Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir


Uşaqlarda qırtlağın hansı şişinə daha çox rast gəlir?Yüklə 84,52 Kb.
səhifə5/7
tarix10.12.2016
ölçüsü84,52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

379. Uşaqlarda qırtlağın hansı şişinə daha çox rast gəlir?

A) Papilloma

B) Amiloid şişi

C) Lipoma

D) Kista

E) Fibroma380. Qırtlağın hansı hissəsinin xərçəngi daha erkən metastaz verir?

A) Dəhliz hissə

B) Səs büküşü sahəsi

C) Səs büküşaltı sahə

D) Orta və aşağı mərtəbələr birlikdə

E) Qırtlağın traxeyaya keçid hissəsi381. Bunlardan hansı qırtlaq və traxeyanın steozu zamanı kompensator və müdafiə mexanizmlərinə

daxil deyil.

A) Öskürmə

B) Tənəffüs

C) Hemodinamik

D) Qan

E) Toxuma382. Qırtlaq xərçəngi zamanı bu cərrahi üsullardan hansı tətbiq edilmir

A) Səs büküşlərinin yerinin dəyişilməsi

B) Xordektomiya

C) Hemilorinqektomiya

D) Ön (frontal) rezeksiya

E) Horizantal rezeksiya383. Konikotomiya əməliyyatı hansı anatomik hissədə aparılır?

A) Konusabənzər üzük-qalxanabənzər bağda

B) Qalxanabənzər qığırdaqda

C) Üzüyəbənzər qığırdaqda

D) Qalxan-dilaltı bağda

E) Üzük-traxeal bağda384. Qırtlağın hansı mərtəbəsinin xəstəlikləri zamanı səs pozulur?

A) Orta


B) Yuxarı

C) Dəhliz

D) Aşağı

E) Səs büküşaltı385. Döş qəfəsinin köməkçi əzələlərinin iştirakı ilə tezləşən tənəffüs qırtlaq stenozunun hansı

mərhələsində başlayır?

A) II-ci dərəcəli qırtlaq stenozunda

B) I-ci dərəcəli qırtlaq stenozunda

C) III-cü dərəcəli qırtlaq stenozunda

D) IV-cü dərəcəli qırtlaq stenozunda

E) Heç biri386. Yalançı inağ qırtlağın hansı hissəsinin kəskin iltihabi xəstəliyidir?

A) Səs büküşaltı boşluğunun

B) Dəhliz büküşlərinin

C) Qırtlaq qapağının

D) Səs büküşlərinin

E) Qırtlaq mədəciklərinin387. Uşaqlarda yalançı inağ zamanı qırtlaqda hansı patolojı proses baş verir?

A) Qırtlağın səs büküşaltı boşluğunun ödemi

B) Qırtlaq qapağının ödemi

C) Qırtlağın fleqmonası

D) Qırtlaq şişi

E) Qırtlağın anadangəlmə qüsuru388. Bunlardan hansı traxeotomiyanın ağırlaşmasına aid deyil?

A) Peritonit

B) Dərialtı emfizema

C) Divararalığının emfizeması

D) Qanaxma

E) Pnevmotoraks389. Uşaqlarda postintubasion qranulyomanın və çapıqların əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün

intubasion boru qırtlaqda hansı müddətdən artıq saxlanılmamalıdır?

A) 1 sutka

B) 3 sutka

C) 5 sutka

D) 7 sutka

E) 9 sutka390. 3 yaşlı uşaqda gecə birdən birə hürüşəbənzər öskürək və inspirator təngnəfəslik müşahidə

edilmişdir.Hansı xəstəlikdən şübhələnərsiniz?

A) Yalançı inağ

B) Kəskin faringit

C) Angina

D) Həqiqi inağ

E) Kəskin bronxit391. Qırtlağın daxili səthinin çox hissəsi hansı epitel ilə örtülüb?

A) Çoxsıralı silindrik səyrici epiteli ilə

B) Çoxqatlı yastı epiteli ilə

C) Kubik epiteli ilə

D) Təkqatlı yastı epiteli ilə

E) Təksıralı silindrik epiteli ilə392. Qırtlağın xarici əzələlərini göstərin:

A) M.Sternohyoideus, m.sternothyroideus, m.thyrohyoideus

B) M.Thyrohyoideus, m.posticus, m.thyreoarytenoideus

C) M.Sternohyoideus, m.sternothyroideus, m.posticus

D) M.Arytenoideus transversus, m.thyreoarytenoideus, m.thyrohyoideus

E) M.Sternothyroideus, m.thyrohyoideus, m.cricoarytenoideus lateralis393. Qırtlağın hərəki innervasiyasını hansı sinir təmin edir?

A) Qayıdan sinir

B) Yuxarı qırtlaq siniri

C) Dil-udlaq siniri

D) Əlavə sinir

E) Dilaltı sinir394. Qırtlağın əsas hissi siniri hansıdr?

A) Yuxarı qırtlaq siniri

B) Qayıdan sinir

C) Dil-udlaq siniri

D) Dilaltı sinir

E) Əlavə sinir395. Müğənni düyünlərinin klinik əlamətini göstərin:

A) Disfoniya, səsin xırıtılı olması

B) Ağrı hissiyatı

C) Tutmaşəkilli öskürək

D) Klinik əlaməti yoxdur

E) Ekspirator təngnəfəslik396. İrinli laringitlər qrupuna daxil olan xəstəlikləri göstərin:

A) Qırtlağın absesi, fleqmonoz laringit

B) Qırtlağın difteriyası, qırtlaq anginası

C) Qırtlağın absesi, qırtlağın difteriyası

D) Qırtlağın qızılyeli, qırtlaq anginası

E) Fleqmonoz laringit, qırtlağın qızılyeli397. Qırtlağın orta mərtəbəsinə nə aiddir?

A) Həqiqi səs büküşləri (səs telləri) və səs yarığı

B) Büküşaltı boşluq

C) Qırtlaq qapağı, çalov-qırtlaq qapağı büküşü, qırtlaq mədəciyi, səs büküşləri

D) Qırtlaq mədəciyi və həqiqi səs büküşləri

E) Qırtlaq qapağı, həqiqi səs büküşləri və qırtlaq mədəcikləri398. Qırtlağın aşağı mərtəbəsinə nə aiddir?

A) Büküşaltı nahiyə

B) Qırtlaq qapağı, həqiqi səs büküşləri və qırtlaq mədəcikləri

C) Həqiqi səs büküşləri və səs yarığı

D) Həqiqi səs büküşləri, qırtlaq mədəcikləri

E) Qırtlaq qapağı, həqiqi səs büküşləri, səs yarığı və qırtlaq mədəcikləri399. Qırtlağın difteriyasında aparılan müalicəvi tədbirləri göstərin:

A) Difteriyaəleyhinə zərdabın vurulması, intubasiya, traxeotomiya

B) Larinqofissura

C) Konikotomiya

D) Larinqektomiya

E) Konxotomiya400. Qırtlaq papillomasının xarakter əlamətlərini göstərin:

A) Səsin pozulması, xırıltılı olması, tənəffüsün tədrici çətinləşməsi

B) Tənəffüsün pozulması, disfagiya

C) Öskürək, disfagiya

D) Afoniya, disfagiya

E) Döş arxasında ağrılar, məcburi vəziyyət401. Hansı sinirdən yuxarı və aşaği qırtlaq siniri şaxələri ayrılır.

A) N. Vagus

B) N. Glossopharyngeus

C) N. Hypoglossus

D) N. Accesorius

E) N. Vestibulocochlearis402. Səs əmələgətirmədə hansı əzələ əsas rol oynayır?

A) Daxili qalxan-çalovabənzər əzələ

B) Arxa üzük-çalovabənzər əzələ

C) Çəp çalovabənzər əzələ

D) Yan üzük-çalovabənzər əzələ

E) Köndələn çalovabənzər əzələ403. Qırtlağın difteriyası kəskin kataral laringitdən nə ilə fərqlənir?

A) Çirkli ağ-bozumtul ərpin olması ilə

B) Səs büküşlərinin ödemi və infiltrasiyası

C) Selikli qişanın hiperemiyası

D) Səs büküşlərində qansızmanın olması ilə

E) Səs büküşaltı boşluqda ödem, infiltrasiya, ağ ərpin olması ilə404. Qırtlaq vərəmi başlanğıcda kəskin kataral laringitdən nə ilə fərqlənir?

A) Səs büküşlərinin birində hipermiya və ödemin olması ilə

B) Səs büküşlərinin hər ikisində hipermiya və ödemin olası ilə

C) Selikli qişanın hiperemiyası

D) Ağ irinli ərpin olması ilə

E) Çirkli boz ərpin olması ilə405. Kompensasiya mərhələsində qırtlaq stenozunun xarakter əlamətlər hansılardır?

A) Tənəffüsü ekuskursiyalarının dərinləşməsi, bradiapnoe, fiziki gərginlikdə təngənəfəslik

B) İnspirator təngnəfəslik, taxipnoe ilə səthi tənəffüs, akrosianoz, psixomotor oyanıqlıq, ölüm qorxusu

C) Çeyn-Stoks tipli tənəffüs, akrosianoz, huşun itməsi

D) Stridor, akrosianoz, psixomotor oyanıqlıq, ölüm qorxusu

E) İnspirator təngnəfəslik, akrosianiz, ölüm qorxusu406. Büküşaltı laringitə xas olan dəyışikliklər hansılardır?

A) Büküşaltı nahiyyənin selikli qişasında yastıqcıqlar şəklində, ödem, hiperemiya, mənfəzin daralması

B) Qırtlağın selikli qişasında irinli ərpin olması

C) Qırtlağın selikli qişasında çirkli boz ərpin olması

D) Qırtlaq qapağı nahiyəsində iltihabi infiltratın olması

E) Həqiqi səs büküşləri arasında quru qabıqların olması407. Qırtlağın yuxarı mərtəbəsinin xərçəngində aparıcı simptom hansıdır?

A) Disfagiya

B) Səsin xırıltılı olması

C) Tutmaçəkilli öskürək

D) Tənəffüsün çətinləşməsi

E) Dizartriya408. Xronik atrofik laringitin larinqoskopik əlamətlərini göstərin:

A) Qırtlağın selikli qışasının nazikləşməsi və quruluğu, qabıqların olması

B) Qırtlada paxidermiyanın olması

C) Səs büküşlərində kontakt xoraların olması

D) Səs büküşlərinin hipertrofiyası

E) Səs büküşlərinin polipəbənzər hiperplaziyası409. Uşaqlarda qırtlağın büküşaltı nahiyəsində hansı toxuma üstünlük təşkil edir?

A) boş birləşdirici toxuma

B) Buynuzlaşan epiteli

C) Səyrici epiteli

D) Yastı epiteli

E) Əzələ toxuması410. Qırtlağın hansı hissəsində limfatik şəbəkə daha sıxdır?

A) Vestibulyar hissədə

B) Səs büküşləri nahiyəsində

C) Büküşaltı boşluqda

D) Qırtlaq mədəciklərində

E) Səs büküşləri və büküşaltı boşluqda411. Səs büküşləri hansı epiteli ilə örtülüb?

A) Çoxqatlı epiteli ilə

B) Səyrici epiteli ilə

C) Neyroepiteli ilə

D) Kubik epiteli ilə

E) Silindirik epiteli ilə412. Yetkin insanda qırtlağın yuxarı və aşağı sərhədləri hansi səviyyədə yerləşir?

A) IV-VI boyun fəqərəsi

B) III-V boyun fəqərəsi

C) III-VII boyun fəqərəsi

D) III-V boyun fəqərəsi

E) II-VII boyun fəqərəsi413. Qırtlağın hansı müayinə üsulları var?

A) Vasitəli (düzünə) və vasitəsiz (tərsinə) larinqoskopiya

B) Rentgenoqrafiya, KT, farinqoskopiya

C) Stroboskopiya, farinqoskopiya

D) Vasitəsiz larinqoskopiya, epifarinqoskopiya

E) Vasitəsiz larinqoskopiya, mezofarinqoskopiya414. Qırtlağın orta mərtəbəsinin xərçəngində ilk əvvəl hansı simptom müşahidə olunur?

A) Səsin xırıltılı olması

B) Dizartriya

C) Disfagiya

D) Qida qəbulunun çətinləşməsi

E) Tutmaşəkilli öskürək415. Qırtlağın aşağı mərtəbəsinin xərçənginin erkən simptomu hansıdır?

A) Simptomlar zəifdir, tutmaşəkilli öskürək, tənəffüsün zəif çətinləşməsi ola bilər

B) Tənəffüs pozulması kəskin ifadə olunur

C) Səsin pozulması, xırıltılı olması

D) Disfagiya

E) Afoniiya416. Qırtlaq xərçəngi əsasən kimlərdə müşahidə olunur?

A) Kişilərdə, 60-70 yaşlar arasında

B) Qadınlarda, 50-60 yaşlar arasında

C) Uşaqlarda

D) Kişilərdə, 40-50 yaşlar arasında

E) Ahıl yaşlarda417. Bunlardan hansı qırtlağın xərçəngönü xəstəlikləri və ya faktorlarına aid deyil.

A) Qırtlağın xroniki iflici

B) Qırtlaq paxidermiyası

C) Xroniki laringit

D) Siqaretçəkmə

E) İstehsalatın zərərli faktorları (zərərli qazlar, zərərli tozlar)418. Qırtlaq xərçənginə əsasən nəyə görə diaqnoz qoyulur?

A) Qırtlaqdan götürülən biopsiyaya

B) Xəstənin şikayətlərinə

C) Larinqoskopiya məlumatlarına

D) Qırtıağın rentgenoqrafiyasına

E) Stroboskopiya419. Qırtlaqda neçə mərtəbə ayırd olunur?

A) 3


B) 1

C) 2


D) 4

E) 5


420. Hansı anatomik quruluş qırtlağın orta mərtəbəsinə daxildir?

A) Səs büküşləri

B) Səs büküşaltı boşluq

C) Dəhliz büküşü

D) Qırtlaq mədəciyi

E) Qırtlaq qapağı421. Qırtlağın hansı mərtəbəsinin xəstəlikləri zamanı disfagiya müşahidə olunur?

A) Yuxarı mərtəbə

B) Orta mərtəbə

C) Aşağı mərtəbə

D) Orta aşağı

E) Ön komissuraya yaxın422. Qırtlaq xərçəngi zamanı qırtlaqda aparılan operasiya necə adlanır?

A) Larinqektomiya

B) Şis toxumasından biopsiya

C) Səs yarığının genişləndirilməsi

D) Larinqofistula

E) Farinqotomiya423. Qırtalq xərçənginin müalicəsi əsasən nədən ibarətdir?

A) Qırtlaqda cərrahi müdaxilə, şüa terapiyası, kimyəvi terapiya

B) Ancaq şüa terapiyası

C) Ancaq kimyəvi terapiya

D) Ancaq cərrahi əməliyyat

E) Şüa və kimyəvi terapiya424. Qırtlaq xərçənginin cərrahi müalicəsində hansı növ operasiya formaları tətbiq olunur?

A) Qırtlağın tam çıxarılması, qırtlağın hissəvi rezeksiyası, rekonstruktiv əməliyyat

B) Ancaq qırtlağın tam çıxarılması

C) Ancaq qırtlağın hissəvi rezeksiyası

D) Ancaq rekonstruktiv əməliyyatlar

E) Qırtlağın hissəvi rezeksiyası və rekonstruktiv əməliyatlar425. Larinqofistula nədir?

A) Qırtlağın yarılması

B) Qırtlağın tam çıxarılması

C) Qırtlağın hissəvi rezeksiyası

D) Qırtlaqda rekonstruktiv əməliyyat

E) Səs büküşünün çıxarılması426. Qırtlaq xərçənginin TNM təsnifatında bunlardan hansı T2N1M0 uyğun gəlir?

A) Şiş qırtlağın bir anatomik törəməsində yerləşir, bir tərəfli hərəki, limfa düyünü böyüyüb, uzaq

metostazlar yoxdur

B) Şiş qırtlağın bir anatomik törəməsinin hüdudlarında yerləşib, bir tərəfli hərəki, limfa düyünü böyüyüb,

uzaq orqanlarda metostaz yoxdur

C) Şiş qırtlağın bir anatomik törəməsindən kənara çıxır, bir tərəfli limfa düyünləri böyüyüb, hərəkətsizdir,

uzaq orqanlarada metostaz yoxdur

D) Şiş qırtlağın bir anatomik törəməsində yerləşir və kənara çıxmır, limfa düyünü böyüməyib, metostaz

yoxdur

E) Şiş böyüyüb qırtlaqdan kənara çıxır, boyun limfa düyünləri böyümüş, hərəkətsizdir, uzaq metostazlarqeyd olunur

427. Qırtlaq xərçəngində TNM təsnifatında T4 nəyi göstərir?

A) Şiş qırtlaqdan kənara yayılıb, ya uzaq metostazlar var

B) Şiş qırtlağın bir anatomik törəməsində məhdud yerləşir

C) Şiş bir anatomik törəmənin sərhədinə yayılır

D) Şiş qırtlağın bir törəməsindən digərinə yayılır

E) Böyümüş bir tərəfli fiksə olunmuş, ətraf toxumalara birləşmiş limfa düyünləri əllənir428. Təbil pərdəsinin əsas funksiyası nədir?

A) eşitmədə səsin ötürülməsi

B) səslərin qəbulu

C) taktil

D) müvazinətin saxlanılması

E) barofunksiya429. Parasentez təbil pərdəsinin hansı kvadrantında aparılmalıdır?

A) arxa aşağı

B) arxa yuxarı

C) ön aşağı

D) ön yuxarı

E) mərkəzində430. Təbil boşluğunun neçə divarı var?

A) 6


B) 5

C) 4


D) 3

E) 2


431. Aditus ad antrum təbil boşluğunun hansı divarında yerləşir?

A) Arxa divarında

B) Daxili divarında

C) Yuxarı divarında

D) Aşağı divarında

E) Ön divarında432. Təbil boşluğu və ətraf mühit arasında olan təzyiqlər fərqi eşitmə borusunun hansı funksiyası

vasitəsilə bərpa olunur?

A) Ventlyasiya

B) Drenaj

C) Müdafiə

D) Ötürücü

E) Ototopika433. Xarici qulaq keçəcəyindən yad cisimləri hansı üsulla xaric etmək lazımdır?

A) qulaq keçəcəyinin yuyulması

B) pinsetlə

C) parasentezlə

D) eşitmə borusunun üfürülməsi ilə

E) radikal operasiya ilə434. Adları çəkilən əlamətlərdən hansı xarici qulaq keçəcəyinin furunkulunda təsadüf edir?

A) çeynəmə zamanı qulaq ağrısının artması

B) qulaq keçəcəyinin sümük hissəsinin daralması

C) müvazinətin pozulması

D) mastoidit simptomları

E) spontan nistaqm435. Orta qulağın qeyri-irinli iltihabi xəstəlikləri zamanı hansı əlamətlər olmur?

A) vestibulyar pozulma

B) qulağın tutulması və batması

C) təbil pərdəsinin içəri dartılması

D) eşitmənin səsi nəqledən aparatın patologiyası tipli aşağı düşməsi

E) autofoniya436. Qulaq kiri tıxaçının əsas simptomları hansılardır?

A) qulağa su düşdükdə eşitmənin kəskin zəifləməsi

B) qulaqdan irinli ifrazatın axması

C) qulaq ağrısı

D) müvazinətin pozulması

E) hərarətin yüksəlməsi437. Xroniki mezotimpanitin diaqnostikası nəyə əsaslanır?

A) təbil pərdəsinin gərginləşmiş hissəsində perforasiya var və periodik olaraq qulaqdan irinaxma müşahidə

olunur.

B) təbil pərdəsinin sallanmış hissəsində perforasiya varC) təbil pərdəsi tutqundur və içəri dartılıb

D) təbil pərdəsi çapıqlı dəyişib

E) ostoskopiyada təbil pərdəsi hiperemiyalıdır

438. Bu simptomlardan hansı diffuz xarici otiti xarakterizə edir?

A) xarici qulaq keçəcəyinin daralması, dərisinin hiperemiyası, şişkinliyi və traqusa təzyiq edərkən ağrı

B) təbil pərdəsində perforasiya, qulaqdan irinli ifrazatın gəlməsi

C) neyro-sensor ağıreşitmə

D) başgicəllənmə və müvazinətin pozulması

E) qulağın batması, təbil pərdəsinin tutqunluğu və içəri dartılması439. Kəskin irinli orta otitin klinik gedişində neçə dövr ayırd olunur?

A) 3


B) 1

C) 2


D) 4

E) 5


440. Bunlardan hansı otosklerozun əsas simptomlarındandır?

A) eşitmənin hər iki qulaqda zəifləməsi və qulaqda küy

B) eşitmənin səsi qəbuledici aparatın patologiyası tipli aşağı düşməsi, Jelle sınağı (+)

C) qulaqdan irinli ifrazatın axması

D) təbil pərdəsinin perforasiyası

E) qulaq ağrısı441. Otosklerozun cərrahi müalicəsi hansıdır?

A) stapedoplastika

B) qulaqda radikal operasiya

C) timpanoplastika

D) antromastoidotomiya

E) labirintotomiya442. Menyer xəstəliyinin patogenezi nədir?

A) labirintin hidropsu

B) labirintin irinli iltihabı

C) labirint yarımdairəvi kanalında fistulanın əmələ gəlməsi

D) təbil boşluğunun irinli iltihabı

E) təbil boşluğunda transudatın toplanması443. Menyer xəstəliyinin tutmaları zamanı hansı simptom olmur?

A) qulaqdan irin axma

B) qulaqda küy

C) sistem xarakterli baş gicəllənmə

D) eşitmənin zəifləməsi

E) müvazinət pozulması və vegetativ reaksiyalar444. Menyer xəstəliyinin tutmaları zamanı hansı simptom olmur?

A) Otalgiya

B) Qulaqda səs

C) Müvazinət pozulması

D) Başgicəllənmə

E) Eşitmənin proqressivləşən zəifləməsi445. Sistemşəkilli başgicəllənmə, qulaqda kuy və neyrosensor tipli eşitmə zəifliyi ilə xarakterizə olunan

xəstəlik hansıdır?

A) Menyer xəstəliyi

B) Otoskleroz

C) Xroniki irinli orta otitn

D) Kəskin tubootit

E) Adgeziv orta otit446. Orta qulağın kəskin katarının səbəbləri nədir?

A) eşitmə borusunun keçiriciliyinin pozulması

B) eşitmə sümükcüklərinin ankilozu

C) infeksiya

D) küy, vibrasiya

E) qulağın travması447. Aşağıdakı nəticələrdən hansı orta qulağın kəskin iltihabı üçün xarakterikdir?

A) Rinne mənfidir (-)

B) Rinne müsbətdir (+)

C) Veber sağlam qulağa lateralizasiya edir

D) Veber ortadadır

E) Şvabax- xəstə tərəfdə qısalıb448. Səsi nəqledən aparatın patalogiyası zamanı Rinne sınağı necə qiymətləndirilir?

A) Rinne (-) mənfi

B) Rinne (+) müsbət

C) Rinne kiçik (+) müsbət

D) Rinne qısalmışdır

E) Rinne dəyişmir449. Normada insanlar pıçıltı ilə alçaq səsləri neçə metr məsafədən eşitməlidir?

A) 6 metr

B) 2 metr

C) 4 metr

D) 8 metr

E) 10 metr450. Jelle sınağı nə üçün tətbiq olunur?

A) üzənginin dəhliz pəncərəsi üzərində hərəkiliyini yoxlamaq üçün

B) sümük və hava keçirciklərinin müddətini müqayisəli qiymətləndirmək üçün

C) eşitmənin lateralizasiyasını təyin etmək üçün

D) çəkicin təbil pərdəsində hərəkiliyini yoxlamaq üçün

E) sümük keçiriciklərinin müddətini hər iki qulaqda müqayisəvi qiymətləndirmək üçün451. Otoskleroz zamanı patoloji proses qulağın hansı hissəsində gedir?

A) labirintin sümük divarında

B) təbil boşluğunda

C) məməyəbənzər çıxıntıda

D) təbil pərdəsində

E) eşitmə borusunda452. Xroniki irinli otit nəyə deyilir?

A) qulaqdan 3 aydan artıq müddətdə daimi və ya periodik irin gəlməsi, təbil pərdəsində davamlı

perforasiyanın olması və ağıreşitmə ilə müşayət olunan orta qulağın iltihabı

B) qulaqdan 4 ay müddətində irinli ifrazatın gəlməsi və təbil pərdəsində perforasiyanın olmaması

C) qulaqdan 1 ay müddətində irin gəlməsi

D) təbil pərdəsində çapıqlı prosesin olması

E) təbil pərdəsinin içəri dartılması və eşitmənin zəifləməsi

453. Bu simptomlardan hansı xroniki epitimpaniti xarakterizə etmir?

A) perforasiya təbil pərdəsinin gərginləşmiş hissəsindədir

B) irin iylidir

C) irin xolestatoma ilə qarışıqdır

D) məməvari çıxıntıda karioz boşluq var

E) eşitmə səsi nəqledici aparatın patologiyası tipli aşağı düşüb454. Bu simptomlardan hansı xroniki mezotimpaniti xarakterizə edir?

A) perforasiya təbil pərdəsinin gərginləşmiş hissəsindədir

B) təbil pərdəsi tutqun, içəri dartılmış və nazikləşmişdir

C) təbil boşluğunda transudat var və təbil pərdəsi tamdır

D) perforasiya təbil pərdəsinin sallanmış hissəsindədir

E) məməvari çıxıntıda karioz boşluq var455. Bu xəstəliklərdən hansı qulaqda radikal operasiyaya göstəriş hesab olunmur?

A) xroniki ekssudativ otit və eşitmənin zəiflməsi

B) xroniki irinli orta otit və meninqit

C) xroniki irinli orta otit və məhdud labirintit

D) xroniki irinli orta otit və üz sinirinin iflici

E) xroniki orta otit və sepsis456. Eşitmə analizatorunun periferik reseptoru olan Korti üzvü hansı zarın üzərində yerləşir?

A) Əsas zar

B) Reysner zarı

C) Örtük zarı

D) Həm Reysner, həm də örtük zarında

E) İlbiz axacağının lateral divarında457. Daxili qulaq mayelərinin hansının subaraxnoidal boşluqla əlaqəsi var?

A) Perilimfa

B) Endolimfa

C) Kortilimfa

D) Qulaq limfası

E) Həm endolimfa, həm də kortilimfa458. Koxlear nevritin diaqnostikası nəyə əsaslanmalıdır?

A) audiometriya məlumatlarına

B) otoskopiyaya

C) rentgenoqrafiyaya

D) kompüter-tomoqrafiyaya (KT)

E) timpanometriyaya459. Ototoksik antibiotiklər hansı sinirə toksik təsir göstərir?

A) eşitmə sinirinə

B) üz sinirinə

C) üçlü sinirinə

D) dul-udlaq sinirnə

E) azan sinirinə460. Bu antibiotiklərdən hansı ototoksik təsir edir?

A) aminoqlikozid qrupu (streptomisin, kanamisin, qenatimisin və s.)

B) penicillin qrupu (benzil penicillin, bicillin, ampicillin və s.)

C) sefalosporin qrupu(kefzol, sefamezin, seftriaksion və s.)

D) tetrasikilin qrupu (tetrasikilin, və s.)

E) antibiotik makrolidlər (eritromisin, oletetrin və s.)461. Neyrosensor ağıreşitmə zamanı patoloji proses harada gedir?

A) koxlear reseptorlardan başlayaraq beyinin eşitmə mərkəzinə qədər olan eşitmə analizatorunun mərkəzi

hissəsinə qədər

B) təbil boşluğunda ,oval pəncərə, perilimfa, endolimfa

C) labirintin oval pəncərəsi və üzəngidə

D) xarici qulaq keçəcəyində və təbil pərdəsində

E) üz sinirinin təbil boşluğundan keçən hissəsində

462. Toksik mənşəli kəskin neyrosensor ağıreşitmə zamanı müalicə taktikasını seçin.

A) infuzion müalicə, prednizalon, kapilyar qan dövranını yaxşılaşdıran dərmanlar

B) təcili qulaqda radikal operasiya tətbiq etmək

C) müalicəni 10-30 gün təxirə salmaq

D) ototoksiki antibiotiklərin yeridilməsi

E) laziks, uregit, salisil turşusu preparatları, furosemidKataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 84,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə