İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı Fənn: Öyrənilən əsas dilYüklə 20,59 Kb.
tarix18.10.2019
ölçüsü20,59 Kb.
AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT ATTESTASİYASI SUALLARI

2016-2017-Cİ TƏDRİS İLİ ÜÇÜN

Kafedra: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Fakültə: Filologiya və jurnalistika

İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Fənn: Öyrənilən əsas dil


 1. Fonetik hadisə və qanunlar

 2. Vurğu və intonasiya

 3. Orfoqrafiyanın tərtibi prinsipləri

 4. Orfoepiya və ədəbi tələffüz

 5. Frzazeoloji vahidlərin üslubi imkanları

 6. Derivitologiya. Dilin daxili imkanları hesabına söz yaradıcılığı

 7. Terminoloji leksika

 8. Leksikologiyanın növləri

 9. Semasiologiya. Çoxmənalılıq və omonimlik

 10. Sait səslərin təsnifi prinsipləri

 11. Samit səslərin təsnifi prinsipləri

 12. Qrammatik kateqoriya, qrammatik forma və qrammatik məna

 13. Ümumi qrammatik kateqoriyalar

 14. Xüsusi qrammatik kateqoriyalar

 15. İsim. Hal və mənsubiyyət kateqoriyası

 16. Sifət. Dərəcə kateqoriyası

 17. Say. Məna və quruluşca növləri

 18. Təsriflənməyən feillər. Təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası

 19. Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri

 20. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma

 21. Köməkçi nitq hissələri.Bağlayıcı

 22. Köməkçi nitq hissələri. Modal sözlər

 23. Xüsusi nitq hissələri. Nida

 24. Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi morfemlər

 25. Söz birləşmələri və cümlələrdə sözlər arasında məna əlaqələri

 26. Sintaktik əlaqələr

 27. Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr

 28. Söz birləşmələri. Feili birləşmələr

 29. Cümlə. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri

 30. Cümlənin qrammatik əsası. Mübtəda və xəbər

 31. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Tamamlıq

 32. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Təyin

 33. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Zərflik

 34. Cümlənin həmcins üzvləri

 35. Cüttərkibli və təktərkibli növləri. Təktərkibli cümlələrin növləri.

 36. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər

 37. Mürəkkəb cümlələrin komponentləri arasındakı əlaqə vasitələri

 38. Tabesiz mürəkkəb cümlə. Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə məna əlaqələri

 39. Tabeli mürəkkəb cümlə. Baş və budaq cümlə. Mübtəda budaq cümləsi

 40. Tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayan vasitələr

 41. Tabeli mürəkkəb cümlə. Baş və budaq cümlə. Xəbər budaq cümləsi

 42. Tabeli mürəkkəb cümlə. Baş və budaq cümlə. Tamamlıq budaq cümləsi

 43. Tabeli mürəkkəb cümlə. Baş və budaq cümlə. Təyin budaq cümləsi

 44. Tabeli mürəkkəb cümlə. Baş və budaq cümlə. Zərflik budaq cümləsi

 45. Heca və onun növləri, tipləri

 46. Mətn sintaksisi. Tema və rema

 47. Mətn sintaksisi. Makro və mikro mətnlər. Sintaktik bütövlər

 48. Cümlənin determinant üzvləri

 49. Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümləni fərqləndirən leksik-qrammatik və p rosodik vasitələr

 50. Vasitəli və vasitəsiz nitq

 51. Durğu işarələrinin növləri və vəzifələri

 52. Qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlə

 53. Qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlə

 54. Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər

 55. Feilin təsriflənməyən formaları. Feili sifət

 56. Feilin təsriflənməyən formaları.Feili bağlama

 57. Feili birləşmələr və feili tərkiblər

 58. Feilin zaman kateqoriyası

 59. Sözün funksiyaları

 60. Qrammatika və onun növləri

 61. Dialekt və şivələrdə açıq saitlərin qapalı saitlərlə əvəzlənməsi

 62. Dialekt və şivələrdə ahəng qanunu

 63. Dialekt və şivələrdə fonetik hadisələr

 64. Dialekt və şivələrdə düzəltmə isimlər

 65. Dialekt və şivələrdə diftonqlar

 66. Dialekt və şivələrdə say

 67. Dialekt və şivələrdə əvəzlik

 68. Dialekt və şivələrdə feilin əmr şəkli

 69. Dialekt və şivələrdə feilin keçmiş zamanının səciyyəvi xüsusiyyətləri

 70. Dialekt və şivələrdə feilin indiki zamanının səcioyyəvi xüsusiyyətləri

 71. Dialekt və şivələrdə feilin gələcək zamanının səciyyəvi xüsusiyyətləri

 72. Dialekt və şivələrdə feilin təsriflənməyən formaları

 73. Dialekt və şivələrdə zərf

 74. Dialekt və şivələrdə sintaktik əlaqələr

 75. Dialekt və şivələrdə təyini söz birləşmələrinin əsas xüsusiyyətləri

 76. Dialektoloji araşdırmaların mənbəyi

 77. Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin təsnifi

 78. Azərbaycan dili tarixinin mənbələri

 79. Ahəng qanunununtarixi inkişafı

 80. Fonetik hadisələrin tarixi inkişafı

 81. İsmin hal kateqoriyasının tarixi inkişafı

 82. İsim düzəldən şəkilçilərin tarixi inkişafı

 83. Sifətin inkişaf tarixi

 84. Sayın inkişaf tarixi

 85. Əvəzliyin inkişaf tarixi

 86. Arxaik feillər

 87. Feilin şəkillərinin tarixi inkişafı

 88. Feilin zaman kateqoriyasının tarixi inkişafı

 89. Zərfin inkişaf tarixi

 90. Qoşmanın inkişaf tarixi

 91. Bağlayıcıların inkişaf tarixi

 92. Ədatın inkişaf tarixi

 93. Modal sözlərin inkişaf tarixi

 94. “Əkinçi” qəzetinin dili

 95. Satirik-realistlərin dili

 96. Lirik-romantiklərin dili

 97. Maarifçilərin dili

 98. “Dədə-Qorqud” dastanlarının lüğət tərkibi

 99. XIII-XVII əsr Azərbaycan dilində üslub və normalar

 100. Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü dövrü


Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri: prof. F.R.Səfiyeva
Yüklə 20,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə