İstanbul üNİversitesi AÇik ve uzaktan eğİTİm faküLtesi 2015-2016 tibbi dokümantasyon ve sekreterlik sinif vize soru havuzu iÇİndekilerYüklə 217,02 Kb.
səhifə6/11
tarix06.05.2017
ölçüsü217,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

a)   Olgunluk aşaması 

b)   Norm oluşturma

c)   Sosyal oluşum 

d)   Birbirini kabul etme 

e)   İletişim ve karar verme 


2.Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan grup türlerinin özelliklerinden değildir?


a)   Sistemde aykırı görüşler olabilir

b)   Sosyal bağlantı kurma ihtiyacının tatmini için oluşur.

c)   Sürekli ise arkadaş grubu adı verilir. 

d)   Yönetici yetkisi vardır.

e)   Geçici ise ilgi grubu adı verilir.

3.Aşağıdakilerden hangisi şebeke iletişimin tanımıdır?a)  Hızı orta, aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağıya doğru yapılan iletişimdir.

b)   Lider yok, tüm üyeler iletişim içinde, yaratıcılık yüksektir.

c)   Çalışanların sadece liderleriyle kurduğu iletişimdir.

d)   Hızlı ancak, yatay iletişim yok. İletişim kurmayan bireyler de vardır.

e)   Kulaktan kulağa, bilgi bozuluyor.

4.Aşağıdakiler hangisi iş tatmininde örgütsel faktöre örnek değildir?

a)  İşin niteliği 

b)   İşletmenin politikaları  

c)   Yükselme imkânı

d)   Ücret

e)   Bireyin istek ve ihtiyaçlar

5.Aşağıdakilerden hangisi motivasyon aracı olarak iş tatminin bölümlerinden değildir?

a)   İşi zenginleştirme

b)   İş özellikleri modelleri

c)   İş rotasyonu

d)   İşi normalleştirme

e)   İşi genişletme

6.Aşağıdakilerden hangisi grup türleri arasındaki farklardan değildir?

a)   Resmi olmayan gruplarda lider vardır.

b)   Resmi gruplarda amaç vardır.

c)   Resmi gruplarda seçilmiş lider vardır.

d)   Resmi gruplarda atanmış yönetici vardır.

e)   Resmi olmayan gruplarda hedef vardır.

7.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde engellerden olan filtrelemenin tanımıdır?

a)   Mesajdaki semboller ve teknik yazılardır.

b)   Alıcının göndericiye olan duygu ve hisleridir.

c)   Alıcının mesajın geldiği anda içinde bulunduğu ruh hâlidir.

d)   Göndericinin mesajı alıcının hoşuna gidecek hâle getirmesidir.

e)   Gelen mesajın, alıcının ilgi ve beklentilerine göre algılamasıdır.

8.Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin üretim sürecinde kullandıkları araçlardan değildir?

a)   Geri bildirim

b)   Para

c)  Sermaye

d)   Bilgi

e)   Ham madde 

 9.Aşağıdakilerden hangisi Davranışçı Teorinin özelliklerinden değildir?a)   Uyarıcı ile davranış arasında bir ilişki olduğunu vurguladıklarından uyaran tepki teorisyenleri de denir.

b)   Davranışçılara göre dışarıdan verilen pekiştiriciler öğrenmede önemli rol oynar.

c)   Bireyi doğal ortamda incelemişlerdir.

d)   Davranışın çıkış noktası uyarandır.

e)   Davranışçılar daha çok hayvanlar üzerinde deneyler yaparak öğrenmeyi açıklamaya çalışmıştır.


10.Örgütsel davranış kavramı ilk olarak kaç yıllarında ortaya çıkmıştır?

a)   1990

b)  1930

c)   1950

d)   1980

e)   1970

11.Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin gruplarından değildir?

a)   Düşünen örgütler

b)   Kapalı gruplar

c)   Bilen örgütler

d)   Öğrenen örgütler

e)   Anlayan örgütler

12.Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel Teoride yer alan kavramlardandeğildir?

a)   Algılama

b)  Yaratma

c)   Duyuş

d)   Yargılama

e)   Düşünme

13.İş doyum kavramı ilk kez kaç yılında ortaya çıkmıştır?

a)   1950

b)   1940

c)   1960

d)   1920

e)   1980

15.Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin değişkenlerinden değildir?

a)   Aile, okul vb. etkenler

b)   Durumsal faktörler

c)   Çevresel faktörler

d)   Siyasi faktörler

e)   Biyolojik faktörler

16.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışı etkileyen kişilik özelliklerinden değildir?

a)   Denetimlilik

b)   Otoriter olmak

c)   Kurallara uymak

d)   Başarı odaklı olmak

e)   Risk alma

17.Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden olan alıcının tanımıdır?

a)   Mesajı deşifre etmeye çalışan ve yorumlayan kişidir.

b)   Mesajı gönderen kişidir.

c)  Karşı tarafın aktif olarak katılmasıdır.

d)   Telefon, yazı, yüz yüze görüşme, toplantı vb. araçlarla yapılır.

e)   Alıcının mesajı yeniden iletişim sürecine sokmasıdır.

18.Örgütün çalışma biçimini ve faaliyetlerinin sonucunu etkileyen, belli insan topluluklarınca oluşturulan inançlar, değerler ve diğer kişiler arasındaki ilişkilerin sonuçlarının tamamına ne ad verilir?

a)  Örgüt yapısı

b)   Örgüt kültürü

c)   Örgüt 

d)   Örgütsel bağlılık

e)   Örgüt iklimi

19.Örgütsel bağlılık ilk olarak kim ya da kimler tarafından ortaya atılmıştır?

a)   Becker

b)   Mowday, Steers ve Porter

c)   Weiner

d)   Meyer

e)  Allen 

20.Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan iletişim türlerinden değildir?

a)   Olasılık

b)   Salkım

c)   Daire iletişim 

d)   Tek yönlü fısıltı

e)   Dedikodu

21.Aşağıdakilerden hangisi örgüt ikliminin oluşması için etken değildir?

a) Piyasa 

b) Artan rekabet
c) Değişen teknoloji
d) Esneklik
e) Girişimcilik


22.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel bağlılığın konularından değildir?

a) Misyon ve vizyonunu kabullenmek


b) Kalite geliştirme çabalarını yerleştirmek
c) Motivasyon sağlamak
d) Örgüt değeri
e) Örgütle ayrışmak

23.Aşağıdakilerden hangisi Piaget Kuramının özelliklerinden değildir?
a) Bireylerde sosyal farkındalığı sağlar.
b) Gelişim süreklidir.
c) Özümseme ve uyum sağlama ile öğrenme oluşur.
d) Zekâ ve Zekâ gelişimi üzerinde durmuştur.
e) Bireylerin yeni deneyimlerini var olan kavramlar ile uyumlu hâle getirme


24.Aşağıdakilerden hangisi örgütün özelliklerinden değildir?
a) Örgüt bir araç konumundadır.
b) Örgütler kendiliğinden oluşmazlar.
c) Örgüt yapıları dar ve geniştir.
d) Örgüt davranışları incelemez.
e) Örgütte insanlar bir arada hareket ederler.


25.Aşağıdakilerden hangisi iş tatminini sağlayan unsurlardan değildir?
a) Bireysel faktörler
b) Sosyal faktörler
c) İş ortamındaki koşullar
d) Örgütsel faktör
e) Grup faktörü


26.Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreci unsurlarından değildir?
a) Alıcı 
b) Süreç
c) Kodlama 
d) Mesaj 
e) Gönderici


27.Aşağıdakilerden hangisi etkin iletişim özelliklerinden değildir?
a) Çalışanların iş motivasyonunu artırır.
b) İşletmenin karını artırır.
c) İş doyumu ve üretkenliği azaltır.
d) İşletmede verimliliği artırır.
e) İşe devamsızlık ve iş değiştirme oranını azaltır.


28. Aşağıdakilerden hangisi tutum kavramının özelliklerinden değildir?
a) Alınan bilgiler her zaman doğrudur.
b) Bireyin duygularını ifade eder.
c) Bireyin davranışlarını organize eder.
d) Tutumların gelişiminde kitle iletişim araçları rol oynar.
e) Bireyin kişiliği hakkında bilgi verir.


29. Allen ve Meyer’in bağlılık modeli kaç boyuttan oluşmaktadır?
a) 6 boyutlu
b) 2 boyutlu
c) 4 boyutlu
d) 5 boyutlu
e) 3 boyutlu

30Aşağıdakilerden hangisi engellerden olan filtrelemenin iş tanımlama parçalarından değildir? 
a) Çalışma arkadaşları
b) Yönetici
c) İş sıralaması
d) Yapılacak işler
e) Ödüllendirmeden tatmin olma


31.Aşağıdakilerden hangisi anlayan örgütlerin özelliklerindendir?
a) Kendi çizgisinden çıkmak istemez.
b) Kendi temel değerleri yoktur.
c) Problem çözme odaklıdır.
d) Yaratıcılık kavramları vardır.
e) Hatalardan öğrenme vardır.


32 Aşağıdakilerden hangisi örgüt ikliminin özelliklerinden değildir?
a) Yapı, sistem ve yönetimsel gibi konularla ilgilenir.
b) Psikolojik durumlar
c) Sosyal durumlar
d) Davranışsal karakteristikleri içerir.
e) Örgütsel çevrenin nasıl olduğunu algılar.


33.Eşitlik Teorisi kaç aşamadan oluşur?
a) 5
b) 6
c) 2
d) 4
e) 7


34.Aşağıdakilerden hangisi resmi grup türlerinin özelliklerinden değildir?
a) Sürekli ise komut grubu adı verilir.
b) Örgüt yapısı içinde tanımlanmıştır.
c) Geçici ise görev grubu adı verilir.
d) Gruba karşı aykırı görüşler yoktur.
e) Grup yöneticisi ve astları vardır.


35.Çocuklarda 11 yaş sonrası görülen kişilik gelişimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anal dönem
b) Genital dönem
c) Fallik dönem
d) Oral dönem
e) Latent dönem


36.Aşağıdakilerden hangisi algının odak noktasını oluşturur?
a) Sembol
b) İmge
c) Duygu 
d) Obje
e) Yaratma


37.Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmanın örgüte sağladığı faydalardan değildir?
a) Kaynak kaybının önüne geçilmesi sağlar.
b) Maliyeti artırır.
c) Örgütte ürün ve hizmet verimliliğinin artmasını sağlar.
d) Örgütün gelişmesi için gönüllü işbirliğine katkı sağlar.
e) İşlerin daha kısa sürede yapılabilmesini sağlar.


38.Aşağıdakilerden hangisi alt benliğin özelliklerindendir? 
a) Gerçeklik ilkesi vardır.
b) Bireyin çevre ile etkileşimi sonucu ortaya çıkar.
c) Toplumsal değerlere uygun davranışlar kabul eder.
d) Bireye kalıtsal olarak geçen doğuştan var olan içgüdülerdir.
e) Haz ilkesini geçici olarak engeller.


39. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün özelliklerinden değildir?
a) Diğer örgütlerle etkileşim halindedir. 
b) Örgüt kültüründe beklenti ve tutumlar vardır.
c) Örgütte yapılan her şeyin yapılış şeklidir.
d) Örgüt kültürü çevreyi önemsemez.
e) Örgütler kendine özgü kültürler oluştururlar


40.Aşağıdakilerden hangisi düşünen örgüt özelliklerindendir?
a) Risk almaya teşvik eder.
b) Kendi çizgisinden çıkmak istemez.
c) Deneyimler anlam kazanır.
d) Değişime adapte olurlar.
e) Problem çözmeye odaklıdır.

41.Aşağıdakilerden hangisi motivasyon aracı olarak iş tatminin bölümlerinden değildir?
a) İşi genişletme
b) İşi zenginleştirme
c) İşi normalleştirme
d) İş özellikleri modelleri
e) İş rotasyonu


42.Aşağıdakilerden hangisi öğrenme kavramının özelliklerinden değildir?
a) İstenen hedeflere ulaşmak için yeni bilgiler edinmek ve bu yolla inanç, tutum ve davranışlarda değişimler meydana gelme sürecidir.
b) Davranışlarında değişim meydana gelmeme durumudur.
c) Bireyin daha önce yapamadığı şeyleri yapabilir hâle gelmesidir.
d) Daha önce bilmediği bir şey ya da durum hakkında bilgiler edinmesi.
e) Öğrenme bireyin yaşamı boyunca devam etmez

43.Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma kavramlarından değildir?
a) Cezalandırma
b) Pekiştirme
c) Genelleme
d) Ayırt eme
e) Yeniden ortaya çıkm


44.Kişilik dönemi kaç bölüme ayrılmıştır?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 4
e) 7


45.Aşağıdakilerden hangisi latent döneminin özelliklerinden değildir?
a) 6 ile 11 yaş arasındaki dönemi kapsar.
b) 3 ile 6 yaş arasındaki dönemi kapsar.
c) Erteleme öğrenir.
d) Bireyde sınırlama görülür.
e) Bu dönemde ego gelişir.


46.Clayton Alderfer’in ERG Yaklaşımı kaç aşamadan oluşmaktadır?
a) 7
b) 2
c) 6
d) 4
e) 3

47.Aşağıdakilerden hangisi örgüt ikliminin oluşması için etkendir?
a) Pazar 
b) Piyasa 
c) İhtiyaç
d) Tekdüze rekabet
e) Artan rekabet

48) Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinden biri değildir?


a) Değişim ihtiyacı
b) Fizyolojik ihtiyaç
c) Sosyal ihtiyaçlar
d) Saygınlık ihtiyacı
e) Güvenlik ihtiyacı

49) Aşağıdakilerden hangisi Delfi tekniğinin özelliklerinden değildir?


a) Grup üyelerinin görüşleri alınır.
b) Eleştiriye izin yoktur.
c) Fikirlerin sayısı ve kalitesi çoktur.
d) Üye isimlerini bildirmeden sorulara cevap aranır.
e) Deflinin uzun olması dezavantajdır

50) Aşağıdakilerden hangisi algılamayı etkileyen unsurlardan değildir?


a) Yakınlık
b) Kişilik
c) Dikkat çekme
d) Mizaç 
e) Tutumlar

51) Aşağıdakilerden hangi grup oluşum aşamalarından değildir?
a) Sosyal oluşum
b) Olgunluk aşaması
 
c) İletişim ve karar verme 
d) Norm oluşturma 
e) Birbirini kabul etme 

52) Aşağıdakilerden hangisi gruplarda karar verme tekniklerinden değildir?
a) Normal grup tekniği
b) Nominal grup tekniği

c) Etkileşen Gruplar
d) Beyin fırtınası
e) Delfi Tekniği

53) Aşağıdakilerden hangisi Bruner kuramına göre öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?


a) Öğrenmenin fizyolojik olduğunu ileri sürer.
b) Mevcut ve geçmiş bilgilere dayalı yeni kavram ve fikirler oluşturma sürecidir.

c) Öğrenen aktif, öğreten rehberdir.
d) Eylemsel, imgesel ve sembolik dönemler vardır.
e) Sosyal farkındalık önemlidir.

54) Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan iletişim türlerinden değildir?


a) Tek yönlü fısıltı
b) Olasılık
c) Salkım
d) Daire iletişim
e) Dedikodu

55) Aşağıdakilerden hangisi Gestalt İlkelerinden değildir?


a) Basitlik ilkesi 
b) Benzerlik ilkesi
c) Tamamlama ilkesi 
d) Simetri İlkesi
e) Saygınlık ilkesi

56) Aşağıdakiler hangisi Mc Cleland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi aşamalarından?
a) Saygınlık ihtiyacı
b) İlişki kurma ihtiyacı
c) Sosyal ihtiyaçlar
d) Gelişme ihtiyacı
e) Var olma ilişkisi57) şağıdakilerden hangisi örgütsel davranışı etkileyen kişilik özelliklerinden olan Makyavelizm’in tanımıdır?
a) Ulaşılması ne çok zor ne de çok kolay olmayan hedefleri tercih ederler.
b) Bireyler arasındaki farklılıkları gösterir.
c) Bireyin bir amaca ulaşmak için gereken her ne ise yapılmasını kapsar.
d) Bireyin başına gelenleri kontrol edebileceğini ve kaderini kendi çizebileceğini düşünür.
e) Örgüt içindeki bireyler arasında güç ve statü farklılığı olması gerekir.

58) Aşağıdakilerden hangisi resmi iletişim türlerinden değildir?


a) Zincir İletişim
b) Daire İletişim
c) Y Biçimi 
d) Yıldız İletişim 
e) Olasılık


59) Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun özelliklerinden değildir?
a) Motivasyon iş ve kişi arasındaki etkileşimdir.
b) Kişisel bir olaydır.
c) İstek ve kararlılıktır.
d) Deneyimlerle desteklenir.
e) Motivasyon sürecinin başlangıcı ihtiyaçlardır.

60) Aşağıdakilerden hangisi süreç teorilerindendir?


a) Beklenti Teorisi
b) Clayton Alderfer’in ERG Yaklaşımı
c) Herzberg Çift Faktör Teorisi
d) Mc Cleland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi
e) Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi61) Aşağıdakilerden hangisi Amaçlara göre yönetim olarak kullanılan yönetim tekniklerinden değildir?
a) Zaman
b) Arzu edilmeyen davranış 
c) Katılımcı yönetim 
d) Amaçlara göre yönetim
e) İş tasarımı

62) Aile, okul, arkadaş, komşu gibi etkenler aşağıdaki hangi kişilik değişkenine aittir?


a) Bağımlı değişkenler
b) Durumsal değişkenler
c) Biyolojik değişkenler
d) Sosyal değişkenler 
e) Çevresel değişkenler


63) Aşağıdakilerden hangisi Eşitlik Teorisinin aşamalarından değildir?
a) Bireyin diğer bireyin girdi-çıktılarını değerlendirmesi
b) Bireyin kendisini başkasıyla karşılaştırması
c) Kişinin istediği performansı yapması
d) Eşitlik duygusu veya eşitsizlik 
e) Bireyin kendi girdi çıktısını değerlendirmesi

64) Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim olabilmesi için gerekli değildir?


a) Karşılık verme
b) Kendini iyi ifade edebilme
c) Sözel olmayan iletişim
d) Aktif dinleme 
e) Pasif dinleme

65) Aşağıdakilerden hangisi tutumun unsurlarından değildir? 
a) Öğrenme
b) Biliş 
c) Niyet 
d) Öğretme
e) Duygular

66) Aşağıdakilerden hangisi iletişimle baş etme yollarından değildir?


A) Geri Bildirim
B) Basit Dil
C) Anlaşılır ifade
D) Sempatik faktörler
E) İyi dinleme

67) Örgüt iklimi daha çok hangi alanları etkilemektedir?


a) İsteklilik 
b) Girişimcilik 
c) İş performansı ve çalışanların doyumu
d) Rekabet
e) Örgüt araçları68
) Aşağıdakilerden hangisi etkileşen grupların özelliklerinden değildir?
a) Fikir birliği vardır
b) Grup bağlılığı vardır.
c) Alternatif fikirler değerlendirilmez.
d) Eleştiriye açıktır.
e) Karar verme sürecinde kullanılır.69) Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda olan örgüt özelliğidir?
a) Herhangi bir amaç için gerekli çalışmaları grup ilişkileri biçiminde düzenlemektir.
b) İnsanlar fiziksel olanakları kullanırlar.
c) Örgütler kendiliğinden oluşurlar.
d) Örgütteki insanlar bir arada hareket ederler.
e) Örgüt bir araçtır.

70) Bireyin kişiliğinin sosyal ve ahlaki boyutunu ifade eder” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


a) Girişkenlik
b) Mizaç
c) Huy 
d) Erdemlik
e) Karakter

71) Aşağıdakilerden hangisi davranışsal şartlandırma yaklaşımı türüdür?


a) Örgütsel şartlandırma
b) Klasik şartlandırma
c) Modern şartlandırma
d) Katılımcı şartlandırma
e) Bilişsel şartlandırma

72) Aşağıdaki kişilik gelişimi dönemlerinden hangisinde çocuklar ‘cinsel kimliğini’ keşfeder?


a) Oral dönem
b) Latent dönem
c) Fallik dönem
d) Genital dönem
e) Anal dönem

73) Aşağıdakilerden hangisi olumlu pekiştireçe örnektir?


a) Kınama cezası 
b) Ücret artışı
c) Uyarı
d) Kuramdan uzaklaştırma
e) Maaş Kesintisi

Formun Üstü


74) Aşağıdakilerden hangisi örgütün tanımıdır?
a) Örgüt en az bir kişiden oluşur.
b) Bir kurumda çalışanların oluşturduğu grup anlamına gelmektedir.
c) Örgüt konsantre olmuş kişilerden oluşur.
d) Örgüt yapılarında farklılık vardır.
e) Örgüt yapısı dardır.75)  Aşağıdakiler hangisi iş tatmininde örgütsel faktöre örnek değildir?
A) Terfi
B) Yükselme imkanı
C) İşin niteliği
D) Bireyin istek ve ihtiyaçları
E) İşletmenin politikaları

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONU ARKASI 1-14 HAFTA

BÖLÜM 1

1) Aşağıdakilerden hangisi örgütün tanımını ifade etmektedir?
A) Bir kurumda çalışanların oluşturduğu grup anlamına gelmektedir.
B) Örgüt en az bir kişiden oluşur.
C) Örgüt yapısı dardır.
D) Örgüt konsantre olmuş kişilerden oluşur.
E) Örgüt yapılarında farklılık vardır.

2) Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda olan örgüt özelliğini açıklamaktadır?
A) İnsanlar fiziksel olanakları kullanırlar.
B) Örgütler kendiliğinden oluşurlar.
C) Örgüt bir araçtır.
D) Örgütteki insanlar bir arada hareket ederler.
E) Herhangi bir amaç için gerekli çalışmaları grup ilişkileri biçiminde düzenlemektir.
3) Aşağıdakilerden hangisi örgütün özelliklerinden değildir?
A) Örgütte çalışanlar bir arada hareket ederler.
B) Örgüt yapıları dar ve geniştir.
C) Örgüt bir araç konumundadır.
D) Örgüt davranışları incelemez.
E) Örgütler kendiliğinden oluşmazlar.

4) Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün özelliklerinden değildir?
A) Örgütler kendine özgü kültürler oluştururlar.
B) Örgütte yapılan her şeyin yapılış şeklidir.
C) Diğer örgütlerle etkileşim halindedir.
D) Örgüt kültürü çevreyi önemsemez.
E) Örgüt kültüründe beklenti ve tutumlar vardır.


5) Aşağıdakilerden hangisi örgüt ikliminin oluşması için etken değildir?
A) Artan rekabet
B) Değişen teknoloji
C) Esneklik
D) Piyasa
E) GirişimcilikBÖLÜM 2


1) ‘Bireyin kişiliğinin sosyal ve ahlaki boyutunu ifade eder.’ Tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Huy
B) Mizaç
C) Girişkenlik
D) Karakter
E) Erdemlik

2) Aşağıdakilerden hangisi Kişiliğin değişkenlerinden değildir?
A) Biyolojik faktörler
B) Çevresel faktörler
C) Durumsal faktörler
D) Aile, okul vb. etkenler
E) Sosyal faktörler

3) Aşağıdakilerden hangisi Alt Benliğin özelliklerindendir?
A) Toplumsal değerlere uygun davranışlar kabul eder.
B) Gerçeklik ilkesi vardır.
C) Haz ilkesini geçici olarak engeller.
D) Bireye kalıtsal olarak geçen doğuştan var olan içgüdülerdir.
E) Bireyin çevre ile etkileşimi sonucu ortaya çıkar.

4) Kişilik dönemi kaç bölüme ayrılmıştır?
A) 7 B) 4 C) 5 D) 3 E) 2 33

5)Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışı etkileyen kişilik özelliklerinden değildir?
A) Başarı odaklı olmak
B) Otoriter olmak
C) Risk Alma
D) Denetimlilik
E) Duyarlı Olmak


BÖLÜM 3


1) İş Doyum Kavramı İlk Kez Kaç yılında Ortaya Çıkmıştır?
A) 1920
B) 1960
C) 1980
D) 1930
E) 1940

2) Aşağıdakilerden hangisi iş tatminini sağlayan unsurlardan değildir?
A) Örgütsel faktör
B) Grup faktörü
C) Bireysel faktörler
D) İş ortamındaki koşullar
E) Sosyal faktörler

3) Aşağıdakilerden hangisi Tutum Kavramın özelliklerinden değildir?
A) Bireyin davranışlarını organize eder.
B) Bireyin kişiliklerin hakkında bilgi verir.
C) Tutumların gelişiminde kitle iletişim araçları rol oynar.
D) Bireyin Duyguları ifade eder.
E) Her zaman davranışı yöneltir

. 4) Aşağıdakilerden hangisi tutum ’un unsurlarından değildir?
A) Biliş
B) Öğretme
C) Niyet
D) Duygular
E) Öğrenme

5) Aşağıdakiler hangisi iş tatmininde örgütsel faktöre örnek değildir?
A) Terfi
B) Yükselme imkanı
C) İşin niteliği
D) Bireyin istek ve ihtiyaçları
E) İşletmenin politikalarBÖLÜM 4


1) Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme kavramının özelliklerinden değildir?
A) İstenen hedeflere ulaşmak için yeni bilgiler edinmek ve bu yolla inanç, tutum ve davranışlarda değişimler meydana gelme sürecidir
B) Daha önce bilmediği bir şey ya da durum hakkında bilgiler edinmesi.
C) Davranışlarında değişim meydana gelmeme durumudur
D) Bireyin daha önce yapamadığı şeyleri yapabilir hale gelmesidir
E) Öğrenme bireyin yaşamı boyunca devam etmez.

2) Aşağıdakilerden hangisi olumlu pekiştireçe örnektir?
A) Ücret artışı
B) Kınama cezası
C) Uyarı
D) Maaş Kesintisi
E) Kuramdan uzaklaştırma

3) Aşağıdakilerden hangisi bilişsel teoride yer alan kavramlardan değildir?
A) Algılama
B) Duyuş
C) Düşünme
D) Yargılama
E) Yaratma

4) Aşağıdakilerden hangisi Piaget kurumanın özelliklerinden değildir?
A) Gelişim süreklidir.
B) Zeka ve Zeka gelişimi üzerinde durmuştur.
C) Özümseme ve uyum sağlama ile öğrenme oluşur.
D) Bireylerin yeni deneyimlerini var olan kavramlar ile uyumlu hale getirme.
E) Bireylerde sosyal farkındalığı sağlar.

5) Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma kavramlarından değildir?
A) Pekiştirme
B) Genelleme
C) Yeniden ortaya çıkma
D) Ayırt eme
E) CezalandırmaBÖLÜM 5


1)Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar Hiyerarşisinden biri değildir?
A) Fizyolojik İhtiyaç
B) Güvenlik İhtiyacı
C) Değişim İhtiyacı
D) Sosyal İhtiyaçlar
E) Saygınlık İhtiyacı

2) Eşitlik Teorisi Kaç aşamadan oluşur?
A) 6
B) 5
C) 7
D) 2
E) 4

3) Aşağıdakiler hangisi Mc Cleland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi aşamalarından?

A) İlişki kurma ihtiyacı
B) Var olma ilişkisi
C) Gelişme ihtiyacı
D) Sosyal İhtiyaçlar
E) Saygınlık İhtiyacı

4) Aşağıdakilerden hangisi motivasyon aracı olarak kullanılan yönetim tekniklerinden değildir?
A) Amaçlara göre yönetim
B) Katılımcı yönetim
C) Zaman
D) İş tasarımı
E) Arzu edilmeyen davranış

5) Aşağıdakilerden hangisi Eşitlik teorisinin aşamalarından değildir?
A) Birey kendi girdi çıktısını değerlendirmesi
B) Bireyin diğer bireyin girdi-çıktılarını değerlendirmesi
C) Kişinin istediği performansı yapması
D) Kendisi başkasıyla karşılaştırması
E) Eşitlik duygusu veya eşitsizlikBÖLÜM6

1- Aşağıdakilerden hangisi resmi grup türlerinin özelliklerinden değildir?
A) Örgüt yapısı içinde tanımlanmıştır
B) Grup yöneticisi ve astları vardır.
C) Sürekli ise komut grubu adı verilir.
D) Geçici ise görev grubu adı verilir.
E) Gruba karşı aykırı görüşler yoktur.

2- Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan grup türlerinin özelliklerinden değildir?
A) Sosyal bağlantı kurma ihtiyacının tatmini için oluşur.
B) Sürekli ise arkadaş grubu adı verilir.
C) Geçici ise ilgi grubu adı verilir.
D) Yönetici yetkisi vardır.
E) Sistemde aykırı görüşler olabilir.

3- Aşağıdakilerden hangisi grup türleri arasındaki farklardan değildir?
A) Resmi gruplar atanmış yönetici vardır.
B) Resmi gruplarda seçilmiş lider vardır.
C) Remi olmayan gruplarda lider vardır.
D) Resmi gruplarda amaç vardır.
E) Resmi olmayan gruplarda hedef vardır.

4- Aşağıdakilerden hangi grup oluşum aşamalarından değildir?
A) Birbirini kabul etme
B) İletişim ve karar verme
C) Norm oluşturma
D) Sosyal oluşum
E) Olgunluk aşaması

5- Aşağıdakilerden hangisi gruplarda karar verme tekniklerinden değildir?
A) Etkileşen Gruplar
B) Beyin fırtınası
C) Normal grup tekniği
D) Nominal grup tekniği
E) Delfi Tekniği


BÖLÜM 7

1) Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmanın örgüte sağladığı faydalardan değildir?
A) Örgütte ürün ve hizmet verimliliğinin artmasını sağlar.
B) Maliyeti artırır
C) Kaynak kaybının önüne geçilmesi sağlar.
D) İşlerin daha kısa sürede yapılabilmesini sağlar.
E) Örgütün gelişmesi için gönüllü işbirliğine katkı sağlar.

2)) Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreci unsurlarından değildir?
A) Gönderici
B) Mesaj
C) Süreç
D) Kodlama
E) Alıcı

3) Aşağıdakilerden hangisi iletişimle baş etme yollarından değildir?
A) Geri Bildirim
B) Basit Dil
C) Anlaşılır ifade
D) Sempatik faktörler
E) İyi dinleme

4) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde engellerden olan filtrelemenin tanımıdır?
A) Gelen mesajın, alıcının ilgi ve beklentilerine göre algılaması
B) Alıcının mesajın geldiği anda içinde bulunduğu ruh hali.
C) Mesajdaki sembollerdir. Teknik yazılar.
D) Göndericinin mesajı alıcının hoşuna gidecek hale getirmesidir.
E) Alıcının göndericiye olan duygu ve hisleridir.

5) Aşağıdakilerden hangisi resmi iletişim türlerinden değildir?
A) Y Biçimi
B) Zincir İletişim
C) Yıldız İletişim
D) Daire İletişim
E) Olasılık


BÖLÜM 8


1) Aşağıdakilerden hangisi tarafların birbirlerini karşılıklı koruyup kollamaları, birbirlerine misillemelerde bulunmaları gibi politik davranış boyutuna örnektir?
A) Dahili Boyut
B) Harici Boyut
C) Yatay Boyut
D) Dikey boyut
E) Meşruluk Boyutu

2) Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi politik davranışların olumsuz etkilerinden değildir?
A) Zamanı tüketir.
B) Bilgi paylaşımı sınırlanır.
C) Verimliliği azaltır
D) İletişimdeki aksaklıklar yok azalır.
E) Örgütsel etkinliği azaltır.

3) Aşağıdakilerden hangisi güç çeşitlerinden değildir?
A) Yasal güç
B) Zorlayıcı güç
C) Ödül gücü
D) Beklentiye dayalı güç
E) Cezalandırıcı güç

4) Aşağıdakilerden hangisi yasal gücün özelliğidir?
A) Yöneticiye astlarına direktif verme hakkını sağlar.
B) Bir bireyin diğerlerini psikolojik ve fiziksel olarak cezalandırabilmesidir.
C) Örgüte bağlılığı sağlar.
D) Karizmaya benzer.
E) Örgüte bağlılığı sağlar

5) Aşağıdakilerden hangisi ödül gücünün kullanımıdır?
A) Karizmaya benzer.
B) En zor güç kaynağıdır.
C) Örgüte bağlılığı sağlar
D) Direktif verme hakkı sağlar
E) İş takibi için zaman zaman gücün imkanlarından yararlanır.BÖLÜM 9

1) Liderlik kelimesi ilk olarak kaç yılında kullanılmıştır?
A)1300
B)1800
C)1600
D)1200
E)1400

2) Liderliğin gelişimi kaç dönemden oluşmaktadır?
A) 6
B)7
C)5
D)9
E)3

3) Aşağıdakilerden hangisi liderliğin dönemlerinden değildir?
A) Durum Dönemi
B) Ticari Dönem
C) Sosyal Dönemi
D) Beklenti Dönemi
E) Davranış Dönemi

4) Aşağıdakilerden hangisi liderliğin özelliklerinden değildir?
A) Cesur kararlar alabilme
B) İnsanlara örnek olma
C) Kriz yöneticisi olabilme
D) Adaletsiz olma
E) İsteklilik

5) Aşağıdakilerden hangisi Aristo’ya göre liderlik erdemlerinden değildir?
A) Adalet
B) Duyarsızlık
C) Tedbirli olma
D) Aşırılığa kaçmama
E) Metanet


BÖLÜM 10

1) Aşağıdakilerden hangisi etkin bir çatışma yönetimine karar vermek için yapılması gereken işlemlerden değildir?
A)Çatışmanın belirlenmesi
B) Açıkça tanımlanması,
C) Çatışmanın ortaya çıkış nedenlerinin tespit edilmesi
D) Toplanan bilgiler doğrultusunda çatışmayı çözecek yöntem alternatiflerinin belirlenmesi
E) Çatışmaya karışan kişilerin görevine son verilmesi

2) Genel olarak çatışma nedenleri kaç grupta toplanır?
A)2
B) 5
C)3
D)4
E)7

3) Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin çatışma yönetiminde izleyeceği yollardan değildir?
A) Kaçınma
B) Problem çözme yaklaşımı
C) Güç kullanma
D) Taviz vermeme
E) Yumuşatma

4) Aşağıdakilerden hangisi Çatışma sürecinin Gelişim aşamalarından değildir?
A) Çatışma potansiyeli
B) Çatışmanın algılanması
C) Çatışmanın eyleme dönüşmesi
D) Çatışmadan kaçınılması
E) Sonuçlar

5) Aşağıdakilerden hangisi çatışma potansiyelinin örgütsel nedenlerinden değildir?
A) Kişilik özellikleri
B) Kaynakların paylaşılması
C) Rollerdeki belirsizlik
D) Liderlik
E) Amaç farklılıkları


BÖLÜM 11

1- Aşağıdakilerden hangisi stresin fiziksel ve duygusal nedenlerinden değildir?
A) Fiziksel stres
B) Duygusal stres
C) Durumsal belirsizlikler
D) Etkileşim
E) Ekonomik nedenler

2- Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında kaynaklanan stres öğelerinden değildir?
A) Rol çatışması
B) Rol gerekleri
C) Görev gerekleri
D) Demokratik yapı
E) Görev karmaşası

3- Aşağıdakilerden hangisi örgütün aşamalarından değildir?
A)Kurulma
B) Büyüme
C) Stres önleme
D) Olgunlaşma
E) Gerileme

4-Aşağıdakilerden hangisi örgütsel politikaların kişide yarattığı stres kaynaklarından değildir?
A) Adaletsizlik
B) Ücret eşitsizliği
C) Kuralların katılığı
D) Gerçekçi olan iş tanımları
E) Sık sık iş gruplarının değiştirilmesi

5) Aşağıdakilerden hangisi stresin ruhsal belirtilerinden değildir?
A) İçinde bir boşluk hissetme,
B) Affetmeyip, kin duyma,
C) Yönünüzün kaybolması,
D) Ben merkezli olma
E) Suçluluk duygusu

BÖLÜM 12

1) Aşağıdakilerin hangisi işe olan devamsızlığın nedenlerinden değildir?
A) Yaş durumu
B) Cinsiyet
C) Kültür
D) Aile
E) Yapılan işin zorluğu

2) Aşağıdakilerden hangisi önlenemez iş devamsızlık durumudur?
A) Hastalıklar
B) Psikolojik yorgunluk
C) Monotonluk
D) Ücret
E) İş tatmini

3) Aşağıdaki dönemlerin hangisinde işe olan devamsızlık artmaktadır?
A) İlkbahar
B) Kış
C) Sonbahar
D) Yaz
E) Ara tatil dönemleri

4) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çalışma örgütünün kısaltmasıdır?
A) WHO
B) ILO
C) IPO
D) IDT
E) ICO

5) Aşağıdaki etmenlerin hangisi iş doyumuna olumlu etkilememektedir?
A) Ücret
B) Ödüller
C) Cezalar
D) İş arkadaşları
E) Çalışma koşulları


BÖLÜM 13

1) Aşağıdakilerden hangisi iş ortamının fiziksel sorunlarından değildir?
A) Gürültü
B) Aydınlatma
C) Isınma
D) Ergonomi
E) Çalışma ortamındaki huzursuzluk

2) Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında iyi bir aydınlatmasının olabilmesi için dikkat edilmesi gereken özelliklerden değildir?
A) Aydınlatma şiddeti yeterli olmalıdır.
B) Aydınlatma bütün alana eşit yayılmalıdır.
C) Işık yönü ve gölgelemeye dikkat edilmemelidir
D) Kullanılan ışığın niteliği uygun olmalıdır.
E) Işık yansımalarından kaçınılmalıdır.

3) Aşağıdakiler hangisi iş ortamında kış ve yaz dönemlerinde olması gereken sıcaklık derecesidir?
A) 19-24
B) 17-26
C) 20-27
D) 21-24
E) 21-25

4) Aşağıdakilerden hangisi iş ortamındaki sıcaklık normal seviyenin üzerinde olduğunda çalışanlar üzerindeki etkilerinden değildir?
A) Verim düşüklüğü
B) Çabuk yorulma
C) Sinirlilik halleri
D) İş kalitesi artar
E) Çabuk yorulma

5) Aşağıdakilerden hangisi sesin saniyede titreme sayısını ifade eder?
A) Desibel
B) Tesibel
C) Herz
D) Frekans
E) BantBÖLÜM 14


1) Aşağıdakilerden hangisi iş ortamındaki monotonluğun nedenlerinden değildir?
A) İşin özellikleri
B) İşçinin monotonluğa duyarlılığı
C) İşyerinin manevi ortamı
D) İşçinin sosyalleşmesine imkân verilmesi
E) İşçinin psikolojik durumu

2) Aşağıdakilerden hangisi monotonluğun özelliklerinden değildir?
A) Bir İşin sürekli yapılması
B) Bir işin tekrarca yapılması
C) Çalışanın psikolojik yorgunluğu
D) Verilen görevlerin aralıklı bir şekilde yapılması
E) Çalışanda bıkkınlık ve yorgunluk

3) Aşağıdakilerden hangisi iş ortamındaki monotonluğun giderilmesi için alınacak tedbirlerden değildir?
A) İşi değiştirme
B) İşi genişletme
C) İşi bırakma
D) İşi zenginleştirme
E) Spor, kültür ve sanat aktiviteleri

4) İş ortamındaki dinleme sürelerin çalışanlar üzerindeki olumlu etkilerinden değildir?
A) Monotonluğu önler.
B) Fiziksel yorgunluğu etkisi azalır.
C) Çalışanların işten uzaklaşmasını sağlar.
D) Çalışanların sosyalleşmesi sağlanır.
E) Çalışanlar arasındaki arkadaşlık ilişkilerini artırır.

5) Aşağıdakilerden hangisi çalışma saatlerinin uzatılmasının yol açtığı olumsuzluklardan değildir?
A) İş kazalarını arttırır.
B) Verimliliği artırır.
C) Üretimin düşmesine neden olur.
D) Hastalıklara yol açar.
E) İşten ayrılmaya neden olabilir

HASTANE OTOMASYON İŞLEMLERİYüklə 217,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə