Maureen o’hara sinematek tvYüklə 6,38 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/5
tarix26.07.2017
ölçüsü6,38 Mb.
1   2   3   4   5

KRİTİK:  Güzel  m üzik,  güzel  kome­

di  ve  güzel  renklerin  b ir  aray a  gelme­

sinden  hasıl  olma  gayet  m uvaffak  bir 

müzikal,  k o m e d i  Görmeğe  değer.

sinematek.tv


A

N

Sİ K

L O


P

E D


İ S

İ

ACTION  IN  THE  NORTH ATLANTIC

(Şimal  Atlantiktekl  harekât) 

Stüdyosu:  Warner  Bros.  -  First 

National


Rejisörü:  Lloyd  Bacon 

07*'-  A~nerikadan  malzeme  götü­

ren  bir  ticaret  gemileri  kafilesinin  Ax 

)as  denizindeki  maceraları.  Bu  filmin 

yapılmasında,  Atlas  Denizindeki  sa­

vaşlara  iltihak  etmiş  birçok  bahriye- 

subayından,  teknik  müşavir  olarak  is • 

tifade  edilmiştir.

Filmin  baş  rollerinden  kaptan  şah­

siyetini  Raymond  Massey  temsil  edi­

yor.  Humphrey  Bogart  ikinci  kaptan 

rolündedir.  Diğer  artistler 

arasında 

Alan  Hale,  Sam  Levene,  Dane  Clark 

(yeni  ve  üzerinde  durulması  gereken 

bir  artist),  Peter  Whitney,  Kane  Rich' 

mond,  Chic  Chandler  ve  muço  rolü 

yapan  yenilerden  Dick  Hogan  adlı  bir 

çocuk  var.

Film,  bir  amerikan  limanında  Li­

berty  sınıfı  gemilere  malzeme  yükle­

nirken  başlıyor.  Bu  sahne,  hakikî  bir 

yükleme  sahnesinden  alınmadır.  Gemi, 

yoluna  devam  ederken,  batmış  bir  ge­

minin  kazazede  tayfalarını  da  alıyor. 

Nihayet  bir  avcı  denizaltısı,  gemiyi 

keşfediyor  ve  mücadele  başlıyor.  Bir­

çok  heyecanlı  sahnelerden  sonra  ti­

caret  gemisinin,  tek  kurtuluş  yolu  o- 

larak  denizaltı  üzerine  yürümek  ve 

denizaltının,  üstüne bindirmek suretiy­

le  batırmak  çaresinde  kaldığı  görülü­

yor.  Bu  filme  birçok  hakiki  savaş  sah­

nelerinin  ilâve  edilmiş  olduğu  söylen­

mektedir.

KRİTİK:  Kendi  jannnde  çok  m u­

vaffak  olmuş  bir  eser.  Birçok sahneleri 

gayet  hakiki  ve  ibret  verici.

LAYD  OF  BURLESQUE

(Rövü  Kraliçesi)

Stüdyosu:  United  Artists  (Hunt 

Stromberg)

Rejisörü:  William  A.  Wellman

ÖZÜ:  Bir  rövü  tiyatrosunda  vuku- 

bulan  bir  cinayet  ve  nihayet  esrarın 

çözülmesi. Mevzuu,  Gypsy  Rose Lee ad­lı  eski  artistlerden  birinin  yazdığı  «G 

String  Murders»  isimli  romandan  a- 

lınmadır.

Film,  bizi  Amerikada sayısı bir hay­

li  kabarık  olan  rövü  tiyatrolarından 

birinin  perde  arkası  hayatına  götürü­

yor.  ön   plânda  bir  kadın  avcısı  var. 

Yapmadığı  rezalet  kalmamış, 

çirkin 

ruhlu  bir  adam.  Kendisi  New-York*ta 

bit  tiyatro  direktörüdür.  Ve  kadınlan 

artist  olarak  angaje  etmek  bahanesile 

avlamaktadır.  Filmde  adı  S.B.  Foss  o- 

lan  bu  rolü  Edward  J.  Bromberg  yap­

maktadır.  Foss,  Ohio’da  bir  tiyatroda 

çalışan  Dixie’yi  de  kendi  tiyatrosuna 

angaje  eder.  Dixie  rolü  Barbara  Stan- 

wyck’dedir.  Dixie’nin 

arkadaşı  Gee 

Gee  Grabam  rolünü  Iris  Adrian  yap­

maktadır.  Dixie’nin  âşıkı 

rolü 

de 

Michael  O'Shea’ye  verilmiştir.  Bu.  he­

nüz  tanımadığımız,  kısa  zamanda  meş­

hur  olmuş  bir  jönprömiyedir. 

Dixie 

bu  angajmana  icabet  eder.  Tiyatroya 

gider  ve  orada  bir  sürü  cinayet  ve 

rezaletler  olmakta  olduğunu  gözleriy­

le  görür.  Sevgilisinin  yardımiyle  po­

lisle  elbirliği  eder  ve  hem  kendisini 

tehlikeden  kurtarır,  hem  de  kötü  ruh­

lu  tiyatro  direktörünün  adaletin  eline 

geçmesine  sebep  olur.  Polis  müdürü 

rolü  Charles  Dİngle'e  verilmiştir.

KRİTİK:  Kadın  rolleri  cidden  iyidir. 

Birçok  kötü  filmler  yanında  böyle  iyi­

leri  de  bulunmasaydı,  film  endüstrisi 

ne  olurdu?

CORVETTE  K  -  225 (K  -  223  korveti)

Stüdyosu:  Universal 

Rejisörü:  Richard  Rosson 

ÖZÜ:  Bu  film  de  yine  Atlas  Deni­

zinde  malzeme  taşıyan 

gemiler  ve 

bunları  korumakla  mükellef deniz bir­

liklerinin  çalışmalarını  mevzu  edin­

miştir.  Filmin  çevrilmesinde  Kanada 

bahriyesi  subayları,  teknik  müşavir­

lik  etmişlerdir.  Bu  film,  yalnız  kafile 

halindeki  gemilerin  karşılaştıkları  teh­

likeleri  değil,  aynı  zamanda  bu  ka­

fileleri  himaye  eden savaş birliklerinin 

faaliyetlerini  ele  almıştır.  Esas,  yine 

denizcilerin 

vatanperverliği 

kahra­

manlığıdır.  Çekiliş  tarzının  hakika­

te  çok  yakın  olması  yüzünden  bahriye 

cilik  bakımından  çok  ilgi  değor  bir 

film  olmuştur.  Rejisörün,  filmin  haki­

kiye  yakın  olması  uğrundaki  faaliyeti 

çok  övülüyor.  Baş  rollerde,  korvetin 

kaptanı  Randolph  Seott; korvetteki  bu 

deniz  eri  rolünde  Jim  Brown  vardır. 

Jim  Brown,  ilk  olarak  bir  havacılık 

filmi  olan  Wamers’in  «  Air  Force  * 

eserinde  meydana  çıkmıştı.  Bu  filmde 

de  çok  muvaffak  olmaktadır.  Kendi­

sinde  kuvvetli  bir  artistte  aranan  bü­

tün  vasıflar  var.  Filmde  onun  kızkar- deşi  rolünü,  yeni  bir  artist  olan  Ella 

Raines  yapıyor.  Diğer  rollerde  Noah 

Beery  Jr.; 

Barry  Fitzgerald;  Andy 

Devine;  Fuzzy  Knight;  Murray  Alper 

var.

Mevzu  heyecanlı  ve  caziptir.  Temsil 

bakımından  Randolph  Scott  biraz  sö­

nük  görünüyor.  Kâfi  derecede  hare­

ketli  değil.  Fuzzy  Knight  ile  Barry 

Fitzgerald  ,filmin  heyecanlı  havasına 

biraz  neşe  getirmektedirler.

KRİTİK:  Erkekçe  bir  hikâyenin  er­

kekçe  anlatılışı.  Harp  filmlerinin  iyi­

lerindendir.  Görülmeğe  değer.

23

sinematek.tv—  

12

  —


— Sizinle  görüşeceğimi hiç tahmin  etmiyordum,  diyor­

du.  Sizi  yaralandı  ve  hastahaneye  kaldırıldı  diye  işitmiş* 

Üm  Mr.  Vollenbee  söylemişti.

—  Hastahanede  kaldım  anvna.  Yaralı  değildim.  Za­

türree  olmuştum.

—  Ya?  Geçmiş  olsun!  Daha  tamamile  geçiremediniz 

galiba.  Hasta  olduğunuz  yüzünüzden  belli.  Hastahaneler 

boyledir  işte:  insan  daha  tamamile  iyileşmeden  çıkarırlar.

Telefonun  bulunduğu  odanın  kapısmı  açarken  ilâve

etti:

—  Buyurun,  istediğiniz  gibi  hareket  edin.  Hiç  sıkıl- 

mayın.  Burası  sizin  eviniz  sayılır.  Başka  bir  şey  istemi­

yor musunuz?

—  Teşekkür  ederim,  hayır.  Yalnız  bir  telefon  ede­

ceğim*

Kadın  kapışa  kapar  kapamaz  Clive  telefona  koştu. 

Acele  ile  numarayı  çevirdi.  Bekledi*  Cevap  gelmedi.  San­

traldeki  kızlan  payladı.  Konuşmaya  muvaffak  olunca  bu 

sefer  de,  Prudence’m  bulunduğu  teşkilâtın  merkezindeki­

lerle  müşkülâta  uğradı:

—  Kimseyi  telefona  çağıramayız,  diyorlardı.  Herkesin 

vazifesi  var  ve  kimseyi  işinin  başından  alamayız.

—  Fakat,  çok  mühim  U r  mesele  için.

—  Kimsiniz?

—  Ailesinden  biri.

—  Ne  söyliyecekseniz  bize  söyleyin,  not  edelim,  ser­

best  kaldığı  zaman  kendisine  söyleriz.

—  Maalesef  kabil  değil.  Kendisile  görüşmem  lâzım. 

Çok  mühim  bir  aile  meselesi.

öte  taraftaki  ses  bir  an  uzaklaştı*  Başkalan  ile  ko­

nuştuğu  ve  bu  meseleyi  münakaşa  ettiği  duyuluyordu* 

Prudence'i  telefona  çağırıp  çağırmamak 

hususunda  bir 

türlü  karar  veremiyorlardı.  Bu  sırada  santralden:

—  Konuşuyor  musunuz;  kesiyoruz!  diye  seslendiler*

Cilve:

—  Rica  ederim kesmeyin!  diye haykırdı. Konuşuyoruz! 

konuşuyoruz^

ö te  taraftan  ses  kesildi:

—  Kimseyi  telefona  çağıra mayız!  İşte  bu  kadar!

Cüve'nin  aklına  son  bir  çare  geldi:

—  O  halde  rica  ederim,  kendisine  şunu  söyleyin:  Not 

ediyor musunuz?  Yazıverin  lütfen  ve  geldiği  zaman  unut­

mayın  kendisine  haber  verin:  Mr.  Hanley  telefon  etti 

dersiniz.  Gelir  gelmez  bana  şu  numaraya  telefon  etsin...

Konuştuğu  telefonun  üzerindeki  numaraya  bakarak;

Baş  rolleri  T yrone  Power  ve  Jean  Fontai­

ne  taraflarından  oynanan  bu  201h  Century 

Fox  film inin  m evzun  Erle  K n lgh t’ın  "T his 

A bove  A ll,, 

adlı  romanından  almmıatır.

—  Telefon  numarası  şu,  dedi:  Oxford,  çift  yedi,  sıfır,

ü«.

—  Çift  yedi,  sıfır,  üç.-.  Pekâlâ!

—  Aman  ihmal  etmeyin!  çok  mühimdir. 

Anladınız 

mı?  Burada  bekliyorum*

Telefonu  kapadı  ve  başım  ellerinin  arasına  alarak 

İn mı  oğuşturdu.Bekliyordu,  fakat  telefonun  çalacağını  hiç  ümit  et­

miyordu.  Herhalde  Prudence’e  haber  vermeyi  unutacak­

lardı.  Onun  için,  telefon  çaldığı  zaman  kulağına  inana- 

mıyacak  gibi  oldu.  Hele,  Prue’nin  sesini  duyduğu  vakit 

kendisini  rüyada  zannetti.  Konuşan  hakikaten  o  mu  idi? 

İçinde  birdenbire  ağlamak  arzusu  duydu  ve  kendisini  bü­

tün  kuvvetinden  kesilmiş,  hasta  gibi  hissetti.

—  Pruel  sen  misin,  Prudence?  diye  haykırdı.

—  Hasta  mısın,  Clice?

Kız  telâşa  düşmüştü.  Clive.  cevap  vermek  için  bütün 

kuvvetini  toplıyarak,  ve  sinirlerine  hâkim  olarak:

—  Hayır,  dedi  Hasta  değilim.  Çok  bekledim  de  onun 

için*  Seninle  öyle  konuşmak  istiyordum  ki!

—  Telefon  ettiğini  söylediler  ve  senin  telefon  numa­

ranı  verdiler.  Fakat  oradan  telefon  etmek  istemedim. 

Hams'  Head*e indim* Buradan istediğimiz  gibi  görüşebiliriz.

Delikanlı yavaş yavaş eski kuvvetini bulmuştu. Dudak­

larındaki soluk tebessüm canlandı ve büyük bir neşe ile gü­

lerek:

—  Aklilı  kızsın dır sen,  dedi.Prudence  onun  sözünü  kesti:

—  Ne  yapıyorsun,  Clice?  Londrada  nerdesin?

— Ben mi? Ben şeyde... Vollenbee’nin evindeyim. Mek­

tubumu  aldın mı? 

*

—  Hayır,  almadım.

—  Tabİl  almamışsındır.  Daha  bugün  postaya  verdim. 

Teslim  olmıya gidiyorum* Fakat gitmeden evvel seninle gö­

rüşmek  İstiyorum.  Hemen  şimdi  gel!  evleneceğiz?

Telefonda  kızın  derin  bir  göğüs  geçirdiğini  duydu. 

Sesi  titreyerek:

—  Ne  zaman?  diye  sordu*

—  Şimdi,  şimdi,  hemen  şimdi!  Çabuk  gel  buraya.  İzin 

alabilir  misin?

—  trnln  ehemmiveti  yok*  Gelirim.  Geliyorum.  Beni 

bekle  muhakkak.  Gimeden  evvel  ben  de  seninle  görüş­

mek  isterim.

—  Merak  etme*  Seni  bekliyorum.  Sen  gelmeden  git­

mem.  Gel  hemen  evlenelim.  Ondan  sonra  alayıma  gidece­

ğim.  Fakat  evlenme  muamelesi  ne  kadar  sürer  bilmiyo­

rum.

Sonra  mes’ut  bir  halle  güldü:

—  Ne  kadar  güzelsin.  Prue!  sesinden  bile  belli.  Ve 

ben  seni  o  kadar  seviyorum  kİ!

Kız  cevap  vermedi*  Cilve  sordu:

—  Seni  ne  kadar  sevdiğimi  biliyorsun,  değil  mi?

—  Biliyorum.  Simdive  kada  hiç  söylememiştin  ama, 

şimdi  söylüyorsun  ya,  kâfi.

—  Evet,  şimdiye  kadar,  seni  sevdiğimi  söylememiş­

tim.  Çünkü  ben  bile  farkında  değildim.  Fakat  şimdi  bi­

liyorum  kİ  seni  seviyorum.  Sen  de  beni  seviyorsun,  değil 

mİ?

Prudence,  hevecan  içinde  titreyen  bu  delikanlının 

biraz  çocukça  kacak  haline  karşı  bir  şefkat  duyuyormuş 

gibi,  tatlı  bir  sesle  güldü  ve:

—  Evet,  dedi,  ben  de  seni  seviyorum.

Clive,  kızın  devam  etmesini  bekledi.  Fakat  o  taraftan 

gelen  ses  kesilmişti»

24

sinematek.tv—  Benimle  evleneceksin,  de£l  mi,  Prae?  diye  tordu.

—  Bunu sen de  bilirsin.  Cilve!  yine soruyorsun?  M u t  

muamele  işi  var.

—  Evet  amma,  çimdi  harp  İçindeyiz.  Bu  gibi  muame­

leler  olmadan  da  olur.  Hiç  bildiğin  yok  mu,  btee  yardım 

etsin? 

*

—- Babam  bulur,  zannederim.

—  O  halde  çabuk  gel  buraya*  Kaçta  gelebilirsin?

—  Şimdi  otobüse  biner,  çehre  inerim.  Orada  da  ye­

dide  Üren  var.  Ona  yirmi  kala  Londradayım.  Görüyorsun 

ya,  ben  de  senin  gibi  kaçak  vaziyetine  giriyorum.

Kız  güldü.  Fakat  Clive  ciddi  idi:

—  İstasyonda  beklerim  seni,  dedi  Hadi  git,  otobüsü 

kaçırma.

—  Daha  yarım  saat  var  otobüse*  Biraz  daha  konuşa­

lım.  Seninle  konuşmak  istiyorum.  Bir  kız,  izdivaç  teklifi 

alınca,  muhakkak  birisile  konuşmak  ister.  Bu  anda  benim 

senden  başka  kimsem  yok.  Sen  konuşmayacak  olursan  gi­

der  başkasını  bulurum^.

Clivt  neşesi  yerine  gelmiş,  fakat  saadeti  daha  derin­

leşmiş  bir  halle  güldü:

—  Yok,  yok,  dedi,  gitme.  Konuşuyorum.  Eh,  daha 

nasılsın  bakalım?

—  İyiyim,  sen  nasılsın?

—  Ben.,  ben  mes’uduml

—  Ben  de.

—  Fakat  bilsen,  seni  sevdiğimi  daha  evvel  anlama­

dığıma  o  kadar  yanıyorum  ki!  ne  aptalmışım!  birtakım 

mânasızlıklarla  o  kadar  vakit  kay Dettim!  Seni  sevdiğimi 

yanyana  iken  söylemek  isterdim.

— Fakat  bu  benim  daha  fazla  hoşuma  gitti.  Telefonla 

izdivaç  teklifi  almak  her  kıza  nasip  olmaz!  Ne  iyi  ettin 

de  beni  telefonla  aradın!  Hadi  şimdilik  Allahaısmarladık. 

Muhakkak  geliyorum,  bekle.

—  Muhakkak  bekliyeceğim  ,geL

Clive  telefonu kapadı*  İki  saat  üç  çeyrek bekliyecekü 

Bu  ona,  hiç  bitmiyecek  gibi  geliyordu.  Bu  iki  saat  üç 

çeyreğin  geçmesini  istediği  kadar  ömründe  başka  hir  şe­

yin  geçmesini  hiç  beklememişti

VI

Trenin  gelmestyıe  yirmi  dakika  kalmıştı.  Clive,  is­

tasyona  gitmek  üzere sokağa  çıktı.  Garda  kalabalık  birik­

meden  evvel  gidip  beklemek  İstiyordu.  Yürürken,  içinde 

büyük  bir  inşirahın  kabardığını  hissediyordu*  Sanki  a- 

dımlarını  iradesini  kullanarak  atıyor  da,  içinden  yükselen 

bir  kuvvet  onu  yürütüyor,  gittikçe  daha  hıglı  koşturu­

yor,  havalandırmak,  uçurmak  istiyordu.

Delikanlı,  etrafındaki  bütün  şeylerden  kendisini  o 

kadar  ayrılmış,  o  kadar  başka  hissediyordu  ki,  bu  alelâde 

dekorlara  tahammül  edemiyor,  her  şeyde  bir  değişildik, 

bir  fevkalâdelik  olmasını  bekliyordu.  Birdenbire  tehlike 

düdüklerinin  çaldığım  duyunca,  onun  için,  gayri  ihtiyari 

sevindi.

Akşam  karanlığı 

iyice  bastırmış,  ışıklan  gizlenen 

şehir  yavaş  yavaş  sinmiş,  gözden  kaybolmuştu.  Yalnız, 

bir  yerden  söküp  çıkanlan  bir  şeyin  izi  gibi,  koyu  mavi 

sema  üzerindeki  siyah  yeri  kalmıştı.

Gökyüzünde,  tayyarelerin,  ateş  böceği  gibi  uçuşan 

ışıkları  görülüyordu.  Bunlardan,  düşman  filosunun  şark­

tan  geldiği  ve  şehrin  merkezine  doğru  ilerlediği  anlaşılı­

yordu*

Clive,  yürümesine  devam  etti.  Herkes  sığınaklara  gir­

diği  halde,  o,  istasyona  doğru  gidiyordu.  Onu,  bu  yolun­

dan  hiçbir  kuvvet  alamazdı.

Birdenbire,  diklemesine  diklemesine  aşağı  doğru  inen 

bir  tayyarenin,  gittikçe  artan  ve  kulaklan  sağır  eden  gü­

rültüsünü  duydu.  Sonra  gürültü  yavaş  yavaş  hafifledi  ve 

kesildi  Başmı  kaldırıp  baktığı  zaman,  büyük  bir  bom­

ba rdman  tayyaresinin,  evlerin  bacalarına  sürünürcesine 

yakından  «üzüldüğünü  gördü.  Yerinde  mıhlanıp  kalmış

[Hollywood__

Mektupları

lunuyor.  Los  Angeles  tiyatrolarından  birinde  Edgar  Bar- 

gen'ın  Charlie  McCarüe  adlı  cansız  bebeğinin  skeçlerini 

sahneye  koymıya  beşledi.

Alan  Curtis'in  boşandığını  duydunuz  mu?  iki  Üç  yıl­

dır,  macar  artisti  İlana  Maasay’le  evliydi.  Hollywood’us 

mes’ut  çiftlerinden  sayılıyorlardı.  Fakat  son  günlerde  bo- 

andıklan  haberi  verildi

Son  samanlarda  birdenbire  pek  parlyan  Türk  artisti 

Turhan  Bey,  yalnız  bir  film  İçin  «Dragon  Seed*  filmi  için 

Metro-Goldwyn-Mayer  stüdyolan  tarafından  angaje  edil­

d i  Bu  filmde  baş  kadın  rolünü  Katherine  Hepburn  yap­

maktadır.  Ayrıca  Walter  Huston’da  filmde, 

T u r b a n ın  babası  rolünü  yapmaktadır.  Filmin  çekilişinde  romanın 

muharriri  Pearl  S.  Buck  stüdyoyu  ziyaret  etti  ve  Tur- 

haıun,  tam  romanında  yazdığı  kahraman  olduğunu  ve 

kendisini  pek  beğendiğini  söyledi  Aynı  filmde  Charles 

Laughton  da  oynamaktadır.  Keye  Luke  da  bu  filmde 

hür  bin  Çin  genci  rolü  yapıyor.

Joan  Leslie  ile  John  Garfield’in  Wames  Bros,  hesa­

bına  çevirdikleri  en  son  film  «Outward  Bound»  dur.  E- 

serin  muharriri  kont  Teck  de  Brancovls’dir.

Dorothy  Lamour,  Eddie  Bracken,  GU  Lamb  ve  Barry 

Sullivan,  Paramount  hesabına  yeni  bir  film  çevirmekte­

dirler.  Bu  filmin  adı  «Rainbow  Island»  dır.  Bu  renkli  bir 

müzikal  film  olacaktır.

Sonny  Tufts,  Bing  Crosby  va  Betty  Hutton,  Para­

mount* un  çevirdiği  «Waves»  adlı  bir  filmde  baş  rolleri  oy­

namaktadırlar.  Aynı  stüdyoda  Dick  Powell,  Eddie  Bracken 

ve  Veronica  Lake  «True  to  the  Navy»  adlı  müzikal  bir 

film  yapmaktadırlar.

Deanna  Durbinln,  UniversaTde  çevirdiği  «His  Butlers 

Sister»  filminde  oynamak  İçin  Paramount* tan  Akim  Ta- 

miroff  kiralandı.

Sesiz  filmlerin  meşhur  erkek  yıldızı  Nils  Asther  ye­

niden  beyaz  perdeye  döndü.  Şimdi  Paramount  heeabaa 

çevrilen  «Tke  Man  in  Half  Moon  Street»,  polis  filminde 

mühim  bir  rol  aldı.  Sinemacılar,  artistin  yükselmesi  ifân 

bunu  mühim  bir  fırsat  telâkki  ediyorlar.

Rudolph  Valentino’nun  halâ 

unutulmamış 

olması 

dikkate  değmez  mi?  Hollywood’da  şimdi  yine  onun  adını 

taşıyan  yardım  cemiyetleri,  boyuma  fakirlere  yardım  için 

para  topluyorlar.

Senelerdenberi  İlk  defa  olmak  üzere  Joel  McCrea, 

yeni  çevirmekte  olduğu  Buffalo  Bill  filminde  «Shenan­

doah»  adlı  bir  şarkı  söylemektedir.

Film  haberlerini  gelecek  mektubuma  bırakıyorum.

gibi  durmuş,  bakıyordu.  Birdenbire  gözleri,  karşısındaki 

karanlığın  bembeyaz  bir  alev  şeklinde  yırtılışı  ile  kamaş­

tı. Aynı  zamanda  kulaklan  da  bir  infilâkın  müthiş  gürül­

tüsü  Ue titredi


Yüklə 6,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə