##İxtisas: Texnologiya müəllimliyi ##Fənnin adıYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix27.06.2017
ölçüsü0,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

 ##İxtisas: Texnologiya müəllimliyi  

##Fənnin adı: S. f.Ağac materialların xassələri və emal texnologiyaları  

##Bölmə: Azərbaycan Qrup № - si 301, 302, 303 (əyani)  

##Müəllimin adı, soyadı və atasının adı: dos.Musayeva S.M.  

##Kafedra müdiri: dos. Musayeva S. M.  

##Kafedra üzrə işçi qrupun üzvləri:  

##dos. Əliyeva S.M  

##dos.Qasımov N.V. 

##b/m.Quliyev Ə.F. 

##book_id= 261//book_name= S. f. Ağac materialların xassələri və emal 

texnologiyaları//  

##fk=120 //ks=03 //fn= 261// sumalltest= 300 // 

 

   

M Ü N D Ə R İ C A T                               

 

##1. Ağac və oduncağın quruluşu. Ağac cinsləri. Ağac materiallar .......... 2-11                                     

##2. Oduncağın kimyəvi xassələri. Oduncağın fikizi xassələri.                                                                     

Xarici görünüşü  xarakterizə edən xassələr .............................................   11-20  

##3. Oduncağın nəmliyi və onun dəyişməsi ilə əlaqədar xassələr…........  21-31 

##4. Oduncağın sıxlığı. Oduncağın istilik, səs və elektrik xassələri…...... 31-41                      

##5. Oduncağın mexaniki xassələri. Oduncağın texnoloji xassələri ..........  41-51                     

## 6.Oduncağın qüsurları.......................................................................          51-61 

##7.Oduncağın kəsilməsinin əsasları. Emal texnologiyaları. ..............          61-70                                                                          

##8. Ağac materialların xidmət vaxtının uzadılması və yanmadan 

        mühafizə edilməsi............................................................................     70-75 


 

 ##num=1// level= 1// sumtest=20 // name=Ağac  və oduncağın quruluşu. Ağac 

cinsləri. Ağac materiallar.  

1. Yer kürəsində ağacların təxminən 75%-ni təşkil edən hansı ağaclardır? 

A) meyvə ağacları 

B) iynəyarpaqlı  

C) enliyarpaqlı 

D) hündürlüyü çox olan 

E) diametri çox olan 2. Aşağıdakılardan ən çox ömür sürən ağac hansıdır? 

A) baobab 

B) şam 

C) evkalipt D) qoz 

E) küknar 3. Ölkə ərazisində 700 yaşı olan fıstıq ağacı hansı rayondadır? 

A) Yevlaxda 

B) Şamaxıda 

C) Ucarda 

D) Bərdədə 

E) İsmayıllıda 4. Hansı keyfiyyətinə görə iynəyarpaqlı ağacların oduncağı inşaatda istifadə 

edilir? 

A) diametri böyükdür 

B) oduncağı möhkəmdir 

C) gövdəsi düz və uzundur 

D) möhkəmdir və əyilmir 

E) bərkdir və elastikdir 5. Uzunluğu ən azı 3 m olan ağacın gövdə hissəsi necə adlanır? 

A) faner 

B) taxta 

C) tir 


D) şalban 

E) şpal 


6. Qalınlığı və eni 100 mm-dən böyük olan ağac material necə adlanır? 

A) tir 


B) taxta 

C) şpal 


D) ağac tava 

E) tircik 7. Hansı ağac material adi və xüsusi olmaqla iki qrupa bölünür: 

A) taxta 

B) tava 

C) balinit 

D) faner 

E) şpon 


 

 8. Nə üçün ağac  anizatrop materialdır? 

A) lifli quruluşu var 

B) quruluşu bircinsli deyil 

C) hiqroskopik xassəyə malikdir 

D) nisbətən yüngüldür 

E) müqaviməti yüksəkdir 9. Gövdənin en kəsiyinin orta hissəsi tünd qəhvəyi rəngli olursa bunlar hansı 

oduncaqdır? 

A) səpkin borulu 

B) canlı 

C) özək formalı 

D) borulu 

E) nüvə cinsli 10. Hansı ağac materiallar soyulmuş və yonulmuş olurlar? 

A) taxtalar 

B) şponlar 

C) tirlər 

D) tavalar 

E) şpallar 11. Ağaclar ən çox hansı əlamətlərinə görə təsnifatlandırılırlar? 

1- hündürlüklərinə 

2- diametrlərinə 

3- uzunömürlülüyünə 

4- yarpaqların formasına 

A) 1, 4 


B) 2, 3 

C) 1, 3 


D) 3, 4 

E) 2, 4 


12. Oduncağın cinsini təyin etmək üçün əsas əlamətlərə aid olan hansıdır? 

1- elastikliyi 

2- nüvənin olması 

3- illik qatların görünmə dərəcəsi 

4- yeyilmə qabiliyyəti 

5- özək şüalarının varlığı 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 3, 4 

D) 2, 3, 5 

E) 1, 2, 4 13. Hansı iynəyarpaqlı ağacların oduncaqları əsasən düz gövdəli, yumşaq və 

yüngüldür?  

1- qara şam 

2- şam 

3- küknar 

 

 4- ağ şam 

A) 3, 4 


B) 1, 2 

C) 2, 3 


D) 2, 4 

E) 1, 3 


14. Canlı ağac əsasən hansı üç hissədən ibarətdir? 

1- yarpaqlar 

2- kök 

3- qabıq 

4- gövdə 

5- çətir 

A) 3, 4, 5 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 2, 3 

D) 1, 2, 4 

E) 2, 4, 5 15. Oduncağın quruluşu hansı kəsiklərdə öyrənilir? 

1- eninə 

2- uzununa 

3- radial 

4- tangensial 

5- düz 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

E) 3, 4, 5 16. Enliyarpaqlı ağac cinsləri hansıdır? 

1- küknar 

2- sidr 

3- qovaq 

4- vələs 

5- çökə 

A) 2, 3, 4 

B) 3, 4, 5 

C) 1, 2, 3 

D) 1, 3, 4 

E) 2, 4, 5 17. İynəyarpaqlı ağac cinsləri hansılardır? 

1- sidr 

2- küknar 

3- şam 

4- vən 

5- qoz 

 

 A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3, 5 

D) 1, 2, 4 

E) 2, 4, 5 

18. Qoz ağacı oduncağı hansı xüsusiyyətlərə malikdir? 

1- ağırdır 

2- sıx və bərk 

3- rəngi bozumtul qəhvəyi 

4- rəngi açıq sarı 

5- yüngül 

6- yumşaq 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 

D) 4, 5, 6 

E) 1, 3, 5 19. Küknar oduncağı hansı xüsusiyyətlərə malikdir? 

1- enli yarpaqlı 

2- ağ olub sarıya çalan rəngdə 

3- yumşaq 

4- yüngül 

5- hamar qabıqlı 

A) 2, 3, 4 

B) 3, 4, 5 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 4, 5 

E)  2,4,5 20. Canlı oduncaq cinsli ağaclara aid olanlar hansılardır? 

1- palıd 

2- tozağacı  

3- vələs 

4-ağcaqayın 

5-şam  

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3, 4 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 2, 5  

E)  3, 4,5 21. Yer kürəsində ən geniş yayılmış iynəyarpaqlı ağac növlərinin ardıcıllığı 

hansıdır?  

1 – qara şam  

2 - küknar 

3 - sidr 

4 - şam  

 

 5 – ağ şam  

A) 2, 5, 4, 3, 1 

B) 1, 4, 3, 2, 5 

C) 4, 2, 1, 5, 3 

D) 3, 5, 1, 2, 4  

E) 1, 5, 2, 4, 3  22. Şam ağacı üçün ümumi həcmdə ayrı-ayrı hissələrin (gövdə, kök, çətir) 

ardıcıllığını göstərin. 

1- (8-10) 

2- (65-77) 

3- (15-25) 

A) 3, 1, 2 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 2, 1 

D) 2, 3, 1 

E) 1, 3, 2 23. En kəsiyinin həndəsi forma və ölçülərinə görə mişarlanmış materialları 

ardıcıllıqla düzün. 

1- taxta 

2- qabırğa 

3- tir 

4- tircik 

A) 2, 4, 3, 1 

B) 4, 1, 2, 3 

C) 2, 3, 1, 4 

D) 1, 2, 4, 3 

E) 3, 4, 1, 2 24. Mişarlanmış tərəflərin sayına görə tirləri ardıcıllıqla göstərin. 

1- dördkantlı 

2- ikikantlı 

3- üçkantlı 

A) 2, 3, 1 

B) 3, 1, 2 

C) 1, 2, 3 

D) 3, 2, 1 

E) 1, 3, 2 25. Canlı ağacın gövdəsinin vəzifəsini ardıcıllıqını göstərin. 

1- ehtiyat qidalandırıcı maddələri mühafizə edib saxlayır 

2- üzvü maddələr həll olmuş suyu kökə doğru aşağıya keçirir 

3- mineral maddələr həll olmuş suyu yuxarıya doğru, 

 A) 3, 2, 1 

 B) 2, 3, 1 

 C) 1, 3, 2 

 D) 2, 1, 3 

 E) 1, 2, 3  

 26. Palıd ağacı üçün ümumi həcmdə ayrı-ayrı hissələrin (kök, gövdə, çətir) nisbi 

miqdarının ardıcıllığı hansıdır? 

1- (15-20) % 

2- (10-20) % 

3- (60-75) % 

A) 2, 3, 1 

B) 1, 3, 2 

C) 1, 2, 3 

D) 3, 2, 1 

E) 2, 1, 3 27. Enliyarpaqlı ağac cinslərindən olan mişarlanmış materialları uzunluqlarına 

görə ardıcıllıqla düzün. 

1- uzun 

2- qısa 

3- orta 

A) 1, 2, 3 

B) 3, 1, 2 

C) 3, 2, 1 

D) 2, 3, 1 

E) 1, 3, 2 28. Uzunömürlüklərinə görə ağac növlərinin ardıcıllığını göstərin (çoxdan aza 

doğru). 

1- küknar 

2- şam 

3- palıd 

4- sərv 

A) 2, 4, 1, 3 

B) 3, 4, 2, 1 

C) 2, 4, 3, 1 

D) 1, 2, 3, 4 

E) 4, 3, 1, 2 29. İnşaat işlərində tətbiqinə görə iynəyarpaqlı ağacları ardıcıllıqla düzməli. 

1- ağ şam 

2- qara şam 

3- sidr 

4- küknar 

5- şam 

A) 3, 4, 5, 1, 2 

B) 5, 4, 3, 2, 1 

C) 5, 4, 2, 1, 3 

D) 2, 3, 1, 5, 4 

E) 1, 2, 3, 4, 5 30. Oduncağın quruluşunda əsas hissələri qabıqdan başlayaraq ardıcıllıqla 

göstərməli. 

1- sütul 

 

 2- qabıq 

3- özək 

4- kambi 

5- nüvə 

A) 3, 4, 2, 1, 5 

B) 2, 4, 1, 5, 3 

C) 3, 4, 5, 1, 2 

D) 2, 3, 1, 5, 4 

E) 1, 2, 3, 4, 5 31. Göstərilən ağac növlərinə uyğun ifadələr hansı variantdadır? 

I Palıd 

II Küknar 

1- düz gövdəli, yumşaq və yüngüldür 

2- oduncağının rəngi ağ olub sarıya çalır 

3- rəngi açıq sarıdan tünd sarıya qədər olur 

4- çürüməyə davamlıdır, havada və suda yaxşı qalır 

5- teksturası gözəldir, bəzək işlərində istifadə edilir 

6- ondan hazırlanan taxta və şalbanlarda budaq yerləri dairəvi olur 

A) I- 2, 4, 5; II- 1, 3, 6 

B) I- 4, 5, 6; II- 1, 2, 3 

C) I- 1, 4, 6; II- 2, 3, 5 

D) I- 2, 3, 6; II- 1, 4, 5 

E) I- 3, 4, 5; II- 1, 2, 6 32. Enliyarpaqlı ağac cinslərinə uyğun variant hansıdır? 

I Çökə 

II Qoz 

1- oduncağı yumşaq, yüngül və bircinslidir 

2- oduncağı ağır, sıx və bərkdir 

3- rəngi bozumtul qəhvəyidir 

4- rəngi çəhrayı və qırmızıya çalan ağ rəngdədir 

5- qabarması və çatlaması azdır 

6- teksturası gözəldir 

A) I- 4, 5, 6; II- 1, 2, 3 

B) I- 1, 4, 5; II- 2, 3, 6 

C) I- 3, 5, 6; II- 1, 2, 4 

D) I- 2, 4, 5; II- 1, 3, 6 

E) I- 3, 4, 5; II- 1, 2, 6 33. Ağac materiallar, o cümlədən oduncağın müsbət və mənfi xüsusiyyətlərinə 

uyğun ifadələr hansı variantdadır? 

I Müsbət 

II Mənfi 

1- nisbətən yüngül olur 

2- asanlıqla emal edilə bilir 

3- quruluşu bircinsli olmadığından anizatrop materialdır 

4- hiqroskopik xassəyə malikdir 

 

 5- kiçik istilikkeçirmə əmsalına və böyük istilik tutumuna malikdir 

6- nəmlik və temperatur dəyişdikdə qabarır və çatlayır 

A) I- 3, 4, 6; II- 1, 2, 5 

B) I- 4, 5, 6; II- 1, 2, 3 

C) I- 1, 2, 5; II- 3, 4, 6 

D) I- 2, 4, 5; II- 1, 3, 6 

E) I- 3, 4, 5; II- 1, 2, 6 34. Verilmiş parametrlərə uyğun ifadələr hansı variantdadır? 

I Oduncaq cinsini təyin etmək üçün əlamətlər 

II Oduncağın müsbət xüsusiyyətləri 

1- nisbətən yüngül olur 

2- illik qatların görünmə dərəcəsi 

3- nüvənin olması 

4- böyük istilik tutumuna malikdirlər 

A) I- 1, 2; II- 3, 4 

B) I- 1, 4; II- 2, 3 

C) I- 2, 4; II-1, 3 

D) I- 3, 4; II- 1, 2 

E) I- 2, 3; II-1, 4 35. Aşağıda ağac növlərinə uyğun gələn əlamətlər hansılardır?  

I Küknar  

II Vələs  

1 - düz gövdəli  

2 - oduncağı ağır  

3 - yumşaq  

4 - rəngi bozumtul ağ  

5 - yüngül  

6 - asanlıqla qabarır  

A) I - 2, 3, 6; II - 1, 4, 5 

B) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6  

C) I - 2, 3, 5, ; II - 1, 4, 6  

D) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6 

E) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6  36. Ağac materialların növlərinə uyğun ifadələr hansı variantdadır? 

I  Mişarlanmış materiallar 

II  Fanerlər 

1 - xüsusi 

2 - taxta 

3 - adi 

4 - şpal 

A) I - 1, 4;  II - 2, 3 

B) I - 2,3;  II - 1, 4  

C) I - 3, 4; II - 1, 2 

D) I - 1, 2; II -  3, 4  

E) I - 1, 3; II - 2, 4  

 

10 37. Ağac növlərinin uyğunluğunu müəyyən edən cavab hansıdır?  

I Iynəyarpaqlı  

II Enliyarpaqlı  

1 - şam ağacı   

2 - sidr ağacı  

3 - toz ağacı  

4 - çökə ağacı  

5 - küknar ağacı  

6 - qoz ağacı  

A) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6  

B) I - 3, 5, 6; II - 1, 2, 4  

C) I - 2, 3, 4; II - 1, 5, 6  

D) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 6  

E) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6  38. Mişarlanmış materialların növlərinə uyğun gələn əlamətlər hansılardır?  

I   Tir 

II  Tircik  

1 - qalınlığı və eni 100mm - dən böyük olur  

2 - qalınlığı 100mm - ə qədər olur  

3 - üç kantlı və dörd kantlı olur  

4 - iki kantlı olurlar  

5 - mişarlanmış materialların kəsilməsindən alınır  

6 - eni qalınlığının 2 mislindən çox olur  

A) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6 

B) I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 6  

C) I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 6 

D) I - 2, 3, 4; II - 1, 5, 6  

E) I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 6  39. Ağac növlərinə hansılar uyğundur?  

I Hündür  

II Uzunömürlü  

1 - Avstraliya evkalipti  

2 - Kaliforniya sekvoyası  

3 - Sərv ağacı  

4 - Şabalıd ağacı  

A) I - 1, 4; II - 2, 3 

B) I - 2, 4; II - 1, 3  

C) I - 1, 3; II - 2, 4  

D) I - 1, 2; II - 3, 4 

E) I - 2, 3; II - 1, 4  40.Ağacın və oduncağın hissələrinə uyğun ifadələr hansı variantdadır?  

I  Canlı ağacın hissələri 

II Oduncağın hissələri  

1 -  çətir  

2 -  kök        

 

 

11 3 -  nüvə       

4 -  özək       

5 -  gövdə 

6 -  kambi 

A) I - 1, 5, 6;  II - 2, 4,5 

B) I - 1, 2, 5;  II - 3,4,6 

C) I - 2, 3, 4;  II - 1, 5,6 

D) I -1, 2, 3;  II - 4, 5,6  

E) I -4, 5, 6;  II - 1, 2, 3 

 

 

##num=2// level= 1// sumtest=20 // name=Oduncağın kimyəvi xassələri. Oduncağın fiziki xassələri: xarici görünüşü xarakterizə edən xassələr // 

1. Hansı ağac cinslərinin oduncaqları turşu və qələvilərin təsirinə daha çox 

davamlıdır? 

A) enliyarpaqlı 

B) iynəyarpaqlı 

C) uzun ömürlü 

D) daha hündür 

E) nüvəsiz 2. İynəyarpaqlı ağac cinslərindən hansının oduncağı daha dayanıqlıdır? 

A) ağ şam 

B) sidr 

C) şam 


D) küknar 

E) qara şam 3. Oduncaq hüceyrəsinin qlafı mütləq quru oduncağın kütləsinin neçə faizini 

təşkil edir? 

A) 81 - 82 

B) 80 - 90  

C) 90 - 95 

D) 70 - 80 

E) 98 - 99 4. Şam və küknar ağaclarının oduncaqlarının gövdə hissəsi yanarkən neçə faiz 

kül verir? 

A) 0.12% və 0.13% 

B) 0.20% və 0.22% 

C) 0.15% və 0.16% 

D) 0.16% və 0.17% 

E) 0.17% və 0.18% 5. Rəng, parlaqlıq, tekstura, iy, makrostruktur hansı fiziki xassələr qrupuna 

aiddir? 

A) xarici görünüşü xarakterizə edən xassələr 

B) mikroquruluşla əlaqədar xassələr 

C) nəmliyin dəyişməsi ilə əlaqədar xassələr  

 

12 D) istilik və səs xassələri 

E) maye və qazların udulması ilə əlaqədar xassələr 6. Hansı ağacın oduncağı qısa müddət havada qalanda rəngi tündləşərək açıq-

çəhrayıdan sarımtıl qırmızıya çevrilir? 

A) qızılağac 

B) qovaq 

C) ağcaqayın 

D) palıd 

E) cökə 


7. İşıqlıq nə ilə xarakterizə edilir? 

A) işığın qarışıqlığı 

B) əksetdirmə qabiliyyəti 

C) qaytarma əmsalı 

D) şəffaflıqla 

E) tekstura ilə 8. Çəlləklərin qaynadılması vaxtı hansı ağacın budaqlarından istifadə edilir? 

A) qovaq 

B) palıd 

C) cökə 


D) ardıc 

E) vələs 9. Uzunluqları 1 sm olan iki qonşu sahəciklərdəki illik qatların sayı nəyi ifadə 

edir? 

A) nahamarlıqları 

B) bərabərqatlılığın dərəcəsini 

C) illik qatlarda maddə miqdarını 

D) anatomik elementləri 

E) struktur dəyişikliyi 10. Vanil iyi verən hansı ağacın oduncağıdır? 

A) dəfnə ağacı 

B) qoz ağacı 

C) dəmir ağacı 

D) palıd ağacı 

E) zoğal ağacı 11. Oduncağın tərkibində olan maddələr hansılardır?  

1 - fosfor  

2 - azot  

3 - oksigen  

4 - kükürd  

5 - karbon  

6 - hidrogen  

A) 1, 2, 4, 5 

B) 1, 2, 3, 4  

C) 3, 4, 5, 6  

D) 2, 4, 5, 6  


 

 

13 E) 2, 3, 5, 6 

12. Oduncaq tərkibində hansı elementlər olan  üzvü maddələrdən ibarətdir? 

1- xlor 

2- oksigen 

3- hidrogen 

4- azot 

5- civə 

6- karbon 

A) 3, 4, 5, 6 

B) 1, 2, 3, 5 

C) 2, 3, 4, 6 

D) 1, 3, 4, 5 

E) 2, 3, 5, 6 13. Eyni oduncaq cinslərində külün miqdarı hansı göstəricilərdən asılıdır? 

1- oduncağın teksturası 

2- ağacın baxılan hissəsindən 

3- ağacın yaşından 

4- oduncağın makroquruluşundan 

5- yetişmə şəraitindən 

A) 2, 3, 5 

B) 1, 2, 4 

C) 1, 2, 3 

D) 3, 4, 5 

E) 1, 3, 4 14. Hansı ağacların oduncaqlarından alınmış külün tərkibində 40%-dən çox 

kalsium duzları var? 

1- sidr 

2- palıd 

3- küknar 

4- şam 

5- tozağacı 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 

D) 2, 4, 5 

E) 1, 3, 5 15. Şam, küknar, tozağacı oduncaqlarının külünün tərkibində hansı duzlar 

20%-dir? 

1- kalsium 

2- maqnezium 

3- kalium 

4- natrium 

A) 2, 4 


B) 1, 2 

C) 2, 3 


 

 

14 D) 1, 4 

E) 3, 4 


16. Oduncağın hüceyrə qlafının əsas tərkib hissəsi: 

1- sellüloz 

2- liqnin 

3- pektin 

4- efir yağları 

A) 2, 3 


B) 1, 2 

C) 3, 4 


D) 1, 4 

E) 2, 4 


17. Şam və küknarın gövdə oduncaqları yanarkən nə qədər kül verir? 

1- 0,15% 

2- 0,16% 

3- 0,17% 

4- 0,18% 

5- 0,19% 

A) 2, 3 


B) 3, 4 

C) 1, 2 


D) 2, 4 

E) 1, 3 


18. Şam və küknar ağacının budaqları yanarkən nə qədər kül verir? 

1- 0,54 % 

2- 0,42 % 

3- 0,64 % 

4- 0,34 % 

5- 0,32 % 

A) 3, 5 


B) 2, 4 

C) 2, 3 


D) 3, 4 

E) 1, 2 


19. Qələvi və turşu mühitdə qaldıqda oduncaq nə zaman daha çox dağılır? 

Kataloq: gen -> html -> azl -> fakulte
fakulte -> Müəllim: Yavər Cəfər qızı Qasımova, Kəmalə Osman qızı İsgəndərova Fakültə: Kimya İxtisas
fakulte -> Fakültə: Pedaqogika və psixologiya İxtisas: Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
fakulte -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
fakulte -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
fakulte -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
fakulte -> ##book id=258//book name= Histologiya // ##fk=124//ks=03//fn=258// sumalltest= 282
fakulte -> Imtahan CƏDVƏLİ Tədris işləri üzrə prorektor
fakulte -> Fakültə: Kimya İxtisas

Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə