IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə5/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Isihlabelelo 19


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Amazulu atshengisa

Udumo lweNkosi,

Lomkhathi uyabonisa

Umsebenzi wayo.
2 Usuku lutshel' olunye

Lobusuku labo

Butshengisa lon' ulwazi

Kobuny' ubusuku.


3 Akukho-ke inkulumo

Awakho lamazwi

Lapho izwi labo linga-

sezwakali khona.


4 Inhlokomo yabo yona

Iphumile futhi

Isiphumel' emhlabeni

Emhlabeni wonke.


Lamazwi abo afika

'Mkhawulwen' womhlaba,

Umise phakathi kwawo

Idumba lelanga.5 Elinjengomyen' ephuma

Kuyo indlu yakhe,

Lithokoza njengeqhawe

Ligijim' umjaho.
6 Ukuhamba kwakhe khona

Sekuphumele-ke,

Ekucineni kwezulu

Yen' uhamba njalo.


Emaphethelweni alo

Akulalutho nje

Olufihliweyo kukho

Ukutshisa kwalo.


7 Oway' iNkosi umthetho

Wona uphelele,

Yiwo wona ophendula

Wona umphefum'lo.


Ubufakazi beNkosi

Buqinisekile,

Bona buhlakaniphisa

Yen' ongelalwazi.


8 EyeNkosi imilayo

Yonke ilungile,

Njalo iyajabulisa

Yona inhliziyo.


Owakhe uNkulunkulu

Wona-ke umthetho

Uhlanzekile njalo-ke

Ukhanyis' amehlo.


9 Ukuyesaba iNkosi

Mpela kucwebile,

Njalo-ke kuhlala kuze

Kube laphakade.

Izahlulelo zeNkosi

Ziqinisekile,

Impela zigezekile

Zilungile zonke.


10 Ziloyiseka kakhulu

'Kudlul' igolide,

Igolide elinengi

'Licengekileyo.


Zimnandi okudlulayo

Zona izinyosi

Njalo futhi izinyosi

Zon' ezilenhlanga.


11 Kanti eyakho inceku

Ilayiwe ngazo

Ekuzigcineni kwazo

Kulomvuz' omkhulu.


12 Ngubani na ozaziyo

'Ziphambeko zakhe?

Ngihlambululeke mina

Kwim'landu yensitha.


13 Gcin' inceku yakho kuzo

Ezokuzincoma,

Kazingabi lamandla bo

Khona phezu kwami.


Ngakho ngizakuba lakho

Khona ukuqonda,

Ngibe msulwa ecaleni

Lokon' okukhulu.


14 Kungathi wona amazwi

Awomlomo wami,

Kunye lazo izizindlo

Zenhliziyo yami


Zemukelwe phambi kwakho

Kuwe Nkosi yami,

Wena ungamandla ami

Lay' umhlengi wami.


Isihlabelelo 20


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida.

1 'Nkosi kayikulalele

Ngosuku lohlupho

'Bizo leNkos' kaJakobe

Kalikuvikele.
2 Kayikuthumel' usizo

Luvel' kwezingcwele

Akuqinise ngamandla

Avel' eZiyoni.


3 Akukhumbule-ke yonke

Yakho im'nikelo

Njalo kakuwemukele

'Mhlatshelo wokutsha.


4 Manje ake akunike

Okumayelana

Layo inhliziyo yakho,

'Kenz' icebo lakho.


5 Siyakuthokoza kulo

Usindiso lwakho

Njalo ebizweni lika-

Nkulunkulu wethu


Sizamis' iziboniso

Ezingezethu bo.

INkosi izagcwalisa

Izicelo zakho.


6 Khathesi ngiyazi mina

Ukuthi iNkosi

Isindis' umgcotshwa wayo

Izakuzwa yena

Isezulwini elayo

Lona elingcwele

Ngamandla asindisayo

'Sandla sokunene.


7 Abanye bathemb' inqola

Lamabhiza kodwa

Thina sokhumbul' ibizo

LeNkosi uThixo.


8 Bayabuyiselwa phansi

Njalo sebewile

Kodwa thina sivusiwe

Futhi simi nje mpo.


9 Ake usisize Nkosi,

Kungathi inkosi

Njalo kayisilalele

Lapho sibizayo.


Isihlabelelo 21


Kumqondisi wokuhlabelela. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Inkosi izathokoza

Emandleni akho,

Nkosi kusindiso lwakho

Yothaba kakhulu.
2 Umnike izifiso ze-

yakhe inhliziyo

Kawumncitshang' isicelo

Sendebe yakhe bo.


3 Umvikel' ngezibusiso

Zakho ukulunga

Ubekil' ekhanda lakhe

'Mqhele wegolide.


4 Wacela kuwe impilo

Wena wasumupha

Ngitsho lobude bensuku

Ngokungapheliyo.5 Lukhulu udumo lwakhe

Kusindiso lwakho

Inhlonipho lobukhosi

Ubeke phez' kwakhe.
6 Ngob' umenze wambusisa

Ngokungapheliyo

Wamthokozisa kakhulu

Ngobakho ubuso.


7 Ngoba yona le inkosi

Ithemb' eNkosini

Ngaw' umusa woPhezulu

Kasoz' anyikinywa.


8 Isandla sakh' sizathola

Zonk' izitha zakho

'Sokunene sofumana

Abakuzondayo.


9 Wena wobenza babenje-

ngeziko lomlilo

Nges'khathi solaka lwakhe

'Nkosi yobaginya.


Ikuye intukuthelo

Njalo-ke umlilo

Wothi wona ubaqede

Du bona bonke bo.


10 Wochith' izithelo zabo

Khona emhlabeni

Leyabo yona inzalo

Kubantwan' babantu.


11 Ngokuba bazimisela

Okubi ngakuwe

Baceb' amaceb' amabi

Bengelakuwenza.

12 Wobenza bafulathele

Nxa usulungisa

Imitshok' ezintanjeni

Iqondiswe kubo.


13 Kawuphakanyiswe Nkosi

Emandleni akho,

Sohlabela sidumise

Awakho amandla.


Isihlabelelo 22 L.M.


Kumqondisi wokuhlabelela. Ngempala yokusa. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Thixo wami, Thixo wami,

Yini na ungitshiyile

Ukude lokungisiza

Lamazwi okukhala kwam'?
2 Thixo wami ngiyakhala

Emini kodw' awungizwa

Lesikhathin' sebusuku

Angilakho ukuthula


3 Kodwa uyingcwele wena

O wena ohleziyo bo

Kuzo izibongo zakhe

Yena uIsrayeli bo.


4 Obaba bethu bathemba

Kuwe, bathemba wena bo

Waze wena waba nguye

Obakhululayo bonke.


5 Bakhala khona kuwena

Njalo bona bakhululwa,

Bathembela ngakuwena

Abazange bayangiswe.


6 Kodwa ngingumswenya mina

Futhi angisuy' umuntu,

Ngilihlazo ebantwini

Bayangidelela bonke.7 Bonke abangibonayo

Bayangihleka usulu,

Batubhul' umlomo; bani-

kina amakhanda bethi:
8 Wayethemba eNkosini

Ethi yayizamkhulula,

Kayimkhulule sibone

Njengobana yayimthanda.


9 Kodwa wena unguye lo

Owangikhuph' esiswini,

Wangenza ngathemba ngise-

kuw' amabele kamama.


10 Ngalahlelwa ngakuwena

Kusukel' esizalweni,

UnguNkulunkulu wami

Kwasesiswin' sikamama.


11 Ungabi khatshana lami

Ngob' uhlupho luseduze,

Ngoba akakho yena-ke

Olakho ukungisiza.


12 Izinkunzi ezinengi

Sezingihanqile mina

ZeBashan' ezilamandla

Sezingigombolozele.


13 Zakhamisela ngakimi

Imilomo yazo njenge-

siphangayo laso esi-

bhongayo-ke isilwane.


14 Ngithululwe njengamanzi

Amathamb' am' ahlukene

'Nhliziyo yam' okwengcino

Incibilikile kimi.

15 'Mandl' am' ome sadengezi

'Limi lwam' lunamathele

'Mihlathin', ungilethile

Min' ethulini lokufa.


16 Ngob' izinja zing'hanqile,

'Nhlangano yababi ingi-

valele; bangibhoboza

Izandla lenyawo zami.


17 Amathambo ami wona

Ngingawabala ngalinye,

Bangikhangele kakhulu

Basebengijolozela.


18 Babelana ngezingubo

Zami omunye lomunye,

Benz' inkatho ngezembatho

Zami bancintisana bo.


19 Kodwa kawungabi kude

Lami-ke wena o Nkosi

Omandl' ami, phangisa bo

Ukuzangisiza mina.


20 Khulul' umphefum'lo wami

Kuyo yona-ke inkemba,

Isithandwa sami kuwo

Amandla awayo inja.


21 Ngisindise emlonyeni

Owaso-ke isilwane

Ngoba wena ungizwile

Empondweni zezinyathi.


22 Ngizamemezel' ibizo

Elakho kubafowethu

Phakathi kwalo ibandla

Ngizakukubonga wena.


23 Lin' abesaba iNkosi

Ibongeni lonke nzalo

KaJakobe liyesabe

Lonke nzalo ka'Srayeli.


24 Kadelanga kenyanyanga

Inhlupho yohluphekayo

Kafihlang' ubuso bakhe

Kodwa wezwakala kuye.


25 Ukubongwa kwami koba

Ngaw' ebandlen' elikhulu

Ngokhokhela izifungo

Phambi kwabamesabayo.


26 Abamnene bodla njalo

Basuthe babong' iNkosi

'Bay'dingayo; inhliziyo

Yenu yophila phakade.


27 Yonk' imikhawulo yezwe

Yokhumbula ibuyele

KwiNkosi lezizwe zonke

Zizakhonza phambi kwakho.


28 Ngokuba umbuso wona

Ungowayo iNkosi le,

Iyiyo le engumbusi

Phakathi kwezizwe zonke.


29 Bonk' abakhulupheleyo

Emhlabeni bazakudla

Kanjalo bazakukhonza

Bonke abay' ethulini.


Bazakhothama phambili

Kwakhe yena, njalo kakho

Ongaphilisa owakhe

Umphefum'lo ngokuthanda.


30 Inzalo izakumkhonza

Njalo izakubalelwa

Ngakuyo iNkosi yona

Kuso isizukulwana.

31 Bazafika bafakaze

Khona ukulunga kwayo

Kubantu abazazalwa

Ukuthi yenzile lokhu.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə