Jurnalımızın növbəti buraxılışı səhiyyə


Gələcək  fəaliyyətinizlə  bağlı  hansıYüklə 13,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/8
tarix07.12.2016
ölçüsü13,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Gələcək  fəaliyyətinizlə  bağlı  hansı 

planlarınız var?

İ.B.:

  Bizim  işlədiyimiz  sektor  insan 

sağlamlığı  ilə bağlıdır. Buna  görə də, işi-

mizin  nəqədər  məsuliyyətli  olduğunu 

bilərək,  işimizə  daha  çox  həssasliqla  və 

diqqətlə yanaşırıq. Zaman bir yerdə dur-

mur  və  bildiyimiz,  gördüyümüz  hər  şey 

inkişaf edir. Hər şey inkişaf etdiyi dövürdə 

bizdə yeniliklər əldə etməli və irəli gedib, 

zamanın nəbzini tutmalıyıq. 

31

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

“Avropa və dünya 

standartlarına uyğun 

klinikalarımız var”

Müsahibimiz “Dental Club” Diş Klinikasının baş həkimi, 

stomatoloq cərrah Rövşən Məmmədovdur

“Dental  Club”  Diş  Klinikası  neçə  il-

dir fəaliyyətdədir və yarandığı vaxtdan 

hansı inkişaf yolu keçib?

R.M.:

 “Dental Club” Diş CKlinikası 2003-

cü ildə təsis edilib. Yüzlərlə xəstəyə sağlam 

gülüş  bəxş  edən  həkimlərimizin  peşəkarlı-

ğının ən yüksək səviyyədə tətbiqi üçün klini-

kamız müasir texnologiyalarla təchiz olunub. 

Bu  texnologiyalar  xəstələrin  ağız  boşluğu 

probləmlərinə düzgün diaqnoz qoymaq, on-

lara  ən  müasir  üsulla  müalicə  metodlarını 

tətbiq etməyə imkan verir.Klinikanıza  hansı  xidmətlər  üzrə 

daha çox müraciətlər olunur?

R.M.:

  Klinika  müasir  diş  həkimliyini 

təqib  etməklə  pasiyentlərin  istəklərinə 

uyğun estetik diş həkimliyi, implant  diş 

həkimliyi,  dişəti  xəstəlikləri,  ortodontik 

müalicə, uşaq diş həkimliyi sahələri üzrə 

professional xidmət göstərir. 

“Dental  Club”  Diş  Klinikasını  di-

gər  klinikalardan  fərqləndirən  üstün 

cəhətlər nələrdir?

R.M.:

  Klinikanın  üstün  cəhətlərindən 

biri  14  il  ərzində    stabil  xidmət  göstər-

məsi və fəaliyyət  sahəsinə uyğun uzman 

həkimin  professional  yanaşması,  həmçi-

nin təhlükəsiz və uzunmüddətli  işin təş-

kilidir.  Bununla  yanaşı,  gənc  və  gülərüz 

kollektivimiz  daima  yenilənməkdə  və  öz 

sıralarına müasir elmi biliklərə və təcrü-

bəyə  malik  peşəkarları  əlavə  etməkdə-

dir. Gigiyena, xəstələrimizin komfortu və 

mehriban atmosfer nəzarət etdiyimiz bi-

rinci prioritetlərdir. 

32

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

müsahibə 

Fikrinizcə,  ölkəmizdə  insanların 

stomatoloji  xidmətlərə  görə  xarici 

ölkələrə getməsinə ehtiyac varmı?

R.M.:

 Düşünürəm ki, başqa tibb sahələ-

rindən fərqli olaraq, ölkəmizdə diş həkim-

liyində vəziyyət daha ürəkaçandır və tam 

Avropa  və  dünya  standartlarına  uyğun 

klinikalarımız var. Bizim klinikamız labo-

ratoriya hissəsini də Türkiyə və Avropada 

sifariş verməklə tam dünya standartlarına 

yaxınlaşmış olur.

Gigiyena, xəstələrimizin komfortu və 

mehriban atmosfer nəzarət etdiyimiz 

birinci prioritetlərdir. Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən kli-

nikalar  stomatoloji  sahənin  nüfuzu-

na  xələl  gətirir.  Xəstə  seçim  edərkən 

nələrə diqqət yetirməlidir?

R.M.:

  Qeyri-qanuni  fəaliyyət  göstərən 

klinikalar həmişə olub, bununla mübarizə 

aparmaq  çox çətindir. Pasiyentə ən vacib 

klinikanın və sterilizasiya şəraitinə diqqət 

edilməsidir.Klinikanızın 

filialları 

fəaliyyət 

göstərirmi? Gələcəkdə klinikanın inki-

şafı  və  filiallarının  açılması  istiqamə-

tində hansı planlarınız var? 

R.M.:

 Hazırda klinikanın 2 filialı fəaliy-

yət göstərir. İrəlidə Bakı şəhəri və region-

larda filialların açılması gözlənilir.Məmmədov Rövşən Afiq oğlu 1980-ci il 30 

may tarixində Bakı şəhərində anadan olmuş-

dur.  1997-ci  ildə  Xətai  rayon  263  saylı  orta 

məktəbin, 2002-ci ildə isə ATU-nun Stomato-

logiya fakültəsinin məzunu olmuşdur. Elə hə-

min ildən etibarən fərdi stomatoloji fəaliyyətlə 

məşğul  olmuşdur.  Diş  həkimliyi  təcrübəsinin 

ilk üç illini ümumi diş həkimliyi, növbəti illər 

isə  prostodontik-cərrahi  diş  həkimliyi  fəaliy-

yətinə başlamışdır. 2006-cı ildə prof. Surovun 

əsas  implantoloji  ixtisaslaşma  kursunu  keç-

mişdir. Müxtəlif vaxtlarda beynəlxalq stoma-

toloji  şirkətlərin  -  “Kerr”,  “Dentsply”,  “Heraus 

Kulzer”, 3M, “Sybron”, VDW, “Zubler”, “Ivoclar 

Vivadent”  və  implant  sistemlərinin  “Astra”, 

“Strauman”,  “Bredent”,  “Nucleoss”,  MİS  və  s. 

təşkil etdiyi ölkədaxili və xarici kurslarda, elə-

cə  də  sərgilərdə  iştirak  etmişdir.  İzmirdə,  İs-

tanbulda, Vyanada implantoloji ixtisaslaşma, 

Almaniyanın  Münhen,  Ulm,  Nürnberq  şəhər-

lərində ortopedik cərrahi ixtisaslaşma kursları 

keçmişdir. Nürnberq şəhərində prof. M.Lang və 

Ankara şəhərində Gazi Universitesi Periodon-

toloji Anabilimdalı prof. A.Parların 48 modul-

dan ibarət 2 illik diplomdan sonra, perioimp-

lant cərrahi master klass kursunu keçmişdir. 

Azərbaycan  Oral  İmplantoloqlar  Cəmiyyəti-

nin  (EAED - Europenian Academy of Esthe-

tic  Dentistry),  EDAD  (Estetik  Diş  Həkimliyi 

Akademisal Dərnəyi)  EDAD-Bakı dərnəyinin 

idarə heyətinin üzvüdür. TOID, ICOI və Avropa  

Periodontoloqlar Cəmiyyətinin üzvüdür. VDW 

və “Nucleoss” şirkətinin həkim-məsləhətçisidir.

33

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

Büdcədən ayrılan 

vəsaitlərin səhiyyənin 

inkişafına təsirləri

Azərbaycanda

 

əhalinin  sosial-iqtisadi  rifah  halının  yük-səldilməsi son dövrlər hökumətin apardığı 

siyasətin başlıca prioritet istiqamətinə çev-

rilmişdir. Məlumdur ki, müasir dövrdə iqti-

sadi tərəqqinin mərkəzində insan kapitalı-

nın inkişafı dayanmaqdadır. Bu da halqavarı 

olaraq insan fəaliyyətinin təminində aparıcı 

rol oynayan sahələrin paralel şəkildə inkişaf 

etdirilməsi ilə sıx surətdə bağlıdır.

Son  illərdə  Azərbaycanda  sosial  prob-

lemlərin  səmərəli  həllində  irəliləyişə  nail 

olunmuş, əhalinin sosial müdafiəsi sistemi 

qabaqcıl  beynəlxalq  standartlara  uyğun 

yenidən qurulmuşdur. 

Ölkənin  iqtisadi  imkanları  artdıqca 

səhiyyənin  inkişafı  üçün  əlverişli  şərait 

yaranmış  və  əhalinin  sağlamlığının  qo-

runması problemləri istiqamətində ardıcıl 

tədbirlər həyata keçirilir. 

Səhiyyəyə  ayrılan  büdcə  vəsaiti  son 

10  il  ərzində  10  dəfədən  çox  artmışdır. 

Bu  illər  ərzində  böyük  əksəriyyəti  res-

publikanın  regionlarında  olan  400-dən 

artıq tibb müəssisəsi tikilmiş və ya əsaslı 

təmir  olunmuş,  tibb  müəssisələrinin  ha-

mısı müasir texnika və avadanlıqla təchiz 

edilmişdir. 

Ölkəmizdə  səhiyyə  sahəsində  aparılan 

islahatların başlıca istiqamətləri “Azərbay-

can 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsep-

RUSLAN ATAKİŞİYEV, 

İqtisadi Araşdırmalar və Tədris  

Mərkəzinin prezidenti

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

34

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Təhlil

təhlil

siyasında da öz əksini tapmışdır. 

Konsepsiyada  da  göstərildiyi  kimi, 

növbəti  illərdə  səhiyyəyə  ayrılan  və-

saitin  ümumi  daxili  məhsulda  payının 

dinamik  şəkildə  artırılması  və  həmin 

vəsaitin  səmərəli  və  məqsədyönlü    is-

tifadəsini  təmin  edən  mexanizmlər  ya-

radılması  nəzərdə  tutulur.  Həmçinin 

səhiyyənin maddi-texniki bazasının güc-

ləndirilməsi  üçün  tibb  müəssisələrinin 

tikintisi, əsaslı təmiri və yenidən qurul-

ması,  onların  müasir  tibbi  avadanlıqla 

təchiz  edilməsi,  səhiyyənin  idarə  olun-

masında  həddən  artıq  mərkəzləşmədən 

imtina  edilməsi,  idarəetmədə  sırf  icraçı 

funksiyaların  inzibati-iqtisadi  formalar-

la  əvəz  olunması,  icbari  tibbi  sığortaya 

keçilməsi,  ailə  həkimi  praktikasının  ge-

nişləndirilməsi  kimi  məsələlər  diqqət 

mərkəzində saxlanmışdır. 

Bu gün Azərbaycanda tibbi xidmətlərin 

təşkilində özəl sektorun payının artması-

na  baxmayaraq,  bu  sektorun  inkişafında 

dövlətin  rolu  hələ  də  aparıcı  mövqedə 

dayanmaqdadır.  Qeyd  edək  ki,  son  illər 

dövlət  büdcəsinin  planlaşdırılmasında 

səhiyyə  xərclərinin  artırılmasına  diqqət 

artmışdır. Bunu əyani şəkildə cədvəl 1-də 

dövlət büdcəsindən ümumilikdə insan in-

kişafına yönəldilən vəsaitlərin tərkibində 

səhiyyə xərclərinin quruluşuna nəzər sal-

maqla görmək olar. 

XƏRCLƏRİN İSTİQAMƏTİ

2013

2014

2015

2016

Elm

117.0


124.2

140.0


131.7

Təhsil

1 437.7


1 555.3

1 692.7


1 713.5

Səhiyyə

618.9


665.3

759.2


744.9

Sosial müdafiə və sosial təminat

1 750.4


1 971.2

2 022.0


1 896.6

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

274.9


294.0

313.8


652.7

Elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat, mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və 

digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyətə dövlət büdcəsindən çəkilən xərclərin illər üzrə strukturu

Səhiyyəyə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin illər üzrə müqayisəsi 

(mln. manatla)

Cədvəl 1

Sxem 1


Mənbə: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət büdcəsinin 

təqdimatları və dövrün sonuna olan büdcə hesabatları

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət büdcəsinin 

təqdimatları və dövrün sonuna olan büdcə hesabatları  

Cədvəl  1-in  məlumatlarından  da  gö-

ründüyü kimi, dövlət büdcəsindən səhiy-

yənin inkişafına 2013-cü ildə 618,9 mln. 

manat,  2014-cü  ildə  665,3  mln.  manat, 

2015-ci ildə 759,2 mln. manat vəsait ay-

rılmış, 2016-cı ildə isə 744,9 mln. manat 

maliyyənin ayrılması proqnozlaşdırılır. 

Qeyd  edək  ki,  illər  üzrə  müqayisəni 

aparan zaman görmək olar ki, dövlət büd-

cəsindən səhiyyəyə ayrılan vəsait 2014-cü 

ildə 2013-cü ilə nisbətən orta hesabla 7% 

artmış, 2015-ci ildə 2014-cü ilə nisbətən 

12,3%  yüksəlmişdir,  2016-cı  ilin  müva-

fiq  proqnoz  göstəricilərinin  2015-ci  ilin 

proqnoz  rəqəmləri  ilə  müqayisədə  isə 

1,9% azalması gözlənilir. Qeyd edək ki, bu 

azalmanın 2016-cı ilin dövlət büdcəsində 

mövcud  olan  ümumi  azalmalar  səbəbin-

dən baş verəcəyi gözlənilir.

İllər üzrə dövlət büdcəsindən səhiyyə-

nin inkişafına ayrılan vəsaitlər üzrə dina-

mikanı  müşahidə  etmək  üçün  Sxem  1-ə 

baxaq.


2013

2014


2015

2016


1000

618,9

665,3

759,27

44,9

800


600

400


200

0

35say 25 | 

EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Təhlil

Dairə 1

təhlil


Qeyd edək ki, dövlət büdcəsindən elm, 

təhsil,  səhiyyə,  sosial  müdafiə  və  sosial 

təminat,  mədəniyyət,  incəsənət,  infor-

masiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqo-

riyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyətə 

dövlət  büdcəsindən  çəkilən  xərclərin 

içərisində səhiyyənin xüsusi yeri vardır. 

Belə ki, 2015-ci ilin ümumi dövlət büdcə-

sinin strukturunda elmə çəkilən xərclər 

0,7%, təhsilə 8,1%, səhiyyəyə 3,7%, sosi-

al müdafiə və sosial təminata 9,8%, mə-

dəniyyət,  incəsənət,  informasiya,  bədən 

tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edil-

məyən sahədə fəaliyyətə 1,6% proqnoz-

laşdırıldığı halda, 2016-cı ildə bu göstə-

ricilərin  müvafiq  olaraq  elmdə  0,8%, 

təhsildə  10,5%,  səhiyyədə  4,6%,  sosial 

müdafiə və sosial təminatda 11,7%, mə-

dəniyyət,  incəsənət,  informasiya,  bədən 

tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edil-

məyən  sahədə  fəaliyyətdə  4,0%  olması 

gözlənilir.  Buradan  da  göründüyü  kimi, 

dövlət xərclərinin tərkibində səhiyyənin 

payı  2016-cı  ildə  2015-ci  ilə  nisbətən 

orta  hesabla  20%  artacaqdır.  Buradan 

belə nəticəyə gəlmək olar ki, 2016-cı ilin 

dövlət büdcəsində azalmaların proqnoz-

laşdırılmasına  baxmayaraq,  dövlətin  sə-

hiyyə  xərcləri  prioritet  kimi  qalacaqdır. 

O cümlədən də digər sosial sahələrdə bu 

qənaətə gəlmək olar. Bunu Dairə 1-də də 

əyani şəkildə görmək olar.Elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat, mədəniyyət, 

incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə fəaliyyətin 2016-cı ilin dövlət büdcəsi xərclərində yeri 

(mln. manatla)Mənbə: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət büdcəsinin 

təqdimatları və dövrün sonuna olan büdcə hesabatları  

Elm - 


131,7

Mədəniyyət 

və s. - 

652,7

Sosial müdafiə 

və sosial təminat 1896,6

Səhiyyə - 

744,9

Təhsil -  1713,5

36

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Təhlil

təhlil

Dövlət  büdcəsindən  ayrılan  səhiyyə 

xərclərinin  təsnifatlaşdırılması  ölkə-

də  bu  sahədə  aparılan  siyasətin  başlıca 

prioritetlərinin 

müəyyənləşdirilməsi 

baxımından  da  böyük  əhəmiyyət  kəsb 

edir.  Belə  ki,  yeni  xəstəxana  binalarının 

tikintisi,  kadr  potensialının  təkmilləş-

dirilməsi,  xəstəliklərlə  mübarizədə  təd-

qiqatların aparılması və s. sahələrin ayrı-

lıqda tərəqqisi müvafiq büdcə xərclərinin 

səmərəli  bölüşdürülməsindən  asılıdır. 

Müqayisə üçün qeyd edə bilərik ki, 2013-

cü  ilin  büdcəsinin  icrası  ilə  bağlı  hesa-

batları  tədqiq  edən  zaman  görmək  olar 

ki,  səhiyyə  xərcləri  üzrə  istifadə  olun-

muş vəsaitin 318,5 mln. manatı və yaxud 

51,5 faizi xəstəxanaların saxlanılmasına, 

196,9  mln.  manatı  və  yaxud  31,8  faizi 

səhiyyə  sahəsinə  aid  edilən  digər  xid-

mətlərə, 95,1 mln. manatı və yaxud 15,4 

faizi  poliklinikalar  və  ambulatoriyaların 

saxlanılmasına, 8,4 mln. manatı və yaxud 

1,3 faizi tətbiqi tədqiqatlar və digər xid-

mətlər üzrə xərclərə yönəldilmişdir. 

Müvafiq  olaraq  da  2016-cı  ilin  proq-

noz  göstəricilərinə  baxdığımız  zaman 

görmək  olar  ki,  səhiyyə  xərcləri  üzrə 

istifadə  olunması  nəzərdə  tutulan  vəsa-

itin 352,7 mln. manatının və yaxud 47,4 

faizinin  xəstəxanaların  saxlanılmasına, 

6,8 mln. manatının və yaxud 0,9 faizinin 

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmət-

lərə, 108,3 mln. manatının və yaxud 14,5 

faizinin poliklinikalar və ambulatoriyala-

rın saxlanılmasına, 277,1 mln. manatının 

və yaxud 37,2 faizinin tətbiqi tədqiqatlar 

və digər səhiyyə sahəsində tətbiq olunan 

xidmətlər  üzrə  xərclərə  yönəldilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur.

Yuxarıdakı  rəqəmlər  əsasında  2013-

cü illə 2016-cı ilin proqnoz göstəriciləri-

nin müqayisəsini aparan zaman görmək 

olar ki, sonuncu ildə əvvəlki ilə nisbətən 

səhiyyə xərcləri üzrə xəstəxanaların sax-

lanılmasına  9,7  faiz  çox,  səhiyyə  sahə-

sinə aid edilən digər xidmətlərə 29 dəfə 2016-cı ildə səhiyyə xərclərinin əsas istiqamətləri üzrə strukturu 

(mln. manat)

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət büdcəsinin 

təqdimatları və dövrün sonuna olan büdcə hesabatları  

az,  poliklinikalar  və  ambulatoriyaların 

saxlanılmasına 12,1 faiz çox, tətbiqi təd-

qiqatlar və digər səhiyyə sahəsində tət-

biq olunan xidmətlərə 33 dəfə çox vəsa-

itin  xərclənməsi  nəzərdə  tutulur.  Qeyd 

edək  ki,  səhiyyə  sahəsinə  aid  edilən  di-

gər  xidmətlərdə  kəskin  azalma,  tətbiqi 

Bütün  yuxarıda  aparılan  təhlillər 

onu  göstərir  ki,  Azərbaycada  səhiy-

yənin  inkişafında  dövlət  büdcəsin-

dən ayrılan vəsaitlər hələ də mühüm 

yer  tutur.  Bununla  yanaşı,  ölkəmizdə 

səhiyyə  sahəsində  keyfiyyətli  xid-

mətin  təşkili  və  respublikamızın  in-

kişaf  strategiyalarında  bu  sahədə 

gözlənilən  inkişaf  səviyyəsinin  əldə 

tədqiqatlarda  isə  əksinə,  artma  həmin 

xərc  istiqamətinin  tərkibinə  aid  olan 

proqram və maddələrin yerdəyişməsi ilə 

bağlıdır. Səhiyyə xərclərinin tərkibində-

ki  bölmələr  üzrə  bölgünü  müşahidə  et-

mək üşün Dairə 2-yə baxaq. 

Dairə  2


olunması üçün ilk növbədə dövlət büd-

cəsindən  ayrılan  vəsaitlərin  daha  da 

səmərəli istifadəsi istiqamətində müa-

sir  mexanizmlərin  formalaşdırılması 

mühüm  əhəmiyyət  kəsb  edir.  Həmçi-

nin  səhiyyə  sahəsində  özəl  sektorun 

payının və yerinin ilbəil artırılması bu 

sferanın müasir tələblərə uyğun qurul-

masında vacib addım olar.  

digər səhiyyə 

xidmətləri - 

6,8

Xəstəxanalar

 - 

352,7

Poliklinikalar və 

ambulatoriyalar - 

108,3

Səhiyyə sahəsində 

tədqiqatlar - 

277,1

37

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Təhlil

Klinikamızda hər bir 

pasiyentə özəl yanaşma 

prinsipi mövcuddur

Qəribova Sevinc Vəli qzı Kürdəmir şəhə-

rində  doğulub.  Orta  məktəbi  bitirdikdən 

sonra  ATU-nun  Stomatologiya  fakültəsinə 

qəbul olunub. Universiteti bitirdikdən son-

ra  stomatoloq  kimi  fəaliyyətə  başlayıb. 

Hal-hazırda “ Denta Med” Estetik Stomato-

loji Klinikasında   direktor vəzifəsində çalı-

şır. Ailəlidir, 2 övladı var.

“Denta Med” neçə ildir ki, fəaliyyət 

göstərir və bu illər ərzində hansı inki-

şaf yolu keçib?

S.Q.:

  ”Denta  Med”  Estetik  Stomatoloji 

Klinikası  2011-ci  ilin  iyun  ayından  fəa-

liyyətə  başlayıb.  Klinikamız  artıq  5  ildir  

uğurla  və  yeni  nailiyyətlərlə  fəaliyyətini 

davam etdirir. Klinikanız hansı xidmətləri göstərir?

S.Q.:

 Klinikada stomatologiyanın  bü-

tün    xidmət  sahələri    movcuddur.  Ha-

zırda  diaqnostika,  müalicə,  ortopediya, 

periodontologiya,  implantologiya,    uşaq 

stomatologiyası  və  ən  əsası  estetik  sto-

matologiya  sahələrində  müştərilərimizə 

idmət göstəririk. “Denta Med”-in müştərilərini məm-

nun  etmək  üçün  fəaliyyətinin  əsas 

prinsipləri nələrdir?

S.Q.:

 Bizim klinikada hər bir pasiyentə 

özəl yanaşma prinsipi mövcuddur. Və hər 

bir  pasiyent  klinikamızda  özünü  xüsusi 

diqqət  dairəsində  hiss  edir.  Bizim  əsas 

prinsipmiz  özəl  yanaşmadır.  Belə  olan 

halda pasiyentlərimiz də, əlbəttə ki, xid-

mətimizdən məmnun qalır. Müştərilər  nə  üçün  “Denta  Med”i 

seçməlidir, klinikanın özəlliyi nədir?

S.Q.:

  Ölkənin  ən  yaxşı  mütəxəssislə-

rindən təşkil edilmiş klinikamızın ixtisaslı 

personalı sadəcə keyfiyyətli iş yerinə yetir-

mir. Biz sənət inciləri yaradırıq! Yaradıcı və 

estetik düşüncənin doğurduğu möcüzələri 

həyata keçiririk. Klinikamızda çalışan hər 

bir mütəxəssis öz işinin ustasıdır. Pasiyent-

lərin tam fiziki və psixoloji rahatlığı üçün 

klinikamızda hər bir şey ən kiçik xırdalıq-

lara qədər nəzərə alınır.

Klinikanız    gigiyenik  tələblərə  və 

beynəlxalq  standartlara  nə  dərəcədə 

cavab verir?

  S.Q.  Klinikamızda  sterilizasiya  qay-

dalarına ciddi şəkildə riayət olunur. Tam 

steril şəraitdə  stomatoloji manipulyasiya-

larin həyata kecirilməsi bizdə mövcuddur. 

Buna görə də tam əminliklə bizim klinika-

nı seçmək olar. 

38

say 25 | EcoVision

ƏSAS MÖVZU: Azərbaycanda səhiyyə

Məqsədimiz yüksək 

müştəri məmnuniyyətinin 

təmin edilməsidir

“Medisis”  MMC  neçə  ildir  fəaliyyət 

göstərir.  Bəs  əsasən  hansı  istiqamət 

üzrə ixtisaslaşıb? 

Y.F.C.:   

“Medisis”  MMC  2005-ci  ildən 

fəaliyyətə  başlayıb  və  artıq  10  ildir  fəa-

liyyət  göstərir.  Əsasən  tibbi  məhsulların 

satışını həyata keçirən şirkətimiz bazarda 

özünə xüsusi mövqe tutmuşdur. Şirkətiniz müştərilərinə hansı məh-

sul və xidmətləri təklif edir? 

Yüklə 13,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə