Kommersiya (sahibkarlıq) hüququ fənnindən testlər 500. Düzgün cavablar “A” variantıdırYüklə 211,56 Kb.
səhifə1/2
tarix02.01.2022
ölçüsü211,56 Kb.
#41175
  1   2
Kommersiya hüququ


Kommersiya (sahibkarlıq) hüququ fənnindən testlər 500.

Düzgün cavablar “A” variantıdır.

4328a1, a2

1. Bunlardan hansı öz biznesinə başlamazdan öncə görülən analitik işlərdən biri deyil?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) Kommersiya imkanlarının həcmini müəyyənləşdirmək C) Maliyyə imkanlarını qiymətləndirmək

D) Peşəkar icraçı kollektiv formalaşdırmaq

E) fəaliyyətin əsas istiqamətini seçmək
2. Aşağıdakılardan hansı uğurlu sahibkarın xarakterik əlamətlərindən biridir?

A)bütün cavablar doğrudur.

B)işin faydalılığını qiymətləndirməyi bacarmaq C)əmtəə və xidmət istehsalına hazır olmaq

D)son nəticəyə yönəlmək

E) ixtiraçı və fəal olmaq

3. Aşağıdakılardan hansı uğurlu sahibkarın xarakterik əlamətlərindən biri deyil?

A)Fəaliyyətin istiqamətini düzgün müəyyənləşdirmək B) İşin faydalılığını qiymətləndirməyi bacarmaq

C)əmtəə və xidmət istehsalına hazır olmaq D)son nəticəyə yönəlmək

E) ixtiraçı və fəal olmaq
4. Aşağıdakılardan hansı biznesin məqsədlərindən biridir?

A) bazarda qabaqcıl mövqeyə nail olmaq

B) effektiv vergitutmanı tədbiq etmək

C)mühafizə mexanizminin etibarlılığını artırmaq

D)ixtiraçı və fəal olmaq


E) Doğru cavab yoxdur
5. Xarici və daxili imkanların təhlili hansı metod ilə həhata keçirilir?

A) SWOT


B) Analiz

C) SPOT


D) Doğru cavab yoxdur E) Statistik
6. Biznesin növləri sahibkarın müəyyən edir .

A)fəaliyyətin əsas sferasını

B)Maraqlarının reallaşması cəhdini C)Məqsədinə çatmasını

D)Maraq və gəlirini
E) Doğru cavab yoxdur
7.”Kommersiya” sözünün mənası nədir?


A) Latın sözü olub “ticarət” deməkdir

B) türk sözü olub “tacir” deməkdir

C) azərbaycan sözü olub “baqqal” deməkdir.

D) rus sözü olub “tacir” deməkdir

E) latın sözü olub “dəllal” deməkdir

8. İş və xidmət yerinə yetirilir, müəyyən mənəvi dəyərlər yaradılır. Bu, biznesin hansı növünə aiddir?

A)İstehsal

B)kommersiyaC)Maliyyə

D)Konsultativ
E) Doğru cavab yoxdur
9. Dünya təcrübəsində və konsulting adlanır ?

A) İdarəetmə məsələləri kommersiya və ödənişliməsləhət

B) Alqı-satqı üzrə sazişlər

C) Işgüzar münasıbətlərin məcmusu
D) kommersiya və ödənişli məsləhət

E)kommersiya fəaliyyətinin xüsusi növü


10. Ən zərif və mürəkkəb biznes növü hansıdır? A)Maliyyə

B)Kommersiya C)İstehsal

D)Konsultativ


E) Doğru cavab yoxdur
11. Maliyyə biznesinin nəyə ehtiyacı vardır?

A)Dəqiq informasiya və müasir hesablama texnikasına B) Innovasiya və elmi-texniki fəaliyyətə

C)Qiymətlər və qiymətə təsir edən amillər haqqında məlumatın toplanmasına D)Ticarətin qaydaya salınmasına


E) Elmi-nəzəri biliklərə
12. İqtisadi ədəbiyyatda istehsalın 4 amili göstərilir. Aşağıdakılardan hansı bu amıllərdən biri deyil?

A)Sahibkarlıq təşəbbüsü B)Torpaq

C) Kapital


D) sahibkarlıq qabiliyyəti E)əmək
13. Broker və agent ticarət vasitəçilərindən nə ilə fərqlənir?

A)Təmizlik və sadəliyinə görə.

B)Bazarı ətrafı öyrənməsinə görəC)Sərbəstliyinə görə


D) Tədavül sahəsində fəaliyyətinə görə E)daha diqqətli olmasına görə
14. Sığorta nədir?

A)İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması üsullarından biri

B)Qərəzsiz və müstəqil analitik-nəzarət infrastrukturu C)Idarəetmə məsələləri üzrə mütəqil təşkilat


D)Dəyərli məqsədə uyğun fəaliyyət

E) Doğru cavab yoxdur


15. Konsultativ sahibkarlığın mühüm istiqaməti hansıdır?

A)Reklam

B)Sığorta

C)Auditor xidməti

D)Ticarət xidməti
E) Doğru cavab yoxdur
16. Bazar iqtisadiyyatının əsas parametrləri hansılardır?

A)Azad sahibkarlıq,rəqabət,şəxsi mülkiyyət,seçim azadlığı

B) dövlət mülkiyyəti, seçim azadlığı, azad sahibkarlıq

C)rəqabət, azad qiymətlər, şəxsi mülkiyyət
D)administrasiyalaşma,məhdud seçim,qiymətlərin nizamlanması

E) rəqabət, azad qiymətlər, şəxsi mülkiyyət, mal.


17. Aşağıda qeyd edilənlərin hansını “sahibkar” anlayışına aid etmək olar?

A)Gələcək inkişaf haqqında düşünən, təşəbbüskar,riskə gedən şəxs,novator

B) Mənfəətin əldə edilməsi məqsədi ilə xidmətlər göstərən şəxs

C) Mənfəətin əldə edilməsi məqsədi ilə istənilən fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxs

D) ödənişli xidmətlər göstərən istənilən şəxs


E) Mənfəət haqqında fikirləşən şəxs
18. Bazarın iqtisadi subyektləri ?

A)Firmalar
B) kapital

C)mallar

D)dövlət

E)qiymət
19. Qeyd edilən xarakterik cəhətlərin hansı biznesmenə xas deyil?

A) Yalan

B özünə inam C) məsuliyyət

D) müştəriyə diqqət


E) əsaslanmış riskli fəaliyyət
20. Qeyd edilənlərdən hansı təkrаr istehsal prosesinin forması deyil?

A)Mal

B)bölgü

C)istehsal


D) mübadilə E)istehlak

21. Biznes növünə aid deyil?A)İnvvestisiya

B) maliyyə

C) informasiya D)istehsal


E)kommersiya
22. Kim tərəfindən ilk dəfə yeniliklər anlayışı təklif edilmişdir? A)Y.Şumpeter.

B) A.Smit

C) Robertson


D K. Cons E)T.Kemp
23. Qeyd edilənlərdən hansı kiçik və böyük biznesin inteqrasiya forması deyil?

A)Konaltinq B)françayzinq C)subpodrad

D) vençur maliyyələndirməsi E)lizinq24. Sahibkarlıq fəaliyyəti növünə nə aid edilmir?

A)Kooperativ sahibkarlığı

B) maliyyə sahibkarlığı
C kommersiya sahibkarlığı D)istehsal sahibkarlığı E)konsultativ sahibkarlıq
25. Hansı vasitəçi deyil? A)Biznesmen

B) broker

C dustribyutor D)diler

E)agent26. Aşağıdakılardan hansı biznesin mühüm əlamətlərindən biri deyil ?

A)Şəxsi maraq və gəlir

B) kollektiv təşəbbüskarlığın təzahürü

C) Öz maraqlarının reallaşmasına cəhd
D) Məqsədə çatmaq üçün riskə getmək qabiliyyəti E)Düzgün cavab yoxdur

27. Aşağıdakılardan hansı biznesin mühüm əlamətlərindən biridir?

A)Şəxsi və kollektiv təşəbbüskarlığın təzahürü

B)Mühafizə mexanizminin etibarlığı

C) Mənfəətin artörölması imkanı

D)Resurslarin bölüşdürülməsi
E) yeniliklərin idarə edilməsi qabiliyyəti
28. Sahibkarlıq imkanları hansı şəkildə təzahür edə bilər?

A)Mövcud tələbatınödənilməsi üçün texnologiyaların hazırlanması B)Menecerin peşəkar bilik, yenilik və iş təcrübəsinin olması ilə

C) Fəaliyyətin əsas istiqamətlərini seçməklə

D)Bazarda payın artırılması imkanlarının müəyyən edilməsində
E) Doğru cavab yoxdur

29.Bunlardan hansı öz biznesinə balamazdan öncə görülən analitik işlərdən biridir?

A)Bütün cavablar doğrudur

B) Maliyyələşmənin mümkün mənbələrini müəyyənləşdirmək C)Dövriyyə vəsaitinin həcmi
D) Zəruri xərclərin səviyyəsini müəyyənləşdirmək E)Nizamnamə kapitalının həcmi
30. Fəaliyyətin əsas istiqamətini seçərkən nəyi nəzərə almaq zəruridir?

A)Bütün cavablar doğrudur

B) Mövcud potensialı

C)Rəqabət dərəcəsini


D) Nəzərdə tutulan tələbi E)Xüsusi təcrübəni
31. Maliyyə biznesi nəyi nəzərdə tutur?

A)Qiymətli kağızlar bazarının təhlilini

B)Alqı-satqı üzrə əməliyyat və sazişlər


C) Idarəetmə məsələləri üzrə məsləhəti

D) Müqavilə və sazişləriE)Doğru cavab yoxdur

32. Aşağıdakılardan hansı əmtəə birjasının yerinə yetirdiyi funksiyalardan biridir?

A)Ticarət əməliyyatlarının tənzimlənmə

B)Məhsulun keyfiyyətinin müəyyən edilməsi

C)Məhsulun reallaşmasına cəhd


D) Topdan və pərakəndə satış ticarətinin əlaqələndirilməsi E)Özvəsaiti hesabına məhsulların reallaşdırılması
33. Ticarət evi nəyi ifadə edir?

A)Əmtəə mübadiləsi sferasında fəaliyyət göstərən təşkilati birliyi

B) Satış təşkilatlarının qarşılıqlı əlaqəsini

C)Fəaliyyət sahələri arasında birliyi

D)Alıcı və satıcı maraqlarını
E) Doğru cavab yoxdur
34. Hansı fəaliyyət istiqamətinə görə biznesin növləridir ? (Çəki: 1)

A)istehsal biznesi, kommersiya biznesi, maliyyə biznesi, konsultativ biznes B)istehsal biznesi, mal biznesi, büdcə biznesi, siğorta biznesi

C) kommersiya biznesi, maliyyə biznesi, xidmətlərin göstərilməsi üzrə biznes D)istehsal biznesi, kommersiya biznesi, mal biznesi


E) xidmətlərin göstərilməsi üzrə biznes, kommersiya biznesi, maliyyə biznesi

35. Hansı iqtisadçı Qərb iqtisadiyyatında ilk dəfə “sahibkar” anlayışını istifadə etmişdir?

A)R.Kantilion

B)A.Smit


C)Y.Şumpeter D)İ.V. Sey


E) A.Marşal
36. Azərbaycanda “Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqında” Qanun nə zaman qəbul edilmişdir?

A) 1993

B) 1996

C) 1991

D) 1997


E) 1990
37. Hansı xarakterik cəhət sahibkarı biznesməndən fərqləndirir?


 1. novatorluq

B)mənfəətin əldə edilməsində tələbat

C biznes-fəaliyyətin təşkili D) özünə inam

38. Biznesin infrastrukturu, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, marketinq hansı sistemə aiddir?

A)biznes sistemi

B)Idarəetmə sistemiC)dövlət sistemi

D)vergi sistemi
E) doğru cavab yoxdu
39. Bunlardan hansi biznesin subyektləri kimi çıxış edir?

A)Dövlət strukturu

B)Rəqiblər

C)Vergi orqanları

D) maliyyəçilər


E) Hüquqşunaslar
40. Biznesin subyekti olan muzdlu işçilərin fəaliyyətində biznesin əsası nədir?

A)İş qüvvəsi üzərində xüsusi mülkiyyət

B) Istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət C)Istehlak şeyləri üzərində mülkiyyət

D) Istehsal vasitələri üzərində dövlət mülkiyyəti E)Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət
41. Kiçik biznes istehlak bazarında nəyə əhəmiyyətli dərəcədə səbəb olmuşdur?

A)Rəqabət mühitinin yaranmasına

B) Biznesmenlərin çoxcəhətli fəaliyyətinə

C)Sosial və iqtisadi inkişafa


D) Vergi dərəcələrinin aşağı salınmasına E)Doğru cavab yoxdur
42. Aşağıdakılardan hansı kiçik biznesin kəmiyyət meyarına aiddir?

A)Dövriyyənin həcmi

B) Çeviklik

C) Mobillik
D) Müqayisəli məhdud resurslar E)Bazara istiqamətlənmə
43. kiçik sahibkarlıq subyektləri aşağıdakılardan hansını ödəmir?

A)Doğru cavab yoxdu

B) Gömrük rüsumu ödəyir C)Lisenziya haqqı ödəyir


D) Dövlət sösial fondlarına ayırmalar ödəyir E) Vergi ödəyir
44. Dövlət sosial fondlarına aiddir: 1. Pensiya fondu 2. Vergi fondu 3. Sosial sığorta fondu 4. Nizamnamə fondu 5. Məşğulluq fondu

A) 1,3,5

B) 1,2,3

C) 2,4,5

D) 1,4,5


E) 2,3,4
45. Kiçik sahibkarlığın normativ hüquqi bazasının formalaşması kiçik sahibkarlıq subyektlərinin vəzifə və məsuliyyətini müəyyənləşdirən ... şərti sayılır

A)Məcburi və vacib B)əsas və könüllü
C vacib və mürəkkəb D)sadə və mürəkkəb E)doğru cavab yoxdu
46. Kiçik biznesi xarakterizə edən amillər hansılardır ?

A)İşçilərin sayı

B)müəssisənin yerləşməsi

C) İstehsalın həcmi
D) müəssisəninstrukturu E)maliyyə nəticələri
47. Sinergiya hara sözüdür?

A)Latın


B) Yunan

C) Ingilis
D) Fransız E)Alman
48. Sinergiya nə deməkdir?

A)Əməkdaşlıq

B) Ictimai münasibət

C)Hüquqa malik olmaq D)Hüquq vermə
E) Düzgün cavab yoxdur
49. Hazırda dünyada neçə biznes inkubator fəaliyyət göstərir?

A) 1000


B) 2000

C) 500D) 3000


E) 2500
50. Biznes-inkubatorların başlıca xüsusiyyətləri nədir?

A) iştirakçıların dəqiq seçilməsi

B) Innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq

C) Insan kapitalının formalaşmasına təkan vermək D)əmək bazarında heyətin çevikliyini təmin etmək E)Düzgün cavab yoxdur


51. Dövlət strukturlarının biznesin subyekti kimi işgüzar marağı nədir?

A) Ümumdövlət proqramlarının həyta keçirilməsi

B) Gəlir əldə etmək

C) Tələbatın ödənilməsi

D) Qarşılıqlı fəaliyyət əsasında gəlir götürmək


E) Iqtisadi artım tempinə, məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərmək
52. Kiçik biznesin inkişaf dinamikası hansı amillərdən asılıdır?


 1. Sahibkarın hazırlıq səviyyəsindən

B) Iqtisadi artım tempindən

C) Milli məhsulun strukturundan

D) Milli məhsulun keyfiyyətindən


E)Sahibkarın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsindən
53. Kiçik biznes innovasiyada kəşfiyyatçı rolunu oynayır. Bu aşağıdakılardan hansına aiddir?

A) Kiçik müəssisənin funksional roluna

B) Kiçik biznesə formal yanaşmaya

C) Kiçik müəssisənin mahiyyətini bildirən əsas xüsusiyyətə D)Kiçik biznesin keyfiyyət və kəmiyyət meyarlarına
E) Doğru cavab yoxdu
54. Kiçik və orta biznesə kömək agentliyi hansi sahələr üzrə fəaliyyət göstərir?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) Iqtisadi

C) Investisiya

D) Xarici iqtisadi əlaqələr E)Gömrük siyasəti

55. Aşağıdakılardan hansı kiçik sahibkarlığa dövlət dəstəyinin əsas istiqamətlərindən biridir?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) Maliyyə kredit C)Investisiya

D) Elmi metodu və kadr təminatı E)Informasiya təminatı


56. Bunlardan hansı kiçik müəssisələrinə vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulan güzəştlərdən biridir?

A) Sürətli amortizasiyadan isrifadə imkanı

B) Ləğv və iflas proseduru

C) Azad ticarətə istiqamətlənmə

D) Istehsalın texniki himayədarlığı
E) Doğru cavab yoxdu
57. Iri firmalarda rəqabət mübarizəsində kiçik biznes hər şeydən əvvəl özünün hansı başlıca üstünluklərindən istifadə edilir? 1. Çeviklik 2. Sürətlə hərəkət etmə 3. ərazi manevrilik 4. optimal həcm 5. təminatlı sifariş

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 3,4,5

D) 1,2,5


E) 2,4,5
58. Dövlət tərəfindən sahibkarlara daim yardım edilməsi kiçik və orta müəssisələrə imkan verir ki, 1. İnnovasiyada kəşfiyyatçı rolunu oynasın 2. İnkişaf etsin 3. Məhdud

bazar seqmentinə malik olsun 4. Fəaliyyəti əlaqələndirsin 5. Fərqli inkişaf yoluna keçsin

A) 2,4

B) 1,2

C) 2,3

D) 3,5
E) 1,4
59. Kiçik sahibkarlığın normativ hüquqi bazasının formalaşması kimlər qarşısında kiçik sahibkarlıq subyektlərinin vəzifə və məsuliyyətini müəyyənləşdirən məcburi və vacib şərti sayılır?

A)Bütün cavablar doğrudur

B) Təsərrüfat subyektləri C)Tərəfdaşlar

D) Istehlakçılar

E) Büdcə təşkilatları


60. kiçik sahibkarlıq subyektlərinə dövlət tərəfindən xüsusi münasibət göstərilir. Bu aşağıdakılardan hansıdır?

A)Dövlət neft fondundan vəsait ayırma

B) Ümumi fonddan vəsait ayırma

C) Tərəflərin zəif və güclü cəhətlərini müəyyənləşdirmə


D Risklərin ekspert qiymətləndirilməsini həyata keçirir E)Doğru cavab yoxdu
61. Yeni müəssisələr üçün onun gələcək səmərəli fəaliyyəti bilavasitə nədən asılıdır?

A)Əsaslandırılmış ilk biznes planın tərtibatından və icrasından

B) Amillərin əhəmiyyətli təsir dərəcəsindən C)sağlam fikiridarəetmənin” üstünlüyündən


D) Ölkədə formalaşan bank kredit sisteminin mükəmməlliyindən E)Doğru cavab yoxdu
62. Fəaliyyət sahəsi üzrə biznes növünə aid deyil?

A) kiçik

B) konsaltinq C)kommersiya D)maliyyə
E) istehsalat
63. Qeyd edilənlərin hansı kiçik biznesin zəif tərəfidir ?

A) İdarəetmə təcrübəsinin olmaması

B)iş yerlərinin açılması

C) böyük biznesin kiçik biznesdən asılılığı

D) fəaliyyətin maliyyə nəticələri
E) ixtira və innovasiya fəaliyyətinin təşəbbüskarlığı
64. Fəaliyyət miqyasından asılı olaraq biznesi ayırd edirlər?

A) kiç i k , o r t a , b ö y ü k

B) kiçik, kommersiya, orta

C) kiçik, qlobal, böyük

D) orta, ağ, bölgə
E) istehsal, kommersiya, maliyyə
65. Sahibkarların kifayət qədər peşəkarlıq hazırlığı olmaması nəyə səbəb olur?

 1. Kiçik firmanın intensiv müflisləşməsi və iflasa uğramasına

B) Sahənin iqtisadi xarakteristikasını dəyişdirməyə

C) Biznes strategiyasını dəyişdirməyə
D) Müvafiq biznes sahəsindəni tendensiyalara E)Düzgün cavab yoxdur
66. Kiçik və orta istehsal müəssisələrinin yaradılması və inkişafı nəticəsində 1.

Insanların yaradıcılıq imitasiyası artır 2. iqtisadiyyat sahələri üzrə yeniliklərin, mütərəqqı texnologiyaların tətbiqi sürətlənir 3. fəaliyyətə yaradıcı yanaşma 4. əhalinin məşğulluq səviyyəsi artır 5. azad rəqabət mühiti formalaşır 1. 2,4,5

B) 1,2,3

C) 2,3,4

D) 1,3,5


E) 1,4,5
67. Kiçik biznesin keyfiyyət meyarlarına aid deyil:

A) müəssisədə satışın həcmi,dövriyyə, aktların dəyəri

B istehsal olunan məhsulun (xidmətin) nisbətən az miqdarda olması; C)yüksək təşkilati-funksional çeviklik və mobillik;

D) qeyri-müntəzəm menecment, «sağlam fikir idarəetmənin» üstünlüyü; E)yalnız məhdud bazar seqmentlərinə malik olmaq qabiliyyəti;
68. Yaponiyada ölçülərindən asılı olaraq müəssisələrin qruplara bölünməsində hansı göstəricidən istifadə olunur?

A) Kapitalın həcmi və işçilərin sayı B)Müqayisəli məhdud resurslar C)Istehsal olunan məhsulun həcmi D)Bazarın həcminə görə


E) Düzgün cavab yoxdur
69. Dövlət tərəfindən sahibkarlara daima yardım edilməsi kiçik və orta biznes müəssisələrinə imkan verir ki: 1. inkişaf etsin 2. fəaliyyətini əlaqələndirsin 3. Biznes növünü dəyişdirsin 4. iri müəssisələr tərəfindən rəqabətə dözsün 5. yeni strategiya seçsin

A) 1,2,4


B) 3,4,5

C) 1,2,3

D) 2,3,5


E) 1,4,5
70. İri firmalarla rəqabət mübarizəsində kiçik biznes hər şeydən əvvəl özünün hansı başlıca üstünlüklərindən istifadə edir? 1. Çeviklik 2. surətlə hərəkətetmə 3. ərazi manevrilik 4. ixtisas səviyyəsindən 5. Maliyyə imkanlarından

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 3,4,5

D) 1,4,5


E) 1,2,5
71. Aşağıdakılardan biri kiçik firmaların dörd əsas strategiyasından biri deyil:

A) Biznes növünün dəyişdirilməsi və ya azaldılması strategiyası

B) Korirasiya strategiyası

C) Optimal həcm strategiyası

D) İri firmanın məhsulunda iştirak strategiyası

E) İri firmanın təchizat sistemində iştirak strategiyası


72. İnfrastrukturların yaradılması kiçik sahibkarlıq subyektlərinə aşağıdakı xidmətləri göstərməlidir. Ağağıdakılardan biri buna aid deyil:

A) MenecmentB) İnformasiya

C) texnoloji-texniki D)Maliyyə

E)Marketinq
73. Aşağıdakılardan biri kiçik biznesin iri biznesdən fərqinə aid deyil:

A) Kiçik biznes biznesin miqyas növlərindən biridir

B) kiçik biznesin subyektlərinin lazımi maliyyə vəsaiti və xüsusi sosial infrastrukturu olmur

C) istehsal-texniki silahlanma səviyyəsi aşağı olur D)Kiçik biznesdə əməyin mühafizəsi həll edilmir
E) Kiçik biznesdə texniki təhlükəsizliyi məsələsi həll edilmir
74. Biznes-inkubatorlar aşağıdakı hansı xidmətləri göstərirlər?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) mövzulara dair məsləhətlər hazırlayırlar

C reklam şirkətlərinə kömək edirlər D)marketinq xidmətləri göstərilir
E) partnyorların axtarışına kömək edirlər
75. Aşağıdakı hansı biznes-inkubatorlarının göstərildiyi xidmətlərə aid deyil?

A)Menecment

B) mövzulara dair məsləhətlər hazırlayırlar

C) reklam şirkətlərinə kömək edirlər

D) marketinq xidmətləri göstərilir


E) partnyorların axtarışına kömək edirlər
76. Biznes-inkubatorlarının ən mühüm məqsədi nədir ? 1. sahibkarlıq mədəniyyətinin yaradılması 2. yerli sahibkarların iqtisadiyyatda daha fəal iştirakı 3. sahibkarlıq prosesinə gənclərin, qadınların və digər əhali qruplarının cəlb olunması 4. Innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq 5. Insan kapitalının formalaşmasına təkan vermək

A) 1,2,3

B) 3,4,5

C) 1,2,5

D) 1,4,5


E) 2,3,4
77. Aşağıdakılardan biri biznes inkubatorun konkret məqsədlərindən biri deyil:

A) Konvengersiya

B) texnoloji yeniliklərin tətbiqi C)regional inkişaf

D) sənaye subpodratlarının tətbiqi E)qloballaşdırma
78. Aşağıdakılardan hansı biznes inkubatorların növünə aid deyil?

A) Regional

B) Çoxprofilli C)Mümkün D)Daxili
E) Məqsədli
79. Biznes infrastrukturunun formalaşmasında hansı təşkilatlar iştirak edirlər?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) yerli idarəetmə orqanları C)sahibkarlıq təşkilatları

D) kiçik sahibkarlığın inkişaf fondları

E) məşğulluq fondları, ticarət-sənaye palatası
80. Aşağıdakılardan hansı müasir dövrün ən vacib və aktual problemlərindən biridir?

A) Biznes infrastrukturunun formalaşması və inkişafı

B) Biznes infrastrukturunun geniş tətbiq olunması

C) Əmtəə və xidmətlər bazarının daha dərin öyrənilməsi
D) Bazar infrastrukturunun təsnifləşdirilməsi E)Doğru cavab yoxdur
81. Qərbdə ilk dəfə “infrastruktur” termini XX əsrin əvvəllərində nədə istifadə olunmuşdu?

A) Silahlı qüvvələrin hərbi qabiliyyətini təmin edən obyekt və qurğuların təhlilində

B) Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin təhlilində

C) Bazar münasibətlərinin təşkilat səviyyəsinin təhlilində
D) Silahlı qüvvələrin fəaliyyət mexanizminin təhlilində E)Doğru cavab yoxdu
82. Aşağıdakılardan hansı biznes infrastrukturuna aid edilən müstəqil bazarlardan biri deyil?

A) Satıcı və alıcı B)Lisenziya

C) Sığorta bazarı D)Reklam bazarı


E) Istehsal vasitələri bazarı
83. Əmtəə birjasının fəaliyyəti hansı qurum tərəfindən lisenziyalaşdırılır?

A)İqtisadi inkişaf nazirliyi

B) Dövlət Gömrük Komitəsi

C) Maliyyə Nazirliyi

D) Vergi Nazirliyi


E) Auditorlar Palatası
84. Aşağıdakılardan hansı qiymətli kağızlar bazarına aiddir? 1. Pul bazarı 2. Ilkin bazar 3. Fond bazarı 4. Valyuta bazarı 5. Banklararası bazar

A) 2,3

B) 1,5

C) 1,2

D) 3,4


E) 4,5
85. Bunlardan hansı pul bazarına daxildir? 1. Valyuta bazarı 2. Birja bazarı 3. Fond bazarı 4. Emissiya 5. Banklararası bazarı

A) 1,5


B) 2,5

C) 3,4

D) 1,4


E) 1,2
86. ARDNŞ ilə nəhəng xarici neft şirkətləri arasında “Əsrin müqaviləsi” hansı tarixdə bağlanmışdır?

A) 20 sentyabr 1994

B) 18 oktyabr 1991

C) 7 noyabr 1995

D) 20 iyun 1992


E) 19 dekabr 1995
87. İnvestisiya fəaliyyəti haqda qanun nə vaxt qəbul edilib?

A) 13 fevral 1995

B) 10 dekabr 1994

C) 5 mart 1995

D) 5 mart 1993


E) 13 fevral 1993
88. İnvestorlar investisiya bazarında necə çıxış edə bilər? 1. əmanətçi 2. satıcı 3. alıcı 4. debitor 5. kreditor

A) 1,3,5

B) 1,2,3

C) 2,3,4

D) 3,4,5


E( 1,4,5
89. Maliyyə bazarının subyektləri nədə aparıcı rol oynayır?

A) İqtisadi resurslsrın dövriyyəsinin başa çatdırılmasında

B) Bir sıra strateji əhəmiiyyətli məhsulların qeydiyatdan keçməsində C)Müsadirə olunmuş məhsulların birjada satışının təşkil edilməsində


D) Səmərəli idarəetmə strukturunun yaradılmasında E)Doğru cavab yoxdur
90. Innovasiya fəaliyyəti bir qayda olaraq ... bağlıdır:

A) RiskləB) Kapitalla

C) Nəzəriyyə ilə

D) Müəyyən şərtlərlə


E) Mürəkkəb şərtlərlə
91. Fond birjası iştirakçılarına aid deyil?

A) Menecer

B) makler

C) broker

D) diler E)aqent


92. Qeyd edilənlərdən hansı qiymətli kağızdır? 1. İstiqraz

B) emitent

C) pul

D) kapital


E) xarici valyuta
93. Qeyd edilənlərdən hansı biznes infrastrukturuna aid edilmir?


 1. İctimai təşkilatlar

B) maliyyə bazarı

C) innovasiya bazarı D) sığorta şirkətləri
E konsaltinq şirkətləri
94. Biznes infrastrukturu neçə bazardan ibarətdir?

 1. 15

B)18

C) 10

D) 20


E) 17
95. Qiymətli kağızlar və xarici valyuta qiymıtlərinin müəyyən edilməsi necə adlanır?

A) məzənnə B)korrupsiya C)əmsal

D) kreditor


E) kulisa
96. Bir ölkənin pul vahidini digər ölkənin pul vahidində əks etdirən qiymət necə adlanır?

A) Valyuta kursu

B) valyuta klirinqi

C) qiymət yaradılması D)marja
E) devalvasiya

97.Aşağıdakılardan hansı birbaşa biznesə təsir göstərən xarici mühit amilidir 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Əmək ehtiyatları

 3. İstehlakçılar

D)rəqiblər

E)Qanunlar


98. Aşağıdakılardan hansı biznesə birbaşa təsir göstərən xarici mühit amili deyil?

A) Texnologiya

B) Rəqiblər

C) İstehlakçılar D)Qanunlar


E) Əmək ehtiyatları
99. Aşağıdakılardan hansı biznesə dolayı təsir göstərən xarici mühit amilidir?

A) Elmi-texniki tərəqqi

B) Rəqiblər C)Qanunlar

D) Texnologiya
E) İstehlakçılar
100. Biznesə aid deyil ?

A) Əmək ehtiyatları

B) Məqsəd

C) İşçilərin ixtisası D)Vəzifələr


E) Texnologiya

101. Təşkilati quruluş nəyin ardınca gəlir?

A) Müəssisənin strategiyasının

B) Müəssisənin məqsədinin

C) Müəssisənin vəzifəsinin D)Müəssisənin maraqlarının


E) Müəssisənin xüsusiyyətlərinin
102. Aşağıdakılardan hansı biznesin təbii coğrafi mühitinin tərkibinə aiddir?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) İqlim

C) Torpaq D)Bioloji

E) Material xammal

103.Təbii –coğrafi mühit deyəndə nə başa düşülür?

A) Biznesin həyata keçirildiyi təbii şərait və ekoloji vəziiyyət

B) Biznesin uğurlu aparılacağı konkret ölkə

C) Biznesin fəaliyyəti üçün yararlı olan işgüzar fəaliyyət
D) Sosial mədəni mühit və ekoloji vəziyyət E) Düzgün cavab yoxdur
104. İnsanın ən nəzərə çarpan əlaməti nədir?

A) Onun z a h i r i g ö r ü n ü ş ü d ü r

B) Onun daxili aləmidir

C) Xarakteridir D)Mədəniyyətidir


E) Düzgün cavab yoxdur
105. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağıdakılardan hansından asılıdır?

A) İqtisadi artım və tənəzzüldən

B) Məhsulun keyfiyyətində

C) Sahibkarın peşəkar fəaliyyətindən D)Dövlətin iqtisadi siyasətindən
E) Düzgün cavab yoxdur
106. Aşağıdakılardan hansı ehtiyat bazarlarına aid deyil?

A) İnnovasiya

B) Əmək

C) Kapital
D) İnformasiya E)Torpaq
107. Bu gün totalitarizmin neçə əsas forması mövcuddur?

A) 3

B) 4

C) 2

D) 1


E) Düzgün cavab yoxdur
108. Aşağıdakılardan hansı totalitarizmin 3 əsas formasından biridir?

A) Kommunizm

B) Sosializm

C) Proletarizm D)Marksizm
E) Düzgün cavab yoxdur
109. Aşağıdakılardan hansı dəyişən daxili makroiqtisadi amillərdən biri deyil ?

A) Valyuta məzənnələri

B) İnflyasiya C)İşsizlik


D) Vergitutmanın səviyyəsi E)Kapital qoyuluşu
110. Aşağıdakılardan hansı dəyişən daxili makroiqtisadi amillərdən biridir?

A) İnflyasiya

B) Valyuta məzənnələri C)Xarici ticarət

D) Mal və kapitalın idxalı
E) Dünya bazarındakı konyuktura
111. Müəssisənin makromühitinə nə aiddir?

 1. İqtisadi, təbii, elmi-texniki, siyasi,mədəni mühit

B) tədarükçü, istehlakçı, xarici partnyorlar

C) rəqiblər,vasitəçilər,dövlət orqanları
D) xarici partnyorlar, mədəni, iqtisadi, daxili sahibkarlıq mühiti E)mədəni, istеhlаkçı, fərdi, istеhsаl
112. Müəssisənin mikromühitinə nə aiddir?

A) Alıcılar ,rəqiblər

B) xarici partnyorlar, dövlət orqanları, banklar

C) rəqiblər, dövlət orqanları, istehlakçı cəmiyyətləriD)alıcılar, banklar, vasitəçilər


E) alıcılar, xarici partnyorlar, vasitəçilər
113. Biznesin xarici mühitinə aid edilmir?

A) İstehsal

B) rəqiblər

C) təbii mühit
D) iqtisadi mühit E)siyasi amillər
114. Hansı amil daxili mühit amillərinə aid deyil?

A) Vergi qoyma səviyyəsi

B) müəssisə məqsədləri

C) müəssisə strukturu

D) müəssisə texnoloqiyası E)heyət


115. Biznes xarici mühitlə daim qarşılıqlı əlaqə ilə səciyyələnən ...

A) Açıq sistemdir

B) qapalı sistemdirC) daxili sistemdir D)tarixi sistemdir

E) qeyri müəyyən sahədir

116. Açıq sistem kimi biznes hansı baxımdan xarici mühitdən asılıdır ?

A) Enerji, kadrlar və s. ilə təchizetmə

B) Amillərin qarşılıqlı asılı olması C)Mürəkkəblik və dinamiklik


D) Planlaşdırma və idarəetmə E)Dügün cavab yoxdur
117. Nə üçün müəssisələr öz fəaliyyətində xarici mühit amillərini nəzərə almalı və onlara uyğunlaşmalıdır?

A) Biznesi resurs,enerji,kadrlar və s.ilə xarici mühit təchiz edir

B) Xarici mühitlə daxili mühit arasında fərqlər var

C) Hüquq sistemi müəssisənin fəaliyyətinə təsir göstərən xarici mühit amillərindən biridir.

D) Xarici mühit amilləri birbaşa və dolayı təsir göstərir


E) Düzgün cavab yoxdur.
118. Biznes yaşamaq effektivliyini qoruyub saxlamaq üçün nə etməlidir?

A) Uyğunlaşmağa məcburdur

B) Ürəyinin səsinə qulaq asmalıdır.

C) Sərbəst fəaliyyət göstərməlidir
D Planlaşdırmaya üstünlük verməlidir. E)Səbr etməlidir
119. Bunlardan hansı hüquq sisteminin tiplərindən biridir ?

A) Teokratik

B) Demoqrafik

C) Demokratik D)Bürokratik
E) Düzgün cavab yoxdur
120. Vətəndaş hüquq sistemi həmçinin belə də adlanır?

A) Kodlaşdırılmış hüquq sistemi

B) Teokratik hüquq sistemi

C) Ənənəvi hüquq sistemiD) Demokratik hüquq sistemi


E) Mərkəzləşmiş hüquq sistemi
121. ABŞ-da hansı vahid kommersiya məcəlləsi var?

A) Sahibkarlığı tənzimləyən və vətəndaş hüquqlarının xüsusiyyətlərinə malik olan B)Sərbəst hüquqa və fəaliyyətə aid olan

C) Vətəndaş və ənənəvi hüququn xüsusiyyətlərinə malik olan D)Kodlaşdırılmış hüquq sisteminə malik olan


E) Düzgün cavab yoxdur
122. Mahiyyətinə görə texnologiya nə vasitəsidir?

A) Xammalın arzu olunan məhsula çevrilməsi

B) Arzuya çatmaq

C) Resurs, enerji əldə etmək

D) Alqı-satqı
E) Düzgün cavab yoxdur
123. İnsanın cəmiyyətdə davranışı nəyin nəticəsidir?

A) Şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətləri və xarici mühitin mürrəkəb birləşməsinin

B) Şəxsi tərbiyənin

C) Aldığı məhsulun
D) Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qanunauyğunluqlarının E)Düzgün cavab yoxdur
124. Aşağıdakılardan hansı biznesin təbii coğrafi mühitinin keyfiyyətlərindən biridir ?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) Sərvətlərin mövcudluğu C)Torpaqların məhsuldarlığı


Yüklə 211,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə