İstanbul üNİversitesi AÇik ve uzaktan eğİTİm faküLtesi 2015-2016 tibbi dokümantasyon ve sekreterlik sinif vize soru havuzu iÇİndekilerYüklə 217,02 Kb.
səhifə3/11
tarix06.05.2017
ölçüsü217,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı'nın görevlerinden değildir?

a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi


b) Sadece tedavi edici sağlık hizmetlerin yürütülmesi
c) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması
d) İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması
e) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi
2)Aşağıdaki Halk Sağlığı Müdürlüğü şubelerinden hangisi KETEM hizmetlerinin organizasyonundan sorumludur?

a) Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü


b) Kanser Şube Müdürlüğü
c) Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
d) Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü
e) Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Şube Müdürlüğü3)Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllarda yürütülen sağlık reformu çalışmalarının ana bileşenlerinden biri değildir?a) AİDS ile mücadelenin planlanması
b) Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren sağlık hizmetlerini planlayıp denetleyen bir yapıya kavuşturulması
c) Hastanelerin özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmesi
d) Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği çerçevesinde geliştirilmesi
e) Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanarak Genel Sağlık Sigortasının kurulması

4)Aşağıdakilerden hangisi toplum sağlığı merkezleri yapılanması için yanlıştır?


a) Her ilçede en az 1 tane olması istenen bu yapı daha sonraları her ilçede sadece 1 tane kurulması olarak kararlaştırılmıştır.
b) İdari görevleri vardır.
c) Hizmet görevleri vardır.
d) Halk Sağlığı Kurumu teşkilatı içinde çalışmaktadır.
e) Mahalle düzeyinde kurulurlar.

5)Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı kurumunun il düzeyinde taşra teşkilat yapılanması içindedir?


a) Eğitim araştırma hastaneleri
b) Aile sağlığı merkezleri
c) Devlet hastaneleri
d) Semt poliklinikleri
e) 112 acil istasyonları

6)Aşağıdaki Halk Sağlığı Müdürlüğü şubelerinden hangisi Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamaktan görevlidir?

a) Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü
b) Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Şube Müdürlüğü
c) Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
d) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Şube Müdürlüğü
e) Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü
7)İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak hangi şube müdürlüğünün görevidir?

a) Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü


b) Disiplin ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
c) Yatırımlar Şube Müdürlüğü
d) İdari İşler Şube Müdürlüğü
e) Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

8)Hangi tip halk sağlığı laboratuvarları bazı özellikli analizler bakımından gerektiğinde diğer illere de hizmet vermek üzere kurulur?


a) L3
b) L2
c) L1
d) L5
e) L4

9)Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama yetkisi kime aittir?


a) Başbakan
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi
c) Bakanlar Kurulu
d) Cumhurbaşkanı
e) Adalet Bakanlığı
10)Aşağıdakilerden hangisi genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen, inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir?

a) Yüce Divan


b) Yargıtay
c) Danıştay
d) Sayıştay
e) Anayasa Mahkemesi

11)Aşağıdakilerden hangisi 3 Kasım 2002 seçimlerinin hemen ardından 16 Kasım 2002 tarihinde açıklanan 58. Hükümetin Acil Eylem Planında “Herkese Sağlık” başlığı altında sağlık alanında yürütülmesi öngörülen temel hedeflerden biri değildir?

a) Sağlık Bakanlığının idari ve fonksiyonel açıdan yeniden yapılandırılması
b) Tüm vatandaşların genel sağlık sigortası kapsamı altına alınması
c) Sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanması
d) Deprem sigortasının zorunlu hâle getirilmesi
e) Hastanelerin idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulması

12)İl Sağlık Müdürlüğünde temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak hangi şube müdürlüğünün görevidir?a) İdari İşler Şube Müdürlüğü
b) Disiplin ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
c) Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
d) Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü
e) Yatırımlar Şube Müdürlüğü
13)Otorite: Yöneticiler emir verebilmelidir. Otorite onlara bu hakkı tanır.
Disiplin: Çalışanlar organizasyonda belirlenen kurallara uymalı ve saygı göstermelidir.
Emirlerin tekliği: Her çalışanın emir aldığı bir amiri olmalıdır.

Yukarıda verilen ilkeleri savunan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


a) Sistem Yaklaşımı
b) Genel Yönetim Yaklaşımı
c) Durumsallık Yaklaşımı
d) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
e) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
15)Sağlık Politikaları kurul üyeleri en az kaç yıllık iş tecrübesine sahip olmalıdır?
a) 8
b) 9
c) 10
d) 6
e) 7

16)Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?a) Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek
b) Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek
c) Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek
d) İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak
e) Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek17)Halk Sağlığı Müdürlüğü yapısı içerisinde İ8 ve İ9 grubu illerde kaç şube bulunur?

a) 2
b) 4
c) 3
d) 1
e) 5

18)Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkilerinden değildir?
a) Para basılmasına, savaş ilan edilmesine karar vermek
b) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp karara bağlamak
c) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
d) Genelkurmay Başkanını atamak
e) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek

19)Aşağıdaki Halk Sağlığı Müdürlüğü şubelerinden hangisi zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamakla görevlidir?a) Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü
b) Tüberküloz Şube Müdürlüğü
c) Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
d) Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü
e) Aşı Programları Şube Müdürlüğü

20)Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden biri değildir?a) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans denetimini yapar.


b) Anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.c) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukukî uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlar.e) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.
21)Tümden gelimci bir yöntemle tepeden aşağıya bütün faaliyetleri kapsayan bir yönetim yaklaşımına sahip olan Henri Fayol’un yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Durumsallık Yaklaşımı


b) Genel Yönetim Yaklaşımı
c) Sistem Yaklaşımı
d) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
e) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
23)İlçe düzeyindeki müdürlük örgütlenmesinde 750.000 ve üzeri nüfus hangi ilçe grubunda yer almaktadır?

a) A1
b) A3
c) B1
d) A2
e) A4

24)Aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özelliklerinden biri değildir?

a) Laik devlet olması
b) Federal devlet olması
c) Hukuk devleti olması
d) Demokratik devlet anlayışının olması
e) Sosyal devlet olmasıf

25)Aşağıdakilerden hangisi kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İç Tüzüğü’nün Anayasa’ya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler?

a) Danıştay
b) Sayıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Yüce Divan
e) Yargıtay

26)Ana fikri organizasyon yapıları içinde çalışan insanı tanımak ve anlamak, onun beceri ve potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmak, çalışanların organizasyon amaçlarını gerçekleştirmek için katkılarını sağlamak, onları motive etmek yollarını aramak olan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Genel Yönetim Yaklaşımı
b) Modern Yönetim Düşüncesi
c) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
d) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
e) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı

27)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

a) Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek
b) Ülke sınırlarında bulaşıcı hastalıkları kontrol etmek
c) Sağlık kurum ve kuruluşları ile hizmetten faydalananlar arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usûlleri belirlemek
d) Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
e) Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini planlamak ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak

28)Demokratik planlar hangi plan türü içinde sınıflandırılabilir?


a) Orta vadeli (dönemli) planlar


b) Kullanımlarına göre
c) Biçim yönünden
d) Uygulama biçimine göre
e) Sürelerine göre planlar

29)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun görevlerinden değildir?

a) Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi
b) Ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek
c) Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak
d) İçme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek
e) Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak

30)“Geniş bölgede tek yönlü hizmet” ilkesinin alternatifi olan “dar bölgede çok yönlü hizmet” anlayışına geçilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1923-1946
b) 1946-1960
c) 1980-2002
d) 1920-1923
e) 1960-1980

31)Çalışanların üretimde uyguladıkları çalışma biçimlerine ve yöntemlerine odaklanan Frederick W. Taylor’ın geliştirdiği yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sistem Yaklaşımı
b) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
c) Durumsallık Yaklaşımı
d) Genel Yönetim Yaklaşımı
e) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

32)İdarenin tasarruflarının Danıştay tarafından denetimi hangi tip denetimdir?

a) Ombudsman (kamu denetçisi) denetimi
b) Dış denetim
c) Yargı denetimi
d) İç denetim
e) Uluslararası denetim

34)Aşağıdakilerden hangisi acil sağlık hizmetlerinin görevlerinden değildir?

a) Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
b) Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak
c) Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek
d) Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak
e) Sağlık alanında geliştirilen bilişim projelerini e-devlet uygulamaları ile bütünleştirmek

35) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

a) Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi ve bununla ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesi
b) Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak
c) Ülke sağlık istatistiklerinin kalite ve güvenilirlik standartları dahilinde üretilmesi ve hem ulusal hem de uluslar arası kurum ve kuruluşlarla paylaşılması
d) Uzaktan ve yüz yüze eğitim programlarının planlanması, koordinasyonu
e) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek

36) Aşağıdakilerden hangisi adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir?

a) Anayasa Mahkemesi
b) Yüce Divan
c) Sayıştay
d) Yargıtay
e) Danıştay

37) Aşağıdakilerden hangisi idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir?a) Danıştay
b) Yüce Divan
c) Sayıştay
d) Yargıtay
e) Anayasa Mahkemesi

39) Aşağıdakilerden hangisi TBMM Milletvekilliği adayı olabilmek için gereken şartlardan biri değildir?

a) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
b) Belirli suçları işlememiş olmak
c) Askerlik görevini yapmış olmak
d) Yirmi beş yaşını doldurmuş olmak
e) En az lisans mezunu olmak


40) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir örgütün (teşkilatın) özellikleri arasında yer almaz?

a) Ast ancak bir üstten emir alır.


b) Örgütün amaçları ile iş görenin beklentilerinin farklı olması gerekir.
c) Yöneticilerin görev, yetki ve sorumlulukları arasında kesin bir ayırım yapılmalıdır.
d) İş, yetki, sorumluluk ve ücretler açık ve kesin olarak belirlenir.
e) Belirlenen görevlere göre yetki, verilen yetkiye göre de sorumluk belirlenir.41) Aşağıdakilerden hangisi Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarından biri değildir?a) Nüfusun çok olduğu yerlerden başlayarak 1924’te 150 ve 1936’da 20 ilçe merkezinde muayene ve tedavi evleri açılmış, koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin maaşları artırılmış ancak serbest çalışmaları yasaklanmıştır.
b) Yasal düzenlemelerle, koruyucu hekimlik kavramı geliştirilmiş, yerel yönetimlerin hastane açmaları teşvik edilmiş, her ilçede hükümet tabibi olması hedeflenmiştir.
c) Sağlık hizmetleri, “geniş bölgede tek amaçlı hizmet”/ “dikey örgütlenme” modeli ile yürütülmüştür.
d) Aile hekimliği uygulanmaya başlanmıştır.
e) İllere rehber olmak üzere ilk olarak 1924’te Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Sivas Numune Hastaneleri ve 1936’da Haydarpaşa Numune Hastanesi açılmıştır.
42)Yönetimde ulaşılacak olan amaçlar ve hedefler ile bunları gerçekleştirmeye yarayacak tüm faaliyetlerin belirlendiği görüşüne sahip Max Weber’in yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Genel Yönetim Yaklaşımı


b) Durumsallık Yaklaşımı
c) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
d) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
e) Sistem Yaklaşımı

43) Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programında yer alan temalardan biri değildir?

a) Etkili, kademeli sevk zinciri
b) Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı
c) Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği
d) Bütün okullarda akıllı tahta uygulamasına başlanması
e) Herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortas

44) Demokratik planlar hangi plan türü içinde sınıflandırılabilir?

a) Sürelerine göre planlar
b) Uygulama biçimine göre
c) Biçim yönünden
d) Kullanımlarına göre
e) Orta vadeli (dönemli) planlar

45) Hangi gruptaki ilçelerde şube müdürlükleri ihdas edilemez?

a) A3
b) A4
c) B
d) A1
e) A2
46) Aşağıdakilerden hangisi Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden biridir?

a) Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek

b) Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek

c) Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek

d) Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmek

e) Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak

47) Yönetim kademeleri içinde stratejik düzey olarak da adlandırılan kademe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Son kademe yönetim
b) Alt kademe yönetim
c) Ara kademe yönetim
d) Orta kademe yönetim
e) Üst kademe yönetim


48) İyi bir örgütlenme aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?

a) Tüm unsurların amaçlar doğrultusunda çalışmasını
b) Örgüt üyeleri arasında iyi ilişkiler kurularak etkili ve verimli bir çalışma imkânı ve ortamı sağlanmasını
c) Örgütlerin büyütülmesi ve küçültülmesinin kolaylaşmasını
d) Sosyo-ekonomik/teknolojik gelişmelerden uzak durulmasını
e) Kimin kimden emir alıp vereceğinin belirlenmesini (böylece yönetimin ve işlerin kolaylaşmasını)
49) Aşağıdaki Halk Sağlığı Müdürlüğü şubelerinden hangisi toplum sağlığı merkezlerinin il’de izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmekle görevlidir?

a) Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Şube Müdürlüğü


b) Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
c) Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü
d) Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
e) Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü

50) Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev ve yetkilerinden değildir?


a) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
b) Para basılmasına, savaş ilan edilmesine karar vermek
c) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp karara bağlamak
d) Genelkurmay Başkanını atamak
e) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek52) Aşağıdakilerden hangisi adli, idari ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkili kurumdur?


a) TBMM Adalet Komisyonu
b) Anayasa Mahkemesi
c) Uyuşmazlık Mahkemesi
d) TBMM Genel Kurulu
e) Yüce Divan

53) Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesi içinde personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmekten sorumlu şube hangisidir?

a) İdari İşler Şube Müdürlüğü
b) Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
c) Mali İşler Şube Müdürlüğü
d) İstatistik ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
e) Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

54) İl Sağlık Müdürlüğünde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek hangi şube müdürlüğünün görevidir?

a) Disiplin ve Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
b) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
c) Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
d) Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü
e) Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
55) Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

a) Karar verme yetenekleri


b) Empati göstermek
c) Belirsiz hedefler tanımlamak
d) İkna yeteneklerini kullanabilmek
e) İşi delege etmek
56) İyi bir planda olması gereken bazı nitelik ve özellikler vardır. Bu özellikler plan hazırlayıcılarının dikkat etmesi gereken özelliklerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellik ve ilkeler içinde yer almaz?

a) Planlamada görev alacakların insani yönlerinin, çıkar ve davranışlarının da dikkate alınması gerekir.
b) Planda, örgüt amaçlarının yanı sıra, görevlilerin beklentilerine de yer verilmelidir.c) İyi bir plan eldeki kaynakların optimum kullanımı gözetilerek hazırlanmalıdır.d) Planda, zamanlama dikkatli yapılmalı, gerekmedikçe değişikliğe izin verilmemelidir.

e) İyi bir plan bürokratik hayalciliğin ürünü olmalı, örgütsel gerçeklikle bağlarını devam ettirmemelidir.

57) Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

a) Bakanlık Aile Hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek

b) Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek

c) İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak

d) Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek

e) Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek


58) İnsan ilişkileri yaklaşımının “örgütsel davranışa” dönüştüğü yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı


b) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
c) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
d) Modern Yönetim Düşüncesi
e) Genel Yönetim Yaklaşımı
60) Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

a) Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak

b) Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek

c) Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmekd) Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek

e) Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve gereken tedbirleri almak

61) İdari teftiş hangi denetim türü içinde yer alır?


a) Kamuoyu ve baskı gruplarıyla yapılan denetim
b) Yargı denetimi
c) İç denetim
d) Ombudsman denetimi
e) Uluslararası denetim

62) Aşağıdakilerden hangisi Refik Saydam döneminde yürütülen sağlık politikalarında gözetilen dört ilkeden biri değildir?

a) Sağlık hizmetlerinin planlanması ve programlanması ile yönetiminin tek elden yürütülmesi
b) Koruyucu hekimliğin merkezi yönetime, tedavi edici hekimliğin ise yerel yönetimlere bırakılması
c) Sıtma, frengi, trahom, verem, cüzzam gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele programlarının başlatılması
d) Atatürk inkılaplarının korunması
e) Sağlık insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere tıp fakültelerinin cazibesinin artırılması, tıp fakültesi mezunlarına mecburi hizmet uygulanması

63) İnsan öğesini, inceleme ve araştırmalarında ön plana çıkaran yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Genel Yönetim Yaklaşımı
b) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
c) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
d) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
e) Modern Yönetim Düşüncesi

64) Halk Sağlığı Müdürlüğü şubelerinden hangisi verem hastalarının Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir?a) Tüberküloz Şube Müdürlüğü
b) Aşı Programları Şube Müdürlüğü
c) Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
d) Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü
e) Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

65) Aşağıdakilerden hangisi Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğünün görevlerinden biridir?


a) Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek

b) Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmekc) Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek


Yüklə 217,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə