İŞLƏRİ ÜZRƏ Ətraf müHİTƏ TƏSİRİNYüklə 2,99 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/27
tarix01.06.2017
ölçüsü2,99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

DÜNYA BANKININ  
ABŞERONUN BƏRPASI PROQRAMI  
 
 BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU VƏ SURAXANI 
RAYONLARI ƏRAZİLƏRİNDƏ RADİOAKTİV 
TULLANTILARLA VƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ 
TORPAQLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ  
İŞLƏRİ ÜZRƏ  
 
ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİN
 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ HAQQINDA 
HESABAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı 2008 

 
 
 
BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU VƏ SURAXANI RAYONLARI ƏRAZİLƏRİNDƏ RADİOAKTİV 
TULLANTILAR VƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ 
 
2
MÜNDƏRICAT 
MÜQƏDDIMƏ ................................................................................................................................................................. 6
 
I HİSSƏ ............................................................................................................................................................................. 7
 
1.
 
GİRİŞ ......................................................................................................................................................................... 8
 
2.
 
LAYİHƏNİN ƏSASLANDIRILMASI, MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ ............................................................... 9
 
3.
 
ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ ...................... 11
 
4.
 
QANUNVERİCİLİK VƏ NORMATİV BAZA .................................................................................................... 12
 
4.1. ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ SAHƏSİNDƏ MİLLİ QANUNVERİCİLİK VƏ 
NORMATİV AKTLARIN İCMALI ............................................................................... 12 
4.1.1 Milli 
qanunvericilik ....................................................................................................... 12 
4.2 ƏHALİNİN RADİASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNDƏ MİLLİ QANUNVERİCİLİK 
VƏ NORMATİV AKTLARIN İCMALI ........................................................................ 15 
4.3  ƏMTQ SƏNƏDİNƏ MİLLİ TƏLƏBLƏR ........................................................................ 17 
4.4  ƏMTQ SƏNƏDİNƏ DÜNYA BANKININ TƏLƏBLƏRİ............................................... 18 
4.5  ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ MİLLİ STANDARTLAR VƏ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ
......................................................................................................................................... 27 
5.
 
BAKI YOD ZAVODUNDA TARİXİ SƏNƏDLƏRİN QISA İCMALI:............................................................. 29
 
5.1 BAKI 
YOD 
ZAVODUNUN YARANMA TARİXİ.......................................................... 29 
5.2 YOD 
İSTEHSALINDA İSTİFADƏ OLUNMUŞ TEXNOLOJİ PROSESİN QISA 
TƏSVİRİ. ........................................................................................................................ 30 
5.3  İSTEHSAL EDİLƏN MƏHSULLARIN XARAKTERİSTİKASI.................................... 32 
5.4 TEXNOLOJİ PROSESİN QISA TƏSVİRİ ....................................................................... 33 
5.4.1  Texniki yodun alınması ................................................................................................. 33 
5.4.2  Reaktiv yodun alinması ................................................................................................. 35 
5.4.3  Kalium yodun alınması.................................................................................................. 36 
5.5 TƏMİZLƏYİCI GURĞULAR........................................................................................... 38 
5.6 SU 
TƏCHIZATI VƏ KANALIZASIYA........................................................................... 39 
5.7  İSTİLİK TƏCHİZATI........................................................................................................ 44 
5.8 ELEKTRİK TƏCHİZATI .................................................................................................. 44 
5.9 RABİTƏ ............................................................................................................................. 46 
6.
 
TƏBİİ MÜHİTİN XARAKTERİSTİKASI........................................................................................................... 46
 
6.1 YOD 
ZAVODU 
İSTEHSALAT SAHƏLƏRİNİN YERLƏŞDİYİ ƏRAZİ...................... 46 
6.1.1 Topografiya 
və geomorfologiya .................................................................................... 46 
6.1.2 Geoloji 
xarakteristika .................................................................................................... 47 
6.1.3 Səth suları və yeraltı sular ............................................................................................. 47 
6.1.4  Torpaq örtüyü və dib çöküntüləri .................................................................................. 49 
6.1.5  İqlim göstəriciləri .......................................................................................................... 50 
6.1.6 Flora 
və fauna ................................................................................................................ 55 
6.2 RADİOAKTİV TULLANTILARIN BASDIRILMA MƏNTƏQƏSİNİN INŞASI 
NƏZƏRDƏ TUTULAN ƏRAZİ .................................................................................... 59 
6.2.1 Topografiya 
və geomorfologiya .................................................................................... 59 
6.2.2 Geologiya 
və seysmiklik ............................................................................................... 60 
6.2.3 Səth suları və yeraltı sular ............................................................................................. 61 
6.2.4 Torpaq 
örtüyü ................................................................................................................ 62 

 
 
 
BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU VƏ SURAXANI RAYONLARI ƏRAZİLƏRİNDƏ RADİOAKTİV 
TULLANTILAR VƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ 
 
3
6.2.5 Flora 
və fauna ................................................................................................................ 62 
7.
 
SOSİAL-IQTİSADI MÜHİT.................................................................................................................................. 62
 
7.1 ƏHALİ................................................................................................................................... 62 
7.1.1 Bakı şəhəri ..................................................................................................................... 62 
7.1.2 Abşeron rayonu ................................................................................................................ 73 
7.2 SƏHİYYƏ, TƏHSİL, ƏMƏYİN TƏŞKİLİ.......................................................................... 74 
7.2.1 Əhalinin sağlamlığı .......................................................................................................... 74 
7.2.2. Sosial təminat sistemi ...................................................................................................... 76 
7.2.3. Təhsil ............................................................................................................................... 76 
7.2.4. İdman və istirahət təşkili ................................................................................................. 77 
7.2.5. Əhalinin məşğulluğu ....................................................................................................... 78 
7.2.6. Əməyin mühafizəsi, istehsalat sağlamlığı və təhlükəsizlik texnikası ............................. 79 
7.3  İQTISADİYYAT VƏ TORPAQDAN İSTİFADƏ ............................................................ 80 
7.4   KOMMUNAL XİDMƏTLƏR .......................................................................................... 82 
7.4.1. Enerji təchizatı................................................................................................................. 82 
7.4.2. Su təchizatı və kanalizaciya............................................................................................. 83 
7.5  
TULLANTILARIN 
İDARƏ OLUNMASI ....................................................................... 85 
7.5.1. Bərk məişət tullantıları .................................................................................................... 85 
7.5.2.Bərk sənaye tullantıları..................................................................................................... 85 
7.5.3 Atmosferə zərərli maddələrin atılması ............................................................................. 86 
8.
 
EKOLOJİ RİSKLƏR ............................................................................................................................................. 86
 
8.1 BAKI 
YOD 
ZAVODUNUN 
İSTEHSALAT SAHƏLƏRİ VƏ BİTİŞİK ƏRAZİLƏRDƏ 
ƏTRAF MÜHİTİN ÇİRKLƏNMƏSİNİN VƏZİYYƏTİ............................................... 86 
8.1.1. Radioaktiv tullantılar ....................................................................................................... 86 
8.1.2. Neft tullantıları .............................................................................................................. 128 
8.1.3. Ağır metallar.................................................................................................................. 134 
8.1.4. DİGƏR TULLANTILAR.............................................................................................. 143 
8.2 BASDIRILMA 
MƏNTƏQƏSİNİN İNŞA EDİLDİYİ VƏ BİTİŞİK ƏRAZİLƏRDƏ 
ƏTRAF MÜHİTİN ÇİRKLƏNMƏSİNİN CARİ VƏZİYYƏTİ .................................. 147 
9.
 
LAYİHƏ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ GÖRÜLƏCƏK İŞLƏRİN TƏSVİRİ.................................................................. 147
 
9.1 KÖÇÜRÜLMƏ PLANI.................................................................................................... 147 
9.2  İNŞAAT İŞLƏRİ.............................................................................................................. 148 
9.2.1 Radioaktiv tullantılar üçün basdırılma məntəqəsinin tikintisi........................................ 148 
9.2.2 Ramanı istehsalat sahəsində dayaq divarların tikintisi ................................................... 149 
9.3 REABİLİTASİYA İŞLƏRİ................................................................................................. 149 
9.3.1 Bina 
və qurğuların sökülməsi, tikinti tullantılarının toplanması, daşınması və yığılması
 
149 
9.3.2 Raioaktiv 
tullantıların toplanması, daşınması və basdırılması .................................... 150 
9.3.3 Neft 
tullantılarının və neftlə çirklənmiş qruntların toplanması, daşınması və yığılması
 
151 
9.3.4  Texnogen deqradasiyaya uğramış qruntların, zibillərin və söküləcək asfalt-beton 
örtüklərin toplanması, daşınması və yığılması ........................................................................ 152 
9.3.5 Təmizlənmiş ərazilərin hamarlanması və potensial məhsuldar suxur və münbit torpaq 
qatı ilə örtülməsi ...................................................................................................................... 152 
10. REABİLİTASİYA İŞLƏRİNİN PLANLAŞDIRILMASI................................................................................... 153
 
10.1. ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRİN BƏRPA KRİTERİYALARI.......................................... 153 
10.2. ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRİN BƏRPA VARİANTLARI ............................................. 156 

 
 
 
BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU VƏ SURAXANI RAYONLARI ƏRAZİLƏRİNDƏ RADİOAKTİV 
TULLANTILAR VƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ 
 
4
10.3. ÇİRKLƏNMİŞ ƏRAZİLƏRİN BƏRPA METODLARI: TEXNİKİ VƏ MÜHƏNDİSİ 
ƏSASLANDIRMA ....................................................................................................... 158 
10.3.2. Radioaktiv tullantılarının zərərsizləşdirilməsi............................................................. 159 
10.3.3. Neft tullantılarının zərərsizləşdirilməsi ....................................................................... 160 
10.3.4. İstehsalat sahələrinin təkrar tikinti materiallarından, zibildən və texnogen 
deqradasiyaya uğramış qurğulardan təmizlənməsi.................................................................. 161 
10.3.5. Təmizlənmiş sahələrin hamarlanması, potensial məhsuldar suxur və münbit torpaq qatı 
ilə örtülməsi ............................................................................................................................. 162 
10.4. MÖVCUD TƏŞKİLATİ VƏ İNSAN EHTİYATLARI................................................... 163 
10.5. MÖVCUD MALİYYƏ EHTİYATLARI VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR........................... 164 
11.
 
LAYİHƏNİN NƏTİCƏLƏRİNİN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ................. 166
 
11.1. ÜMUMİ MƏLUMATLAR .............................................................................................. 166 
11.2. REABİLİTASİYA OLUNAN ƏRAZİLƏRİN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİ ................... 169 
11.2.1. İnşaat dövrü ................................................................................................................. 169 
11.2.2. Reabilitasiya dövrü...................................................................................................... 172 
11.2.3. Reabilitasiyadan sonraki dövr ..................................................................................... 177 
11.3. BASDIRILMA MƏNTƏQƏSİNİN İNŞAASI VƏ RADİOAKTİV TULLANTILARIN 
BASDIRILMASI ƏMƏLİYATLARININ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİ ....................... 178 
11.3.1. İnşaat dövrü ................................................................................................................. 179 
11.3.2. Reabilitasiya dövrü...................................................................................................... 184 
11.3.3. Reabilitasiyadan sonraki dövr ..................................................................................... 185 
12. REABİLİTASİYA İŞLƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ TƏSİRLƏRİ.................................................................. 185
 
12.1. İQTİSADİ TƏSİRLƏR .................................................................................................... 185 
12.2. SOSİAL TƏSİRLƏR........................................................................................................ 186 
12.3.   Sosial Təsirin Qiymətləndirilməsinin Nəticələrinə Müxtəsər Baxış .......................... 187 
13. EKOLOJİ, RADİASİYA VƏ FƏRDİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİN EDİLMƏSİ ÜZRƏ TƏSİRLƏRİN 
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ .......................................................................................................................... 191
 
13.1. ƏHALİNİN EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ................................................................... 191 
13.2. İŞ ZONASINDA RADİASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ ..................................................... 192 
13.3. PERSONALIN FƏRDİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ.................................................................. 195 
13.4. FÖVQƏLADƏ HALARDA FƏALİYYƏT PLANI ........................................................ 197 
14. YÜKLƏRİN DAŞINMASI ZAMANI TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ CAVABVERMƏ TƏDBİRLƏRİ................. 198
 
14.1. ÜMUMİ MƏLUMATLAR .............................................................................................. 198 
14.2. RADİOAKTİV TULLANTILARIN DAŞINMASI......................................................... 199 
14.2.1. Ümumi tələblər............................................................................................................ 199 
14.2.2 Təhlükəli yüklərin daşınma marşrutlarının müəyyən edilməsi və razılaşdırılması 
qaydaları .................................................................................................................................. 200 
14.2.3 Təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin təşkili........................... 201 
14.2.4 Təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitələri üzrə əlavə tələblər ............................... 202 
14.2.5 Təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitələri sürücülərinə və onları müşayiət edən 
şəxslərə əlavə tələblər.............................................................................................................. 203 
14.2.6. Təhlükə barədə xəbərdarlıq sistemi............................................................................. 205 
14.3. FORS-MAJOR VƏZİYYƏTLƏRİNƏ CAVABERMƏ.................................................. 205 
15. EKOLOJİ MENECMENT VƏ MONİTORİNQ................................................................................................. 209
 
15.1. EKOLOJİ MENECMENT ............................................................................................... 209 
15.2. İŞLƏRIN APARILMASI DÖVRÜNDƏ EKOLOJI MONITORINQ........................... 210 
15.2.2. Reabilitasiya işlərinin sahəsi ....................................................................................... 211 

 
 
 
BAKI ŞƏHƏRİ SABUNÇU VƏ SURAXANI RAYONLARI ƏRAZİLƏRİNDƏ RADİOAKTİV 
TULLANTILAR VƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARIN TƏMİZLƏNMƏSİ 
 
5
15.2.3. Radioaktiv tullantıların basdırılma sahəsi ................................................................... 214 
16.
 
REABİLİTASİYADAN SONRAKI DÖVRDƏ İNSTİTUSİONAL NƏZARƏT VƏ ƏTRAF MÜHİTİN 
İDARƏ OLUNMASI...................................................................................................................................... 216
 
16.1. EKOLOJİ MONİTORİNQ PLANI .................................................................................. 222 
16.2. EKOLOJİ TƏSİRLƏRİN YÜNGÜLLƏŞDİRİLMƏSİ PLANI ...................................... 227 
17. İCTİMAİYYƏTİN LAYİHƏDƏ İŞTİRAKI ....................................................................................................... 232
 
17.1. İCTİMAİYYƏTİN ƏMTQ PROSESİNƏ CƏLB OLUNMASI ...................................... 232 
17.2. İCTİMAİYYƏTİN LAYİHƏNİN REALLAŞDIRILMASINDA PLANLAŞDIRILAN 
İŞTİRAKI ...................................................................................................................... 232 
II HİSSƏ........................................................................................................................................................................ 235
 
1. GIRIŞ......................................................................................................................................................................... 237
 
2. LAYIHƏNIN ƏSASLANDIRILMASI, MƏQSƏD VƏ VƏZIFƏLƏRI .............................................................. 238
 
3. ƏMTQ-NIN MƏQSƏD VƏ VƏZIFƏLƏRI........................................................................................................... 240
 
4. TƏBII MÜHITIN XARAKTERISTIKASI............................................................................................................ 241
 
4.1. Topoqrafiya və geomorfologiya ......................................................................................... 241 
4.2. Geoloji xarakteristika ......................................................................................................... 241 
4.3. Yeraltı sular ........................................................................................................................ 241 
4.4. Torpaq və bitki örtüyü ........................................................................................................ 242 
5. PILOT SAHƏSININ EKOLOJI VƏZIYYƏTI VƏ ÇIRKLƏNMƏSININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI ......... 242
 
5.1. Neft tullantıları və neftlə çirklənmiş qruntlar..................................................................... 242 
5.2. Radioaktmiv tullantılar....................................................................................................... 243 
5.3. Digər tullantılar .................................................................................................................. 243 
6. LAYIHƏ ÜZRƏ TƏKLIFLƏR............................................................................................................................... 243
 
6.1. Neftlə çirklənmiş sahələrin təmizlənməsi üçün texoloji proseslərin təsviri....................... 243 
6.2. Mövcud texnologiyalar....................................................................................................... 246 
6.3. Layihənin reallaşdırılması ardığıllığı.................................................................................. 247 
7. LAYIHƏNIN ƏTRAF MÜHITƏ TƏSIRININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI...................................................... 248
 
7.1. Müsbət təsirlər:................................................................................................................... 248 
7.2. Mənfi təsirlər və yüngülləşdirici tədbirlər .......................................................................... 249 
7.2.1. Mexanikləşdirilmiş işlər ................................................................................................ 249 
7.2.2. YSM-nın saxlanması və yanacaq doldurma................................................................... 252 
7.2.3. İstehsalat və məişət tullantıları ..................................................................................... 253 
7.2.4. Yüklərin daşınması ........................................................................................................ 253 
8. LAYIHƏNIN NƏTICƏLƏRININ ƏTRAF MÜHITƏ TƏSIRININ QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI.................... 254
 
9. LAYIHƏNIN SOSIAL-IQTISADI TƏSIRLƏRI .................................................................................................. 254
 
9.1. Sosial təsirlər ...................................................................................................................... 254 
9.1.1. Yerli sakinlərin yaşadıqları ərazilərin sağlamlaşdırılması........................................... 254 
9.1.2. Yerli icmaların inkişaf potensialının gücləndirilməsi ................................................... 255 
9.2. İqtisadi inkişaf .................................................................................................................... 255 
9.2.1. Məhsullar....................................................................................................................... 255 
9.2.2. Məşğulluq ...................................................................................................................... 255 
9.2.3. Öyrətmə ......................................................................................................................... 255 
9.2.4. Yerli gəlirlər və xırda bizneslə məşğul olma imkanları................................................. 255 


Yüklə 2,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə