IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə16/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37

Isihlabelelo 56


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeJonathi-elemi-rekokimi. IMikitami kaDavida. AmaFilisti esembambile eGathi.

1 Ngihawukele Jehova

Bengiginy' abantu

Bangilwisa nsuku zonke

Bengibandezela.
2 Izitha zami zifuna

'Kungiginya ngoba

Banengi abalwa lami,

Wen' oPhezukonke.


3 Esikhathini leso nga-

ngisesaba ngaso

Mina ngizakuthembela

Khona ngakuwena.


4 ENkosini ngodumisa

Ilizwi lakho bo

KuNkulunkulu ngibeke

Ithemba elami.

Mina angisoze ngibe

Ngisesaba lokho

Inyama engakwenza bo

Khona phezu kwami.


5 Nsuku zonke bayatshila

Won' amazwi ami

Im'khumbulo yabo yonke

Ilwa lam' ngobubi.


6 Bahlangana-ke ndawonye

Njalo bazifihla

Baqaphel' inyawo zami

Belind' umphefum'lo.


7 Bangaphunyuka ngobubi?

Kuy' inzondo yakho

Lahlela phansi abantu

Wena Nkulunkulu.


8 Ubale ukuzula kwam'

Thela inyembezi

Zami kumbodlela yakho;

Azikh' encwadini?


9 Uba ngikhala kuwena

Zohlehla izitha

Lokhu ngiyakwazi ngoba

INkosi ilami.


10 KuThixo ngizadumisa

Ilizwi lakhe nje

Ngizadumisa ilizwi

Kuye uJehova.


11 KuNkulunkulu ngibeke

Ithemba elami

Angiyikwesaba anga-

kwenz' umuntu kimi.


12 Izifungo zakho zimi

Phezu kwami, Nkosi,

Ngizanikela ngakuwe

Izibongo zakho.


13 Uwukhulul' umphefum'lo

Wami ekufeni

Ubungekhulul' inyawo

Zami ekuweni?


Ukuze mina ngihambe

Phambili kweNkosi

Phakathi kwakh' ukukhanya

Kwab' abaphilayo.


Isihlabelelo 57


Kumqondisi wokuhlabelela. Alithashethi. IMikitami kaDavida. Ekubalekeleni kwakhe ubuso bukaSawuli ebhalwini.

1 Ngihawukele Nkosi bo

Ye, ngihawukele

Ngoba umphefum'lo wami

Uthembela kuwe.
Yebo ethunzini lawo

Amaphiko akho

Ngocatsha kuze kwedlule

Lezizinhlupheko.


2 Ngizakukhala kuThixo

Yen' oPhezukonke

KuThix' ongiphelelisel'

Icebo lakhe bo.


3 Esezulwin' uzathuma

Asindise mina

Ayangise bona labo

Abazangiginya.

UNkulunkulu athume

Uthando olwakhe

Lon' olungaqamukiyo

Lobuqotho bakhe.


4 Uphakathi kwezilwane

Umphefum'lo wami

Ngihlezi khona lapho ngi-

phakathi komlilo.


Won' amadodan' abantu

Amazinyo awo

Yimikhonto lemitshoko

Ulimi yinkemba.


5 Phakama Nkosi ngaphezu

Kwawo amazulu

Ubukhosi bakho bube

Phezu kwaw' umhlaba.


6 Bathiye izinyathelo

Zami, umphefum'lo

Usukhothamele phansi

Bang'gebhel' umgodi


Kodwa bona sebewele

Phakathi komgodi

Abawugebhileyo-ke

Batshona kuwona.


7 Nkosi inhliziyo yami

Iqinisiwe nko

Ngizakuhlabelela bo

Njalo ngikubonge.


8 Vuka wena, dumo lwami

Vuka, wena hubo

Lawe chacho, ngizavuka

Ekusen' kakhulu.


9 Ngizakubonga o Nkosi

Phakathi kwabantu

Ngizahlabelela kuwe

Phakathi kwezizwe.


10 Ngoba isihawu sakho

Sikhulu sifika

Ezulwin', leqinis' lakho

Lifik' emafini.


11 Phakama o wena Nkosi

Phezu kwamazulu

Lona olwakho udumo

Phezu kwezwe lonke.


Isihlabelelo 58


Kumqondisi wokuhlabelela. Alithashethi. IMikitami kaDavida.

1 Likhuluma ukulunga

Kambe yini bandla?

Ligweba ngokuqonda na

Madodan' abantu?
2 Ye lina enhliziyweni

Lenz' inkohlakalo,

Laba umsindo wezandla

Zenu emhlabeni.


3 Ababi balahlekile

Kwasesizalweni,

Balahleka besazalwa,

Bekhulum' amanga.


4 Ubuhlungu babo bunje-

ngobayo inyoka,

Abezwa njengebululu

Elival' indlebe.


5 Ukuze bangaze bezwa

'Lizwi labalumbi

Bavumisa ngay' indlela

Ehlakaniphile.

6 Nkosi yephul' amazinyo

Abo, emlonyeni

Nkosi yephul' amazinyo

Ezilwan' ezintsha.


7 Kabathi bancibilike

Njengawo amanzi

Ageleza kokuphela.

Nxa egobisayo


Wona owakhe umtshoko

Ukuz' adubule

Kababe ngabaqunyiwe

Iziq' ezinengi.


8 Njengomnenk' uncibilika

Bonke kabedlule,

Bangaliboni ilanga

Samphunzo womfazi.


9 Phambi kokuthi imbiza

Zenu zizw' ameva,

Wobasusa sasiphepho

Ngolaka, bephila.


10 Oqotho uzathokoza

'Bon' impindiselo,

Wogeza inyawo zakhe

Kugazi lababi.


11 Indoda yothi: Impela

Ukhona umvuzo

Wezilungi; uyiNkosi

Egweba umhlaba.


Isihlabelelo 59


Kumqondisi wokuhlabelela. Alitashethi. IMikitami kaDavida. USawuli esethume, njalo balinda indlu ukumbulala.

1 Ngihleng' ezitheni zami

Hawu Nkosi yami

Ngivikele kulabo-ke

'Bangivukelayo.
2 Ngikhulule kubo aba-

sebenzi bobubi

Njalo ngisindise mina

Kubantu begazi.


3 Khangela bemi balinde

Umphefum'lo wami

Iziqhwaga zibuthene

Zimelene lami.


Akungenxa yazo zona

Iziphambeko zam'

Kumbe ngenxa yezami-ke

Izono o Nkosi.


4 Bayagijima bahlome

Ngingelacala bo

Akuvuke ungisize

Njalo ukhangele.


5 Ngakho Nkulunkulu Nkosi

Wawo amabandla

INkosi kaIsrayeli

Vuka uhambele


Bonke abezizwe bona

Ungahawukeli

Laziph' izikhohlakali

Eziphambekayo.


6 Babuya kusihlwa benze

Won' umkhulungwane

Njengenja-ke bawubhode

Wona umuzi bo.

7 Bheka babhodla ngomlomo

Umhedl' endebeni

Zabo, ngoba ngubani na,

Bathi, ozwayo na?


8 Ngoba wena Nkosi uza-

kubahleka bona

Uzakuzidelela nje

Zona zonk' izizwe.


9 Ngenxa yaw' amandla akhe

Ngizalinda kuwe

Ngokuba uNkulunkulu

Uyinqaba yami.


10 UThixo womusa wami

Uzangandulela

Wongibonis' isifiso

Sami kuzitha zam'.


11 Sukubabulala hlezi

Bakhohlw' abantu bam'

Chitha, bawise ngamandla

Nkos' ihawu lethu.


12 Ngesono somlomo wabo

Lamazwi endebe

Babotshwe yikuzigqaja

Lenhlamba yamanga.


13 Baqede-ke olakeni

Ubaqede mpela

Ukuze bona baphele

Bangabi khona nje.


Ubenze bazi ukuthi

INkosi ibusa

KuJakobe lakuzo nje

'Ziphelo zomhlaba.


14 Kababuyele kusihlwa

Bayekele benze

Umsindo njengayo inja

Babhode umuzi.


15 Bayekele-ke bazule

Baqondele lale,

Beding' ukudla bazonde

Nxa bengasuthanga.


16 Kodwa ngohlabel' amandla

Akho ye ngizaku-

hlabela kakhul' ngomusa

Wakho ekuseni.


Ngokuba wena unguye

Owam' umvikeli

Lendawo yam' yokucatsha

Ngosuku lohlupho.


17 Kuwe-ke mandla awami

Ngizahlabelela,

Ngoba iNkos' ilihawu

Lesihawu sami.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə