İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: AqrokimyaYüklə 236 Kb.
tarix23.12.2016
ölçüsü236 Kb.
Əyani təhsil formasının birinci kurs magistrantlarına

dissertasiya mövzuları və elmi rəhbərləri
İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya

İxtisaslaşma: Aqrokimya

Abbasova Rüxsarə Vidadiqızı

Açıq boz-qəhvəyi torpaqlarda biohumus və üzvi-mineral gübrələrin çuğundur bitkisinin məhsuldarlığına təsiri.

Elmi rəhbər: dos.M.S.HüseynovHəsənova Faride Vasif qızı

Pambıq bitkisi altında olan tipik boz-qəhvəyi torpaqlarda fosfor balansının öyrənilməsi.

Elmi rəhbər:prof. H.Ə.AslanovNəsirov Elvin Vüqar oğlu

Taxıl bitkiləri altında olan boz-çəmən torpaqlarda kalium balansının öyrənilməsi.

Elmi rəhbər: dos.N.V.Hüseynovİxtisaslaşma:Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması

Orucova RəmaləNabil qızı

ADAU-nun Tədris Təcrübə Təsərrüfatı ərazisində yayılmış torpaqların ekoetik problemləri.

Elmi rəhbər:dos.A.M.Hüseynovİbrahimova Rufanə Rəşid qızı

ADAU-nunTədris Təcrübə Təsərrüfatı ərazisində yayılmış torpaqlarda qida maddələrinin balansının öyrənilməsi.

Elmi rəhbər: dos.A.M.Hüseynovİxtisas: 060702 Aqronomluq

İxtisaslaşma: Bitkilərin genetikası

Məhərrəmova Gülmira Akif qızı

Bitki sıxlığının və gübrə normalarının pambıq sortlarının struktur göstəricilərinə təsiri.

Elmi rəhbər:prof.əv.N.Y.SeyidəliyevKərimova Səma Surxay qızı

Mutagenlərin müxtəlif dozalarının pambıq sortlarının genetik xüsusiyyətlərinə təsiri.

Elmi rəhbər: prof.əv. N.Y.SeyidəliyevZeynalova İlahə Arzu qızı

Toxumun keyfiyyətinin buğdanın sortluq xüsusiyyətlərinə təsiri.

Elmi rəhbər: dos.K.Y.Məmmədova.İxtisaslaşma: Bitkilərin toxumçuluğuKərimova Gülnar Yaşar qızı

Bitki sıxlığının payızlıq buğdanın məhsuldarlığına və toxum keyfıyyətinə təsiri.

Elmi rəhbər: dos.əv. A.o.həsənovaNəsibli Vəli Nəsimi oğlu

Yeni alınmış “Nurcahan” yumşaq buğda sortunun müqayisəli öyrənilməsi.

Elmi rəhbər:dos.F.H.QurbanovƏmirov Sərvər Nəriman oğlu

Yeni yaradılmış “Məhsuldar” qarğıdalı sortunun bioloji xüsusiyyətləri, təsərrüfat əlamətləri və toxumçuluğu.

Elmi rəhbər:dos.F.H.Qurbanovİxtisaslaşma: Aqrobiotexnologiya

Cəfərov Cavid İlqar oğlu

Üzvi gübrə normalarının torpaq münbitliyinə və qarğıdalı bitkisinin dən məhsuldarlığına təsiri.

Elmi rəhbər:dos. E.R. AllahverdiyevQədirli Əli Azad oğlu

Gəncə-Qazax bölgəsində cərgəarası becərmə texnologiyalarının qarğıdalının toxum keyfıyyətinə və məhsuldarlığa təsiri. Elmi rəhbər:dos.A.Q.İbrahimov

İsabəyli Nərmin Vaqif qızı

Aralıq bitkilərinin torpağın aqrofıziki xüsusiyyətlərinə, buğdanın məhsuldarlığına və toxum keyfıyyətinə təsiri.

Elmi rəhbər:dos.A.Q.İbrahimov
İxtisaslaşma: Bitkilərin seleksiyası

Fətəliyeva Nərgiz Qənbər qızı

Kartof bitkisinin yeni sortlarının alınması üsullarının və çoxaldılması qaydalarının öyrənilməsi.

Elmi rəhbər:dos.M.M. Hüseynovİxtisaslaşma: Meyvəçilik

Quliyeva Aysel Bəxtiyar qızı

Gəncədə becərilən Şərq xirniyi sortlarının təsnifatı və onlardan səmərəli istifadənin tədqiqi.

Elmi rəhbər: prof.Z.M.HəsənovMirələmov Nahid İlqar oğlu

Gəncə şəraitində calaqaltı sort kombinasiyalarının alma bitkisinin boy və məhsuldarlığına təsiri.

Elmi rəhbər: dos.Y.V.Süleymanovaİxtisaslaşma: Tərəvəzçilik

Məhərrəmova Aliyə Əli qızı

Azərbaycanın Qərb bölgəsinin yabanı tərəvəz bitkiləri və onlardan səmərəli istifadə yollarının tədqiqi.

Elmi rəhbər: dos.M.M.Məmmədovaİxtisaslaşma: Üzümçülük

Zari Vasif Əbülfəz qızı

Gəncə-Qazax bölgəsində Bilağani üzüm sortunun biomorfoloji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi.

Elmi rəhbər: b/m., f.d.,M.M.ƏIəkbərovaİxtisaslaşma: Bitkiçilik

Həmidova Jalə Nizami qızı

Kazio günəbaxan sortunda mineral qidalanmanın optimallaşdırılması və məhsulun keyfiyyətinin idarəedilməsi.

Elmi rəhbər:dos.H.S.HümbətovBaxşəliyeva Arzu Rövşən qızı

Bitki sıxlığının şəkər çuğundurunun məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi.

Elmi rəhbər: dos.H.S.Hümbətovİxtisaslaşma: İpəkçilik

Bağırova Gülnar Dəmir qızı

İpəkçilikdə erkək kəpənəklərin təkrarən istifadə edilməsininqrenanın miqdar və keyfiyyət göstəricilərinətəsiri.

Elmi rəhbər:dos.əv.V.Ə.Məmmədov
İxtisaslaşma: Bitkilərin xəstəlikdən və ziyanvericilərdən mühafizəsi

Həsənova Ləman Elşad qızı

Qərb bölgəsi şəraitində üzüm bitkisinin oidium xəstəliyi, onunla mübarizənin əsas prinsipləri.

Elmi rəhbər:prof. İ.H.CəfərovƏzizov Orxan Əziz oğlu

Xiyar bitkisinin zərərvericilərinin növ tərkibinin dəqiqləşdirilməsi və əsas növlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin optimallaşdırılması.

Elmi rəhbər: dos. Q.Y.MəmmədovQurbanov Məmmədqulu Fazil oğlu

Qarğıdalı əkinlərində yayılmış əsas zərərvericilərin növ tərkibi və onlarla mübarizənin optimallaşdırılması.

Elmi rəhbər: dos.əv.V.Ə.Məmmədov
İxtisaslaşma: Bitkilərin mühafizəsi

Mustafayeva Həqiqət Gündüz qızı

Noxud bitkisində yayılmış çuğundur qərbi sarılıq virusunun seroloji və molekulyar genetik tədqiqi.Elmi rəhbər: b.e.f.d.,E.S.Mustafayev

Məhərrəmova Zümrüd Mehman qızı

Gəncə-Qazax regionunda çəyirdəkli meyvə bitkilərində maniloz xəstəliyi və onunla mübarizənin əsas prinsipləri.

Elmi rəhbər: prof. İ.H.CəfərovƏkbərova Günel Xudaverdi qızı

Kələm sortlarının əsas zərərvericiləri və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi.

Elmi rəhbər: dos.əv.N.N.İsmayılzadəMəmmədov Ceyhun Rövşən oğlu

Pomidor sortlarının əsas xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirinin sistemləşdirilməsi.

Elmi rəhbər:dos. C.A. İsgəndərov

İxtisaslaşma: BİTKİLƏRİN KARANTİNİ

Cavadova Afət Mehman qızı

Pomidor minalayıcı güvəsi (tuta absalutameyr.) Və ona qarşı mübarizə tədbirlərinin hazırlanması.

Elmi rəhbər: dos.q.y.məmmədovQurbanov Vüqar İlqar oğlu

Buğda bitkisində unlu şeh xəstəliyi və ona qarşı mübarizə sisteminin işlənməsi.

Elmirəhbər:dos.Z.H.Xəlilova
İxtisaslaşma: Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları

Məmmədli Leyla Müharif qızı

Daşkəsən rayonu ərazisində yayılan boyaq bitkilərinin bio-ekoloji xüsusiyyətləri və qorunma tədbirləri.

Elmi rəhbər: dos.Z.X.İsmayılovaSadıqlı Gülsanə Asif qızı

Sabirabad rayonu ərazisində pambıq əkinlərində yayılmış alaq bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri və onlara qarşı bioloji mübarizə tədbirləri.

Elmi rəhbər: dos.M.Y.QəbilovMehrəliyev Orxan Vasif oğlu

Qarayazı ərazisinin flora və bitkiliyi, onun biomüxtəlifliyinin qorunması.

Elmi rəhbər: dos.Z.X.İsmayılova
İxtisaslaşma: Aqrogeobotanika

Azadlı Aygül Rafiq qızı

Gəncəçay hövzəsinin flora və bitkiliyi.

Elmi rəhbər: dos.Z.X.İsmayılovaİmanova Afaq Asif qızı

İmişli rayonu ərazisinin qış otlaqlarının fitosenozu və onun bərpası məsələləri.

Elmi rəhbər:dos.Z.İ.Hümbətov
Qənbərov Rövşən Muxram oğlu

Göygöl rayonunun biomüxtəlifliyinin qorunması.

Elmi rəhbər: dos.İ.E.Əbilova


İxtisaslaşma: Bitki anatomiyası və morfologiyası

Mustafayeva Leyla Fərman qızı

Tərkibində vitaminlər olan bəzi dərman əhəmiyyətli bitkilərin morfoloji-anatomik quruluş xüsusiyyətləri. Elmi rəhbər:dos.ADAU-nun professoru B.M.Əliyev

Yahyayeva Jalə Oruc qızı

Əməköməci kimilər (Malvaceae) fəsiləsinin bəzi dərman əhəmiyyətli dərman əhəmiyyətli nümayəndələrinin morfo-anatomik xüsusiyyətləri.

Elmi rəhbər:dos.əv.A.S.SərdarovaAbbasova AyşənZəkarə qızı

Balqabaqkimilər (Cucurbitaceae) fəsiləsinin bəzi dərman əhəmiyyətli növlərinin morfoloji-anatomik xüsusiyyətləri.

Elmi rəhbər: dos. ADAU-nun professoru B.M.Əliyev

İxtisas:060505 Biologiya

İxtisaslaşma: Botanika

Şahverdiyeva Zinyət Bafadar qızı

Nektarlı bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətləri.

Elmi rəhbər: dos.Z.İ.Hümbətovİxtisaslaşma: Mikologiya

Osmanova Xavər Nazim qızı

Gəncə-Qazax bölgəsində kartof bitkisində ziyanlı mikobiotanınöyrənilməsi.

Elmi rəhbər:dos.əv.A.S.Məmmədova
Məhəmmədli Sevinc Cümşüd qızı

Gəncə-Qazaxbölgəsi şəraitində tərəvəz bitkilərinin unlu şeh göbələklərinin növ tərkibinin öyrənilməsi.

Elmi rəhbər:dos.əv.A.S.Məmmədovaİxtisaslaşma: Mikrobiologiya

Həsənli Ruhəngiz Şahlar qızı

Bakteriyaların antibiotiklərə qarşı olan həssaslıqlarının müqayisəli tədqiqi.

Elmi rəhbər: dos.A.T.QazıyevPiriyev Sübhan Səfər oğlu

Müxtəlif ətraf mühit amillərinin bakteriyaların davamlılığına, böyüməsinə və inkişafına təsiri.

Elmi rəhbər: dos.A.T.Qazıyev

İxtisas: 060649 Ekologiya mühəndisliyi

İxtisaslaşma: Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

Mahmudov Habil Qüdrət oğlu

Üzüm bitkisinin torpaq daxili suvarma üsülunun təkmilləşdirilməsi.

Elmi rəhbər: dos.,ADAU-nun professoru M.M.MirsalahovCəlilova Ülviyyə Akif qızı

Suvarılan torpaqların təkrar şorlanmasının aktual problemləri və onların həlli yolları.

Elmi rəhbər: dos.,ADAU-nun professoru M.M.MirsalahovXanışlı Elgün Zeynal qızı

Su itkisinin qarşısını almaq məqsədilə Yevlax suvarma sısteminin faydalı iş əmsalının yüksəldilməsinin yollarının tədqiqi.

Elmi rəhbər: dos. İ.Ə.Hüseynovİxtisaslaşma: Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

Cəbizadə Cəbrayıl Tahiro Oğlu

Kimya sənayesi müəssisələrinin ətraf mühiti çirkləndirməsi və mübarizə tədbirləri.

Elmi rəhbər: dos. T.Z.Baxşəlizadə
İxtisas: 060510 Ekologiya

İxtisaslaşma: Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi

Ağayev Elgün Mərkəz oğlu

Bioloji müxtəlifliyin və genetik ehtiyatların ekologiyası.

Elmi rəhbər: dos. M.Ə.BayramovNüsrətzadə Cahani Cahid oğlu

Səhra ekosistemlərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri.

Elmi rəhbər:dos. M.Ə.Bayramovİxtisas: 060708 Meşəçilik

İxtisaslaşma: Meşə quruluşu

Hüseynov Qəzənfər Hüseyn oğlu

Qərb bölgəsində dövlət meşə fondu torpaqlarının təhlili və meşələrin inkişaf etdirilməsinin işlənilməsi.

Elmi rəhbər: prof.əvəzi. Z.A.İbrahimovİxtisas: 060705 Yerquruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

İxtisaslaşma: Yerquruluşu və torpaq müfəttişliyi

Bəşirov Taleh Arif oğlu

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu torpaqlarının bonitirovkası və elektron xəritələrinin təşkili.

Elmi rəhbər: dos.əv.Ə.İ.HüseynovHüseynov Orxan İmanqulu oğlu

Tovuz rayonu torpaqlarının torpaq fondu və kompleks yerquruluşu layihəsinin tərtibi.

Elmi rəhbər: dos.A.C.Alıyevİxtisaslaşma: Torpaq kadastrı

Vəliyev Coşqun Ələsgər oğlu

Daşınmaz əmlak obyektlərinin qiymətləndirilməsi və kadastr planlarının tərtibi.

Elmi rəhbər: dos.əv.Ə.İ.Hüseynovİsmayılzadə Leyla Sərdar qızı

Gəncə-Qazax iqtisadi kadastr rayonunun bonitirovkası və iqtisadi qiymətləndirilməsi.

Elmi rəhbər: dos.əv.A.D.BabayevaHüseynli Ülvi Heybət oğlu

Bazar münasibətləri şəraitində torpaq fondundan səmərəli istifadənin təşkili (Tovuz, Qazax, Ağstafa rayonu timsalında).

Elmi rəhbər: b/m.,f.d.A.A.Xəlilovİxtisas: 060644 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

İxtisaslaşma: Kənd təsərrüfatı xammalının əmtəəşünaslığı və marketinqi

Camalov Laçın Əzbər oğlu

Bəzi meyvələrin texnoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi və keyfıyyətinin qiymətləndirilməsi.Elmi rəhbər:

prof. H.K.Fətəliyevİxtisaslaşma: İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası

Məmmədova Aytən Kərəm qızı

Gəncə mürəbbələrinin istehsal xüsusiyyətlərivə keyfıyyət ekspertizası. Elmi rəhbər: dos.N.Ə.Əliyev

İxtisas: 060633 Memarlıq

İxtisaslaşma: Memarlıq mühitinin dizaynı

BağırzadəKamran Malik oğlu

Şəmkir şəhərinin yaşıllaşdırılmış məkanlarının memarlıq-landşaft layihələndirilməsi.

Elmi rəhbər:

dos. A.X.İsmixanov


Osmanova Tükəzban Nüsrət qızı

Qazax şəhərində istirahət zonasının memarlıq-landşaft layihələndirilməsi. Elmi rəhbər:dos. Q.İ.Bağırov

Ələsgər Pərvin Gülağa oğlu

Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunun rekreasiya sistemində landşaft memarlığının layihələndirilməsi.

Elmi rəhbər: dos. Q.İ.Bağırovİxtisas: 060321 Dizayn

İxtisaslaşma: Dizayn sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi

Əliyeva Fəridə Sadiq qızı

İstirahət zonasının dizayn layihələndirilməsi. Elmi rəhbər: dos. A.X.İsmixanov

Əhmədli Lalə Elşad qızı

Dizayninteryerinintarixivənəzəriyyəsi. Elmi rəhbər: dos. A.X.İsmixanov

İxtisas: 060703 Zootexniklik

İxtisaslaşma: Qoyunçuluq

Hacıyev Natiq Rzaqulu oğlu

Respublikanın Qərb bölgəsində yetişdirilən bozax qoyunlarının məhsuldarlığının öyrənilməsi. Elmi rəhbər: dos.H.S.Bayramov

EyvazovFəridZilfiqaroğlu

AzərbaycanRespublikasındayetişdirilənyarımqabayunluqoyunlarınətvəsüdməhsuldarlığınınöyrənilməsi. Elmirəhbər: dos.M.İ.ƏIiyev

İxtisaslaşma: Quşçuluq

Qurbanova Nailə Tofiq qızı

ADAU-da yetişdirilənSusseks (Dominant 304)

toyuqcinsininbiolojivətəsərrüfatxüsusiyyətlərininöyrənilməsi. Elmi rəhbər: dos.M.H.HacıyevNəsirli Rauf Rövşən oğlu

ADAU-da yetişdirilən Kuçin Yubiley toyuq cinsinin

Intensiv yetişdirmə üsulları.Elmi rəhbər: dos.M.H.Hacıyevİxtisas: 060704 Baytarlıq

İxtisaslaşma: Epizootologiya və infeksion xəstəliklər

İsmayılova Esmira Asim qızı

Qoyunların salmonell yozunun epizootologiyası, etioloji strukturu və xəstəliyə qarşı baytarlıq-sanitariya tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi. Elmi rəhbər: dos.Z.Ə.Ələsgərov

İsmayılov Rəşad Elxan oğlu

İribuynuzlu heyvanların brusell yozununepizootik vəziyyəti, müasir diaqnostika üsulları və xəstəliyə qarşı səmərəli profilaktika vasitələrinin tətbiqi. Elmi rəhbər: dos.Q.Ə.Dünyamalıyev

İxtisaslaşma: Parazitologiya və invazion xəstəliklər

ƏləsgərovaNərminZahirqızı

Arıların parazitofaunası və onlara qarşı qoruyucu vasitələrin tətbiqi. Elmi rəhbər: dos.Q.Ə.Dünyamalıyev

MəhərrəmovaFiruzəCanpoladqızı

Trematodların yayılma dinamikası, biolojixüsusiyyətləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri . Elmi rəhbər: dos.F.Ə.Mustafayev

İxtisaslaşma: Yoluxmayan daxili xəstəliklər

Süleymanova Çiçək Vəli qızı

İtlərdə bronxopnevmoniya xəstəliyinin patogenetik müalicəsi. Elmi rəhbər: dos.İ.F.Gəncəyev

Sadıqlı Elvin Mübariz oğlu

Buzovlarda bronxopnevmoniyanın müqayisəli müalicəsi.

Elmi rəhbər: prof.əv. F.N.NəsibovMəmmədov Balabəy İsa oğlu

Camışlarda ketoz xəstəliyinin müalicə və profilaktikası. Elmi rəhbər: dos. İ.F.Gəncəyev

Abbasova Nəcabət Yaqub qızı

Balaqlarda alimentarosteodistrofıyanın diaqnostika və profılaktikası. Elmi rəhbər: dos. İ.F.Gəncəyev

İxtisaslaşma: Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma

Məmmədzadə Tural Mehdi oğlu

İnəklərdə yumurtalıqlarınhipofunksiyası zamanı baş verən qısırlığın müalicə və profilaktikası. Elmi rəhbər: dos.Ə.Q.Əhmədov


Hacızadə Mehman Ağadadaş oğlu

Simptomatik qısırlığa qarşı aparılan mübarizə tədbirləri.

Elmi rəhbər:prof.əv.F.N.Nəsibov


Yusifli İlkin Valeh oğlu

İnəklərdə Rekto-servikalmayalandırma üstünlükləri. Elmi rəhbər:dos.Ə.Q.Əhmədov

Səbustari Nigar Kərəm qızı

İnəklərdə cinsiyyət tsiklininsinxronlaşdırılması.

Elmi rəhbər: dos.T.B.İsgəndərovİxtisaslaşma: Baytarlıq cərrahiyyəsi

İbayev Sübhan Məhərrəm oğlu

Qaramalda irinli pododermatitin kompleks müalicə üsulu.

Elmi rəhbər: dos. T.B.İsgəndərovHəsənov Nurlan Surəddin oğlu

Heyvanlarda herniyaların cərrahi müalicəsində hetero plastikanın tətbiqi.

Elmi rəhbər: dos.T.B.İsgəndərovGəraylı Rəşad Taleh oğlu

Yüksək modullu sintetik cərrahi ipliklərin baytarlıqcərrahiyyəsində tətbiqi.

Elmi rəhbər:dos.İ.F.GəncəyevHüseynova Fatma Seyran qızı

Xırda heyvanlarda irinli yaraların kompleks müalicə üsulu.

Elmi rəhbər:dos.İ.F.Gəncəyevİxtisaslaşma: Baytarlıq sanitariya-ekspertizası

Muxtarov Aqil Bəxtiyar oğlu

Yüksək keyfıyyətli südünalınması baytar-sanitar nəzarət.

Elmi rəhbər: prof. M.M.Əliyevİsmayılova Alidə Təhməz qızı

Turş süd məhsullarının baytar-sanitar qiymətləndirilməsi.

Elmi rəhbər:dos. R.M.ƏliyevMustafayeva Lalə Xalis qızı

Kərə yağı və bərk pendirlərin keyfiyyətinin baytar-sanitar qiymətləndirilməsi.

Elmi rəhbər: dos.V.İ.FərzəliyevMusayeva Günay Ziyəddin qızı

Qoyun və keçi ətinin baytar-sanitar qiymətləndirilməsi.

Elmi rəhbər: dos.R.İ.Rzayevİxtisas: 060707 Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

İxtisaslaşma: Balıqçılıq

Nağızadə Elçin Elşən oğlu

Gəncəbasar zonasında balıqların saxlanmasına uyğun tətbiq olunan yetişdirmə üsulları.

Elmi rəhbər: dos.S.A.Abbasovİxtisaslaşma: Balıqçılıq təsərrüfatı işi

Şirməmmədli Rahman Ramiz oğlu

“Abşeron-Ulduz” kəndli-fermer təsərrüfatında Karp balıqlarının seleksiyası və bonitirovkanın nəticələri.

Elmi rəhbər: dos.F.M.MirzəyevNəzirli Nihad Natiq oğlu

Şəki rayonunun balıqçılıq təsərrüfatında forelin yetişdirilmə texnologiyası.

Elmi rəhbər: dos.X.M.Səfərovİxtisas: 060706 Aqromühəndislik

İxtisaslaşma: Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi (rus bölməsi)

Cabarlı Arzu Samir qızı

Taktlar nisbətini dəyişməklə sağım aparatının parametrlərinin işlənməsi və əsaslandırılması.

Elmi rəhbər: prof. X.H.Qurbanovİxtisaslaşma: Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsində texnoloji proseslər və aparatlar

Zeynalov Əli İbadət oğlu

Heyvandarlıq fermalarının isidilməsi üçün divar tipli günəş kollektorunun işlənilməsi və tədqiqi.

Elmi rəhbər: dos.N.A.NadirovPirişov Hüseyn Kamil oğlu

Respublikanın fermer təsərrüfatları üçün kiçikqabaritli yempaylayanın işlənməsi və əsaslandırılması.

Elmi rəhbər: dos., ADAU-nun professoru H.Z.Zeynalovİxtisaslaşma: Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

Məmmədov Əli Ərəstun oğlu

Dərinlik elektrik mühərriklərin quru gedişdən mühafizəsinin işlənməsi.

Elmi rəhbər: dos.M.M.BağırzadəSalmanlı Taleh Tahir oğlu

Kökümeyvəlilərin döyüntülü infra qırmızı şüalandırma ilə qurudulmasının enerji qoruyucu texnologiyasının işlənməsi.

Elmi rəhbər: dos.F.M.YusibovYusifov Elmixan Cabbar oğlu

Peyin təmizlənməsi texnoloji prosesinin misalında asinxron mühərrikin texniki vəziyyətinin onun etibarlıq göstəricilərinə təsiri.

Elmi rəhbər: dos.əv.R.Y.Bağırovİxtisaslaşma: Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılması vasitələrinin istismarı, təmir və servis xidməti

Həsənov Bilal Arzu oğlu

Elektrik intiqallarının artıq yüklənmələrdən mühafızəsinin seçilməsi metodikasının işlənilməsi və əsaslandırılması.

Elmi rəhbər: prof.O.H.Məmmədovİxtisas: 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

İxtisaslaşma: Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

Vəliyev Taleh Etibar oğlu

Gəncə şəhərində müasir avtomobillərə avtoservisin təşkilinin əsaslandırılması.

Elmi rəhbər:dos.A.F.Həsənovİxtisas: 060647 Metrologiya, standatrlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

İxtisaslaşma: Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma

Orucov Ramin Fəxrəddin oğlu

Gəncə şəhərinin fasiləsiz su təchizatının təşkilində hidrotexniki qurğuların texnoloji sxeminin işlənməsi və metroloji əsaslandırılması.

Elmi rəhbər:dos.N.K.İsmayılovİxtisas: 060632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İxtisaslaşma: İdarəetmədə informasiya sistemləri

Rəhimova Çinarə Elbrus qızı

GSM standartında informasiyanın ötürülməsinin sürətinin artırılması metodlarınınəsaslandırılması. Elmi rəhbər: dos.T.M.Hacıyev

Əhmədova Aygün İlqar qızı

Maliyyə məsələlərinin həlli üçün informasiya sisteminin layihələndirilməsi.

Elmi rəhbər: dos.əv.M.N.MəmmədovQazıyeva Pərvin Elbrus qızı

Genişzolaqlı internetə çıxış xidmətinin reallaşdırılması üçün WİMAX şəbəkəsinin layihələndirilməsi.

Elmi rəhbər: dos.əv.M.İ.MəmmədovQarayev Rahib Rafik oğlu

“VP-expert”əsasında ekspert sisteminin layihələndirilməsi.

Elmi rəhbər: dos.Ə.H.Quliyevİxtisaslaşma:Tətbiqi proqram təminatı

Namazlı Şəbnəm Yəhya qızı

Müasir informasiya şəbəkələrində informasiya axtarış sistemlərinin intellektuallaşdırılması üsullarının işlənməsi.

Elmi rəhbər: dos.S.A.Məmmədovİxtisas: 060404 İqttisadiyyat

İxtisaslaşma: Aqrar sahənin iqtisadiyyatı

AbdalovOzal Səbuhi oğlu

Aqrar sahədə investisiya qoyuluşunun artırılması istiqamətləri (Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı müəssisələrinin misalında).

Elmi rəhbər: dos.A.M.QasımovMəmmədov Mahir Həmid oğlu

Aqrar sahədə istehsal amillərindən istifadənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri (Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı müəssisələrinin misalında).

Elmi rəhbər: dos.əv.S.T.HacıyevaRzazadə Elvin Bahadır oğlu

Aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının yüksəldilməsi istiqamətləri (Dünya təsərrüfatının materialları əsasında).

Elmi rəhbər: dos.əv.M.Z.TağıyevYarəhmədov Elmar İsa oğlu

Ərzaq bazarının inkişafında məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətləri (Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı müəssisələrinin misalında).

Elmi rəhbər: dos.R.M.CəfərovaBabayeva Səmayə Oqtay qızı

Aqrar sahədə ixracyönümlü sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri (Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı müəssislərinin misalında).

Elmi rəhbər: dos.Ə.A.QurbanovaƏliyeva Aysel Arzu qızı

Aqrar sahədə innovasiyalı sahibkarlıq mühitinin inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri (Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı müəssisələrinin misalında).

Elmi rəhbər: dos.R.R.MustafayevaYaqubzadə Solmaz Rəhman qızı

Aqrar sahədə istehsalın intensivləşdirmə səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətləri.

Elmi rəhbər: dos.R.R.Modinovaİxtisas: 060403 Maliyyə

İxtisaslaşma: Vergi və vergiqoyma

Qocayeva Südabə Qəhrəman qızı

Gəlir vergisi və onun Azərbaycan Respublikasının vergi sistemində rolu.

Elmi rəhbər:prof.M.C.HüseynovSəmədov Mayıl İlham oğlu

ƏDV və onun Azərbaycan Respubilikasının vergi sistemində rolu.

Elmi rəhbər:Dos.Y.F.ƏIifovİxtisaslaşma: Sığorta işinin təşkili

Kərimov Mehman İlham oğlu

Azərbaycanda sığorta sistemi və sığorta bazarı.

Elmi rəhbər:prof. əv. N.Ə.CavadovBəndərli Fəxri Xosrov oğlu

Azərbaycanda sığorta bazarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

Elmi rəhbər: dos.əv. A.A.Həsənovİxtisas: 060644 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

İxtisaslaşma: Gömrük ekspertizası

Mahmudov Elmir Heydər oğlu

Daxili istehsalın inkişafında proteksionist siyasətinin rolu.

Elmi rəhbər:Dos.C.N.İsmayılovİxtisas: 060401 Dünya iqtisadiyyatı

İxtisaslaşma: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

İdrisli Pərvin Hüseyn oğlu

Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri və daxili bazarın qorunmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

Elmi rəhbər: dos.A.N.HətəmovMəhərrəmov Şəhriyar Arif qızı

Azərbaycan Respublikasının inteqrasiya proseslərində iştirakının perspektivləri.

Elmi rəhbər: dos.əv. Y.Ə.Abbasovaİxtisas: 060402 Mühasibat uçotu və audit

İxtisaslaşma:İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

İsgəndərov Tural Telman oğlu

Beynəlxalq və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun idarəetmə uçotunun təşkili və təkmilləş-dirilməsi (Göygöl rayonu təsərrüfatı müəssisələrinin misalında).

Elmi rəhbər: dos.M.H.ismayılovEminov Əli Bəxtiyaroğlu

Vergi ödənişləri üzrə öhdəliklərin uçotunun təkmilləşdirilməsi (Şəmkir rayonu kənd təsərrüfatı müəssisələrinin misalında).

Elmi rəhbər: dos. ADAU-nunprof. Y.B.ƏhmədovHəsənli Asəf Rauf oğlu

Daxili auditin təşkilinin əsas inkişaf istiqamətləri (Şəmkir rayonu kənd təsərrüfatı müəssisələrinin misalında).

Elmi rəhbər: dos. P.E.Muxtarovaİxtisaslaşma: Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

Həsənova Nərminə Namikqızı

Beynəlxalq və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun istehsala məsrəflərin uçotu və təkmilləş-dirilməsi (Göygöl rayonu təsərrüfatı müəssisələrinin misalında).

Elmi rəhbər: b/m, i.e.n. İ.Ə.MəmmədovHüseynov Mehman Mehdi oğlu

Beynəlxalq və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun heyvandarlıqda məsrəflərin və məhsul çıxımının uçotu və təkmilləşdirilməsi (Göygöl rayonu kənd təsərrüfatı müəssisələrinin misalında).

Elmi rəhbər: dos.əv. M.M.Hüseynovİxtisas: 060407 Menecment

İxtisaslaşma: Menecment (alman proqramı)

Qədimova Nigar Arzu qızı

Kənd təsərrüfatı məhsullarının standartlaşdırılması və sertifıkatlaşdırılmasının idarəetmə prosesinə təsiri.

Elmi rəhbər: dos. M.Q.CəlilovTağıyeva Nigar Fazil qızı

Regionların sosial-iqtisadi inkişafında menecment fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi.

Elmi rəhbər: dos. M.Q.CəlilovƏliyeva Elmira Maqsud qızı

Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının marketinq tədqiqinin səmərəliliyi.

Elmi rəhbər: dos. V.T.Əmrahovİbrahimov İlkin Şakir oğlu

Kənd təsərrüfatında əmtəə satışının idarə edilməsinintəkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

Elmi rəhbər: dos. V.T.ƏmrahovSadıqova Gültəkin Mustafa qızı

Aqrar sahədə maliyyə menecmentinin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılmasının iqtisadi təminatı.

Elmi rəhbər: dos. V.M.RamazanovƏliyeva Ofelya Nəriman qızı

Kənd təsərrüfatının inkişafına təsir edən iqtisadi amillər və onların idarə edilməsi.

Elmi rəhbər: dos. A.V.HəmidovAllahverdiyeva Günay İlham qızı

Aqrar sahədə investisiya qoyuluşlarından səmərəli istifadənin yüksəldilməsi.

Elmi rəhbər: dos.əv.V.Q.MəmmədovaRzazadə Vüsalə Elşən qızı

Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının inkişafında reklamın rolu.

Elmi rəhbər: dos.A.V.HəmidovMəmmədov Şahlar Nəsimi oğlu

Aqrar sahədə istehsalın artırılmasında idarəetmənin rolu.

Elmi rəhbər: dos.M.Q.İsgəndərovHəbullayeva Aytən Şakir qızı

Bazar iqtisadi münasibətlərində müflisləşmə və iflas risklərinin əsas elementləri.

Elmi rəhbər: dos. V.M.RamazanovAbdullayeva Fatimə Kamil qızı

Aqrar sahədə müasir idarəetmənin xüsusiyyətləri. Elmi rəhbər: dos. M.Q.İsgəndərov

Nəsibova Arzu Cavad qızı

Aqrar sahədə strateji idarəetmənin reallaşdırılması və planlaşdırılması.

Elmi rəhbər: dos.V.M.RamazanovMəmmədova Əfruzə İlham qızı

Aqrar sahədə idarəetmənin təşkilinin təkmilləşdirilməsi.

Elmi rəhbər:dos.A.V.HəmidovMuxtarlı Səddam İsmi oğlu

İxrac imkanlarının genişləndirilməsində rəqabətə davamlı sahibkarlığın rolu.

Elmi rəhbər: dos.Ə.Ə.ƏsgərovMəmmədov Bəxtiyar Umud oğlu

Müasir şəraitdə üzüm istehsalı və satışının təşkilinin təkmilləşdirilməsi.

Elmi rəhbər:dos. A.V.HəmidovHəsənova Xanım Kamal qızı

Aqrar sahibkarlığın resurs təminatı və resurslardan istifadənin yaxşılaşdırılmasıyolları.

Elmi rəhbər: dos.T.E.MusayevŞahbazlı Əli Mətləb oğlu

Aqrar sahədə istehsal infrastrukturunun idarə edilməsinintəkmilləşdirilməsi.

Elmi rəhbər: dos.M.Q.İsgəndərovİxtisaslaşma: Menecment (aqrar sahə üzrə)

Yolçuyev Vüqar Yolçu oğlu

Aqrar sahibkarlığın səmərəliliyinin yüksəldilməsi. istiqamətləri.

Elmi rəhbər: dos.E.Ə.İmamverdiyevİxtisas: 060409 Biznesin idarə edilməsi

İxtisaslaşma: Biznesin təşkili və idarə edilməsi

Şirinzadə Fatimə Qərib qızı

Aqrobiznesin inkişaf problemləri və həlli yolları.

Elmi rəhbər: dos.E.Ə.İmamverdiyevHacıyeva Səbinə İsmayıl qızı

Müasir dövrdə kollektiv təsərrüfatların kənd təsərrüfatının inkişafında rolu.

Elmi rəhbər: dos.Ə.Ə.ƏsgərovTağıyeva Gülnar Kamil qızı

Aqrar sahibkarlığın innovasiyalı inkişafı və biznes fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi.

Elmi rəhbər: dos. İ.B.RzayevKataloq: img -> page -> tmp
tmp -> Nizami Yaqub oğlu Seyidəliyev Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi
tmp -> İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: Aqrokimya
tmp -> Baytarlıq tə bab ə ti v ə zoomüh
tmp -> Aqrar iqtisadiyyat fakült ə si ə yani t əhsil formasının
tmp -> AZƏrbaycan döVLƏt aqrar universitetiTƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİn cəDVƏLİ
tmp -> C Ə d V ə L i Təsdiq edirəm azərbaycan döVLƏt aqrar universiteti TƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİN
tmp -> Mühəndislik fakültəsi əyani təhsil formasının dördüncü kurs Bakalavr-tələbələrinin diplom layihələrinin mövzuları və rəhbərləri
tmp -> Cəfərov İbrahim Həsən oğlu
tmp -> Aqronomluq fakült
tmp -> Ikinci fakültə aqronomluq kurs birinci

Yüklə 236 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə