İran nümayəndə heyəti atu- da qonaq oldu qiş İmtahan sessiyasina start veriLDİYüklə 12,44 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/33
tarix30.12.2021
ölçüsü12,44 Mb.
#1955
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
2

4

5

Азярбайъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийев  Dünya 

Azərbaycanlılarının  Həmrəylik  Günü  və  Yeni  il  münasibətilə 

Azərbaycan xalqına мцраъият цнванлайыб. Мцраъиятдя дейилир:

«-Hörmətli xanımlar və cənablar!

Əziz həmvətənlər!

Азярбайъан Тибб Университетинин ректорлуьу

Щямкарлар Иттифагы Комитяси Университетин бцтцн ямяк­

дашларыны, о ъцмлядян профессор­мцяллим щейятини вя 

тялябялярини Дцнйа Азярбайъанлы ларынын Щямряйлийи 

Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля тябрик едирляр!
http://www.amu.edu.az

31 dekabr 2014-ъц ил

2

Bundan 


sonra 

iclasın 


gündəliyi  diqqətə  çatdırıldı. 

Tədris  Metodik  və  İnnovasiya 

şöbəsinin  müdiri,  professor 

Akif  Qurbanovun  “Azərbaycan  

Tibb    Universitetində  təhsil  

islahatlari    və    onun    həyata 

keçirilməsində    kollektiv  qarşı-

sında  duran  vəzifələri”  barədə 

hesabatı dinlənildi.

A.Qurbanov  2012-2014  –

cü  illəri  əhatə  edən  hesabat 

məruzəsində  bildirdi  ki,    1999-

cu  ildə  Avropanın  29  ölkəsi 

“Boloniya  bəyannaməsi”  im-

zalamaqla  Avropada  vahid  ali 

təhsil  məkanının  formalaşdırıl-

ması üçün fəaliyyət prinsiplərini 

müəyyən etmişdir. Azərbaycan 

bu  “Bəyannamə”yə  2005-ci 

ildə  qoşulmuşdur.  2006-cı  ildə 

ATU-nun  rektoru,  akademik 

Ə.Əmiraslanovun  əmri və Bö-

yük Elmi Şuranın qərarı ilə tib-

bi-biologiya  fakültəsində  tədris 

kredit  sistemi  üzrə  təşkil  edil-

mişdir.


Avropa  Kredit  Sisteminə 

keçməsi 


ilə 

əlaqədar 

Azərbaycan 

Tibb 


Universitetində  artıq  10  ilə  ya-

xındır  ki,  təhsil  islahatlarının 

başlandığını  və  bu  yönümdə 

qısa müddət ərzində xeyli işlər 

görüldüyünü  söyləyən  şöbə 

müdiri    aparılan  islahatların 

tədrisin  təşkilindən  tutmuş, 

qiymətləndirmə 

meyarlarına 

qədər  bütün  tədris  prosesini 

əhatə etdiyini vurğuladı. 

Qeyd  etdi  ki,  tədris  prosesi-

nin  metodik  təminatını  daha 

da  təkmilləşdirmək,  təhsil  isla-

hatlarının  həyata  keçirilməsini 

intensivləşdirmək 

məqsədilə 

Azərbaycan 

Tibb 

Univer-


sitetinin 

rektoru 


akademik 

Ə.Əmiraslanovun müvafiq əmri 

ilə  tədris-metodik  şöbənin  adı 

dəyişdirilərək  “Tədris-metodik 

və  innovasiya  şöbəsi”  ad-

landırılmışdır.  Son  üç  ildə  bu 

şöbə  tibb  təhsilində  islahat-

lar  istiqamətində  bir  çox  işlər 

görmüş  və  müəyyən  tədbirlər 

həyata keçirmişdir.

Tibb  Universitetində  kredit 

sistemi ilə tədrisə yenicə başla-

mış kafedraların əməkdaşlarına 

metodik  kömək  məqsədilə  26 

sentyabr 2013-cü ildə keçirilən 

treninqdə  müəllimlərə  Avropa 

Kredit  Transfer  sistemi  üzrə 

tədrisin  prinsipləri,  təşkili  haq-

qında məlumatlar çatdırılmışdır.

  Tədris-metodik  və  innova-

siya  şöbəsi  yeni  yaradıldığı 

dövrdə  Tibb  Universitetində 

tələbələrin biliyi artıq test üsulu 

ilə  qiymətləndirilməyə  başla-

nılsa  da,  tərtib  edilən  testlərin 

keyfiyyətinin  qənaətbəxş  ol-

maması  səbəbindən  çoxsaylı 

apellyasiyalar  müşahidə  edi-

lirdi.  Elə  buna  görə  də  İnno-

vasiya  şöbəsi  ilk  olaraq  bu 

çətinliyin  həlli  üçün  fəaliyyətə 

başlamışdır.  Tezliklə  imtahan 

testlərinin  tərtibinə  metodik 

kömək  məqsədilə  “Test  tapşı-

rıqlarına  olan  tələblər,  onların 

tərtibi  qaydaları  və  eksperti-

zası”  adlı  metodik  tövsiyələr 

universitet 

müəllimlərinin 

istifadəsinə  verildi  (2012-ci  il). 

Bundan  əlavə,  bütün  kafedra-

ların müəllimlərilə 2012-ci il 3-5 

oktyabr  tarixlərində  test  tapşı-

rıqlarının  tərtibinə  dair  təlimlər 

keçirilmişdir. Bu təlimlərdə test 

tapşırıqlarının  müasir  təhsil 

sistemində  rolu,  onların  tərtib 

olunma  qaydaları,  ekspertizası 

və  test  üsulu  ilə  imtahanların 

aparılma  qaydaları  haqqında 

məlumatlar verilmişdir.

Elə  həmin  ildən  başlaya-

raq  imtahan  testlərinin  eks-

pertizası  və  qəbulunda  bir 

sıra  dəyişikliklər  aparılmışdır. 

Belə  ki,  kafedralarda  tərtib 

edilmiş  testlər  əvvəlcə  İnno-

vasiya  şöbəsində  ilkin  eks-

pertizadan  keçirildikdən  sonra 

Virtual  Test  Mərkəzində  fənn 

müəllim-ekspertləri  tərəfindən 

son  ekspertizadan  keçirilir  və 

ancaq  bundan  sonra  imta-

hanlarda  istifadə  edilir.  İmta-

han  testlərinin  ekspertizası  və 

qəbulunda  bu  cür  dəyişikliklər 

test  tapşırıqlarının  obyektivli-

yini  xeyli  artırmış  və  beləliklə, 

imtahanlardan  sonra  apell-

yasiyaların  sayı  əhəmiyyətli 

şəkildə  azalmışdır.  Test  tap-

şırıqlarının  təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində oxşar tədbirlərin 

gələcəkdə 

də 

davam 


etdirilməsi nəzərdə tutulur.

Son 


illər 

ərzində 


Universitetdə  təhsil  islahatla-

rı  istiqamətində  məqsədyönlü 

fəaliyyətin  davam  etdirildiyi-

ni  bildirən  natiq  qeyd  etdi  ki, 

Türkiyə  Ege  Universitetinin 

Tibb təhsili kafedrasının müdiri, 

professor  Xalil  İbrahim  Durak 

Səhiyyə Nazirliyi Səhiyyə Sek-

torunda  İslahatlar  layihəsinin 

dəstəyi ilə 2012-ci il 13-18 sent-

yabr  tarixində  Tibb  Universite-

ti  müəllimlərinin  bir  qrupu  ilə 

“Tibb təhsilində müasir tenden-

siyalar” və 2013-cü il 8-12 aprel 

tarixində “Klinik tədris və baca-

rıqların qiymətləndirilməsi” adlı 

təlim  kursu  keçmişdir.  Hər  iki 

kursun  sonunda  dinləyicilərə 

sertifikatlar verilmişdir. 

A.Qurbanov  peşə  bacarıq-

larına  malik  olmadan  yüksək 

ixtisaslı  həkim  kadrları  ha-

zırlamağın  qeyri  mümkün-

lüyünü 


diqqətə 

çatdıraraq 

bildirdi  ki,  həkimlik  fəaliyyəti 

nəzəri  biliklərin  təcrübi,  ya-

xud  klinik  bacarıqlar  (peşə 

vərdişləri)  ilə  birgə  tədrisini  və 

qiymətləndirilməsini  tələb  edir. 

Bu  bacarıqların  əksəriyyəti 

tələbələrdə peşə vərdişlərin for-

malaşması ilə müşayiət olunur, 

yəni tələbə müəyyən bir baca-

rığa malik olduqdan sonra onu 

peşə vərdişi səviyyəsinə qədər 

təkmilləşdirməlidir.    Beləliklə, 

tələbələr  təhsil  müddətində 

təcrübi,  yaxud  klinik  bacarıq-

lar  (peşə  vərdişləri)  də  əldə 

etməlidirlər. 

Bunu  nəzərə  alaraq  Tibb 

Universitetində  gələcək  həkim 

kadrların  peşəkarlığını  artır-

maq  məqsədilə  bacarıqların 

tədrisinə başlanmışdır. Hazırda 

təcrübi  və  klinik  bacarıqların 

tədrisi  və  qiymətləndirilməsi 

diqqət  mərkəzində  qalmaq-

dadır.  Universitet  rektorunun 

müvafiq  əmri  ilə  hər  bir  ixti-

sas  istiqamətində  müvafiq 

fənlərdən  lazım  olan  mini-

mum  bacarıqların  tədrisini  və 

qiymətləndirilməsini 

həyata 

keçirmək  üçün  əmr  imzalan-

mışdır.  Əmrə  müvafiq  olaraq 

müəyyən  fənlərdən  10  ba-

carıq  siyahısı  hazırlanmış-

dır  ki,  bu  bacarıqlar  gündəlik 

dərslərdə  tələbələrə  öyrədilir 

və  hər  bir  bacarığa  1  bal 

verilməklə 

qiymətləndirilir, 

yəni  bacarıqlar  öyrədilən  fən-

lərdən  cari  qiymətləndirmə 

üçün  nəzərdə  tutulmuş  30  ba-

lın  10  balı  məhz  bacarıqların 

qiymətləndirilməsinə  ayrılmış-

dır.


Şöbənin  əməkdaşlarının  Ba-

loniya  prosesi  üzrə  tədrisin 

keyfiyyətinin  yüksəldilməsinə 

dair bəzi beynəlxalq layihələrdə 

də  iştirak  etdiyini  bildirən 

A.Qurbanov  layihələrin  əsas 

məqsədlərini  diqqətə  çatdır-

mışdır.


  Azərbaycan  Tibb  Univer-

siteti  mərkəzi  ofisi  Londonda 

yerləşən  QS  World  Univer-

sity  Rankings  Qlobal  reytinq 

sistemində  qeydiyyatdan  keç-

mişdir.  Bu  prosesdə  İnnovasi-

ya  şöbəsi  Beynlxalq  əlaqələr 

şöbəsi ilə birlıkdə iştirak etmiş-

dir. Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, dünyada ilk 500 yerdə duran 

universitetlər sırasında cəmi bir 

neçə tibb universiteti var.

Təhsil  islahatları  sahəsində 

qarşıda  duran  vəzifələrdən 

söhbət açan şöbə müdiri bildir-

di ki, yekun qiymətləndirmələrin 

aparılması 

üçün 


tərtib 

edilən  testlərin  keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi,  test  bankının 

yaradılması  zəruridir.  Eyni  za-

manda  bacarıqların  tədrisinə 

və 


tələbə 

məmnunluğuna 

diqqət  artırılmalıdır.  Hər  bir 

tələbə onun bacarığının obyek-

tiv  qiymətləndiriləcəyinə  əmin 

olmalıdır.

Müalicə  işi  ixtisası  üzrə  ye-

kun  Dövlət  attestasiyası  üçün 

Bacarıq  imtahanlarına  (OSKİ) 

hazırlığın  yüksək  səviyyədə 

aparılmasına,  universitetin  veb 

saytının 

təkmilləşdirilməsinə 

də  toxunan  məruzəçi  diqqətə 

çatdırdı ki, Tibb Universitetində 

həllini  gözləyən  məsələlərdən 

biri də dərslik və dərs vəsaitləri 

ilə  əlaqədardır.  Son  illər  bu 

sahədə  mühüm  işlər  görülsə 

də,  bəzi  fənlərdən  dərsliklərin 

keyfiyyətini    hələ  də  tam 

qənaətbəxş  hesab  etmək  ol-

maz.

Universitetin  tədris  işləri üzrə  prorektoru  Sabir  Əliyev, 

tədris  hissə  müdiri  Nəsimi 

Qasımov,  tibbi  profilaktika 

və  tibbi  biologiya  fakültəsinin 

dekanı  Aydın  Məmmədov, 

beynəlxalq  əlaqələr  şöbəsinin 

müdiri  Rəhimə  Qabulova,  ka-

fedra  müdirləri  Arif  Əfəndiyev, 

Ədalət  Həsənov  və  Çingiz 

Rəhimov  hesabatı  qənaətbəxş 

qiymətləndirərək  tədris  is-

lahatları  ilə  bağlı  fikirlərini 

və  təkliflərini  şura  üzvləri  ilə 

bölüşdülər.

Ə.Əmiraslanov 

müzakirə-

lərə  yekun  vuraraq  məruzə  və 

çıxışlarda  səslənən  fikirlərə 

münasibətini  açıqladı:  “Bi-

zim  üçün  son  dərəcə  mü-

hüm  əhəmiyyət  kəsb  edən  bir 

məsələni müzakirə edirik. Neçə 

illərdir  ki,  tədris  kredit  sistemi 

ilə  aparılır,  ancaq    bu  sistemi 

Avropada  tətbiq  edildiyi  kimi 

Azərbaycana köçürmək olmaz. 

Müəyyən  xüsusiyyətlər  nəzərə 

alınmalı, dəyişikliklər aparılma-

lıdır.  Tədris  elə  bir  sahədir  ki, 

burada  nə  tələskənliyə,  nə  də 

gecikməyə  yol  verilməməlidir. 

Əgər  yadınızdadırsa,  başqala-

rının  təcrübəsini  öyrənərək  bu 

sistemə  ən  gec  keçənlərdən 

biri biz olduq”. 

Xüsusilə,  tələbəyə  semestr 

boyu verilən 50 balla bağlı nara-

zılıqların  olduğunu  vurğulayan 

rektor bəzi kafedra müdirlərinə 

kəskin iradlarını bildirdi. Köhnə 

qaydada 

çoxsəhifəli 

refa-

ratlar  yazdırmaqla  tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyin müm-

künsüzlüyünü  dilə  gətirən  rek-

tor bildirdi ki, bu işə yaradıcı ya-Yüklə 12,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə