International clinical guidelinesYüklə 0,69 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix13.12.2016
ölçüsü0,69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Beyn lxalq Oftalmologiya  urası 

Müasir Oftalmologiyanın  nki afına Yardım Birliyi 

 

 

  

 

  

 

Inernational Council of Ophthalmology Assistance for Development of Modern Ophthalmology Union 

 

  

 

BEYN LXALQ KL N K TÖVS YY L R  

 

 INTERNATIONAL CLINICAL GUIDELINES 

 

  

 

  

SUMQAYIT / SUMGAIT 

 2008 

 


 

Layih nin r hb ri: Emin  lihüseynli MO YB-nin s dri 

 

Chief of the project: Emin Alihuseynli president of ADMOU  

 

  

MO YB-nin t rcüm  m rk zind  t rcüm  edilmi dir.  

 

Translated in translation center of ADMOU.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Bu  kitabça  Beyn lxalq  Oftalmologiya  urası  (BO )  t r find n  q bul  edilmi   19  beyn lxalq  klinik  tövsiyy d n 

ibar tdir.  Tövsiyy l r  az rbaycan  dilin   Müasir  Oftalmologiyanın  nki afına  Yardım  Birliyi  (MO YB)  t r find n  t rcüm  

edilmi dir.  sas  m qs d  oftalmoloqlara  d st k  v   oftalmoloji  t hsilin  artırılması,  h mçinin  x st l r   yüks k  keyfiyy tli 

xidm tin göst rilm sini  t min  etm kd n ibar tdir. Tövsiyy l r hazirlanark n Amerika Oftalmologiya Akademiyası t r find n 

t rtib edilmi  Üstünllük Veril n Praktik Nümun l r   saslanmı dır. 

 

 

This  booklet  contains  19  International  Clinical  Guidelines  defined  by  the  International  Council  of  Ophthalmology (ICO). Guidelines translated to Azeri language by Assistance for Development of Modern Ophthalmology Union (ADMOU). 

Main  goal  is to serve a  supportive and  educational  role  for  ophthalmologists.  These  guidelines  are  intended  to  improve  the 

quality  of  eye  care  for  patients.  They  have  been  adapted  in  many  cases  from  similar  documents  created  by  the  American 

Academy of Ophthalmology based on their Preferred Practice Patterns. 

 

 

  

© Müasir Oftalmologiyanın  nki afına Yardım Birliyi, 2008. Beyn lxalq Oftalmologiya  urası  

 

   

Beyn lxalq  Oftalmologiya  urası  (BO )  bütün  dünyada  görm nin  qorunması  üçün 

oftalmoloji  xidm ti  t min  ed r k,  oftalmoloji  t hsilin  artırılması  namin   oftalmoloji 

c miyy tl r, oftalmoloqlar v  bu sah d  f aliyy t göst r n dig r qurumlarla  m kda lıq edir.  

 

BO -un  sas öhd lik ri a a ıdakılardır:  

• 

nki af etm kd  olan ölk l rin ehtiyaclarını öd m k üçün oftalmoloji t hsilin artırılması, xüsusi il  d   h min regionlarda  çalı an oftalmoloqlara v  oftalmoloji  xidm t  göst r n  personala  t liml rin 

keçirilm si; 

•  Görm nin  qorunması  üzr   t

bbüsl r   c lb  olunmaq  namin   bütün  dünyada  oftalmoloji 

c miyy tl r v  oftalmoloqlar arasında  laq l rin v   m kda lı ın yaradılması v  d st kl nm si;  

•  Oftalmoloji  xidm tin  artırılması  üçün  t klif  olunmu   standartların  v   tövsiyy l rin  mü yy n 

edilm si v  yayılması; 

•  Qar ısı alınabil c k korlu un kökünün k silm si üçün elmi ara dırmaların stimulla dırılması; 

•  Bütün  dünyada  korlu un  vurdu u  iqtisadi,  sosial  v   f rdi  ziyan  bar d   m lumatın,  h mçinin 

görm nin qorunması  v  b rpası  üçün  mailiyy   yardımınin c lb  edilm sinin  v  d st kl nm sinin 

artırılması. 

 

BO -un  sas proqram v  f aliyy tl ri a a ıdakılardır:  

• 

ki ild n bir dünyanın müxt lif regionlarında Beyn lxalq Oftalmologiya Kongresinin keçirilm si; •  Oftalmoloqlar üçün Bazis v  Klinik bilikl rin qiym tl ndirilm si; 

•  Beyn lxalq “Fellowship” kurslarının t kili; 

•  Beyn lxalq Klinik Tövsiyy l rin t rtib olunması; 

•  Oftalmoloji t hsil sah sind  dig r t

bbüsl rin hazırlanması. 

 

  

 Müasir Oftalmologiyanın  nki afına Yardım Birliyi 

 

 

Müasir Oftalmologiyanın  nki afına Yardım Birliyi (MO YB) Az rbaycanda v  regionda g nc oftalmoloqların yaratdıqları ilk oftalmoloji t kilatıdır. 

 T kilatın  sas m qs di görm nin qorunması v  korlu un qar ısının alınmasından ibar tdir. 

 Bu m qs d  çatmaq üçün biz oftalmoloji t hsilin artırılmasına, beyn lxalq oftalmoloji t kilatlarla 

m kda lı a, h mçinin müasir  oftalmologiyanın nailiyy tl rinin ölk mizd  t bli  v  t tbiq edilm sin  böyük 

ön m veririk. 

 

BO -un hazırladı ı Beyn lxalq Klinik Tövsiyy l r t kilatımız t r find n az rbaycana dilin  t rcüm  edilmi  ikinci  s rdir. Bundan  vv l yen  d  BO  t r find n hazırlanmı  v  q bul edilmi  “Oftalmoloqlar 

üçün Etik Kod” ana dilimiz  t rcüm  olunmu dur. 

 

 

 Hörm tli m sl kda larımız, t rcüm  il   laq dar h r hansı irad v  ya t klifl riniz olarsa, lütf n bizi bu 

bar d  m lumatlandırma ı unutmayın. 

 


BO -un Beyn lxalq Klinik Tövsiyy l ri 

 

 Bu  s n d  Beyn lxalq  Oftalmologiya  urası  t r find n  q bul  edilmi   19  beyn lxalq  klinik 

tövsiyy d n ibar tdir. 

 

Tövsiyy l r  oftalmoloqlara  x st l rin  müalic si  zamani  yardim  etm k  üçün  oftalmoloji c miyy tl r  t r find n  t rcum   edilib  uy unla dirilması  m qs di  il   hazırlanmı dır. 

sas  m qs d 

oftalmoloji t hsilin artırılması v  x st l r  göst ril n oftalmoloji xidm tin s viyy sinin yuks ldilm sidir. 

 

Tövsiyy l r a a ıdakılardan ibar tdir:  

•  Ya la  laq dar Makulyar Degenerasiya ( lkin v  sonrakı müayin l r) 

•  Ya la  laq dar Makulyar Degenerasiya (Müalic y  dair tövsiyy l r) 

•  Ambliopiya ( lkin v  sonrakı müayin l r) 

•  Bakterial keratitl r ( lkin qiym tl ndirm ) 

•  Bakterial keratitl r (Müalic y  dair tövsiyy l r) 

•  Blefaritl r ( lkin v  sonrakı müayin l r) 

•  Katarakta ( lkin müayin ) 

•  Konyunktivitl r ( lkin müayin ) 

•  Diabetik retinopatiya ( lkin v  sonrakı müayin l r) 

•  Diabetik retinopatiya (Müalic y  dair tövsiyy l r) 

•  Quru göz sindromu ( lkin müayin ) 

•  Ezotropiya-Daxili ç pgözlük ( lkin v  sonrakı müayin l r) 

•  Cüzam zamanı görm  üzvünün x st likl ri( lkin v  sonrakı müayin l r) 

• 

ü vari cismin arxa qopması, tor qi anin cırıqları v  «Lattis» degenerasiyası ( lkin v  sonrakı müayin l r) 

•  Birincili açıq bucaqlı qlaukoma ( lkin müayin ) 

•  Birincili açıq bucaqlı qlaukoma (Sonrakı müayin l r) 

•  Birincili açıq bucaqlı qlaukomaya  übh  ( lkin v  sonrakı müayin l r) 

•  Birincili qapalı bucaqlı qlaukoma ( lkin müayin  v  müalic ) 

•  Traxoma 

 

Ön söz. 


 

 

Beyn lxalq  Klinik  Tövsiyy l r  Oftalmoloji  T kilatların  Beyn lxalq  Federasiyasının  t l bi  il  Beyn lxalq Oftalmologiya  urasi t r find n hazırlanıb. 

 

Tövsiyy l rin  sas  m qs di  oftalmoloqlara  d st k  v   oftalmoloji  t hsilin  artırılması,  h mçinin x st l r   yüks k  keyfiyy tli  xidm tin  göst rilm sini  t min  etm kd n  ibar tdir.  Onlar  hazirlanark n 

Amerika  Oftalmologiya  Akademiyası  t r find n  t rtib  edilmi   stinad  Olunan  Praktik  Nümun l r  

saslanmı dır. 

 

Bu  cür  tövsiyy l rin ümumi  standart  klind  t qdim edilm si b zi ç tinlikl rl   mü ahid  edilir. Bel ki,    müxt lif  co rafi  rait,  avadanlıq  potensialı,  x st l rin  müxt lifliyi  v   s.  ümumi  standartların 

hazırlanmasında ç tinlik tör dir. 

 

Tövsiyy l r  müayin l r  zamanı  istifad   olunan  avadanlıqların,  d rman  vasit l rinin  v   c rrahi müdaxil l rin istifad si üçün xüsusi göst ri l r toplusudur. 

 

Bel likl ,  sas  gözl nil n  m qamlar  ld   olunub  v   g r 

rait  imkan  verirs ,  diaqnozun 

qoyulması, müalic   v   sonrakı müayin l r  h yata  keçiril  bil r. H tta  uy un  rait  olmasa bel   yüks k 

s viyy li xidm t göst rm k mümkündür. 

 

Qeyd etm k lazımdır ki, tövsiyy l rin kor-koran  yerin  yetirilm si müv ff giyy tli n tic nin  ld  olunmasına t minat vermir. Burada x st l rin f rdi xüsusiyy tl ri, mövcud  rait, h mçinin h kimin f rdi 

bacarı ı  n z r   alınmalı  v   v ziyy td n  asılı  olaraq  müxt lif  d yi iklikl rin  h yata  keçirilm sinin 

mümkünlüyü n z rd n qaçırılmamalıdır. 

 

Qeyd  olunan  tövsiyy l r  tibbi  t crüb y   v   n  son  elmi  m lumatlara  saslanaraq  t rtib olunmu dur. BO  istifad  olunan m lumatları müt madi olaraq (t qrib n h r iki, üç ild n bir) t z l m k 

üçün öhd lik götürmü dür.  

 

Ya la  laq dar Makulyar Degenerasiya (Y MD) ( lkin v  sonrakı müayin l r) 

 

(Qiym tl ndirm : A: Xüsusi il  vacib, B: Vacib, C: Münasibdir, ancaq vacib deyil. D lilin qüvv si: I: Güclü, II: Z ruridir I olmadıqda, III: I v  II olmadıqda müt x ssis r yi il  razıla ma ) 

 

lkin subyektiv müayin   •  Simptomlar (metamorfopsiya, gorm nin z ifl m si ) (A:II) 

•  D rman v  qida q bulu (B:III) 

•  Okulyar anamnez (B:II) 

•  Sistem anamnez (h r hansı hiperh ssaslıq reaksiyası) (B:II) 

•  Ail  anamnezi, xüsusil  ail d  Y MD  ziyy t ç k nl rin mövcudlu u (B:II) 

•  Sosial anamnez, xüsusi il  siqaret ç km  (B:II) 

 

lkin obyektiv müayin   

•  Görm  itiliyi (A:III) 

•  Makulanın stereobiomikroskopik müayin si (A:I) 

 

Yardımçı müayin l r  

Y MD zamanı göz dibinin flüoressein angioqrafiyası a a ıdakı klinik hallarda h yata keçirilm ldir: (A:I) 

 

•  X st  yeni metamorfopsiyalardan  ikay t etdikd  •  X st d  izah edil  bilm y n bulanıq görm  olduqda 

•  Klinik müayin l r tor qi anın v  ya retinal piqment hüceyr l rin qabardı ını, subretinal 

hemorragiyanı, s rt eksudatları v  ya subretinal fibroz toxumanı a karladıqda 

•  Xoriovitreal neovaskulyarizasiyanı (XVN) a kar etm k, onun ölçül rini, tipini, yerl m sini 

mü yy nl dirm k, h mçinin xoriodal neovaskulyarizasiya il  (XNV) z d l mi  nahiyy ni 

d qiql dirdikd  

•  Müalic y  tövsiyy  (laser fotokoaqulyasiya, c rrahiyy  v  ya vertoporfin fotodinamik terapiya) 

•  Müalic d n sonra XNV-nin davamlı ını v  ya yenid n  m l  g lm sini mü yy nl dirm k lazım 

olduqda 


•  Görm nin itirilm sinin s b bini klinik müayin l rl  izah etm k mümkün olmadıqda, onun t yin 

olunmasına yardım zamanı 

 

Ba  ver  bil c k a ırla maların qar ısını almaq m qs dil  h r bir angioqrafik müayin  keçiril n yer t cili v ziyy tl rd  t l b olunan vasit l rl  t chiz olunmalıdır. (A:III) 

 

Sonrakı müayin l r  

•  Görm nin z ifl m si v  metamorfopsiya daxil olmaqla, visual simptomlar (A:II) 

•  D rman v  qida q bulunda d yi iklikl rin h yata keçirilm si (B:III) 

• 

nterval anamnez ( B:III) • 

nterval sistem anamnez ( B:III) 

•  Sosial v ziyy td  d yi ikliyin h yata keçirilm si, xüsusil  siqaretin istifad sini t rgitm li (B:II) 

 

Sonrakı fiziki müayin l r  

•  Görm  itiliyi (A:III) 

•  Göz dibinin stereo biomikroskopik müayin si (A:III) 

 

Termal lazer c rrahiyy si, fotodinamik terapiya (FDT) v  ya  ntravitreal inyeksiyaya m ruz qalmı  x st l r   m liyyat v   m liyyatdan sonrakı  qulluq 

  

•  X st l rl  mümkün risk, fayda v  a ırla malar bar d  söhb t ed r k razılıq  ld  edilm lidir (A:III) •  Termal laser c rrahiyy si v  FDT flüoressein angiografiyasından sonrakı bir h ft  müdd tind  

h yata keçirilm lidir (A:I) 

•  XVN-nin ilkin termal lazer c rrahiyy sind n sonra obliterasiya olundu unu sübut etm k üçün 

x st  2-4 h ft y  q d rki müdd td  müayin  olunaraq, flüoressein angiografiyası yerin  

yetirilm lidir (A:I) 

•  Termal lazer c rrahiyy sind n 4-6 h ft  sonra  x st ni müayin  ed r k, klinik  lam tl r  sasında  

flüoressein angiografiyası h yata keçirilm lidir ( A:I)  

•  Verteporfin FDT-d n sonra 2 il  q d r  n azı 3 aydan bir flüoressein angiografiyası h yata 

keçirilm kl  x st  müayin  edilm lidir (A:I) 

•   Intravitreal inyeksiyadan sonra x st  4-8 h ft  sonra müayin  olunmalıdır (c dv l  bax) (A:III) 

 

X st l rin maarifl ndirilm si  

•  X st  okulyar v  funksional v ziyy tin  uy un olaraq müalic sinin proqnozu v  potensial 

h miyy ti bar d  m lumatlandırmalıdır (A:III) 

•  Ba lan ıc Y MD olan x st l rd  intermedial Y MD-ni vaxtında a karlamaq üçün müt madi 

h yata keçiril n gen ldilmi  b b kl  müayin nın  h miyy ti çatdırılmalıdır (A:III) 

•  Intermedial Y MD olan x st l ri XVN-nin t yin olunmasının yeni metodları bar d  

m lumatlandırılmalı v  onun vaxtında t yin olunmasının oftalmoloq üçün n  q d r vacib olması 

çatdırılmalıdır (A:III) 

•  Bir gözü z d l y n x st likl rd n  ziyy t ç k n x st l ri sa lam gözun müt madi müayin sinin 

vacibliyi bar d  m lumatlandırmalı v  sa lam gözd  yeni v  ya n z r  çarpacaq vizual 

d yi iklikl r mü ahid  edildikd  d rhal h kim  müraci t etm sinin vacibliyi çatdırılmalıdır (A:III) 


•  Müalic sin  göst ri  olan v  XVN-d n  ziyy t ç k n x st l r  a a ıdakılar m sl h t görülm lidir: 

(A:III) 


Müalic  a ır d r c li görm nın itirilm sini azaldacaq, ancaq onun qar ısını ala bılm y c k; 

skotomanın m rk zi görm nin funksiyasına n  d r c d  t sir etdiyini x st y  izah ed r k, termal 

lazer c rrahiyy sinin daimi skotoma yaratması bar d  x st ni m lumatlandırmalı; 

Vertoporfin FDT v  pegatianib xloridl  müalic  orta a ır, h mçinin a ır d r c li görm nın 

itirilm sinin qar ısını alacaq, ancaq  ks r x st l r 2 ild n artıqdır ki, görm l rini itiribl r v  

görm nin bel  halda b rpa olunması nadir hallarda t sadüf olunur; termal lazer c rrahiyy sind n 

sonra davamlı,v  ya qayıdan XNV-nin yüks k riski mövcuddur v  bu risk birinci il daha 

yüks kdir; müt madi h yata keçiril n flüoressein angioqrafiyası bel  x st l rin mü ahid si üçün 

çox vacibdir; 

•  Görm  qabiliyy ti z if olan  xsl r tibbi reabilitasiyaya v   lillik müavin ti alma a 

gönd rilm lidir (A:III) 

 

Ya la  laq dar Makulyar Degenerasiya (Y MD) (Müalic y  dair tövsiyy l r) 

 

(Qiym tl ndirm : A: Xüsusi il  vacib, B: Vacib, C: Münasibdir, ancaq vacib deyil. D lilin qüvv si: I: Güclü, II: Z ruridir I olmadıqda, III: I v  II olmadıqda müt x ssis r yi il  razıla ma ) 

 

 Tövsiyy  olunan müalic  

Müalic  üçün uy un diaqnoz 

Növb ti tövsiyy l r 

Heç bir tibbi v  ya c rrahi 

müalic  olmadan mü ahid  (A:I) 

Y MD klinik  lam tl ri yoxdur 

(Y GXTN kateqoriyası 1) 

 

Ba lan ıc Y MD (Y GXT kateqoriyası 2) 

 

nki af etmi  Y MD ikit r fli subfoveal co rafi atrofiya v  

disk killi çapıqla ma 

Üstünlük veril n Praktik 

Nümun l rd ki- tövsiyy l r  

uy un Ya lı  xsl rin gözl rinin 

müayin si(A:III) 

 

6-24 ay müdd tind  t krar müayin , v  ya XVN ehtimalı 

olduqda t cili müayin  (A:III) 

 

Simptomlar mü ahid  olunmayınca göz dibinin 

fotografik v  ya angiografik 

müayin sin  eytiyac yoxdur(A:I) 

Y GXT-nin tövsiyy l rin  

sas n antioksidant vitamin v  

minerallarla t minat (A:I) 

ntermedial Y MD (Y GXTN 

kateqoriya 3)  frat inki af etmi  

Y MD bir gözd  (Y GXTN 

kateqoriya 4) 

Yaxından görm nin 

monookulyar monitorinqi 

(oxuma/Amsler q f si) (A:III) 

 

6-24 ay müdd tind  t krar müayin , v  ya XVN ehtimalı 

olduqda t cili müayin  (A:III) 

 

Münasibdirs  göz dibinin fotografik müayin si  

 

Ödem  v  ya XVN 

simptomlarına d lil olduqda 

flüoressein angioqrafiyası  

MFT * m ruz sind  tövsiyy  

olundu u qaydada termal laser 

fotokoaqulayasiya c rrahiyy si 

(A:I) 


Ekstrafoveal klassik XNV, yeni 

v  ya t krarlanan yukstafoveal 

klassik XNV 

 

g r z d l nmi  nahiyy nin ölçül ri 2 MFT* disk sah sind n 

kiçik nahiyy ni  hat  edirs , 

görm  0,2 v  daha azdırsa, 

xüsusi il  FDT  ks göst ri  v  ya 

qeyri mümkün olduqda yeni v  

ya qayıdan subfoveal XNV kimi 

n z r  alınsın 

 

Yukstafoveal XVN kimi n z r  alına bil r  

Müalic d n t qrib n 2-4 h ft  

sonra t krar flüoressein 

angioqrafiyası, ondan sonra 4-6 

h ft  v  daha sonra klinik v  

angiografik müayin nin 

n tic l rind n asılı olaraq (A:III) 

 

Göst ri  olduqda t krar müalic    

Yaxından görm nin 

monookulyar monitorinqi 

(oxuma/Amsler q f si) (A:III) 

 

YFM v  FTV m ruz l rinin tövsiyy l rin   sas n FDT 

Verteporfin il  (A:I) 

Klassik komponenti z d l nmi  

nahiyy nin 50%-d n çox 

hiss sini v  z d l nmi  

nahiyy nin tam ölçüsünün  n 

böyük x tti diametri  5400 

mikron olan yeni v  ya 

t krarlanan subfoveal XNV 

 

Görm  0,4-d n az olduqda v  ya XNV 4 MFT* disk sah sind n 

az , görm  is  0,4-d n çox 

olduqda gizli XNV FDT üçün 

göst ri  ola bil r  

Müayin l r v ziyy t stabill

n  


q d r t qrib n 3 aydan bir 

t krarlanmalı, göst ri  olduqda 

t krar müalic  h yata keçirm li 

(A:III) 


 

Flüoressein angiografiyası v  ya 

dig r t svir müayin l ri 

göst ri dir 

 

Yaxından görm nin monookulyar monitorinqi 

(oxuma/Amsler q f si) (A:III) 

 

Pegabtanib xlorid haqqında d biyyatın tövsiyy l rin  uy un 

onun intravitreal inyeksiyası 

(A:I) 

Predominant klassik z d l nmi  nahiyy l r  12 MFT* disk 

sah si ölçüsünd  olan yeni v  ya 

t krarlanan subfoveal XNV 

olduqda 


 

Minimal klassik, v  ya gizli heç 

bir klassik z d  nahiyy si 

olmayan v  ölçüsü   12 MFT* 

disk sah si olan, z d nin  50% 

ölçüsünü  hat  ed n XNV il  

laq li subretinal hemorragiya, 

v /v  ya lipid  lav l ri, v /v  ya 

X st l r gözd  a rı v  ya 

diskomfort hissinin artması, 

gözun qızarmasının davamlı 

artması, görm nin bulanması v  

z ifl m si, i ı a h ssaslı ın 

artması, v  ya göz önünd  üz n 

cisimcikl rin çoxalması il  

mü ah d  olunan endoftalmit 

üçün xarakterik bütün 

simptomlar hiss edildikd  

yubanmadan h kim  müraci t 

etm si bar d  

m lumatlandırılmalıdırlar (A:III) 


ilkin 12 h ft  müdd tind  10 v  

daha çox sıra görm sini itirmi  

x st l r 

 

  

Göst ri  olduqda  sas n t krar 

müayin  v  müalic  6 h ft d n 

sonra (A:III) 

 

Yaxından görm nin monookulyar monitorinqi 

(oxuma/Amsler q f si) (A:III)  

 

 

N r edilmi  m ruz l r   sas n Bevacizumab (avastin) 0,5 mg 

intravitreal inyeksiyası (A:I) 

Subfoveal XNV 

X st l r gözd  a rı v  ya 

diskomfort hissinin artması, 

gözun qızarmasının davamlı 

artması, görm nin bulanması v  

z ifl m si, i ı a h ssaslı ın 

artması, v  ya göz önünd  üz n 

cisimcikl rin çoxalması il  

mü ah d  olunan endoftalmit 

üçün xarakterik bütün 

simptomlar hiss edildikd  

yubanmadan h kim  müraci t 

etm si bar d  

m lumatlandırılmalıdırlar (A:III) 

 

Göst ri  olduqda  sas n t krar müayin  v  müalic  4 h ft d n 

sonra (A:III) 

 

Yaxından görm nin monookulyar monitorinqi 

(oxuma/Amsler q f si)  (A:III) 

 

 

N r edilmi  m ruz l r   sas n Bevacizumab (avastin) 

intravitreal inyeksiyası (A:III) 

 

Oftalmoloq x st  il  razıla ma sasında mün sib müalic ni 

t min etm li (A:III) 

Subfoveal XNV 

X st l r gözd  a rı v  ya 

diskomfort hissinin artması, 

gözun qızarmasının davamlı 

artması, görm nin bulanması v  

z ifl m si, i ı a h ssaslı ın 

artması, v  ya göz önünd  üz n 

cisimcikl rin çoxalması il  

mü ah d  olunan endoftalmit 

üçün xarakterik bütün 

simptomlar hiss edildikd  

yubanmadan h kim  müraci t 

etm si bar d  

m lumatlandırılmalıdırlar (A:III)  

Göst ri  olduqda  sas n t krar 

müayin  v  müalic  4-8 h ft d n 

sonra (A:III) 

 

Yaxından görm nin monookulyar monitorinqi 

(oxuma/Amsler q f si)  (A:III) 

 

 

Qeyd:  g r termal lazer fotokoaqulyasiya c rrahiyy si, verteporfin FDT, v  ya intravitreal inyeksiyalar il  müalic  olunmu  x st l r görm nin azalması, v  ya növb ti müraci td n  vv l meydana g l n 

d yi iklikl r d n  ikay t edirl rs , flüoressein angioqrafiyası daxil olmaqla t krar müayin  m sl h tdir. 

 

Y MD – ya la  laq dar makulyar degenerasiya; Y GXTN- Ya la  laq dar Göz X st likl rinin T dqiqinin N tic l ri; XNV- xoriodal neovaskulyarizasiya; MFT- Makulyar fotokoaqulyasiyanın t dqiqi; 

YFM-Y MD-nin FDT (fotodinamik terapiya) il  müalic si; FTV-fotodinamik terapiyada verteporfin. 

 

*Qeyd: 1 MFT disk sah si= 2,54 mm2

 

  Ambliopiya ( lkin v  sonrakı müayin l r) 

 

(Qiym tl ndirm : A: Xüsusi il  vacib, B: Vacib, C: Münasibdir, ancaq vacib deyil. D lilin qüvv si: I: Güclü, II: Z ruridir I olmadıqda, III: I v  II olmadıqda müt x ssis r yi il  razıla ma ) 

 

lkin subyektiv müayin  ( sas  rtl r)  

•  Oculyar simptom v   lam tl r (A:III) 

•  Oculyar anamnez (A:III) 

•  Prenatal, perinatal v  postnatal  anamnez (A:III) 

•  Göz v  sistem x st likl r daxil olmaqla ail  anamnezi (A:III) 

 

 

Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə