"İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir". "Biz neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik"Yüklə 8,12 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/78
tarix15.10.2019
ölçüsü8,12 Mb.
#29353
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78
Conferance Book Economy.(3)


“İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir”.

“Biz neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik”. 

                                     

 

 

Proceedings 

SECTIONS 

International Economy 

Bussiness Administration 

Finance and Accounting 

International Relations 

 

 

 

26-27 October 2018 

Baku, Azerbaijan 

 

 

 

 

KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ, ELMİ HEYƏTİ VƏ KATİBLİYİ   

 

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ 

Sədr: 

prof. H. Məmmədov  

Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru 

 

Sədr müavini:  

dos. E. Süleymanov  

Bakı Mühəndislik Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektoru 

 

 

 

KONFRANSIN KATİBLİYİ 

Elmi katib: 

dos. Mayis Əzizov 

Bakı Mühəndislik Universiteti İqtisadiyyat və İdarəetmə fakultəsinin dekanı 

Məsul katib:  

dos. Murad İsgəndərov 

Bakı Mühəndislik Universiteti Biznesin idarəedilməsi kafedrasının dosenti 

 

 

ÜZVLƏR 

 

Prof. Reşat KARCIOĞLU 

Atatürk Universiteti, Türkiyə 

Prof. Jusup PRIMBAEV 

Manas Universiteti, Qırğızıstan 

Prof. İrina Vladimirovna ZELENEVA 

Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti, Rusiya 

Ph.D. Ihtiyor BOBOJONOV   

Leibniz Institute of Agricultural Development in 

Transition Economies , Almaniya 

Prof. ABDUHHOLIK MUKHTOROV 

Head of Department, Research Institute of                  

Agricultural Economics, Özbəkistan 

Prof. Grigore BELOSTECINIC 

Academic, the Academy of Economic Studies of 

Moldova, Moldova 

Prof. Sergiu TUTUNARU, PhD,  

the Innovative IT incubator and Center for Economic 

Development at the Academy of Economic Studies of 

Moldova, Moldova 

Prof.  AMEA-nın müxbir üzvü Akif MUSAYEV 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu 

Prof. Fərhad RƏHMANOV 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Prof.Ramiz İSGƏNDƏROV 

Azərbaycan Texniki Universiteti 

Dos. Mayis ƏZİZOV 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

Dos. Murad   İSGƏNDƏROV 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

Dos. Ədalət   İBADOV 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

Dos. Firudin SULTANOV 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

Dos. Nəsimi KAMALOV 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

Dos. Samir QULİYEV 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

 

Dos. Təyyar MUSTAFAYEV 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

Dos. Anar EMİNOV 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

Dos. Anar MİRZƏYEV 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitet 

Dos. Elmira QOCAYEVA 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 

Dos. Aydın QASIMOV 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Dos. Elnarə SƏMƏDOVA 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

Dos. Hafis HACIYEV 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

Dos. Mübariz YOLÇUYEV 

Bakı Dövlət Universiteti 

i.f.d. Xanlar HEYDƏROV 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

i.f.d. Məmməd TALIBLI 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

i.f.d. Xanlar HEYDƏROV 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

i.f.d. Füzuli ƏLİYEV 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

i.f.d. Fərid CƏBİYEV 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

i.f.d.  Elsevər İBADOV 

Xəzər Universiteti 

i.f.d. Şəhriyar MUXTAROV 

Xəzər Universiteti

DİZAYN VƏ TƏRTİBAT 

İlham Əliyev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Baku Engineering University, 2018

 

 TABLE OF CONTENTS 

SECTION I. INTERNATİONAL ECONOMY  BİLİK İQTİSADİYYATININ GÖSTƏRİCİLƏRİ 

i.ü.f.d. Altay Hüseyn oğlu İSMAYILOV  BAZEL II STANDARTLARI VƏ POTENSİAL TƏSİRLƏRİN TƏHLİLİ 

C.G. ƏSGƏRZADƏ, Q.G. ƏSGƏRZADƏ AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI SAHƏLƏRİNDƏ ƏHALİ MƏŞĞULLUĞU,    

PERSPEKTİVLƏRİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ (Böyük Qafqaz timsalında) 

c.ü.f.d. HACIYEVA Afaq Zakir qızı  

10 

POST -SOVYET PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELERDE PETROL FİYATLARININ                                         

DÖVÜZ KURU HARAKETLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ 

Doç.Dr.Elçin SÜLEYMANOV, Prof.Dr.Cihan BULUT, Doç.Dr.Fahri HASANOV  

14 

TÜRKİYE’DE 1980 SONRASINDA İHRACATTA ÜRÜN ÇEŞİTLEMESİNDE GELİŞMELER 

Dr.Öğr.Üyesi. Adem TÜRKMEN, Prof.Dr. Murat NİŞANCI, Prof.Dr. Ö. Selçuk EMSEN  

26 

DAVAMLI İQTİSADİ İNKİŞAF KONTEKSTİNDƏ TURİZM                                                                   

BAZARINA TƏSİR GÖSTƏRƏN BƏZİ AMİLLƏR 

BAYRAMOV Şahin Vaqif oğlu  

33 

İQTİSADİ İNKİŞAFDA KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIĞIN ROLU 

Əkbər Namiq oğlu ƏKBƏRLİ  

36 

AZƏRBAYCAN TİMSALINDA İNNOVASİYALARIN İQTİSADİ İNKİŞAFA TƏSİRİ 

Elçin SÜLEYMANOV, Xəyalə İBRAHİMOVA  

39 

AZƏRBAYCANDA SOSİAL XİDMƏT SAHƏSİNDƏ ÖZƏL SEKTORUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 

Eyyub  Əfşər oğlu MUSAYEV  

45 

IMPACT OF THE SOUTHERN GAS CORRIDOR PROJECT TO THE                                                 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF EU AND CASPIAN BASIN COUNTRIES 

Associate Professor,  Ph.D Fuad D. HUMBATOV  

48 

TRİLEMMA HİPOTEZİ VE ONUN PARA POLİTİKASI AÇISINDAN ÖNEMİ 

Fərid CƏBİYEV,  Cevat GERNİ, Kerem KARABULUT  

52 

HARM OR CHARM? NON-TARIFF MEASURES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Said JAFARLI  

56 

RABİTƏ XİDMƏTLƏRİ BAZARININ DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ 

HƏŞİMOVA A.Ç.  

60 

AZAD İQTİSADİ ZONALARIN REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ                                                                 

VƏ TİCARƏT ƏLAQƏLƏRİNİN ƏHƏMİYYƏTİ 

i.e.n.,dos. İ.M.MAHMUDOVA  

64 

AZƏRBAYCAN SƏNAYESİNDƏ İDXALI ƏVƏZLƏMƏ MODELİNİN TƏTBİQ İMKANLARI 

i.ü.f.d. Ərzuman Aydın oğlu HÜSEYNOV  

68 

YENİ İPƏK YOLU 

c.ü.f.d., dos, İBRAHİMOVA Ş.H.  

72 

 

 

vi İQTİSADİ İNKİŞAFDA İNNOVASİYANIN TƏTBİQİ VƏ PROBLEMLƏRİ 

İlknur TANRIVERDİ  

76 

TANAP-IN AZƏRBAYCAN İQTİSADİYATINA TƏSİRİ 

Elçin SÜLEYMANAOV, Jalə NADİROVA Qabil  

80 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ                       

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И БИОСФЕРЫ 

Е. В. КОФАНОВА  

84 

THE ROLE OF KNOWLEDGE ECONOMY IN THE DEVELOPING                                                               

MARKETS; THE CASE OF AZERBAIJAN 

Mahin JABRAYILOVA  

87 

AZƏRBAYCANDA QEYRİ-NEFT SEKTORU ÜZRƏ XARİCİ                                                         

İNVESTİSİYALARIN MÖVCUD VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ 

Mayis ƏZİZOV, Məmməd TALIBLI  

89 

ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

M. S. MİRZƏBƏYOVA  

93 

XARİCİ İNVESTİSİYALARIN CƏLBİNİN STİMULLAŞDIRILMASINDA                                            

İNNOVASİYA SİYASƏTİNİN EFFEKTİVLİYİ 

Məmməd TALIBLI  

97 

AZƏRBAYCANDA İNTELLEKTUAL MÜLKİYYƏT  

BAZARININ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

MƏMMƏDOVA S.F.  

101 

AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATINDAKI İNVESTİSİYA                                               

PROSESLƏRİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

MƏMMƏDZADƏ Xəyal Nizam oğlu  

105 

AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATINDAKI İNVESTİSİYA                                                

PROSESLƏRİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

ƏHMƏDOV Murad Etibar oğlu  

108 

İNFLYASİYASIZ İQTİSADİ ARTIMIN TƏMİN OLUNMASI 

MƏMMƏDXANOV Ramin Ramiz oğlu  

111 

İNSAN KAPİTALININ SƏMƏRƏLİ İDARƏ EDİLMƏSİNİN                                                               

İNNOVASİYALI İQTİSADİYYATDA  ROLU 

i.e.n., dos. Mətanət Rəsul qızı RƏSULOVA, i.ü.f.d. Fərhad Qamboy oğlu MİKAYILOV  

115 

AZƏRBAYCANDA TƏHSİL SƏRMAYƏLƏRİNİN EFFEKTİVLIYİNİN                                      

SƏMƏRƏLİLİYİNİN  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

Anar EMİNOV, Anar MİRZAYEV, İlaha ALIYEVA  

120 

ELMTUTUMLU İQTİSADİYYATIN FORMALŞDIRILMASI MEYLLƏRİ 

METE KEMAL OSMAN oğlu  

128 

AZERBAYCAN’IN ULUSLARARASI TİCARİ İLİŞKİLERİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ VE ROLÜ 

Ph.D.Günel TEYMUROVA  

130 

DAVAMLI İNKİŞAF VƏ İCTİMAİ ŞÜURUN TRANSFORMASİYASI 

Rabil MEHTİYEV  

133 

 

 

vii DIŞ TİCARET VE BORSA İSTANBUL 100 İLİŞKİLERİ 

Prof.Dr. Ö. Selçuk EMSEN, Dr.Öğr.Üyesi. Khatereh SADEGHZADEH  

137 

WAS IT INEVITABLE TO ESCAPE FROM DEVALUATION? 

Shahriyar ALIYEV, Mayis AZIZOV  

142 

AZERBAYCAN ÖRNEĞİNDE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: AMPİRİK BİR ANALİZ 

Shahriyar MUKHTAROV  

145 

AZƏRBAYCANDA QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAFI STRATEGİYASINDA                                  

AQRAR SEKTORUN İNKİŞAFINA YÖNƏLİK SİYASƏTLƏRİN TƏHLİLİ 

Dos. Elçin SÜLEYMANOV, Prof. Fərhad RƏHMANOV, Dos. Elvin ƏLİRZAYEV  

150 

AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ İNKİŞAFIN ƏHALİSİNİN SOSİAL RİFAHINA TƏSİRİ 

i.ü.f.d., b.m. QULİYEV Vüsal Mübariz oğlu  

158 

İQTİSADİ POTENSİALIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN METODLAR 

Xətai ALIYEV, Rəvanə DAVUDOVA  

162 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ГАРАНТ РАЗВИТИЯ                                                  

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Доц. ГУСЕЙНОВА Шахла Акиф кызы  

164 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ                                                                                 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Доц. ГОДЖАЕВА Эльмира Магомед кызы  

167 

NƏQLİYYAT SAHƏSİNDƏ İNTEQRASİYA YÖNÜMLÜ MƏQSƏDLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ, 

BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT LAYİHƏLƏRİ, NƏQLİYYAT SİSTEMİNDƏ DÖVLƏT TƏNZİMLƏMƏ VƏ 

İDARƏETMƏ FUNKSIYALARI, DÖVLƏT NƏQLİYYAT SİYASƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

ÇİNGİZ RƏHİMOV, LOKMANOĞLU ENSAR  

171 

TÜRKİYƏDƏN ORTA ASİYAYA TRANZİT DAŞIMA POTENSİALININ ARTIRILMASI                        

YOLLARI, AVTOMOBİL NƏQLİYYATI İLƏ TRANZİT DAŞIMA ƏMƏLİYYATLARINDA                         

LOGİSTİK YANAŞMA (XƏZƏR TRANZİT DƏHLİZİ - FƏALİYYƏT PLANI) 

ÇİNGİZ RƏHİMOV, LOKMANOĞLU ENSAR, DİNDAR RAMAZAN  

175 

BAKI ŞƏHƏRİNDƏ SƏRNİŞİN DAŞIMALARINA LOGİSTİK YANAŞMA-SÜRƏTLİ                 

SƏRNİŞINDAŞIMA SİSTEMLƏRİNİN TƏTBİQİ - METROBUS SİSTEMİ 

ÇİNGİZ RƏHİMOV, RAZİM BAYRAMOV, ƏLLƏZ ƏLİYEV  

179 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГРУЗИИ  И РЕСПУБЛИКИ                                             

АЗЕРБАЙДЖАН КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЛАРИСА КОРГАНАШВИЛИ, НАТАВАН МАМЕДОВА  

183 

SECTION II. BUSSINESS ADMINISTRATION  

187 

MARKETİNQİN SƏMƏRƏLİ TƏŞKİLİ GÜNÜN TƏLƏBİDİR 

i.f.d. Dos. Nəsimi Bəşir oğlu KAMALOV  

188 

AZƏRBAYCANDA BEYNƏLXALQ ELEKTRON TİCARƏTİN MÖVCUD VƏZİYYƏTİ:                                 

ƏLDƏ OLUNAN NAİLİYYƏTLƏR VƏ SAHƏNİN PROBLEMLƏRİ 

A.A. QƏDƏŞOV  

192 

THREADS ON THE WAY OF THE MARKET EFFICIENCY 

Ali N. HASANOV  

197 

 

 

viii “BALANCED SCORECARD” METHOD: AS PERFORMANCE MEASUREMENT                                        

SYSTEM FOR BUSINESS ACTIVITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES 

PhD Candidate, NAJIMOV Arif s/o Asif  

199 

IMPACTING OF HUMAN RESOURCE DEPARTMENT’S CAREER DEVELOPING                                     

STRATEGY TO FIRM’S COMPETITIVE POWER (IN AZERBAIJAN FIRMS EXAMPLE) 

Res. Ass. Aygun ABDULOVA  

204 

BİZNESDƏ İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN MEYARLARI VƏ GÖSTƏRİCİLƏR SİSTEMİ 

BAĞIRZADƏ Sevilxanım Seyfəddin  

209 

BİZNESİN İNKİŞAFINDA ELEKTRON TİCARƏTİN ROLU 

Ç.M. NƏCƏFOVA  

212 

SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ FORMALARI 

Cəsur İsaq oğlu HÜSEYİNLİ  

215 

TRANSMİLLİ ŞİRKƏTLƏRİN RƏQABƏT MÜBARİZƏSİNDƏ ROLU 

Ceyhun Amin oğlu VƏLİYEV, Şahraz Müzəffər oğlu İBRAHİMOV  

219 

“ETİLEN-POLİETİLEN” ZAVODUNUN İDARƏ EDİLMƏSİ PROSESİNDƏ                                         

İNFORMASIYA MENECMENTİNİN TƏŞKİLİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

i.ü.f.d. Dilarə Əmiraslan qızı ƏMİRASLANOVA  

222 

TÜRKİYE’DE 1980 SONRASINDA İHRACATTA ÜRÜN ÇEŞİTLEMESİNDE GELİŞMELER 

Dr.Öğr.Üyesi. Adem TÜRKMEN, Prof.Dr. Murat NİŞANCI, Prof.Dr. Ö. Selçuk EMSEN  

226 

TURİZM KLASTERLƏRİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF AMİLLƏRİ 

Doktorant Əligül AĞAYEV Ağasalam  

233 

ŞİRKƏTLƏRİ DƏYİŞİMƏ MƏCBUR EDƏN FAKTORLAR VƏ DƏYİŞİM NÖVLƏRİ 

ƏMRƏLİ Əlyesa Fizuli  

237 

MÜƏSSİSƏLƏRDƏ KİÇİLMƏ STRATEGİYASININ TƏTBİQİ ZAMANI YARANAN                              

TƏHLÜKƏ-(QALİB İŞLƏYƏNLƏR-SURVIVOR- SİNDİROMU) 

Günay Elxan qızı VAHİD-zadə  

240 

QOBUSTAN QORUĞUNUN DÜNYAYA TANIDILMASINDA İNTEQRASİYA                                        

OLUNMUŞ MARKETİNQ KOMMUNİKASIYALARININ ROLU 

HACIYEVA Elmira Nizami qızı  

244 

AZƏRBAYCAN OTELLƏRİNDƏ KONFLİKT ÖLÇÜLMƏSİNDƏ MÖVCUD MODELLƏR 

H.M. HƏSƏNOV  

246 

BAZAR MÜNASİBƏTLƏRİ ŞƏRAİTİNDƏ NƏQLİYYAT MÜƏSSİSƏLƏRİNİN                              

FƏALİYYƏTİNİN STRATEŞİ PLANLAŞDIRŞLMASI VƏ ONUN BÖHRAN                             

VƏZİYYƏTLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASINDA ROLU 

i.e.n., dos. PANALIYEV Ə. V.  

249 

BİZNES FƏALİYYƏTİ VƏ ONUN İDARƏEDIİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 

i.f.d. Anar RZA, Dissertant Ramazan DİNDAR  

252 

İŞ MÜHİTİNİN İŞÇİ PERFORMANSINA TƏSİRİ 

Assoc.prof. Rasim ABUTALIBOV, İlqar BABAŞOV Vüqar, Nuranə OSMANLI Nəbi  

257 

TEXNOLOJİ TRANSFER ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏNİN                                                   

AZƏRBAYCANDA TƏTBİQ İMKANLARI 

Dos.Odiljon ABDURAZZAKOV, Nəsib CƏFƏROV  

259 

 

 

ix AZƏRBAYCANDA ŞİRKƏTLƏRİN İNNOVASİYA XƏRCLƏRİNİN ARTIRILMASININ ÖNƏMİ 

Orxan ŞÜKÜROV  

263 

EFFECT OF SOCIAL FACTORS ON CONSUMER BEHAVIOR 

Seymur M. GULIYEV  

267 

RƏQABƏT GÜCÜNÜ MÜƏYYƏNLƏŞDİRƏN AMİLLƏR 

Tural OSMANLI Rauf  

269 

AN ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN RESOURCES                                    

MANAGEMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

PhD Student Ugur FILIZ  

272 

SECTION III. FINANCE AND ACCOUNTING  

277 

TƏHCİZAT ZƏNCİRİNDƏ HƏDƏF GÖSTƏRİCİYƏ ƏSASLANAN MAYA DƏYƏRİ 

Dos. Ph.D Firudin Oktay oğlu SULTANOV, Dos. Ph.D Ağamir Mirəsgər oğlu ƏSGƏROV,  

278 

AZƏRBAYCANDA DEVALİVASİYA SONRASI SIĞORTA BAZARININ VƏZİYYƏTİ 

L. L. PİRİYEVA  

282 

BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU, Arş. Gör. Kübra ALPA, Dr. Öğ. Üyesi Ensar AĞIRMAN  

285 

AZƏRBAYCANDA ALİ AUDİT İNSTİTUTUNUN (Aİİ)                                                         

FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

ZEYNALLI Elay Cəlal oğlu  

289 

FÖVQƏLADƏ HALLAR ZAMANI DƏYƏN İQTİSADİ ZİYANIN                                             

BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ ÜÇÜN SIĞORTA MEXANİZMİNİN QURULMASI 

Rəşad Şöhrət oğlu MƏMMƏDLİ  

293 

MEAN VARIANCE AND SINGLE INDEX MODELS IN MODERN PORTFOLIO APPROACH 

Magsud GUBADLI, Mahammad CHARKASOV  

295 

MÜHASİBAT UÇOTU TƏDRİSİNDƏ QEYMİFİKASİYA 

Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU, Dr. Elsevər İBADOV, Sənan HÜSEYNZADƏ  

297 

AZƏRBAYCANDA UÇOT SİYASƏTİNİN FORMALAŞMASININ NƏZƏRİ ƏSASLARI 

i.ü.f.d., dos. ABDULLAYEV Loğman İmran oğlu, QULUZADƏ Çinarə Əlibəy qızı  

299 

ÖLKƏMİZDƏ OLAN MALİYYƏ VƏ BANK SİSTEMİ VƏ ONUN İNKİŞAFI 

dos. Təhminə Tahir qızı ƏLİYEVA  

302 

FİSKAL SİYASƏT VƏ İQTİSADİ ARTIM. DÖVLƏT XƏRCLƏRİNDƏ OPTİMALLIQ PRİNSİPLƏRİ 

i.ü.f.d, ABBASOV Ceyhun Abbas  

305 

THE ROLE AND SHARE OF MONEY TRANSFERS FROM RUSSIAN FEDERATION TO AZERBAIJAN 

Rafiga ALIYEVA Şahin  

309 

SECTION IV. INTERNATIONAL RELATIONS  

313 

REGİONAL TƏHLÜKƏSİZLİK KONTEKSTİNDƏ RUSİYA                                                        

FEDERASİYASININ QAFQAZ STRATEGİYASI 

t.ü.f.d. Samir Fikrət oğlu QULİYEV  

314 

 

 ABŞ-IN QARA DƏNİZ STRATEGİYASI 

ABDUYEVA Leyla Vidadi  

319 

AK PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE-RUSİYA İLİŞKİLERİ:                                                                              

BÖLGESEL ÇATIŞMA İÇİNDE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI 

KARİMOV Asad oğlu Namig  

322 

ÇİNDƏ ETNİK VƏ DİNİ MÜNAQİŞƏLƏR: SİNTSZYAN-UYĞUR VƏ TİBET 

Qüdrət Nüsrət oğlu QULUYEV  

326 

1918-1920-CI İLLƏRDƏ QAFQAZDA REGİONAL İNTEQRASİYA CƏHDLƏRİ VƏ PROBLEMLƏRİ 

İlhamə Nadir qızı NOVRUZLU  

330 

BEYNƏLXALQ İCTİMAİYYƏTİN ETNİK MÜNAQİŞƏLƏRİN                                               

TƏNZİMLƏNMƏSİNƏ MÜMKÜN YANAŞMALARI 

MƏMMƏDOVA İlahə Vahid qızı  

333 

BEYNƏLXALQ TERRORİZMİN YAYILMASINDA ÖLKƏLƏRİN ROLU 

Aygül Azər qızı SƏMƏDLİ  

337 

AVROPADA MULTİKULTURAL CƏMİYYƏTİN MƏNBƏLƏRİ                                                                         

VƏ MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİ İNDEKSİ 

ORUCOVA Tərlan Əhməd qızı  

340 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – НОВЫЙ                                                                         

ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

к.э.н, доц. НАЗЕРАЛИЕВ Садик Биньямин оглы  

344 

ERMƏNİ TERROR TƏŞKİLATLARININ BEYNƏLXALQ TƏHLÜKƏSİZLİYƏ TƏSİRİ 

Günel Siyab qızı MİRZƏYEVA  

347 

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ PARLAMENTİNDƏ (MƏCLİSİ-MƏBUSAN) SEÇKİ PROSESİ 

Nurlanə Əlirza qızı MƏLİKLİ  

351 

POLITICAL TENDENCIES IN GOVERNANCE OF CENTRAL ASIAN STATES 

İnci ABDULƏZİZOVA  

355 

QLOBALLAŞMA PROSESİNDƏ DÖVLƏTİN DƏYİŞƏN ROLU 

i.ü.f.d. HEYDƏROV Xanlar Bəylər oğlu  

360 

ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ИСЛАМСКОГО ФАКТОРА НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ 

МУСУЛЬМАНСКОГО МЕНЬШИНСТВА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

к.п.н., доц. Зия САМЕДЛИ  

363 

DEFINING TERRORISM 

Said A. BAGHIROV, Lecturer,, Yasar A. AHMADOV, Lecturer,  

367 

ГЛОБАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ                                                                                     

НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ И ТУРЦИИ 

Ирина Владимировна ЗЕЛЕНЕВА  

371 

DIVIDEND PAYMENTS AND THE INFLUENCE OF DETERMINANT FACTORS:                                                 

A STUDY ON BORSA ISTANBUL 

Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ensar AĞIRMAN, Araş. Gör. Dr. Muhammet ÖZCAN 

375 

BOARD CHARACTERISTICS AND FIRM PERFORMANCE: A STUDY ON BIST 

Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ensar AĞIRMAN, Araş. Gör. Dr. Muhammet ÖZCAN  

379 

Yüklə 8,12 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə