Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğluYüklə 0,59 Mb.
səhifə4/5
tarix27.11.2016
ölçüsü0,59 Mb.
#286
1   2   3   4   5

170. Bazar modeli şəraitində firma və şirkətlərin təhlükəli vəziyyətlə üzləşmə

ehtimalının qeyri müəyyənlik hallarında nələr törədilir?


 1. İstehsal və maliyyə riskləri

 2. Uyğun situasiyalar

 3. Kredit və valyuta riskləri

 4. Risklər

 5. Siyasi və iqtisadi risklər

  1. 1, 3

  2. 3, 4, 5

  3. 2, 4

  4. 1, 3, 5

  5. 3, 5

171. Risklər qeyd olunan hansı yollarla identifikasiya olunur? 1. Rəsmi statistik

 2. Dövlət statistik

 3. Maliyyə

 4. Iqtisadi

 5. Mühasibat uçotu

 6. Siyasi-iqtisadi

 1. 2, 3, 4

 2. 2, 4, 5

 3. 2, 3, 6

 4. 1, 3, 5

 5. 1, 2, 6

172. İdentifikasiya zamanı ayrı-ayrı sferalar və problemlər üzrə hansı halların

müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir?


 1. Risklərin təhlili

 2. Risklərin qiymətləndirilməsi

 3. Normal proseslərdən kənarlaşma

 4. Risklərin analizi və təhlili

 5. Lazımsız proseslərdən kənarlaşma

 1. 1, 3, 4

 2. 2, 4, 5

 3. 4, 5

 4. 2, 3

 5. 1, 4, 5

173. Ümumiyyətlə, xüsusi səciyyə daşıyan riskləri və ümumi riskləri

qiymətləndirmədən hansı mənbələr identifikasiya olunmalıdır?


 1. Istehsal və maliyyə risklərinin mənbələri

 2. Siyasi və iqtisadi risklərin mənbələri

 3. Kredit və valyuta risklərinin mənbələri

 4. Risklərin mümkün ola bilən və ola biləcək mənbələri

 5. Ümumiyyətlə risklərin əsas növ mənbələri

174. Statistik-riyazi təhlil əsasında hansı tədbirlər sistemi işlənib hazırlanmalıdır? 1. Risklərin optimal halda idarə edilməsi konsepsiyası

 2. Risklərin monitorinqi

 3. Risklərin analizi və təhlili

 4. Risklərin azalması

 5. Riskli halların baş verməsi tezliyi

 1. 2, 4

 2. 2, 3, 4

 3. 1, 4

 4. 3, 4, 5

 5. 2, 3, 5

175. Bazar münasibətləri şəraitində risklərin idarə edilməsində ən başlıca problem

nədir?


 1. Xüsusi strategiyanın hazırlanması və həmin strategiyanın mərhələ-mərhələ həyata keçirilməsidir

 2. Xüsusi komissiyanın hazırlanması və komissiyaya təcrübəli rəhbərin təyin olunmasıdır

 3. Xüsusi strategiyanın tapılmasıdır

 4. Səmərəli seçimə nail olmaq və müvafiq qərarlar qəbul etməkdir

 5. Xüsusi qrupun seçilməsi və onlara lazımi tapşırıqların verilməsidir

176. Riskli strategiyanın başlıca vəzifəsi nədir? 1. Xüsusi strategiyanın hazırlanması və həmin strategiyanın mərhələ-mərhələ həyata keçirilməsidir

 2. Xüsusi komissiyanın hazırlanması və komissiyaya təcrübəli rəhbərin təyin olunmasıdır

 3. Xüsusi strategiyanın tapılmasıdır

 4. Qeyri-müəyyənlik şəraitində müvafiq fəndlər və metodlar tətbiq etməklə risklərin idarə edilməsini təmin etməkdir

 5. Xüsusi qrupun seçilməsi və onlara lazımi tapşırıqların verilməsidir

177. Strateji menecmentin əsas qaydası və prinsipləri nədən ibarətdir? 1. Maksimum gəlir əldə etmə

 2. Nəticələrin optimal ehtimalı

 3. Nəticələrin dəqiq qiymətləndirilməsi

 4. Nəticələrin optimal kənarlaşması

 5. Nəticələrin ehtimal qiymətləndirilməsi

 6. Qazanc və risk kəmiyyətinin optimal əlaqələndirilməsi

 1. 2, 3, 5, 6

 2. 1, 3, 4, 5, 6

 3. 1, 2, 4, 6

 4. 2, 3, 4, 5

 5. 3, 4, 5

178. Strateji menecmentin əsas qaydası və prinsipləri neçə cürdür? 1. Yeddi

 2. Üç

 3. Beş

 4. Dörd

 5. Altı

179. Strateji menecmentin əsas qaydası və prinsiplərinə əməl etmə nəyə imkan

verir?


 1. Böyük risklərdən yaxa qurtarmağa

 2. Faktiki və gözlənilən qazanclar arasında əlaqə yaratmağa

 3. Firma (müəssisə) üçün rentabelli işləməyə

 4. Riskləri minimum həddə çatdırmağa

 5. Qəbul edilən sifarişlərin icra olunmasına

 6. Sərmayə qoyuluşunda, investisiya və innovasiya siyasətində optimal variantlar seçməyə

 1. 3, 4, 5

 2. 1, 3, 5, 6

 3. 2, 3, 5, 6

 4. 2, 3, 4, 5

 5. 1, 2, 4, 6

180. Strateji menecmentin əsas qaydası və prinsiplərindən ibarət qaydalarda real

şəraitin məhdudlaşdırıcı amilləri həmin problemin həllinə necə təsir göstərir?


 1. Problemin həllinə şərait yaradır

 2. Problemin həllinə imkanlar açır

 3. Problemin həlli üçün plan hazırlayır

 4. Problemin həllinə mane olur

 5. Problemin həlli üçün strategiya hazırlayır

181. Təsadüfi və xoşagəlməz itkiləri neçə təsnifata ayırmaq olar? 1. Dörd

 2. Üç

 3. Altı

 4. Beş

 5. Iki

182. Təsadüfi və xoşagəlməz itkiləri hansı təsnifatlara ayırmaq olar? 1. Iqtisadi itkilər

 2. Maliyyə itkiləri

 3. Əmək itkiləri

 4. Yol verilmiş səhvlər formasında itkilər

 5. Sosial itkilər

 6. Maddi itkilər

 7. Maşın-mexanizm (avadanlıq) itkiləri

 1. 1, 3, 5, 7

 2. 3, 4, 6, 7

 3. 2, 3, 4, 5, 6

 4. 1, 2, 7

 5. 1, 2, 5, 6,7

183. Maddi itkilərə nələr aiddir? 1. Əlavə xərclər

 2. Pul itkiləri

 3. Bir başa material itkiləri

 4. Əlavə vergilər

 5. Avadanlıq itkiləri

 6. Əmlak itkilər

 1. 3, 4, 5

 2. 2, 3, 4, 6

 3. 1, 2, 4, 5

 4. 1, 3, 5, 6

 5. 2, 4, 5

184. Əmək itkilərinə nələr aiddir? 1. Işçilərin işə gəlməməsindən olan itkilər

 2. Işçilərin tətillərindən yaranan itkilər

 3. Işçilərdən hər hansı birinin xəstələnməsi zamanı itkilər

 4. Iş vaxtı itkiləri

 5. Xammalların olmamasından işin dayanması

185. Maliyyə itkilərinə nələr aiddir? 1. Əlavə xərclər

 2. Pul itkiləri

 3. Inflyasiya ilə bağlı pul itkiləri

 4. Əmlak itkiləri

 5. Borclar

 6. Valyuta kursunun qalxıb-enməsi

 7. Əlavə vergilər və cərimələr

 1. 1, 3, 4

 2. 2, 3, 4, 6

 3. 2, 3, 5, 7

 4. 1, 3, 5,6

 5. 2, 4, 5,6

186. Sosial itkilərə nələr aiddir? 1. Sosial yardımların alınmaması

 2. Sosial müdafiə fonduna ayırmalar

 3. Sosial yardımların normadan artıq ödənilməsi

 4. Xoşagəlməz sosial və mənəvi-psixoloji nəticələr

 5. Sosial yardımlara ayırmalar

187. Yol verilmiş səhvlər formasında olan itkilər hansıdır? 1. Birbaşa material itkiləri

 2. Işçilərin tətillərindən yaranan itkilər

 3. Ehtimalı olan itkilərin təkrar səhvlərlə bağlılığı

 4. Inflyasiya ilə bağlı itkilər

 5. Sosial yardımların normadan artıq ödənilməsi

188. Firmanın (müəssisənin) rəqabət üstünlüyünün səviyyəsi necə müəyyən

olunur?


 1. Gəlirlərinin çox olması ilə

 2. Firmanın (müəssisənin) dövriyyəsinin çox olması ilə

 3. Firmanın (müəssisənin) dövriyyəsinin müvafiq firmanın dövriyyəsindən çox olması ilə

 4. Müqayisəli üstünlüklər vasitəsilə

 5. Fəaliyyət göstərdiyi ölkənin müvafiq qanunları ilə

189. Firmaya (müəssisəyə) müqayisəli üstünlüyü nələr gətirir? 1. Ehtiyatların çoxluğu

 2. Əmtəə

 3. Xammalların kifayət qədər olması

 4. Əmtəəyə olan tələb

 5. Xammaldan səmərəli istifadə olunma

 6. Istehsalda istifadə olunan texnologiya

 1. 1, 3, 4, 6

 2. 2, 4, 6

 3. 2, 3, 5

 4. 1, 2, 5, 6

 5. 3, 4, 5, 6

190. Firmanın (müəssisənin) həyat tsikli əsasən neçə mərhələdən ibarət olur? 1. Üç

 2. Iki

 3. Altı

 4. Dörd

 5. Beş

191. Firmanın (müəssisənin) həyat tsikli əsasən hansı mərhələdən ibarət olur? 1. Başlanğıc mərhələsi

 2. Yaranma mərhələsi

 3. Inkişaf mərhələsi

 4. Artımın sürətləndirilməsi mərhələsi

 5. Artımın yavaşıması mərhələsi

 6. Yetkinlik mərhələsi

 7. Tənəzzül mərhələsi

 1. 1, 2, 4, 5

 2. 3, 4, 6, 7

 3. 2, 4, 5, 6, 7

 4. 1, 3, 5, 6, 7

 5. 2, 3, 5, 6, 7

192. Firmanın (müəssisənin) həyat tsikli olan yaranma mərhələsində nələr seçilir? 1. Firmanın təşkilati-hüquqi forması

 2. Rəhbərlik

 3. Idarə heyəti

 4. Hakimiyyət xətti

 5. Idarəetmənin strukturu

 6. Idarəetmənin təşkilati quruluşu

 1. 1, 3, 4, 5

 2. 1, 4, 5, 6

 3. 3, 4, 5

 4. 1, 2, 4, 6

 5. 3, 4, 5, 6

193. Firmanın (müəssisənin) həyat tsikli olan yaranma mərhələsində nələr

müəyyənləşdirilir?


 1. Firmanın tədbirlər planı

 2. Firmanın niyyəti

 3. Firmanın planları

 4. Firmanın fəaliyyət profili

 5. Firmanın məqsəd və vəzifələri

 6. Firmanın strukturu və hakimiyyət xətti

 1. 1, 3, 4

 2. 1, 3, 4, 6

 3. 2, 3, 5

 4. 2, 4, 5

 5. 2, 3, 5, 6

194. Firmanın (müəssisənin) fəaliyyət profilinə uyğun olaraq nələr

müəyyənləşdirilir?


 1. İstehsal aparatı

 2. Istehsal artımı

 3. Istehsal şəraiti

 4. Istehsal imkanları

 5. Əmək şəraiti

 6. Əməyin vəziyyəti

 1. 2, 3, 5, 6

 2. 1, 3, 5

 3. 1, 2, 6

 4. 2, 4, 5

 5. 1, 3, 4, 6

195. İşgüzar mühitdə rəqabət mübarizəsinə girişmək üçün müəssisədə məhsulun

istehsal olunma imkanları öyrənilərək hansı tədqiqatlar aparılır?


 1. Marketinq və marketoloq

 2. Istehlakçıların tələblərinə

 3. Bazardakı təklif və tələblərə olan

 4. Elmi axtarış, təcrübə-konstruktor işləri və marketinq

 5. Istehlakçıların maraqlarına olan

196. Müəssisədə məhsulun istehsal olunma imkanları öyrənilərək, elmi axtarış və

marketinq tədqiqatlarının nəticələri uğurlu olduqda nə edilir?


 1. Məhsul və ya əmtəələrin istehsalına başlanılır

 2. Məhsul və ya əmtəələr üçün müqavilələr bağlanılır

 3. Məhsul və ya əmtəələrin satışı üçün danışıqlara başlanılır

 4. Məhsul və xidmət satışa çıxarılır

 5. Məhsul və ya əmtəələrin satışı üçün bütün tədbirlər görülür

197. Firmanın həyat tsiklinin yaranma mərhələsində firma, müflisləşməyə səbəb

olan hansı amillərlə qarşılaşır?


 1. Əsasən xarici mühit amilləri ilə

 2. Kreditorların borclarının qaytarılması amilləri ilə

 3. Daxili və xarici mühit amilləri ilə

 4. Banklara olan kredit borclarının qaytarılması amilləri ilə

 5. Müəssisələrdən borcların yığılması amilləri ilə

198. Niyyətin və istehsal profilinin düzgün müəyyən edilməməsi, sahibkarı nəyə

məhkum edir?


 1. Işini dayandırmağa

 2. Bankda kredit borclarının artmasına

 3. Biznes əlaqələrinin kəsilməsinə

 4. Müvəffəqiyyətsizliyə

 5. Biznesdə durğunluğun yaranmasına

199. Niyyətin və istehsal profilinin düzgün müəyyən edilməməsi firmanı nəyə

məhkum edir?


 1. Fəaliyyətini dayandırmağa

 2. Bankda kredit borclarının artmasına

 3. Müflisləşməyə

 4. Biznes əlaqələrinin kəsilməsinə

 5. Biznesdə durğunluğun yaranmasına

200. Firmanın həyat tsikli olan yaranma mərhələsində müflisləşmənin ən başlıca

amili nədir?


 1. Banklardan alınan kredit faizlərinin yüksək olması

 2. Malların tələbdən artıq istehsalı

 3. Istehsal olunan mallara yüksək qiymətlərin qoyulması

 4. Niyyət və istehsal profilinin düzgün müəyyən edilməməsi

 5. Firma rəhbərinin biliyinin az olması

201. İstehsal olunan məhsul və xidmətlər nə zaman alıcı (müştəri) tapa bilmir? 1. Banklardan alınan kredit faizləri yüksək olanda

 2. Malların tələbdən artıq istehsalı zamanı

 3. Niyyət və istehsal profili düzgün müəyyən olunmayanda

 4. Istehsal olunan mallara yüksək qiymətlər qoyulduqda

 5. Firma rəhbərinin biliyi az olduqda

202. Firmanın normal işini təmin edən vacib amillərdən biri nədir? 1. Fima rəhbərinin ixtisas dərəcəsi

 2. Fima rəhbərinin və mühasibinin ixtisas dərəcəsi

 3. Firmada normal iş şəraitinin olması

 4. İdarəetmə heyətinin ixtisas dərəcəsi

 5. Firmanın lazımi qədər maliyyə imkanlarının olması

203. Sahibkarın və ya firma rəhbərinin ixtisas səviyyəsinin aşağı olması firmanı

haraya gətirib çıxarır?


 1. Firmanın işinin dayanmasına

 2. Firmanın bağlanmasına

 3. Firmanın tərəfdaşlar tərəfindən pis qarşılanmasına

 4. Firmanı müflisləşmə dərəcəsinə

 5. Firmanın inkişafının çox çətinliklə getməsinə

204. Firma (müəssisə) üçün daima təhlükə yaradan nədir? 1. Istehsal etdiyi malların satılmaması

 2. Istehsal etdiyi malların keyfiyyətsiz olması

 3. Istehsal etdiyi malların günün tələblərinə cavab verməməsi

 4. Banklardan alınan kredit faizlərinin yüksək olması

 5. Borc kapitalı payının yüksək olması

205. Firmanın (müəssisənin) borclu elan edilməsinin başlıca səbəbi nədir? 1. Öz işini düzgün qura bilməməsi

 2. Məhkəmə tərəfindən qərarın qəbul edilməsi

 3. Istehsal olunan mallara yüksək qiymətlərin qoyulması

 4. Kreditorlar qarşısında öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməməsi

 5. Firma rəhbərinin biliyinin az olması

206. Hansı halda firmanın niyyəti, məqsəd və vəzifələri, iqtisadi həyatın “üç

fundamental məsələsi” düzgün müəyyən olunmur?


 1. Firmanın meneceri savadsız olduqda

 2. Firmanın meneceri müasir texnikanı zəif bildikdə

 3. Sahibkar istehsal etdiyi məhsullar barədə anlayışı olmadıqda

 4. Sahibkar müasir iqtisadiyyatı zəif bildikdə

 5. Sahibkarın ixtisas səviyyəsi aşağı olduqda

207. Əgər firmaya lazım olan ixtisaslı mütəxəssis əmək bazarında olmasa, onda

firma nə etməlidir?


 1. Əlavə vəsait sərf edib, həmin ixtisaslı mütəxəssisi başqa firmalardan götürməlidir

 2. Əlavə vəsait sərf edib, həmin ixtisaslı mütəxəssisisə planlaşdırıldığından çox əmək haqqı ödəməlidir

 3. Kontaktla həmin mütəxəssisi xaricdən gətirməlidir

 4. Əlavə vəsait sərf edib, həmin ixtisaslı mütəxəssisi hazırlamalıdır

 5. Belə halda həmin sahəni müvəqqəti dayandırmalıdır

208. Trans-əlavə xərclər nə ilə əlaqədardır? 1. Xammal və material tədarükü ilə

 2. Xammal və materialların nəqliyyatlaşdırılması ilə

 3. Xammal və materialların müxtəlif növ nəqliyyatlarda daşınması ilə

 4. Hazır məhsulların satılması ilə

 5. Müqavilələrin bağlanması ilə

 6. Hazır məhsulların satış şəbəkələrinə paylanması ilə

 1. 1, 2, 6

 2. 2, 3, 5, 6

 3. 3, 4, 6

 4. 1, 4, 5

 5. 2, 4, 5, 6

209. Trans-əlavə xərclərin çoxalmasına əsas səbəblər nədir? 1. Yanacağın qiymətlərinin yuxarı olması

 2. Müqavilələrin bağlanmasında operativliyin aşağı olması

 3. Tərəfdaşların qeyri-səmimiliyi

 4. Nəqliyyat xərclərinin yüksək olması

 5. Nəqliyyat xərclərinin məcburi olması

 1. 1, 3, 4

 2. 2, 4, 5,

 3. 1, 2, 5

 4. 2, 3

 5. 3, 5

210. Əvəzedici məhsullar istehsalının inkişafı nəyə gətirib çıxarır? 1. Məhsulların bazardan sıxışdırılıb çıxarılmasına

 2. Təbii istehsal olunan məhsullara olan tələbatın azalmasına

 3. Təbii istehsal olunan məhsullara olan tələbatın daha da çoxalmasına

 4. Firmanın mənfəətinin itirilməsinə

 5. Firmanın mənfəətinin çoxalmasına

 6. Firmanın müflisləşməsinə

 1. 2, 3, 5, 6

 2. 2, 3, 4, 5

 3. 1, 3, 5

 4. 3, 5, 6

 5. 1, 2, 4, 6

211. Nəyə görə yeni yaradılan firmalar öz fəaliyyətlərini hökümət tərəfindən prioritet

sayılan sahələrdə qurulması məqsədə uyğundur?


 1. Çünki, həmin sahələrdə hələ ki, eyni adlı məhsul istehsal olunmur

 2. Çünki, həmin sahələrdə istehsal olunan məhsullara tələbat böyükdür

 3. Çünki, həmin sahələrdə vergi, hüquq, kredit və digər güzəştlər edilir

 4. Çünki, həmin sahələrdə istehsal olunan məhsulların satış qiyməti daha yüksək olur

 5. Çünki, həmin sahələrdə istehsal olunan məhsulların maya dəyəri daha aşağı olur

212. Firmanın (müəssisənin) həyat tsiklinin ikinci mərhələsi hansıdır? 1. Artımın yetkinliyi

 2. Artımın yaranması

 3. Artımın yavaşıması

 4. Artımın sürətləndirilməsi

 5. Artımın tənəzzülü

213. Firmanın (müəssisənin) həyat tsiklinin artımın sürətləndirilməsi mərhələsində

nə baş verir?


 1. Firmanın satış bazarı pik nöqtəsinə çatır

 2. Firmanın satış bazarı normallaşır

 3. Firmanın satış bazarı stabilləşir

 4. Firmanın satış bazarı artır

 5. Firmanın satış bazarında durğunluq yaranır

214. Firmanın (müəssisənin) həyat tsiklinin artımın sürətləndirilməsi mərhələsində

firmanın satış bazarı nəyə görə artır?


 1. Çünki, təklik tələbatı qabaqlayır

 2. Çünki, tələbat təklifə bərabər olur

 3. Çünki, həmin dövrdə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yüksək olur

 4. Çünki, tələbat təklifi qabaqlayır

 5. Çünki, əhaliyə həmin malın alternativi təklif olunmur

215. Firmanın (müəssisənin) həyat tsiklinin üçüncü mərhələsi hansıdır? 1. Artımın yetkinliyi

 2. Artımın yaranması

 3. Artımın sürətləndirilməsi

 4. Artımın yavaşıması

 5. Artımın tənəzzülü

216. Firmanın (müəssisənin) həyat tsiklinin artımın yavaşıması mərhələsində nə

baş verir?


 1. Firmanın satış bazarı pik nöqtəsinə çatır

 2. Firmanın satış bazarı normallaşır

 3. Firmanın satış bazarı stabilləşir

 4. Firmanın satış bazarında durğunluq yaranır

 5. Firmanın məhsullarına olan tələb azalır

217. Firmanın (müəssisənin) həyat tsiklinin dördüncü mərhələsi hansıdır? 1. Artımın sürətləndirilməsi

 2. Artımın yetkinliyi

 3. Artımın yaranması

 4. Artımın yavaşıması

 5. Artımın tənəzzülü

218. Firmanın (müəssisənin) həyat tsiklinin dördüncü mərhələsində nə baş verir? 1. tələbat təklifi qabaqlayır

 2. təklif tələbatı qabaqlayır

 3. həmin dövrdə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yüksək olur

 4. Məhsullara olan tələb təkliflə tarazlaşır

 5. əhaliyə həmin malın alternativi təklif olunmur

219. Firmanın müflisləşməsi onun rəqabət üstünlüyünün həyat tsiklinin hansı

mərhələsində baş verə bilər?


 1. Həyat tsiklinin üçüncü mərhələsində

 2. Həyat tsiklinin beşinci mərhələsində

 3. Həyat tsiklinin dördüncü mərhələsində

 4. Həyat tsiklinin hər bir mərhələsində

 5. Həyat tsiklinin ikinci mərhələsində

220. Böhran situasiyasında firmanın müflisləşməsinin qarşısını alan xüsusi

strategiyanın neçə üsulu var?


 1. Yeddi

 2. Iki

 3. Beş

 4. Üç

 5. Dörd

221. Böhran situasiyasında firmanın müflisləşməsinin qarşısını alan xüsusi

strategiyanın hansı üsulları var?


 1. Xüsusi strategiyanın təsdiq olunması

 2. Güclü kapital qoyuluşu

 3. Xüsusi strategiyanın hazırlanması

 4. Düzgün marketinq siyasətinin aparılması

 5. Xüsusi strategiyanın əsaslandırılması və təsdiq olunması

 6. Kapital dövriyyəsi sürətinin artırılması

  1. 2, 3, 4, 5

  2. 1, 3, 4, 6

  3. 3, 5, 6

  4. 2, 4, 6

  5. 1, 3, 5

222. Firmanın (müəssisənin) rəqabət üstünlüyünün hansı mərhələlərində güclü

kapital qoyuluşu strategiyasının hazırlanması məqsədə uyğundur?


 1. Yetkinlik mərhələsində

 2. Yaranma mərhələsində

 3. Tənəzzül mərhələsində

 4. Sürətləndirmə mərhələsində

 5. Yavaşıma mərhələsində

 1. 3, 5

 2. 1, 3

 3. 2, 3, 5

 4. 2, 4

 5. 1, 5

223. Firmanın (müəssisənin) rəqabət üstünlüyünün hansı mərhələlərində düzgün

marketinq siyasətinin və kapital dövriyyəsi sürətinin artırılması üsulları

vasitəsilə strategiyanın hazırlanması məqsədə uyğundur? 1. Yetkinlik mərhələsində

 2. Yaranma mərhələsində

 3. Tənəzzül mərhələsində

 4. Sürətləndirmə mərhələsində

 5. Yavaşıma mərhələsində

 1. 1, 2, 4

 2. 1, 2, 5

 3. 2, 3, 4

 4. 1, 3, 5

 5. 4, 5

224. Firmanın rəqabət üstünlüyünün yaranma və artımın sürətləndirilməsi

mərhələsində xüsusi strategiyanın hansı üsulları məqsədəuyğundur?


 1. Xüsusi strategiyanın təsdiq olunması

 2. Xüsusi strategiyanın hazırlanması

 3. Xüsusi strategiyanın əsaslandırılması və təsdiq olunması

 4. Güclü kapital qoyuluşu üsulu

 5. Kapital dövriyyəsi sürətinin artırılması

225. Firmanın rəqabət üstünlüyünün yetkinlik, tənəzzül və yavaşıma

mərhələsində xüsusi strategiyanın hansı üsulları məqsədəuyğundur?


 1. Güclü kapital qoyuluşu

 2. Xüsusi strategiyanın hazırlanması

 3. Düzgün marketinq siyasətinin aparılması

 4. Xüsusi strategiyanın əsaslandırılması və təsdiq olunması

 5. Kapital dövriyyəsi sürətinin artırılması

 1. 1, 2

 2. 1, 2, 4

 3. 3, 5

 4. 2, 3, 4

 5. 1, 4, 5

226. Firmanın (müəssisənin) böhranlı vəziyyətdən çıxarılmasında mühüm rolu nə

oynayır?


 1. Bankların verdiyi kreditin faizinin aşağı salınması

 2. Firmanın (müəssisənin) sanasiyası

 3. Firma (müəssisə) rəhbərlərinin bacarıqlı olan kadrlardan və düzgün təyin olunması

 4. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməsi

 5. Firmanın (müəssisənin) imkanlı sponsorunun olması

227. Böhranlı vəziyyətdən asılı olaraq firmanın təşkilati quruluşunun yenidən

qurulması neçə istiqamətdə aparılmalıdır? 1. Iki

 2. Beş

 3. Dörd

 4. Üç

 5. Altı

228. Böhranlı vəziyyətdən asılı olaraq firmanın təşkilati quruluşunun yenidən

qurulması hansı istiqamətlərdə aparılmalıdır?


 1. Firma özünün idarəetmə strukturunu dəyişməklə

 2. Gələcək dövrdə istehsalın genişləndirilməsini təmin edən təşkilati quruluşa keçməklə

 3. Operativ fəaliyyətə xidmət edən təşkilati quruluşa keçməklə

 4. Firmanın təşkilati quruluşunda “nou-hau” etməklə

 5. Firmanın təşkilati quruluşunda ixtisarlar etməklə

 6. Səmərəli idarəetmə və nəzarəti təmin edən təşkilati quruluşa keçməklə

  1. 1, 3, 4, 6

  2. 3, 4, 5

  3. 1, 5, 6

  4. 2, 3, 6

  5. 2, 4, 5, 6

229. Böhranlı vəziyyətdən asılı olaraq firmanın təşkilati quruluşunun yenidən

qurulmasını formalaşdırmaq üçün təklif olunan neçə qaydaya riayət etmək

lazımdır? 1. Yeddi

 2. Beş

 3. On iki

 4. Doqquz

 5. Altı

230. Böhranlı vəziyyətdən asılı olaraq firmanın təşkilati quruluşunun yenidən

qurulmasını formalaşdırmaq üçün təklif olunan qaydalardan biri belədir:

“Məsuliyyətlərin koordinasiyasını ali rəhbərlik həyata keçirməlidir”. Bu

qayda necə adlanır?


 1. Inzibati idarəetmə

 2. Skalyar proses

 3. Tək hakimiyyətlilik

 4. Məsuliyyətli idarəetmə

 5. Idarəetmənin təkmil forması

 1. İdarəetmənin təşkilati quruluşu nəyə xidmət etməlidir?

 1. Firmanın inkişafına

 2. Firmanın böhrandan çıxarılmasına

 3. Təşkilati potensialdan səmərəli istifadə etməyə

 4. Firmanın böhrandan çıxarılmasına və inkişafına

 5. Firmanın işçilərinin ixtisar olunmasına

232. Böhranlı vəziyyətdən asılı olaraq təşkilati potensiala nələr daxildir?

 1. Idarəetmə strukturu

 2. Idarəetmə heyəti

 3. Firmanın nizamnamə fondu

 4. Idarəetmə əməyinin texniki təminatı

 5. Idarəetmə əməyinin informasiya təminatı

 6. Firmanın işçi heyəti

 1. 1, 2, 3

 2. 2, 4, 5

 3. 1, 3, 5, 6

 4. 2, 3, 5, 6

 5. 1, 3, 6

233. Təşkilati potensiala daxil olan resurslar neçə bal sistemi ilə qiymətləndirilir?

 1. Beş

 2. On

 3. Üç

 4. On beş

 5. Iyirmi

234. Sanasiya dövründə sağlamlaşdırılmanı aparan şəxs firmanın idarəetmə

sisteminin təkmilləşdirilməsi proqramını hazırlamaq üçün kimləri dəvət

etməlidir?


 1. Ali təhsilli mütəxəssisləri

 2. Xarici kompaniyaların müvafiq mütəxəssislərini

 3. Peşəkar məşləhətçiləri

 4. Əmlak inzibatçısını

 5. Savadlı menecerləri

235. Firmanın idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi hansı əsasda qəbul

edilir?


 1. Planlı strategiya əsasında

 2. Əsaslandırılmış strategiya əsasında

 3. Təsdiq olunmuş strategiya əsasında

 4. Sistemli yanaşma əsasında

 5. Sistemli strategiya əsasında

236. Firmanın idarə edilməsinin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməsinin birinci

mərhələsi nə zaman başlayır? 1. Mövcud idarəetmə sisteminin inkişaf konsepsiyasından

 2. Mövcud idarəetmə heyətinin təsdiqindən sonra

 3. Mövcud idarəetmə sisteminin öyrənilməsindən

 4. Mövcud idarəetmə heyətinin rəhbəri təyin olundaqdan sonra

 5. Məhkəmənin sanasiya qərarından sonra

237. Mövcud idarəetmə sisteminin öyrənilməsi üçün nələr edilir?

 1. Idarəetmə sisteminə aid olan sənədlər toplanılır

 2. Idarəetmə sisteminə aid olan sənədlər hazırlanır

 3. Idarəetmə sisteminə aid olan sənədlərin təhlili

 4. Idarə heyətinin ümumi iclası keçirilir

 5. Idarə heyətinin ümumi iclasının müvafiq qərarı qəbul edilir

238. Firmanın idarə edilməsinin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməsinin ikinci

mərhələsi hansıdır? 1. Mövcud idarəetmə sisteminin öyrənilməsi

 2. Mövcud idarəetmə heyətinin təsdiqi

 3. Idarəetmə sisteminin inkişaf konsepsiyası

 4. Mövcud idarəetmə heyətinin rəhbərinin təyini

 5. Məhkəmə sanasiyasının qərarı

239. İdarəetmə sisteminin inkişaf konsepsiyası hazırlanarkən hansı məsələlər həll

olunur?


 1. Hansı funksiya və idarəetmə bölməsinin yaranması

 2. Hansı işçilərin və yaxud kadrların işdən azad olunması

 3. Hansı menecerlərin dəyişdirilməsi

 4. Firmaya nə qədər vəsaitin lazım olması və həmin vəsaitin haradan alınması

 5. Hansı funksiya və idarəetmə bölməsinin ləğv olunması

 1. 1, 5

 2. 2, 4

 3. 1, 3, 4

 4. 3, 5

 5. 2, 4, 5

240. Firmanın idarə edilməsinin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməsinin

üçüncü mərhələsində nələr edilir? 1. Idarəetmə sisteminin inkişaf konsepsiyası hazırlanır

 2. Mövcud idarəetmə heyəti təsdiq olunur

 3. Mövcud idarəetmə heyətinin rəhbəri təyin olunur

 4. Yenidən qurulmuş təşkilati quruluşun məqsəd və funksiyaları müəyyənləşdirilir

 5. Məhkəmənin sanasiya qərarı təsdiq olunur

241. Təşkilati quruluşun məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirilən zaman kimlərin

təklifi nəzərə alınır? 1. Xarici tərəfdaşların təklifləri

 2. Idarəetmə heyətinin təklifləri

 3. Kreditorların təklifləri

 4. Firmanın hesablaşma hesabı olduğu bankın təklifləri

 5. Əmlak inzibatçısının təklifləri

242. Yenidən qurulmuş təşkilati quruluşun məqsədləri nə zaman səmərəli sayılır?

 1. Məqsəd nəticəyə istiqamətlənibsə

 2. Məqsəd dəyişilə bilərsə

 3. Məqsədin istehsalda fəaliyyəti çoxfunksiyalıdırsa

 4. Məqsəd birmənalıdırsa

 5. Digər məqsədlərlə fəaliyyətin mühüm bölmələrini örtürsə

 6. Məqsəd və funksiyalar uzlaşırsa

  1. 1, 2, 3, 5

  2. 2, 3, 4, 6

  3. 1, 2, 4, 5

  4. 2, 3, 5, 6

  5. 1, 3, 6

243. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun layihələndirilməsinin beşinci

mərhələsində nə edilir? 1. Son nəticələrə görə funksiyaların mümkünlüyü qiymətləndirilir

 2. Mövcud idarəetmə heyətinin rəhbəri təyin olunur

 3. Mövcud idarəetmə heyəti təsdiq olunur

 4. Təşkilati quruluşun variantları hazırlanır

 5. Məhkəmə sanasiya barədə qərar verir

244. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun layihələndirilməsinin dördüncü

mərhələsində nə edilir? 1. Təşkilati quruluşun variantları hazırlanır

 2. Son nəticələrə görə funksiyaların mümkünlüyü qiymətləndirilir

 3. Mövcud idarəetmə heyətinin rəhbəri təyin olunur

 4. Mövcud idarəetmə heyəti təsdiq olunur

 5. Məhkəmə sanasiya barədə qərar verir

245. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun layihələndirilməsinin altıncı

mərhələsində nə həyata keçirilir? 1. Təklif olunan variantlardan ən optimal variant seçilir

 2. Son nəticələrə görə funksiyaların mümkünlüyü qiymətləndirilir

 3. Mövcud idarəetmə heyətinin rəhbəri təyin olunur

 4. Mövcud idarəetmə heyəti təsdiq olunur

 5. Məhkəmə sanasiya barədə qərar verir

246. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun layihələndirilməsinin variantları

hazırlanarkən, hər variant üzrə nələr işlənilir? 1. Təşkilati quruluşun bölmə və səviyyələri

 2. Idarəetmə heyətinin sayı

 3. Firmanın kreditor borcları

 4. Əmək tutumu

 5. Xərclər və idarəetmə funksiyalarının xarakteristikası

 6. Firmanın maliyyə vəziyyəti

 1. 1, 2, 4, 5

 2. 1, 3, 6

 3. 2, 3, 5, 6

 4. 1, 2, 3, 5

 5. 2, 3, 4, 6

247. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun layihələndirilməsinin səmərəli variantı

seçilərkən nələr həyata keçirilir? 1. Hər variantın qiymətləndirilməsi

 2. Hər variantda idarəetmə heyətinin sayı

 3. Hər variantda əmək tutumu

 4. Hər variantın müsbət və mənfi tərəfləri

 5. Hər variantın təşkilati quruluşunun bölmə və səviyyələri

 1. 2, 3, 4

 2. 4, 5

 3. 1, 3, 5

 4. 1, 4

 5. 2, 4, 5

248. Təşkilati quruluşun səmərəli variantının iqtisadi meyarı kimi nə əsas

götürülməlidir? 1. Firmanın rentabelli işləməsi

 2. Işçilərin yüksək əmək haqqı

 3. Mənfəətin artırılması

 4. Firmanın əldə etdiyi mənfəətə görə verginin ödəməsi

 5. Yerli büdcəyə ödəmələr

249. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun layihələndirilməsinin yeddinci

mərhələsində nə hazırlanır? 1. Təşkilati quruluş layihəsinin tətbiqi strategiyası işlənib hazırlanır

 2. Təşkilati quruluş layihəsinin tətbiqi proqramı işlənib hazırlanır

 3. Təşkilati quruluş layihəsi həyata keçirilir

 4. Təşkilati quruluş layihəsinin biznes-planı işlənib hazırlanır

 5. Təşkilati quruluş layihəsinin məqsəd və funksiyaları işlənib hazırlanır

250. İdarəetmənin təşkilati quruluşunun layihələndirilməsinin səkkizinci

mərhələsində hansı tədbirlər həyata keçirilir? 1. Təşkilati quruluş layihəsinin dəqiqləşdirilməsi

 2. Təşkilati quruluş layihəsinin strategiyasının təsdiq olunması

 3. Təşkilati quruluş layihəsinin biznes-planının hazırlanması

 4. Təşkilati quruluş layihəsinin məqsəd və funksiyalarının hazırlanması

 5. Təşkilati quruluş layihəsinin tənzimlənməsi

 1. 1, 5

 2. 1, 3

 3. 1, 3, 4

 4. 2, 4, 5

 5. 2, 3, 4

251. Firmada idarəetmənin təşkilati quruluşunun sxemi necə olmalıdır?

 1. Çox sahəli

 2. Daha aydın

 3. Bütün sahələri əhatə edən

 4. Tez qavranılan

 5. Çox sahəli və tez qavranılan

 1. 2, 4

 2. 1, 2, 3

 3. 1, 3, 4

 4. 3, 5

 5. 2, 3, 5

252. Firmanın idarəedilməsinin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı

fəaliyyətə necə baxmaq lazımdır? 1. Daimi bir fəaliyyət kimi

 2. Sistemli bir yanaşma kimi

 3. Fasiləsiz bir proses kimi

 4. Əsaslandırılmış sanasiyanın biznes-planı kimi

 5. Sanasiyanın əsası kimi

253. Hər bir idarəetmə sistemi və bölməsi özünün saxlama instinqindən çıxış

edərək gördükləri işin nəyini əsaslandırmalıdır? 1. Keyfiyyətini

 2. Nəticələrini

 3. Səmərəliliyini

 4. Biznes-planını

 5. Məqsəd və strategiyasını

254. Pul vəsaitlərinin normal axınının təşkilində hansı təşkilatlar mühüm rol

oynayır?


 1. Maliyyə təşkilatları

 2. Maliyyə Nazirliyi

 3. Bölgələrin xəzinədarlıq idarələri

 4. Banklar

 5. Vergilər Nazirliyi

255. Bank sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində Azərbaycanda neçə səviyyəli

bank sistemi formalaşmışdır? 1. Iki

 2. Beş

 3. Üç

 4. Dörd

 5. Vahid

256. Bank sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində Azərbaycanda hansı səviyyəli

bank sistemi formalaşmışdır? 1. Ölkənin Milli bankı

 2. Dövlət bankları

 3. Kommersiya bankları

 4. Xarici banklar

 5. Ayrı-ayrı bank əməliyyatlarını həyata keçirən maliyyə-kredit qurumları

 1. 1, 2

 2. 1, 3, 4

 3. 1, 3

 4. 1, 3, 5

 5. 2, 3, 4

257. Bazar təsərrüfatçılığı şəraitində Milli bank iqtisadiyyata necə təsir göstərir?

 1. Birbaşa

 2. Uçot dərəcəsi ilə

 3. Dolayısı ilə

 4. Ehtiyat tələblərlə

 5. Valyutanın kursunu qorumaqla

 6. Açıq bazarda əməliyyatlar aparmaqla

 1. 2, 4, 6

 2. 1, 3, 4

 3. 2, 3, 5, 6

 4. 3, 4, 5

 5. 1, 2, 5

258. İqtisadiyyata uçot dərəcəsi ilə, ehtiyat tələblərlə və açıq bazarda əməliyyatlar

aparmaqla milli bank kredit resurslarını necə tənzimləyir? 1. Xarici valyuta kursunu tənzimləyərək

 2. Ölkədən valyutanın çıxarılmasına məhdudiyyətlər qoymaqla

 3. Tələb və təklif nisbətini tənzimləyərək

 4. Kredit resurslarına münasib faizlər qoymaqla

 5. Ölkənin xarici borclarını azaltmaqla

259. Milli bank respublikanın maliyyə və pul sistemləri fəaliyyətinin sabitliyini

necə təmin edir? 1. Kredit resurslarına münasib faizlər qoymaqla

 2. Ölkənin xarici borclarını azaltmaqla

 3. Tələb və təklif nisbətini tənzimləyərək

 4. Xarici valyuta kursunu tənzimləyərək

 5. Ölkədən valyutanın çıxarılmasına məhdudiyyətlər qoymaqla

260. Sərbəst pul vəsaitlərinin bir yerdə cəmləşdirilməsi və onların bölüşdürülməsi

necə həyata keçirilir? 1. Maliyyə təşkilatları vasitəsilə ilə

 2. Maliyyə Nazirliyi vasitəsilə ilə

 3. Kommersiya bankları vasitəsilə ilə

 4. Bölgələrin xəzinədarlıq idarələri vasitəsilə ilə

 5. Vergilər Nazirliyi vasitəsilə ilə

261. Azərbaycan bankları müflisləşmənin neçə səbəbləri ilə üzləşir?

 1. Altı

 2. Dörd

 3. Iki

 4. Beş

 5. Üç

262. Azərbaycan bankları müflisləşmənin hansı səbəbləri ilə üzləşir?

 1. Likvidlik əmsalının normadan aşağı olması ilə

 2. Forsmajor səbəbləri ilə

 3. Likvidlik ilə

 4. Nizamnamə fondlarının artması ilə

 5. Aktivlər problemi ilə

  1. 1, 4, 5

  2. 1, 2, 4

  3. 3, 5

  4. 1, 4

  5. 2, 4, 5

263. Yüksək risk zonasında işləmələrinə baxmayaraq bank biznesi necə sahə

sayılır?


 1. Istehsalsız gəlirli sahə

 2. Rentabelli sahə

 3. Idarə olunan əməliyyat sahəsi

 4. Idarə olunan risk sahəsi

 5. Idarə olunan biznes sahəsi

264. Sosial-siyasi durumdakı qeyri-sabitlik, kommersiya banklarını nəyə məcbur

edir?


 1. Xarici banklardakı müxbir hesablarında daha çox qiymətli kağızlar saxlamağa

 2. Xarici banklardakı müxbir hesablarında daha çox qızıl ehtiyatları saxlamağa

 3. Kredit dərəcələrini azaltmağa

 4. Xarici banklardakı müxbir hesablarında daha çox pul vəsaitlərini saxlamağa

 5. Xarici banklardakı müxbir hesablarında daha çox qızıl ehtiyatları saxlamağa və kredit dərəcələrini azaltmağa

265. Bankların fəaliyyətinə daha çox hansı risklər təsir göstərir?

 1. Inflyasiya

 2. Siyasi

 3. Maliyyə

 4. Faiz dərəcələri

 5. Valyuta

 6. Kapital

 7. Psixoloji

 1. 1, 2, 6, 7

 2. 1, 3, 5, 6

 3. 1, 4, 5, 6

 4. 2, 3, 5

 5. 3, 4, 5, 6

266. Faiz dərəcələrinin müəyyən olunmasında əsas determinant kimi nə çıxış edir?

 1. Valyuta məzənnələri

 2. Aparıcı valyuta məzənnəsi

 3. Inflyasiya tempi

 4. Bankın nizamnamə fondu

 5. Ölkə banklarındakı vəziyyət

267. Valyuta risklərini aşağı endirmək üçün nələrdən istifadə edirlər?

 1. Ölkənin qızıl ehtiyatlarının çoxaltmasından

 2. Beynəlxalq qiymətli kağızların çoxaltmasından

 3. İdxal və ixrac əməliyyatlarının tarazlığından

 4. Məzənnələrin proqnozlarından

 5. Gətirilən valyutalara məhdudiyyətlərin ləğv olunmasından

268. Valyuta məzənnələri proqnozlarının aparılmasının neçə metodu vardır?

 1. Altı

 2. Üç

 3. Iki

 4. Dörd

 5. beş

269. Valyuta məzənnələri proqnozlarının aparılmasının hansı metodları vardır?

 1. Siyasi qiymətləndirmə

 2. Iqtisadi qiymətləndirmə

 3. Ekspert qiymətləndirmə

 4. Müqayisəli təhlil qiymətləndirmə

 5. Analiz təhlil qiymətləndirməsi

 1. 1, 3, 4

 2. 1, 4, 5

 3. 2, 3

 4. 4, 5

 5. 2, 4, 5

270. İqtisadi və ekspert qiymətləndirilməsi metodları hansı amillərlə əlaqədardır?

 1. Inkişaf edici

 2. Psixoloji

 3. Yaradıcı

 4. Iqtisadi

 5. Siyasi

271. İqtisadi və ekspert qiymətləndirilməsi metodlarında hansı amil qrupları

fərqləndirilir? 1. Maliyyə

 2. Ümum-iqtisadi

 3. Likvidlik

 4. Əsas fond

 5. Siyasi

 6. Psixoloji

 1. 2, 3, 5

 2. 2, 4, 5

 3. 2, 4, 5, 6

 4. 1, 2, 5, 6

 5. 1, 3, 4, 6

272. İqtisadi və ekspert qiymətləndirilməsi metodlarında maliyyə amillərinə nələr

daxildir? 1. Tədiyyə balansının disbalansı və əmtəələrin rəqabət qabiliyyətliliyi

 2. Ölkənin iqtisadi inkişaf və faiz dərəcələri səviyyələri

 3. Ölkənin xarici borcunun miqyası və hökumətin qızıl ehtiyatları

 4. Inflyasiya və valyuta nəzarətinin səviyyəsi

 5. Kapital və əmtəə qruplarının ixrac dinamikası

 6. Valyuta məzənnəsi haqqında bankirlər və menecerlərin fikirləri

 1. 1, 2, 5

 2. 2, 3, 6

 3. 1, 3, 4

 4. 2, 3, 5

 5. 4, 5, 6

273. İqtisadi və ekspert qiymətləndirilməsi metodlarında ümumiqtisadi amillərinə

nələr daxildir? 1. Kapital və əmtəə qruplarının ixrac dinamikası

 2. Ölkənin iqtisadi inkişaf və faiz dərəcələri səviyyələri

 3. Tədiyyə balansının disbalansı və əmtəələrin rəqabət qabiliyyətliliyi

 4. Inflyasiya və valyuta nəzarətinin səviyyəsi

 5. Xarici ticarətdə məcmu tələb və təklifin elastikliyi və xarici turizmin inkişafı

 6. Investisiyaların həcmi

 7. Ölkənin xarici borcunun miqyası və hökumətin qızıl ehtiyatları

 1. 1, 3, 6, 7

 2. 2, 3, 5, 7

 3. 2, 4, 6, 7

 4. 1, 2, 5, 6

 5. 3, 4, 7

274. İqtisadi və ekspert qiymətləndirilməsi metodlarında siyasi amillərə nələr

daxildir? 1. Kapital və əmtəə qruplarının ixrac dinamikası

 2. Ölkənin iqtisadi inkişaf və faiz dərəcələri səviyyələri

 3. Hakim partiyanın iqtisadi siyasəti

 4. Mərkəzi bankın həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət üzrə konkret tədbirlər

 5. Xarici ticarətdə məcmu tələb və təklifin elastikliyi və xarici turizmin inkişafı

 1. 1, 2, 4

 2. 2, 4, 5

 3. 2, 5

 4. 3, 4

 5. 1, 5

275. Bankların yaradıcı amillərində valyuta məzənnəsi üzrə proqnozlar hansı

müddətə hazırlanır? 1. Üç müddətə

 2. Iki müddətə

 3. Beş müddətə

 4. Dörd müddətə

 5. Altı müddətə

276. Bankların yaradıcı amillərində valyuta məzənnəsi üzrə proqnozların

müddətləri hansıdır? 1. Sadə müddətli

 2. Qısa müddətli

 3. Bir günlük

 4. Orta müddətli

 5. Müddətsiz

 6. Uzun müddətli

 1. 2, 4, 6

 2. 1, 3, 5

 3. 2, 3, 6

 4. 1, 4, 5

 5. 3, 5, 6

277. Valyuta məzənnəsi üzrə qısamüddətli proqnozlaşdırma zamanı hansı

metoddan istifadə edilir? 1. Çart metodundan

 2. Iqtisadi metoddan

 3. Riyazi təhlil metodundan

 4. Riyazi analiz metodundan

 5. Müqayisəli təhlil metodundan

278. Valyuta məzənnəsi üzrə uzunmüddətli proqnozlar hazırlanarkən hansı

amillərdən istifadə edilir? 1. Məcmu milli məhsulun uzunmüddətli artım amillərindən

 2. Pulların alıcılıq qabiliyyəti amillərindən

 3. Hakim rol oynayan məzənnə yaradıcı amillərdən

 4. Pul vahidlərinin dəyərlərini xarakterizə edən amillərdən

 5. Valyuta məzənnələrinin kotirovkası amillərindən

279. Valyuta məzənnəsi üzrə uzunmüddətli proqnozlara nələr daxildir?

 1. Orta müddətə valyuta məzənnəsi

 2. Əmək məhsuldarlığı

 3. Milli məhsulun uzunmüddətli artım tempi

 4. Bazarda hakim rol oynayan məzənnə

 5. Beynəlxalq ticarətdə ölkənin yeri və rolu

 6. Pulların alıcılıq qabiliyyəti

 1. 1, 3, 4, 6

 2. 2, 4, 5

 3. 1, 5, 6

 4. 2, 3, 5, 6

 5. 1, 2, 4, 6

280. Kapital və selektiv risklərin idarə olunması hansı metod əsasında aparılır?

 1. Pul vahidlərinin dəyərlərini xarakterizə edən

 2. Məcmu milli məhsulun uzunmüddətli artımı

 3. Diversifikasiya prinsipləri əsasında aktivlər portfelinin formalaşması

 4. Valyuta məzənnələrinin kotirovkası

 5. Hakim rol oynayan məzənnə yaradıcı

281. Diversifikasiya prinsipləri əsasında aktivlər portfelinin formalaşması metodu

risk dərəcəsinə necə təsir göstərir? 1. Risk dərəcəsini sabit saxlayır

 2. Risk dərəcəsini stabilləşdirir

 3. Risk dərəcəsini artırır

 4. Risk dərəcəsini azaldır

 5. Risk dərəcəsinə mənfi təsir göstərir

282. Maliyyə bazarında risk dərəcəsini ölçmək üçün hansı əmsaldan istifadə edilir?

 1. Portfelin bazar riskini ölçən əmsaldan

 2. Investisiya üçün əlverişli şərtlər müəyyənləşdirən risk əmsalından

 3. Aktivin qeyri-diversifikasiya riskini ölçən əmsaldan

 4. Investisiya portfelini formalaşdıran risk əmsalından

 5. Investisiya portfelinin aktiv risk dərəcəsi yüksəkliyinin risk əmsalından

283. Aktivlərin qeyri-diversifikasiya riskini ölçən əmsalın köməyilə maliyyə

bazarında nələr edilir? 1. Maliyyələşdirmə dərəcəsində dəyişikliklər edilir

 2. Dəyişikliklər proqnozlaşdırılır

 3. Investisiya üçün əlverişli şərtlər müəyyənləşdirilir

 4. Pul siyasətində dəyişikliklər edilir

 5. Investisiya portfelinin formalaşması üçün qiymətli kağızlar seçilir

 6. Diversifikasiya prinsipi dəqiqləşdirilir

 1. 1, 2, 4, 5

 2. 3, 4, 6

 3. 2, 3, 5

 4. 2, 4, 5, 6

 5. 1, 3, 6

284. İnvestisiya portfelinin formalaşması üçün qiymətli kağızların bazar portfeli

nə ilə xarakterizə olunur? 1. Müxtəlif qiymətli kağızların maksimum miqdarı ilə

 2. Investisiya üçün əlverişli şərtlərin müəyyənləşdirilməsi ilə

 3. Investisiya portfelinin formalaşması ilə

 4. Portfelin aktiv dərəcəsinin yüksəkliyi ilə

 5. Pul siyasətində dəyişikliklərin edilməsi ilə

A) 1, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 5


E) 3, 5

285. Qiymətli kağızlar portfelinin idarə olunması neçə yolla aparılır? 1. Dörd

 2. Beş

 3. Iki

 4. Altı

 5. Üç

286. Qiymətli kağızlar portfelinin idarə olunması hansı yolla aparılır?

 1. Iqtisadi yolla

 2. Aktiv yolla

 3. Inzibati yolla

 4. Inzibati-iqtisadi yolla

 5. Passiv yolla

A) 2, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 3, 5

287. Qiymətli kağızlar portfeli üçün qiymətli kağızlar seçilərkən hansımeyarlardan biri əsas götürülür?

 1. Gəlir və artım

 2. Düzgünlük

 3. Etibarlılıq

 4. Likvidlik

 5. Dəqiqlik

 6. Originallıq

 7. Vergi nəticəsi

A) 1, 3, 4, 7

B) 1, 2, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 6, 7

288. Qiymətli kağızlar portfelinin passiv idarəetməsində hansı meyarlar əsas

götürülür?


 1. Düzgünlük

 2. Etibarlılıq

 3. Likvidlik

 4. Dəqiqlik

 5. Originallıq

 6. Vergi nəticəsi

A) 2, 3, 6

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 6

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 4, 5

289. Kommersiya bankı ilə ünsiyyətdə olan bankların etibarlılığını müəyyən

edərkən hansı göstəricidən istifadə edilir?


 1. Mütləq likvidlik əmsalından

 2. Deversifikasiya əmsalından

 3. Ümumi likvidlik əmsalından

 4. Likvidlik əmsalından

 5. Etibarlılıq əmsalından

290. Kommersiya bankı ilə ünsiyyətdə olan bankların etibarlılığını müəyyən

edərkən hansı göstəricilərdən istifadə edilir? 1. Mütləq likvidlik əmsalından

 2. Likvidlik əmsalından

 3. Deversifikasiya əmsalından

 4. Ümumi likvidlik əmsalından

 5. Kuk əmsalından

A) 2, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 2, 4


E) 3, 4, 5

291. Mühafizakar banklar hansı vəziyyət haqqında proqnoz hazırlayır? 1. Yaranacaq iqtisadi vəziyyət

 2. Yaranacaq siyasi-iqtisadi vəziyyət

 3. Yaranacaq siyasi vəziyyət

 4. Pul-kredit siyasəti

 5. Pulların və qiymətli kağızların mühafizəsi

292. İşgüzar aləmdə fəaliyyət göstərən firmalar kimlərin qarşısında məsuliyyət

daşıyır?


 1. İnvestorların

 2. Dövlətin

 3. İşçi heyətinin

 4. Hökumətin

 5. Istehsalçıların

 6. Cəmiyyətin

 7. Vergi orqanlarının

A) 1, 3, 5, 6

B) 1, 2, 4, 6

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 6, 7

E) 2, 5, 6, 7

293. Menecmentin beynəlxalq nəzəriyyə və təcrübəsinə görə biznesin cəmiyyətlə

münasibətinin ikinci konsepsiyasına görə biznes fəaliyyəti nə ilə

məhdudlaşmalıdır? 1. Siyasi məqsəd və vəzifələrlə

 2. Iqtisadi-siyasi məqsəd və vəzifələrlə

 3. Iqtisadi məqsəd və vəzifələrlə

 4. Cəmiyyətə xidmət etməklə

 5. Cəmiyyətə xidmət etməklə və onun qarşısında məsuliyyət daşımaqla

294. Menecmentin beynəlxalq nəzəriyyə və təcrübəsinə görə biznesin cəmiyyətlə

münasibətinin birinci konsepsiyasına görə biznes necə fəaliyyət

göstərməlidir?


 1. Cəmiyyətə xidmət etmək üçün planlı şəkildə

 2. Cəmiyyətə xidmət etmək və onun qarşısında məsuliyyət daşımaq üçün

 3. Mənfəət qazanmaq üçün məqsədyönlü şəkildə

 4. Istehlakçıları lazım olan əmtəələrlə təmin etmək üçün məqsədyönlü şəkildə

 5. Dövlətə vergi vermək və işçilərə əmək haqqı ödəmək üçün planlı şəkildə

295. Menecmentin beynəlxalq nəzəriyyə və təcrübəsinə görə biznesin cəmiyyətlə

münasibətinin birinci konsepsiyasından nə zaman istifadə etmək

məqsədəuyğundur?


 1. Iqtisadiyyat inkişaf etdiyi dövrdə

 2. Sağlam milli iqtisadiyyat dövründə

 3. Firmaların sabit işləməsi dövründə

 4. Iqtisadiyyat böhran keçirdiyi dövrdə

 5. Firmaların qeyri-sabit işləməsi dövründə

296. Menecmentin beynəlxalq nəzəriyyə və təcrübəsinə görə biznesin cəmiyyətlə

münasibətinin ikinci konsepsiyasından nə zaman istifadə etmək

məqsədəuyğundur?


 1. Iqtisadiyyat böhran keçirdiyi dövrdə

 2. Iqtisadiyyat inkişaf etdiyi dövrdə

 3. Firmaların sabit işləməsi dövründə

 4. Sağlam milli iqtisadiyyatda və firmaların rentabelli işləməsi dövründə

 5. Firmaların qeyri-sabit işləməsi dövründə

297. Obyektlərin investisiya cazibədarlığının və investisiyaların səmərəliliyinin

qiymətləndirilməsi texnologiyası neçə hesablama mərhələsindən ibarətdir? 1. Altı

 2. Dörd

 3. Üç

 4. Iki

 5. Beş

298. Obyektlərin investisiya cazibədarlığının və investisiyaların səmərəliliyinin

qiymətləndirilməsi texnologiyasının birinci mərhələsində nə

müəyyənləşdirilir?


 1. Təklif olunan obyektlərin sayı

 2. Təklif olunan obyektlərin maliyyə vəziyyəti

 3. Təklif olunan obyektlərin istehsal gücü

 4. Təklif olunan obyektlərin cazibədarlığının dərəcəsi

 5. Təklif olunan obyektlərin istehsal gücü və maliyyə vəziyyəti

299. Obyektlərin investisiya cazibədarlığının və investisiyaların səmərəliliyinin

qiymətləndirilməsi texnologiyasının ikinci mərhələsində nə

aydınlaşdırılır?


 1. Dövlətin həmin firmaya sərmayə qoyulmasının səmərəli olması

 2. Xarici kompaniyaların dövlətin köməyi ilə həmin firmaya sərmayə qoyulmasının səmərəli olması

 3. Müxtəlif investorların həmin firmaya sərmayə qoyulmasının səmərəli olması

 4. Firmanın maliyyə vəziyyəti və istehsal gücü

 5. Təklif olunan obyektlərin cazibədarlığının dərəcəsi

300. Bir-birinə müdaxiləsi (və ya dəxli) olmayan investisiya cazibədarlığı

göstəricilərinin bir vahiddə cəmləşdirilməsi nələr vasitəsilə həyata keçirilir? 1. Maliyyə yoxlamaları

 2. Auditor yoxlamaları

 3. Müşahidəçilər

 4. Ekspertizalar

 5. Auditor və maliyyə yoxlamaları

301. Obyektlərin potensialının investisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsi

kimlərin vasitəsilə təmin olunur? 1. Investorların

 2. Ekspertlərin

 3. Istehsalçıların

 4. Əmlak inzibatçılarının

 5. Müşahidəçilərin və auditorların

302. Mülkiyyətin mənfəət gətirmə bacarığı ilə əks olunan kapital qoyuluşunun

səmərəliliyi necə adlanır? 1. Kapital səmərəliliyi

 2. Əmlak səmərəliliyi

 3. Investisiya səmərəliliyi

 4. Alqının səmərəliliyi

 5. Sərmayə qoyuluşu səmərəliliyi

303. Obyektin investisiya cazibədarlığı hansı düstur vasitəsilə hesablanır? 1. Ə =
 1. Kə =

304. Hər bir investor aldığı səhmə görə hansı gəlirləri əldə etmək istəyir? 1. Divident məzənnəsindəki fərq formasında

 2. Mübadilə məzənnəsindəki fərq formasında

 3. Səhmlərin məzənnəsindəki fərq formasında

 4. Qiymətli kağıqların məzənnəsindəki fərq formasında

 5. Veksellərin məzənnəsindəki fərq formasında

A) 1, 4

B) 2, 4, 5

C) 3, 5

D) 1, 3


E) 2, 3, 4

305. Qiymətli kağızların alqı-satqısından əldə edilən gəlir nədən asılıdır? 1. Istehsal potensialından

 2. Mübadilənin həcmindən

 3. Mübadilənin potensialından

 4. Qiymətli kağızların həcmindən

 5. Qiymətli kağızların məzənnəsindən

306. Antiböhran idarəetmə ilə antiböhran marketinq arasında hansı əlaqə vardır?

A) üzvü əlaqə

B) ikili əlaqə

C) heç bir əlaqə yoxdur

D) maliyyə əlaqələri

E) iqtisadi əlaqə

307. Bazarın tələblərinin ən müasir metodlarla öyrənilməsi və ondan istehsal üçün lazımi nəticələrin əldə edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir?

A) marketinq

B) menecer

C) bazarın tədqiqi

D) bazarın təhlili və analizi

E) bazarın araşdırılması

308. Biznes fəaliyyətindəki uğurların əldə edilməsi ,antiböhran idarəetmənin və antiböhran marketinqin imkanlarındanbacarıqla istifadə etməyi tələb edir?

A) sahibkarlıq

B) bazar iqtisadiyyatı

C) aqzad bazar

D) rəqabətli bazar

E) xüsusi iqtisadi biliklər

309. Antiböhran idarəetməsində ilkin mərhələdə ,məqsədli proqramdan əvvəl nələrə diqqət yetirmək lazımdır?

1. aktiv və passivin strukturu və nisbətinə

2.aktiv və passivin qiymətlərinə

3.tədiyyə qabiliyyəti ,balansın likvidliyi,kapital və satışın rentabelliyi

4.investisiyanın məbləğinə və alınan investisiyanın faiz dərəcəsinə

5.əmlakın ,debitor və kreditor borclarının vəziyyəti və vəsaitlərin dövriyyəsi

6.işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsinə tərəfdaşlarla daha sıx əlaqələr qurmağa və mövcud etibardan daha səmərəli istifadəyə

7.ümumi maliyyə sabitliyinə və işgüzar fəallığa

A) 1,3,5,7

B) 2,3,5,6

C) 1,3,4,6

D) 2,4,7


E) 2,4,5,7

310.Firma və şirkətlərin fəaliyyət nəticələrini qiymətləndirməyə və əlavə iqtisadi potensialı aşkara çıxarmağa imkan verən nədir?

1. aktiv və passivin strukturu və nisbətin

2.aktiv və passivin qiymətləri

3.tədiyyə qabiliyyəti ,balansın likvidliyi,kapital və satışın rentabelliyi

4.investisiyanın məbləğinə və alınan investisiyanın faiz dərəcəsi

5.əmlakın ,debitor və kreditor borclarının vəziyyəti və vəsaitlərin dövriyyəsi

6.işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsinə tərəfdaşlarla daha sıx əlaqələr qurmaq və mövcud etibardan daha səmərəli istifadə

7.ümumi maliyyə sabitliyi və işgüzar fəallıq

A) 1,3,5,7

B) 2,3,5,6

C) 1,3,4,6

D) 2,4,7

E) 2,4,5,7

311.Antiböhran idarəetmə necə kateqoriya hesab edilir?

A) Mikroiqtisadi

B) Daxili

C) Xarici

D) Makroiqtisadi

E) Ən məsul və cavabdeh

312. Antiböhranlı idarəetmə nə ilə əlaqələndirilir?

A) Firmaların iflasa uğraması

B) Ölkədəki siyasi vəziyyətlə

C) Ölkədəki siyasi iqtisadi vəziyyətlə

D) Ölkədəki siyasi iqtisadi və sosial vəziyyətlə

E) Antiböhran tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə

313. Antiböhranlı idarəetmə özündə nələri birləşdirir?

1.Struktur dəyişikliyini

2.Müflisləşməni

3.Struktur islahatlarını

4.İflası

5.Somasiyanı

6.Hər şeyə yenidən başlanmanı

7.Müəssisənin (firmanın) yenidən qurulmasını 1. 1,3,5,7

 2. 2,4,5,7

 3. 1,4,6,7

 4. 2,3,5,6

 5. 1,4,6,7

314. Firmanın müflisləşməyə doğru birinci addımı nədir?

A) İstehsalçılardan aldığı xammalların pulunu ödəyə bilməməsi

B) Kredit borclarının qaytara bilməməsi

C) İşçilərə əmək haqqının verə bilməməsi

D) İşçilərə əlavə mükafatların verə bilməməsi

E) Mənfəətliliyin aşağı enməsi


315.Antiböhranlı idarəetmədə kreditorlar səhmdarlara nisbətən kredit müqaviləsində nəzərdə tutulan hansı məbləği alırlar?

A) Siyasi-iqtisadi və iqtisadi-texniki ssistemin

B) İqtisadi-texniki sistemin

C) Siyasi-iqtisadi sistemin

D) İqtisadiyyat adını daşıyan iri sistemin

E) İqtisadiyyatda iflas adlı sistemenin

316. Normal iqtisadi sistemin fəaliyyət göstərməsinə dəlalət edən nədir?

A) Ən aşağı fizlərlə kredit sisteminin və düzgün idarəetmə sisteminin olması

B) Maliyyə sisteminin olması

C) Ən aşağı fizlərlə kredit sisteminin olması

D) Düzgün idarəetmə sisteminin olması

E) Müflisləşmə elementinin olması

317.Biznes fəaliyyətinin qurulmasının ayrılmaz tərkib hissəsi nədir?

A) Müflisləşmə təhlükəsi

B) Ən aşağı faizlərlə kredit sistemi

C) Düzgün idarəetmə sistemi

D) Düzgün vergi və gömrük sistemi

E) Düzgün idarəetmə və ən aşağı faizlərlə kredit sistemi

318. Müflisləşmə kimləri oyundan kənar vəziyyətə salır?

A) Zəif və xəstə təsərrüfat subyektlərini

B) Firmaların 70-80%-ni

C) Ödəmə qabiliyyəti olmayan firmaları (müəssisələri)

D) Əsasən özəl firmaları (müəssisələri)

E) Ödəmə qabiliyyəti olmayan və əsasən özəl firmaları (müəssisələri)

319. Firmanın likvidlik böhranının meydana çıxması və firmanın texniki tədiyyə qabiliyyətsizliyi fazasına daxil olması nəyi göstərir?

A) Ölkədə düzgün vergi və gömrük siyasətinin yeridilməməsini

B) Firmanın düzgün idarəetmə sisteminin seçməməsini

C) Firmanın ən aşağı faizlərlə kredit ala bilməməsini

D) Ölkədə düzgün vergi siyasətinin yeridilməməsini

E) Firmanın müflisləşməsini

320.Firmanın həm cari dövrdə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsinə ,həm də uzunmüddətli öhdəliklərinin yerinə yetirilə bilməməsinə və tədiyyə qabiliyyətlərinin aşağı düşməsinə gətirib çıxaran əsas səbəb nədir?

A) Firmanın tərəfdaşlarının iflasa uğraması

B) Firmanın pulunun olmaması

C) Firmanın bankdan kredit ala bilməməsi

D) Ölkədəki inflyasiya səbəbləri

E) Firmanın mənfəətinin aşağı düşməsi

321.Texniki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş dövlət istehsallarının özəlləşdirilməsinə necə baxmaq lazımdır?

A) Dövlət əhəmiyyətli bir bir addım kimi

B) Ən vacib bir addım kimi

C) Lazımsız bir addım kimi

D) Səmərəli olan bir addım kimi

E) Səmərəli olmayan addım kimi

322.Texniki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş dövlət istehsallarının iflas səviyyəsində olan müəssisəsinə dövlət nə təklif edir?

A) Sənaye və İqtisadiyyat Nazirliyinin cəlb olunmasını

B) Xarici investisiyasının cəlb olunmasını

C) Dövlət investisiyasının cəlb olunmasını

D) Sahibkarların cəlb olunmasını

E) Müvafiq Nazirliyin cəlb olunmasını

323.Satıla biləcək istehsal vahidləri hansı halda satılmalı, tələb olunmayan istehsalda və əsas fondlar hansı halda ləğv edilməlidir?

A)Ödəmə qabiliyyəti olmayan müəssisənin texnologiyası və əsas fondlarının köhnəliyinə görə qeyri-səmərəli işlədikdə

B) Müəssisə iflasa uğradıqda

C) Müəssisə müflisləşdikdə

D) Müəssisənin istehsal etdiyi məhsullara tələb olmadıqda

E) Müəssisənin istehsal etdiyi məhsullara tələb olmadıqda və müflisləşdikdə

324.Firmaya təsir göstərən xarici mühit amillərinin tərkibinə nələr daxildir?

1.Əmək material və kapital resurslarının təchizatçıları

2.Həmkarlar ittifaqları ,rəqiblər və istehlakçılar

3.Firmanın cari və strateji fəaliyyətində qarşılaşdığı bütün amillər

4.Normalar və təşkilatlar

5.Beynəlxalq hadisələr və siyasi amillər

6.Sosial-mədənbi amillər

A) 2,5


B) 1,3,5

C) 2,4,6


D) 1,4,5

E) 3,4


325.Firmaya təsir göstərən xarici mühit amilləri hansı formada olur?

A) Həmişə müəyyən qanunverici formada olur

B) Həmişə sabit formada olur

C) heç vaxt sabit olmur

D) Qəbul olunmuş formada olur

E) Ölkənin hüquqi aktlarında göstərilən formada olur

326.Firmada material təchizatınınnormal olmasında məsuliyyətin əsas hissəsi kimin üzərinə düşür?

A) Firmanın rəhbərinin və baş mühasibinin

B) Firmanın rəhbərinin

C) Firmanın baş mühasibinin

D) Firmanın kommersiya məsələləri üzrə müavininin

E) Firmanın öz üzərinə

327.Əgər yeni kompyuter texnikasından istifadə edən proqramçıvə ya texnikvaxtındafirmaya cəlb edilməsə,bu həmin firmaya(müəssisəyə) necə təeir göstərir?

A) Firmanın normal işləməsini 25% ləngidir

B) Firmanın normal işləməsinə heç bir mənfi təsir göstərmir

C) Firmanın normal işləməsini 20 % ləngidir

D) Firmanın normal işləməsini 10% ləngifir

E) Firmanın normal işləməsinə mənfi təsir edir

328.Təsərrüfat ahəngini pozmamaq üçün firma (müəssisə) ,daima kommersiya əlaqəsində olduğu təşkilatın hansı məlumatlarına malik olmalıdır?

1.Tədiyyə qabiliyyətliliyi

2.Hesabındakı maliyyə vəsaiti

3.Hesabındakı maliyyə resurslarının həcmi

4.Likvidliyi

5.Onlarda aparılan auditor və digər yoxlamalar haqqında

6.Balansındakı aktiv və passiv

7.Balansındakı əsas və dövriyyə fond

A) 2,5,7

B) 1,3,6


C) 2,4,6

D) 1,4,5


E) 1,2,5,7

329. İstehsalçı firmaya(müəssisəyə) istehlakçılarının miqdarının çoxluğu ona nə verir?

A) Firmanın (müəssisənin) mənfəəti bir o qədər çox olur

B) Firmanın (müəssisənin) əlaqələri daha çox olur

C) Firmanın (müəssisənin) ixracatı daha çox olur

D) Firmanın (müəssisənin) idxalı daha çox olur

E) Firmanın (müəssisənin) ixracatı və idxalı daha çox olur

330.Əgər dövlət orqanlarının və qanunların fəaliyyəti biznesin səmərəli işləməsinə şərait yaratmırsa ,onda hansı hallar yaranar?

A) Firma məhsulların(əmtəələtin) idxal və ixrac əməliyyatlarını apara bilməz

B) İşçilərin sayı kəskin olaraq azalar

C) Firma xaricə məhsul (əmtəə) ixrac edə bilməz

D) Firma xaricdən məhsul(əmtəə) idxal edə bilməz

E) Zəncirvari qaydada neqativ hallar

331.Firmaya təsir göstərən xarici mühit amillərinin dolayı təsir qrupları arasında biznesə daha çox hansı parametrlər təsir göstərir?

A) İqtisadiyyatda olan haqsız rəqabət və sosial ədalətsizlik

B) İqtisadiyyatda olan inflyasiya və işsizlik

C) İqtisadiyyatda olan haqsız rəqabət və inhisarçılıq

D) İqtisadiyyatda olan sosial ədalətsizlik və haqsızlıq

E) İqtisadi və beynəlxalq

332.Ölkədə inflyasiya tempinin yüksəlməsi hansı əsas nəticəyə gətirib çıxarır?

A) işsizlik artır

B) əmək haqqı artır

C) İnflyasiyaya uyğun əmək haqqı artmalıdır

D) Ölkənin pul dövriyyəsi artır

E) Ölkədə pul qıtlığı yaranır

333.Müəssisənin mülisləşməsinin xarici səbələrinin təsirini azaltmaq üçün müəssisənin idarəetmə reaksiyası hansı şəkildə olmalıdır?

A) Hüquqi akt və ya normativ akt

B) Qanunauyğun və ya normativ

C) Hüquqi və ya iqtisadi-hüquqi

D) Aktiv və ya planlı

E) reaktiv və ya gözlənilməz

334.Normal iqtisadiyyatda inflyasiya nə ilə xarakterize olunur?

A) Qiymətlərin qanunauyğunluğu ilə

B) Qiymətlərin aşağı düşməsi ilə

C) Qiymətlərin sinusoidal əyrisi ilə

D) Qiymətlərin dalğavari hərəkəti ilə

E) Qiymətlərin artması ilə

335.Təşkilati quruluş, işçilər, texnologiya, xammal və materiallar, maşın və avadanlıqlar müəssisənin hansı amilləri rolunu oynayır?

A) Daxili mühitin birbaşa amilləri

B) Xarici mühitin dolayı amilləri

C) Xarici mühitin birbaşa amilləri

D) Daxili mühitin dolayı amilləri

E) Daxili mühitin maddiləşmiş real amilləri

336.Müəssisənin böhran vəziyyəti haqqında ciddi xəbərdarlığı harada və yaxud nədə görmək olar?

1.Müəssisənin işçilərinin azalmasında

2.Müəssisənin bəzi bölmələrinin bağlanmasında

3.Müəssisənin əsaslandırılmamış şəkildə təchizatçılarının dəyişdirilməsində

4.Müəssisənin rəhbərinin öz fəaliyyətini dondurmasında

5.Müəssisənin rəhbər işçilərinin ixtisarında

6. Müəssisənin öz işçilərinə əmək haqqının yubadılmasındaə

7. Müəssisənin türitdiyi strategiyada baş verən müxtəlif dəyişikliklərdə

A) 2,3,7


B) 1,3,5

C) 1,2,5,6

D) 2,4,6

E) 1,4,6,7

337.Müəssisələrin maliyyə vəziyyətini xarkterize edən mühüm meyarlar hansılardır?

1. Müəssisənin nizamnamə fondu

2. Müəssisənin aldığı kreditin həcmi

3. Müəssisənin tədiyyə qabiliyyətliliyi

4. Müəssisənin hazır məhsullarının həcmi və ya miqdarı

5. Müəssisənin qiymətli kağızlarının həcmi

6. Müəssisənin likvidliyi

A) 3,6


B) 2,4

C) 1,5


D) 1,3,5

E) 2,4,6


338. Müəssisə hansı halda tədiyyə qabiliyyətli kimi qiymətləndirilir?

A) Müəssisənin heç bir vergi sanksiyası yoxdursa

B) Müəssisənin heç bir təşkilata borcu yoxdursa

C) Müəssisənin aktivləri borc kapitalına bərabərdirsə

D) Müəssisənin aktivləri borc kapitalından qat-qat çoxdursa

E) Müəssisənin bank krediti yoxdursa

339. Müəssisənin tədiyyə qabiliyyətliliyi haqqında fikir söyləmək üçün nədən istifadə edilir?

A) Tədiyyə qabiliyyətliliyi əmsalından

B) Mütləq likvidlik əmsalından

C) Dəqiqləşdirilmiş likvidlik əmsalından

D) Likvidlik əmsalından

E) Likvidliyin ümumi əmsalından

340.Müəssisənin tədiyyə qabiliyyətliliyi əmsalı hansı həddə həyəcana səbəb olur?

A) 40%olduqda

B) 50%-dən çox olduqda

C) 30%-dən az olduqda

D) 30%-dən çox olduqda

E) 50%-dən az olduqda

341.Müəssisə hansı halda likvidli sayılır?

A) Müəssisənin aktivləri borc kapitalından çoxdursa

B) Öz cari aktivlərini reallaşdırarsa

C) Müəssisədə passivlərin içərisində xüsusi kapitalın çəkisi yüksəkdirsə

D) Müəssisədə borc kapitalının xüsusi çəkisi

E) Öz cari aktivlərini reallaşdıraraq qısa müddətli öhdəlikləri yerinə yetirə bilərsə

342. Dəqiqləşdirilmiş likvidlik əmsalının nəticələri nədən asılıdır?

1.Müəssisənin pul vəsaitindən

2. Müəssisənin tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızlarından

3. Müəssisənin debitor borclarının strukturundan

4. Müəssisənin şübhəli xüsusi çəkisindən

5. Müəssisənin qısa müddətli borclarından

6. Müəssisənin uzun müddətli borclarından

A) 3,5,6


B) 1,3,5

C) 2,4,6


D) 1,2,4

E) 3,4


343.Mütləq likvidlik əmsalı nəyi göstərir?

A) Balansın tərtibi tarixinə cari borcların hansı hissəsinin ödənilə bilməsini

B) Balansın tərtibi tarixinə firmanın balansındakı aktivləri və passivləri

C) Balansın tərtibi tarixinə firmanın maliyyə vəziyyətini

D) Balansın tərtibi tarixinə firmanın əsas və dövriyyə fondlarının vəziyyətini

E) Balansın tərtibi tarixinə firmanın ödəmə qabiliyyətliliyini

344.Firmalarda (müəssisələrdə) manevr etmə əmsalı nəyi göstərir?

A) Firma vəsaitinin hansı hissəsi daha sürətli hərəkət edən aktivlərə qoyulmuşdur

B) Firma vəsaitinin hansı hissəsi əsas və dövriyyə fondlarına qoyulmuşdur

C) Firma vəsaitinin hansı hissəsi likvidlidir

D) Firma vəsaitinin hansı hissəsi ödəmə qabiliyyətlidir

E) Firma vəsaitinin dövriyyə kapitalı dövriyyə sürətinə

345.Firmalarda istifadəsiz qalmış material ehtiyatlarının, çətin reallaşdırılan məhsul hissəsinin və vaxtı keçmiş debitor borclarının cari aktivlərə olan nisbətində firmanın hansı payı müəyyən olunur?

A) Cari aktivlərin ümumi miqdarında çətin reallaşdırılan aktivlərin payı

B) Cari aktivlərin ümumi miqdarında asan reallaşdırılan aktivlərin payı

C) Cari aktivlərin ümumi miqdarında reallaşdırılması mümkün olmayan aktivlərin payı

D) Cari aktivlərin ümumi miqdarında aktiv və passivlərin payı

E) Firmanın dövlətdə olan payı

346.Firmanın qiymətinin aşağı düşməsi ,həmin firmanın hansı göstəricisinin artacağıni göstərir?

A) Firma öhdəliklərinin orta dəyərinin

B) Firma öhdəliklərinin aşağı dəyərinin

C) Firma öhdəliklərinin mütləq likvidlik əmsalı

D) Firma öhdəliklərinin dəqiqləşdirilmiş likvidlik əmsalı

E) Firma öhdəliklərinin likvidliyinin ümumi əmsalı

347.Firma krediti ,qısamüddətli iztiqraz vərəqələri ,müxtəlif vergilər və ayırmalar, ödənilən dividentlər,qısamüddətli bank ssudaları hansı borclara aid edilir?

A) Qısa müddətli borclara

B) Firmanın ümumi borclarına

C) Firmanın xarici borclarına

D) Firmanın daxili borclarına

E) Firmanın şəxsi borclarına

348.Çətin reallaşdırılan aktivlərin asan reallaşdırıla bilən aktivlərə nisbəti hansı göstəricini verir?

A) Çətin və asan reallaşan aktivlərin müqayisəli göstəricisini

B) Firmanın likvidliyini xarakterize edən göstəricisini

C) Firma öhdəliklərinin orta dəyər göstəricisini

D) Firma qiymətinin müəyyənləşdirilməsi göstəricisini

E) Firmanın manevr etmə əmsalının göstəricisini

349. Çətin və asan reallaşan aktivlərin müqayisəli göstəricisi nəyi xarakterize edir?

A) Aktivlərin keyfiyyət və strukturunu

B) Aktivlərin keyfiyyət və kəmiyyətini

C) Cari aktivlərin ümumi miqdarını

D) Firma öhdəliklərinin orta dəyərini

E) Firma aktivlərindəki əsas fondları

350. (PV +Qk)Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə