Matica srpskaYüklə 4,84 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/87
tarix26.07.2017
ölçüsü4,84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87Stani{a Vojinovi}

SRPSKI KWI@EVNI GLASNIK

920–94

Bibliografija nove serije


2

MATICA SRPSKA

Odeqewe za kwi`evnost i jezik

INSTITUT ZA KWI@EVNOST I UMETNOST

Serija: Istorija srpske kwi`evne periodike

5

UredniciDr Miodrag Maticki

Dr Mato Pi`urica

Recenzenti

Dr Miodrag Maticki

Dr Stani{a Tutwevi}
Stani{a  Vojinovi}

SRPSKI  KWI@EVNI  GLASNIK

920–94

Bibliografija  nove  serije

Institut za kwi`evnost i umetnost

Matica srpska

Beograd


2005.

4

Ova kwiga nastala je kao rezultat rada na projektu Srpska kwi`evna periodika dvadesetog veka 

prihva}enom na konkursu Ministarstva za nauku, tehnologiju i

razvoj Srbije za nau~na istra`ivawa u periodu 2002–2004. godine.


5

UVODNA  RE^

Povodom stogodi{wice pokretawa Srpskog kwi`evnog glasnika, ~asopisa

prve polovine 20. veka, Institut je odr`ao nau~ni skup i objavio zbornik radova

„Sto godina Srpskog kwi`evnog glasnika. Aksiolo{ki apsekt tradicije u srpskoj

kwi`evnoj periodici” (Beograd, 200). Tom prilikom odlu~eno je da se, kao drugi

tom zbornika objavi Bibliografija druge serije SKG (920-94). Bibliografiju

prve serije uradila je Qubica \or|evi} (Beograd, 982).

Od svih zna~ajnijih srpskih kwi`evnih ~asopisa, koji su izlazili izme|u

Prvog i Drugog svetskog rata, samo su Srpski kwi`evni glasnik i Letopis Matice srpske 

izlazili  tokom  celog  ovog  perioda  od  920.  do  94.  godine.  Odmah  po

stvarawu Kraqevine Jugoslavije (98) na{i kwi`evnici i nau~ni radnici radili

su na pokretawu druge serije Srpskog kwi`evnog glasnika, koji je zahvaquju}i prvoj

seriji (90-94) va`io za jedan od najboqih ~asopisa. Tradicija prve serije u

mnogome je po{tovana i u novoj seriji; u ~asopisu su nastavili da objavquju svoje

priloge  stari  saradnici,  ali  su  im  se  ve}  od  prvog  broja  prikqu~ili  i  novi,

modernisti i predstavnici socijalne literature. Bilo je to vreme nacionalnog i

kulturnog procvata, vreme stvarawa zna~ajnih kwi`evnih i nau~nih dela i vreme

veoma zna~ajnih stvaralaca u nas. Skoro da nema na{eg zna~ajnijeg pisca, koji nije

bio prisutan u Srpskom kwi`evnom glasniku, bilo da je objavqeno neko wegovo

delo ili da je o wemu pisano. Redakcija SKG po~ela je i sa okupqawem mla|ih

autora, a pripremala je i tematske brojeve posve}ene zna~ajnim li~nostima svetske

ili na{e kwi`evnosti.

Godine 925. objavqen je tematski broj posve}en vladici, dr`avniku i pesniku

Wego{u  (999.  godine  {tampano  je  fototipsko  izdawe  ovog  broja,  Pri{tina-

Podgorica). Zna~ajna novina bili su i tematski blokovi pripremqeni povodom

smrti nekih zna~ajnijih urednika i saradnika Srpskog kwi`evnog glasnika (Jovana

Skerli}a, Milana Raki}a, Jovana M. Jovanovi}a i dr.) u kojima su objavqena se}awe

na ove autore, ocene wihovih dela i wihove bibliografije.

Za  razliku  od  prve  serije  ~asopisa,  nova  serija  je  osnovana  kao  „A.  D.

dru{tvo”, sa ustrojenom administracijom, akcionarskim ulozima i iskazivawem

finansijskog poslovawa. Tako je u skladu sa zakonom detaqno vo|eno finansijsko

poslovawe ovog ~asopisa, pregled tro{kova i dobiti, a ustanovqeno je i nekoliko

kontrolnih kwiga. Obimna administrativa i finansijska gra|a „A. D. dru{tva

Srpski  kwi`evni  glasnik

”  (9  kutija  i  59  kwiga),  koja  se  ~uva  u  Istorijskom

arhivu u Beogradu, delimi~no je sre|ena i pristupa~na za istra`ivawa. Na `alost,

razre{ewa pseudonima, inicijala i nepotpisanih tekstova, nije moglo da se obavi u

potpunosti jer nisu sa~uvani svi spiskovi honorara. Na osnovu kwiga sa spiskovima

ispla}enih i neispla}enih honorara, iako sa~uvanih u mawem obimu, uspeli smo

da razre{imo autorstva mnogih priloga nepotpisanih ili potpisanih bezbrojnim

pseudonimima, ali i da pojedine ve}e priloge sa sigurno{}u prikqu~imo delima

na{ih najzna~ajnijih autora (Andri}a, Crwanskog i dr.)
U  administarivnoj  gra|i  sme{tenoj  u  kutijama  sa~uvano  je  vi{e  pisama

na{ih poznatih kwi`evnika i nau~nih radnika, upu}enih administraciji SKG. U

ovoj gra|i slu~ajno je sa~uvan i rukopis eseja „Dragi{a Vasi}” \uze Radovi}a, na

kome se vide precrtavawa delova teksta od strane urednika (ovako redigovan je i

objavqen u SKG). Pored gra|e sa~uvane su i administrativne kwige: Glavne kwige

(908,920-99), Kwige iretplatnika (94, 95, 9, 922-94, inostranstvo

907–94,  920-922),  Dnevnici  (2.  januar  920  –  .  decembar  99),  Kwige

akcionara (920-92). Posebno su zna~ajne Kwige saradnika, u kojima su bele`eni

honorari po prezimenima saradnika. One su kqu~ za razre{ewe mnogih pseudonima,

anonima, inicijala. Sa~uvane su Kwige saradnika za 92-924,925-92,927-928

(dve kwige razli~ite) i 9. godinu. Ova gra|a se ovom prilikom prvi put koristi

u razre{avawu inicijala i pseudonima saradnika.

Za  razre{ewe  nekih  pseudonima,  pored  administarivnog  arhiva  Srpskog kwi`evnog glasnika 

od velike pomo}i bila su nam usmena saop{tewa nekih autora

saradnika  (Bogdana  Q.  Popovi}a),  rukopisne  autobibliografije  (Bo`idara

Kova~evi}a),  kompleti  ovoga  ~asopisa  iz  biblioteka  urednika  ili  saradnika

(Bo`idara Kova~evi}a, Milana Grola i dr.), „Zbirke na{ih pseudonima” Milivoja

V. Kne`evi}a, Qubomira Niki}a, Vojislava M. Jovanovi}a i dr. (Bibliotekar,

950-9),  Leksikon  pisaca  Jugoslavije,  kw.  -4  (Matica  srpska,  Novi  Sad,

972-997),  bibliografije  Leksikografskog  zavoda  u  Zagrebu,  kao  i  objavqene

personalne bibliografije, ~iji spisak donosimo ovom prilikom i dr.

Srpski kwi`evni glasnik 

izlazio je od . septembra 920. do . aprila 94.

godine, dva puta mese~no . i , na 80 strana, veli~ine 4 h 2 st. Osam brojeva

~inilo  je  jednu  od  tri  kwigu  godi{we.  Od  920.  do  94.  godine  objavqene  su

{ezdeset i dve kwige (posledwa kwiga ima samo sedam brojeva). Posledwi broj

(osmi)  posledwe  kwige  nije  se  pojavio  zbog  bombardovawa,  tako  da  ova  kwiga

nema pregled sadr`aja, koji je {tampan uz svaku kwigu. U toku izla`ewa Srpskog

kwi`evnog glasnika, kao poseban dodatak ili u okviru broja povremeno su izlazili

pregledi sadr`aja po autorima, kao i jedan pregleda saradnika, sa godinama kada

su zapo~eli sa saradwom u SKG, po~ev od prve, 90. godine:

„Sadr`aj brojeva -00. Nova serija (. septembar 920 – . oktobar 924)

Srpskog kwi`evnog glasnika

”. Urednik Svetislav Petrovi}. Beograd, 925, 77

str.

„Sadr`aj brojeva 0-2 (. avgust 9 – . oktibar 94) Srpskog kwi`evnog glasnika

”. Urednik Pavle Popovi}. Beograd, 92,9 str.

„Sadr`aj  po  piscima  brojeva  -200.  Nova  serija  (.  septembar  920-.

decembar 928) Srpskog kwi`evnog glasnika”. Ure|uje odbor. Beograd, 929, 80

str.

„Saradnici Srpskog kwi`evnog glasnika 90-90. (Sa godinama pojave ulistu). Priredio V./ojislav Grol/, SKG, 9, kw. XXXII, br. , 259-24.

„Bibliografski pregled Srpskog kwi`evnog glasnika od 90–9”. Pri-

redio V./ojislav/ M. G./rol/, SKG, 9, kw. XXXII, br. 4, 8-44; br. 5, 420-424.

Strukturu brojeva, Srpskog kwi`evnog glasnika ~ine ustaqene rubrike, koje

su zadr`ane od prvog do posledweg broja. Na po~etku svakog broja {tampana je proza

originalna ili prevedena (pripovetke, romani, novele, putopisi), re|e drame, a

posle toga poezija (originalna ili prevedena). Za ovim idu ve}e studije i rasprave


7

(po nekada u vi{e nastavaka) iz razli~itih oblasti, a onda slede stalne rubrike

kwi`evnog, pozori{nog, likovno-umetni~kog, muzi~kog, ekonomskog i politi~kog

pregleda, rubrika ocena i prikaza i na kraju bele{ke. U pregledima su se kriti~ari

i hroni~ari strogo dr`ali svojih oblasti, tako da nema zala`ewa u grani~ne ili

bliske oblasti. Rubrike „Ocene i prikazi” i „Bele{ke” heterogenog su sastava i

sadr`e du`e ili kratke prikaze kwiga iz svih oblasti (od ~iste kwi`evnosti do

medicine) i ~lanaka iz razli~itih publikacija, listova i ~asopisa, koji se ti~u

nas, odnosno prati se celokupna na{a izdava~ka produkcija. Pored ovoga prati se

rad raznih ustanova, dru{tava i udru`ewa (Srpske kraqevske akademije i dr.), a

objavquju se bibliografije i nekrolozi. U rubrici „Bele{ke” sara|uju gotovo svi

saradnici ~asopisa. Sti~e se utisak da je to bila ustaqena praksa i da je va`ila

i  za  najzna~ajnije  pisce  i  nau~nike  toga  vremena  (Bogdana  i  Pavla  Popovi}a,

Tihomira R. \or|evi}a, Ivu Andri}a, Branimira ]osi}a, Milo{a Crwanskog,

Gustava Krkleca, Milana Ka{anina, Veselina ^ajkanovi}a). Najve}i broj ovih

bele`aka napisali su po du`nosti urednici i ~lanovi redakcionog odbora (Milan

Bogdanovi}, Branislav Miqkovi}, Miloje Milojevi}, Ranko Mladenovi}, Milan

Grol, Milan Predi}, Jovan M. Jovanovi}, Tone Potokar, Vladimir ]orovi} i

dr.) Bele{ke u posledwim sveskama Srpskog kwi`evnog glasnika za 94. godinu

napisao  je,  skoro  sve,  Bo`idar  Kova~evi},  {to  se  vidi  iz  wegove  rukopisne

autobibliografije.

Bibliografija druge serije Srpskog kwi`evnog glasnika ura|ena je hro-

nolo{ki, po godinama, kwigama i brojevima, a na kraju je na~iwen imenski registar

po azbu~nom redu prezimena.

Na po~etku bibliografije nalazi se hronolo{ki pregled kwiga, urednika,

vlasnika,  direktora,  upravnog,  nadzornog  i  kwi`evnog  odbora  po  godinama  i

kwigama.  Ispod  ovog  pregleda  dat  je  popis  razre{enih  {ifara,  inicijala  i

pseudonima.8

LITERATURA

/Anonim/, „Jubilej Srpskog kwi`evnog glasnika”, Politika, XXVII, 929, br.

748 (4. februar), -2.

Sa velikim brojem fotografija saradnika.

@ivorad  P.  Jovanovi},  „Bibliografija  Jovana  M.  Jovanovi}a”,  Srpski

kwi`evni glasnik, XXI, 940, kw. LX, br. 4 (. juni), -5.

Qubomir Niki}, „Zbirka na{ih pseudonima”, Bibliotekar, VIII, 95, br.

-2,8-; br. -4,99-20; IX, 957, br. -2, 50-9.

Radmilo  Stefanovi},  „Bibliografija  radova  dr  Vasiqa  Popovi}a”,

Istorijski glasnik, 957, br. -2,59-.

@ivorad P. Jovanovi}, „Risto Ratkovi}. Bibliografija”, Stvarawe, XIV,

958, br. 9 (septembar), 82-8.

Emil  V.  Popovi},  „Bibliografija  Isidore  Sekuli}”,  Kwi`evnost,  9,

br. 5 (maj), 44-42.

@ivorad  P.  Jovanovi},  „Bibliografija  radova  Milana  Bogdanovi}a”,

Spomenica posve}ena preminulom akademiku Milanu Bogdanovi}u. SANU, Beo-

grad, 94, 25-49.

Bibliografija „Pregleda 90-92; 927-94”. Narodna biblioteka Bosne

i Hercegovine, Sarajevo, 97, 240 str.

Slobodan @. Markovi}, Jovan Popovi}. @ivot i kwi`evno delo. Novi Sad,

Matica Srpska, 98, 27-294 (bibliografija).

Ilija Nikoli}, Dr Vojislav M. Jovanovi} 884-98. Beograd, 99, 7 str.

Borivoje Marinkovi} i Bogdan Gavrilov, „Bibliografija radova akademika

\or|a Sp. Radoji~i}a”, Godi{wak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Kw.

H[/. Novi Sad, 970, 5-5.

Miroslav Panti}, „Bibliografija radova Dragoquba Pavlovi}a”, Spomenica

posve}ena preminulom akademiku Dragoqubu Pavlovi}u. SANU, Beograd, 972,

-44.

Stanka Kosti}-Ru`ica Stojkovi}-Marija [evkovi}, „Bibliografija Milo{aCrwanskog”  /u  kwizi:/  Kwi`evno  delo  Milo{a  Crwanskog.  Zbornik  radova.

Uredili Predrag Palavestra i Svetlana Radulovi}. Institut za kwi`evnost i

umetnost, Beograd, 972, 4-428.

Milorad Radevi}, „Bibliografija radova \ure Gavele”, Kov~e`i}. Kw. XII.

Beograd, 974, 25-2.

Ivo Andri}. Bibliografija dela, prevoda i literature. SANU. Biblioteka.

Izradila  Gordana  Popovi},  pod  rukovodstvom  i  u  stru~noj  redakciji  \uze

Radovi}a. Beograd, 974, 0 str.

M./ilorad/ @./ivan~evi}/, „Kre{imir Georgijevi} (907-975)”, Zbornik za

slavistiku 2. Matica srpska. Novi Sad, 977, 20-24.

Gvozden Eror, „Duboki preobra`aji. Kriti~ar i kwi`evni istori~ar Milo{

Savkovi} i wegovi dramski poku{aji”, Kwi`evne novine, XXXI, 979, br. 580 (7.

april), . (O pseudonimu @ivko Vasili}).


9

Dobrilo Aranitovi}, „Bibliografija Milorada Pani}a-Surepa”, Godi{wak

Me|uop{tinskog istorijskog arhiva XV. [abac, 98,49-7.

Qubica \or|evi}, Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnika/90-94/.

Beograd, 982,092+/8/ str. sa fotografijama.

Vidosava  Golubovi},  Letopis  kulturnog  `ivota.  Vreme-Politika-Pravda

99-925.  Beograd,  Matica  srpska,  Institut  za  kwi`evnost  i  umetnost,  989,

42 str.


Gojko  Te{i},  „Bibliografija  Rastka  Petrovi}a  (97-988)”/u  kwizi:/

Kwi`evno delo Rastka Petrovi}a. Zbornik radova. Urednik \or|ije Vukovi}.

Institut za kwi`evnost i umetnost, Beograd, 989, 9-498.

Milana \ur|ulov, „Bibliografski pregled radova Slobodana Jovanovi}a”

/u kwizi/ Slobodan Jovanovi}, „Vo|i francuske revolucije”. Sabrana dela. Tom

. Beograd, 990, 2-4.

Dobrilo Aranitovi}, „Bibliografija Rista Ratkovi}a” /u kwizi:/ Radomir

Ivanovi}, „Poetika Rista Ratkovi}a”. Nik{i}, 990, 2-225.

Dragi{a Vito{evi}, „Srpski kwi`evni glasnik 90-94.” Matica srpska,

Institut za kwi`evnost i umetnost, Vuk Karaxi}, Beograd, 990, 29 str.

Stani{a Vojinovi}, „Bibliografija Bo`idara Kova~evi}a I (99-90)”,

Sveske Matice srpske. Gra|a i prilozi za kulturnu i dru{tvenu istoriju . Novi

Sad, 990, 4-.

Dobrilo  Aranitovi},  Bibliografija  \uze  Radovi}a.  Podgorica,  CANU,

994, -49.

Stani{a Vojinovi}, Bibliografija ~asopisa „Prilozi za kwi`evnost, jezik,

istoriju i folklor”, kw. (92) – kw. XLIX-L (98-984). /Sadr`aj po kwigama.

Beograd, Filolo{ki fakultet, 997, 259 str.

Stani{a Vojinovi}, Bibliografija ~asopisa „Prilozi za kwi`evnost, jezik,

istoriju i folklor”, kw. (92) – kw. XLIX-L (98-984). //Sadr`aj po piscima,

Beograd, Filolo{ki fakultet, 997, 28 str.

Jeremija  Mitrovi},  „Bibliografija  Vladimira  ]orovi}a”  /u  kwizi:/  V.

]orovi}, Scripta minore. (Neobjavqeni rukopisi). Priredila Mirjana Stefanovi}.

Bele{ke i napomene, iz predgovora, napisao Borivoje Marinkovi}. Vaqevo, 998,

247-25.

U  istoj  kwizi  nalazi  se  dodatak  bibliografiji:  Borivoje  Marinkovi},

Nepoznati, zapostavqeni ili zaboravqeni radovi Vladimira ]orovi}a 899-995.

(str. 8-8).

Eva  Ba`ant,  Nevenka  Ba{i}  Palkovi},  „Kwi`evni  sever  (925-95).”

Bibliografija. Uredila Marija Cindor. Matica srpska, Institut za kwi`evnost,

Beograd, 999, 22 str.

Qiqana Stankovi} – Branka Nogi}, „Bibliografija Uro{a Xoni}a”, Susret

bibliografa 998. In|ija, 999, 9–48.

Stani{a  Vojinovi},  „Bibliografija  ~asopisa  Ju`na  Srbija  (922-925)”,

Vardarski zbornik . Urednik Vladimir Stojan~evi}. SANU. Beograd, 999 /mart

2000/, 28-2.

Milica Struji} i Aleksa Ivanovi}, „Bibliografija radova Nikole Bana-

{evi}a”, Anali Filolo{kog fakulteta. /Kw./ 20. Beograd, 2000, 9-29.0

Sowa Jerkovi}, „Dru{tvo Srpski kwi`evni glasnik (920-945)” /u zborniku

radova/: Arhivska gra|a kao izvor za istoriju. Me|unarodni nau~ni skup 5-.

maja 2000. god. Beograd, 2000, 09-.

Sto godina Srpskog kwi`evnog glasnika. Aksiolo{ki aspekt tradicije u

srpskoj  kwi`evnoj  periodici.  Zbornik  radova.  Uredili  Stani{a  Tutwevi}  i

Marko Nedi}. Beograd, 200,4 str.

Stani{a Vojinovi}, „Nepoznati Andri}”, Kwi`evna istorija, XXXV, 200,

sv. 9,0-.

Stani{a Vojinovi}, „Autobibliografija Ja{e Prodanovi}a”, /u zborniku

radova:/ Ja{a Prodanovi} – `ivot i delo. Ni{, 200,27-4.

Stani{a Vojinovi}, „Bibliografija ~asopisa Ju`ni pregled (927-99)”,

Vardarski  zbornik  2.  Urednik  Vladimir  Stojan~evi}.  SANU.  Beograd,  200

/po~etak aprila 2004/, 05-458.

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnikaPREGLED  KWIGA,  UREDNIKA,  VLASNIKA,  DIREKTORA,UPRAVNOG,  NADZORNOG  I  KWI@EVNOG  ODBORA

Nova serija

920

Urednici: Bogdan Popovi} i Slobodan Jovanovi} (kw. I)Vlasnik: B. Popovi}

92


Direktori: Bogdan Popovi}, Slobodan Jovanovi}.

Urednik: Dr Vojislav M. Jovanovi} (kw. II-III)

Vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Vladimir Lackovi}

5. februara 92. izabran je upravni odbor: Bogdan Popovi}, Vladimir Lackovi},

Vladimir  ]orovi},  Vojislav  S.  Veqkovi},  Vojislav  M.  Jovanovi},  Du{an  L.

\oki}, Jovan M. Jovanovi}, Qubomir Stojanovi}, Pavle Popovi}, Svetolik Jova-

novi}, Slobodan Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi}. U Nadzorni odbor izabrani su:

Dragutin K. Proti}, \ura Paunkovi}, Mihailo Petrovi} i Svetozar Go|evac.

Urednici: Bogdan Popovi} i Slobodan Jovanovi} (kw. IV).

922


Direktori: Bogdan Popovi} i Slobodan Jovanovi}

Urednik Svetislav Petrovi} (kw. V) – imao mese~nu platu od 2000 dinara

922

Ukinuti direktori.Urednici: Svetislav Petrovi} i Miodrag Ibrovac (kw. VI-VII)

92


Urednici: Svetislav Petrovi} i Miodrag Ibrovac (kw. VIII)

Urednik: Svetislav Petrovi} (kw. IX-X) 2000 dinara mese~no

924

Urednik: Svetislav Petrovi} (kw. XI-XIII)925

Urednik: Svetislav Petrovi} (kw. XIV-XVI)

Vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Vladimir Lackovi} (do kw. XV, br. –2, a od br. 

posle smrti Lackovi}a): Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi}.

92

Urednik:  Svetislav  Petrovi}  (XVII-XIX  –  br.    od  .  juna  uredio  je  Ja{a  M.Prodanovi} po re{ewu Upravnog odbora a br. 7 od . avgusta i br. 8 od . avgusta

Pavle Popovi} ; kw. XIX, br.  od . septembra uredio je Ja{a M. Prodanovi})

– Podatak: SKG, VII, 92, kw. XIX, br.  (. septembar), 80.

Vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi}.

927

Urednik: Svetislav Petrovi} (XX-XXI)2

Stani{a Vojinovi}

Ure|uje odbor (XXII)

Odgovorni urednici i vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw.

XXII


)

928


Ure|uje odbor (od aprila ~asopis ure|uje Milan Bogdanovi} – SKG, kw. 2, )

Odgovorni urednici i vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw.

XXIII-XXV

)

929Ure|uje odbor

Odgovorni urednici i vlasnici: Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw.

XXVI-XXVIII

)

90/Ne pi{e ko ure|uje – Milan Bogdanovi} – primao je 4000 dinara za ure|ivawe i

korekturu/

Odgovorni  urednici  i  vlasnici  Jovan  M.  Jovanovi}  i  Tihomir  R.  \or|evi}

(XXIX-XXXI)

U nepotpisanom izve{taju Zbor akcionara Srpskog kwi`evnog glasnika” (kw.

XXX


, 400) pi{e da je „urednik” Milan Bogdanovi} pored Milana Grola, ~lana

Upravnog odbora, zadu`en da vodi poslove lista.

9

/Ne pi{e ko ure|uje – Milan Bogdanovi} – primao je 4000 dinara za ure|ivawe ikorekturu (od decembra 00 dinara)/

Odgovorni urednici i vlasnici Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw.

XXXII-XXXIV

)

92/Ne pi{e ko ure|uje. Milan Bogdanovi}, primao je 00 dinara za ure|ivawe/

Odgovorni urednici i vlasnici Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw.

XXXV-XXXVII

)

9/Ne pi{e ko ure|uje. Milan Bogdanovi} primao je 00 dinara za ure|ivawe/

Odgovorni urednici i vlasnici Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi} (kw.

XXXVIII-XL

)

Nekoliko „posledwih brojeva” iz ove godine uredili su: Slobodan Jovanovi}, JovanJovanovi}, Ja{a Prodanovi} i Milan Grol. Sekretar redakcije bio je Nikola

Mirkovi} (/Anonim/, Srpski kwi`evni glasnik ulazi u 34 godinu, Pravda, XXX,

94, br. 047, 2. januar, ). Prema arhivskoj gra|i . juna 9. godine, Nikola

Mirkovi} je po~eo primati 200 dinara mese~ne plate, vaqda za sekretarsko mesto.

Iste godine 5. avgusta Milan Bogdanovi} je primio „otpremninu” od 7800 dinara

i vi{e nema uredni~ke stavke.

94

Odgovorni urednici i vlasnici Jovan M. Jovanovi} i Tihomir R. \or|evi}.Ure|uje Odbor (pi{e na koricama od br. 2, . januara). Nikola Mirkovi} prima

platu od 200 dinara (kw. XLI-XLIII)

Bibliografija Srpskog kwi`evnog glasnikaNa  po~etku  godine  pokrenuta  je  reforma  u  ~asopisu.  Upravno  odbor  stavio  jeu  du`nost  svojim  ~lanovima:  Slobodanu  Jovanovi}u,  Jovanu  Jovanovi}u,  Ja{i

Prodanovi}u  i  Milanu  Grolu,  da  o  koncepciji  ~asopisa  pribave  mi{qewa

saradnika: Isidore Sekuli}, Ive Andri}a, Koste Lukovi}a, Neke Bartulovi}a i

Milana Ka{anina (/Anonim/, Srpski kwi`evni glasnik ulazi u 34 godinu, Pravda,

XXX

, 94, br. 047, 2. januar, ).95

Urednik Milan Predi} (kw. XLIV-XLVI). Od . januara Nikola Mirkovi} primio

platu samo za januar 95. godine.

Kwi`evni  odbor:  Ivo  Andri},  Niko  Bartulovi},  Momir  Veqkovi},  Milan

Ka{anin,  Radoje  L.  Kne`evi},  Bo`idar  Kova~evi},  Sibe  Mili~i},  Nikola

Mirkovi}, Isidora Sekuli}, \or|e Tasi} (na koricama predwim sa unutra{we

strane)

Upravi  odbor:  Bo`idar  Vlaji},  Milan  Grol,  Tihomir  R.  \or|evi},  Jovan  M.Jovanovi},  Svetislav  S.  Jovanovi},  Slobodan  Jovanovi},  Mihailo  Petrovi},

Ja{a Prodanovi}, Milan Raki}, Isidora Sekuli}, Vladimir ]orovi}, Veselin

^ajkanovi}.

Odgovorni urednici i vlasnici isti.

9

Isto (kw. XLVII-XLIX)97.

Isto  (kw.  L-LII).  Milan  Predi}  primo  je  .  decembra  neispla}enu  platu  za

novembar i decembar u iznosu od 000 dinara.

Od kw. L, br. 7 ( april) odgovorni urednik i vlasnik je Jovan M. Jovanovi}.Yüklə 4,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə