İQTİsadiyyat iqtisadi məktəblər içərisində ilk dəfə olaraq öz təhlilini tədavül dairəsindən istehsal dairəsinə keçirən: a keynsçilik b marksizm c marjinalizm d merkantilizm e fiziokratlarYüklə 412,92 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/5
tarix28.04.2017
ölçüsü412,92 Kb.
#16075
1   2   3   4   5

d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

70. Müxtəlif iqtisadi sistemlərin ən fərqləndirici cəhəti:   

 

a)  nemətlərin müxtəlif şəkildə yerləşdirilməsi b)  iqtisadi fəaliyyətin düzgün əlaqələndirilməsi 

c)  iqtisadi proseslərin tənzimlənməsi 

d)  iqtisadi davranış qaydalarının tənzimlənməsi  

e)  iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin davranışı 

 

 71. Mikroiqtisadiyyatın predmeti tam şəkildə bu fəaliyyətlərdən hansıdır?  

 

 a)  tələb 

b)  təklif 

c)  mübadilə 

d)  təkrar istehsal 

e)  istehlak prosesi 

 

 

72. Mikroiqtisadi özəklərin qarşılıqlı fəaliyyətinin nəticəsi:   

 

a)  səmərəlilik b)  dinamiklik 

c)  qiymət 

(1) faydalılıq 

d)  mənfəət 

 

 73. Mikroiqtisadiyyat anlayış (kateqoriya) kimi nəyi öyrənir?  

 

a)  ictimai təkrar istehsalı b)  firma (müəssisə) çərçivəsində münasibətlərin öyrənilməsi 

c)  milli iqtisadiyyatla əlaqədar hadisə və prosesləri 

d)  dünya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri 

e)  regional əlaqələri 

 

 

74. İstehsal amillərindən istiafdə etməklə satış məqsədi ilə məhsul istehsal edib maksimum gəlir və ya müstəqil qərarlar qəbul edənlər kimlərdir:  

 


a)  firmalar 

b)  banklar 

c)  ev təsərrüfatı ilə məşğul olanlar 

d)  dövlət 

e)  qeyri təşkilatlar 

 

 75. Müxtəlif iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan iqtisadi subyektlərin normal fəaliyyətinə təminat 

verən pul kredit təşkilatı hansıdır:  

 

 

a)  bankalr b)  firmalar 

c)  qeyri təşkilatlar 

d)  müəssisələr 

e)  ev təsərrüfatları 

 

 

76. İqtisadi vahidlər olmaqla,iqtisadiyyatın istehlak sferasında fəaliyyət göstərən bir və ya bir neçə şəxs başa düşülür:    

 

a)  banklar b)  firmalar 

c)  ev təsərrüfatı 

d)  müəssisələr 

e)  sahibkarlar 

 

77. Sosial-demokratik bazar iqtisadiyyatı modeli üçün aşağıdakı amillərdən hansı xarakterikdir:  

 

 a)  sosial xidmətlərin pulsuz ödənilməsi 

b)  dövlət mülkiyyətin yüksək xüsusi çəkisi 

c)  dövlət mülkiyyətin yüksək xüsusi çəkisi 

d)  dövlətin aktiv sosial siyasəti 

e)  dövlət büdcəsində sosial yönümlü vəsaitlərin xüsusi çəkisi 

 

 78. Bazar iqtisadiyyatının öz obyektiv qanunlarI və idarə olunmasını,sərbəst fəaliyyət 

göstərməsini və dövlətin həmin prosesə müdaxilə etməməsi məsələsini hansı klassik iqtisadçı 

göstərmişdir:  

 

 a)  A.Smit 

b)  V.Petti 

c)  D.Rikardo 

d)  T.Maltus 

e)  C.S.Mill 

 

 79. Bazar iqtisadiyyatında dövlətin onu tənzimləməsi və dövlətin başlıca vəzifəsi məcmusunun 

təsiri ilə makroiqtisadiyyatın tarazlı saxlanması kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?    a)  C.Keyns 

b)  F.Şumpeter 

c)  B.Boverk 


d)  A.Marşal 

e)  K.Menger 

 

 

80. Mənfəət əldə etmək üçün istehsal sahələrində və digər müvafiq sahələrdə çalışan fərd:   

 

a)  sahibkar 

b)  biznesmen 

c)  menecer 

d)  fermer 

e)  kommersant 

 

 

81. Gəlir götürmək,mənfəət əldə etmək məqsədilə kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində fəaliyyət gösətərən şəxs:  

 

a)  fermer 

b)  kommersant 

c)  muzdlu iş 

d)  biznesmen 

e)  sahibkar 

 

 

82. Mikroiqtisadi qurumu idarə edən şəxs:     

a)  menecer 

b)  fermer 

c)  kommersant 

d)  biznesmen 

e)  sahibkar 

 

83. Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modelinin formalaşmasının başlıca vasitəsi kimi hansı amil çıxış edir?    

 

a)  gəlirlərin və məşğulluğun dövlət tənzimlənməsi 

b)  dövlət mülkiyyətinin xüsusi çəkisi 

c)  mülkiyyətin özəlləşdirilməsi 

d)  mülkiyyətin milliləşdirilməsi 

e)  xüsusi mülkiyyətin mövcud olması 

 

 

84. Liberal bazar modelinin xarakterini hansı amil müəyyən edir?   

a)  dövlət tənzimlənməsi b)  iqtisadiyyatda xüsusi mülkiyyətin aparıcı mövqeyi 

c)  kredit-pul sistemi 

d)  dövlət sektorunun xüsusi çəkisi 

e)  xüsusi mülkiyyətin mövcud olması 

 

 

85. Mənfəətə nail olmaq üçün müxtəlif çeşidli iş adamı:     

a)  biznesmen 

b)  sahibkar 

c)  Muzdlu işçi 

d)  menecer 

e)  kommersant 

 

 86. Mənfəət,qazanc götürmək məqsədilə iri ticarətlə məşğul olan şəxs:    

 

a)  kommersanb)  biznesmen 

c)  menecer 

d)  sahibkar 

e)  fermer 

 

 

87. Öz iş qüvvəsini əmtəə kimi sahibkarlara,biznesmenlərə,iş adamlarına müqavilə yolu ilə satan insan:  

 

 a)  muzdlu işçi 

b)  istehlakçı 

c)  fermer 

d)  menecer 

e)  kommersant 

 

 88. Hansı baxışa görə,mənfəət izahı dəyərin çevrilmiş formasıdır:   

 

a)  marksist məktəbə görə 

b)  neoklassik məktəbə görə 

c)  neoliberolizm məktəbinə görə 

d)  klassik məktəbə görə 

e)  Liberal model hansi ölkəyə xasdır? 

 

 

89. Liberal model hansi ölkəyə xasdır?   

a)  amerika 

b)  alman 

c)  yaponiya 

d)  fransa 

e)  isveç 

 

90. İqtisadi modelləri formalaşdıran prinsiplər hansılardır:   

a)  iqtisadi 

b)  siyasi 

c)  sosial 

d)  ideoloji 

e)  bunların hamısı doğrudur 

 

 91. A.Samuelsonun fikrincə bu modeldə dövlətin özü birbaşa yüksək miqyasda sahibkarlıq 

fəaliyyəti göstərir bu hansı modeldir  

 

 

a)  fransa modeli  b)  amerika modeli 

c)  yapon modeli 

d)  isveç modeli 

e)  alman modeli 

 

 

92. Bu modelin ən əsas xüsusiyyəti sosial iqtiqamətli olmasıdır – bu hansı modeldir?   

a)  isveç modeli 

b)  alman modeli 

c)  yapon modeli 

d)  amerika modeli 

e)  fransa modeli 

 

 93. Burada hərbi xərclərdən imtina edilib və bütün resurslar sənayedə iqtisadi artırm naminə dinc 

məqsədlər uçun istifadə edilir – bu hansı modeldir?  

 

a)  yapon modeli 

b)  alman modeli 

c)  fransa modeli 

d)  cənubi koreya modeli 

e)  isveç modeli 

 

 94. Burada “iqtisadiyyatın mərkəzləşdirilmiş planlaşdırılması” formasından “sosialist planlı 

əmtəə iqtisadiyyati modelinə” keçmişdir – bu hansı modeldir?  

 

a)  çin xalq respublika modeli 

b)  cənubi koreya modeli 

c)  alman modeli 

d)  yapon modeli 

e)  amerika modeli 

 

 95. Ən qısa bir dövrdə geridə qalmış bir ölkədən səanye cəhətdən ən qabaqcıl bir ölkəyə 

çevrilmiş,burada həmçinin dövlətin iqtisadi inkişafa tənzimedici rolu güclüdür – bu hansı 

modeldir?   

 

a)  cənubi koreya modeli 

b)  yapon modeli 

c)  amerika modeli 

d)  isveç modeli 

e)  alman modeli 

96. Birja nədir?  

 

a)  bazar strukturunun еlеmеntidir 

b)  istehsalın təşkilidir 

c)  informasiya fəaliyyətidir d)  qiymətlərin təyinidir 

e)  istehlakın təşkilidir 

 

 

97. Aşağıdakı amillərin hansı tələbi daha çox stimullaşdırılır?   

a)  qiymətin aşağı olması 

b)  əmtəələrin bolluğu 

c)  əmtəələrin çatışmazlığı 

d)  dövlətin sosial yardımı 

e)  insanların tələbatı 

 

 98. Bazar tələbinə təsir etməyən amil: (Sürət 08.06.2011 10:19:26)  

 

a)  istehlakçıların gəlirləri b)  qarşılıqlı əvəz olunan əmtəələrin qiyməti 

c)  ehtiyatların qiyməti 

d)  alıcıların sayı 

e)  istehsalçıların gəlirləri 

 

 99. Bazar insan qruplarının hər hansı məhsula görə daha sıx işgüzar münasibətə girdiyi yerdir və 

bazarın meyarı kimi alıcı və satıcı sıxlığı ön plandadır – bu sözlərin müəllifi hansı iqtisadçı 

alimdir:    

 

a)  U.Cevons 

b)  A.Marşal 

c)  R.Kauz 

d)  A.Smit 

e)  C.Keyns 

 

 

100.  Bazar iqtisadiyyatının formalaşması hansı prinsipə əsaslanır:   

 

a)  son hədd prinsipinə b)  xərcin alternativ seçim prinsipinə 

c)  iqtisadi səmərəlilik və ya əlverişlilik prinsipinə d)  hamısına  

e)  heç birinə 

 

 

101.  Bazarın ilkin və baza elementi deyil:   

 

a)  tələb b)  təklif 

c)  rəqabət 

d)  qiymət 

e)  yığım 

 

102.  Lizinq – bu: (Sürət 08.06.2011 10:13:38)   

a)  dövlətlərarası istiqraz vərəqəsidir 

b)  beynəlxalq kreditdir 

c)  beynəlxalq uzunmüddətli kreditdir 

d)  veksel kreditidir e)  maşın və avadanlıqların satışıdır 

 

 103.  Bazar infrastrukturuna aiddir:  

 

 a)  banklar 

b)  yarmarkalar 

c)  valyuta birjaları 

d)  fond birjaları e)  bütün cavablar doğrudur 

 

 104.  Tələb qanunu aşağıdakı hallarda fəaliyyət göstərmir: 

 

a)  əmtəələrin qıtlığı şəraitində  b)  əgər əmtəələrin əvəzedicisi olmazsa 

c)  inflyasiya gözləmələri ilə əlaqədar 

d)  tələbin az keyfiyyətli məhsullardan daha yüksək keyfiyyətli məhsullara keçdiyi 

zaman 


e)  bütün cavablar doğrudur 

 

 105.  Tələb azalarsa, tələb əyrisinin yerdəyişməsi: 

 

 a)  aşağı və sola 

b)  saat əqrəbi istiqamətində dövr edir 

c)  yuxarı və sağa 

d)  saat əqrəbinin əksi istiqamətində dövr edir 

e)  aşağı sağa 

 

 106.  İnfrasrtukturlar öz konkret təyinatlarına görə bir biri ilə sıx münasibətlərdə olanı 

qruplardır ki bunlar hansılardır:    

 

a)  istehsal infrastrukturları b)  sosial infrastrukturlar 

c)  bazar infrastrukturları d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

107.  İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində ən geniş yayılan birja növü:    

a)  əmtəə birjası 

b)  əmək birjası 

c)  valyuta birjası 

d)  fond birjası 

e)  fyuçers birjası 


 

 

108.  bir qayda olaraq “səhmdar cəmiyyəti” formasında təşkil olunan və topdan ticarəti mütəşəkkil tənzimləyən vahid kimi fəaliyyət göstərir bu hansı birja növüdür?  

 

 a)  əmtəə birjası 

b)  əmək birjası 

c)  fyuçers birjası 

d)  fond birjası 

e)  valyuta birjası 

 

109.  Aşağıdakılardan hansı bazar fəaliyyətinə aid deyil:    

a)  ev şəraitində yeməyin hazırlanması 

b)  dövlət tərəfindən işsizliyə görə müavinət 

c)  həyətyanı sahədə öz şəxsi istehlakı üşün tərəvəzin yetişdirilməsi 

d)  bütün cavablar doğrudur 

e)  bütün cavablar doğru deyil 

 

 110.  Təklifin elastikliyi, bu:  

 

a)  EP

P

Q

: 

b)  Exy y

y

x

x

P

P

Q

Q:

 

c)  Ei

i

Q

: 

d)  E

P

P

Q

: 

e)  cavablar doğru deyil 

 

 

111.  Bu birja növü maliyyə bazarı da adlanir,qiymətli kağızların alqı satqısı ilə məşğul olur – bu birjanın hansı növüdür?  

 

 a)  fond birjası 

b)  əmtəə birjası 

c)  əmək birjası 

d)  fyuçers birjası 

e)  valyuta birjası 

 

 112.  Ticarət obyekti olan bu birja növü bazar infrastrukturunda əmtəələrin, valyutaların, 

qiymətli kağızların müddətli göndərilməsi üçün müqavilə bağlayır – bu hansı birja növüdür: 

 

 

 a)  fyuçers 

b)  valyuta 

c)  fond 

d)  əmtəə e)  əmək 

 

 113.  İş qüvvəsinə olan tələbi və təklifi təhlil edir,proqnazlaşdırır,məşğulluğun proqramını 

hazırlayır,işsizliyin qeydiyyatını aparmaqla birgə onlara müavinət verir – bu hansı birja 

növüdür:    

 

a)  əmək birjası 

b)  əmtəə birjası 

c)  fond birjası 

d)  fyuçers birjası 

e)  valyuta birjası 

 

 

114.  İnformasiya biznesin hansı tərkibi ilə səciyyələnir:   

a)  informasiya resursları 

b)  texnoloji informasiya 

c)  idarəetmədə kompyüter sistemi və kommunikasiya vasitələri d)  hamısı ilə 

e)  heç biri ilə 

 

115.  Antiinhisar qanunvericiliyi ilk növbədə istiqamətlənib:   

 

a)  ÜDM artırılmasına b)  tələbin artırılmasına 

c)  vergilərin azaldılmasına 

d)  mənfəətin tənzimlənməsinə 

e)  rəqabətlilik şəraitinin yaradılmasına 

 

 116.  Aşağıda göstərilənlərdən hansı xalis rəqabətin şərti hesab edilmir:  

 

 a)  firma bazara hakim deyil 

b)  firma maksimum mənfəət almağa meyllidir 

c)  firma uzunmüddətli vaxtda mənfəət ğötürür 

d)  hamısı düzdür 

e)  hamısı səhvdir 

 

 117.  Istehsal inhisarı:  

 

a)  istehsalın ən uğurlu şəraitinin təmin olunması b)  müəyyən növ məhsul istehsalının az sayda istehsalçıların əlində cəmlənməsi 

c)  daha uğurlu satış bazarını formalaşdırmaq 

d)  istehsalçı müəssisələrin birliyi 

e)  hamısı doğrudur 

 

 

118.  Texnoloji cəhətdən müxtəlif müəssisələrin birləşməsinə nə deyilir:   

 

a)  Diversifikasiya b)  konqlomerasiya 

c)  Kartel 

d)  Sindikat 

e)  Konsern 

 

119.  Bİr biri ilə istehsal əlaqələri olmayan nəinki müxtəlif növ istehsallara həmçinin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində mənsub firmaların vahid maliyyə rəhbərliyi altında 

birləşən məfhumlar:  

 

 

a)  Konqlomeratlar   b)  Kartel 

c)  Sindikat 

d)  Konsern 

e)  Trestlər 

 

 

120.  Eyni şəraitdə fəaliyyət göstərən müstəqil müəssisələr arasında əldə edilən qiymətlər,istehsal payları və satış bazarlarına dair razılaşmalar əldə edənlər:    

 

a)  Kartel 

b)  Sindikat 

c)  Konsern 

d)  Konqlomeratlar 

e)  Trestlər 

 

 

121.  İnhisarlaşmanın nisbətən yüksək forması olub,eyni sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələrin birliyidir:    

 

a)  Sindikatlar 

b)  kartel 

c)  konsern 

d)  trestlər 

e)  konqlomeratlar 

 

122.  İnhisar elə bazar strukturudur ki, orada:   

a)  sahələrə giriş maneələri praktiki olaraq dəf edilməzdir 

b)  ancaq bir alıcı fəaliyyət göstərir 

c)  öz aralarında rəqabət aparan istehsalçıların sayı da böyük deyil 

d)  məhsulun qiyməti üzərində nəzarət yoxdur 

e)  bütün cavablar doğrudur 

 

 123.  Aşağıdakılardan xalis bazar rəqabətini səciyyələndirməyəni seçin:  

 

 a)  əmtəələrin birinci olması 

b)  bazara girişin azad və sadə olması 

c)  satıcılar qiymətə təsir edə bilmir 

d)  bazar təklifinin çox hissəsini ayrıca şirkətlər təmin edir 

e)  bazara çıxışın azad və sadə olması 

 


 

124.  Sahədə yalnız bir firma fəaliyyət göstərən bazar quruluşu:  

 

a)  xalis inhisar 

b)  inhisarçı rəqabət 

c)  təkmil rəqabət 

d)  oliqopoliya 

e)  duopoliya 

 

 125.  Çoxsahəli nəhəng korporasiyalardır və sənaye inhisarlarının aparıcı formasına çevriliblər: 

 

  

a)  konsernlər 

b)  sindikatlar 

c)  trestlər 

d)  konqlomeratlar 

e)  kartel 

 

 126.  Eyni sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar arasında əmtəə istehsalının və satışının daha 

əlverişli şərtləri ilə əlavə mənfəət əldə etmək uğrunda aparılan rəqabət:  

 

 

a)  sahədaxili rəqabət b)  xalis rəqabət 

c)  inhisarçı rəqabət 

d)  oliqopoliya 

e)  sahələrarası rəqabət 

 

 

127.  Bazar modelinin əsas cəhətlərindən biridir və bir birindən asılı olmayaraq fəaliyyət göstərən çoxlu sayda satıcıların mövcud olması ilə fərqlənən rəqabət:  

 

a)  xalis rəqabət 

b)  inhisarçı rəqabət 

c)  oliqopoliya 

d)  sahələrarası rəqabət  

e)  sahə daxili rəqabət 

 

 

128.  Müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələr arasında öz kapitallarına görə daha yüksək mənfəət normasına mailk olan rəqabət:   

 

a)  sahələrarası rəqabət 

b)  xalis rəqabət 

c)  inhisarçı rəqabət 

d)  sahədaxili rəqabət 

e)  oliqopoliya 

 

129.  Monopolist rəqabətli bazar modelinin təkmil rəqabətli modeldən fərqli cəhəti:   

a)  bazarda çoxlu sayda firmaların iştirakı b)  tək bir məhsulun istehsal olunması 

c)  başqa kapitalların axınına şəraitin olmaması 

d)  müxtəlif bazarlarda güclü rəqabətin olması 

e)  firmanın məhsuluna tələb əyrisinin elastikliyinin olmaması 

 

 130.  Hesab edilir ki, mükəmməl rəqabət anlayışı:  

 

 a)  ölkədə fəaliyyət göstərən əmtəə istehsalçılarının, qeyri həmcins məhsul buraxanların 

sayı çoxdur 

b)  çoxlu sayda firmaların buraxdığı əmtəələr standartlaşdırılıb 

c)  buraxılan məhsulun ancaq bir alıcısı var 

d)  bazara giriş maneəsizdir 

e)  bazar haqqında satıcılar və alıcıların informasiyası məhduddur 

 

 131.  Eyni məhsulun müxtəlif satıcılara müxtəlif qiymətlərlə satışı, bu:   

 

a)  elmi-texniki bəhsləşmə b)  qiymət ayrı-seçkiliyi salınması (diskriminasiya) 

c)  qeyri-qiymət ayrı- seçkiliyi 

d)  sənaye-istehsal bəhsləşməsi 

e)  bütün cavablar doğrudur 

 

 

132.  Rəqabət-bu:   

a)  istehsalçıların ən yüksək mənfəət uğrunda mübarizəsi 

b)  hər hansı bir sahədə yüksək nəticələrə nail olmaq uğrunda iqtisadi bəhsləşmə 

c)  istehlakçıların ən ucuz qiymətə əmtəələri almaq hüququnu qazanmaq üçün mübarizə 

d)  bazarın hərəkətləndirici qüvvəsi 

e)  fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlərin davranışını təyin edən hüquqi və norma 

sistemi 

 

 133.  Bazar modelinin ən səciyyəvi xüsusiyyətləri bu formada cəmlənib,burada sahə bir 

firmadan, yaxud inhusardan ibarətdir:  

 

a)  xalis inhisar 

b)  xalis rəqabət 

c)  oliqopoliya 

d)  inhisarçı rəqabət 

e)  sahələrarası rəqabət 

 

 134.  Məhsulun əsas hissəsi bir neçə iri firma tərəfindən istehsal edildiyi bazar strukturuna nə 

deyilir?    

 

a)  oliqopoliya 

b)  xalis rəqabət 

c)  inhisarçı rəqabət 

d)  xalis inhisar e)  sahədaxili rəqabət 

 

 135.  Dövlətin anti inhisarlara qarşı mütəşəkkil şəkildə həyata keçirdiyi antiinhisar 

fəaliyyətinin başlanğıcını neçənci ildə hansı dövlət qoyub?  

 

 

a)  1890-cı ildə ABŞda b)  1889-cu ildə Almaniyada 

c)  1895-ci ildə Fransada 

d)  1894-cü ildə İngiltrərədə 

e)  1991-ci ildə Yaponiyada 

 

 

136.  Kleyton qanunu ABŞ-da neçənci ildə qəbul olunmuşdur:   

a)  1914-cü ildə 

b)  1911-ci ildə 

c)  1915ci ildə 

d)  1912ci ildə 

e)  1913cü ildə 

 

137.  Istehsal amillərindən birinin qiyməti dəyişdikdə istehsal xərclərində nə dəyişir?     

a)  hökmən orta xərclər dəyişməlidir  

b)  hökmən son hədd xərcləri dəyişməlidir  

c)  a və b doğrudur  

d)  dəyişiklik baş vermir 

e)  orta xərclər sabit qalır 

 

 

138.  Riyazi metod vasitəsilə firmanın istehsal fəaliyyətini əks etdirən kəmiyyət göstəricilərini müəyyən etməklə qiymətlə istehsalın və satışın həcmi arasında,firmanın son istehsal xərci ilə 

son gəliri arasındakı optimal nisbəti hansı nəzəriyyənin nümayəndələri müəyyənləşdirmişlər: 

 

 


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 412,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə