Läkemedelsverket 2015-07-23 Produktresumé LÄkemedlets namn pramipexol stada 0,18 mg tabletterYüklə 129,5 Kb.
tarix09.02.2017
ölçüsü129,5 Kb.

Läkemedelsverket 2015-07-23

Produktresumé
1. LÄKEMEDLETS NAMN
Pramipexol STADA 0,18 mg tabletter

Pramipexol STADA 0,35 mg tabletter

Pramipexol STADA 0,7 mg tabletter

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
Pramipexol Stada 0,18 mg tabletter

En tablett innehåller 0,25 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat motsvarande 0,18 mg pramipexol.


Pramipexol Stada 0,35 mg tabletter

En tablett innehåller 0,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat motsvarande 0,35 mg pramipexol.


Pramipexol Stada 0,7 mg tabletter

En tablett innehåller 1,0 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat motsvarande 0,7 mg pramipexol.


Observera:

Pramipexoldoser i publicerad litteratur hänför sig till saltet.

Doseringen anges därför både som pramipexolbas och som pramipexolsalt (inom parentes).
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM
Tablett
Pramipexol Stada 0,18 mg tabletter

Vit till benvit, oval tablett med skåra på båda sidorna. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Pramipexol Stada 0,35 mg tabletter

Vit till benvit, oval tablett med skåra på båda sidorna. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Pramipexol Stada 0,7 mg tabletter

Vit till benvit, rund tablett med skåra på båda sidorna. Tabletten kan delas i två lika stora delar.4. KLINISKA UPPGIFTER
4.1 Terapeutiska indikationer

Pramipexol Stada är avsett för vuxna som symtomatisk behandling av idiopatisk Parkinsons sjukdom, enbart (utan levodopa) eller i kombination med levodopa, dvs. under hela sjukdomsförloppet fram till sena stadier när effekten av levodopa avtar eller blir ojämn och fluktuationer i den terapeutiska effekten uppträder (dosglapp eller ”on off”-fenomen).


4.2 Dosering och administreringssätt
Dosering
Parkinsons sjukdom

Dygnsdosen administreras fördelad på tre lika doser.


Initial behandling:

Dosen ökas gradvis från en initialdos på 0,264 mg bas (0,375 mg salt) per dag, med dosökning var femte till var sjunde dag. Förutsatt att patienten inte får intolererbara biverkningar, bör dosen titreras för att uppnå maximal terapeutisk effekt.
Schema för dosökning med Pramipexol Stada

Vecka

Dos (mg bas)

Total dygnsdos (mg bas)

Dos (mg salt)

Total dygnsdos (mg salt)

1

3 x 0,088*

0,264

3 x 0,125

0,375

2

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3

3 x 0,35

1,1

3 x 0,5

1,50

* motsvarande ½ tablett Pramipexol Stada 0,18 mg tre gånger dagligen.
Om ytterligare dosökning är nödvändig ska den dagliga dosen ökas med 0,54 mg bas (0,75 mg salt) en gång i veckan upp till en maximal dos på 3,3 mg bas (4,5 mg salt) dagligen.

Det bör dock noteras att incidensen av somnolens ökar vid doser högre än 1,5 mg (salt) per dag (se avsnitt 4.8).


Underhållsbehandling

Den individuella dosen av pramipexol ska ligga i området från 0,264 mg bas (0,375 mg salt) till maximalt 3,3 mg bas (4,5 mg salt) per dag.


Vid dosökning i pivotala studier, sågs effekt med den initiala dosen på 1,1 mg bas (1,5 mg salt) dagligen. Ytterligare dosjusteringar ska göras baserat på klinisk respons och uppkomst av biverkningar. I kliniska studier behandlades uppskattningsvis 5% av patienterna med doser under 1,1 mg bas (1,5 mg salt). Vid framskriden Parkinsons sjukdom kan pramipexoldoser högre än 1,1 mg bas (1,5 mg salt) dagligen vara användbart hos patienter där man avser att sänka levodopabehandlingen. Det rekommenderas att levodopadosen sänks under både dosökningen och underhållsbehandlingen med pramipexol, beroende på reaktionerna hos den individuella patienten (se avsnitt 4.5).
Utsättning av behandlingen

Abrupt utsättning av dopaminerg behandling kan leda till uppkomst av malignt neuroleptikasyndrom. Pramipexoldosen reduceras stegvis med 0,54 mg bas (0,75 mg salt) per dag tills dagsdosen sänkts till 0,54 mg bas (0,75 mg salt). Därefter ska dosen reduceras med 0,264 mg bas (0,375 mg salt) per dag (se avsnitt 4.4).


Patienter med nedsatt njurfunktion

Utsöndringen av pramipexol är beroende av njurfunktionen. Följande dosschema föreslås för insättning av behandling:  • patienter med ett kreatininclearance över 50 ml/min behöver ingen nedsättningen av dagsdosen eller dosfrekvensen.

  • hos patienter med ett kreatininclearance mellan 20 och 50 ml/min, ska den initiala dagliga dosen av Pramipexol Stada ges i två delade doser, med början på 0,088 mg bas (0,125 mg salt) två gånger dagligen (0,176 mg bas/0,25 mg salt dagligen). En maxdos på 1,57 mg pramipexolbas (2,25 mg salt) bör inte överskridas.

  • hos patienter med ett kreatininclearance under 20 ml/min ska den dagligen dosen av Pramipexol Stada ges som en singeldos, med start på 0,088 mg bas (0,125 mg salt) dagligen. En maxdos på 1,1 mg pramipexolbas (1,5 mg salt) bör inte överskridas.

Om njurfunktionen försämras hos patienter som underhållsbehandlas ska den dagliga Pramipexol Stada-dosen minskas med samma procenttal som minskningen i kreatininclearance, dvs. om kreatininclerance minskar med 30% ska den dagliga Pramipexol Stada-dosen minskas med 30%. Den dagliga dosen kan ges som två delade doser om kreatininclerarance är mellan 20 och 50 ml/min, och som en enkel daglig dos om kreatininclearance är mindre än 20 ml/min.


Patienter med nedsatt leverfunktion

Dosjusteringen hos patienter med nedsatt leverfunktion är troligtvis inte nödvändig, eftersom uppskattningsvis 90% av absorberad aktiv substans utsöndras via njurarna. Dock har den potentiella inverkan av leverinsufficiens på farmakokinetiken för pramipexol inte studerats.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för pramipexol för barn under 18 år har inte fastställts. Det finns ingen relevant användning av pramiprexol för en pediatrisk population vid indikationen Parkinsons sjukdom.


Tourettes syndrom
Pediatrisk population

Pramipexol Stada rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom effekt och säkerhet inte har fastställts i denna population. Pramipexol Stada ska inte användas till barn eller ungdomar med Tourettes syndrom på grund av negativ risk-nytta balans för denna sjukdom (se avsnitt 5.1).


Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas med vatten, och kan tas med eller utan samtidig föda.


4.3 Kontraindikationer
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.
4.4 Varningar och försiktighet
När Pramipexol Stada förskrivs till en patient med Parkinsons sjukdom och nedsatt njurfunktion föreslås en reducerad dos enligt avsnitt 4.2.
Hallucinationer

Hallucinationer förekommer som biverkan vid behandling med dopaminagonister och levodopa. Patienterna bör informeras om att hallucinationer (främst visuella) kan förekomma.


Dyskinesi

Vid framskriden Parkinsons sjukdom i kombinationsbehandling med levodopa kan dyskinesi förekomma vid den initiala titreringen av pramipexol. Om de förekommer ska dosen av levodopa reduceras.


Episoder av plötsligt insomnande och somnolens

Pramipexol har associerats med somnolens och episoder av plötsligt insomnande, särskilt hos patienter med Parkinsons sjukdom. Plötsligt insomnande under vardagsaktiviteter, i vissa fall utan att patienten är medveten om det eller förvarnats, har rapporterats i mindre vanliga fall. Patienterna måste informeras om detta och rådas att vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner vid behandling med Pramipexol Stada. Patienter som har upplevt somnolens och/eller episoder av plötsligt insomnande ska avstå från bilkörning och användning av maskiner under behandling med Pramipexol Stada. Dessutom bör en minskning av dosen eller utsättande av behandlingen övervägas. På grund av möjliga additiva effekter bör patienter rådas till försiktighet vid användning av andra sederande läkemedel eller alkohol i kombination med pramipexol (se avsnitt 4.5, 4.7 och avsnitt 4.8).


Störd impulskontroll

Patienter ska regelbundet kontrolleras för utveckling av störd impulskontroll. Patienter och dess vårdare ska uppmärksammas på att beteendemässiga symtom som tyder på störd impulskontroll såsom patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister såsom pramipexol. Dosreduktion/gradvis utsättning bör övervägas om patienten utvecklar dessa symtom.


Mani och delirium

Patienter ska regelbundet följas upp avseende tecken på mani och delirium. Patienter och vårdgivare ska uppmärksammas på att mani och delirium kan förekomma hos patienter som behandlas med pramipexol. Dosreduktion/gradvis utsättning bör övervägas om sådana symtom utvecklas.


Patienter med psykotiska tillstånd

Patienter med psykotiska tillstånd bör endast behandlas med dopaminagonister om den terapeutiska nyttan överväger risken.


Samtidig administrering av antipsykotiska läkemedel och pramipexol ska undvikas (se avsnitt 4.5).
Oftalmologiska undersökningar

Oftalmologiska undersökningar bör genomföras regelbundet, eller om synstörningar uppträder.


Svår kardiovaskulär sjukdom

Försiktighet ska iakttagas vid svår kardiovaskulär sjukdom. På grund av risken för ortostatisk hypotension vid dopaminerg behandling, bör blodtrycket följas, särskilt i början av behandlingen.


Malignt neuroleptikasyndrom

Symtom som antyder malignt neuroleptikasyndrom har rapporterats vid abrupt utsättning av dopaminerg behandling (se avsnitt 4.2).


Augmentation (förstärkning av symtomen)

Rapporter i litteraturen tyder på att behandling vid andra indikationer med dopaminerga läkemedel kan leda till augmentation. Augmentation innebär att symtomen börjar tidigare under kvällen (eller till och med under eftermiddagen), en ökning av symtomen och en spridning av symtomen även till andra extremiteter. Augmentation har specifikt undersökts i en kontrollerad klinisk studie under 26 veckor. Augmentation observerades hos 11,8 % av patienterna i pramipexol-gruppen (N = 152) och 9,4 % av patienterna i placebogruppen (N = 149). Kaplan-Meier-analys av tid till augmentation visade ingen signifikant skillnad mellan pramipexol och placebo-grupperna.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
Plasmaproteinbindning

Pramipexol binds till plasmaproteiner i en mycket liten utsträckning (< 20%), och graden av metabolism är låg hos människa. Interaktioner med andra läkemedel som påverkar proteinbindningen eller elimineras via metabolism är därför inte trolig. Antikolinergika elimineras huvudsakligen genom metabolism, vilket gör att möjligheten till interaktioner är begränsad, interaktioner med antikolinergika har dock inte studerats. Det finns inga farmakokinetiska interaktioner med selegilin och levodopa.


Substanser som hämmar aktiv renal elimination

Cimetidin reducerade renalt clearance av pramipexol med ca 34%, troligen genom hämning av njurtubulis aktiva sekretion av katjoner. Läkemedel som hämmar denna eliminationsväg eller elimineras via denna väg, såsom cimetidin, amantadin, mexiletin, zidovudin, cisplatin, kinin och prokainamid kan interagera med pramipexol med minskad clearance för pramipexol som resultat. Minskning av pramipexol-dosen bör övervägas vid samtidig användning av dessa läkemedel och Pramipexol Stada.


Kombination med levodopa

När Pramipexol Stada ges tillsammans med levodopa rekommenderas minskning av dosen levodopa och dosen av andra Parkinsonläkemedel ska hållas oförändrad när dosen Pramipexol Stada ökas.


På grund av möjliga additiva effekter bör patienter rådas till försiktighet vid användning av andra sederande läkemedel eller alkohol i kombinaiton med pramipexol (se avsnitt 4.4, 4.7 och 4.8).
Antipsykotiska läkemedel

Samtidig administrering av antipsykotiska läkemedel och pramipexol ska undvikas (se avsnitt 4.4) t.ex. om antagonistiska effekter kan förväntas.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Effekten på graviditet och amning har inte undersökts hos människa. Pramipexol hade inga teratogena effekter i studier på råtta och kanin, men hos råtta förekom embryotoxiska effekter vid doser som var toxiska för honorna (se avsnitt 5.3).

Pramipexol Stada bör inte användas under graviditet utom när det är nödvändigt, dvs. om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret.
Amning

Eftersom pramipexolbehandling hämmar sekretionen av prolaktin hos människa kan en hämning av mjölksekretionen förväntas. Utsöndringen av pramipexol i bröstmjölk har inte studerats hos kvinnor. Hos råtta var koncentrationen av aktivt ämne högre i bröstmjölk än i plasma. I avsaknad av humandata bör Pramipexol Stada inte användas av ammande kvinnor. Om behandlingen anses nödvändig, bör amningen avbrytas.


Fertilitet

Inga studier avseende effekten på fertilitet hos människa har utförts. I djurstudier påverkade pramipexol östrogencykeln och reducerade fertiliteten hos honor, vilket kan förväntas av dopaminagonister. Dock indikerade dessa studier inte någon direkt eller indirekt skadlig effekt på manlig fertilitet.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Pramipexol Stada kan starkt påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Hallucinationer och somnolens kan förekomma.
Patienter som behandlas med Pramipexol Stada och råkar ut för somnolens och/eller plötsligt insomnande ska instrueras att avstå från bilkörning eller aktiviteter vid vilka sänkt medvetandgrad kan utsätta dem själva eller andra för risk för allvarlig skada eller död (t.ex. användning av maskiner) till dess sådana upprepade episoder och somnolens har upphört (se även avsnitt 4.4, 4.5 och 4.8).
4.8 Biverkningar
Förväntade biverkningar

Följande biverkningar kan förväntas vid behandling med pramipexol: onormala drömmar, minnesförlust, beteendemässiga symtom på störd impulskontroll och tvångsmässiga symtom som hetsätning, tvångsmässigt köpbeteende, hypersexualitet och patologiskt spelberoende, hjärtsvikt, förvirring, förstoppning, delirium, vanföreställning, yrsel, dyskinesi, dyspné, trötthet, hallucinationer, huvudvärk, hicka, hyperkinesi, hyperfagi, hypotension, inadekvat sekretion av antidiuretiskt hormon, sömnlöshet, störningar av libido, mani, illamående, paranoia, perifert ödem, pneumoni, pruritus, hudutslag och annan överkänslighet, rastlöshet, somnolens, episoder av plötsligt insomnande, synkope, synförsämring inklusive diplopi, dimsyn och nedsatt synskärpa, kräkningar, viktminskning inklusive minskad aptit, viktökning.


Baserat på en analys av poolade placebo-kontrollerade studier, som omfattade totalt 1923 patienter behandlade med pramipexol och 1354 patienter med placebo, rapporterades biverkningar ofta i båda grupperna. 63% av patienterna i pramipexol-gruppen och 52% i placebogruppen rapporterade minst en biverkan.
Tabell 1 och 2 visar biverkningsfrekvensen i placebo-kontrollerade kliniska studier av patienter med Parkinsons sjukdom och andra indikationer. Biverkningarna som rapporteras i denna tabell är de händelser som förekom hos 0,1% eller fler av patienterna som fick pramipexol och som uppträdde signifikant mer frekvent hos patienter som fick pramipexol än hos dem som fick placebo, eller i de fall händelsen ansågs vara kliniskt relevant. De flesta biverkningar var milda till måttliga, de uppstod kort efter att behandlingen påbörjats och de flesta tenderade att upphöra vid fortsatt behandling.
Inom varje organsystem listas biverkningarna efter frekvensrubriker (antal patienter som förväntas få biverkningen), följande kategorier används: mycket vanliga (>1/10); vanliga (>1/100, <1/10); mindre vanliga (>1/1 000, <1/100); sällsynta (>1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000).
Parkinsons sjukdom, de vanligaste biverkningarna

De biverkningar som oftast (≥ 5 %) rapporterades hos patienter med Parkinsons sjukdom och i högre frekvens vid behandling med pramipexol än med placebo, var illamående, dyskinesi, hypotension, yrsel, somnolens, sömnlöshet, förstoppning, hallucinationer, huvudvärk och trötthet. Incidensen av somnolens ökade vid doser högre än 1,5 mg pramipexolsalt per dag (se avsnitt 4.2).En vanligare biverkning vid kombination med levodopa var dyskinesi. Hypotension kan förekomma i början av behandlingen, särskilt om pramipexol titreras alltför fort.
Tabell 1: Parkinsons sjukdom

Organsystem

Biverkan

Infektioner och infestationer
Mindre vanliga

Pneumoni

Endokrina systemet
Mindre vanliga

Inadekvat sekretion av antidiuretiskt homon1

Psykiska störningar
Vanliga


Onormala drömmar, beteendemässiga symtom på störd impulskontroll och tvångsmässigt beteende, förvirring, hallucinationer, sömnlöshet

Mindre vanliga

Hetsätning1, tvångsmässigt köpbeteende, vanföreställningar, hyperfagi1, hypersexualitet, störningar av libido, paranoia, patologiskt spelberoende, rastlöshet, delirium

Sällsynta

Mani

Centrala och perifera nervsystemet
Mycket vanliga

Yrsel, dyskinesi, somnolens

Vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

Minnesförlust, hyperkinesi, episoder av plötsligt insomnande, synkope

Ögon
Vanliga

Synförsämring inklusive diplopi, dimsyn och nedsatt synskärpa

Hjärtat
Mindre vanliga

Hjärtsvikt1

Blodkärl
Vanliga

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum
Mindre vanliga

Dyspné, hicka

Magtarmkanalen
Mycket vanliga

Illamående

Vanliga

Förstoppning, kräkningar

Hud och subkutan vävnad
Mindre vanliga

Överkänslighet, pruritus, hudutslag

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Vanliga

Trötthet, perifert ödem

Undersökningar
Vanliga

Viktminskning inklusive minskad aptit

Mindre vanliga

Viktökning

1 En biverkan som observerats efter att produkten kommit ut på marknaden. Med 95 % säkerhet är frekvensen inte högre än för mindre vanliga, men den kan vara lägre. En exakt frekvensuppskattning är inte möjlig eftersom biverkan inte förekom i den kliniska databasen där 2762 patienter med Parkinsons sjukdom som behandlades med pramipexol ingick.
Andra indikationer, de vanligaste biverkningarna

De vanligaste biverkningar (≥ 5 %) som rapporterades hos patienter med andra indikationer vid behandling med pramipexol var illamående, huvudvärk, yrsel och trötthet. Illamående och trötthet förekom oftare hos kvinnliga patienter som behandlades med pramipexol (20,8 % respektive 10,5 %) jämfört med manliga (6,7 % respektive 7,3 %).


Tabell 2: Andra indikationer

Organsystem

Biverkan

Infektioner och infestationer
Mindre vanliga

Pneumoni1

Endokrina systemet
Mindre vanliga

Inadekvat sekretion av antidiuretiskt homon1

Psykiska störningar
Vanliga

Onormala drömmar, sömnlöshet

Mindre vanliga

Beteendemässiga symtom på störd impulskontroll och tvångsmässigt beteende såsom hetsätning, tvångsmässigt köpbeteende, hypersexualitet och patologiskt spelberoende1; förvirring, vanföreställningar1, hallucinationer, hyperfagi, störningar av libido, paranoia1, rastlöshet, mani1, delirium1

Centrala och perifera nervsystemet
Vanliga

Yrsel, huvudvärk, somnolens

Mindre vanliga

Minnesförlust1, dyskinesi, hyperkinesi1, episoder av plötsligt insomnande, synkope

Ögon
Mindre vanliga

Synförsämring inklusive diplopi, dimsyn och nedsatt synskärpa

Hjärtat
Mindre vanliga

Hjärtsvikt1

Blodkärl
Mindre vanliga

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum
Mindre vanliga

Dyspné, hicka

Magtarmkanalen
Mycket vanliga

Illamående

Vanliga

Förstoppning, kräkningar

Hud och subkutan vävnad
Mindre vanliga

Överkänslighet, pruritus, hudutslag

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Vanliga

Trötthet

Mindre vanliga

Perifert ödem

Undersökningar
Mindre vanliga

Viktminskning inklusive minskad aptit, viktökning

1 En biverkan som observerats efter att produkten kommit ut på marknaden. Med 95 % säkerhet är frekvensen inte högre än för mindre vanliga, men den kan vara lägre. En exakt frekvensuppskattning är inte möjlig eftersom biverkan inte förekom i den kliniska databasen där 1395 patienter med Restless legs syndrom som behandlades med pramipexol ingick.
Somnolens

Pramipexol är vanligen associerat med somnolens och har även associerats med en mindre vanlig biverkan, överdriven somnolens under dagtid och episoder av plötsligt insomnande (se även avsnitt 4.4).


Störningar av libido

Pramipexol kan i mindre vanliga fall ha samband med störningar av libido (ökning eller minskning).


Störd impulskontroll

Patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt spenderande av pengar och tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med dopaminagonister såsom pramipexol (se avsnitt 4.4).


I en retrospektiv tvärsnittsundersökning (cross sectional) och fall-kontroll-studie med 3 090 patienter med Parkinsons sjukdom, hade 13,6 % av alla patienter som fick dopaminerg eller ickedopaminerg behandling symtom på en störd impulskontroll under de senaste sex månaderna. Symtomen som observerats inkluderar spelberoende, tvångsmässigt köpbeteende, hetsätning, och tvångsmässigt sexuellt beteende (hypersexualitet). Tänkbara oberoende riskfaktorer för störningar i impulskontrollen omfattade dopaminerg behandling och högre doser av dopaminerg behandling, ålder (≤ 65 år), ensamstående och enligt egen uppgift spelberoende i släkten.
Hjärtsvikt

I kliniska studier och från observationer efter produktens inträde på marknaden, har hjärtsvikt rapporterats hos patienter med pramipexol. I en farmakoepidemiologisk studie associerades pramipexol med en ökad risk för hjärtsvikt jämfört med icke-användning av pramipexol (observerat risk ratio 1,86; 95 % konfidensintervall, 1,21 - 2,85).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):


Läkemedelsverket

Box 26


751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


4.9 Överdosering
Det finns ingen klinisk erfarenhet av kraftig överdosering. De förväntade biverkningarna borde vara relaterade till den farmakodynamiska profilen av en dopamin-agonist, inklusive illamående, kräkningar, hyperkinesi, hallucinationer, agitation och hypotension.
Det finns ingen etablerad antidot vid överdosering med en dopamin-agonist. Om det finns tecken på CNS-stimulering bör ett neuroleptikum användas. Behandling av överdosering kan kräva allmänna stödåtgärder samt ventrikeltömning, intravenös vätsketillförsel, administrering av aktivt kol och EKG-övervakning.
5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER
5.1 Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid parkinsonism, dopaminagonister, ATC-kod: N04BC05
Verkningsmekanism

Pramipexol är en dopamin-agonist och binds med hög selektivitet och hög specificitet till dopamin-D2-subfamiljens receptorer och har framförallt affinitet till D3-receptorer; substansen är en fullständig agonist.


Pramipexol förbättrar motoriken hos Parkinson-patienter genom stimulering av dopaminreceptorer i striatum. Djurstudier har visat att pramipexol hämmar syntes, frisättning och omsättning av dopamin.
Farmakodynamisk effekt

Hos frivilliga försökspersoner fann man en dosberoende minskning av prolaktin. I en klinisk studie med friska frivilliga försökspersoner där pramipexol depottabletter titrerades snabbare (var tredje dag) än rekommenderat upp till 3,15 mg pramipexolbas (4,5 mg salt) per dag, observerades en ökning av blodtryck och hjärtfrekvens. Sådana effekter observerades inte i studier med patienter.


Klinisk effekt och säkerhet vid Parkinsons sjukdom

Hos patienter leder behandling med pramipexol till symtomförbättring vid idiopatisk Parksinsons sjukdom. Placebokontrollerade kliniska studier inkluderade ca 1800 patienter i Hoehn och Yahr stadium I-V behandlade med pramipexol. Ungefär 1000 av dessa patienter hade sen sjukdom med motoriska störningar och behandlades även med levodopa.


I tidig och sen Parkinsons sjukdom bibehölls effekten av pramipexol i kontrollerade kliniska prövningar i cirka 6 månader. I öppna fortsättningsstudier som varade mer än 3 år var det inga tecken på avtagande effekt.
I en kontrollerad dubbelblind studie som pågick i 2 år, ledde initial behandling med pramipexol till signifikant fördröjning av rörelsekomplikationer och deras frekvens minskade jämfört med initial behandling med levodopa. Denna försening av rörelsekomplikationer med pramipexol ska vägas mot en större förbättring av rörelseförmågan med levodopa (mätt som genomsnittlig förändring av UPDRS-värdet). Den totala incidensen av hallucinationer och somnolens under upptitreringsfasen var generellt större i pramipexolgruppen. Vid underhållsbehandling sågs dock inte någon signifikant skillnad. Dessa uppgifter bör beaktas vid påbörjande av pramipexolbehandling hos patienter med Parkinsons sjukdom.
Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har givit anstånd från skyldigheten att redovisa resultat från studier av pramipexol i alla pediatriska undergrupper vid Parkinsons sjukdom (se avsnitt 4.2 för information om pediatrisk användning).


Klinisk effket och säkerhet vid Tourettes syndrom

Effekten av pramipexol (0,0625 till 0,5 mg / dag) med barn i åldern 6-17 år med Tourettes syndrom har utvärderats i en 6-veckors, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad flexibel dosstudie.

Totalt 63 patienter randomiserades (43 till pramipexol, 20 till placebo). Det primära effektmåttet var förändringen från utgångsvärdet på Total Tic Score (TTS) för Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS). Ingen skillnad sågs för pramipexol jämfört med placebo för primär endpoint eller för någon av de sekundära endpoints inklusive YGTSS sammanlagda poäng, Patient Global Impression of Improvement (PGI-I), Clinical Global Impression of Improvement (CGI-I), eller Clinical Global Impression of Severity of Illness (CGI-S). Biverkningar som inträffade hos minst 5 % av patienterna i pramipexol-gruppen och som var vanligare hos pramipexol-behandlade patienter än hos patienter i placebogruppen var: huvudvärk (27,9 %, placebo 25,0 %), somnolens (7,0 %, placebo 5,0 %), illamående (18,6 %, placebo 10,0 %), kräkningar (11,6 %, placebo 0,0 %), buksmärtor (7,0 %, placebo 5,0 %), ortostatisk hypotension (9,3 %, placebo 5,0 %), myalgi (9,3 %, placebo 5,0 % ), sömnstörningar (7,0 %, placebo 0,0 %), dyspné (7,0 %, placebo 0,0 %) och övre luftvägsinfektion (7,0 %, placebo 5,0 %).

Andra viktiga biverkningar som ledde till utsättande av studieläkemedlet för patienter som fick pramipexol var förvirringstillstånd, talsvårigheter och försämrat sjukdomstillstånd (se avsnitt 4.2).


5.2 Farmakokinetiska egenskaper
Absorption

Pramipexol absorberas snabbt och fullständigt efter oral tillförsel. Den absoluta biotillgängligheten är mer än 90 % och den maximala plasmakoncentrationen uppträder efter 1-3 timmar. Samtidig administering med föda minskade inte absorptionsgraden av pramipexol men absorptionshastigheten minskades. Pramipexol uppvisar linjär kinetik och en liten inter-individuell variation i plasmakoncentrationen.


Distribution

Hos människa är proteinbindningen av pramipexol mycket låg (<20 %) och distributionsvolymen stor (400 l). Hos råtta fann man hög koncentration i hjärnvävnad (ungefär 8 gånger högre än i plasma).


Metabolism

Pramipexol metaboliseras endast i liten utsträckning hos människa.


Eliminering

Renal utsöndring av oförändrat pramipexol är den viktigaste utsöndringsvägen. Ungefär 90% av en 14C-märkt dos utsöndras genom njurarna, medan mindre än 2 % återfinns i faeces. Totalt clearance av pramipexol är ca 500 ml/min, renalt clearance ca 400 ml/min. Eliminationshalveringstiden (t½) varierar från 8 timmar hos yngre till 12 timmar hos äldre.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter
Toxicitetsstudier med upprepad dosering visade att pramipexol har effekt huvudsakligen på CNS och kvinnliga reproduktionsorgan, troligen pga överdriven farmakodynamisk effekt av pramipexol.
Minskningar i diastoliskt och systoliskt blodtryck och puls noterades hos minigris, och en tendens till hypotensiv effekt förekom hos apa.
Den potentiella effekten av pramipexol på reproduktionen har undersökts hos råtta och kanin. Pramipexol hade inga teratogena effekter vid studier på råtta och kanin. Hos råtta förekom embryotoxiska effekter vid doser som var toxiska för honorna. På grund av urvalet av djurslag och de begränsade parametrar som studerats har inverkan på graviditet och manlig fertilitet inte utretts fullständigt.
En försening i sexuell utveckling (dvs. preputial separation och vaginal öppning) observerades hos råttor. Relevansen för människa är okänd.
Pramipexol har ingen genotoxisk effekt. I karcinogenstudier har hanråttor utvecklat adenom och hyperplasi av Leydigceller, vilket förklaras av den prolaktinhämmande effekten av pramipexol. Detta fynd är inte kliniskt relevant för människa. I samma studie var pramipexol i doser på 2 mg/kg (salt) eller mer associerat med degeneration av retina hos albinoråttor. Detta förekom inte hos pigmenterade råttor, och inte heller i en karcinogenstudie under 2 år på albinomöss eller vid studier på andra djurslag.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER
6.1 Förteckning över hjälpämnen
Betadex

Majsstärkelse

Povidon (K30)

Mikrokristallin cellulosa

Vattenfri kolloidal kiseldioxid

Magnesiumstearat


6.2 Inkompatibiliteter
Ej relevant.
6.3 Hållbarhet
2 år
6.4 Särskilda förvaringsanvisningar
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
6.5 Förpackningstyp och innehåll
OPA-Alu-PVC/Alu-blister: 10 tabletter per blister
Pramipexol Stada 0,18 mg tabletter

Kartonger innehållande 1, 3, 6, 10 eller 2x10 blister (10, 30, 60, 100 eller 200 (2x100) tabletter)


Pramipexol Stada 0,35 mg tabletter

Kartonger innehållande 1, 3, 6, 10 eller 2x10 blister (10, 30, 60, 100 eller 200 (2x100) tabletter)


Pramipexol Stada 0,7 mg tabletter

Kartonger innehållande 3, 6, 10 eller 2x10 blister (30, 60, 100 eller 200 (2x100) tabletter)


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering
Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
0,18 mg: 26198

0,35 mg: 261990,7 mg: 26200

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE
2009-02-20/2013-12-04

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN
2015-07-23Yüklə 129,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə