Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir


Aşağıdakılardan hansı uşaqlarda eşitmə patologiyasının risk faktoru deyil?Yüklə 84,52 Kb.
səhifə6/7
tarix10.12.2016
ölçüsü84,52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

463. Aşağıdakılardan hansı uşaqlarda eşitmə patologiyasının risk faktoru deyil?

A) Sefalosporinlərin tətbiqi

B) Aminoqlikozidlərin tətbiqi

C) Qohum nigahlar

D) Doğuş travması

E) Doğularkən asfiksiya464. Eşitmənin ali mərkəzi harada yerləşir?

A) Gicgah payında

B) Dört təpəli cisimdə

C) Körpu – beyincik üçbucağında

D) 4-cü mədəciyin dibində

E) Zeytunlarda465. Səsi qəbul edən aparatın bir tərəfli patalogiyasında Veber sınağı zamanı səs hara lateralizasiya

olunur?

A) sağlam qulağa

B) xəstə qulağa

C) hər iki qulağa

D) təpə nahiyəsinə

E) ənsə nahiyəsinə466. Eşitmənin protezləşdirilməsi nə deməkdir?

A) eşitmə aparatından istifadə etməklə eşitmənin , səslərin qəbulunun yaxşılaşdırılması

B) timpanoplastika etməklə eşitmənin yaxşılaşdırılması

C) üzənginin hərəkətini bərpa etməklə eşitmənin yaxşılaşdırılması

D) konservativ müalicə ilə eşitmənin bərpası

E) təbil boşluğunun şuntlanması467. Vestibulyar analizatorun periferik reseptorları harada yerləşir?

A) yarım dairəvi kanallarda və dəhlizdə

B) yalnız dəhlizdə

C) ilbizdə

D) yalnız yarım dairəvi kanallarda

E) antrumda468. Vestibulyar analizatorun adekvat qıcıqlandırıcısı nədir?

A) təcil


B) səs dalğaları

C) iyli maddələr

D) işıq

E) elektro-maqnit dalğaları469. Bu müayinə metodlarından hansı vestibulyar pasporta daxil deyil?

A) Rinne sınağı

B) Romberq vəziyyəti

C) düz və yana yeriş

D) barmaq-burun sınağı

E) spontan nistaqm470. Pressor nistqam hansı hallarda müşahidə olunur?

A) məhdud labirintit zamanı

B) kəskin orta otit zamanı

C) diffuz labirinitit zamanı

D) tubotimpanit zamanı

E) koxlear nevritdə471. Aşağıdakılardan hansı vestibulyar analizatorun patalogiyasında qeyd olunan veqetativ

reaksiyalara aid deyil?

A) hiposmiya

B) ürək bulanma

C) qusma


D) arterial təzyiqin yüksəlməsi

E) təngənəfəslik472. Vestibulyar analizatorun müayinəsində nə tətbiq edilir?

A) kalorik sınaq

B) audiometriya

C) timpanometriya

D) olfaktometriya

E) stroboskopiya473. Vestibulyar aparatın orqanizmdə əsas rolu nədən ibarətdir?

A) müvazinətin saxlanması

B) qoxu funksiyası

C) eşitmə funksiyası

D) dad funksiyası

E) görmə funksiyası474. Aşağıdakılardan hansı spontan nistaqmın xarakteristikasına aid deyil?

A) registri

B) istiqaməti

C) müstəvisi

D) amplitudu

E) gücü


475. Bunlardan hansı otogen kəllədaxli ağırlaşma deyil?

A) labirintit

B) sinustromboz

C) beyin absesi

D) otogen sepsis

E) meningit476. Otogen leptomeningit zamanı iltihabi proses harada gedir?

A) yumşaq beyin qişasında

B) sərt beyin qişasında

C) epidural sahədə

D) beyin toxumasında

E) subdural sahədə477. Bu simptomlardan hansı otogen leptomeningit üçün patoqnomonikdir?

A) beyin-onurğabeyin mayesində yüksək sitoz

B) qulaqdan iringəlmə

C) baş ağrıları və subfebril hərarət

D) ocaqlı beyin simptomları

E) kəllədaxili təzyiqin yüksək olmaması478. Xarici qulaq hansı anatomik törəmələrdən təşkil olunmuşdur?

A) qulaq seyvanı və xarici gulaq keçəcəyi

B) daxili qulaq keçəcəyi və təbil boşluğu

C) təbil boşluğu

D) məməvari çıxıntı

E) eşitmə sümükçükləri479. Qulaq seyvanının hansı anatomik hissəsində qığırdaq yoxdur?

A) sırğalıq

B) qıvrım

C) qarşı qıvrım

D) traqus

E) qulaq seyvanı ləyəni480. Xarici qulaq keçəcəyinin yuxarı divarı nə ilə həmsərhəddir?

A) orta kəllə çuxuru ilə

B) ön kəllə çuxuru ilə

C) təbil boşluğu ilə

D) gicgah-çənə oynağı ilə

E) arxa kəllə çuxuru ilə481. Xarici qulaq keçəcəyinin arxa divarı nə ilə həmsərhəddir?

A) məməvari çıxıntı hücrələri ilə

B) orta kəllə çuxuru ilə

C) glandula parotislə

D) gicgah-çənə oynağı ilə

E) arxa kəllə çuxuru ilə482. Xarici qulaq keçəcəyinin hansı hissəsində furunkul əmələ gəlir?

A) qığırdaq hissəsində

B) sümük hissəsində

C) həm qığırdaq, həm sümük hissədə

D) xarici qulaq keçəcəyində furunkul əmələ gəlmir

E) istmus hissəsədə483. Nə üçün qulaq qıfını xarici qulaq keçəcəyinə salanda öskürək əmələ

gəlir?

A) azan sinirin qıcıqlanması nəticəsində

B) üçlü sinirin qıcıqlanması nəticəsində

C) simpatik sinirin refleksi nəticəsində

D) dil-udlaq sinirin refleksi sayəsində

E) təbil telinin qıcıqlanması sayəsində484. Bunlardan hansı orta qulaq törəmələrinə daxil deyil?

A) xarici qulaq keçəcəyi

B) eşitmə borusu

C) təbil boşluğu

D) mağara

E) məməvari çıxıntı485. Otoskopiya zamanı təbil pərdəsinin tanınma nöqtələrinə hansı aid

deyil?

A) qıvrım

B) işıq konusu

C) çəkicin dəstəyi

D) çəkicin kiçik çıxıntısı

E) ön və arxa büküşlər486. Təbil pərdəsinin gərginləşmiş hissəsi sallanmış hissədən nə ilə

fərqlənir?

A) fibroz qatın olması ilə

B) selikli qatının olmaması ilə

C) epidermis qatının olması ilə

D) selikli qişa qatının olması ilə

E) ancaq fibroz qatdan təşkil olunması ilə487. Təbil boşluğunda bunlardan hansı yoxdur?

A) pretimpanum

B) epitimpanum

C) mezotimpanum

D) hipotimpanum

E) epi və mezotimpanum488. Eşitmə sümükçüklərini təbil pərdəsindən başlayaraq ardıcıl göstərin

A) çəkic, zindan, üzəngi

B) zindan, çəkic, üzəngi

C) üzəngi, zindan, çəkic

D) çəkic, üzəngi, zindan

E) üzəngi, çəkic, zindan489. Uşaqlarda eşitmə borusunun quruluş xüsusiyyətləri hansılardır?

A) qısa və enlidir, üfüqü vəziyyətdə yerləşmişdir

B) uzun və dardır

C) uzun və enlidir

D) sagital vəziyyətdə yerləşmişdir

E) şaquli vəziyyətdə yeləşmişdir490. Mastoidit zamanı xarici qulaq keçəcəyinin hansı divarında gedən

dəyişiklik diaqnostik əhəmiyyətə malikdir?

A) arxa-yuxarı

B) ön-aşağı

C) yuxarı

D) aşağı

E) ön-yuxarı491. Uşaqlarda otoskopiya zamanı qulaq seyvanı hansı istiqamətdə

çəkilməlidir?

A) aşağı və arxaya

B) yuxarı və arxaya

C) aşağı və önə

D) yuxarı və önə

E) düz istiqamətdə492. Hansı anatomik törəmə təbil boşluğu ilə burunudlağı birləşdirir?

A) eşitmə borusu

B) oval pəncərə

C) girdə pəncərə

D) daxili qulaq keçəcəyi

E) xarici qulaq keçəcəyi493. Eşitmə borusunun müayinə metodlarına nə

aiddir?

A) kateterizasiya

B) otoskopiya

C) palpasiya

D) rentgenoskopiya

E) rinoskopiya494. Təbil pərdəsinin hərəkiliyini nə ilə müəyyən etmək olar?

A) pnevmatik qıfla

B) politser balonu ilə

C) otoskopiya ilə

D) qulaq kateteri ilə

E) rentgenografiya ilə495. Uşaqlarda hansı xəstəliklər zamanı traqusa təzyiq etdikdə ağrı qeyd

olunur?

A) Kəskin xarici və orta otitlər zamanı

B) Labirintit zamanı

C) Xroniki irinli orta otit zamanı

D) Yevstaxiit zamanı

E) Antrit zamanı496. Təbil boşluğunun içəri divarında hansı klinik əhəmiyyətli törəmələr

yerləşmir?

A) mağaraya giriş

B) oval pəncərə

C) girdə pəncərə

D) promontorium

E) üz siniri497. Gicgah sümüyünün rentgenoloji müayinəsində hansı proyeksiyalardan istifadə olunur?

A) Şüller üsulu

B) kəllənin yan proyeksiyası

C) alın-burun proyeksiyası

D) yalnız aksial proyeksiya

E) burun-çənə proyeksiyası498. Təbil boşluğunun yuxarı divarının dağılması zamanı orta qulağın iltihabı hara yayıla bilər?

A) orta kəllə çuxuruna

B) məməvari çıxıntıya

C) S-əbənzər sinusa

D) vidaci vena soğanağına

E) parotis vəziyə499. Qulağın müayinə metodunu göstərin.

A) otoskopiya

B) rinoskopiya

C) larinqoskopiya

D) farinqoskopiya

E) stroboskopiya500. Otoakustik emissiya metodu ilə müayinə qulağın hansı hissəsinin fəaliyyəti haqda məlumat

verir?

A) xarici tükcüklü hüceyrələrin fəaliyyəti haqda

B) xarici qulaq keçəcəyinin vəziyyəti haqda

C) orta qulaq, qulaq sümükcüklərinin vəziyyəti haqda

D) daxili tükcüklü hüceyrələrin vəziyyəti haqda

E) beyində eşitmənin aparıcı yolları haqda501. Yaradılmış eşitmə potensiallarının qeydi metodu eşitmə analizatorunun hansı hissəsinin fəaliyyəti

haqda məlumat verir?

A) eşitmə siniri, aparıcı yollar, beyin kötüyündəki eşitmə mərkəzlərinin fəaliyyəti haqda

B) eşitmə analizatorunun reseptor hissəsinin fəaliyyəti, perilimfa və endolimfa haqda

C) səskeçirən aparatın və labirintin fəaliyyəti haqda

D) orta qulağın fəaliyyəti haqda

E) xarici qulağın fəaliyyəti haqda502. Aşağıdakı anatomik törəmələrdən hansı ilbiz axacağının divarlarını təşkil edir?

A) əsas zar

B) torbacıq

C) təbil pərdəsi

D) kisəcik

E) otolit membranı503. Təbil pilləkənində hansı maye var?

A) perilimfa

B) endolimfa

C) transudat

D) plazma

E) kortilimfa504. Korti orqanı hansı hüceyrələrdən təşkil olunub?

A) tükcüklü hüceyrələrdən

B) qədəhəbənzər hüceyrələrdən

C) səyrici epiteli

D) yasti epitelidən

E) kubik epitelidən505. Korti orqanı hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) səsi qəbuletmə

B) səsikeçirmə

C) eşitmə və müvazinət

D) səsikeçirmə və qəbul etmə

E) müvazinət506. Səsi qəbuledici aparatın xəstəliyi zamanı hansı keçiricilik pozulur?

A) həm sümük, həm də hava keçiriciliyi

B) yalnız sümük keçiriciliyi

C) yalnız hava keçiriciliyi

D) heç biri pozulmur

E) sümük keçiricilik normal qalır, yalnız hava keçiriciliyi pozulur507. Aşağıda göstərilən anatomik törəmələrdən hansı səsikeçirən aparata

aiddir?

A) xarici qulaq keçəcəyi, təbil pərdəsi

B) eşitmə siniri

C) korti orqanı

D) spiral bağ

E) eşitmənin beyin aparıcı yolları508. Aşağıda göstərilən anatomik törəmələrdən hansı səsi qəbuledən aparata aiddir?

A) korti orqanı

B) qulaq seyvanı

C) xarici qulaq keçəcəyi, təbil pərdəsi

D) eşitmə sümükcükləri

E) məməvari çıxıntı509. Normada insan bas pıçıltı səslərini hansı məsafədən eşidir?

A) 6 m


B) 20 m

C) 12 m


D) 30 m

E) 15 m


510. Səsi qəbuledən aparatın patologiyası zamanı kamertonal müayinələrdə hansı əlamətlər olacaq?

A) C128-lə müayinədə həm hava, həm də sümük keçiriciliyi qısalır

B) C128-lə müayinədə sümük keçiriciliyi qısalır

C) C128-lə müayinədə sümük keçiriciliyi uzanır

D) C128-lə müayinədə Rinne mənfi olur yalnız hava keçiriciliyi qısalır

E) C2048-lə müayinədə eşitmə uzanır511. Jelle sınağı hansı məqsədlə həyata keçirilir?

A) üzənginin oval pəncərədə hərəkətli olmasını təyin etmək üçün

B) təbil pərdəsinin hərəkətli olmasını təyin etmək üçün

C) səsi qəbuledən aparatının patologiyalarının diaqnostikası üçün

D) koxlear aparatın patologiyalarının diaqnostikası üçün

E) eşitmə borusunun keçiriciliyini təyin etmək üçün512. Səsikeçirən aparatın patologiyası zamanı Veber sınağında səs hansı gulağa lateralizasiya edir?

A) xəstə qulaq tərəfə

B) sağlam qulaq tərəfə

C) səs ortada olur

D) eşitmə olmur

E) səs hər 2 qulaqda eşidilir513. Rinne sınağında hansı göstəricilər müqayisə olunur?

A) hava və sümük keçiriciliyinin müddəti

B) iki qulağın hava keçiriciliyinin müddəti

C) iki qulağın sümük keçiriciliyinin müddəti

D) heç bir göstərici müqayisə olunmur

E) pıçıltı nitqinin qəbuletmə məsafəsi514. Audioqramda sümük keçiriciliyi əsasən yüksək tezliklərdə aşağı düşərsə hansı aparatın xəstəliyi

haqqında düşünmək olar?

A) səsi qəbuledən aparatın

B) səsikeçirən aparatın

C) səsikeçirən və səsi qəbuledən aparatların

D) heç birinin

E) vestibulyar aparatın515. İrinli orta otit zamanı eşitmə analizatorunun nəqledici sisteminin hansı elementi zədələnir?

A) təbil pərdəsi

B) xarici qulaq keçəcəyi

C) oval pəncərə

D) girdə pəncərə

E) oval və girdə pəncərə516. Müayinə zamanı aşağıdakı şikayətlər və obyektiv əlamətlər olarsa eşitmə analizatorunun

vəziyyətini xarakterizə edin: eşitmə sağ qulaqda zəifləyib, təbil pərdəsində çapıqlı dəyişiklik var,

kamertonal müayinə zamanı hava keçiriciliyi aşağı düşüb, Rinne sınağı mənfidir, Veber sınağı zamanı

səs sağ qulağa lateralizasiya edir.

A) eşitmə səsikeçirən aparatın patologiyası tipdə zəifləyib

B) eşitmə səsiqəbul edən aparatın patologiyası tipdə zəifləyib

C) eşitmə hər iki aparatın patologiyası (qarışıq) tipdə zəifləyib

D) əsasən səsi qəbuledən aparatın zədələnməsi qeyd olunur

E) keçirici sistemdə dəyişiklik yoxdur517. Daxili qulağın vestibulyar hissəsini hansı anatomik elementlər təşkil

edir?

A) dəhliz, yarımdairəvi kanallar

B) dəhliz, ilbiz

C) ilbiz, yarımdairəvi kanallar

D) korti cismi, dəhliz

E) korti cismi, yarımdairəvi kanallar518. Vestibulyar aparatın funksiyasını göstərin?

A) müvazinət

B) eşitmə

C) eşitmə və müvazinət

D) taktil

E) rezonans519. Hansı reseptor aparat yarımdairəvi kanallarda

yerləşir?

A) cupula terminalis (qotaz)

B) membrana statokoniy

C) spiral korti orqanı

D) makulalar

E) qoxu reseptorları520. Endolimfatik axacaq haradan başlayır?

A) ductus utriculosaccularis

B) torbacıq

C) kisəcik

D) ilbiz axacağı

E) horizantal yarımdairəvi kanal521. Labirint kəllə çuxuru ilə hansı anatomik yollarla əlaqələnir?

A) dəhliz və ilbiz su axarı kəməri, daxili qulaq keçəcəyi ilə

B) yalnız dəhliz suaxarı kəməri ilə

C) ilbiz suaxarı kəməri ilə

D) yalnız daxili qulaq keçəcəyi ilə

E) əlaqələnmir522. Kisəcik və torbacıqda olan reseptorlar necə adlanır?

A) otolit reseptorları

B) ampulyar aparat

C) korti orqanı

D) otolit və ampulyar aparatlar

E) olfaktor reseptorlar523. Aşağıda göstərilən aparıcı yollardan hansı vestibulyar nüvələri onurğa beyinlə əlaqələndirir?

A) vestibulo-spinal yol

B) vestibulo-kortikal yol

C) vestibulo-okulomotor yol

D) vestibulo-talamik yol

E) vestibulo-beyincik yolu524. Otolit aparat üçün adekvat qıcıqlandırıcı nədir?

A) yerin cazibə qüvvəsi və düzxətti təcil

B) geyri düzxətti təcil

C) bucaq təcili

D) işıq

E) səs


525. Vestibulyar aparatın ampulyar hissəsinin funksiyasını müayinə etmək üçün istifadə olunan

sınaqlar hansılardır?

A) fırlanma sınağı

B) V.İ.Voyaçekin 2-li fırlanma sınağı

C) pnevmatik sınaq

D) K.L.Xilov kürsüsündə sınaq

E) Jelle sınağı526. Vestibulyar aparatın zədələnməsi üçün hansı simptomlar əsas deyil?

A) eşitmənin azalması, baş ağrısı, gulağda küy

B) başgicəllənmə, ürəkbulanma, qusma, müvazinətin itirilməsi, spontan nistaqm

C) başgicəllənmə, ürəkbulanma, müvazinətin itirilməsi

D) başgicəllənmə, ürəkbulanma, qusma

E) spontan nistaqm, kordinasiyanın pozulması, sistem başgicəllənmə527. Ampulyar aparatın adekvat qıcıqlandırıcısı hansıdır?

A) bucaq təcili

B) səs

C) yerin cazibə qüvvəsiD) xətti təcil

E) güclü səslər528. Vestibulo-somatik reflekslərin pozulmasını xarakterizə edən simptomları göstərin.

A) müvazinətin pozulması, spontan nistaqm

B) başgicəllənmə, ürəkbulanma

C) vegetativ reaksiya, baş ağrıları

D) ürəkbulanma, qusma, bradikardiya şüurun pozulması

E) yana yerişin pozulması, adiadoxokinez529. Horizontal yarımdairəvi kanalı müayinə edərkən sağa doğru aparılan fırlanma sınağından

sonrakı nistqam hansı tərəfə yönəlir?

A) sola


B) sağa

C) ortada olur

D) olmur

E) ancaq sağa və ortaya530. Soyuq kalorik sınaq zamanı nistaqm hansı tərəfə yönəlir?

A) sınaq aparılan qulaqdan əks tərəfə

B) sınaq aparılan tərəfə

C) ortaya

D) hər iki tərəfə

E) yuxarı və aşağı531. İsti kalorik sınaq zamanı nistaqm hansı tərəfə yönəlir?

A) sınaq aparılan tərəfə

B) sınaq aparılan qulaqdan əks tərəfə

C) ortaya

D) hər iki tərəfə

E) yuxarı və aşağı532. Başın vəziyyətini dəyişdikdə xəstənin yıxılma istiqamətinin dəyişməsi nəyi göstərir?

A) Vestibulyar aparatın patologiyasıdır

B) beyincik patologiyasıdır

C) baş beynin patologiyasıdır

D) həm beyincik, həm də vestibulyar patologiyadır

E) gicgah ataksiyasıdır533. Aşağıda qeyd olunanları nəzərə alaraq sağ labirintin vəziyyətini xarakterizə edin: spontan

nistaqm sağadır, sağ tərəfdə aparılan soyuq kalorik sınaq zamanı 1 dəq.-dən artıq davam edən, sola

yönələn nistaqm, fırlanma sınağından sonra 2 dəq. davam edən, sağa yönələn nistaqm qeyd olunur.

A) qıcıqlanma vəziyyətindədir

B) məhv olub

C) normaldır

D) dəyişiklik yoxdur

E) hiporefleksiyadır534. Aşağıda qeyd olunanları nəzərə alaraq sol labirintin vəziyyətini xarakterizə edin: spontan

nistqam soladır, sol tərəfdə aparılan soyuq kalorik sınaq zamanı nistqam sağadır və 2 dəq.-dən artıq

davam edir, fırlanma sınağından sonra 60 san. davam edən, sola yönələn nistaqm qeyd olunur.

A) qıcıqlanma vəziyyətindədir

B) məhv olub

C) normaldır

D) dəyişiklik yoxdur

E) hiporefleksiyadır535. Aşağıda sadalananlardan hansı otogen kəllədaxili ağırlaşmalara aid

deyil?

A) subaraxnoidal qansızma

B) ekstradural abses

C) subdural abses

D) baş beyin absesi

E) meninqit536. Sərt beyin qişasının otogen mənşəli iltihabı necə adlanır?

A) paximeninqit

B) araxnoidit

C) meninqit

D) leptomeninqit

E) subdural abses537. Subdural abses zamanı irin harada toplanır?

A) sərt və hörümçəktorunabənzər qişaların arasına

B) kəllə sümükləri ilə sərt beyin qişasının arasına

C) yumşaq beyin qişasının altına

D) sərt beyin qişası qatları arasına

E) beyin toxumasına538. Otogen kəllədaxili ağırlaşmalar zamanı infeksiya kəllə boşluğuna bu yolların hansısı ilə yayılmır?

A) eşitmə borusu ilə

B) kontakt yol

C) perinevral yol

D) perivaskulyar yol

E) labirintogen yol539. Labirintit zamanı kəllədaxili ağırlaşma əsasən harada müşahidə

olunur?

A) arxa kəllə çuxurunda

B) orta kəllə çuxurunda

C) ön kəllə çuxurunda

D) ön və orta kəllə çuxurlarında

E) kəllə əsasında540. Orta otitin hansı formasında kəllədaxili ağırlaşmaların yaranma ehtimalı daha yüksəkdir?

A) xroniki irinli epitimpanit

B) xroniki irinli mezotimpanit

C) xroniki irinli hipotimpanit

D) eksudativ otit

E) seroz otit541. Kəskin irinli orta otitdən sonra inkişaf edən ekstradural abses əsasən harada yerləşir?

A) arxa kəllə çuxurunda

B) orta kəllə çuxurunda

C) ön kəllə çuxurunda

D) ön və orta kəllə çuxurlarında

E) kəllə əsasında542. Xroniki irinli orta otitdən sonra inkişaf edən ekstradural abses əsasən harada yerləşir?

A) orta kəllə çuxurunda

B) arxa kəllə çuxurunda

C) ön kəllə çuxurunda

D) ön və arxa kəllə çuxurlarında

E) kəllə əsasında543. Uşaqlarda infeksiya qulaqdan kəllə boşluğuna ən çox hansı yollarla

yayılır?

A) daşlıq-pul şırımı, məməvari-pul şırımı ilə

B) eşitmə borusundan

C) məməvari çıxıntının ön divarından

D) xarici qulaq keçəcəyindən

E) təbil boşluğunun aşağı divarından544. Ekstradural abses zamanı hansı beyin qişası prosesə cəlb olunur?

A) sərt beyin qişası

B) hörümçəktorunabənzər qişa

C) yumşaq beyin qişası

D) hörümçəktorunabənzər və yumşaq beyin qişası

E) bilavasitə beyin toxuması545. Arxa kəllə çuxurunun ekstradural absesi ilə ağırlaşmış kəskin irinli orta otit zamanı hansı

əməliyyat icra olunur?

A) arxa kəllə çuxurunun sərt beyin qişasının üzəri açılmaqla məməyəbənzər çıxıntının trepanasiyası

(genişləndirilmiş antromastoidotomiya)

B) məməyəbənzər çıxıntının sadə trepanasiyası (antromastoidotomiya)

C) orta kəllə çuxurunun sərt beyin qişasının üzərini açılmaqla məməyəbənzər çıxıntının trepanasiyası

(genişləndirilmiş antromastoidotomiya)

D) gicgah sümüyündə radikal əməliyyat

E) labirintektomiya546. Orta kəllə çuxurunun ekstradural absesi ilə ağırlaşmış xroniki irinli orta otit zamanı hansı

əməliyyat icra olunur?

A) orta kəllə çuxurunun sərt beyin qişasının üzəri açılmaqla gicgah sümüyündə radikal əməliyyat

B) məməyəbənzər çıxıntının sadə trenpanasiyası (antromastoidotomiya)

C) arxa kəllə çuxurunun sərt beyin qişasının üzərini açmaqla məməyəbənzər

çıxıntının trepanasiyası (antromastoidotomiya)

D) gicgah sümüyündə radikal əməliyyat

E) arxa kəllə çuxurunun sərt beyin qişasının səthini açmaqla gicgah sümüyündə radikal əməliyyat

547. Otogen kəllədaxili ağırlaşmalar zamanı gicgah sümüyündə əməliyyata göstərişi müəyyən edin.

A) qulaqda əməliyyat təxirəsalınmaz aparılmalıdır.

B) qulaqda əməliyyatın aparılması vacib deyil.

C) qulaqda əməliyyat planlı qaydada aparılır.

D) xəstəliyin dinamikasından asılıdır.

E) qulaqda təxirə salına bilən radikal əməliyyat aparılır.548. Otogen daxili paximeningitdə prosesin lokalizasiyasını göstərin

A) sərt beyin qişasının daxili qatında

B) hörümçəktorunabənzər qişa

C) yumşaq beyin qişasında

D) yumşaq və hörümçəktorunabənzər qişada

E) sərt beyin qişasının xarici qatındaKataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 84,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə