Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğluYüklə 0,59 Mb.
səhifə5/5
tarix27.11.2016
ölçüsü0,59 Mb.
#286
1   2   3   4   5
/Mb formulası ilə firmanın hansı likvidlik əmsalı taöılır?

A) Mütləq likvidlik əmsalı

B) Dəqiqləşdirilmiş likvidlik əmsalı

C) Ümumi likvidlik əmsalı

D) Tövsiyyə olunan likvidlik əmsalı

E) Cari likvidlik əmsalı

351.Kreditorlarin ümumi tələblərinin məbləği borclu müəssisənin nizamnamə fonduna bağlanması nəyə imkan verir?

A) Konkret müəssisənin real maliyyə vəziyyətini aydınlaşdırmağa

B) Konkret müəssisənin real maliyyə vəziyyətini sübut etməyə

C) Konkret müəssisənin real maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmağa

D) Konkret müəssisənin real maliyyə vəziyyətini isbat etməyə

E) Həmin müəssisənin bütün imkanlarını araşdırmağa

352. Konkret müəssisənin real maliyyə vəziyyətini müəssisədə minimum əmə haqqına bağlanması nəyə imkan verir?

A) Həmin məsələnin məhkəmə tərəfindən icraata götürülməsinə

B) Həmin məsələnin təhlil olunmasına

C) Həmin məsələnin araşdırılmasına

D) Həmin məsələnin məhkəmə tərəfindən tezliklə qərarının verilməsinə

E) Həmin məsələnin tez aşkar olunmasına

353.Müflisləşmə qaydasını başlamaq üçün borclu müəssisə hansı sənədləri məhkəməyə təqdim etməlidir?

1.Mülkiyyət forması da daxil olmaqla müəssisənin rekvizitlərini;

2.Məhkəmə qərarının surətini;

3.Məhkəmə qərar qəbul etdiyi günə mühasibat balansını;

4.İşin icraata qəbul olunduğu günə mühasibat balansını;

5.Müvafiq bankdan borclu olması haqqında arayışı;

6.Debitor və kreditor borcunun siyahısını;

7.Borclu müəssisənin maliyyə və əmək vəziyyəti haqqında məlumatları

A) 2,3,5,6

B) 1,3,6,7

C) 2,4,5,7

D) 3,5,7


E) 1,4,6,7

354. Müəssisənin iflası haqqında işə baxdıqdan sonra məhkəmə hansı qərarları çıxara bilər?

1.Borclunun müflis elan olunması barədə

2.Borclunun işini və fəaliyyətini dayandırması barədə

3.Əmlak və ya müvəqqəti əmlak inzibatçısının təyini barədə

4.Müəssisənin borclarının qaytarılması barədə

5.Müvəqqəti əmlak inzibatçısının təyinatının uzadılmaı barədə

6. Müəssisənin istehsal prosesini dayandırılması

7.Borclarının müflis elan etməkdən imtina barədə

A) 1,3,5,7

B) 1,2,5,6

C) 2,4,5,7

D) 2,3,5,6

E) 1,4,6,7

355.Məhkəmə borclu müəssisədə müvəqqəti əmlak inzibatçısını hansı vaxt təyin edə bilər?

A) Müəssisənin müflis elan olunması məqamınadək istənilən vaxtı

B) Müəssisənin müflis elan olunması haqqında qərardan sonra

C) Müəssisənin müflis elan olunması haqqında qərardan əvvəl

D) Müəssisənin müflis elan olunması haqqında qərar qəbul edilən zaman

E) Müəssisənin razılığı ilə istənilən vaxtı

356.Məhkəmə əmlak inzibatçısını təyin edən zaman onun hansı təhsilli olmasına fikir verir?

A) Hüquqi və ya iqtisadi təhsili olmasına

B) Onun ali təhsilli olmasına

C) Onun orta təhsilli olmasına

D) Onun orta ixtisas təhsilli olmasına

E) Onun təhsilinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur təşkilatçiliq qabiliyyəti

357.Təminatli kreditor müəssisədə iflas prosesinin başlanıb –başlanılmamasından asılı olmayaraq hansı prosesləri həyta keçirə bilər?

A) Təminat və ya girov nəticəsində öz hüquqlarını

B) Məhkəmə qərarına müvafiq prosesləri

C) Əmlak inzibatçısının tapşırığına müvafiq prosesləri

D) Borclu müəssisənin razılığına əsasən istənilən prosesləri

E) Məhkəmə qərarı olmadan heç bir prosesləri

358. Əmlak inzibatçısı kreditorlar tələblərini ödəmək üçün nəyi müəyyən etməlidir?

A) Borclu müəssisənin hesabında olduğu vəsaitin (pulun miqdarını)

B) Borclunun bütün əmlakının daxil olduğu aktivləri

C) Borclunun bütün əmlakının daxil olduğu passivləri

D) Borclunun bütün əmlakının daxil olduğu passivləri və aktivləri

E) Borclunun bütün əmlakının daxil olduğu müsabiqə kütləsini

359. Borclu müəssisənin bütün əmlakının daxil olduğu müsabiqə kütləsinə nələr daxildir?

A) Müəssisənin bütün nəqliyyat vasitələri və daşınmaz əmlakı

B) Müəssisənin bütün passivləri

C) Müəssisənin bütün aktivləri və pasivləri

D) Müəssisənin bütün aktivləri

E) Müəssisənin bütün debitor borcları və daşınmaz əmlakı

360. Borclu müəssisənin uflas haqqında məhkəmə qərarından sonra işçilərini pensiyaları ,güzəştlər,müavinətlər və əmək haqqları hansı növbədə verilir?

A) Üçüncü növbədə

B) Birinci növbədə

C) Axırıncı növbədə

D) İkinci növbədə

E) Dördüncü növbədə

361. Borclu müəssisənin uflas haqqında məhkəmə qərarından sonra işçilərini pensiyaları ,güzəştlər,müavinətlər və əmək haqqları müflis olma məqamından əvvəlki hansı müddətə məhdudlaşdırılır?

A) Altı ayadək müddətdə

B) Bir ayadək müddətdə

C) Üç ayadək müddətdə

D) İki ayadək müddətdə

E) Bir ilədək müddətə

362. Borclu müəssisədə təminatsız kreditorların tələbləri hansı növbədə ödənilir?

A) Beşinci növbədə

B) Altıncı növbədə

C) Üçüncü növbədə

D) İkinci növbədə

E) Axırıncı növbədə

363. Borclu müəssisə hansı hallarda borclardan azad edilir?

A) Məhkəmə həmin müəssisə haqqında sanksiya qəbul etdikdən sonra

B) Heç bir halda

C) Müvafiq bank ona təminatlı zəmanət verərsə

D) Müvafiq bank onun borclarını ödəyərsə

E) Kreditorların tələbləri ödənildikdən sonra

364.Müəssisənin yenidən qurulması və ya sanksiya prosesi nə zaman bitmiş hesab olunur?

A) Müəssisənin tədiyyə qabiliyyəti bərpa olunubsa və bu barədə məhkəmənin qərarı varsa

B) Müəssisə yeni istehsal sahəsinə başlayan zaman

C) Müəssisədə yeni struktur dəyişiklikləri edildikdən sonra

D) Müəssisədə yeni struktur dəyişiklikləri edildikdən sonra və yeni struktur dəyişiklikləri edildikdən sonra

E) Məhkəmədə bu işə xitam verildikdən sonra

365.Müəssisənin yenidən qurulması zamanı borclunun əmlakının xaricdən (kənardan) idarə edilməsində əsas söz kimindir?

A) Kreditorların yığıncağının

B) Həmin müəssisəni kənardan idarə edən hüquqi və ya fiziki şəxsin

C) Həmin müəssisənin müvəqqəti əmlak inzibatçısının

D) Həmin müəssisənin sahibinin

E) Həmin müəssisənin yenidən qurulmasına qərar verən məhkəmənin

366. Müəssisənin yenidən qurulması zamanı sanasiyada və yaxud sağlamlaşdırmada əsas söz kimindir?

A) Sanasiyanı həyata keçirən şəxsin

B) Kreditorların yığıncağının

C) Həmin müəssisənin müvəqqəti əmlak inzibatçısının

D) Həmin müəssisənin sahibinin

E) Həmin müəssisənin yenidən qurulmasına qərar verən məhkəmənin

367. Sanasiyanın müdafiə taktikasında taktikasında əsasən hansı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə fikir verilir?

A) Məhkəmə qərarından irəli gələn vəzifələrin

B) Cari vəzifələrin

C) Müvəqqəti icra olunan vəzifələrin

D) Məhkəmə qərarında göstərilən vəzifələrin

E) Operativ vəzifələrin

368.Sanasiya zamanı müəssisədə yaranmış şəraitin kompleks təhlili zamanı hansı tədbirlər həyata keçirilir?

1.Müəssisənin potensialı və istehsal proqramları öyrənilir və qiymətləndirilir

2.Müəssisənin əsas fondları öyrənilir və qiymətləndirilir

3.Müəssisənin dövriyyə fondları öyrənilir və qiymətləndirilir

4.Müəssisənin gəlirləri öyrənilir və qiymətləndirilir

5.Müəssisənin əlaqələri öyrənilir və qiymətləndirilir

6.Müəssisənin innovasiyaları öyrənilir və qiymətləndirilir

A)1,4,6


B)1,3,6

C)2,4,6


D)2,4,5,6

E)2,3,5


369.Müəssisənin sağlamlaşdırılmasında və antiböhranlı idarəetmədə əsas vacib funksiyanı kim daşıyır?

A) Dövlət orqanları

B) Müəssisə sahibkarının rəhbəri

C) Sanasiyanın (sağlamlaşdırmanı) həyata keçirən orqan

D) Sanasiyanın (sağlamlaşdırmanı) həyata keçirən orqan və müəssisə sahibkarının rəhbəri

E) Məhkəmə orqanı və əmlak inzibatçısı

370.Sanasiya biznes-planın xülasəsində nələr göstərilməlidir?

1.Firmanın aktivləri və onların vəziyyəti

2. Firmanın satış həcmi və satışdan əldə etdikləri gəlirləri

3. Firmanın əsas fondları və onların vəziyyəti

4. Firmanın istehsal xərcləri və ümumi mənfəəti

5. Firmanın borc aldığı vəsaitlərinin nə vaxtqaytarılacağı

6. Firmanın dövriyyə fondları və onların vəziyyəti

A) 2,3,6


B) 1,3,5

C) 1,2,5,6

D) 2,4,5

E) 1,3,6


371.Müəssisənin sağlamlaşdırılması zamanı biznes-planin marketinq strategiyasindaməhsul və xidmətə qoyulan qiymət neçə olmalıdır?

A) Rəqib müəssisələrin qiymətlərinə bərabərdir

B) Rəqib müəssisələrin qiymətlərindən aşağı olmalıdır

C) Rəqib müəssisələrin qiymətlərindən yuxarı olmalıdır

D) Bazarın konyukturasına cavab verməlidir

E) Rəqib müəssisələrin qiymətlərindən aşağı və keyfiyyəti yüksək olmalıdır

372.Müəssisənin müflisləşmədən çıxmasına şərait yaradan mühüm addım nədir?

A) Müəssisənin bankdan lazımi vəsaitin (pulun ) alması

B) Müəssisənin marketinq strategiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi

C) Müəssisənin biznes-planının hazırlanması və həyata keçirilməsi

D) Müəssisənin sanasiya lahisəninin hazırlanması və həyata keçirilməsi

E) Müəssisənin yaxşı sponsor tapması

373. Müəssisənin sağlamlaşdırılması zamanı biznes-planin marketinq strategiyası hazırlandıqda nələr araşdırılır?

A) Firmanın planlaşdırdığı satış həcminə hansı yollarla çatacağı

B) Firmanın əsas fondlarının vəziyyəti

C) Firmanın dövriyyə fondlarının vəziyyəti

D) Firmanın əsas və dövriyyə fondlarının vəziyyəti

E) Firmanın istehsal palnının hansı səviyyədə təşkili

374.Firma və şirkətlərin təhlükəli vəziyyətlə üzləşmə ehtimalı hansı şəraitdə daha çox olur?

A) Ölkənin qonşu ölkələrlə müharibə şəraitində

B) Ölkədə gərgin siyasi şəraitdə

C) Ölkədə gərgin siyasi –iqtisadi şəraitdə

D) İqtisadiyyatın bazar modeli şətaitində

E) Ölkənin özünün gərgin sosial-iqtisadi şəraitində

375.Firma və şirkətlər müxtəlif risklərin (istehsal,maliyyə,kredit,valyuta riskləri,iqtisadi və siyasi risk) nəticəsində hansı vəziyyətə düşə bilərlər?

A) İşçilərin 50%-ə qədərini ixtisar edə bilərlər

B) Öz real gəlirlərini itirə bilərlər

C) Öz iqtisadi vəziyyətlərini çətin vəziyyətə sala bilərlər

D) Banklara olan kredit borclarını qaytarmaya bilərlər

E) İflasa uğraya bilərlər

376.Firma və şirkətlər müxtəlif risklərin (istehsal,maliyyə,kredit,valyuta riskləri,iqtisadi və siyasi risk) nəticəsində iflasa uğramamaq üçün prinsipial məsələlərdən biri nədir?

A) Gözlənilən vəziyyətin araşdırılaraq təhlil edilməsidir

B) Gözlənilən vəziyyətin təhlil edilməsidir

C) Gözlənilən vəziyyətin araşdırılmasıdır

D) Gözlənilən vəziyyətin öyrənilməsi və proqnozlaşdırılmasıdır

E) Müvafiq əvvəlkirisklərdən nəticə çıxartmaqdır

377.Bazar münasibətləri şəraitində səhv etməmək, üzləşən problemləri yumşaltmaq üçün əlavə mənbələr ,yollar axtarmaq və müvafiq qərarlar qəbul etmək nəyi tələb edir?

A) Riskləri idarə etməyi

B) Firma rəhbərindən bilik və bacarıq

C) Firma rəhbərindən savadlı olmağı

D) Firma rəhbərindən prinsipial olmağı

E) Firma rəhbərindən savadlı və prinsipial olmağı

378.Obyektlərin investisiya cazibədarlığının və investisiyaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi texnologiyasında daha çox vaxt və xərclər hansı mərhələdə olur?

A) Birinci mərhələdə

B) Beşinci mərhələdə

C) Üçüncü mərhələdə

D) Dördüncü mərhələdə

E) İkinci mərhələdə

379. Obyektlərin investisiya cazibədarlığının və investisiyaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi texnologiyasında şərti və real rəqiblərin imkanlarının müqayisə edilməsi üçün ilkin məlumatlar hansılardır?

1.Firma və şirkətlərin balans hesabatı

2.Firma və şirkətlərin rəsmi statistikası

3. Ayrı-ayrı firmaların kompleks təhlili

4. Firma və şirkətlərin bank hesabındakı vəsaitləri

5. Firma və şirkətlərin kreditor və debitor borcları

6. Firma və şirkətlərin audit yoxlamalarının nəticələri

A) 1,2,5,6

B) 1,3,5

C) 2,4,6


D) 1,4,6

E) 2,3,6


380. Obyektlərin investisiya cazibədarlığının və investisiyaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi texnologiyasında ekspert qiymətləndirilməsi vasitəsilə nə müəyyənləşdirilir?

A) Firmanın potensialını göstərən parametrlər

B) Firmanın iqtisadi vəziyyəti

C) Firmanın sosial-iqtisadi vəziyyəti

D) Firmanın maliyyə vəziyyəti

E) Firmanın iqtisadi vəziyyəti və maliyyə vəziyyəti

381.İnvestisiya cazibədarlığı göstərici olan ekspert qiymətləndirilməsi vasitəsilə firmanın potensialını göstərən parametrlərdən sonra ekspertlər nəyi müəyyənləşdirirlər?

A) Firmanın istehsal -bazar potensialının digər parametrlərinin çəkisini

B) Firmanın iqtisadi vəziyyətini

C) Firmanın sosial-iqtisadi vəziyyətini

D) Firmanın maliyyə vəziyyəti

E) Firmanın iqtisadi vəziyyəti və maliyyə vəziyyəti

382. İnvestisiya cazibədarlığı göstərici olan ekspert qiymətləndirilməsi vasitəsilə Firmanın istehsal -bazar potensialında əgər investorların sayı çoxdursa ,investor gözləmələri hansı metod vasitəsilə müəyyənləşdirilir?

A) Fərdi səmərəlilik metodu vasitəsilə

B) Müsahibə metodu vasitəsilə

C) Müsabiqə metodu vasitəsilə

D) Anket-sorğu metodu vasitəsilə

E) Orta səmərəlilik metodu vasitəsilə

383. İnvestisiya cazibədarlığı göstərici olan ekspert qiymətləndirilməsi vasitəsilə Firmanın istehsal -bazar potensialında əgər investorların sayı azdırsa ,onda investor gözləmələri hansı metod vasitəsilə müəyyənləşdirilir?

A) Orta səmərəlilik metodu vasitəsilə

B) Müsabiqə metodu vasitəsilə

C) Anket sorğu metodu vasitəsilə

D) Fərdi səmərəlilik metodu vasitəsilə

E) Müsabiqə metodu vasitəsilə

384.Əgər mülkiyyətin fərdi səmərəliliyi (Qfs),orta səmərəlilikdən (Qos)yüksəkdirsə, onda həmin səhmin mülkiyyətçisi nəyi nəzərdə tutmalıdır?

A) Ümumi halda heç bir mənfəət götürməməyi

B) Minimum mənfəət götürməyi

C) Yüksək mənfəət götürməyi

D) Firmanın müflis olma ehtimalını

E) Firmanın iflasa uğrama ehtimalını

385.S=F/H*100 düsturu vasitəsilə hansı göstərici hesablanır?

A) Obyektin investisiya cazibədarlığı

B) Obyektin investisiya səmərəliliyi

C) Obyektin investisiya dərəcəsi

D) Firmanın istehsal-bazar potensialı

E) Firmanın investor gözləmələri

386.Obyektin investisiya cazibədarlığının qiymətləndirilməsində əsas parametr rolunu nə oynayır?

A) İstehlak sifarişi

B) İstehsal sifarişi

C) Fərdi əmtəə sifarişi

D) Əmtəənin etalon sifarişi

E) Əmtəənin nümunə sifarişi

387.Firmanın həyat tsiklinin yaranma mərhələsində idarəetmə heyətinin ixtisas dərəcəsinin aşağı olması nələrə gətirib çıxarır?

1.Firmanın bağlanmasına

2.Səlahiyyətlərin bölüşdürülməsinə

3.İdarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə

4.Firmada gəlirlərin aşağı düşməsinə

5.Firmanın müflisləşməsinə

6. Operativ şəkildə baş verən dəyişikliklərə reaksiya verməyə

A)2,3,6


B)1,3,5

C)1,2,5


D)1,4,6

E)2,4,5,6


388.Sahibkarın özünün ixtisas səviyyəsinin aşağı olması nəyi göstərir?

A) Firmanin gəlirinin aşaği olmasını

B) Firmanın müflis olma ehtimalının çox olmasını

C) Firmanin inkişafinin zəif olmasını

D) Firmanin iqtisadi inkişafinin zəif olmasını

E) Biznesi aparmaq üçün qabiliyyətinin aşağı olmasını

389.Firmanın (müəssisənin) rəqabət üstünlüyünün həyat tsiklinin hansı mərhələsində zəif marketinq ,həmin firmanın səmərəsiz fəaliyyət göstərməsinə gətirib çıxarır və müflisləşməsini dərinləşdirir?

A) Bütün mərhələlərində

B) Yaranma mərhələsində

C) Yetkinlik mərhələsində

D) Artımın yavaşıması mərhələsində

E) Tənəzzül mərhələsində

390.Əgər firma ixtisaslı mütəxəssis hazırlamaq üçün əlavə vəsait sərf edirsə, bu öz növbəsində həmin firmanın istehsal xərclərinənecə təsir göstərir?

A) Firmanın maliyyə hesabatına təsir göstərir

B) Məhsul vahidinə çəkilən istehsal xərclərinə heç bir təsir göstərmir

C) Məhsul vahidinə çəkilən istehsal xərclərini aşağı salır

D) Firmanın balansına təsir göstərir

E) Məhsul vahidinə çəkilən istehsal xərclərini yüksəldir

391.Firmanın (müəssisənin) rəqabət üstünlüyünün həyat tsiklinin hansı mərhələsində yüksək vergi dərəcəsi onun fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir?

A) Bütün mərhələlərində

B) Yaranma mərhələsində

C) Yetkinlik mərhələsində

D) Artımın yavaşıması mərhələsində

E) Tənəzzül mərhələsində

392. Firmanın (müəssisənin) rəqabət üstünlüyünün həyat tsiklinin hansı mərhələsində forsmajor amillər onun fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir?

A) Artımın yavaşıması mərhələsində

B) Yaranma mərhələsində

C) Yetkinlik mərhələsində

D) Bütün mərhələlərində

E) Tənəzzül mərhələsində

393. Firmanın (müəssisənin) rəqabət üstünlüyünün həyat tsiklinin hansı mərhələsində məhsul və xidmətlərin satış qiymətləri enməyə doğru meyl edir?

A) Yaranma mərhələsində

B) Yetkinlik mərhələsində

C) Tənəzzül mərhələsində

D) Artımın yavaşıma mərhələsində

E) Artımın sürətləndirmək

394.Firmanın rəqabət üstünlüyünün həyat tsiklində dövriyyə kapitalının dondurulması necə müəyyən edilir?

A) Vergi orqanları və bank tərəfindən firmanın hesablarının dondurulması

B) Dövretmə əmsalının tapılması əsasında

C) Bank tərəfindən firmanın hesablarının dondurulması

D) Vergi orqanları tərəfindən firmanın hesablarının dondurulması

E) Dövretmə əmsalının təhlili əsasında

395. Firmanın (müəssisənin) rəqabət üstünlüyünün həyat tsiklinin hansı mərhələsində firma əlavə məhsul istehsal edə bilmir və sabitlik hökm sürür?

A) Artımın sürətləndirilməsi mərhələsində

B) Artımın yavaşıma mərhələsində

C) Tənəzzül mərhələsində

D) Yaranma mərhələsində

E) Yetkinlik mərhələsində

396. Firmanın (müəssisənin) rəqabət üstünlüyünün həyat tsiklinin hansı mərhələsində firmanın istehsal etdiyi məhsulların maya dəyərində və mənfəətdə sabitlik yaradır?

A) Yetkinlik mərhələsində

B) Artımın yavaşıma mərhələsində

C) Tənəzzül mərhələsində

D) Yaranma mərhələsində

E) Artımın sürətləndirilməsi mərhələsində

397. Firmanın (müəssisənin) rəqabət üstünlüyünün həyat tsiklinin hansı mərhələsi tənəzzül adlanır?

A) İkinci mərhələsində

B) Üçüncü mərhələsində

C) Dördüncü mərhələsində

D) Beşinci mərhələsində

E) Birinci mərhələsində

398.Böhranlı vəziyyətdən asılı olaraq firmanın təşkilati quruluşunu formalaşdırmaq üçün hər bir işçiyə iş təlimatları nə formada verilməlidir?

A) Yazılı formada

B) Şifahi formada

C) Əmr formasında

D) Rəsmi müqavilə formasında

E) İkitərəfli saziş formasında

399.Böhranlı vəziyyətdən asılı olaraq firmanın təşkilati quruluşunu formalaşdırmaq üçün funksional xidmətlərlə xətti rəhbərlərin əlaqələri necə olmalıdır?

A) Funksional xidmətlə xətti rəhbərlərin əlaqələri isti və qarşılıqlı münasibətdə olmalıdır

B) Funksional xidmətlər xətti rəhbərlərə göstəriş verməlidir

C) Funksional xidmətlə xətti rəhbərlərin əlaqələri bərabər hüquqlu olmalıdır

D)Funksional xidmətlə xətti rəhbərlərin əlaqələri yazılı sazişş əsasında qurulmalıdır

E) Funksional xidmətlər xətti rəhbərlərə köməkçi olmalıdır

400.Böhranlı vəziyyətdən asılı olaraq firmanın təşkilati quruluşunu formalaşdırmaq üçün təklif olunan doqquz qaydadan I –si necə olmalıdır?

A) İdarəetmənin təşkilati quruluşu məhkəmənin qərarına uyğun olmalıdır

B) İdarəetmənin təşkilati quruluşu mövcud qaydalara uyğun olmalıdır

C) İdarəetmənin təşkilati quruluşu firmanın nizamnaməsinə uyğun olmalıdır

D) İdarəetmənin təşkilati quruluşu firmanın əsasnaməsinə uyğun olmalıdır

E) İdarəetmənin təşkilati quruluşu sadə olmalıdır

401.Firmanın maksimum mənfəət götürə bilməsini təmin etmək üçün onun hansı təşkilati potensialları arasında nisbət qurulmalıdır?

1.İdarəetmə strukturu

2.İdarəetmə heyəti

3.İdarəetmənin maliyyə təminatı

4.İdarəetmə əməyinin texniki təminatı

5.İdarəetmənin informasiya təminatı

6.İdarəetmənin innovasiya təminatı

A) 2,4,5


B) 1,3,5

C) 2,3,5


D) 1,2,5,6

E) 2,3,4,6

402.Firmanın idarəedilməsinin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməsi mərhələsində firma rəhbəri nə etməlidir?

A)Təkmilləşdirmə layihəsinin tətbiqini təmin etməlidir

B)Təkmilləşdirmə layihəsinin müzakirəsini firmanın ümumi iclasında müzakirə etməlidir

C)Təkmilləşdirmə layihəsinin müzakirəsini firma heyətinin iclasında müzakirə etməlidir

D) Xüsusi tədbirlər planı hazırlamalıdır

E)Artıq struktur bölmələrini ləğv etməli ,lazım gələrsə bəzi bölmələri birləşdirməlidir

403.Ayrı-ayrı vətəndaşların təsərrüfat subyektlərinin və ölkələrin azadlığını və mütəqilliyini ifadə edən vasitə və nəticə nədir?

A) Pul


B) Ölkənin atributları

C) Ölkənin sərhədləri

D) Ölkənin Milli Ordusu

E) Ölkənin Milli Ordusu və atributları

404.Əsas bankların müflisləşməsi nəyə gətirib çıxarır?

A) Pul-kredit sisteminin dağılmasına

B) Ölkədəki banklar arasındakı rəqabətin az olmasına

C) Ölkədəki banklar arasındakı inhisarçılığın güclənməsinə

D) Fəaliyyət göstərən bankların kapitalının çoxalmasına

E) Fəaliyyət göstərən bankların nizamnamə kapitalının artmasına

405.Mühafizəkar bankların hazırladıqları –yaranacaq siyasi vəziyyət haqqındakı proqnozlar nə zaman istifadə olunur?

A) Ölkənin növbəti illər üçün iqtisadi-inkişaf konsepsiyası hazırlananda

B)Yeni yaranan bankların biznes-planının hazırlanmasında

C)Ölkədəki inflyasiya b2 rəqəmli həddə qədəm qoyduqdaD)Ölkənin növbəti il üçün büdcəsi hazırlananda

E) Bankın strategiyasının hazırlanmasında

Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə