IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə33/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Isihlabelelo 117


1 Dumisani uJehova

Lina zizwe lonke

Mdumiseni lina lonke

Yebo lin' abantu.


2 Ngoba isihawu sakhe

Esilomusa-ke

Sikhulu kakhulukazi

Khona ngakithina


Leqiniso lay' iNkosi

Limi njalo njalo.

Kaliyidumise lina

Yona-ke iNkosi.


Isihlabelelo 118


1 O! bonganini iNkosi

Ngoba ilungile

Ngoba isihawu sayo

Sihlezi phakade.


2 Katsho yen' uIsrayeli

Khathesi ukuthi

Isihawu sayo sona

Simi njalo njalo.


3 Kayitsho-ke yona indlu

KaAron' khathesi

Ukuth' isihawu sayo

Simi njalo njalo.


4 Abatsho bona khathesi

Abesab' iNkosi

Ukuth' isihawu sayo

Simi njalo njalo.


5 Ngasengibiza iNkosi

Ngisenkathazweni

Yaphendula yangibeka

Endawen' ebanzi.


6 INkosi iyangimela

Kangiyikwesaba.

Kuyini yena umuntu

Angakwenza kimi?


7 INkosi iyangimela

Labangisizayo,

Ngobon' isifiso sami

Kwabangizondayo.


8 Kungcono ukuthembela

Khona eNkosini

Kulokuba lal' ithemba

Kuyena umuntu.


9 Kungcono ukuthembela

Khona eNkosini

Kulokubeka ithemba

Kuw' amakhosana.


10 Zona-ke izizwe zonke

Sezingihanqile

Kodwa ngebizo leNkosi

Ngizakuzichitha.

11 Zingihanqile-ke mina

Yebo zangihanqa

Kodwa ngebizo leNkosi

Ngizakuzichitha.


12 Zangihanqa njengenyosi

Zacitsh' okomlilo

Wameva, ngoba ngebizo

LeNkos' ngozichitha.


13 Usungitshayile mina

Kakhulu ngamandla

Ukuze ngiwe kodwa-ke

INkos' yangisiza.


14 INkosi ingamandl' ami,

Njalo lay' ingoma

Yaphinda yaba yilona

Usindiso lwami.


15 Ilizwi lothokozayo

Lalo usindiso

Lizwakala ezindlini

Zabalungileyo.


Esokunene isandla

Sayo yon' iNkosi

Siyasebenza-ke sona

Ngabo ubuqhawe.


16 Isandla esokunene

Esayo iNkosi

Siphakanyisiwe njalo

Senza ngobuqhawe.


17 Kangiyikufa mina bo

Kodwa ngizaphila

Ngitshumayele izenzo

Ezayo iNkosi.


18 INkosi ingitshayile

Kabuhlungu kodwa

Ayinginikelanga bo

Khona ekufeni.


19 Ngivulele amasango

Awakh' ukulunga

Ngizakungena kuwo bo

Ngidumis' iNkosi.


20 Isango leli leNkosi

Ngalo bona labo

Abalungileyo bona

Bazangena ngalo.


21 Ngizakubonga ngobana

Ungizwile mina,

Njalo usube yilona

Usindiso lwami.


22 Ilitshe elaliwayo

Yibona abakhi

Selibekwe laba yiyo

Inhloko yegumbi.


23 Lokhu kuyikwenza kwayo

Yona iNkosi nje,

Kuyiso son' isimanga

Emehlweni ethu.


24 Lolu yilona usuku

INkos' ilwenzile

Kasithokoze-ke njalo

Sithabe kulona.


25 O sindisa-ke Jehova

Ngikuncenga Nkosi

Ngiyakuncenga khathesi

Leth' impumelelo.

26 Ubusisiwe ozayo

Ngebizo leNkosi

Thina silibusisile

Sisendlin' yeNkosi.


27 UNkulunkulu yiNkosi,

Yen' osibonise

Esibonis' ukukhanya

Ukukhany' impela.


Bopha wona umnikelo

Ngazo izintambo.

Ngitsho lakuzo impondo

Zona ezelathi.


28 UnguNkulunkulu wami

Ngizakukubonga,

UnguNkulunkulu wami

Ngokuphakamisa.


29 Bonganini uJehova

Ngoba ulungile,

Ngoba isihawu sakhe

Sihlezi phakade.


Isihlabelelo 119


ALEPH
1 Babusisiw' abaqotho

Kuyona indlela,

Abahamba emlayweni

OngokaJehova.


2 Babusisiw' abalonda

Imilayo yakhe,

Bona abadinga yena

Ngenhliziyo yonke.


3 Abangakwenziy' okubi

Okweziphambeko,

Bayahamba endleleni

Zon' ezingezakhe.4 Wena usulayezele

Ukuthi silonde

Imilayo yakho wena

Ngokukhuthala bo.
5 O! kungathi izindlela

Zami zonke zona

Nga ziqondiswa ngilonde

Imithetho yakho.


6 Ngakho kangisoze ngibe

Lenhloni nxa mina

Ngiqaphela yona yonke

Imilayo yakho.


7 Ngokubona ngobuqotho

Benhliziyo, lapho

Ngifund' izahlulo zakho

Ezilungileyo.


8 Ngizakuzilondoloza

Izimiso zakho,

Akungangitshiyi mina

Ngokupheleleyo.


BETH
9 Ijaha lingayihlanza

Kanjani indlela

Yalo na? Ngokuqaphela

Imilayo yakho.


10 Ngikufune ngenhliziyo

Yami yona yonke,

Kangingaphambuki kuyo

Imithetho yakho.


11 Izwi lakho ngilifihle

Enhliz'yweni yami

Ukuze ngingoni mina

Ngimelane lawe.

12 Ubusisiwe bo wena

Ye, o wena Nkosi

Ngifundise izimiso

Zona ezakho-ke.


13 Ngendebe zami kangithi

Ngizitshumayele

Izahlulelo zonke-ke

Ezomlomo wakho.


14 Ngithokozil' endleleni

Yezilayezelo

Ezakho njengenothweni

Enkulukazi bo.


15 Ngizazindla ngikuyona

Imilayo yakho,

Ngiziqaphele indlela

Ezomthetho wakho.


16 Ngizazithabisa mina

Ngemilayo yakho,

Kangisoze ngilikhohlwe

Elakho ilizwi.


GIMEL
17 Yandisel' inceku yakho

Okuhle ukuze

Ngiphile, ngilondoloze

Lon' ilizwi lakho.


18 Vula amehlo awami

Ukuze ngibone

Okumangalisayo bo

Emthethweni wakho.


19 Ngiyisihambi nje lapha

Emhlabeni mina,

Kawungangifihleli bo

Imilayo yakho.


20 Umphefum'lo wami wona

Wephukile ngakho

Ukunxwanel' izahlulo

Zakho kokuphela.


21 Basol' abaziqhenyayo

Abathukiweyo

Bona abaphambukayo

Em'layweni yakho.


22 Susa phezu kwam' inhloni

Lakh' ukudelela

Ngokuba ngizigcinile

Izimiso zakho.


23 Amakhosana ahlala

Etsh' okubi ngami,

Inceku yakho yazindla

Ngemilayo yakho.


24 Izilayezelo zakho

Ziyilokhu mina

Okungithokozisayo

Ziyangeluleka.


DALETH
25 Unamathel' othulini

Umphefum'lo wami

Kawungivuse mina nje

Ngokwelizwi lakho.


26 Mina-ke ngizibikile

Izindlela zami

Wang'phendula, ngifundisa

Imilayo yakho.


27 Ungichasisel' indlela

Yemilayo yakho,

Ngokhulum' ngemisebenzi

Yakh' eyisimanga.

28 Umphefumulo owami

Uyaphel' amandla

Ngalusizi, ngiqinise

Ngokwelizwi lakho.


29 Susa ngakimi indlela

Eyamanga yona,

Unginik' umlayo wakho

Ngokomusa wakho.


30 Ngiyikhethile indlela

Eyal' iqiniso,

Ngizibekil' izahlulo

Zakho phambi kwami.


31 Nginamathele-ke kuzo

Izilayo zakho,

Ungangithelel' inhloni

Wena oyiNkosi.


32 Ngigijima endleleni

Yemithetho yakho

Lapho woyenz' ibe banzi

Inhliziyo yami.


HE
33 Nkosi ngifundis' indlela

Yemithetho yakho,

Ngizakuyilondoloza

Kub' ephakadeni.


34 Ngiphe ukuqedisisa

Ng'lond' umlayo wakho,

Yebo ngowulondoloza

Ngenhliziyo yami.


35 Ngihambisa endleleni

Yemilayo yakho,

Ngokuba mina uqobo

Ngithokoza kuyo.


36 Khangelisa inhliziyo

Yam' kubufakazi

Obakho, ukuze yona

Ingabi lomhawu.


37 Susa amehlo awami

Angabuki ize,

Ungiphilise-ke mina

Endleleni yakho.


38 Qinisa ilizwi lakho

Kuy' inceku yakho,

Yona ezinikeleyo

Ekukwesabeni.


39 Susa ihlazo elami

Engilesabayo,

Ngokuba zon' izigwebo

Zakho zilungile.


40 Khangela ngizifisile

Izimiso zakho,

Ngivuselele-ke kikho

Ukulunga kwakho.


VAU
41 Kasize kim' isihawu

Sakho wena Nkosi,

Lalo usindiso lwakho

Ngokwelizwi lakho.


42 Kothi ngiziphendulele

Kuy' ongigconayo,

Ngokuba mina ngithemba

Elakho ilizwi.


43 Kawungalisusi mpela

Izwi leqiniso

Kumlomo wami, ngithemba

Em'layweni yakho.


44 Kothi ngiyilondoloze

Imithetho yakho

Kokuphela, ngiyigcina

Kube njalo njalo.


45 Ngizakuhamba-ke mina

Ngikhululekile,

Ngokuba sengidingile

Imilayo yakho.


46 Ngizakuzitshumayela

Izilayezelo

Kuwo amakhosana-ke

Ngingabi lenhloni.


47 Mina ngizakuthokoza

Ngezilayezelo

Zakho, zona lezo mina

Engizithandayo.


48 Ngiphakamis' izandla zam'

Kumlayo wakh' engi-

wuthandayo, nginakane

Imilayo yakho.


ZAIN
49 Khumbula lona ilizwi

Encekwini yakho,

Owangenza ukuthi nje

Ngithembele kulo.


50 Yile induduzo yami

Kuzinhlupho zami

Ngokuba ilizwi lakho

Lingiphilisile.


51 Bona abazigqajayo

Bangihlek' kakhulu,

Kodwa kangiphambukanga

Emlayweni wakho.


52 Ngakhumbula izigwebo

Zakho zasendulo,

O! Nkosi mina sengaze

Ngaziduduza bo.


53 Ngabanjwa yisesabiso

Ngenxa yabo labo

Ababi bon' abatshiya

Imilayo yakho.


54 Izimiso zakho zaba

Yiyona ingoma

Yami, kuyo indlu yami

Eyobuhambuma.


55 Ngikhumbule lon' ilizwi

Lakho Nkosi khona

Ebusuku, ngigcinile

Umlayo owakho.


56 Lokhu ngilakho ngokuba

Ngigcinile zona

Ezakho zona lezo nje

Izimiso zakho.


CHETH
57 Uyisabelo sam' Nkosi

Mina sengitshilo

Ukuthi ngolondoloza

Law' amazwi akho.


58 Ngakuncenga ngenhliziyo

Yona yonk' eyami,

Woba law' umusa kimi

Ngokwelizwi lakho.


59 Nganakan' indlela zami

Ngaziphendulela

Izinyawo zami zona

Em'layweni yakho.


60 Ngiphangisile sibili

Angilibalanga

Ukulondoloza yona

Imilayo yakho.


61 Zingithandele kakhulu

Intambo zababi

Kodwa kangiwukhohlwanga

Umlayo owakho.


62 Ngizakuvuka phakathi

Kobusuk' ukuze

Ngikubonge ngokulunga

Kwezigwebo zakho.


63 Ngingumngane wabo bonke

Abakwesabayo

Lalabo abagcinayo

Imilayo yakho.


64 Umhlaba ugcwele sona

Isihawu sakho

Nkosi, akungifundise

Imilayo yakho.


TETH
65 Uyenzil' inceku yakho

Khona okuhle nje,

Wena Nkosi ngokwalo nje

Elakho ilizwi.


66 Ngifundise ukwahlula

Okulungileyo

Lokwazi ngoba ngikholwe

Imilayo yakho.


67 Ngingakahlupheki mina

Ngalahleka kodwa

Khathesi ngiligcinile

Elakho ilizwi.


68 Wena yebo ulungile

Wenza ukulunga,

Ngifundise yona leyo

Imilayo yakho.


69 Bangiqambela amanga

Abazigqajayo,

Ngizagcin' im'layo yakho

Ngenhliziyo yonke.


70 Inhliziyo yab' igcwele

Amafutha kodwa

Mina-ke ngiyathokoza

Emlayweni wakho.


71 Kungilungele ukuthi

Mina-ke ngihlutshwe

Ukuze-ke ngifunde nje

Izimiso zakho.


72 Umlayo womlomo wakho

Ungcono ngakimi

Ngaphezu kwezigidi ze-

golide lesil'va.


JOD
73 'Zandla zakho zingenzile

Zangibumba, ngiphe

'Kuqedisisa, ngifunde

Imilayo yakho.


74 Abakwesabayo bona

Bazakungibona

Bathokoze ngoba mina

Ngithemb' izwi lakho.


75 Ngiyazi Nkosi ukuthi

Izahlulo zakho

Zilungile, wangihlupha

Ngok'thembeka kwakho.


76 'Sihawu sakho kasibe

Yinduduzo yami

Njengokwelizwi elakho

Encekwini yakho.


77 Isihawu sakho size

Kimi-ke ngiphile

Ngokuba umlayo wakho

Yintokozo kimi.


78 Kababe lenhloni bona

Abazigqajayo,

Ngokuba bangiqilile

Ekwenzeni kwabo.


Bangiqilile ngaphandle

Kwaso isizatho,

Kodwa ngizazindla ngazo

Izimiso zakho.


79 Ababuyele-ke kimi

Abakwesabayo

Labo bonk' abayaziyo

Imilayo yakho.


80 Akuth' inhliziyo yami

Iphelele kuzo

Zon' izimiso ezakho

Ngingabi lanhloni.


CAPH
81 Umoya wam' uyaphela

Uswel' usindiso

Lwakho kodwa ngithembile

Elizwini lakho.


82 Amehl' ami ayaphela

Ngilind' izwi lakho

Ngisakhuluma ukuthi:

Ngoduduzwa nini?


83 Mina nginjengembodlela

Esentuthwini nje,

Angizikhohlwanga zona

Izimiso zakho.


84 Insuku zenceku yakho

Zingaki na zona?

Uzabagweba nini na

Abangihluphayo?


85 Abaziphakamisayo

Bangimbel' im'godi,

Abangahambiyo bona

Ngokomlayo wakho.


86 Imilayo yakho yonke

Yon' ithembekile,

Bona bangihlupha kubi.

Akungisize bo.


87 Baphose bangiqeda nje

Emhlabeni, kodwa

Kangiyitshiyanga yona

Imilayo yakho.


88 Ngivuse ngas' isihawu

Sakho, ngiyagcina

Zona izilayezelo

Zaw' umlomo wakho.


LAMED
89 Nkosi ilizwi elakho

Lihlezi khonale

Liqinile ezulwini

Kub' ephakadeni.


90 Lusezizukulwaneni

Uthembeko lwakho

Umisile won' umhlaba

Umi uqinile.


91 Kusemi-ke lalamuhla

Njengem'layo yakho

Ngokuba konke kuyizo

'Zisebenzi zakho.


92 Ub' ubungesintokozo

Yam' umlayo wakho

Ngabe sengabhubha kuyo

Inhlupheko yami.


93 Angisoze ngayikhohlwa

Imilayo yakho

Ngokuba ngayo-ke yona

Wen' ungivusile.


94 Mina-ke nginguy' owakho

Akungisindise

Ngoba sengiyidingile

Imilayo yakho.


95 Ababi bangilindele

Ukungibulala

Kodwa ngizananzelela

Izimiso zakho.


96 Ngibonile ukucina

Kokuphelel' konke

Kodwa won' umthetho wakho

Ubanzi kakhulu.


MEM
97 Yeka ukuthanda kwami

Umlayo owakho,

Ungumnakano wami-ke

Usuku lonke nje.


98 Wena ngemilayo yakho

Ngahlakanipha-ke

Okwedlul' izitha zami

Ngob' zihlezi lami.


99 Ngiqedisisa kulabo

Abafundisi bam'

Ngoba mina nginakana

Ngemilayo yakho.


100 Ngilakh' ukuqedisisa

Kulabakudala,

Ngokuba ngilondoloza

Imithetho yakho.


101 Ngithintil' inyawo zami

Ezindlelen' zonke

Ezimb', ukuze ngigcine

Ilizwi elakho.


102 Angisukanga-ke mina

Kwezakh' izahlulo

Kungenxa yokuthi wena

Ungifundisile.


103 Amnandi kangak' amazwi

Akho emlonyeni!

Amnandi emlonyeni wam'

Okwedlul' uluju!


104 Ngemithetho yakho yona

Ngiyaqedisisa,

Ngakho ngiyazonda zonke

'Zindlela zamanga.


NUN
105 Izwi lakho yisibane

Enyaweni zami

Lokukhanya kuyo yona

Indlela eyami.


106 Sengifungile njalo-ke

Ngizakwenz' ukuthi

Ngigcin' izimiso zakho

Ezilungileyo.


107 Ngihluphekile kakhulu

Ngivuse o Nkosi

Ngenxa yalo lon' ilizwi

Ilizwi elakho.


108 Yemukela im'nikelo

Yomlomo owami

Nkosi, akungifundise

Izigwebo zakho.


109 Umphefumulo owami

'Sesandleni sami

Njalo njalo, kodwa kangi-

khohlw' umthetho wakho.


110 Ababi bangibekele

Umjibila kodwa

Kangiduhanga-ke mina

Emlayweni wakho.


111 Ngitheth' izimiso zakho

Njengelifa njalo,

Ngoba ziyiy' intokozo

Yenhliziyo yami.


112 Ngimisel' inhliziyo yam'

Ukugcin' im'thetho

Yakho njalonjalo kuze

Kube sek'pheleni.


SAMECH
113 Ngiyazond' imikhumbulo

Yon' eyilo ize,

Kodwa mina ngiyathanda

Umlayo owakho.


114 Wena uyisiphephelo

Sami lesihlangu,

Ngiyathembela ngakuwe

Kulo izwi lakho.


115 Sukanini kimi lina

Elenzay' okubi,

Ngoba ngolond' imilayo

EyeNkosi yami.


116 Ngisekele ngokwelizwi

Lakho ngiphile-ke

Ngingaze ngaba lenhloni

Ngal' ithemba lami.


117 Ngiqinise ngovikelwa

Njalo ngohlonipha

Zona izimiso zakho

Kube njalo njalo.


118 Wena ugxobile bonke

Abaphambukayo

Emilayweni, obabo

'Buqili buyize.


119 Wolahla ababi bonke

Bomhlaba njengayo

Ingcekeza, ngizathanda

Izimiso zakho.


120 Inyama yami yaqhuqha

Ngokwesaba wena,

Njalo mina ngiyesaba

Izahlulo zakho.


AIN
121 Ngenzile ukwahlulela

Lokulungileyo,

Ungangitshiyi-ke mina

Kwabangihluphayo.


122 Yiba ngummeli kunceku

Yakho ngokulunga,

Ungavum' oziqhenyayo

Angihluphe mina.


123 Amehlo am' afiphala

Elind' usindiso

Lwakho lalo lon' ilizwi

Lokulunga kwakho.


124 Yenza encekwini yakho

Ngesihawu sakho,

Njalo ungifundise bo

Imilayo yakho.


125 Ngiyinceku yakho, ngipha

Ukuqedisisa,

Ukuze ngiqond' ezakho

Izifakazelo.


126 Sekuyisikathi lesi

Usebenze Nkosi

Ngokuba sebedelile

Umthetho owakho.


127 Ngakho mina ngiyathanda

Imilayo yakho

Okwedlula igolide,

Elicengiweyo.


128 Ngivuma yonk' imilayo

Ezintweni zonke

Ukuthi ilungile bo.

Ngizonda amanga.


PE
129 Izilayezelo zakho

Ziyamangalisa,

Ngakho umphefum'lo wami

Uzilondoloza.


130 Ukwambulwa kwezwi lakho

Kunik' ukukhanya

Kunik' ukuqedisisa

Kuye ongaziyo.


131 Ngakhamis' umlomo wami

Ngangikhefuzela

Ngokuba nganginxwanela

Imilayo yakho.


132 Kakungikhangele mina

Ungihawukele

Njengenhlalayenza kwaba-

thand' ibizo lakho.


133 Khokhelel' inyawo zami

Elizwini lakho,

Ungavumeli ububi

Bubuse phezu kwam'.


134 Uhlupho lwabo abantu

Ngikhulule kilo,

Ngize mina ngiwugcine

Won' umthetho wakho.


135 Yenza obakho ubuso

Bukhanyel' inceku

Njalo akungifundise

Imilayo yakho.


136 Imifula eyamanzi

Igeleza kuwo

Amehl' ami ngoba kaba-

gcin' umthetho wakho.


TZADDI
137 Ulungile wena Nkosi

Sibili kakhulu,

Futhi ziqondile zona

Izigwebo zakho.


138 Izifakazelo zakho

Uzenzile wena

Zilungile zikholeka

Kakhulukazi bo.


139 Inkuthalo yami yona

Isingidlile bo,

Ngoba zon' izitha zami

Zikhohlw' izwi lakho.


140 Ilizwi elakho lona

Licengek' kakhulu,

Ngakho-ke yona inceku

Yakh' iyalithanda.


141 Mina ngimncinyane njalo

Bayangidelela,

Kodwa mina angikhohlwa

Owakho umthetho.


142 'Kulunga kwakho kukhona

Ngokungapheliyo,

Njalo won' umthetho wakho

Uyil' iqiniso.


143 Uhlupho lokububula

Sekwehlele kimi,

Imilayo yakho yona

Yintokozo yami.


144 'Kulunga kobufakazi

Bakho kuphakade,

Nginik' ukuqedisisa

Mina ngizaphila.


KOPH
145 Ngenhliziyo yami yonke

Ngakhala, ungizwe

Nkosi, ngizakuyigcina

Imilayo yakho.


146 Ngakhalela ngakuwena:

Akungisindise,

Ngizazigcina ezakho

Izifakazelo.


147 Ngandulele ukukhanya

Kokus' ekuseni,

Ngakhala, mina ngathemba

Elizwini lakho.


148 Amehl' ami aqalela

'M'lindo yobusuku

Ukuze ngizindle ngalo

Elakho ilizwi.


149 Yizwa ilizwi elami

Ngokothando lwakho

Nkosi uze ungivuse

Ngesigwebo sakho.


150 Bayasondela eduze

Abenza okubi

Njalo bona bakhatshana

Law' umthetho wakho.


151 Wena useduze Nkosi,

Njalo futhi yona

Eyakho yonk' imilayo

Iyil' iqiniso.


152 Ngobufakazi obakho

Ngazile kudala

Ukuthi ubumisile

Ngokungapheliyo.


RESH
153 Nanzelel' uhlupho lwami

Akungisindise

Ngoba angikhohlwa wona

Owakho umthetho.


154 Ngincengele ngendaba yam'

Akungikhulule,

Ungivuselele mina

Ngokwelizwi lakho.


155 Usindiso lukhatshana

Labakhohlakele

Ngoba bona abadingi

Imithetho yakho.


156 Sikhulw' isihawu sakho

Wena oyiNkosi,

Ngivuse kuvumelane

Lezigwebo zakho.


157 Baneng' abahluphi bami

Laz' izitha zami

Kodwa-ke angiphambuki

Kufakazo lwakho.


158 Ngakhangel' izequmlayo

Zangicunula m'na

Ngoba aziligcinanga

Elakho ilizwi.


159 Bona ukuthanda kwami

Owakho umlayo.

Ngivuselele-ke Nkosi

Ngokomusa wakho.


160 Izwi lakho liqiniso

Kwasekuqaleni.

Konk' ukwahlulel' okuhle

Kuhlezi phakade.


SCHIN
161 Izikhulu zing'hluphile

Zingelasizatho,

Kodwa inhliziyo yami

Yesab' izwi lakho.


162 Mina-ke ngiyathokoza

Ngelakho ilizwi

Njengalowo ofumana

Impango enkulu.


163 Ngiyazonda ngisenyanya

Umqambi wamanga

Kodwa owakho umthetho

Ngiyawuthanda bo.


164 Kasikhombisa ngosuku

Ngiyakudumisa

Ngenxa yokugweba kwakho

Okulungileyo.


165 Balokuthul' okukhulu

Abathand' umthetho

Wakho, njalo kabalakho

Okuzabakhuba.


166 Nkosi ngithembele kulo

Usindiso lwakho,

Njalo ngiyenzile yonke

Imilayo yakho.


167 Ngigcinile ngomphefum'lo

'Bufakazi bakho,

Njalo ngiyabuthanda-ke

Kakhulukazi bo.


168 Ngigcinil' umthetho wakho

Lab' ubufakazi

Ngoba zonk' indlela zami

Zikho phambi kwakho.


TAU
169 Kakuze phambili kwakho

Nkos', ukukhala kwam',

Ngiphe ukuqedisisa

Ngokwelizwi lakho.


170 Kawubuye umthandazo

Wami phambi kwakho,

Akunginike uncedo

Ngokwelizwi lakho.

171 Indebe zomlomo wami

Zizakukubonga

Nxa usungifundisile

Imithetho yakho.


172 Luzakhuluma ulimi

Lwami ngezwi lakho

Ngoba yonk' im'layo yakho

Iyikh' ukulunga.


173 Akuthi isandla sakho

Singincede mina

Ngoba ngikhethile yona

Imithetho yakho.


174 Ngiyalufisa olwakho

Lona usindiso,

Nkosi, umthetho owakho

Yinjabulo yami.


175 Kawuphile umphefum'lo

Wam', uzakubonga,

Akuth' izigwebo zakho

Zingincedise bo.


176 Ngilahlekile njengemvu;

Ding' inceku yakho

Ngoba kangikhohlwa mina

Imilayo yakho.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə