IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə34/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Isihlabelelo 120


Ingoma yokwenyuka.

1 Ekuhluphekeni kwami

Ngakhalela khona

Ngakuyo iNkosi njalo

Wangizwa mina-ke.
2 Nkosi khulul' umphefum'lo

Wami endebeni

Zamanga laselimini

Olukhohlisayo.3 Uzakunikwani wena?

Kumbe kwenziweni

Ngakuwena limi lolu

Olukhohlisayo?
4 Imitshoko ebukhali

Yawo amaqhawe

Lawo wona amalahle

Awawo umnondo.


5 Maye bo kimi ukuthi

Ngihlal' eMesheki,

Ngihlale emathenteni

AwaseKedari!


6 Umphefum'lo wami kade

Wahlala wona bo

Laye lowo ozondayo

Khona ukuthula.


7 Mina ngiyafisa khona

Ukuthula kodwa

Nxa ngithi ngiyakhuluma

Bona bafis' impi.


Isihlabelelo 121


Ingoma yokwenyuka.

1 Ngizaphakamis' amehlo

Am' ezintabeni

Lapho okuvela khona

Olwami usizo.
2 Usizo lwami luvela

Ngakuyo iNkosi

Yona eyalenz' izulu

Lawo won' umhlaba.


3 Kasoz' avumel' unyawo

Lwakho lutshelele,

Yen' okugcinayo wena

Kayikuwozela.

4 Khangela yen' ogcinayo

Yen' uIsrayeli

Kalakho ukuwozela

Ngitsho lokulala.


5 INkosi ngumgcini wakho

Law' umthunzi wakho

Ngakuso sona esakho

'Sandla sokunene


6 Alisoze likutshaye

Ilanga emini,

Ayisoze ikutshaye

Lenyang' ebusuku.


7 Izakuvikel' iNkosi

Kibo bonk' ububi

Lawo umphefum'lo wakho

Izakuwugcina.


8 INkosi izakulonda

Ukuphuma kwakho

Lokungena kwakho manje

Kub' ephakadeni.


Isihlabelelo 122


Ingoma yokwenyuka, ekaDavida.

1 Ngathokoza nxa besithi

Kimi: Kasihambe

Siye kuyo yona indlu

EngekaJehova.
2 Inyawo zethu zokuma

Ngaphakathi kwawo

Wona amasango akho

Wena Jerusalem'.


3 Yakhiw' iJerusalema

Njengawo umuzi,

Njengawo wona umuzi

Olokuhlangana.4 Laph' izizwe zenyukela

Khonale phezulu,

Izizwe ezay' iNkosi

Ziqonda phezulu
Kuso isifakazelo

SikaIsrayeli

Ukuze zona zibonge

Ibizo leNkosi.


5 Kubekiwe izihlalo

Ezokwahlulela

Izihlalo zobukhosi

Zendlu kaDavida.


6 Khulekelan' ukuthula

KweJerusalema,

Bazaphumelela bona

Abakuthandayo.


7 Ngaphakathi kwemiduli

Kube lokuthula

Lempumelelo ngakizo

Izigodlo zakho.


8 Ngenxa yabo abangane

Lab' abazalwane

Sengiyakutsho ukuthi:

Ukuthula kuwe.


9 Ngenxa yendlu yay' iNkosi

Yen' uMlimu wethu,

Ngizakukudingela bo

Ukulunga kwakho.


Isihlabelelo 123


Ingoma yokwenyuka.

1 Ngiphakamisa amehlo

Ami ngakuwena,

Wen' ohlala phezulu le

Khona ezulwini.

2 Bheka njengoba amehlo

Az' inceku zakho

Akhangela kus' isandla

Samakhosi azo,
Njengamehl' encekukazi

Enkosikazini,

Anjalo amehlo ethu

Alindel' iNkosi,


Yen' uNkulunkulu wethu,

Simlindele njalo

Aze abe lesihawu

Khona phezu kwethu.


3 Woba lesihawu kithi,

Nkosi hawukela,

Ngoba thina sesigcwele

Khon' ukudelelwa.


4 Mphefum'lo weth' usugcwele

Khona ukuhleka,

Kwabo abonwabileyo

Labaziqhenyayo.


Isihlabelelo 124


Ingoma yokwenyuka, ekaDavida.

1 Aluba yona iNkosi

Ibingasimeli,

UIsrayeli angatsho

Angakutsho lokho,
2 Aluba yona iNkosi

Ibingasimeli

Lapho bona-ke abantu

Babesisukela


3 Babelakh' ukusiginya

Thina-ke sisizwa

Lapho olwabo ulaka

Lwalusivuthela.4 Ngasagutshuzelw' ngamanzi

Umfula ngaweqa

Phezu kwawo umphefum'lo

Wona low' owethu.
5 'Magagas' aphakemeyo

Ayezakudlula

Ngaphezulu kwawo wona

Umphefum'lo wethu.


6 Kayibongwe yon' iNkosi

Ngoba ingazange

'Sinikel' emazinyweni

Awabo sidliwe.


7 Umphefum'l' uphunyukile

Njengenyoni kiwo

Umjibila owomthiyi

Uqam'ke saphepha.


8 Olwethu lona usizo

Lukulo ibizo

LeNkosi yona eyenza

Izulu lomhlaba.


Isihlabelelo 125 L.M.


Ingoma yokwenyuka.

1 Abathemba yon' iNkosi

Banjengentab' iZiyoni

Engeke inyikinyeke

Emi ngokungapheliyo.
2 Njengentaba ezihanqe

IJerusalema layo

INkosi kubantu bayo

Ibavikela phakade.


3 Ngoba intonga yababi

Kayiyikuhlala phezu

Kwaso sona isabelo

Sabo abalungileyo.

Hlezi abalungileyo

Bona belulele zona

Ezabo izandla kukho

Ukwenza ukungalungi.


4 O Nkosi yenza okuhle

Kwabalungileyo yebo

Lakubo bon' abaqotho

Ezinhliziyweni zabo.


5 Labo abaphambukayo

INkosi izabahola

Labo abenza okubi,

Ukuthula ku'Srayeli.


Isihlabelelo 126


Ingoma yokwenyuka.

1 Yathi iNkos' ibuyisa

'Kuthunjwa kweZiyon'

Saba njengabaphuphayo

Wona amaphupho.
2 Kwathi umlomo owethu

Wagcwala uhleko

Njalo ulimi olwethu

Lakh' ukuhlabela.


Basebesithi bona-ke

Phakathi kwezizwe:

INkosi isibenzele

Izint' ezinkulu.


3 INkosi yon' isenzele

Izint' ezinkulu

Ngakho-ke thina sonke-ke

Sesithokozile.


4 Phendula Nkos' ukuthunjwa

Hawu wena Nkosi

Njengazo izifudlana

Ezikhon' ezansi.5 Bona abahlanyelayo

Ngayo im'nyembezi

Bona-ke bazakuvuna

Ngakh' ukuthokoza.
6 Lowo ophuma ekhala

Ethwel' inhlanyelo

Eligugu elikhulu

Uzathi abuye


Sibili wobuya futhi

Yena ejabula

Ethwele inyanda zakhe

Yeb' esiza lazo.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə