IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə7/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37

Isihlabelelo 27


EsikaDavida.

1 INkosi iyikukhanya

Kwami losindiso

Lwami. Njalo-ke ngubani

Engizamesaba?
Inkosi yon' ingamandla

Awempilo yami,

Ngubani yini engiza-

kumesaba yena?


2 Nxa zon' izikhohlakali

Lazo izitha zam'

Lalabo abayizitha

Beza phezu kwami.


Ukuze bona bayidle

Yona inyama yam',

Bona-ke bayakhubeka

Bawele phansi bo.


3 Lob' ibutho ling'hanqile

Kangiyikwesaba,

Lob' impi ingivukele

Kulokhu ngothemba.

4 Kunye engikufisayo

ENkosini, lokhu

Ngizadinga ukuhlala

Endlini yeNkosi.


Ngensuku zonk' zempilo yam'

Ukubon' ubuhle

BeNkosi ngibuze ngise-

thempelini layo.


5 Ngoba ngaso isikhathi

Salo uhlupho bo,

Yona izakungifihla

Kwelayo idumba.


Kuy' insitha yendlu yayo

Izakungifihla,

Izakungibeka phezu

Kwalo idwala-ke.


6 Lakhathes' ikhanda lami

Lizaphakanyiswa

Phezulu kwezitha zami

'Zingihanqileyo.


'Thenteni layo ngoy'nika

'M'hlatshel' yentokozo.

Ngihlabelele ngihube

'Zibongo zeNkosi.


7 Zwana-ke, o Nkosi yami

Lapha ngikhalayo

Ngezwi lami, ube lom'sa

Kim' ungiphendule.


8 Lapho usutshilo: Dinga

Ubuso obami.

Inhliziyo yami yathi:

Ngizakubudinga.


9 Ungaze wangifihlela

Obakho ubuso,

Ungayilahli inceku

Yakho olakeni.


Ubunguy' umsizi wami

Ungangiyekeli

Ungangitshiy' Nkulunkulu

Wosindiso lwami.


10 Lapho ubaba lomama

Bengitshiya mina,

Kuzakuth' iNkosi yami

Izangemukela.


11 Ngifundis' indlela yakho

Nkosi, ngikhokhele

Endlelen' eqondileyo

Ngenxa yezitha zam'.


12 Ungaze wanginikela

Entandweni yazo

Entandweni yezitha zam'

Zon' izitha zami.


Abafakazi bamanga

Sebengivukele,

Labo abaphefumula

Sona isihluku.


13 Ngabe ngadela-ke uba

Ngingakholw' ukuthi,

Ngabon' ubuhle beNkosi

'Zwen' labaphilayo.


14 Lindela kuyo iNkosi

Woba lesibindi,

Yoqinisa inhliziyo

Yakho, lind' iNkosi.Isihlabelelo 28


EsikaDavida.

1 Ngizakhala kuwe Nkosi

Wena dwala lami,

Ungavali izindlebe

Zakho zona kimi
Hlezi nxa uthule mina

Ngifanane labo

Abawayo nxa besiya

Phansi emgodini.


2 Zwana izwi lokuncenga

Nxa ngikhala kuwe,

Nxa ngiphakamis' izandla

Kundawo engcwele.


3 Ungaze wangidonsa-ke

Lezikhohlakali,

Kanye labenzi bobubi

Betsho ukuthula


Kubo-ke omakhelwane

Abangababo bo,

Kodwa ububi bukhona

Kwezab' inhliziyo.


4 Baphe njengezenzo zabo

Njengenkohlakalo

Eyemizamo yabo bo

Banike-ke bona.


Baphe ngokwemisebenzi

Eyezandla zabo

Ubanike khona lokho

'Kubafaneleyo.


5 Kabanak' imisebenzi

YeNkosi lokwenza

Kwezandla zayo, bochithwa

Bona bangakhiwa.6 Kayibusiswe iNkosi

Ngoba ilizwile,

Lona-ke ilizwi lakho

Ukuncenga kwami.
7 INkos' ingamandla ami

Lelami ihawu,

Yona inhliziyo yami

Ithembela kuyo.


Njalo-ke sengisiziwe,

Lenhliziyo yami

Iyathokoza kakhulu

Ngohlabela kuyo.


8 INkos' ingamandla abo

Njalo ingamandla

Awakho ukusindisa

Ogcotshiwe wayo.


9 Sindisa abantu bakho

Ubusise ifa

Lakho, ubondle bona bo

Ubaphakamise.


Isihlabelelo 29


Isihlabelelo sikaDavida.

1 Nikanin' iNkos' udumo

Lin' elilamandla,

Nikanin' iNkos' udumo

Njalo law' amandla.
2 Nikanin' iNkos' udumo

Lufanel' ibizo

Layo, likhonze iNkosi

Kubuhl' obungcwele.


3 Izwi leNkosi liphezu

Kwamanzi lomdumo

INkosi ikhona phezu

Kwamanz' amakhulu.

4 Izwi leNkosi lilawo

Amandl' amakhulu,

Ilizwi leNkosi lilo-

dumo olukhulu


5 Izwi leNkosi lephula

Imisedare, ye,

'Nkosi yephul' im'sedare

EseLebanoni.


6 Iyayenza iqolotshe

Njengalo ithole,

ILebanon' leSiriyon'

Sathole lenyathi.


7 Ilizwi leNkosi lona

Liyehlukanisa

Wona amalangabi-ke

Awawo umlilo.


8 Izwi leNkosi liyayi-

nyikiny' inkangala

INkosi lay' inyikinya

EyaseKadeshi.


9 Ilizwi leNkosi lenza

Impala zizale,

Lihlubula amahlathi

Elayo ilizwi.


Ethempelini elayo

Bonke bon' abantu

Bakhulume ngal' udumo

Olwayo iNkosi.


10 INkosi ihlezi phezu

Kwempophoma, yebo,

INkos' ihlezi ibusa

Kub' ephakadeni.


11 INkosi izakunika

Amandl' ebantwini,

Ibusis' abantu bayo

Ngokuthula kwayo.


Isihlabelelo 30


Isihlabelelo. Ingoma yokwehlukaniswa kwendlu kaDavida.

1 Ngizakudumisa Nkosi

Ngoba wena usu-

ngiphakamisile njalo

Wenz' izitha zami
2 Zingajabuli phezu kwam'

Nkosi Mlimu wami

Ngikhalile khona kuwe,

Ungisilisile.


3 Nkos' ukhuphile owami

'Mphefum'l' engcwabeni,

Ungigcinile ngiphila,

Ngingatshon' kumgodi.


4 Hlabelelan' eNkosini

Lina ngcwele zayo,

Libonge ngokukhunjulwa

Kobungcwele bayo.


5 Ngob' ulaka lwayo lumi

Kodw' isikhatshana,

Khona emuseni wayo

Kukhona impilo.


Ukulila kuyahlala

Okobusuku nje,

Kodwa kuz' ukujabula

Khona ekuseni.


6 Njalo kikho khona uku-

phumelela kwami

Ngitsholo ukuthi angi-

soze nginyikinywe.

7 Nkosi, ngakh' umusa wakho

Umis' intaba yam'

Yaqina, wafihl' ubuso

Bakho, ngahlupheka.


8 Ngikhalile kuwe Nkosi,

Njalo ngakuyona

Sengenzile isicelo

Sami eNkosini.


9 Kulenzuzo bani lapho

Egazini lami

Nxa ngingena khona kulo

Igodi phansi na?


Luzakukudumisa na

Lona lolothuli?

Lutshumayele ngalo na

Iqiniso lakho?


10 Zwana Nkosi, njalo ube

Lesihawu kimi,

Nkosi, woba nguye lowo

Ongumsizi wami.


11 Usukuguqule khona

Ukulila kwami

Wakwenza kwaba yikho nje

Khona ukusina.


Wangikhupha izigqoko

Zawo amasaka,

Wasungembathisa ngayo

Yona intokozo.


12 Ukuze udumo lwami

Lukuhlabelele

Zona indumiso kuwe

Njalo lungathuli.


Nkosi, Nkulunkulu wami,

Ngizakukunika

Ukubongwa kuze kube

Lasephakadeni.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə