Kafedra: halq tibbiyoti, reabilitologiya va jismoniy tarbiya fan: vrach nazaroti tibbiy profilaktika fakultetiYüklə 2,15 Mb.
səhifə6/37
tarix01.01.2017
ölçüsü2,15 Mb.
#4042
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

3.2.Vaziyatlimasalalarningkompleksi

1 MASALA

Shifokornazoratikartasigaxirurgyozibxulosaqilibqo’yibdisportshifokorinio’rniga? Buto’g`rimi? Yo’qbo’lsanimaga?Javob:to’g`riemas, xulosanikomandashifokorichiqaradi.

2 MASALA

Shifokortibbiyko’rikdanjismoniytarbiyabilanshug`ullanuvchiXasanovP.nio’tkazib 2oyoldinvirusligepatitbo’lganigaaxamiyatbermayunitayyorlovguruhgayozibqo’ydilar.Shifokorqandayhatogayo’lqo’ydilarvaqanaqa?Javob:XasanovP. mahsusguruxdabo’lishikerak.

3 MASALA

Shifokorsportsmenniko’rikdano’tkazib,Shifokor nazorati kartasigaxechnarsayozmadi. Sizningfikringizvataklifingiz?Javob:Shifokoro’zishigama`suliyatbilanyondoshishikerak.

Testlar

1)Shifokornazoratidaqo’llaniladigantibbiyko’riklarniko’rsating

1.birlamchi*

2.ikqilamchi

3.takroriy

4.qayta*


5.qo’shimcha*

2) Shifokornazoratidaqo’llaniladigantibbiyguruhlarniko’rsating

1.birlamchi

2.asosiy*

3.umumiy

4.tayyorlovchi*

5.qo’shimcha

3) Somatoskopiyagaxosbelgilarniko’rsating?

a) bo’y, vazn

b)teri, shilliq qavatlar*

v) mushakkuchi

g)ko’krakqafasiningshakli* d)ko’krakqafasiningaylanasi e)oyoqlarshakli*

4) Organizmningishbajarishqobiliyatinianiqlovchisinamaniko’rsating

1.Martine

2.Letunov

3.Serkin


4.PWC170submaksimaltesti*

5.Garvardstep-testi


5)Antropometriyagaxosbelgilarniko’rsating

a) bo’y, vazn *

b)teri, shilliq qavatlar

v) mushakkuchi*

g)ko’krakqafasiningshaklid)ko’krakqafasiningaylanasi* e)ko’krakqafasiningaylanasi* e) oyoqlarshakli

6) Belmushakkuchinianiqlashuchunqarshiko’rsatmalarniko’rsating

1.miopiya*

2.bronxit

3.homiladorlik*

4.rinit


5.otit

7)Jimoniyrivojlanganliknibaholovchiusullarniko’rsating

1.standart*

2.umumiy


3.ketle

4.indeks*

5.korrelyatsiya*

6.koordinatsiya

8 )Asosiytibbiyguruhdashug`ullanishuchunkriteriylarko’rsating

1.salomatlikholatidabirozo’zgarishbor 2.jismoniyrivojlanganligipast 3.jismoniyrivojlanganligietarli* 4.salomatlikholatidao’zgarishlaryo’q* 5.salomatligiyomon, birlamchi, ikqilamchi

9) Tayyorlovtibbiyguruhdashug`ullanishuchunkriteriylarko’rsating

1.salomatlikholatidayaxshiyokibirozo’zgarishbor* 2.jismoniytayyorgarligipast

3.jismoniyrivojlanganligietarliemas* 4.jismoniyrivojlanganligiyaxshi 5.salomatligiyomon


Baxolashmezoni

Maksimalball 15

13-12 ball

11-10 ball

9-8 ball

7-6ball

20-16-a`lo

15-12-yaxshi

11-7-o’rta

6-4-qoniqarsiz

3 vaundankam-yomon


100%-86%

85%-73%

72-56%

55%-46%

45% vaundankam

4. Amaliyqism

Shifokor nazorati(061/u shakl) kartasinimavzuga oid qismini to’ldirish va interpritatsiya qilish.


5. Malaka, ko’nikma va bilimni tekshirish usullari

- og`zaki;  • yozma;

  • organayzerlar;

  • test;

  • vaziyatlimasalalarechish;

  • egallanganamaliyko’nikmalarninamoyishetish;


5.1.Talabalarbilmi, ko’nikmavamahoratinibaholashdaqo’llaniladigannazoratmezonlari
Baho

a`lo

yaxshi

o’rta

qoniqarsiz

yomon
O’zlashtirish % hisobida

100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% vaundankam

1

Nazariyqism

20-19

ball


18-17 ball

16-15 ball

14-13 ball

12 ball

2

Analitikqism:

organayzer

15-14 ball

13-12 ball

11-10 ball

9-8 ball

7-6ball

3

Test

15-14 ball

13-12 ball

11-10 ball

9-8 ball

7-6ball

4

Amaliyqism

40-34,4-ball

34-28,4ball

28-22ball

21,6-14,8 ball

14,4 ball

5

Nazoratsavollari

10-7,9

7,75-5,6

5,5-4,25

4,1-2,5

2,4 ball5.2.Joriynazoratnibaholashmezoni.O’zlashtirish %


Baho

Talabaningbilimdarajasi


1

96-100


A`lo


«5»

Mavzubo’yichao’zfikrinito’liqbayonetadi, barchaberilgansavollargato’liqto’g`ijavobberadi, tahlilqiladivaxulosachiqaradi, ijodiyfikrlaydi, auditoriyadamavzunimuhokamaqilishdafaolqatnashadi. Mavzubo’yichavaziyatlimasalalarniechadi, testsavollarigato’liqvato’g`rijavobberadi. Erkintasavvurgaegabo’lib, kerakbo’lgandao’qituvchibilano’zfikrinialmashaoladi.

2

91-95

Mavzubo’yichao’zfikrinito’liqbayonetadi,barchaberilgansavollargato’liqto’g`rijavobberadi, tahlilqiladivaxulosachiqaradi, ijodiyfikrlaydi, auditoriyadamavzunimuhokamaqilishdafaolqatnashadi, mustaqilmushohadayuritadi. Mavzumohiyatinitushuntiraoladi, erkintasavvurgaegabo’ladi, o’qituvchibilanbemalolfikralmashaoladi.

3.

86-90


Mavzubo’yichao’zfikrinietarlidarajadabayonetadi, barchaberilgansavollargato’g`rijavobberadi, tahlilqiladivaxulosachiqaradi, ijodiyfikrlaydi, auditoriyadamavzunimuhokamaqilishdaqatnashadi. Mavzubo’yichaamaliyishnatijalaribo’yichamustaqiltekshirishbayonnomasinito’ldiradi.

4

81-85


YAxshi


«4»

Mavzubo’yichao’zfikrinietarlidarajadabayonetadi, barchaberilgansavollargato’g`rijavobberadi, tahlilqiladivaxulosachiqaradi, ijodiyfikrlaydi, auditoriyadamavzunimuhokamaqilishdaqatnashadi.

5

76-80

Javoblarto’g`ri, ammoto’liqemas, o’qituvchiningqo’shimchasavollaribo’yichakamchiliknito’ldiradi, mavzunimuhokamaqilishdaetarlichafaol. Auditoriyadagitopshiriklarnibajarishdakatnashadi.

6.

71-75


Mavzunimuhokamaqilishdaetarlichafaol, ammoxatoliklargayo’lqo’yadi, Auditoriyaishlarinibajarishdaqatnashadi, kerakliyozishlarniamalgaoshiradi.

7.

66-70


Qoniqarli

«3»


Javoblar 50% gato’g`ri, ammoberilgansavolningmohiyatinitushunadi; topshiriqlarnibajaraoladi,biroqunda 2-3 xatoliklargayo’lqo’yadi.

8

61-65Javoblar 50%gato’g`ri, savolmohiyatinihammavaqthamto’g`ritushunmaydi, topshiriqlarnio’qituvchiyordamidabajaradivashundaham 2-3 taxatogayo’lqo’yadi.

9

55-60


Javoblar 40% gato’g`ri,javobberishdayanglishibketadi, savolmohiyatinihammavaqtto’g`ritushunmaydi, topshiriqlarniboshqatalabayokio’qituvchiyordamidabajaradi.

10

54-30

Qoniqarsiz

«2»


40% gachato’g`rijavobberaoladi, javoblaraniqemas, topshiriqlarnibajaraolmaydi. Uyvazifasibajarilmagan.

11

20-30


Amaliymashg`ulotgaqatnashadi, formada, daftaribor. Uygaberilganvazifabajarilmagan.


6. Nazoratsavollari

1.Shifokornazoratifaninimanio’rganadi ?

2. Shifokornazoratiningishmazmunihaqidanimabilasiz?

3. Shifokornazoratiningvazifalari.

4. Tibbiyko’rikturlari?

5.Jismoniytarbiyabilanshug`ullanuvchilarqandaytibbiyguruhlargabo’linadi ?

6. Jismoniyrivojlanishniqandaykriteriylarinibilasiz?

7. Minimalparakliniktekshiruvlarsanabbering?

8. Salomatlikgradatsiyahaqidaqandaytushunchagaegasiz?

9. Jismoniyrivojlanishnibaholashdausulariga ( Indeksyokiko’rsatkich, antropometrikstandartlar, korelyatsiya.) izohberingvafoydalaning.Baholashmezoni:


100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% vaundankam

10-7,9-a`lo

7,75-5,6-yaxshi

5,5-4,25-o’rta

4,1-2,5-qoniqarsiz

2,4 vaundankam-yomon7.Tavsiyaetilganadabietlar

Asosiy

1.Epifanov V.A., Apanasenko G.L. «Lechebnaya fizkultura i Shifokorebnыy qontrol» M., 1990Ko’shimchaadabiyotlar

1.Epifanov V.A. «Lechebnaya fizkultura i sportivnaya meditsina» M., 2000

2.Popov V.I. CHogovadze V.G. « Fizicheskaya reabilitatsiya» Rostov naDonu 2001

3.EpifanovV.A. “ Lechebnayafizicheskayakultura” M. 2003

4.DubrovskiyV.A. “ Lechebnayafizkultura” M. 2004

5.Lektsionnыe materialы i uchebno-metodicheskie razrabotki

6.Epifanov V.A. «Lechebnaya fizkultura i sportivnaya meditsina» M., 2000

7.Rixsieva O.A. «Massaj» T. 1996

8.EvdokimovaT.A. MilyukovaI.V. Noveyshiyspravochnik“ Lechebnayafizkultura” M. 2004

9.«Meditsinskie osnovы fizicheskogo vospitaniya i formirovaniya zdorovya i garmonichnogo razvitiya detey i podrostkov» prof. Nazirov F.G. prof. Axmedova D.M. prof. Suyumov F.A. dots. Vasilev V.D, prof. Shayxova G.I. Tashkent 2003

10.Karpman V.L. «Serdtse i sport» M., 1999

11.Edvard T. Xouli, B. Don-Frenks « Rukovodstvo instruktoraozdorovitel-nogo fitnessa» Kiev 2004

12.BetShou “YogafitTreningdlyazdorovya” M. 2005

13.MilyukovaI.V.EvdokimovaT.A. “ Gimnastikadlyadetey” M. 2004

14.A. BokovS. Sergeev “ Yogadlyadetey” M. 2004

15.Epifanov V.A., Moshkov V.N. «Lechebnaya fizkultura (spravochnik)» M.1997

16.M., Aulik I.V. «Opredelenie fizicheskoy rabotosposobnosti v klinike i sporte» M., 1990

17.YUldashev K.YU. «Nemedikamentoznыe metodы lecheniya profilaktiki i meditsinskoy reabilitatsii». Sb. nauch. trudov. T.-1994

18. CHet el adabieti:

TeylorS.B., MillerN.H. “ Basic physiologic principils relatied to

Group exirsise programs” Filadelphiya 1988

Tehaxton L. “ Phithiological and psythological effects of short term exirsise

eddiction on habitual runners.” 1992

19.Internetistochniki:

www.doktor.ru, www. medinfo. home.ml.org

http://www.restart-med.ru

http://www.mirmed.ru

http://micropolarization.narod.ru

http://skolioz.mccinet.ru

http://www.sportpsy.cz

Child in motion /cf/ (Rada Pisot)- http://www.zrs-kp.si/projekti/otrokvgibanju/Otrok%20v%20gibanju.pdf

www. aapmr.org, www.alhealth.com, www.docguide.com, www.healthweb.com, www.acsm.org, www.apta.org, www.sportsmed.org.

www.jphysiol.org, www.physsportmed.com


O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH

VAZIRLIGI

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
TASDIQLAYMAN

O’quvishlaribo’yichaprorektor

prof. ..........................TeshaevO.R.

_____”_________________2012 yil


Kafedra:Xalqtibbiyoti, Reabilitologiyavajismoniytarbiya
Fan: SHifokornazorati
TIBBIYPROFILAKTIKAFAKULTETI 3-KURS

TALABALARIUCHUN

YAGONAUSLUBIYTIZIM

MAVZU: “Sportinshoatlarinigigienasi. Sportvajismoniytarbiyabilanshug`ullanishinshoatlarinisaqlashgasanitar-gigieniktalablar (sportmaydonlari,yopiqinshoatlari, suzishbasseinlari). Sportinshoatlariningsanitarholatibo’yichaxulosa.”
Mavzusibo’yichaamaliymashg`ulot№2

TA`LIMTEXNOLOGIYASI

Toshkent–2012

Tuzuvchi:Dots.AdыlovSh.K.

kattao’qituvchiMirbabaevaD.B.


O’quvtexnologiyasitasdiqlangan:

kafedrayig`ilishidaprotokol №______ ____________12 y.

Fanningta`lim texnologiyasiToshkenttibbiyotakademiyasiIlmiy-uslubiykengashi“Ichki kasalliklar”sektsiyasida 2012 yil «____»dagi «_____»-sonmajlisbayonibilanma`qullangan.
Rayis: Professor,t.f.d. Karimov M.Sh.


O’quv mashg`ulotida ta`lim texnologiyasi modeli

Mavzu № 2 Sportinshoatlarinigigienasi. Sportvajismoniytarbiyabilanshug`ullanishinshoatlarinisaqlashgasanitar-gigieniktalablar (sportmaydonlari,yopiqinshoatlari, suzishbasseinlari). Sportinshoatlariningsanitarholatibo’yichaxulosa.

Ta`lim berish texnologiyasi (amaliy mashg`ulot)

Vaqt: 90 dakika

Talabalarsoni:8-10O’quv mashg`ulotining shakli va turi

Amaliymashg`ulot
O’quvmashg`ulotiningtuzilishi

1.Kirish qism..

2. Nazariy qism

3.Analitik qism:

-organayzer

-Test va vaziyatli masalalarlar

4. Amaliy qism


O’quvmashg`ulotimaqsadi:

Sportvajismoniytarbiyabilanshug`ullanishinshoatlarinisaqlashni, sanitar-gigienikholatiga,gigieniktalablarigabahoberish, SHifokornazoratifani, vazifalarinivamazmuninianiqbilish.
Talababilishikerak:

Sportvajismoniytarbiyabilanshug`ullanishinshoatlarinisaqlashni, sanitar-gigienikholatiga,gigieniktalablarigabahoberish, vasportinshoatlariniholati (butligi,tozaligi),sportchilanikiym-kechagi (maxsussportkiyimivakrassovkasi), sportzalinisanitar-gigieniktalablari (zalnirazmeri, polinivatominirangi,ventilyatsiyasi,yorug`ligi,issiqligi ).
Talababajaraolishilozim:

Mustaqilsportvajismoniytarbiyabilanshugullanishinshoatlarinisaqlashdasanitar-gigieniktalablarqo’yishvasportinshoatlariningsanitarholatibo’yichaxulosa.
Pedagogikvazifalar:
Talabalardasportvajismoniytarbiyabilanshugullanishsharoitlariningsanitarholatigajavobgarliknitarbiyalash. Sportinshoatlarigasanitar-gigieniktalablarhaqidatushuncha, maksadvavazifalariniberish.

O’quvfaoliyatinatijalari:
Sportbazalariholatini, sportinshoatlarivasportinventarlarmosliginibelgilangannormativlarbo’yichabaholash.

Ta`limusullari

Ma`ruza, aqliyhujum, hikoya, namoyish, amaliyishusuli, kitobbilanishlash, suhbat, ta`limiyo’yin, organayzer.
Ta`limshakli

Jamoaviy, guruhlardaishlash («Birgalikdao’qiymiz», «O’ylang-Juftlikdaishlang-Fikralmashing»), yakkatartibli
Ta`limvositalari

Doska-stend, yozuv taxtasi, eslatma, nazorat varag`i, matnlar, nazorat savollari, testlar, vaziyatli masalalar.
Ta`limberishsharoiti

guruhli shakllarda ishlashga mo’ljallangan xonalar (shifokornazorati kabineti)Monitoringvabaholash

Og`zakiso’rov: tezkor-so’rov,yozmaso’rov: test
O’quvmashg`ulotiningtexnologikharitasi

Ish bosqichlari va vaqti

(90 dakika)Faoliyat

ta`limberuvchi

ta`limoluvchilar

1-bosqich.

5 dakika
15 dakika
Nazariy qism

1.1. Daftarlar va davomatnitekshirish


1.2 Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan

natijalarni etkazadi. Mashg`ulot rejasi

bilan tanishtiradi.

1.3. Mavzu bo’yicha asosiy tushunchalarni;

mustaqil ishlash uchun adabiyotlar

ro’yxatini aytadi (ilova №.8)

1.4. O’quv mashg`ulotida o’quv ishlarini

baholash mezonlari bilan tanishtiradi (ilova№6)


Tinglaydilar, yozib

oladilar.

Aniqlashtiradilar,

savollar beradilar


2-bosqich.
5dakika

10dakika

10daqiqa

15 daqiqa

Analitikqism

2.1. Tezkor-so’rov/ savol-javob/ aqliy

hujum orqali bilimlarni faollashtiradi.

2.2. Amaliy mashg`ulotning rejasi va tuzilishiga

muvofiq ta`lim jarayonini tashkil etish

bo’yicha harakatlar tartibini bayon qiladi («Aylanma stol ishbilarmon uyini) (ilova №3)

2.3. Klaster va kontseptual jadval organayzerlarni ishlash tartibini tushuntiradi va talabalarni guruhlarga ajratadi (ilova №4)

2.4.Tanafus

2.5Talabalargamavzunio’zlashtirishuchunbelgilanganko’rgazmaliqurollar ( testvavaziyatlimasala, kompyuterdasturlari, )nitaqdimetish, ulardanfoydalanishbo’yichako’rsatmalarvatushuntirishberish(ilova №4)


Javob beradilar

YOzadilar.

Guruhlarda

ishlaydilar,

taqdimotqiladilar

vabosh.


3-bosqich.
10dakika
5dakika

10dakika

5dakika


Amaliyqism
3.1. Amaliy ko’nikmalarni bajarish (ilova№5)
3.2.Mavzu bo’yicha yakun qiladi, qilingan

ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida

ahamiyatga ega ekanligi muhimligiga

talabalar e`tiborini qaratadi.

3.3. Guruhlar ishini baholaydilar, o’quv

mashg`ulotining maqsadga erishish

darajasini tahlil qiladi. Qontrol savollar taxlli (ilova №7)

3.4. Mustaqil ish uchun topshiriq beradi va

uningbaholashmezonlarinietkazadi

Amaliy kunikmalarni bajaradilar


O’z-o’zini, o’zaro

baholashni

o’tkazadilar.

Savolberadilar

Topshiriqniyozadilar1.Kirish
1.1. Mashg`ulotnio’tkazishjoyivajihozlanishi

guruhli shakllarda ishlashga mo’ljallangan xonalar (shifokornazorati kabineti).1.2. Motivatsiya


Yüklə 2,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə