IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə3/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Isihlabelelo 10


1 Umeleni khatshana bo

O Nkosi yini na?

Ucatshelan' ezikhathin'

Zokuhlupheka na?


2 Ekuzindleni komubi

Uhlupha ompofu

Kababanjwe kumacebo

Abawacebile.


3 Omub' uyazibula nge-

zifis' enhliz'yweni

Ubusisa olomhawu

Onengwa yiNkosi.


4 Omubi ngokuziqhenya

Akading' iNkosi

INkosi kayikho kuyo

Im'khumbulo yakhe.


5 Izindlela zakhe zona

Zicunula njalo

Izigwebo zakho, belo,

Zikhatshana laye.


Zingaphezulu kwamehlo

Akhe kaziboni

Uyaziklolodela bo

Zonk' izitha zakhe.


6 Uth' enhliziyweni yakhe

Angiyikususwa

Ngoba ngingasoze ngibe

Khon' ebunzimeni.

7 Umlomo wakhe ugcwele

'Nhlamba lenkohliso

Lobuqili phans' kolimi

Kulobubi leze.


8 Uhlez' ikusithekeni

Kundawo zemizi

Ukuze ababulale

Abangelamlandu.


Amehlo akh' akhangele

Ngobubi umyanga

Emquthele sangonyama

Ebhalwini lwayo.


9 Umquthele ukumbamba

Qotho uyambamba

Ompofu uyambamba nje

Embuleni lakhe.


10 Uhahab' azithobise

Ukuze ompofu

Awiswe yilabo bakhe

Abalaw' amandla.


11 Uthe enhliz'yweni yakhe

INkos' ikhohliwe

Ifihlil' ubuso bayo

Kasoz' ikubone.


12 Nkosi vuka Nkulunkulu

Phakamis' isandla

Sakho ungakhohlwa yibo

Abachumileyo.


13 Yin' omubi edelela

'Nkulunkulu ethi

Kunhliziyo yakhe yena,

Kawuyikufuna.


14 Usukubonile khona

Ngoba uyabona

Umona layo inzondo

Wokuphindisela


Ngesandla sakho. Umyanga

Woziletha kuwe.

Wena ungumsizi wazo

Zona intandane.


15 Yephul' ingalo yomubi

Lay' ongalungile

Ding' inkohlakalo yakhe

Uz' ungayitholi.


16 UJehova uyiNkosi

Emiyo phakade

Baphelil' abahedeni

Elizweni lakhe.


17 Nkosi uzwil' ukufisa

Kwabamnene, uza-

lungis' inhliziyo yabo,

Wenz' indleb' yakh' izwe.


18 Ukugweba intandane

Labahlutshiweyo

Khon' umuntu owomhlaba

Angaphind' ahluphe.


Isihlabelelo 11


Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida.

1 Ngithembela eNkosini,

Ngani lithi: Phapha

Sanyon' entabeni yenu,

Kumphefum'lo wami?
2 Ngob' ababi bakhombela

Ngemitshoko yabo

Beyilungisa phezulu

Kwezintambo zayo.

Ukuze bathi-ke bona

Ngobuqili babo

Bamcibe olungileyo

Kunhliziyo yakhe.


3 Nxa kambe izisekelo

Zidilizwe zonke

Yikuthi bangenze njani

Abalungileyo?


4 INkos' iphakathi kwalo

'Thempel' elingcwele

Isihlalo say' iNkosi

Sisemazulwini.


Amehl' ayo ayabona

Inkophe zihlole

Inzalo yabantu bonke

Ayiqedisise.


5 INkos' ilinga ongcwele

Kodwa umphefum'lo

Wakhe uzonda omubi

Othanda umsindo.


6 Kuzoni wothel' umlilo

Sibabul' siphepho

Lokhu koba yisabelo

Seyabo inkezo.


7 Ngob' iNkos' elungileyo

Ithand' ukulunga

Ubuso bayo bubuka

Yen' oqondileyo.


Isihlabelelo 12


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeSheminithi. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Siza Nkosi uyaphela

Umnt' olungileyo

Lothembekileyo kuyo

Inzalo yabantu.2 Umuntu lomakhelwane

Bakhuluma ize

Ngolim' olulalisayo

Ngenhliziyombili.


3 INkosi iyakuquma

'Ndeb' elalisayo

Lolimi olukhuluma

'Zinto ezinkulu.


4 Labo abathe: Ngolimi

Lwethu sizanqoba,

Indebe lezi ngezethu,

Inguban' iNkosi?


5 Ngokuhlutshwa kwabampofu

Lok'bubula kwabo

Abasweleyo, khathesi

Mina ngizavuka.


Itsho iNkosi ukuthi

Ngizammisa yena

Enqabeni kuyena o-

zikhukhumezayo.


6 'Mazw' eNkosi mahle njenge-

siliva ehlolwe

Ezikweni law' umlilo

'Cengwe kas'khombisa.


7 Uzakubagcina Nkosi

Ubalondoloze

Kulesisizukulwana

Ngokungapheliyo.


8 Izikhohlakali zona

Zihamb' inxa zonke,

Lapha ababi abantu

Bephakanyisiwe.Isihlabelelo 13


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Wongikhohlwa kube nini?

O Nkosi phakade?

Koba nini Nkos' ufihla

'Buso bakho kimi?
2 Koba nini ngizindla na

Phakathi kowami

Umphefum'lo ngilusizi

Enhliz'yweni yami?


Kuzakuba nini sona

Isitha sami-ke

Siphakhanyisiwe khona

Ngaphezulu kwami?


3 Khumbula njalo ungizwe

Nkosi 'Nkulunkul' wam'

Khanyis' amehlo ngingabi

Lobuthong' bokufa.


4 Hlez' isitha sami sithi

Sengimehlulile

Bathabe abahluphayo

Ngizanyazanyiswe.


5 Kodwa ngithembile mina

Emuseni wakho

'Nhliziyo yam' ijabule

Kusindiso lwakho.


6 Sengizakuhlabelela

ENkosini yami

Ngokuba okuhle kwakhe

Uhlal' engenzela.


Isihlabelelo 14


Kumqondisi wokuhlabelela. EsikaDavida.

1 Isiwula sesitshilo

Enhliz'yweni yaso

Ukuthi kakho sibili

Yen' uNkulunkulu.
Bonakele bona bonke

Benzile okubi

Njalo akukho loyedwa

Owenz' ukulunga.


2 INkosi isezulwini

Yakhangela phansi

Ebantwaneni babantu

Ukubon' ukuthi


Ngaba ukhona yini-ke

Ngitsho yen' oyedwa

Owaziyo njal' ofuna

UNkulunkulu bo.


3 Baphambukile bon' bonke

Bangcolile kanye

Owenz' okulungileyo

Akakho loyedwa.


4 'Benzi bobub' abazi na?

Abadl' abantu bam'

Njengalokhu bedl' isinkwa,

Kababiz' iNkosi.


5 Balokwesab' okukhulu

Ngob' uNkulunkulu

Usesizukulwaneni

Sabalungileyo.


6 Liliyangisil' icebo

Labo abayanga

Ngokuba iNkosi iyi-

siphephelo sabo.

7 Sengathi nga usindiso

LukaIsrayeli

Lungafika luvelela

Khona eZiyoni.


UJehova ebuyisa

Abathunjwa bakhe

Uzakuthab' uJakobe

Athab' 'Israyeli.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə