Kar mevsiMİnde alinacak önlemler hakkinda 102 numarali genel emiRYüklə 360,01 Kb.
səhifə1/5
tarix22.04.2017
ölçüsü360,01 Kb.
  1   2   3   4   5
KAR MEVSİMİNDE ALINACAK ÖNLEMLER HAKKINDA

102 NUMARALI GENEL EMİR

(Genel Müdürlüğün 02.06.2004 tarih ve 1584 sayılı oluru ile kabul edilerek I Başkanlığının 20.07.2004 tarih ve 6238 sayılı yazıları ile 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)BİRİNCİ B Ö L Ü M

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Genel Emrin amacı; her kış mevsiminde kar yağışı sebebiyle seyrüseferin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Genel Emir; hattı seyrüsefere devamlı olarak açık tutabilmek için kış mevsiminde kar biriken ve kar birikmesi muhtemel kesimlerin tespit edilmesini, karla kapanan yol kısımlarının kayıtlarının tutulmasını ve seyrüseferin kesintiye uğramaması için alınması gereken tedbirleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3 Bu Genel Emirde geçen;

Kuruluş:TCDD’yi

TCDD:Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

Bölge Müdürlüğü:TCDD Bölge Müdürlüğünü,

Seyrüsefer:Trenlerin trafiğini,

Hat:Demiryolu hattını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Karla Kaplanan Yerlerin Tespiti Ve Alınacak Önlemler

Karla Kapanan Yerlerin Önceden Tespiti Ve Siper Yapılması İçin Gerekli Bilgi Ve Tutulacak Cetvel

Madde 4-Trenlerin devamlı muntazam şekilde seyrüseferinin temini için şebekenin her kısımda; trafiği engelleyen ve her kış mevsiminde olan kar birikintilerinin yerlerini tespit etmek lâzımdır.

Hattı seyrüsefere daimi surette açık bulundurmak vazifesiyle sorumlu yol şube ve kısım şeflerinin, her sene karın kapattığı yol kısımlarını tecrübelerine nazaran kati olarak tespit etmeleri ve karla kapanması muhtemel olan kısımlarda ne gibi tedbir alınması lazım geldiğini evvelden bilmeleri icap eder. Bunun için de örneği ilişik 1 No.lı cetvelin yol kısım şefliklerince düzenli olarak tutulup, şube şefliklerince de görüş ilâve edilerek Bölge Müdürlüğüne gönderilecektir.

Ayrıca kar tutan ve yolu kapatan yerlere gerekli sabit veya gezici kar siperlerinin yerleri ve özellikle yönlerini belirlemek ve ona göre inşalarını temin edebilmek amacıyla bu yerlerin uygun olanına (Rüzgar Gülü) tesisatı yapılacaktır.

Bu malümata göre de yol kontrolörleri ve yol müdürleri kar birikintilerinin mahallini, boyunu ve devamını gösteren kayıtlar tutarak trafiği engelleme olmaması için gerekli önlemleri önceden belirlemelidirler.İstisnai Hallerde Şube Şeflerinin Yapacağı İşler Ve Kar Mıntıkasında Evvelden Alınacak Tedbirler Ve Yapılacak Tesisat

Madde 5 İstisnai vaziyetlerde yani bir çok yıllar tutulan kayıtlara rağmen husule gelecek ve trafiği engele uğratacak beklenmeyen vaziyetler karşısında şube şefleri kar durumunu Bölge Müdürlüğüne bildirerek gerek yolda yapılacak mani tedbirleri ve gerekse makine, karkürer ve rotatif ihtiyaçlarıyla bu vasıtaların bulunacağı yerler ve lüzumunda yerlerinin değiştirilmesi hakkında talep ve teklifte bulunurlar.

Yol sorumlu memurlarının kar vaziyetinde tam, açık doğru bilgi edinebilmeleri ve icabında kar mücadele ekipleriyle münasebet temin edebilmeleri için tespit olunan kar mıntıkalarından lüzum gördükleri kısımların, telefon hattı ve telefon makinelerinin bağlanması için priz tesisatı ile; bu kısımlardaki bekçilerin seyyar telefon ve telsizle lüzumlu malzemeyi talep ve temin ederler.

Kar mıntıkasında çalıştırılacak işçi adedine göre önceden bu bölgede kar barakaları yaptırılarak bunun önlemlerini mıntıka şube şefi almış olacaktır.

Daimi kar mıntıkalarının iki başında bulunan istasyonlarda döner köprü veya üçgen ile personelinin istirahatı için yatakhane bulundurulması mümkün oldukça göz önünde tutulmalıdır.
Kar Siperlerinin Kullanılması

Madde 6- Kar siperleriyle korunması gerekli yerlerde tesis edilecek sabit veya seyyar kar siperlerinin ölçüleri ve cinsleriyle tesis olunacağı yerlerin hatta mesafeleri ve kullanılacak malzeme cinsinin tespiti esaslı bir inceleme ile olmalıdır.

Rüzgâr esintileriyle meydana gelen kar birikintilerine karşı koyabilmek için gerekli kar siperlerini yol servisi temin edecek ve şubeler bu tesisatı verilen projeler dahilinde uygulayacaklardır.

Seyyar kar siperlerinin ne suretle kullanılacağını şube şefleri kısım şeflerine ve çavuşlara gösterecek; kar mevsimi başlamadan önce bu siperleri yerlerine konmuş ve tertibatı alınmış olacaktır.

Kar Durumunun İlgililere Telle Bildirilmesi

Madde 7-Kar mevsiminde yağış vaziyetiyle yoldaki kar durumu detaylı olarak kısım ve şube şefliklerince ilgililere istasyon ve garlara, depolara ve Bölge Müdürlüğüne bir telle bildirilecektir.

Her gar ve istasyon şefliği bu kar durumu tellerini trenlere bildirerek tren şefleri ve makinistlere imza karşılığı tebliğ edecektir.İşçi Temini Konusunda Yapılacak İşler

Madde 8-Kar mevsiminde seyrüseferin durmaması için hattın bakımı ile vazifeli kısım şefleri, mevcut imkanlarla gerekli tedbirleri alacaktır.

Kısım şeflerinin temin edebilecekleri işçi miktarı bu işin yapılmasına yetmediği takdirde; Şube şefine, Bölge Müdürlüğü de vilâyete müracaat ederek yardım isteyecektir.Tehlikeli Mıntıkalarda Alınacak Tedbirler

Madde 9-Çığ düşmesi veya kaya parçaları yuvarlanması düşünülen noktalarda ihtiyacı karşılayacak şekilde bekçilerle yol daimi nezaret altında bulundurulur.

Ray kırılması tehlikesi ve bundan başka sık sık yol kabarma tehlikesi olan veya yol kabarmalarını zararsız kılmak mümkün olmayan hat kesimlerinde vakit geçirmeden uygun bir şekilde süratin azaltılması için hatta lâzım gelen işaretler konulmalı ve bekçilerin kontrolü altında bulundurulmalıdır.


İKİNCİ BÖLÜM

İstasyonlarda Alınacak Tedbirler

Makasların Ve Önemli Tesisatın Temizliği

Madde 10-Genel Kural olarak istasyon hatlarının ve tesisatının kardan temizlenmesi istasyon personeline aittir.

Önemli durumlarda ve adı geçen personelin adedi yetişmediği takdirde, istasyon memuru yol personelinin yardımını isteyecek ve bunun için yol servisinin en yakın kısım şefine ve takım çavuşuna müracaat edecektir.

Büyük istasyonlarda fazla kar yağdığı zaman makasların ve önemli tesisatın temizliği için istasyonun müracaatı üzerine yol Müdürlüğü tarafından özel işçi postaları oluşturulacaktır.

İstasyonlarda Kardan Temizlenecek Mühim Tesisler

Madde 11 İstasyonlarda kardan temizlenmesi gereken önemli tesisler şunlardır:

a ) Makas parçaları,

b ) Hatlar,

c ) Polis traversleri (Limit Taşları),

d ) Vagon kantarları,

e ) Emniyet tesisatı ve makas tahrik telleri (kanal, kanal ağızları, makara ve ağırlıkları), sinyal avans ve ileri ihbar levhalar,

f ) Döner köprü ve levhalar,

g ) Hemzemin, üst ve alt geçitler,

h ) Peron, istasyon meydanları, bina, ambar ve istimlak hudutları içindeki yollar,

Kış Mevsimi İçin İstasyonların Temin Edeceği Malzeme

Madde 12-İstasyonlar kış mevsiminde aşağıda yazılı işleri ve malzemeyi kendilerince veya işin sonunda geri verilmek üzere şube şefliklerinden temin ederler.

Makasların temizliği için çalı süpürgesi, yeteri kadar kürek, buz kırmak için demir manivelâ, kum, elenmiş cüruf, testere talaşı, tuz makas takımları için kışlık yağ, petrol, el feneri, gemici fenerleri, kum ve elenmiş cürufu koyacak sandıklarıMakas Parçalarından Nerelerin Temizleneceği

Madde 13- Kar yağmaya başladığı andan itibaren ve karın fazlalaşması beklenmeden makasçılar makas ve makas fenerleri üzerine düşen karları kaldıracaklar. Makas dilleriyle ökçesinin karşı ray ile olan aralığı, yatak yerleri, göbek kısmı, kontraylar, manevra kürsüsü parçaları ile manevra tringalası iyice temizlenecek ve bu aksamın buz tutmamalarına özen gösterilecek.

CTC mıntıkasında (makas çalıştırma motoru ile makas fenerinin üzeri ve etrafları, makas tahrik çubukları) kardan temizlenecek ve bu aksamın buz tutmamalarına özen gösterilecek.Makaslarda Dona Engel Olmak İçin Alınması Gereken Önlemler

Madde 14- Makasların don etkisine karşı kalarak donmalarının önüne geçmek için elle hareketli makaslarda yatakların temiz ve yağlı olmasının ve emniyet tesisatı olanların da lâzım gelen parçalarının yağlanmış olmasına dikkat edilmelidir.

CTC mıntıkasında elektrikle çalışan makaslarda (Hİ-Ball) ve benzeri makas ısıtıcıları kullanılacaktır. Don ihtimali olan günlerde (Hİ-Ball) ve benzeri ısıtıcılar devamlı olarak yakılacak.

(Hİ-Ball) makas ısıtıcılarının yakıt tankları her zaman dolu olarak bulundurulacaktır.

Makaslarda Tecrübe Yapılması

Madde 15- Makasların her temizlikten sonra işleyip işlemediği istasyon nöbetçi memuru huzurunda tecrübe edilmelidir. Bu tecrübe beklenen trenin mücavir istasyondan hareketinden evvel yapılmalıdır.

CTC mıntıkasında elektrikle tahrik edilen makasların işleyip işlemediği dispeçerle görüşme yapılarak daimi kontrole tabi tutulacaktır.Makaslara Petrol Sürülmesi

Madde 16- Donmuş olmasından şüphe edilen her makas tecrübeye tabidir. Çok soğuk zamanda kurşun tozu kullanılmış makaslardaki yataklara biraz petrol sürülebilir.

Hatlarda Temizliğin Nasıl Yapılacağı

Madde 17-İstasyonlarda evvela hattı cari temizlenir. Sonra depo barınma ve garaj yollarının temizliğine geçilir. Yollar arasındaki karların kaldırılması önemli değilse de fazla kar olduğu zaman; trenlerin duruş yaptıkları hat kısmının peron ciheti, yolcuların tehlikesizce trenden inip binmelerini, bekleme salonuna gelmelerini temin edecek şekilde temizlenir.

Karların Nerelere Atılacağı

Madde 18-Kaldırılan kar, açılan yola en yakın peronlara ve işletmeciliği engelleyecek yerlere atılmayacaktır.

Geçitlere Kum Ve Cüruf Dökülmesi

Madde 19- Açılan geçitlerden geçen yolcuların kaymamaları için bu geçitlere kum ve elenmiş cüruf dökülecektir.

Karın Fazla ve İşçinin Az Olduğu Halde

Madde 20- Hattı cari üzerinde fazla kar biriktiği ve temizlenmesi için lüzumlu kadar işçi bulunmadığı taktirde hat’ ta dik olmak şartıyla her 10 metrede 1 veya 2 metre genişliğinde hat ve platformu tamamen kardan temizlemekle yetinilecektir.

Polis Traverslerinin (Limit Taşları) Ne Suretle Belli Olacağı

Madde 21 İlk bakışta görülemeyecek kadar karla örtülmüş limit taşları kardan temizlenir. Ancak bunların yalnız üzerlerindeki karın kaldırılması yeterli olmaz. Her istikametten görülebilmesi için etrafının uygun bir derecede açılması lazımdır. Bu tarafın az kar düşen yerlerde yapılması mümkündür. Karı fazla olan yerlerde limitin görülmesini temin için limit taşlarının yanına dikilmek üzere istasyonlara uygun miktarda disk demirbaş olarak verilmelidir. İstasyon personeli bu diskleri dikmek ve gerektikçe kardan temizlemek suretiyle seyrüsefer emniyetini sağlayacaklardır.

Tartımdan Önce Vagon Kantarlarının Üzerindeki Karların ve Kar Yataklarının Temizliği

Madde 22- Vagon kantarları üzerideki kar, tartı işleminden önce kaldırılacaktır.

Kantar çukurları ve su mecraları daima temiz bir şekilde bulundurulmak suretiyle su birikintisinin önüne geçilecek. Çukurlardaki birikmiş sular donmadan evvel çıkarılacaktır.İşaret Ve Makas Çalıştırma Telleri ve Tesisatının İşleyip İşlemediğinin Kontrolü Ve Kar Temizliği Yapılacak Başlıca Parçalar

Madde 23-Emniyet tesisatı ve tertibatı olan istasyonlarda, tren zamanı hariç olmak üzere, tesisin iyi işleyip işlemediğini devamlı denemeyle kontrol etmeye ve gece işaret fenerlerinin kar dolayısıyla geçit vermeyecek şekilde kapalı kalmamasına dikkat edilecektir..

CTC sinyal lamba siperleri üzerinde birikerek lamba ışıklarının görülmesine engel olacak karlar temizlenecektir.

Küçük sinyallerin etrafı makinistlerin kolayca göreceği şekilde kardan temizlenecektir. Bu iş istasyon (nöbetçi memurunun) nezareti altında yapılacak ve kendileri bu işten mesul tutulacaklardır.

İşaret ve makasların çalıştırılmasına mahsus açıkta olan tellerin imkan dahilinde kara gömülmesine, hendek dahilinde olan kısımların bilhassa karsız ve temiz kalmasına özen gösterilecektir.

Karın eriyerek transmisyon boru ve kanalları içine akıp oradaki tellerin buzlanmasına, donmasına sebep olmamak için boru ve kanal ağızları, kendilerine ait kapaklarla örtülmüş bulunacak, üzerinde ve etrafındaki karlar imkan oldukça kaldırılacaktır.

Makara, ağırlıklar, sinyal avans, ileri ihbar işaretleri ve CTC mıntıkasındaki yüksek sinyaller de kardan temizlenecektir.Depo Makasları , Döner Köprü ve Levhaların Temizliği

Madde 24-Depo hat ve makasları ile döner köprü ve levhaların kardan temizlenmesi depo personeline aittir. Olağan üstü hallerde bu personelin adedi temizliğe yeterli gelmediği takdirde, depo şefi veya bu vazifeyi gören memur, yol işçisinden istifade etmek üzere Yol Müdürlüğünün en yakın kısım şefine başvurabilir.

Depo Olmayan İstasyonlarda Döner Köprü Temizliği

Madde 25-Depo olmayan istasyonlardaki döner köprülerin kardan temizlenmesi,üçgen hat ve makasların temizliği Yol Müdürlüğü tarafından sağlanır.

Hemzemin, Üst ve Alt Geçitlerin Kardan Temizliği

Madde 26- Hemzemin geçitlerden eğer kızaklı vasıtalar geçiyorsa, yalnız ray üstü ve ray ile kontray arasındaki buden boşluğu kar ve buzdan temizlenerek kızakların rahatça geçmeleri sağlanır.

Kızaklı vasıta geçmeyen geçitlerde ise kara yolunun geçit sahasındaki kısımları kardan tamamen temizlendiği gibi ayrıca geçitin iki tarafında (20-30) metrelik kısımlarının da karları kaldırılır.

Çift hatlarda ise trenin ilk geçeceği yoldan başlanır.

Mekanik Aksamın Kardan Temizliği

Madde 27-Bariyer mekanizması, bariyer direği, çapraz ihbar levhaları ve kontrpuva çukurları da kardan temizlenir. Bu hizmetler geçit bekçilerinin vazifesi olup don zamanlarında da, temizlenen bu kısımlara kum veya ince cüruf dökülür.

Üst ve alt geçitlerde merdiven ve sahanlıkları kar ve buzdan temizlenecek ve don olduğu takdirde testere talaşı dökülerek kaymalar önlenecektir.

Bu iş ile istasyondan idareli geçitlerin yukarıda yazılı temizliği istasyon personeline ait olup lüzumu halinde Yol Müdürlüğünün yardımı istenecektir.

Peronlar, İstasyon Meydanları, Şose Binalar Gibi Yerlerin Kardan Temizliği Ve Alınacak Önlemler

Madde 28-Öncelikle peronlar; tamamen süpürülerek kardan temizlenir ve buz tutmaması sağlanır. Yolcuların don sebebiyle bir tehlikeye maruz kalmamaları için peron ve geçitlere kum, elenmiş cüruf; döşemeli peronlara da testere talaşı veya kum dökülür. İstasyon personeline ait olan bu hizmetler için, istasyon şefleri daha önceden gerekli malzemeyi bulundurarak,testere talaşı, büyük garların üstü örtülü peron ve hollerinde özellikle kullanılmalıdır.

İstasyon meydanları ile istimlak hudutlarımız içinde bulunan ve mülkiyeti İdaremize ait olan yolların münasip kısımları, personel ve yolculara kolaylık sağlamak maksadı ile kardan temizlenir.

Bu işler için istasyon personeli kafi gelmediği hallerde yol işçisinden istifade edilecektir.

Yüksek Binaların Çatılarının Temizliği

Madde 29- Durumu ve yüksekliği nedeni ile tehlikeli olan binaların özellikle gar ve ticari eşya ambarlarının çatılarındaki kar yığınları; kitle halinde düşerek bir zarar vermemek üzere ve erimeye başladığı zamanlarda da dere ve olukları tıkamamaları için her iş yeri amiri gerekli tedbirleri almakla sorumludur.

Kar Temizliğinin Geciktirilmemesi

Madde 30-İstasyonlarda kar temizliğine başlanmak için karın belli bir yüksekliğe erişmesini beklemek doğru değildir. Karın donmadan evvel toz halinde daha kolay temizleneceği gözönünde tutulmalıdır.

İlk trenin geçeceği yolun seyrüsefere açık bulunmasını sağlamak için derhal gerek yolun ve gerekse makas parçalarının temizlenmesi şarttır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Trenlerde Ve Hattı Cari Üzerinde Alınacak Tedbirler

Trenlerde Alınacak Tedbirler

Madde 31-Yolda kalan trenin çekilmesi için;

Uzun süre kar altında kalmış tren veya donmuş olan tren harekete geçirilmeden, lokomotif tekerleklerini kardan tamamen temizlemek ve tüm tekerleklerin arkalarında bulunması düşünülen buzları kırmaktır. Bu vaziyette kalan bir trenin kurtarılması için yolun eğimi dikkate alınarak tren birkaç kısma ayrılır. Birinci kısım vagonlar (trendeki yolcular vagonlara alındıktan sonra) çekilir. Bunlar döküldükten ve bıraktıkları yerler iyice temizlendikten sonra ikinci kısım vagonlara yanaşılır. Ve trene bağlanıp çekilir. Bu suretle diğer tüm vagonlar da kurtarıldıktan sonra tren sevk edilir.Hamule Azaltılması Trenlerin Seyrini Tanzim Ve Yolun Açık Bulundurulması Önlemleri

Madde 32-Fazla kar olduğu zaman şube şefinin bulunmadığı veya haberleşme imkansız gibi hallerde kısım şefleri.

a)Madde 7’de olduğu şekilde kar durumu ile ilgili alınan tedbirleri ilgililere yazılı olarak bildirir.

b)Bölge Müdürlüğüne, ilgili yerlere ve istasyonlara haber verilmek ve azaltma miktarı makinistin inisiyatifine bırakılmak koşulu ile tespit edecekleri istasyonlar arasında yük azaltması yapılmasını isterler. Bu azaltma (% 20 , % 40) arasında olabilir. Böyle bir telgraf alınmadığı takdirde azaltma yapılamaz.

c)Hangi trenin hangi istasyondan daha önce sevk edilmesi gerektiği konusunu ilgililere bildirirler. Ve trenler bu talebe göre hareket ettirilir.

d)Yolun açık bulundurulmasına yöneltilmiş önlemler için en yakın depodan ranfor, çift makine, imdat treni talep ederler.

Tehlikeli Yerlerden Geçiş

Madde 33- Tehlike, tahmin edilen mıntıkalardan ve üzerinde uzun zaman seyrüsefer edilmeyen yollardan büyük bir dikkat ve özenle geçilecek ve önce bu gibi yerlerden izole makineler geçirilecektir.

Bu takdirde; makineye her ihtimale karşı kürekli ve teçhizatlı beş işçi bindirilecektir.Ana Hat Üzerinde Alınacak Tedbirler

Madde 34-Karla kapanması mümkün yarma ve imlalarda;

Ana hattın karla kapanmayan en çok etkilenen aksamı; yolun doğal zemini ile aynı seviyede bulunduğu yerler, yüksekliği çok olmayan dolgu ve derinliği az olan yarmalardır.

Kapanmak tehlikesi olup kar zamanında sık sık kontrol edilmesi gereken yol kısmı, derinliği sekiz metreyi geçmeyen yarmalar ve yüksekliği bir metrenin altında olan imlalar, rüzgar istikametleri dolayısı ile karın birikmesine uygun olduğu tecrübe ile sabit olan yerlerdir. Bu gibi yerlerde esaslı etüdler yapılarak yolun karla kapanmasını önlenmek üzere seyyar siperlerin konacakları yerler kararlaştırılır.

Kar Birikmesine Uygun Olan Yerlere Malzeme İstif Edilmeyeceği

Madde 35- Kar birikmesine uygun olan yerlere odun, ray, travers, balast ve bunun gibi malzemenin istif edilmesi yasaktır.

Hendeklerin ve Kanallarının Temizliği

Madde 36-Yarmalarda su hendeklerinin; sularını kolayca akıtacak durumda bulundurulmaları ve mecraların temiz tutulması lazımdır.

Geçitlerde Bakım

Madde 37- Hemzemin geçitler üzerinde su birikmesine engel olacak önlem alınmalıdır.

Su Akıntısı Olan Tünellerde Bakım

Madde 38- Su akıntısı olan tüm tüneller, akan suların donarak draymanlara neden olmaması için kontrol altında bulundurulacak, gerek rayların iç ve dışında ve gerekse tünel tavanında oluşmuş buzlar, her hangi bir olaya meydan vermemek üzere kaldırılacaktır.

Ray Kırılması Ve Muayeneleri

Madde 39- Ray kırılma hadiseleri kış mevsiminde daha çok olduğundan yol, personeli, (şube, kısım şefleri, yol çavuşları, bekçi) yolları mümkün olduğu kadar büyük bir dikkatle muayene edeceklerdir.

Apleti vagonları götürdükleri zaman trenleri durdurarak apleti derecesine göre trenin süratini, tren personeli ile birlikte tespit ve trafik cetveli yazdırarak imza edilecektir. Yapılan kontrolde apleti derinliği 1 mm yani apleti boyu 60 mm. İse saatte 15 km. hızla.

Tren ilk istasyona ancak bu süratle gidebilecek ve vagon orada kesilecektir.

Her sene kışa girmeden evvel Ekim ayı içinde raylar esaslı surette (varsa aletle) muayeneye tabi tutulur. Çatlak şüphesi arz eden rayların dış taraf gövdelerine beş santim genişliğinde beyaz boya ile işaret konulur. Şube şefliklerince verilecek karara göre ya bu raylar değiştirilir veya göz altında bulundurulur.Yol Müdürlüğünün Görevi

Madde 40- Yolun karla kapanmaması ve kapandığı halde açılması için hat üzerinde alınacak önlemler Yol Müdürlüğüne aittir.

Kar Siperlerinin Tamirleri

Madde 41- Kar mevsimi gelmeden evvel yarmaların üzerinde ve yollarda bulunan sabit kar siperleri tamir ettirilerek kışa hazırlanacaktır. Seyyar kar siperleri de keza muhafaza edildikleri yerde tamire tabi tutulacak ve bu siperlerin konacağı ilk yerlere; mahallin özelliğine göre icap ediyorsa tespit sırıkları da çakılacaktır.

Kar Temizleme Postalarına Tel, Telefon Ve Telsiz Verilmesi

Madde 42- Kar temizleme işinde çalışan postalar, yanlarında kopması ihtimali olan telgraf tellerinin, tamiri için bir miktar telgraf teli bulundurmak ve icabında kopan teli geçici olarak ekleyip vaziyetten ilk istasyonu haberdar etmek mecburiyetindedir. Bu postaların yanlarında ayrıca birer seyyar telefon veya telsiz bulunacaktır.

Karla Kapanma Tehlikesi Olan Yerlerde Yapılacak Nezaret Ve Haber Verme

Madde 43- Karlı havalarda yukarıda bahsedilen tehlikeli yerlerde ve özellikle yarmalardaki kar vaziyeti, trenlerin geçmesinden önce tetkik ettirilecek ve elde edilen bilgiler ilgili servislere bildirilecektir.

Yoğun kar yağan ve çok fırtınalı mıntıkalarda, tipi başladıktan pek az bir müddet sonra yarmalarda kar kalınlığı birden yükselen kısımlara nezaret eden kısım şefleri; kar yüksekliği 60 santimi geçmesini beklemeden, gereken tedbirlerin vaktinde alınabilmesi için kuvvetli tipi başlar başlamaz vaziyetten şube şefini haberdar etmelidir.

Trenlerin kara saplanmalarını mümkün olduğu kadar önlemek maksadıyla ilgililer; yağmurlu havalarda ve feyezan mevsimlerinde olduğu gibi normal turnelerinden başka kar, tipi, fırtına veyahut yerdeki karların rüzgar tesiriyle sürgün yaptığı zamanlarda, kar vaziyetini çok yakından tetkik ederek elde edilecek bilgiler en seri surette istasyonlara ve alakadar makamlara bildireceklerdir.

Karın Ölçüsü Ve Özel Adam Tahsisi

Madde 44-Kar yüksekliğini belirli saatlerde ölçmek için icabında bu işe bekçilerden başka bir personel de tahsis edilecektir. Karın işgal ettiği sahaların mevkii, adedi, tahmini boy ve yüksekliği ve çift hat olan yerlerde en az kapanmış yol hakkında bilgi verilmesi önemle istenilecektir.

Kar Durumunun Tespiti Ve İlgililere İhbarı İle Kontrol Edecek Postaların Donanımı

Madde 45-Kar temizliği ile uğraşacak sorumlu memur şube şefi olduğundan alınacak tedbirlerin isabetli olabilmesi için; yol bekçileri, çavuşları, kısım şefleri, istasyon memurları, tren memurları bulundukları veya geçtikleri mıntıkaların, kar durumu hakkındaki bilgiyi en çabuk ve en sağlam vasıta ile şube şefinin bulunduğu yerde şube şefine bildirmeleri gerekir. Yol bekçileri, çavuşlara ve en yakın istasyon memurlarına; çavuşlar, kısım şeflerine ve en yakın istasyon memurlarına, tren memurları, ise en yakın istasyon memurlarına kar durumunu hemen bildirecekleri gibi bu suretle durumdan haberdar olan istasyon memurları ile kısım şefleri de derhal durumu şube şefi ile ilgili servislere telle bildirecektir.

Kar durumunu kontrol edecek bekçi ve işçilerin lastik çizme, yün eldiven, yün çorap, yün başlık, içi fanilalı avcı yeleği, kar gözlüğü ve tabanca, elektrik feneri gibi soğuktan ve vahşi hayvan tehlikesinden koruyacak malzeme ile donatılmaları ve en az ikişer kişilik gruplar halinde görev yapmaları gerekir.Каталог: Upload -> files -> ContentFiles -> 2010 -> mevzuat -> emirler
files -> Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi
files -> Proqram Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 yanvar 2006-cı il tarixli 15 saylı Qərarı ilə təsdiq olunub
files -> The importance of learning Russian Shahin Boyukaga oglu Alibeyli
files -> Kisi sonsuzluğu haqqında
files -> Opća bolnica/ Klinički bolnički centar
files -> Adrenoleykodistrofiya Şahin Böyükağa oğlu Əlibəyli Adrenoleukodystrophy
mevzuat -> Amaç, Kapsam ve Tanımlar
emirler -> BİRİNCİ BÖLÜm amaç ve Kapsam

Yüklə 360,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə