İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fizikiYüklə 1,39 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/17
tarix22.02.2017
ölçüsü1,39 Mb.
#9173
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

"İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, 

kimyəvi, bioloji və habelə insanın sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud olan 

əmək şəraitli istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə

 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

 

 Azərbaycan  Respublikası  Əmək  Məcəlləsinin  92-ci  maddəsinin  birinci  hissəsinə  uyğun  olaraq  Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

 

1.

    "İşçilərə  həftə  ərzində  36  saatdan  çox  olmayan,  qısaldılmış  iş  vaxtı  müəyyən  edilən  əmək  şəraiti  fiziki,  kimyəvi, 

bioloji  və  habelə  insanın  sağlamlığı  üçün  zərərli  olan  digər  ağır  istehsalat  amilləri  mövcud  olan  əmək  şəraitli 

istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

2.    

Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

 

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  A.RASİZADƏ

 

 Bakı şəhəri, 6 noyabr 2004-cü il

 

№175 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2004-cü il 6 noyabr tarixli 175 nömrəli qərarı ilə 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

  

İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki,  kimyəvi, bioloji  və  habelə  insanın  sağlamlığı  üçün  zərərli  olan  digər  ağır  istehsalat  amilləri  mövcud  olan  əmək  şəraitli 

istehsalatların, peşə və vəzifələrin

 

 

 S İ Y A H I S I

 

  

  

    

  

    

Sıra


 

№ si


 

İstehsalatların, peşə və vəzifələrinin adı

 

Qısaldılmış  

iş həftəsinin 

müddəti 

(saatla)


 

1

 2

 

3 

 

  

 

  

 

  

 

  

1

 1.

       


DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİ 

  

METALLURGİYA İSTEHSALI ÜÇÜN QARA VƏ ƏLVAN METAL-LARIN VƏ DİGƏR FAYDALI QAZINTI YATAQLARININ TƏDQİQ EDİLMƏSİ, 

ÇIXARILMASI, SADALANAN QAZINTILARIN İSTİFADƏSİ ÜÇÜN 

ŞAXTALARIN, MƏDƏNLƏRİN, KARXANA-LARIN TİKİNTİSİ, ELƏCƏ 

DƏ GEOLOJİ KƏŞFİYYATDA DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİ. 

YERALTI DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİ 

Aşağıdakı yeraltı işlərdə məşğul olan bütün peşələrin fəhlələri: 

a) istismar olunan və tikilməkdə olan şaxtaların (mədənlərin) və lağım 

yollarının, eləcə də geoloji kəşfiyyatda............................................................... 

36

     

  

    

  

b)

  nəm şəraitdə şaxtaların səthindən dibə qədər olan şaquli hissələrinin 

qazılması və dərinləşdirilməsində..................................................... 

.............................. 

c)

  +26"C və daha yüksək temperatur şəraitində............................. 

.............................. 

İş  görülən  zaman  tərkibi  10%  və  daha  artıq  silisium  4-oksiddən  ibarət  olan 

filiz və süxurlardan toz yaranan yeraltı dag-mədən işləri 

Bunkerin  və  yaxud  hezenokun  dəmir  qəfəslərində  iri  daşların  xırdalanması  ilə 

məşğul 


olan 

bunkerçi............................................................................. 

.............................. 

Buruq qurğusunun qazmaçısı.............. ,............................................. 

  

36 


36 

  

    

36 


36 

36 


36 

  


  10 


  

  

    

11 


  

12 


  

13 


14 

15 


16 

17 


18 

19 


20 

  

21 22 

23 


24 

  

25 26 

  

27   

  

28   

29 


  

30 


  

  

31 32 

33 


34 

  

35   

36 


37 

  

38 39 

  

  40 

  

41 42 

  

43 44 

  

45 46 

  

47 .............................. 

Şpur qazmaçısı............................. .......................................................... 

............................... 

Partladıcı.................................................................................................... 

............................... 

Quyu diblərində filiz və süxurların yığılmasında məşğul olan avtomobil 

sürücüsü   

.................................................................................................. 

.............................. 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərindəki işlərlə məşğul olan qaz qaynaqçısı . 

Təmizlənən quyu dibinin dağ-mədan fəhləsi................................. 

............................... 

Xırdalayıcı................................................................................................. 

.............................. 

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi? 

a)

     işlənmiş sahələrin dayaqlarla möhkəmləndirilməsində...........................................  

b)

  dağ-mədən kütləsinin doldurulmasında, daşınmasında və boşaldılmasında...    

c)  dağ-mədən kütləsinin buraxılışında............................................ .............................. 

ç) fəaliyyətdə olan quyu diblərində ................................................... 

............................... 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində markşeyder və geoloji işlərdə ölçmə 

işi 


ilə 

məşğul 


olan.................................................................................... 

............................... 

Mədən  yerlərinin  möhkəmləndirilməsi  və  təmiri  ilə  məşğul  olan  dayaqvuran 

fəhlə.............................................................................................................. 

............................... 

Lyukçu  ...................................................................................................... 

............................... 

Vaqonçeviricinin idarə edilməsi ilə məşğul olan vaqonçeviricinin maşinisti 

Dağ-mədən kombaynının maşinisti   ........................... ................... 

..............................

 

Konveyer maşinisti   ............................................................................... .............................. 

Yükləyici maşının maşinisti................................................................ 

............................... 

Yükləyici-çatdırıcı maşının maşinisti............................................... ............................... 

Skreper-bucurqadının maşinisti......................................................... 

............................... 

Quyu  diblərində  filiz  və  süxurların  yığımı  ilə  məşğul  olan  buldozer  maşinisti, 

yükləyici-çatdırıcı maşının maşinisti, ekskavator maşinisti .......................... 

Elektrovoz maşinisti............................................................................... 

............................... 

Qidalandırıcının maşinisti (motorist)............................................... 

............................... 

Çevirici........................................................................................................ 

.............................. 

Quyu dibində filizin qoparılması və nümunələrin götürülməsi ilə məşğul 

olan 


nümunəgötürən.............................................................................. 

.............................. 

Qazmaçı...................................................................................................... 

.............................. 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində yolların və avtomobil yollarının 

salınması və təmiri ilə məşğul olan yol fəhləsi.............................. 

............................... 

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan liftçi: 

a)

    


skiplərin qəbulunda-boşaldılmasında   ...................................... 

............................... 

b)

    


dozatordan skiplərin yüklənməsində   ........................................ 

............................... 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərindəki işlərlə məşğul olan təmirçi-

çilingər   ....................................................................................................................... 

............................. 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işləyən növbətçi və avadanlığın təmiri 

üzrə elektrik çilingəri (çilingər)............................................................ 

.............................. 

Fəaliyyətdə   Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işləyən əllə elektrik 

qaynaqçısı  ..........  

36 

  

36 36 

  

36 36 

36 


36 

  

36   

36 


36 

  

36 36 

36 


36 

36 


  

36 


36 

36 


36 

  

36 36 

  

36   

36 


36 

  

36   

36 


36 

  

  36 

36 


36 

  

36   

36 


36 

  

36 36 

  

36 36 

  

36 36 

  

36   

  

36 36 

  

36   

  

  

    

48 


  

49 


  

  

    

  

    

  

    

  

    

    

  

    

        

      

10 


  

  

  11 

  

    

  

    

12 


13 

  

  14 

15 


16 

17 


18 

19 


20 

21 


22 

23 


  

Yeraltı üsulla civə filizlərinin çıxarılması 

Buruq qurğusunun maşinisti və şpur qazmaçısı   ....................... .............................. 

Partladıcı.................................................................................................... 

............................. 

Təmizlənən quyu dibinin dağ-mədən fəhləsi    ............................. 

.............................. 

Bərkidici materialların şaxtaya gətirilməsi ilə məşğul olan yeraltı dağ-mədən 

fəhləsi.......................................................................................................... 

............................. 

Mədən yerlərinin möhkəmləndirilməsi və təmiri ilə məşğul olan dayaqvuran 

fəhlə  ............................................................................................................ 

............................ 

Lyukçu  ...................................................................................................... 

............................. 

Filiz və süxurların yığımı ilə məşğul olan yükləyici maşının maşinisti və 

skreper bucurqadının maşinisti.......................................................... 

............................... 

Konveyer və elektrovoz maşinisti....................................................... 

............................... 

Aşağıdakı işlərdə məşğul olan çevirici: 

a)

    yeraltı bunkerlərdə vaqonların ellə boşaldılmasında   ........... .............................. 

b)

 çeviricinin köməyi ilə vaqonların boşaldılmasında   .............. ............................... 

Vaqonetlərin əllə sürülüb gətirilməsi və aparılması ilə məşğul olan yeraltı dağ-

mədən fəhləsi   ......................................................................................... 

.............................. 

Qazmaçı   .................................................................................................. 

.............................. 

Yolların və avtomobil yollarının salınması və təmiri ilə məşğul olan yol 

fəhləsi    ....................................................................................................... 

.............................. 

Dağ-mədən kütləsinin buraxılışı ilə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi 

Növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə təmirçi-çilingər və elektrik çilingəri 

(çilingər)...................................................................................................... 

.............................. 

Dozatordan skiplərin yüklənməsində məşğul olan liftçi............ .............................. 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində məşğul olan elektrik avadanlıqlarına 

xidmət üzrə elektrik montyoru............................................................ 

.............................. 

Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində məşğul olan elektrik avadanlıqlarının 

təmiri üzrə elektrik montyoru.............................................................. 

.............................. 

  

İstismar olunan və tikilməkdə olan karxanalar, açıq dağ-mədən,  eləcə də dağ-mədən şaxta səthi işləri və geoloji kəşfiyyat 

5 metrdən artıq dərinlikli şurfların qazılmasında üst qatlarda qazma ilə 

məşğul olan qazmaçı   ........................................................................... 

............................ 

Dəniz səviyyəsindən 1500 metrdən yüksək işləri yerinə yetirən fəhlələr 

və 


mütəxəssislər    

................................................................................... 

............................... 

  

II. GEOLOJİ KƏŞFİYYAT İŞLƏRİ Pyezooptik xammalın zənginləşdirilməsi 

Bilavasitə  pyezooptik  xammalın  zənginləşdirilməsində  tam  iş  günü  məşğul 

olan 

bütün 


peşələrin 

fəhlələri 

və 

mütəxəssisləri............................ ............................... 

  

III. METALLURGİYA İSTEHSALATI  A. QARA METALLURGİYA 

  

Zənginləşdirmə, xırdalama-çeşidləmə, briket və aqlomerasiya müəssisələri, sexləri, qara metallurgiyada filiz və qeyri-filiz 

qazıntılarının yandırılması 

  

Tərkibi  10%  və  daha  çox  sərbəst  silisium  4-oksiddən  ibarət  olan  qara  metal 36 

  

    

  

36   

36 


  

  

    

36 


  

  

    

  

    

  

    

  

  36 

  

36   

36 


  

  

36   

36 


  

36 


  

36 


  

36 


  

36 


  

  

  36 

  

    

  

    

  

36   

36 


36 

36 


36 

36 


  

36 


36 

36 


36 

24 

25 


26 

  

    

  

27   

  

    

  

28 29 

  

30   

31 


  

  

32   

33 


  

34 


35 

  

36   

37 


38 

  

    

  

39 40 

  

    

  

41 42 

43 


44 

45 


46 

47 


48 

49 


  

50 


51 

52 


53 

54 


55 

56 


57 

58 


59 

60 


61 

62 


63 

filizinin və flüoritin quru üsulla doğranması, xırdalanması, üyüdülməsi 

və şixtalanması ilə məşğul olan zənginləşdirmə və xırdalama-çeşidləmə 

müəssisəsi,  mədən,  şaxta  və  metallurgiya  müəssisəsində  bütün  peşələr  üzrə 

fəhlələr 

və 


ustalar..................................................................................... 

.............................. 

3%-dən az nəmliyə kimi qurudulmuş filizin dəmir yolu vaqonlarına yüklənməsi 

ilə daim məşğul olan fəhlələr   .................................... ............................... 

Ferroərinti  istehsalı  Örtüklərin  artırılması  ilə  bilavasitə  silisium  ərintilərinin 

əridilməsi üzrə açıq qövs sobalarında məşğul olan qaz qaynaqçısı  . ................ 

Vanadium 5-oksidin əridilməsi prosesinin aparılması ilə məşğul olan əridici 

Şixtanın dozalanması ilə silisium ərintilərinin əridilməsi ilə məşğul olan 

dozalayıcı   

................................................................................................ 

............................... 

Manqan 4-oksidin mazut karbohidrogenləri ilə bərpasında məşğul olan 

kürəçi........................................................................................................... 

............................. 

Açıq  qövslü  sobalarda  silisiumlu  ərintilərin  əridilməsində  daim  və  bilavasitə 

məşğul 


olan 

fəhlələr, 

növbədə 

işləyən 


mütəxəssislər................... 

............................... 

Ferrovanadium istehsalında daim və bilavasitə məşğul olan fəhlələr, növbələrdə 

işləyən 


mütəxəssislər   ........................................................................................................  

Alümintermik  üsulla  metal  xromun  və  xrom  tərkibli  ərintilərin  alınması  il  daim 

və bilavasitə məşğul olan fəhlələr, növbədə işləyən mütəxəssislər 

Silisiumlu ərintilərin əridilməsi üçün şixtanın hazırlanmasında məşğul olan 

şixtaçı  ......................................................................................................................................  

  

Dəmirçi-press istehsal: Domna və marten sobalarının qaz yollarının təmizlənməsi ilə məşğul olan 

fəhlələr......................................................................................................................................  

  

B. ƏLVAN METALLURGİYA Zənginləşmədə və metallurgiya istehsalatında materialların xırdalanması, 

üyüdülməsi və şixtalanması. Əlvan və nadir metalların və tərkibində 10%-dən 

az sərbəst silisium 4-oksid olan filiz materiallarının emalı. 

Gil-torpaq istehsalatında isti bişmənin xırdalanmasında məşğul olan xırdalayıcı 

Gil-torpaq  istehsalında  isti  bişmənin  nəql  edilməsində  məşğul  olan  nəqledən 

fəhlə və qidalandırıcının maşinisti    ..............................................................................  

Qurğuşun istehsalında xırdalayıcı və şixtalayıcı sexlər (bölmələr) 

Bunkerçi........................................................................ 

..........................................................  

Dozalaşdırıcı və xırdalayıcı...............................................................................................  

Kran maşinisti 

(krançı)........................................................................................................  

Skipli qaldırıcının maşinisti..............................................................................................  

Dəyirmanların maşinisti, qidalandırıcının motoristi................................................  

Metallurji avadanlığın təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr 

Yağlayıcı və 

qarışdırıcı........................................................................................................  

Çatıquran.................................................................................................................................  

Nəqledən 

fəhlə........................................................................................................................  

Elevatorçu................................................................................................................................  

Şixtaçı   .....................................................................................................................................  

Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru  .............................................  

Usta............................................................................................................................................  

  

Tərkibində 10% və daha artıq sərbəst silisium 4-oksid olan materialların, əlvan və nadir metal filizlərinin təkrar emalı 

  

Zənginləşdirici müəssisələrin, 

metallurgiya 

zavodlarının, 

şaxtaların 

və 

mədənlərin xırdalama-şixtalama sexlərində (bölmələrində) və yenidən emal sahələrində  məşğul  olan  fəhlə  və  ustalar,  eləcə  də  sadalanan  sexlərdə 

(bölmələrdə)  bütün  iş  günü  ərzində  avadanlıqların  təmiri  ilə  məşğul  olan Yüklə 1,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə