Kardiyoloji anabiLİm dali uzmanlik çEKİrdek eğİTİm programiYüklə 32,48 Kb.
tarix07.04.2017
ölçüsü32,48 Kb.
#13510

KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI
A – Temel Bilgiler:

 • Kalbin anatomisi

 • Kalbin fizyolojisi

 • Moleküler kardiyoloji

 • Normal,hipertrofi ve yetmezlikteki moleküler sellüler biyoloji

 • Endotel fonksiyonları


B- Hastanın Değerlendirilmesi:

 1. Hikaye : Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Çarpıntı

Presenkop, senkop

Ödem ve asit

Siyanoz


 1. Fizik muayene: Arter nabızı muayenesi

Juguler venlerin muayenesi

Kan basıncı

İnspeksiyon

Perküsyon

Palpasyon

Oskültasyon: Kalp sesleri

Ek sesler

Sistolik üfürümler

Diyastolik “

Devamlı “

Perikard protmanı
C- Elektrokardiyogram (EKG)


 1. Standart 12 devivasyonlu EKG

  • Aritmiler

  • İletim bozuklukları

  • Atriyal ve ventriküler hipertrofi ve dilatasyonlar

  • Koroner kalp hastalığında EKG bulguları

  • İlaç etkileri

 2. Ekzersiz EKG

 3. Holter

 4. Event recorder

- 1 -
D - Tilt-table testi


E - Ambulatuvar kan basıncı
F - Telekardiyografi
G - Ekokardiyografi

 1. Transtorosik ekokardiyografi: (TTE)

 2. Transözofajiyal “ : (TEE)

 3. Stress ekokardiyografi

 4. İntraoperatif ekokardiyografi


H - Nükleer kardiyak testler
İ - MRI, CT
J - Hipertansiyon

Hipertansiyon patofizyolojisi

Sekonder hipertansiyon

Hipertansif hastanın değerlendirilmesi

Hipertansiyon komplikasyonları

Hipertansiyon ilaç dışı tedaviler

Hipertansiyon medikal tedavi

Hipertansif kriz ve tedavisi

Özel hasta gruplarında hipertansiyon
K - Kalp yetmezliği (KY)

Patofizyoloji

Akut kalp yetmezliği tanı ve tedavi

Kronik kalp yetmezliği tanı, hastanın değerlendirilmesi

Kronik kalp yetmezliği medikal tedavi

Diyastolik kalp yetmezliği

KY’de aritmiler, antiaritmik tedavi

Kalp yetmezliğinde cerrahi tedavilerL - Miyokardit ve inflamatuvar kardiyomiyopatilerM - Kardiyomiyopatiler (hipertrofik, dilate ve restriktif)

- 2 -


N - Koroner arter hastalığı

Koroner dolaşımın fizyolojisi

Ateroskleroz patogenezi

Risk faktörleri ve hiperlipidemiler

Miyokardiyal iskeminin patofizyolojisi

Kararlı anjina pektoris:değerlendirme,tanı

Kararlı anjina pektoris:Tedavi

Kararsız angina pektoris ve Akut Koroner Sendromlar: Tanı tedavi

Miyokard infarktüsü komplikasyonları

Akut koroner sendromda risk belirleyicileri

Kadın cinsiyet ve koroner arter hastalığı

Aterosklerozda primer korunmaO - Kapak hastalıkları


Akut romatizmal ateş

Mitral kapak hastalıkları

Aort kapak hastalıkları

Yetmezlikli kapakların ekokardiyografik değerlendirilmesi

Darlığı olan kapakların ekokardiyografik değerlendirilmesi

Triküpid ve pulmoner kapak hastalıkları

Protez kapakların değerlendirilmesi

İnfektif endokarditÖ -Perikard hastalıkları


Akut fibrinli perikardit

Perikardiyal efüzyon

Kardiyak tamponad

Kronik perikarditler ve konstriktif perikarditP - Aritmiler


Kardiyak aritmilerin mekanizması

Aritmilerin EKG ile tanısı

Yeni aritmi prediktörleri /SAEKG, T dalgası alternansı...)

Bradikardiler

Supraventriküler taşiaritmiler

Ventriküler taşikardi ve fibrilasyon

Antiaritmik ajanlar ve aritmi tedavisinde kullanımları
R - Ani kardiyak ölüm
S - Senkop
Ş - Kardiyopulmoner resüsitasyon


- 3 -

T - İnvazif kardiyoloji

Kardiyak kateterizasyon ve hemodinamik değerlendirme

Koroner anjiyografi

Perkütan koroner girişimler

Girişimsel kardiyolojide yeni yöntemler

Koroner arter by-pass cerrahisi ve by-pass’lı hastaların değerlendirmesi

Restenoz tanı ve tedavi

Balon valvuloplasti

İntravaskuler ultrason (IVUS)

Elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon

Pacemaker ve ICD uygulamaları

U - Diğer hastalıklar ve Durumlar


Yaşlanma ve kalp

Egzersiz ve kalp

Gebelik ve kalp hastalıkları

Venöz tromboemboli

Periferik damar hastalıkları

Pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale

Erişkinlerde konjenital kalp hastalıkları

Travmatik kalp hastalıkları

Alkol alışkanlığı ve kalp

Pre- Perioperatif hasta değerlendirilmesi

Kardiyak rehabilitasyon

V - İsitemik hastalıklar ve kalp


Endokrin hastalıklar ve kalp

Hematolojik ve onkolojik hastalıklar ve kalp

Kronik böbrek hastalıkları ve kalp

Nörolojik hastalıklar ve kalp

Kollajen doku hastalıkları ve kalp

Enfeksiyöz hastalıklar ve kalp


-4-KARDİYOLOJİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN

GÖREV VE SORUMLULUKLARI (5 yıl)

- Kardiyoloji uzmanlık eğitiminin amacı kalp ve damar hastalıklarının korunma, tanı ve tedavisi için araştırma görevlisinin yeterli teorik ve pratik bilgiyi edinmesini sağlamaktır. Bu amaç için kardiyoloji uzmanlık süresi olan 5 yıl içinde araştırma görevlilerinin aşağıda ayrıntıları verilecek olan pratik işlemleri yapmaları, bilimsel aktivitelere katılmaları ve uzmanlık tezi çalışmasını başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

UZMANLIK SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
1. Yıl sonu değerlendirme sınavlarının her birinden en az 70 puan almak
2. Aşağıda sayılan girişimsel işlemlerde belirtilen sayılara ulaşmak

a) Sağ-Sol kalp kateterizasyonu:25

b) Koroner anjiografi: 300(30’u birinci operator olarak)

c) Geçici kalp pili uygulaması:10 (5’i birinci operator olarak)

d) Perikardiyosentez:5

e) Perkütan koroner girişimler :50

f) Elektrofizyolojik çalışma:25

g) Kalıcı kalp pili:10


3. Aşağıda sayılan girişim dışı işlemlerde belitilen sayılara ulaşmak:

 1. EKG değerlendirme:1000

 2. Efor testi:300

 3. Holter:200

 4. Kalp pili programlama:50

 5. Nükleer tetkik: 15

 6. Ekokardiyografi (transtorasik, transözofajiyal ve stres ekokardyografi dahil):500

4. Yılda en az 2 olmak üzere 10 seminer sunma.


5. Yılda en az 4 olmak üzere 20 makale sunma.
6. Bir bildiri sunumlu olmak üzere 3 yurtiçi kongreye katılmış olmak
7. Araştırma görevliliği süresince en az yurtdışı1, yurtiçi 2 makalenin yazılmasına önemli

katkıda bulunmak.


8. Gerekli rotasyonları tamamlamak
9. Yıl sonu genel değerlendirmelerin her birinden en az 80 puan almış olmak.
10 Uzmalık tezini hazırlamış olmak.

- Yıllara göre bölüm içi rotasyonlar ve çalışma planı
A) 1. yılda kalp kateterizasyonu ve anjiografi yapılacak hastaları hazırlanması, randevu verilmesi, yataktaki izlemleri ve taburculuk işlemlerinin yapılması, EKG okuma. Ayrıca ekzersiz EKG testi yapma ve değerlendirmesi, Holter EKG kayıtlarının çözümü, yorumlanması ve rapor edilmesi. Nöbetlerde kıdemli doktor ile hasta izleme.
Araştırma görevlileri ilk yıl içinde bu görevlerde genellikle haftalık rotasyonlar şeklinde, Başasistan’ın hazırladığı ve Anabilim Dalı Başkanı’nın onayladığı aylık çalışma programına uygun olarak çalışırlar. Efor testi ve Holter analizlerinin yorumlanmasında kıdemli asistan veya sorumlu öğretim üyesine danışırlar.
B) 2. yılda iç hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Acil Tıp Anabilim Dalllarına 1 yıl süre ile rotasyona giderler. 1 ay Gögüs Hastalıkları, 1 ay Acil, 10 ay da İç Hastalıklarının yataklı servis, Yoğun bakım servisi, Nefroloji, Endokrin ünitelerinde çalışırlar.
C) 3. yılda kalp kateterizasyonu ve anjiografi laboratuvarındaki girişimsel işlemlerde ikinci kişi (operator) olarak çalışırlar. Ekokardiyografi ve diğer noninvaziv tanısal testlerin yapılmasını kıdemlilerden veya öğretim üyelerinden öğrenirler ve uygularlar. Bu yılın sonunda kıdemlilik sınavına girerler. Başarılı olanlar KBÜ ve Poliklinikte kıdemli doktor olarak çalışırlar. Kıdemli nöbeti tutarlar, Acil servis ve diğer konsültasyonlarda hasta görürler. Araştırmalara katılırlar.
D) 4. yılda kıdemli olarak çalıştıkları Koroner Bakım Ünitesi (KBÜ) ve kateterizasyon servisi görevinde rotasyona gelmiş araştırma görevlilerinin eğitimlerinde sorumlu konsültan öğretim üyesi ile birlikte rol alırlar. Kardiyoloji dışı servis ve acil servisdeki Kardiyoloji konsültasyon hastalarını görürler ve gerekirse sorumlu öğretim üyesine danışırlar. Poliklinik

kıdemlisi Acil servise gündüz saatlerinde gelen kalp hastalarıyla ilgilenir ve tedavilerini düzenler. İnvaziv girişimi gereken hastaları önceden belirlenmiş olan sorumlu öğretim üyesine danışarak yatırırlar. Poliklinik kıdemli doktoru poliklinikte çalışan rotasyona gelmiş araştırma görevlilerinin ve stajyerlerin eğitiminden de sorumludur. İnvaziv laboratuvarlarında 1. veya 2. operatör olarak çalışırlar. Araştırmalara katılırlar.


E) 5. yıl araştırma görevlileri 4. yıldaki görevleri devam ettirirler. Birer ay süreyle Çocuk Kardiyolojisi, Kalp-Damar Cerrahisi ve Nükleer Tıp rotasyonlarına giderler. Kardiyoloji başasistanı olarakda belirli bir süre bu göreve seçilirler.
- 5 yıl boyunca Anabilim Dalı içi aylık belirlenen eğitim saatlerine katılırlar. Makale ve vaka sunumları yapar, seminer hazırlar. Kardiyoloji ve Kardiyoloji- Cerrahi konseylerine katılırlar. Araştırmalarda yardımcı olurlar. 3- 4 günde bir KBÜ’nde nöbet tutarlar.
- 3. yılda tez konusu belirlenir.
- 5. yıl sonunda tez savunmasının ardından tez kabul edilirse yazılı ve sözlü sınava girerler.
- Eğitimleri süresince imkan olan sıklıkta yurtiçi kongrelere katılırlar.

Yüklə 32,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə