IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə36/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Isihlabelelo 133


Ingoma yokwenyuka, ekaDavida.

1 Khangela kuhle kangaka

Kumnand' ukuhlala

Kwabazalwane ndawonye

Babe nhliziyonye.
2 Kunjengawo amafutha

Aligugu phezu

Kwalo ikhanda ehlela

Kuzo izindevu.


Ngitsho zona izindevu

Ezakh' uAroni

Az' ehlel' emphethelweni

Wezambatho zakhe.


3 Njengamazol' eHermoni

Esehla khonapho

Ezintaben' eZiyoni

Wona wawukhona.


Ngokuba yona iNkosi

Yayilayezile

Isibusiso, impilo

Engulaphakade.


Isihlabelelo 134


Ingoma yokwenyuka.

1 Bheka, dumisan' iNkosi

Lonk' nceku zeNkosi

Lina elihlal' endlini

YeNkos' ebusuku.
2 Phakamisani izandla

Zenu endaweni

Yona eyingcwele, njalo

Libonge iNkosi.


3 INkosi eyenze lona

Izulu lomhlaba

Kayikubusise, yebo

Yon' iseZiyoni.


Isihlabelelo 135


1 Dumisani yon' iNkosi

Dumisan' ibizo

LeNkosi, yidumiseni

Zinceku zeNkosi.


2 Lin' elimiyo endlini

Eyayo iNkosi

Emagumeni awendlu

AweNkosi yethu.


3 Dumisan' iNkosi ngoba

INkos' ilungile

Dumisan' ibizo layo

Ngokuba kumnandi.

4 Ngob' iNkos' izikhethele

UJakobe, laye

UIsrayeli ukuba

'Mfuy' ayikhethile.


5 Ngoba ngiyazi ukuthi

INkosi inkulu

INkosi yethu iphezu

Kwabo bonk' othixo.


6 Konke yena uJehova

Akuthandayo-ke

Wakwenza lokh' ezulwini

Njalo lakwenzayo


Khona lapha emhlabeni

Lakhona olwandle

Lakuzo zonke indawo

Ezitshonileyo.


7 Owenza yona inkungu

Ukuthi yenyuke

Emikhawulwen' yomhlaba,

Wenzela izulu


Yona imibane, njalo

Ubuya alethe

Wona umoya ovela

Kwezakh' iziphala.


8 Owatshay' amazibulo

AwaseGibithe

Wona awabo abantu

Lezinyamazana.


9 Wathumel' izitshengiso

Lezimangaliso

EGibithe lakuFaro

Lakunceku zakhe.


10 Owatshaya zon' izizwe

Ezinkulukazi

Wabulala amakhosi

Alawo amandla.


11 USihon' inkosi yama-

Amoni loOgi

Inkosi yaseBashane

Lem'buso yeKanan'.


12 Banika ilizwe labo

Ukuba yilifa,

Ilifa lika'Srayeli

Abakhe abantu.


13 Nkosi limi njalonjalo

Elakho ibizo

Lokwakho ukukhunjulwa

Kuzizukulwana.


14 INkosi izakugweba

Bon' abantu bayo

Izakuba lesihawu

Kuzinceku zayo.


15 Izithombe ezezizwe

Ziyil' isiliva

Legolide, umsebenzi

Wezandla zabantu.


16 Zona zilomlomo kodwa

Kazikhulumi-ke,

Zona zilamehlo kodwa

Kazilakubona.


17 Zona zilendlebe kodwa

Kazilakh' ukuzwa

Njalo umoya kawukho

Em'lonyeni yazo.

18 Bona abazenzayo bo

Bafanana lazo

Unjalo-ke yena wonke

Othembela kuzo.


19 Bongani yona iNkosi

Ndlu kaIsrayeli

Bongani yona iNkosi

O ndlu kaAroni.


20 Bongani yona iNkosi

O ndlu yakh' uLevi

Lina elesab' iNkosi

Bongani iNkosi.


21 Kayibongwe yon' iNkosi

Ekuy' iZiyoni

Ehlez' eJerusalema

Dumisan' iNkosi.


Isihlabelelo 136


1 O bonganini iNkosi

Ngoba ilungile

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


2 O bonganini uThixo

Wazo izithixo

Ngoba isihawu sakhe

Simi njalo njalo.


3 O bonganini iNkosi,

'Nkosi yamakhosi

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


4 Kuyo yodwa eyenzayo

Imimangaliso

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


5 Kuyo eyenza izulu

Ngokwayo ukwazi

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


6 Kuyo eyendlal' umhlaba

Phezu kwaw' amanzi

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


7 Kuyo eyenz' izibane

Ezinkulukazi

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


8 Ilang' ukuze libuse

Ngayo-ke imini

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


9 Inyanga lezinkanyezi

'Kubus' ebusuku

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


10 Kuy' eyatshay' iGibithe

Kumazibul' abo

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


11 Yamkhupha uIsrayeli

Phakathi kwabo nje

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


12 Ngesandla esilamandla

Lengal' eluliwe

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.

13 Kuy' eyaquma kabili

ULwandl' oluBomvu

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


14 Yamchaphis' uIsrayeli

Phakathi kwalo ngqo

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


15 Yachith' uFaro lebutho

KuLwandl' oluBomvu

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


16 Kuyo eyahol' abantu

Bayo kwelenhlane

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


17 Kuy' eyatshay' amakhosi

Wona amakhulu

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


18 Yabulala amakhosi

Won' adumileyo

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


19 USihoni oyinkosi

EyamaAmori

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


20 Laye uOgi inkosi

EyaseBashane

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


21 Yapha ilizwe elabo

Libe-ke yilifa

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


22 Lelifa kuIsrayeli

Oyinceku yayo

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


23 Yon' eyasikhumbulayo

Lapho sisephansi

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


24 Njalo yon' isihlengile

Ezitheni zethu

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


25 Epha ukudla kuyona

Inyama yonke nje

Ngoba isihawu sayo

Simi njalo njalo.


26 O bongan' uNkulunkulu

Yen' owamazulu

Ngoba isihawu sakhe

Simi njalo njalo.
Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə