Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdirYüklə 84,52 Kb.
səhifə1/7
tarix10.12.2016
ölçüsü84,52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


LOR. MPF V KURS. AZ SEKTOR.

1. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir:

A) Hamısı

B) Ağızın açıq qalması, baş ağrıları

C) Yuxuda xorlamaq, burun tənəffüsünün çətinləşməsi

D) Yuxuda tənəffüsün periodik dayanması

E) udlaq badamcığın böyüməsi2. Hansı badamcığın hipertrofiyası adenoid adlanır:

A) Udlaq


B) Damaq

C) Dil


D) Qırtlaq

E) Boru


3. Adenoid vegetasıyasınin diaqnostikası üçün aşağıdaki metodlardan ən çox hansı istifadə olunur:

A) Arxa rinoskopiya

B) Ön rinoskopiya

C) Orta rinoskopiya

D) Vasitəli laringoskopiya

E) Vasitəsiz laringoskopiya4. Adenoid ilə bağlı eşitmə zəifliyi nə ilə əlaqədardır:

A) Eşitmə borularının ağzının tutulması ilə

B) Kəllədaxili durğunluq halları ilə

C) Eşitmə analizatorunun qanqlioz törəmələrinin intoksikasiyası ilə

D) Qulaq sümükcüklərinin sklerozu ilə

E) Eşitmə sinirinin iltihabı ilə5. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı adenoid vegetasıyası üçün xarakter deyildir:

A) Disfoniya

B) Xorlama

C) Burun tənəffüsünün çətinləşməsi

D) Üz skeletinin qeyri-düzgün inkişafı

E) Eşitmənin pozulması6. Xəstənin 7 yaşı var. Şikayətləri burun tənəffüsünün çətinləşməsindən, burundan selikli ifrazatın

gəlməsindən, enurez, nitqin tıntın olmasından, çənə skeletinin qeyri-düzgün inkişafındandır. Nədən

şübhələnmək olar:

A) Adenoid vegetasıyası

B) Yuvenil anqiofibroma

C) Xroniki tonzilit

D) Rinofaringit

E) Burun boşluğunun yad cismi7. Adenoid vegetasiyası, daha çox, hansı mərhələdə cərrahi əməliyyata göstərişdir:

A) II-III

B) I

C) I-II


D) II

E) Hamısı8. Adenoid vegetasiyasının differensial diaqnostikası aşağıdakılardan hansı

ilə aparılmalıdır:

A) Sadalananların hamısı ilə

B) Burun-udlağın angiofibroması ilə

C) Xoanal poliplə

D) Beyin yırtığı ilə

E) Sadalananların heç biri ilə9. Burun-udlaq badamcığının kəskin iltihabı necə adlanır:

A) Adenoidit

B) Kəskin faringit

C) Angina

D) Kəskin laringit

E) Adenoid vegetasiyası10. Adenoid vegetasıyası zamani eşitmə azlığının hansı növünə rast gəlinir:

A) Konduktiv tip

B) Sensonevral tip

C) Qarışıq tip (mix)

D) Heç biri

E) Hamısı11. Hansı yaş həddindən başlayaraq udlaq badamcığı involyusiyaya uğrayır:

A) 14-15 yaş

B) 2-3 yaş

C) 4-5 yaş

D) 6-7 yaş

E) 8-9 yaş12. Udlaqarxası abses uşaqlarda əsasən hansı yaşlarda baş verir:

A) 4 yaşa kimi

B) 10-12 yaşlar arasında

C) 8-10 yaşlar arasında

D) 12 yaşdan yuxarı

E) 14-15 yaşlar arasında13. Xəstə klinikaya udlaqda bir tərəfli ağrı, çeynəmə əzələlərində trizm, 400C hərarətlə müraciət edib

Başı xəstə tərəfə əyilib Boynun yan divarı palpasiyada ağrılı, infiltrasiyalıdır. Farinqoskopiyada

udlağın yan divarı ödemli hiperemiyalı olub, qabarır. Xəstəliyi təyin edin:

A) Parafarıngeal abses

B) Faringit

C) Angina

D) Retrofaringeal abses

E) Difteriya14. “Toyuq döşü” – əlaməti hansı xəstəlik üçün xarakterikdir:

A) Adenoid vegetasiyası

B) Damaq badamcıqlarının hipertrofiyası

C) Dil badamcığının böyüməsi

D) Lyudviq anginası

E) Difteriya15. Udlağın müayinəsi necə adlanır:

A) Farinqoskopiya

B) Otoskopiya

C) Rinoskopiya

D) Larinqoskopiya

E) Bronxoskopiya16. Udlaq badamcığı udlağın hansı hissəsində yerləşir:

A) Epifarinqsdə (burun-udlaq)

B) Hipofarinqsdə (qırtlaq-udlaq)

C) Mezofarinqsdə (ağız-udlaq)

D) Burun boşluğunda

E) Damaq qövsləri arasında17. Bu anatomik törəmələrdən hansı əsnəyin formalaşmasında iştirak etmir:

A) Sərt damaq

B) Dil kökü

C) Damaq-dil qövsü

D) Damaq-udlaq qövsü

E) Yumşaq damaq18. Banal anginaların törədicisi ən çox hansı mikroorqanizmlərdir:

A) Streptokokklar

B) Viruslar

C) Göbələklər

D) Stafilakokklar

E) Spiroxetalar19. Kəskin tonzillogen sepsis ən çox hansı xəstəliklər nəticəsində əmələ gəlir:

A) Paratonzilyar abses

B) Kəskin faringit

C) Xroniki tonzillit

D) Kataral angina

E) Xroniki faringit20. Bu arteriyalardan hansı udlağın qan təchizatında iştirak etmir:

A) Üz arteriyasının badamcıq şaxəsi

B) Qalxan damaq arteriyası

C) Enən damaq arteriyası

D) Qalxan udlaq arteriyası

E) Aşağı qalxanvari arteriya21. Əsnək difteriyasının müalicəsində hansı preparat tətbiq edilir:

A) “Diaferm”

B) Antistafilakokk-qamma qlobulin

C) Vinblastin

D) Prednizalon

E) Setatoksim22. Əsnək difteriyasının törədiciləri hansılardır:

A) Corynebacterium diphteriae

B) Kox çöpləri

C) Pnevmakokklar

D) Stafilakokklar

E) Bağırsaq çöpləri23. Aşağıdakilardan hansı farinqomikozun etioloji faktoru hesab edilir?

A) Leptotrix

B) Candida

C) Aspergillus

D) Virus

E) B)fuziformis24. Aşağıdaki anginalardan hansı qan xəstəlikləri zamanı rast gəlinir:

A) Aqranulositar angina

B) Lakunar angina

C) Follikulyar angina

D) Lyudviq anginası

E) Simanovski-Vensan anginası25. Bu üsullardan hansı xroniki tonzillitin konservativ müalicəsində istifadə olunmur:

A) Rentgenoterapiya

B) Boyun limfa düyünlərinə UBŞ-təsir

C) İmmunkorreksiya

D) Badamcıq lakunalarını antiseptiklərlə yuyulması

E) Lyuqol məhlulunun tətbiqi26. Bu əlamətlərdən hansı xroniki tonzillitin diaqnostikasında daha etibarlıdır:

A) Anamnezdə tez-tez anginaların olması

B) Zak simptomu

C) Gize simptomu

D) Boyun limfa düyünlərinin böyüməsi

E) Badamcıqların hipertrofiyası27. Udlağın I dərəcəli yanıqları zamanı aşağıdaki əlamətlərdən hansı təsadüf edilir:

A) Eritema

B) Şişkinlik

C) Nekroz

D) Yanıq sudurları

E) Eroziya28. Aqranulositar angina zamanı qanda hansı dəyişikliklər aqronulositar anginada müşahidə olunur:

A) Kəskin Leykopeniya

B) Limfositoz

C) Leykositoz

D) Eozinofiliya

E) Neytrofilyoz29. Yaşlı şəxslərdə udlağın uzunluğu nə qədərdir:

A) 12-14 sm

B) 10-12 sm

C) 14-16 sm

D) 8-12 sm

E) 11-15 sm30. Udlaq kəllə əsasından başlayıb, hansı fəqərə səviyyəsinə kimi uzanır:

A) 5-6


B) 4-5

C) 7-8


D) 2-4

E) 3-4


31. Aşağıdaki əzələlərdən hansı yumşaq damağı qaldırır:

A) m. levator veli palatini

B) m. palatoglossus

C) m. palatopharyngeus

D) m. tensor veli palatini

E) m. uvulae32. Burun-udlaqda hansı anatomik törəmələr yerləşir:

A) Hamısı

B) Burunudlaq badamcığı

C) Eşitmə borularının ağzı

D) Tubar badamcıqlar

E) Rozenmüller çuxurları33. Burunudlaq tağının selikli qişası nə ilə örtülüb:

A) Çoxsıralı silindrik səyrici epitel

B) Bir qatlı yastı epitel

C) Çoxqatlı yastı epitel

D) Heç biri

E) Kubik epitel34. Hansı burun-udlağın müayinəsində tətbiq olunmur?

A) Ön rinoskopiya

B) Arxa rinoskopiya

C) Endoskopik müayinə

D) Rentgen müayinəsi

E) Barmaq müayinəsi35. Hansı monositar anginanın törədicisi hesab edilir:

A) Epşteyn – Barr virusu

B) Adenoviruslar

C) Stafilokokklar

D) Streptokokklar

E) Pnevmokokklar36. Udlaq badamcığı harada yerləşir:

A) Burun-udlaqda

B) Ağız-udlaqda

C) Heç biri

D) Dil kökündə

E) Qırtlaq-udlaqda37. Əmmə zamanı ağız boşluğunda yaranan mənfi təzyiq nə qədərdir:

A) 100 mm.C st

B) 150 mm.C st

C) 200 mm. C st

D) 250 mm.C st

E) 300 mm.C st38. Əsnəyi nə təşkil edir?

A) Hamısı

B) Dil kökü

C) Yumşaq damaq

D) Dilçək

E) Ön və arxa damaq qövsləri39. Hansı limfoepitelial törəmələr ağızudlaqda yerləşir:

A) Damaq badamcıqları

B) Boru badamcıqları

C) Solitar follikullar

D) Udlaq badamcığı

E) Dil badamcığı40. Udlağın tağını nə əmələ gətirir:

A) Əsas sümük və ənsə sümüyünün əsas hissəsi

B) I və II boyun fəqərələrinin cisimləri

C) Əsas sümük və I boyun fəqərəsinin cismi

D) Ənsə sümüyü və II boyun fəqərəsinin cismi

E) Əsas sümüyün qanadları və türk yəhəri41. Udlaq badamcığının neçə dərəcəli hipertrofiyası ayırd olunur:

A) Üç


B) İki

C) Dörd


D) Beş

E) Altı


42. “Adenoid” vegetasiyası nədir:

A) Burun-udlaq badamcığının hipertrofiyası

B) Tubar badamcıqlarının böyüməsi

C) Burun-udlaq badamcığının iltihabı

D) Damaq badamcıqlarının atrofiyası

E) Burun arakəsməsinin Yakobson cismi43. Qida borusunun yanıqları zamanı çapıq daralmaları əsasən neçə müddətdən sonra əmələ gəlir?

A) 1-2 ay

B) 5-10 gün

C) 10-15 gün

D) 3-4 ay

E) 5-6 ay44. Böyüklərdə udma aktı neçə saniyə çəkir:

A) 6-8 sn

B) 3-5 sn

C) 1-3 sn

D) 5-7 sn

E) 7-10 sn45. Damaq badamcıqları nədən təşkil olunmuşdur:

A) Hamısı

B) Stroma

C) Parenxima

D) Epitelial qat

E) Kapsul46. Damaq badamcığı udlağın yan divarlarından nə ilə ayrılır:

A) Kapsulla

B) Əzələlərlə

C) Ayrılmır

D) Fassiya ilə

E) Çoxqatlı yastı epitellə47. Damaq badamcıqlarının əsas funksiyaları nədir:

A) Hamısı

B) Limfopoez

C) Fermentativ funksiya

D) Eliminasiya

E) İmmunoqlobulinlərin sintezi48. Aşağıdaki əzələlərdən hansılar udlağı qaldırır:

A) m. Stylopharyngeus və m. pharyngopalatinus

B) m. Constrictor pharyngeus superior və m. stylopharyngeus

C) m. Constrictor pharyngeus medius və m. pharyngopalatinus

D) m. Constrictor pharyngeus inferior və m. uvulus

E) m. Tensor veli palatini və m. pharyngopalatinus49. Damaq badamcıqlarının kapsulu ilə udlağın əzələ divarı arasında yerləşən sahə necə adlanır:

A) Paratonzillyar sahə

B) Udlaqyanı sahə

C) Udlaq arxası sahə

D) Heç biri

E) Laterofarinqeal sahə50. Badamcıqların udlaq səthlərindəki çuxurlar necə adlanır:

A) Lakunalar

B) Trabekullar

C) Badamciq payları

D) Yataq

E) Follikullar51. Damaq badamcığı hansı arteriya hövzəsindən qanla təchiz olunur:

A) Xarici yuxu arteriyası

B) Heç biri

C) Daxili yuxu arteriyası

D) Fəqərə arteriyası

E) Ümumi yuxu arteriyası52. Udlaqarxası sahənin arxa divarını nə təşkil edir:

A) Onurqaönü fassiya

B) Yumşaq damağı gərginləşdirən əzələlər

C) Udlaq fassiyası arasında udlağı qaldırıcı əzələlər

D) Heç biri

E) Fibroz qiş53. Damaq badamcıqlarının Palcun-Preobrajenskiyə görə neçə dərəcəli hipertofiyası ayırd olunur:

A) Üç


B) İki

C) Dörd


D) Beş

E) Altı


54. Udlaqdan limfa hara axir:

A) Arxa və dərin boyun limfa düyünlərinə

B) Udlaq arxası limfa düyünlərinə

C) Çənəarxası limfa düyünlərinə

D) Ənsə limfa düyünlərinə

E) Pretraxeal limfa düyünlərinə55. Udlağın yuxarı şöbələrinin hərəki innervasiyası hansı sinir tərəfindən yerinə yetirilir:

A) Dil-udlaq siniri

B) Qayıdan sinir

C) Üçlü sinir

D) Azan sinir

E) Üz siniri56. Udlağın yuxarı şöbələrinin hissi innervasiyası hansı sinir tərəfindən yerinə yetirilir:

A) Üçlü sinirin 2-ci şaxəsi

B) Əlavə sinir

C) Azan sinir

D) Dil-udlaq siniri

E) Üz siniri57. Yumşaq damağın hərəki innervasiyası hansı sinir tərəfindən yerinə yetirilir:

A) Dil-udlaq siniri

B) Üz siniri

C) Üçlü sinir

D) Azan sinir

E) Əlavə sinir58. Damaq badamcıqlarının yuxarı qütbündə təsadüf olunan çökəklik necə adlanır:

A) Turtual sinusu

B) Rozenmüller çökəkliyi

C) His büküşü

D) Gize çökəkliyi

E) Vallekula59. Veber vəziləri harada yerləşir:

A) Damaq badamcıqlarının yuxarı qütbündə

B) Udlaqarxası sahədə

C) Dil badamcığının ətrafında

D) Damaq badamcıqlarının aşağı qütbündə

E) Paratonzillyar sahədə60. Udlağın hansı funksiyası yoxdur:

A) Qoxu


B) Nitq

C) Tənəffüs

D) Qoruyucu

E) Rezonator61. Piroqov-Valdeyer limfadenoid həlqəsinə hansı aiddir:

A) Hamısı

B) Dil badamcığı

C) Boru badamcıqları

D) Damaq badamcıqları

E) Burun-udlaq badamcığı62. Hansı badamcığın kapsulu var:

A) Damaq


B) Hamısının

C) Burun-udlaq

D) Dil

E) Boru badamcığı63. Aşağıdakılardan hansı badamcıqların funksiyasına aid deyil:

A) Eritropoez

B) Fermentativ funksiya

C) İmmunitetin formalaşmasında iştirak etmək

D) Limfopoez

E) Eliminasiya funksiyası64. Udlaq ətrafı sahədə (udlaq arxası ve udlaqyanı ) nə yerləsir?

A) Kövşək birləşdirici toxuma

B) Əzələ toxuması

C) Fəqərələrin yan çıxıntıları

D) Fəqərəarası sinir kələfləri

E) Yuxu arteriyası65. Aşağıdakı metodlardan hansının vasitəsilə burun-udlağı müayinə etmək olar:

A) Epifarinqoskopiya

B) Mezofarinqoskopiya

C) Otoskopiya

D) Larinqoskopiya

E) Rinoskopiya66. Hansı ə_____________zələ yumşaq damağı qaldırır və eşitmə borusunun udlaq ağzının mənfəzini daraldır:

A) M. levator veli palatini

B) M. Palatoglossus

C) Sadalananların heç biri

D) M. tensos veli palatini

E) M. Palatopharyngeus67. Burun-udlağın ön divarını nə təşkil edir:

A) Xoanalar

B) Udlaq badamcığı

C) Boru badamcıqları

D) Eşitmə borusunun udlaq ağzı

E) Sadalananların heç biri68. Aşağıdakılardan cüt badamcıqlara hansı aiddir:

A) Damaq və boru

B) Burun-udlaq və boru

C) Burun-udlaq və dil

D) Dil və boru

E) Damaq və dil badamcığı69. Udlağın limfadenoid halqası hansı endokrin vəzilərlə sıx əlaqəyə malikdir:

A) Sadalananların hamısı

B) Timus

C) Hipofiz

D) Qalxanabənzər vəzi

E) Böyrəküstü vəzilər70. Eşitmə borularının udlaq ağzı harada yerləşir:

A) Aşağı burun balıqqulaqlarının arxa ucu səviyyəsində

B) Burun-udlağın yuxarı və arxa divarları sərhəddində

C) Yuxarı burun keçəcəyində

D) yuxarı burunbalıqqulağı səviyyəsində

E) Orta burun balıqqulaqlarının arxa ucu səviyyəsində71. Udlaq arxası ( Retrofaringeal ) abses udlaqın hansı divarında əmələ gəlir:

A) Arxa


B) Ön

C) Yuxarı

D) Ön və yuxarı

E) Yan


72. Piraqov-Valdeyr həlqəsinin əmələ gəlməsində neçə badamcıq iştirak edir:

A) 6


B) 4

C) 3


D) 5

E) 7


73. Udlağı sıxan əzələlər hansılardır:

A) M.constrictoris pharyngeus superiror ,media et inferior

B) M.styloglossus, m.salpingopharingeus

C) M. styloglossus, m.palatoglossus

D) M.tensor veli palatini, m.salpingopharingeus

E) M.levator veli palatini, m.palatoglossus74. Udlağın II dərəcəli yanıqları üçün aşağıdakılardan hansı əlamət xarakterikdir:

A) Qovuq (yanıq suluqları)

B) Eritema

C) Hiperemiya

D) Nekroz

E) Eroziya75. Aşağıdakilardan hansı Gize əlaməti sayılır:

A) Damaq badamcıqlarının ön qövslərinin hiperemiyası

B) Damaq badamcıqlarının kənarlarının ödemi

C) Damaq badamcıqlarının arxa qövslərinin kənarlarının qalınlaşması

D) Regionar limfa düyünlərinin böyüməsi

E) Lakunalarda kazeoz-irinli tıxacların olması76. Udlaq divarının ən xarici qatı nədən ibarətdir:

A) Fibroz qatdan

B) Əzələdən

C) Sümük toxumasından

D) Selikli qişadan

E) Kövşək birləşdirici toxumadan77. Udlağın selikli qişasının iltihabı necə adlanır:

A) Faringit

B) Angina

C) Laringit

D) Heç biri

E) Follikulit78. Damaq badamcıqlarının selikli qişasının səthi hiperemik olub, lakunaların ağzı sarımtıl ərplə

örtülmüşdür. Fibrinoz ərp bir-birilə birləşərək badamcıq səthinin böyük bir hissəsini tutmuşdur, lakin

sərhəddən kənara çıxmamışdır. Ərp şpatel vasitəsi ilə asanlıqla qopa bilir. Bu əlamətlər anginaların

hansı növü üçün xarakterdir:

A) Lakunar angina

B) Əsnək difteriyası

C) Herpetik angina

D) Follikulyar angina

E) Kataral angina79. Aşağıdakı infeksion xəstəliklərdən hansı anginaların əmələ gəlməsində rol oynamır.:

A) Malyariya

B) Sifilis

C) Skarlatina

D) Qızılca

E) Difteriya80. Aşağıdakılardan hansı Zak əlaməti sayılır:

A) Damaq badamcıqlarının ön qövslərinin kənarlarının ödemi

B) Damaq baddamcıqlarının ön qövslərinin kənarlarının hiperemiyası

C) Damaq badamcıqlarının ön qövslərinin kənarlarının qalınlaşması

D) Regionar limfa düyunlərinin böyüməsi

E) Lakunalarda kazeoz-irinli tıxacların olması81. Ağız boşluğunun iyəbənzər çöpü ( B) fusiformus ) və yanaq spiroxetinin

( Spirochaeta buccalis ) simbiozu ilə törədilən angina hansıdır:

A) Simanovski-Vensan anginası

B) Follikulyar angina

C) Lakunar angina

D) Lyudviq anginası

E) Herpetik angina82. Damaq badamcığının, adətən, yuxarı qütbündə çürüntülü iyə malik, üzəri yaşılımtıl ərplə

örtülmüş, kicik, səthi xoraların əmələ gəlməsi aşağıdakı xəstəliklərdən hansı üçün xarakterdir:

A) Simanovski-Vensan

B) Sadalananların hamısı

C) Heç biri

D) Lyudviq anginası

E) Əsnək difteriyası83. Lokalizasiyasına görə paratonzillitin ən çox rast gəlinən forması hansıdır:

A) Supratonzilyar ( badamcıqüstü )

B) Aşağı lokalizasiya ( badamcıqaltı )

C) Sadalananların hamısı

D) Lateral lokalizasiya ( badamcıqyanı )

E) Arxa lokalizasiya ( badamcıqarxası )84. Paratonzillitin hansı mərhələsində, əsasən, konservativ müalicə tətbiq edilir:

A) İnfiltrativ və ödemli

B) Fleqmonoz

C) Absesləşmə

D) Sadalananların heç birində

E) Sadalananlarin hamisinda85. Xroniki faringitin hansı növləri ayırd edilir:

A) Kataral, hipertrofik, atrofik

B) Seroz, irinli, atrofik

C) Hipertrofik, allergik, irinli

D) Kataral, irinli, allergik

E) Seroz, hipertrofik, irinli86. Boğazda quruluq hissi, selikli qişanın nazikləşmiş parıltılı,açıq-çəhrayi rəngdə olub, ara-sıra

qartmaq və qatı seliklə örtülməsi xroniki faringitin hansı forması üçün xarakterdir:

A) Atrofik

B) Seroz

C) Hipertrofik

D) Hamısı

E) Kataral87. Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansının xronik tonzillitlə əlaqəsi azdır:

A) Radikulit

B) Kəskin və xroniki tonzillogen sepsis

C) Revmatizm

D) İnfektoartrit

E) Qlomerulonefrit88. Aşağıdakı bəndlərdən hansı xroniki tonzillitin yerli əlamətlərinə aid deyil:

A) Dilin ərpli olması

B) Ön qövslərin kənarının infiltrasiyası

C) Lakunalarda kazeoz tıxaclar

D) Qövslərin yuxarı hissəsinin ödemi

E) Ön qövslərin infiltrasiyası və hiperplaziyası89. Bu anginalardan hansı udlaqda bir tərəfli zədələnmə əlamətləri ilə başlayır:

A) Simanovski-Vensan anqina

B) Kataral anqina

C) Follikulyar anqina

D) Lakunar anqina

E) Aqranulositar anqina90. Bunlardan hansı damaq badamcıqlarının struktur quruluşuna daxil edilmir:

A) Boyunun onurqaönü fassiyası

B) Lakuna

C) Trabekula

D) Birləşdirici toxuma kapsulu

E) Kripta91. Aşağıdakilardan hansı Preobrajenski əlaməti sayılır:

A) Damaq badamcıqlarının ön qövslərinin kənarlarının qalınlaşması

B) Damaq badamcıqlarının ön qövslərinin kənarlarının hiperemiyası

C) Damaq badamcıqlarının kənarlarının ödemi

D) Regionar limfa düyünlərinin böyüməsi

E) Lakunalarda kazeoz-irinli tıxacların olması92. “Ronxopatiya” nədir:

A) Xorlama

B) Udqunma aktının pozulması

C) İybilmənin pozulması

D) Nitqin pozulması

E) Tənəffüsün pozulması93. Xroniki tonzillitin hansı forması, B)S.Preobrajenski-V.T.Palçun

təsnifatına görə, birbaşa əməliyyata göstərişdir:

A) Toksiko-allergik forma II

B) Sadə forma

C) Sadalananların hamısı

D) Toksiko-allergik forma I

E) Sadalananların heç biri94. Aşağıdakılardan hansı xroniki tonzillitin toksiko-allergik formasının II dərəcəsi üçün xarakter

sayılmır:

A) Laringit

B) Tonzillogen sepsis

C) Revmatizm

D) Daxili orqanlarda orqanik dəyisikliklər

E) Revmokardit95. Paratonzillitin hansı mərhələsində təcili olaraq paratonzillyar sahə açılır və ya tonzillektomiya

aparılır:

A) Absesləşmə

B) İnfiltrativ

C) Ödemli və infiltrativ

D) Ödemli

E) Kataral96. Anginaların hansı ümumi ağırlaşmaları rast gəlmə tezliyinə görə birinci

yeri tutur:

A) Revmatizm və ürək zədələnmələri

B) Sepsis

C) Mədə-bağırsaq sistemi zədələnmələri

D) Poliartrit

E) Qanyaradıcı orqanların zədələnmələri97. Anginaların ən çox rast gəlinən yerli ağırlaşması aşağıdakılardan

hansıdır:

A) Paratonzillit

B) Retrofaringeal abses

C) Kəskin boyun limfadeniti

D) Parafaringeal abses

E) Udlaq qanaması98. Udlagin ən çox rast gəlinən bəd xassəli şişi hansıdır:

A) Karsinoma

B) Limfoepitelioma

C) Sitoblastoma

D) Qarışıq şişlər

E) Retikulositoma99. Banal anginaların əsas törədicisi hansıdır:

A) Streptococcus B-haemolyticus

B) Strafilacoccus aureus

C) Streptococcus viridans

D) Moraxella catarrhalis

E) Heamophilus influenzaeKataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 84,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə