IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə32/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Isihlabelelo 112


1 Dumisanini bo lina

Yona iNkosi le,

Uyabusiswa umuntu

Owesab' iNkosi


Lowo othokozayo bo

Ngokukhulukazi

Kuyo imithetho yayo

Engeyay' iNkosi.

2 Izoba lamandl' inzalo

Yakhe emhlabeni,

Isizukulwana saba-

qotho sobusiswa.


3 Yona imfuyo lenotho

Kusendlini yakhe,

Ukulunga kwakhe kumi

Ngokungapheliyo.


4 Kuy' oqotho kuyaphuma

'Kukhany' emnyameni,

Ulomusa njal' ugcwele

'Sihaw' lokulunga.


5 Olungileyo uphatha

Ngomus' aboleke

Esekel' indaba zakhe

Kuhle ngokulunga.


6 Qotho kayikunyikinywa

Yena njalo njalo,

'Lungileyo wokhunjulwa

Kube laphakade.


7 Kayikwesab' imibiko

Emib', inhliziyo

Yakhe iqinisekile

Ithemba iNkosi.


8 Inhliziyo yakh' imiswe

Kasoze esaba

Abon' isifiso sakhe

Ezitheni zakhe.


9 Unikile abayanga

Ukulunga kwakhe

Kumi njal', uphondo lwakhe

Luzoba lodumo.


10 Omub' uzabon' azonde

Agedl' amazinyo,

Anyamalal', isifiso

Sababi sophela.


Isihlabelelo 113


1 Dumisani yon' iNkosi

Liyidumise-ke

Zinceku zeNkosi, bonga

Ibizo leNkosi.


2 Kalibusiswe ibizo

Elayo iNkosi

Kusukela khathesinje

Kube laphakade.


3 Kusuk' ilanga liphuma

Lize liyetshona,

Kalidunyiswe ibizo

ElikaJehova.


4 Yon' iNkosi iphakeme

Phezu kwezizwe zonk',

Udumo lwayo luphezu

Kwawo amazulu.


5 Ngubani ofana layo

Yon' iNkosi yethu,

UNkulunkulu ohlezi

Khona ngaphezulu,


6 Ozithobisayo yena

Ukuthi abone

Izint' ezisezulwini

Lakuwo umhlaba!


7 Uphakamisa umyanga

Aphum' othulini

Aphakamis' oswelayo

Kunqumbi yomquba

8 Ukuz' amhlalise yena

Law' amakhosana,

Ngitsho won' amakhosana

Awabo abantu.


9 Uyenza inyumba ibe

Lendlu, engunina

Othokozay' wabantwana.

Dumisan' iNkosi.Isihlabelelo 114


1 Nxa waphum' uIsrayeli

EGibithe, lendlu

KaJakobe ebantwini

Bolimi lwezizwe.


2 UJuda waba yindawo

Yakhe eyingcwele,

LoIsrayeli-ke waba

Ngowakhe umbuso.


3 Ulwandle lwaselubona

Khona lwabaleka,

IJordani lafuqelwa

Khonale emuva.


4 Izintaba zaqolotsha

Njengazo inqama,

Lamaqaqanyana eqa

Njengamazinyane.


5 Ulani na wena lwandle

Ukuth' ubaleke?

Lawe Jordani ukuthi

Ufuqelw' emuva?


6 Lani zintab' ezeqayo

Njengazo inqama?

Lan' intatshan' ezeqayo

Njengamazinyane?


7 Thuthumela wena mhlaba

Kubuso beNkosi,

Ebusweni bukaMlimu

Mlimu kaJakobe.


8 Yena owenza idwala

Laphenduk' ichibi,

Itshe eliqinileyo

Umthombo wamanzi.


Isihlabelelo 115


1 Kakungabi kithi Nkosi

Kakungabi kithi

Kodwa kakube kwelakho

Lona ibizo bo


Phanini udumo ngenxa

Yesihawu sakho

Njalo langenxa yalo bo

Iqiniso lakho.


2 Ngani ukuthi izizwe

Zithi: Ungaphi na

Khona khathesi owabo

Yen' uNkulunkulu?


3 Kodw' uNkulunkulu wethu

Ukhon' ezulwini

Wenzile loba kuyini

Yen' akuthandayo.


4 Izithombe zabo ziyi-

sil'va legolide

Zingumsebenzi wezandla

Zabo bon' abantu.


5 Zilemilomo kodwa-ke

Zon' azikhulumi.

Zilamehlo kodwa zona

Kaziboni lutho.

6 Zilezindlebe kodwa-ke

Kazizwa sibili

Zilazo izimpumulo

Kodwa kazinuki.


7 Zilezandla kaziphathi

Lenyawo kodwa-ke

Kazihambi, lemiphimbo

Kodw' azikhulumi.


8 Abazibazayo bona

Bafanana lazo

Unjalo-ke laye wonke

Othembela kuzo.


9 Wena Israyeli themba

Kuyona iNkosi,

Yona ingumsizi wabo

Lesihlangu sabo.


10 Ndlu kaAroni yethemba

Kuyona iNkosi.

Ingumsizi wabo njalo

Lesihlangu sabo.


11 Lina eliyesabayo

Yona iNkosi le,

Yithembeni, ingumsizi

Lesihlangu sabo.


12 INkos' isinanzelele

Izasibusisa

Lay' indlu kaIsrayeli

Lay' ekaAroni.


13 Izakubusisa bona

Abayesabayo

INkosi, bon' abakhulu

Lab' abancinyane.


14 Izakulandis' iNkosi

Ngokuphindiweyo,

Wena labo bonke bona

Abantwana bakho.


15 Ilibusisile lina

Yona-ke iNkosi

Eyenze lona izulu

Lawo won' umhlaba.


16 Izulu law' amazulu

Angaway' iNkosi

Kodwa umhlaba iwuphe

Abantwan' babantu.


17 Kabayibongi iNkosi

Bon' abafileyo

Lalabo abatshonayo

Khon' ekuthuleni.


18 Kodwa thina sizabonga

'Nkosi khona manje

Kuze kube nininini.

Dumisani Nkosi.


Isihlabelelo 116


1 Ngiyayithanda iNkosi

Ngokub' ilizwile

Lona elami ilizwi

Lezicelo zami.


2 Ngokuba ingilalele

Ngizabiza kuyo

Ngazo zonke izikhathi

Khona ngisaphila.


3 Izinsizi zakh' ukufa

Zingizungezile

Laz' ihlungu zesihogo

Zingibambile m'na

Njalo ziphezu kwami bo

Ngasengifumana

Izinhlupheko lazo-ke

Zona izinsizi.


4 Ngabiz' ibizo leNkosi;

Nkosi ngikuncenga,

Wena khulula wona bo

Umphefum'lo wami.


5 Ilomusa yon' iNkosi

Njalo ilungile

Yeb' uNkulunkulu wethu

Ungolesihawu.


6 INkosi ilondoloza

'Bathobekileyo

Ngangithotshiselwa phansi

Yase ingisiza.


7 Mphefum'lo wami buyela

'Kuphum'leni kwakho

Ngob' iNkosi ikuphethe

Ngomusa omkhulu.


8 Mphefum'lo wam' ekufeni

Uwusindisile

Lamehl' ezinyembezini

Lenyaw' ekuweni.


9 Ngizakuhamba ngiphambi

Kwayo yon' iNkosi

Ngikulo ilizwe labo

Bon' abaphilayo.


10 Mina ngakholwa ngakho-ke

Ngasengikhuluma

Mina ngangihluphekile

Kakhulu sibili.


11 Ngatsho-ke kukho okwami

Khon' ukuphangisa:

Bona-ke bonke abantu

Baqamba amanga.


12 Ngizabuyiselani na

Kuyo yon' iNkosi

Ngayo yonke yon' inzuzo

Eyayo ngakimi?


13 Ngizakuthatha inkezo

Yalo usindiso,

Ngibe sengibiz' ibizo

Elayo iNkosi.


14 Ngizagcwalis' izifungo

Zami eNkosini

Phambi kwababantu bayo

Bonke khathesinje.


15 Kuligugu emehlweni

Awayo iNkosi

Khona ukufa kongcwele

Yen' olungileyo.


16 O! Nkosi ngokweqiniso

Ngiyinceku yakho,

Ngiyinceku eyakho bo

Eyiy' indodana


Indodana eyayo bo

Yon' incekukazi

Usuzikhululile bo

Izibopho zami.


17 Ngizanikel' umnikelo

Kuwo wokubonga,

Njalo ngizabiza lona

Ibizo leNkosi.

18 Ngizagcwalis' izifungo

Zami eNkosini

Phambi kwabantu beNkosi,

Bonke behlangene.


19 Phakathi kwamagum' endlu

ENkosi phakathi

Kwakho, o Jerusalema.

Libonge iNkosi.

Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə