım olduqda 4-6 aylıq intervalla) (A:III)  

 

Aktiv müalic  dövründ  müayin l rarası intervallar  

 

Ya  Yüks k d r c li okkluziya 

(oyaq vaxtın 70%-i) 

Z if d r c li okkluziya 

(oyaq vaxtın  70%),  

v  ya penalizasiya 

Cari müalic , v  ya 

mü ahid  

0-1 


Bir neç  günd n 4 h ft y d k 

2-8 h ft  

1-4 ay 

1-2 


2-8 h ft  

2-4 ay 


2-4 ay 

2-3 


3-12 h ft  

2-4 ay 


2-4 ay 

3-4 


4-16 h ft  

2-6 ay 


2-6 ay 

4-5 


4-16 h ft  

2-6 ay 


2-6 ay 

5-7 


6-16 h ft  

2-6 ay 


2-6 ay 

7-9 


8-16 h ft  

3-6 ay 


3-6 ay 

9-dan 


yuxarı 

8-16 h ft  

3-6 ay 

3-6 ay 


 

X st l rin maarifl ndirilm si 

 

•  Diaqnozu, x st liyin a ırlıq d r c sini, proqnozunu v  x st nin müalic  planını valideynl ri v /v  ya himay si altında oldu u  xsl r il  müzakir  etm li (A:III) 

•  Zahiri, psixoloji, sosial v  iqtisadi faktorlar n z r  alınmaqla, x st , onun valideynl ri, ail  üzvl ri, 

v  ya himay si altında oldu u  xsl r il  yaxın münasib t qurmalı, h mçinin onların x st liyi, 

müalic nin mahiyy ti v  m qs dini, onun faydasını v  ver  bil c k a ırla mlarını anladıqlarına 

min olmalı (A:III) 

•  Valideynl r/himay si altında oldu u  xsl r il  potensial psixoloji  lav  effektl ri müzakir  etm li 

(A:III)  


•  X st y , valideynl r / himay si altında olan  xsl r  uzunmüdd tli mü ahid  v  müayin l rin 

vacibliyini izah etm li (A:III)  

 

Bakterial keratitl r ( lkin müayin )  

(Qiym tl ndirm : A: Xüsusi il  vacib, B: Vacib, C: Münasibdir, ancaq vacib deyil. 

D lilin qüvv si: I: Güclü, II: Z ruridir I olmadıqda, III: I v  II olmadıqda müt x ssis r yi il  razıla ma ) 

 

lkin subyektiv müayin   

•  Okulyar  lam tl r (A:III) 

•  Simptomların ba lanmasına  traf mühit amill rinin t siri (A:III) 

• 

vv l r keçirilmi  göz x st likl rinin anamnezi (A:III) •  Sistem anamnez (A:III) 

•  Cari istifad  olunan v  t z likc  istifad sin  ba lanmı  d rman vasit l ri (A:III) 

•  D rman allergiyası (A:III) 

 

lkin obyektiv müayin   

•  X st nin ümumi görünü ü (B:III) 

•  Sif tin müayin si (B:III) 

•  Görm  itiliyi (A:III)  

•  Göz qapaqları açıq v  qapalı v ziyy td  (A:III) 

•  Konyunktiva (A:III) 

•  Nasolakrimal aparat (B:III) 

•  Buynuz qi anın hissiyyatı (A:III) 

•  Yarıqlı lampa il  biomikroskopiya  

o

  Göz qapaqlarının k narı (A:III) o

  Konyunktiva (A:III) 

o

  Sklera (A:III) o

  Buynuz qi a (A:III) 

o

  Ön kamera (A:III) o

  ü varı cismin ön hiss si (A:III)  

 

Diaqnostik testl r  

•  Müraci t etmi  x st l rin  ks riyy tini yaxma götürm d n (bakterial kultura  ld  olunmadan) empirik 

müalic  etm li. (A:III) 

•  Yaxma v  bakterial kultura üçün göst ri l r: 

o

  Müalic y  ba lamazdan  vv l mikrob m n li olmasına  übh  olan, görm y  x t r yetir n v  ya a ır d r c li keratitl r  (A:III) 

o

  Buynuz qi anın d rin qatlarına do ru siray t ed n geni  korneal infiltratlar (A:III)  o

  Xroniki prossesl r (A:III)   

o

  Geni  spektrli antibiotikl rl  müalic y  davamlı keratitl r (A:III)  o

  Klinik  lam tl rin   sas n göb l k, amöb v  ya mikobakteriya m n li olması t xmin 

edil n keratitl r (A:III)  

 

•  Bakterial keratitl r zamanı meydana g l n hipopion ad t n steril olur v  mikrob m n li endoftalmitl r   übh  olmadıqda ön kamera mayesi v  ya  ü vari cisim müayin  üçün 

götürülm m lidir (A:III)  

 

•  Bakterial kulturanın m hsuldarlı ını artırmaq m qs di il  buynuz qi adan götürül n qa ıntı v  ya yaxma birba a münasib qidalı mühit   kilm lidir. (A:III)  g r bu mümkün deyils , nümun l ri 

transport qidalı mühitl r   km li. (A:III)   ks t qdird  yubanmadan onları inkubatora yerl dirm li, 

v  ya laboratoriyaya gönd rm li. (A:III)  

 

Müalic y  göst ri l r  

• 

ks r hallarda antibiotik damcılarla h yata keçiril n müalic y  üstünlük verilir (A:III) •  Bakterial keratitl r   übh  olduqda empirik müalic  kimi geni  spektrli antibiotik damcılardan 

istifad  etm li (A:III)  

•  A ır keratitl r ( d rin stromal z d l nm , v  ya ölçüsü 2 mm-d n artıq olan defektl r) zamanı  

birinci saat müdd tind  z rb  dozası olaraq h r 5-15 d qiq  müdd tind , sonra is  15 d qiq d n 

bir olmaqla damcıları davam etm li. Orta a ır keratitl r üçün damcıların istifad  rejiminin tezliyi 

uy un qaydada azaldılmalıdır. (A:III)  

•  Gonokok m n li keratitl r zamanı sistem müalic  h yata keçirm li (A:III)  

• 

g r 48 saat müdd tind  yax ıla ma v  ya stabill m  olmazsa, ilkin terapiyanı d yi m li (A:III) •  Damcı  killi kortikosteroidl rl  müalic  olunan x st l rd  bakterial keratit   übh  olarsa, 

kortikosteroidl ri azaltmalı v  ya saxlamalı (A:III)  

•  Buynuz qi ada olan infiltrat görm  oxu üz rind  olarsa,  n azı 2-3 gün müdd tind  antibiotikl rin 

istifad si artırılmaq  rti il  müalic y  damcı  killi kortikosteroidl ri  lav  etm k olar.Damcı 

killi antibiotikl ri t dric n azaltmaq  rti il  yüks k dozada istifad  etm yi davam etm li. (A:III) 

•  Kortikosteroidl rin istifad sinin I-II günü müdd tind  x st l ri maüyin  etm li (A:III)  

  

Bakterial keratitl r (Müalic y  dair tövsiyy l r) 

 

(Qiym tl ndirm : A: Xüsusi il  vacib, B: Vacib, C: Münasibdir, ancaq vacib deyil. D lilin qüvv si: I: Güclü, II: Z ruridir I olmadıqda, III: I v  II olmadıqda müt x ssis r yi il  razıla ma ) 

 

Növb ti müayin   

•  Müayin l rin tezliyi x st liyin a ırlıq d r c sind n asılıdır v  a ır hallarda klinik yax ıla ma v  

stabill m  qeyd olunana q d r x st l ri  n azı günd  bir d f  müayin  etm li (A:III)  

 

X st l rin maarifl ndirilm si   

•  Bakterial keratitl rin destruktiv t bi ti v  t cili müalic nin vacibliyi bar d  x st l ri 

m lumatlandırmalı (A:III)  


•  Görm  qabiliyy tinin daimi itm si v  görm nin g l c k reabilitasiya m s l l rini x st l rl  

müzakir  etm li (A:III)  

•  Kontakt linzalardan istifad  ed n x st l ri kontakt linzaları yatark n çıxarmadıqda v  lazımı 

gigiyena qaydalarına ciddi riay t etm dikd  mümkün infeksion riskin artması bar d  

m lumatlandırmalı (A:III)  

• 

g r ciddi görm  qüsurlu v  ya kor olmu  x st l ri c rrahi üsulla görm l rini b rpa etm k mümkün deyils , o zaman onları reabilitasiya kursuna gönd rm li (A:III)  

 

Bakterial keratitl rin antibiotik müalic si  

Mikroorganizm 

Antibiotik 

Topikal konsentrasiya 

Subkoyunktival doza 

Heç bir mikroorganizm 

t yin edilm dikd , v  

ya mikroorganizml rin 

müxt lif tipl ri 

Sefazolin tobramisin 

il / 

Gentamisin v  ya Fluoroxinolonlar 

50mg/ml 


9-14 mg/ml 

3 v  ya 5 mg/ml 

100 mg/0,5 ml 

20 mg/0,5 ml 

 

 

 Gram müsb t koklar 

Sefazolin 

Vankomisin* 

Bacitrasin* 

Miksofloksasin v  ya 

Gatifloksasin 

50 mg/ml 

15-50 mg/ml 

10 000 TV 

 

3 v  ya 5 mg/ml 100 mg/0,5 ml 

25 mg/0,5 ml 

 

 

Gram m nfi çöpl r Tobramisin 

/Gentamisin 

Seftazidim 

Fluoroxinolonlar 

9-14 mg/ml 

50 mg/ml 

3 v  ya 5 mg/ml 

20 mg/0,5 ml 

100 mg/0,5 ml 

 

Gram m nfi koklar** Seftriakson 

Seftazidim 

Fluoroxinolonlar 

50 mg/ml 

50 mg/ml 

3 v  ya 5 mg/mg 

100 mg/ 0,5 ml 

100 mg/ml 

Qeyri v r m 

mikobakteriyaları 

Amikasin 

Klaritromisin*** 

Fluoroxinolonlar 

20-40 mg/ml 

 

3 v  ya 5 mg/ml 20 mg /0,5 ml 

 

 Nicardia 

Amikasin 

Trimetoprim / Sulfa 

metaksszol: 

Trimetoprim 

Sulfametoksozol 

20-40 mg/ml 

 

 16 mg/ml 

80 mg/ml 

20 mg / 0,5 ml 

 

* Rexistent Enterokok v  Stafilokok  tamları v  penisillin  qar ı allergiya zamanı. Vankomisin v  Bacitrasinin heç bir gram m nfi aktivliyi olmadı ından onlardan bakterial keratitl rin 

empirik müalic sind  t k agent kimi istifad  olunmamalıdır. 

 

** Gonokok infeksiyasına  übh  olduqda sistem terapiya z ruridir.  

*** Ya lılarda oral sistem terapiya üçün doza h r 12 saatdan bir 500 mg-dır.Damcı  killi preparatlarla 

müalic nin b zi üstünlükl ri var idi ancaq, bu damcıların qiciqlandırıcı xüsusiyy tin  gör  klinik istifad si 

m hdudla dırılıb. Blefaritl r ( lkin v  sonrakı müayin l r) 

 

(Qiym tl ndirm : A: Xüsusi il  vacib, B: Vacib, C: Münasibdir, ancaq vacib deyil. D lilin qüvv si: I: Güclü, II: Z ruridir I olmadıqda, III: I v  II olmadıqda müt x ssis r yi il  razıla ma ) 

 

lkin Subyektiv müayin   

•  Göz simptomları v   lam tl ri (A:III)  

•  Simptomların müdd ti (A:III)  

•  Bir v  ya iki t r fli olması (A:III)  

•  Qıcıqlandırıcı amill r ( sigaret ç km , allergenl r, kül k, kontakt linza, quru hava, dieta, spirtli 

içkil r.) (A:III)  

•  Sistem x st likl rl   laq dar simptomlar ( sızanaqlar, allergiya) (A:III)  

•  Cari v   vv lki sitem v  damcı  killi d rman vasit l rinin q bulu (A:III)  

•  Pedikulyozlu  xsl rl  kontakt (C:III) 

•  Okulyar anamnez ( keçirilmi  c rrahi  m liyyat, radiasion v  ya kimy vi travma) (A:III)  

•  Sistem anamnez ( akne, roseasea v  ekzema kimi dermotoloji x st likl r, h mçinin izotretionin 

kimi d rmanların q bulu ) (A:III)  

 

lkin Obyektiv müayin  •  Görm  itiliyi (A:III)  

•  Xarici müayin   

o

  D ri (A:III)  o

  Göz qapaqları (A:I) 

•  Yarıqlı lampa il  biomikroskopiya 

o

  Göz ya ı t b q si (A:III)  o

  Göz qapaqlarının ön v  arxa k narları (A:III)  

o

  Kirpikl r (A:III)  o

  Tarsal konyunktiva (A:III)  

o

  Bulbar konyunktiva (A:III)  o

  Buynuz qi a (A:III)  

 

Diaqnstik testl r  

•  Bakterial kulturanın müayin si a ır iltihabı gedi li, v  müalic y  davamlı xronik blefariti olan 

x st l r üçün göst ri dir. (A:III)  

•  Assimmetriya qeyd olunan hallarda, h mçinin müalic y  rezistent v  ya yunifokal t krarlanan 

xalazionlarda karsinomanın mümkünlüyünü istisna etm k üçün göz qapaqlarının biopsiyası h yata 

keçirilm lidir. (A:II) 

• 

g r piy v zi hüceyr l rinin karsinomasından  übh l nirsinizs , biopsiyadan  vv l patoloqldan m sl h t alınmalıdır. (A:II) 

 

Müalic y  göst ri l r  

•  Blefaritl rin müalic sin  göz qapaqlarının gigiyenasına riay t etm kd n ba lamalı (A:III)  •  Stafilokok m n li blefaritl rin müalic si günd  bir d f  v  ya daha çox olmaqla, bir h ft  v  ya 

daha artıq müdd t  göz qapaqlarına eritromisin m lh minin t yini il  h yata keçirm li (A:III)  

•  Xronik simptomarı v   lam tl ri göz qapaqlarının gigiyenasına riay t olunmaqla aradan 

qalxmayan v  meybom v zil rinin disfunksiyası olan x st l r  oral tetrasiklin t yin oluna bil r 

(A:III)  

•  Damcı  killi kortikosteroidl rin qısa müdd tli istifad si göz qapaqlarının v  göz almasının ön 

seqmentinin iltihabında faydalı ola bil r. g r mümkündürs , kortikosteroidl ri minimal effektiv 

dozada v  qısa müdd t  rzind  t yin etm li (A:III)  

 

Sonrakı müayin l r  

•  Növb ti müraci tl r zamanı a a ıdakılar n z r  alınmalıdır 

o

  nterval anamnez (A:III)  o

  Görm  itiliyi(A:III) 

o

  Xarici müayin (A:III) o

  Yarıqlı lampa biomikroskopiyası (A:III)  

 

X st l rin maarifl ndirilm si  

•  X st l ri x st lik prossesinin xronik gedi i v  t krar olunması bar d  m lumatlandırmalı (A:III)  

•  X st liyin simptomlarının tez-tez z ifl m si, ancaq nadir hallarda aradan qalxması bar d  x st l ri 

m lumatlandırmalı (A:III)  

 

Katarakta ( lkin v  sonraki müayin l r)  

(Qiym tl ndirm : A: Xüsusi il  vacib, B: Vacib, C: Münasibdir, ancaq vacib deyil. 

D lilin qüvv si: I: Güclü, II: Z ruridir I olmadıqda, III: I v  II olmadıqda müt x ssis r yi il  razıla ma ) 

 

lkin Subyektiv müayin   

•  Simptomlar (A:II)  

•  Oculyar anamnez(A:III)  

•  Sistem anamnez (A:III)  

•  Vizual funksional statusun qiym tl ndirilm si (A:II)  

 

lkin Obyektiv muayin   

•  Görm  itiliyi korreksiya il  (A:III)  

•  Maksimal visual korreksiya (göst ri  olduqda refraksiya il ) (A:III)  

•  Göz almasının v ziyy ti v  h r k tliliyi(A:III)  

•  B b k reaksiyası v  funksiyaları(A:III)  

•  GDT-nin ölçülm si(A:III)  

•  Xarici müayin  (A:III)  

•  Yarıqlı lampa biomikroskopiyası (A:III)  

•  Göz dibinin müayin si (gen lmi  b b kl ) (A:III)  


•  Fiziki v   qli sa lamlı ın uy un aspektl rinin qiym tl ndirilm si (B:III) 

 

 Müalic y  göst ri l r  

•  Katarakta c rrahiyy si mümkün olan yax ıla manı t min etdiyind n, görm  qabiliyy ti x st ni 

qane etm dikd  c rrahi  m liyyat göst ri dir (A:II) 

•  Katarakta c rrahiyy si, h mçinin büllürla  laq dar x st likl rin v  ya görm  üçün potünsial 

h miyy t  malik göz dibinın müayin si t l b olunan hallarda göst ri dir (A:III)  

•  C rrahi  m liyyat a a ıdakı hallarda h yata keçirilm m lidir: (A:III)  

•  Eyn kl r v  ya dig r vasit l r x st nin ehtiyacını öd y c k s viyy d  görm sini t min ed rs , 

c rrahi  m liyyatdan sonra görm  funksiyasının artmayaca ı t qdird ; ümumi v  ya göz m n li 

probleml ri olan x st l rin c rrahi  m liyyatı u ursuz olaca ı ehtimal edildikd ;  m liyyatdan 

sonra uy un müalic nin aparılması mümkün olmadıqda.  

•  C rrahi  m liyyat üçün göst ri l r h r iki göz üçün eynidir(A:II) ( binokulyar funksiyaya olan 

t l bl r n z r  alınmaqla)  

 

m liyyatdan  vv lki müayin   

m liyyatı h yata keçir n c rrah a a ıdakılara cavbadehdir: 

 

• 

m liyyatdan  vv l x st ni müayin  etm li (A:III)  •  Müayin  zamanı  ld  olunmu  n tic l rin d qiqliyin  v  c rrahi  m liyyata göst ri  oldu una 

min olmalı (A:III)  

•  X st ni mümkün risk,  m liyyatın faydası v  gözl nil n n tic l ri bar d  m lumatlandırmalı 

(A:III) 


• 

OL seçimi daxil olmaqla,  m liyyatın gedi ini qisaca v  dürüst izah etm li (A:III)  

• 

m liyyat önc si v  diaqnostik müayin l rin n tic l rini x st y  izah etm li (A:III)  •  X st y   m liyyatdan sonrakı müayin  v  müalic  planını qısaca v  dürüst izah etm li (A:III)  

 

Sonrakı müayin l r  

•  Yüks k riskli x st l r  m liyyatdan sonrakı 24 saat müdd tind  mü ahid  olunmalı (A:III)  

•  Dig r x st l r  m liyyatdan sonrakı 48 saat müdd tind  mü ah d  olunmalı (A:III)  

• 

m liyyatdan sonrakı müayin l r a a ıdakılardan ibar t olmalıdır: o

  nterval anmnez, yeni simptomlar v   m liyyatdan sonra t yin olunmu  d rmanların istifad si 

bar d  m lumat daxil olmaqla (A:III)  

o

  X st l rin görm  qabiliyy tinin müayin si (A:III)  o

  Görm  funksiyalarının müayin si ( görm  itiliyi, d likli ekran testi) (A:III)  

o

  GDT-nin ölçülm si (A:III)  o

  Yarıqlı lampa biomikroskopiyası (A:III)  

 

  Nd: YAG Lazer kapsulotomiyası  

•  Arxa kapsulun bulanması n tic sind  x st ni qane etm y n görm  qabiliyy tinin z ifl m si v  ya 

göz dibinin müayin si vacib olan hallarda  Nd: YAG lazer kapsulotomiyasını h yata keçirm li 

(A:III)  • 

ü vari cismin arxa qopması, tor qi anın de ilm si v  qopması, h mçinin bu simptomlar 

mü ahid  olunan t qdird  t xir salınmadan h yata keçiril c k müayin  bar d  x st ni 

m lumatlandırmalı (A:III) 

 

X st l rin maarifl ndirilm si  

•  Funksional c h td n monookulyar olan x st l rl   m liyyatın faydası v  kor olmaq riski daxil 

olmaqla, ba  v r  bil c k mümkün riskl ri müzakir  etm li (A:III) 

 

Konyunktivitl r ( lkin v  Sonrakı müayin l r)  

(Qiym tl ndirm : A: Xüsusi il  vacib, B: Vacib, C: Münasibdir, ancaq vacib deyil. 

D lilin qüvv si: I: Güclü, II: Z ruridir I olmadıqda, III: I v  II olmadıqda müt x ssis r yi il  razıla ma ) 

 

lkin subyektiv müayin   

•  Okulyar simptom v   lam tl r ( qa ınma, ifrazat, qızartı, a rı, fotofobia,  

      görm nin bulanması) (A:III)  

•  Simptomların müdd ti (A:III)  

•  Bir v  ya iki t r fli olması (A:III)  

• 

frazatın xarakteri (A:III)  •  Yoluxmu   xsl rl  kontakt (A:III)   

•  Travma (mexaniki, kimy vi, ultrab növ yi) (A:III)  

•  Kotakt linzalardan istifad  (linzanın tipi, gigiyena v  istifad  rejimi) (A:III)  

•  Sistem x st likl rl  potensial  laq si olan simptom v   lam tl r ( sidik-cinsiyy t orqanlarından 

ifrazat, disuriya, yuxarı t n ffüs yollarının infeksiyası, d ri v  selikli qi aların z d l nm si) (A:III)  

•  Allergiya, astma, ekzema (A:III)  

•  Yerli v  ümumi preparatların istifad si (A:III)  

• 

xsi gigiyena vasit l rinin istifad si (A:III)  •  Okulyar anamnez (  vv l r keçiril n konyunktivitl r (A:III) v  c rrahi  m liyyatlar) (B:III)  

•  Ümumi anamnez ( immun v ziyy t v  mümkün sistem x st likl r) (B:III)  

•  Sosial anamnez ( siqaret ç km , v rdi l r v  hobbil r, s yah t v  seksual aktivlik) (C:III)  

 

lkin obyektiv müayin   

•  Görm  itiliyi (A:III)  

•  Xarici müayin   

o

  Regional limfaadenopatiya (xüsusi il  periokulyar) (A:III)  o

  D ri (A:III)  

o

  Göz qapaqlarının v  gözün köm kçi aparatının qüsurları (A:III)  o

  Konyunktiva (A:III)  

•  Yarıqlı lampa biomikroskopiyası 

o

  Göz qapaqlarının kirpik k narları (A:III)  o

  Kirpikl r (A:III)  

o

  Göz ya ı nöqt l ri v  kanalları (B:III)  o

  Tarzal v  ta  konyunktivası (A:II) 

o

  Bulbar konyunktiva / limb (A:II) o

  Buynuz qi a (A:I) 

o

  Ön kamera / qüzehli qi a (A:III)  o

  R ngl yici madd l rl  test (konyuntiva v  buynuz qi a) (A:III)  

 

Diaqnostik testl r  

•  Yenido ulmu ların infeksion koyunktivitl rin   übh  olduqda kultura, yaxmanın sitoloji v  xüsusi 

r ngl yici metodlarla  müayin si göst ri dir (A:I)  

•  Qonokokk m n li konyunktivitl r   übh  olduqda yaxmanın  sitoloji v  xüsusi r ngl yici 

metodlarla müayin si tövsiyy  olunur (A:III)  

•  Ya lıların v  yenido ulmu ların xlamidial konyunktivitl rini immunodiaqnostik test v /v  ya 

kultura il  sübüt etm li (A:I) 

•  Aktiv iltihabi prosses olan gözı rd  okulyar çapıqla an pemfiqoid   übh  olduqda bulbar 

konyunktivanın v  limb  yaxın z d l nm mi  nahiyy d n nümun  biopsiya üçün götürülm lidir 

(A:III) 


•  Piy v zil rinin karsinomasına  übh  olduqda biopsiya üçün material göz qapa ının bütün qatları 

daxil olmaqla tam qalınlı ında götürülm lidir (A:II) 

 

Müalic y  tövsiyy l r  

•  Neisseria gonorrhoeae (A:I) v  ya Chlamydia trachomatis m n li konyunktivitl rd  sistem 

antibiotikl rd n istifad  etm li. (A:III)  

•  Konyunktivitl r cinsi yolla ötürül n x st likl rl   laq dar olduqda x st liyin t krarlanmasının v  

yayılmasının qar ısını almaq üçün cinsi partnyorları müalic  etm li v  x st l ri, h mçinin onların 

seksual partnyorlarını uy un müt x ssisin müayin sin  gönd rm li (A:III)  

•  Sistem x st likl rin t zahürü mü ahid  edil n x st l ri uy un müt x ssisin müayin sin  

gönd rm li (A:III)  

 

Sonrakı müayin l r  

•  Sonrakı müraci tl r zamanı a a ıdakıları n z r  almalı: 

o

  nterval anamnez (A:III)  o

  Görm  itiliyi (A:III)  

o

  Yarıqlı lampa il  biomikroskopiya (A:III)   

X st l rin maarifl ndirilm si Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə