Maureen o’hara sinematek tvYüklə 6,38 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix26.07.2017
ölçüsü6,38 Mb.
  1   2   3   4   5
24931

MAUREEN  O’HARA

sinematek.tvf i v y   j

93

MI

j

T Wj

B  —

W alter  BRENNAN  ...  Voltır  Brenin < Amerikan)

George  BRENT  ...  Core  B rent  (Ame­

rikan)

Donald  BRİGGS  ...  Daiuld  Grigs  (A- merikan)

Helene  BRODERtCK  ...  Helm  Bradrik 

' Amerikan)

Edw ard  J .  BROMBERG^..  Edvird cey. 

Bram bırk  (Amerikan)

Clive  BROOK  u*  Klayv  B ruk  (tngiliz) 

Phillys  BROOKS 

Fills  B ruks  (Arne- 

nkan)

Edward  BROPHY Edvird  Brofi  (A- 

m erikan)

Joe  E.  BROWN  ...  Coı  Bravn  (Ameri­

kan)


Tom  BROWiJ 

Tam  Bravn  (Ame­

rikan)

Nigel  BRUCE  ...  Nicel  B rus  (İngiliz! Virginia  BRUCE- ^ 'V irc in ie   B rus  (A- 

merikari)

Jane  BRYAN  ...  Ceyn  Brayn  (Am eri­

kan)


Smiley  BURNETTE  ...  Smayli  B arnet 

(Amerikan)

George  BURNS  ...  Core  Böm ş  (Ame­

rikan)


Charles  BUTTERWORTH  ...  Çarlz  Ba- 

tırvörts  (Amerikan)

Spring  BYÎNGTON  ...  Spring  Baying- 

tın  (Amerikan)

Ralph  BYRD  ...  Relf  Börd  (Amerikan) 

Bruce  CABOT  ...  B rus  K ebıt  (Am eri­

kan)

Jam es  CAGNEY Cevms  Kegni  .A- 

merikan)


Joseph  CELLE1A  ...  Cozıf  K aliye  (A- 

m erikan)

Eddie  CANTOR  ...  Edi  K entır  (Ame­

rikan)


( A r k a s ı  v »r)

Plâk  Köşesi

Bu  sayımızda 

baş 

rolleri 


Betty 

G rable  ve  Victor  M ature  taraflarından 

yapılan  «Adalar  şarkısı*  film inin ¿şar­

k ılarının  hangi  m arka  plâklarda  b u lu ­

nabileceğini  veriyoruz.

SONG  OF  THE  ISLANDS:

«O’B rien  Has  Gone  Hawaiian»  Gracie 

Fields.  M arkası:  (Decca  18218)*

«Sing  m e  a  Song  of  th e  Islands»  Bing 

Crosby.  M arkası:  (Decca  4173).  Aynı 

şarkı:  Jo h n n y   Long  orkestrası. 

M arkası:  (Decca  4190).

A ynı  şarkı:  Ray  Kinney  orkestrası.

•   20th  C entury  Fox  şirketi  rejisör­

lerinden  E rnst  Lubitsch  «All-öut  Ar- 

lene»  adlı,  hastabakıcıların  hayatına 

ait  b ir  film  çevirm ektedir.  Baş  rolleri 

Don  Ameche  ve  G ene  T iem ey  yap­

m aktadırlar.  Rejisör,  bu  şirk et  tara­

fından  yeni  angaje  edilm iştir  ve  çe­

virm ekte  olduğu  film,  b u   stüdyodaki 

üçüncü  fiTmidir.

§   Hollywood  sinemacıları,  filmcilik 

sahasında  şimdiye  kad ar  denenmemi» 

olan  b ir  usule  baş  vurm ava  başlamış­

lardır.  Bu  usul,  asıl  rolleri  nisbeten 

tanınm am ış  artistlere  verilen  film ler 

arasına  m eşhur  yıldızlan  b irer  vesile 

ile  sunarak  o n h n  kısa sahneler çevirt­

m eleri dir.  Bu  suret-e m eşhur yıldızlaraBu  isim   a lt ın d ı  n e ş r in e   b a ş  

la d ığ ım ız   k ıy m e tli,  şık  v e   z ı r i f  

te r c ü m e  

ro m a n la r  se r in in in  

ilk   k ita b ı  o la n   u K E N A R   M A ­

HALLE ,j  ç ık t ı.  K en a r  M ah alle. 

J o h n  S te İ n b e c k   ta r a fın d a n   y a ­

s ılm ış   o la n   m eşh u r 

T o r tilla  

F ia t  r o m a n ın ın   te r c ü m e s id ir . 

Y a k ın la r d a   film i  g ö s te r ilm iş  

o la n   b u  f e v k a lâ d e   ro m a n ,  o k u ­

y u c u la r ım ız a   t a v s iy e  

o ’  n u '.

F ı a t )   5 0   K ı r  u ş t u r .

Markası:  (Victor  27774)

Aynı  şarkı:  Dick  Todd  orkestrası. 

Markası:  (Bluebird  11440).

Aynı  şarkı:  J a n   Savitt  orkestrası. 

Markası:  (Victor  27778)*

Aynı  şarkı:  Alvino  Rey  orkestrası. 

M arkası:  (B luebird  11448).

«Brue  Shadows  and  W hite  Gardenias» 

Johnny 

Long 


orkestrası*

M arkası:  (Decca  4190).

A ynı  şarkı:  Ray  K inney  orkestrası. 

M arkası:  (Victor  27774).

Aynı  şarkı:  J a n   Savitt  orkestrası. 

M arkası:  (Victor  27778).

A ynı  şarkı:  Alvino  Rey  orkestrası. 

M arkası:  (B luebird  11448).

Gelecek  sayıda:  Filo  geliyor.

verilen  p ara  nisbeten az olmakta ve fa­

k at  film   reklâm   edilirken  bq  yıldız* 

la n n   adlarında  da  istifade  edilmekte­

dir.  Bu  yeni  sistemle  film lerde  oyna­

tılan  büyük  yıldızlara  «Gucst  Staıs  - 

M isafir Yıldızlar» adı veriliyor.  Bu  sis­

teme  uyarak  çevrilen  ilk  film,  M etro- 

Goldwyn-M ayer’in  baş  rolü  Virginia 

W eldler 

tarafından 

oynanan 


«The 

Youngest  Profession»  film i  olmuştur. 

Mevzu,  yıldız  im zalan  toplamıya  me­

raklı  b ir  kızın  hayatı  etrafında  dön­

m ekte  ve  büyük  yıldızlar,  bu  m ünase­

betle  görülm ektedir.  Adı  geçen  film de 

seyredilecek  m eşhur  artistler  şunlar­

dır:


R obert Taylor; L ana T urner;  William 

Powell;  W alter  Pidgeon  ve  G reer  G ar­

son.

#   Universal’iu   yeni  yıldızı  Donald O’Connor,  bu  sene  gösterilecek  olan 

«Mr.  Big»  film inden  sonra  «Top  Man» 

adlı yeni b ir film  yapmıştır. Amerikada 

çok  beğenilmiş olan bu iki film den son­

ra  gazeteler  Donald’ın,  Mickey  Roo- 

neÿfe  hakiki  b ir  rakip 

olduğunu  ve. 

kendisine  altın  m adeni  gözü  ile  bakı- 

labileceğini  yazm aktadırlar.

#   20th  C entury  Fox’da  m uvaffak 

olamadığı  anlaşılan 

P hillis 

Brooks, 

şimdi  Republic  stüdyolarının  kovhoy 

film lerinde  ro ller  alm ıya  başlam ışlar­

dır.


t  Shirley Temple, artık   b ir  genç kız 

oldu.  Bu  yıl  m emleketimizde  gösteri­

lecek olan Miss  Annie  Rooney»  film in­

de  şim diki  halini  ve  ilk  aşk  rolünü 

seyredeceğiz.

Shirley, David O.  Selzvick  stüdyola­

rına  b ir  film   için  M.G.M.  tarafından 

k ira  ile  verilm iştir.  Bu  film   m eşhur 

kadın  m u h arrir  M argaret 

W ilder’ln 

«Since  You  w ent  away  —  Sen  gideli 

beri»  adlı  rom anından  alınm ıştır.  D i­

ğer  rollerde  Claudette  Colbert; M ontey 

Wooley  ve  Joseph  Cotten  vardır.

9   Bir  zam analr  Cinsînnati  konser - 

vatuvanndan  mezun  olmuş  olan  Su­

sanna  Foster, son defa çevirdiği «Phan­

tom  of the Opera» filmi için  bu lıonser- 

vatuvar tarafından  b ir  m adalye  ile tal­

tif  edilm iştir.

§   U nited  A rtists’ten  Edward  Small 

ve  H arry  Sherm an.  David  O.  Se’znick 

stüdyolan  ile   işbirliği  yaparak  Victor 

Hugo’nun  m eşhur  rom anından  alınma 

«Cagllostro»  adlı  b ir  film   çevirm ekte­

d irler.  Bas  rollerde  Orson  Welles  ve 

Laird  Creagar  vardır.

#   Kovboylar  k ra lı  adile  anılan  Roy 

Rogers,  asker  olm uştu.  Şim di  ordu 

kam plannda  tem siller  verm ek  üzere 

altı  ay  izin  alm ıştır.

§   B u m s  M antle,  1922  yılm danberi 

D ally  News  gazetesinde  sinema  ve  ti­

yatro m ünekkitliği  yapm aktaydı. Mani* 

le  1899  senesindenberi  Am erikada  y a­

pılan  film lerden  hiç  birinin  pröm iye­

rini  kaçırm am ıştı.  Bu  em ektar  m ünek­

k it  ve  sinema  m eraklısı,  bu  yıl  tek a­

ütlüğe  sevk  edilm iştir.

2

sinematek.tv. .

...


.

K J

mm

Cilt i  2  —  Sayı i  15 

8  Nésan  1944

BU  SAYIDA :

VEDA  ANN  BORG

Bütün  güzelliğini  ve  istikbalin!.,  feci  sanılan 

bir  otomobil  kazasına  borçlu  olan  yeni  bir 

Hollywood  yıldızı

WALTER  PIDGEON 

tlerllemlş  bir  yaşt»  meşhur  olan,  günün  en 

kudretli  erkek  yıldızının  enteresan  hayatı

SH1RLEY  TEMPLE 

Çoeuk  yıldızların  mukadder  aUlbetini  de­

ğiştiren  ve  yıldızı  sönmlyen  genç  artist

HOLLYWOOD  PARTİLERİ 

Siz  de  partiler  veriyorsunuz«  gerç  yıld'zlar 

«la  veriyor*  Bakınız  onlar  nasıl  eğleniyor?

NELERİLE  MEŞHURDURLAR?

Har  m eşhur  artistin   pek  de  blllnm’yen  bir 

fShret  temeli  vardır.  Bu  iyin  İçyüzünü  5ğ- 

renmek  istemez  misiniz?

JKCKIE  COOPEft  ve  BONITA  GRANVILLE 

Hollywood’un  en  dedlkodulu  aşk  tılk&yesf.

SAMMY  NİÇİN  KOŞUYOR? 

HoUywood’dan  hakiki  röportajımız  en  he­

yecanlı  ve  enteresan  verine  g»ldl.

SİNEMA,  NEREDEN  NEREYE?

Bütün  dünyayı  saran  yedinci  güz*!  sanatın 

dedlkodulu  ve  heyecanlı  tarihi

A Y R I C A :

YENİ  FİLMLER  ANSlKLOPEOİSt’nd*»  altı 

yeni  fllmfn  hulâsası,  artistleri  ve  tenkidi.

HOLLYWOOD  MEKTUPLARI’nda  sfcı*ma 

dünyasının  en  son  haber  ve  dedikoduları.

YOU’LL  NEVER  KNOW,  Altee Fave  ve  John 

Pavne'ln u

 Hello  Frisco  Hello»  filminde söy­

ledikleri  en  nefis  şarkı.

PLÂK KÖŞESt. DEDİKODULAR, HABERLER 

ve  SES-FtLM  stüivosunun  aradığı  İUİ  kadın 

a rtistte n  İstenen  on  şartı ilân  ediyoruz.

HEDY  LAMARR’ın  dört  renkli  nefis  tablosu 

bu  sayımızın  mutena  ekidir.

Başmuharriri,  Teknik  va  yazı  İşleri  sekreteri

CEM İL  CAHİT  CEM

Basıldığı  yer — İstanbul  Basımevi

K İ


BB

t

sahlfemlzl  sfisll« 

yen,  tablada  Para- 

mount’ua  şen  yıldızı 

Paulette  Goddard’ıa 

resmi  görülmektedir.

sinematek.tv


BİR 

KAZA  YÜZÜNDEN  BÜTÜN 

GÜZELLİĞİNİ  VE 

İSTİKBALE  AİT  HER  TÜRLÜ  ÜMİDİ  KAYBEDEN  VE­

DA  ANN  BORG,  SANKİ  O  MÜTHİŞ  KAZANIN  LÜT- 

FÜNE  UĞRADI  VE  SANKİ  DÜNYAYA,  YENİDEN,  DA­

HA  GÜZEL,  DAHA  KABİLİYETLİ,  DAHA  CAZİP  BİR 

İNSAN  OLARAK  DOĞDU.  ÖMRÜNÜZDE  OKUDUĞU­

NUZ,  OLMUŞ  VAKALARIN  HEM  EN 

GARİBİ,  HEM 

DE  EN  HAZİNİ  VE 

FAKAT  YİNE 

EN 

NEŞELİSİ.sinematek.tv

H

atırlarsanız  «Bir  adam  yaratmak»  adlı  bir  piyes  var­

dır.  Evet  Bir  Adam  Yaratmak!  Biz,  sanırız  ki  bir 

adam  yaratmak,  yalnız  Tanrıya  vergidir.  Fakat  bir  insan 

çocuğunu  alıp  terbiye  etmek,  onıuı  hayatına  istikamet 

vermek  de  aşağı  yukarı  bir  adam  yaratmak  demektir.  Lâ­

kin  dahası  var.  öyle  bir  insan  tasavvur  ediniz,  ki  feci  bir 

kazaya  uğrayarak,  istikbale  ait  bütün  ümitlerini,  bütün 

emellerini,  adeta  bütün  istikbalini  kaybetmiş,  sanki  diri 

diri  mezara  gömülmüş  gibi  olsun...  Onu,  oradan  çıkarıp, 

yeniden  ve  eskisinden  daha  mes’ut  bir  hayata  kavuştur­

mak  ne  demek  olurdu?  Bir  adam  ya>p 

ratmak  değil  mi?..

Bu,  olmuştur  ve  bu  insanı  yaratan 

da  Los  Angeles’in  büyük  hastahanele- 

r-inden  Queen-Hospital  doktorlarından 

en  meşhur  güzellik  cerrahisi  mütehas­

sıslarından  doktor  Gingsberg’dir.

Şimdi  sizlere,  bu  acıklı  ve  inanılmaz 

vakayı  anlatalım:

Bundan  birkaç  sene  evvel  lstan- 

bulda,  Lâle  Sinemasmda,  Edward  G.

Robinson,  Humphrey  Bogart  ve  Bette 

Davis'in  birlikte  oynadıkları  «Kid  Gallahad  —  Son  Dö- 

ğüş»  adlı  bir  filmi  gösterildi.  Bu  filmde  genç  boksör  ro­

lündeki  Wayne  Morris’in  sevgilisini  temsil  eden,  şöyle 

böyle  genç  bir  kadını  ve  onun  silik  çehresini  herhalde 

hatırlıyacaksınız.  Aynı  kadın,  «San  Quentin  —  Cehennem 

Mahkûmları»  filminde  de  küçük  bir  bar  artisti  rolü  ya­

pıyordu.  Adı  Veda  Ann  Borg’dur.

Veda  Ann  Borg,  büyük  bir  kabiliyet  değildi.  Güzel 

bir  genç  kız  da  değildi.  Ve  böylece  birkaç  filmde  ufak 

roller  yaptıktan  pon ra  belki  de  unutulup  gidecekti.  Çün­

k ü   onun  gibi  Hollywood’a  gelmiş,  bazı  filmlerde  küçük 

roller  almış  ve  sonradan  adı  sanı  unutulmuş  genç  kızlar, 

hiç  de  azımsanacak  bir  sayıda  değildir.  Nitekim  Veda  İşe 

başladığı  sıralarda  bugünün  gözde  dilberi  Ann  Sheridan 

da  henüz  kimsenin  bilmediği  ufak  bir  figürandı.  Holly- 

wood*da  figüranlar,  sık  sık  orta  halli  delikanlılara  dans 

salonlarında  damlık  eder,  önlann  refakatinde  gezmeğe  çı­

karlar.  Veda  da  Edward  Norris,  Wayne  Morris  gibi,  o  za­

m anlar  henüz  tanınmamış  gençlerle  gezerdi.  Bir  defasmda 

Dick  Purcell  ile  bir  dans  lokaline  gitmiş,  gece  geç  vakit 

Dick’in  otomobiliyle,  epeyce  çakırkeyif,  dönüşe  çıkmış­

lardı.  Bir  ara,  yolun  üzerinde,  yolu  kapatması  İcap  eden 

kırmızı  bir  ışık  gördülerse  de  aldırmadılar..  Dick,  otomo­

bilini  epeyi  hızlı  sürüyordu.  Fakat  karanlık  şosede  an­

sızın,  neye  uğradıklarını  bilemediler.  Otomobilin  teker­

lekleri  yerden  kesildi.  Araba,  boşluğa  doğru  uçtu  ve  ne 

olduklarını  anlıyamadan  müthiş  bir  çarpışla  yerlerde  yu­

varlandılar...  Sonra  da  kendilerini  kaybettiler.

Veda,  kendine  geldiği  zaman,  yüzünde  garip  b ir  se­

rinlik,  fakat  vücudünün  her  tarafında  sızılar  ve  yanma­

lar  hissetti.  Baygmmıydı,  yoksa  ayıkmı?.  Bugün  bile  ha- 

tırlıyamıyor.  Etrafında  uğultu  halinde  birtakım  gürül­

tüler,  insan  sesleri  duyuyordu:  «Vah!.  Vah!,  ölm üş  mü 

acaba?»  diyorlardı.  «Hayır,  ama  çok  kan  kaybetmiş,  ağır 

yaralı!»  deniyordu.  Hastahaneye  götürsünler  miydi?  gö­

türmesinler  miydi?  Yolda  Ölmez  miydi?..  Bu  kadar  kan 

kaybeden  bir  insan m  yaşıyacağını  uman  yoktu.  Maama- 

fih,  onu  nihayet  bir  hastahaneye  taşıdılar.,  bundan  son­

raki  zamanlar,  günmü  idi,  gece  miydi?.  Veda  uzun  aylar 

için  bunu  farkedemedi.  Çünkü  yüzü  gözü  kaba  sargılarla 

sarılmıştı  ve  gözlerinin  hâlâ  görüp  görmediğini  anlıyacak 

halde  bile  bulunmuyordu.,  zaman  zaman  doktorların,  has­

tabakıcıların  seslerini  duyuyor:  kendisine  acıdıklarını  an­

lıyordu...  Acaba  ne  olmuştu?  Ne  haldeydi?..

Bir  gün,  onun  bandajlarını  açtılar.  O  zaman,  elle- rile  yüzünü  yokladı.  Eskisine  hiç  benzemediğinin  farkına 

vardı.  Bütün  cildi  dfeğişmiş.  yüzü  yer  yer  oyuklaşmış, 

belki  gözlerinin  şeklî  bile  değişmişti.  Yalvardı.  Bir  ayna

istedi.  Kendini  görmek  istiyordu.  Fakat  kimsede,eline  bir 

ayna  sıkıştıracak  cesaret  yoktu.  O  kadar  yalvardı,  ki  bir 

hemşire  nihayet  acıdı.  Ona  bir  ayna  verdi.

Dünyada  hiçbir  genç  Veda’nın  o  anda  hissettiği  müt­

hiş  acıyı  duymamıştır.  Bir  kadın,  bilhassa 

artistlikten 

başka  hiçbir  şeyle  hayatmı  kazanamıyacak  bir  kadın  için 

en  büyük  felâket,  bu  olabilirdi.  Veda,  artık  eski  Veda 

değil,  mumya  yüzlü,  hattâ  belki  de  hortlak  yüzlü  korkunç 

bir  mahlûktu.  Uğradığı  kaza onun  yüzünü  tamamen  de­

ğiştirmiş, bakılamaz  bir  hale  getirmişti.

Genç  kız,  duyduğu  teessürün bü­

yüklüğü  karşısında  ağlıyamamış,  gü­

lemem iş.  yalnız  korkusundan  haykır­

mıştı.  Keşki  ölümden  kurtulmasaydı. 

Keşke  ölseydi...  Hastabakıcı  arkasını 

dönmüş,  teessüründen  ağlıyordu.

Nihayet  stüdyoya  haber  verdiler. 

Oranın  hususi  doktoru  geldi.  Cansız 

bir cesetten farksız olan Veda'yı Queen 

hastahanesine  kaldır t tı  ve  orada,  ken­

disine  bu  hastahanenin  meşhur  opera­

törü  Gingsberg’in  yakında  Avrupada.ı 

döneceğini,  ona  itimat  etmesi  lâzım  geldiğini,  bu  adamın, 

kendi  yüzünü  tamamen  değiştirebileceğini  telkin  etmeğe 

koyuldu.  Veda  bu  meşhur  operatörün  adını  duymamış  de­

ğildi.  Lâkin  öyle  ümitsiz  bir  haldeydi,  ki  bir  daha  artık 

insan  İçine  çıkabilecek  hale  gelmeği,  batırma  bile  getir­

miyordu.  Maamafih  sabırsızlıkla  doktoru  bekledi.

Günlerden  bir  gün,  Gingsberg  geldi.  Bu  ümitsiz  has­

tayı  gözden  geçirdi  ve:

—  Olur!  dedi.  Ben  bu  bayanı  tedavi  edebilirim!

Veda,  ömründe  bu  kadar  hoşuna  giden,  bu  derecede 

edebî  tonalitesi  olan  bir  söz  işitmediğini  söyler..

Bir  sabah  saat  dört  buçukta  kendisini  ameliyat  oda­

sına  soktular.  Kalbi  zayıf  olduğu  için  bayıltmıyacaklârdı. 

Doktor,  işe  başladı  ve  evvelâ  Veda’nın  yüzündeki,  kaza­

dan  kalma  cam  kırıklarını  temizledi.  Sonra  burnunun  iğ- 

rilmiş  kemiğini  düzeltti  ve  o  günün  ameliyatı  tam  saat 

altı  buçuğa  kadar  fasılasız  sürdü.  Genç  kız,  vücudünde 

yapılan  bütün  değişiklikleri,  en  ince  teferruatına  kadar 

duydu.  Acıya  katlanmasını  bildi.

îkinci  gün,  yine  erkenden  başlyan  ameliyat,  Veda’nın 

yüzündeki  hataları  ve  burnunu  düzeltmekle  geçti...

Fakat  garip  bir  tecelli  değil  mi?.  Ameliyatın  bütün 

safhası  muvaffak  olduğu  halde,  burun  bir  türlü  düzelmi­

yordu.  Nihayet  doktor,  kendi  cildinden  bir  parça  keserek 

genç  kızın  burnuna  yapıştırdı.  Onun  yüzünü  sanki  yeni­

den  yonttu  ve  usta  bir  heykeltraş  gibi,  yüzüne  yeni  şe­

killer  verdi...

Bundan  sonra  tam  32  hafta,  fasılasız  bir  nekahat  dev­

resi  içinde  geçti.  Birgün  yüzünün  sargılarını  çözdüler. 

Artık  iyileşmişti.  Bu  sefer,  hastabakıcılar  ona  itaat  et­

mekten  çekinmek  şöyle  dursun.,  bilâkis  eline  ayna  tutuş­

turuyorlardı.  Ne  çare,  ki  genç  kız  da,  ilk  tecrübeden  sonra 

aynaya  bakacak  cesaret  kalmamıştı.  Lâkin  uzun  tereddüt 

lerden  sonra  nihayet  elindeki  cam  parçasını  güçbelâ  kal­

dırdı,  baktı.

Hayret!..  Artık  o  Veda,  kazadan  sonraki  Veda  değildi. 

Hattâ  kazadan  evvelki  Veda  da  değildi  Tamamen  değiş­

miş,  gayet  mevzun  yüzlü,  düzgün  hatlı,  güzel  bir  genç  kız 

olmuştu.

Bu  nasıl  olur?  İnanılacak  gibi  değil.  Fakat  inanmıya 

mecburuz.  Çünkü  geçenlerde  gösterilen  Victor  Jory  ile 

birlikte  oynadığı  «Chadow  —  Gölge»  filminde  Veda  Ann 

Borg’u  seyredenler,  bu  genç  kızın  eskisine  hiç  benzeml- 

yecek  bir  şekilde  değişmiş  olduğunu  hayret  içinde  mü­

şahede  ettiler...  Bundan  sonra  seyredilen  «Cezanı  Çeke­

ceksin!»  filminde  de  kendisini  görmek  kabil  olmuştu.

—  Arkası  26  mcı  s ah if ede  —

Yazan:  Mahmut  E.  OZAN

FİGÜRAN  BİR  GENÇ  KIZ..  TÜY­

LER  ÜRPERTİCİ  BİR  KAZA..  AY­

LARCA  SÜREN'  UZUN  BİR  A- 

MELİYAT..  NİHAYET  YEPYENİ 

BİR  YÜZ  VE  YEPYENİ  BİR  YILDIZ

5

sinematek.tvB

üyük  bir  artistin  hayatını  anlatmak  İçin,  kalemi  eline 

alan  her  sinema  muharriri,  evvelâ  bir  şaşkınlık,  bir 

nevi  tereddüt  içinde  kalır.  Neresinden  başlamalı?

Walter  Pidgeon,  tü rk   seyircisi  için  pek  yeni  bir  sima 

değildir.  1935  senesinde  İstanbulda  ilk  gösterilişi  yapılmış 

olan  Unlversal'in  «Dangerous  Lady»  filminde  Cesar  Ro­

mero  ve  Tala  Birell'in  yanmda  onu,  ilk  defa  görmüştük. 

Artistin  bundan  sonra  seyrettiğimiz  filmi  Nelson  Eddy  ve 

Jeanette  MacDonald’ın  çevirdikleri  «Senyorlta»  idi.  Bun­

dan  sonra  onu  Rita  Johnson’la  beraber  «6000  düşman»  fil­

minde  seyrettik.  Bunu  da  «NickCarter»  serileri  takip  etti.

Bu  zamana  kadar  Walter  Pidgeon’ım  rolleri,  aşağı 

y u k an   ikinci  dereceden  üstün  şeyler  değillerdi.  Vâkıa 

Nick  Carter  serilerinde  baş  rolü 

da  büyük  bir  sanat hususiyeti  gös­

termek  imkânı  mevcut  değildi.  Ni­

hayet  «Vadim  o  kadar  yeşildi  ki..» 

filminde onu rahip Gruffydd rolün­

de  seyretmek  kabil oldu.  İşte  onun, 

bütün  kabiliyetini  meydana  koyan 

ilk  ve  mühim  rol.,  bundan  sonra 

da  kendisini  Mr.  Miniver  rolünde 

ve  karısının  adını  taşıyan  filmde 

alkışlamak  imkânını  bulduk.

Walter  Pidgeon, 

bugünün  en 

kuvvetli  karakter  jönprömiyelerln- 

den  biridir.  Mânâlı  b ir  yüz,  m üte­

nasip bir  vücy^gglglnne  vanncıya

kadar  gösterdiği  ince  bir  zevk  onda,  birçok  diğer  artist­

lerde  ayrı  ayrı  bulunan  evsafı,  bir  araya  getirmiştir.  Za­

ten  yetlşlş  tarzına  da  dikkat  edersek,  onu  bugün  bize  be­

ğendiren  hususiyetlerin  sebeplerini  anlamakta  gecikmi-

yeceğiz.

Walter  Pidgeon,  Kanadanın  New  Brunswick  eyale­

tinde  Saint-John  şehrinde,  1898  yılı  23  Eylülünde  doğdu. 

Babası,  şehrin  büyük  tüccarlarından  biriydi.  Fakat  Wal­

ter,  çok  küçük  yaşmdanberi,  deniz  subayı  olmak  merakına 

kapılmıştı.  Zaten  büyük  babası  da  deniz  subayıydı.  Ço­

cuk,  Önce  şehrin  lisesinde  okudu.  Sonra  büyük  harp  baş­

layınca,  orduda  yüksek 

bir  kumanda  mevkiinde  bulu­

nan  ağabeysine  haber  vermeden  Kanada  sefer  heyetine 

gönüllü  yazıldı.  Lâkin  ağabeysi  albay  Don  Pidgeon  bu  işi 

haber  alınca  .henüz  on  altı  yaşında  bulunan 

kardeşinin,  orduda  vazife  alamıyacağını  mey­

dana  koyarak  Walter*i  ihraç  ettirdi.  Ne  çare! 

Walter,  aklına  koyduğundan  cayacak  delikanlı 

değildi.  Ne  yaptı,  etti.  Bu  sefer  de  yüksek  bir 

askeri  mektebe  kaydolarak  oradan  topçu  teğ­

meni  rütbesile  mezun  oldu  ve  yine  orduya  ka­

tılmanın  yolunu  buldu.  Fakat  bu  sıralarda  k a ­

rargâhta  şiddetli  bir  soğuk  algınlığı  neticesin­

de  zatürreeden  hastahaneye  kaldırılması  icap 

etti.  Hastalık  on  yedi  ay  sürdü.  Hastahaneden 

çıktığı  zaman  artık  harp 

de  bitmişti.  Walter' 

in  hayatını  kazanması  icap  ediyordu.  Boston'da 

bir  bankaya  memur  olarak  girdi.  1919  dan  1921 

e  kadar  süren  bankacılığı  es- 

§  


nasmda  b ir  yandan  ses  dersleri

alıyor,  b ir  taraftan  da  yeni me- 

İ İ f e   raklarından  biri  olan 

sahne 


.  ^ h e v e s in i  geliştirmek  için  Cop-

\   Walter  Pidgeon,  son  yıl- 

glykınn  en  meşhur  karak­

ter 

jönprömlyelerinden 

biridir.  46  yaşanda  bu­

lanan 


artistin 

şöhreti 

geç  başlamasına  rağmen, 

o  nlsbette  de  kuvvet­

li  oldu.  Foto 

i

  M.  G.  M.

sinematek.tv


ley  mektebine  devam  ediyordu.  Bu  mektepten  ettiği  is­

tifadeyi,  b ir  zaman  sonra  E.  E.  Clive  trupune  iltihak  e- 

derek,  ufak  tefek  roller  alm ak  suretiyle  gösterdi,  tik 

defa  B ernard  Shaw’u n   bir  piyesinde  oynadı.  Müteakip 

sezonde  ise  Elsie  Janis  trupune  geçmiş 

mıya  başlamıştı.  Bu  trüple  beraber 

ter,  uzun  b ir  zaman  orada 

nadıktan  sonra,  nihayet  Universal 

angaje  edilerek  Hollywood’a  çağırıldı, 

ilk  film   Dolores  Costello’nun  yanmda 

Fakat  üç  filmden  sonra  sinemadan  pek  o 

maz  olan  W alter  Pidgeon  .tekrar  tiyatroya  dönmeğe  ka­

rar  verdi  ve  Broadway’de  sahneye  çıkmaya  başladı.  1929 

da  yeniden  film e  döndü  ve  «Viennese  Nights»;  «Lady  in 

Ermine»;  «Declasse»;  «Mademoiselle  Modiste»  filmlerini 

yaptı.


G arip  bir  tecelli!,  çevirdiği  film ler  ne  kendisini,  ne 

de  galiba  halkı  tatm in  edemiyordu..  Halbuki  Brdoaway'a 

her  dönüşünde  oynadığı  piyesi  muazzam  bir  muvaffakiyet 

oluyor  ve  aylarca  devam   ediyordu.

1936  da  tek rar  Hollywood’a   döndü.  Bu  seferki  seya­

hat,  en  doğru  seyahat  olacaktı.  M.G.M. 

kumpanyasında 

çalışmıya  başlıyarak,  ilk  önce  «Who’s  Dangerous»;  «Girl 

Overboard»  ve  «As  Good  as  Married»  filmlerini  çevirdikten 

sonra  yine  aynı  kum panya  hesabına  C lark  Gable  ve  Jean 

Harlow’u n   yanm da  «Saratoga»  yi  çevirdi.  Bu  film,  W alter 

Pidgeon’un  film   hayatında  b ir  dönüm  noktası  teşkil  e- 

der.  Ç ünkü  artık  sahneye  dönmemeğe  ve  sinemada  k a l­

maya  k a ra r  vermesine  sebep  olmuştu.  Bundan  sonra  M au­

reen  O’Sulli van’la  birlikte  «My  Dear  Miss  Aldrich»  i 

çevirdi.


1937  de  artık  M etro-Goldwyn-M ayer  kumpanyası,  o- 

n u   uzun  m üddetli  bir  konturatla  kendine  bağlamaya  karar 

vermiş  bulunuyordu.  «Man  Proof»  filminde  M ym a  Loy, 

Rosalind  Russell  ve  Franchdt  Tone  ile  birlikte  oynadık­

ta»  sonra  yukarıda  söylediğimiz  «Senyorita-Girl  of  the 

the  Golden  West»  filmini  yaptı.  Bunu  takip  eden  filmi 

M argaret  Sullavan  ve  Jam es  Stew art  ile  birlikte  çevirdiği 

•G ünahkâr  Melek»  tir.  Nihayet  Nick  C arter  serilerini  çe­

virmeğe  başlıyan  W alter  Pidgeon  bu  serilerde  bilhassa 

Donald  Meek  ile  beraber  oynamaktadır.  1940  da  çevirdiği 

«Flight  Command  —  Uçuş  Emri»  filminde  Robert  Taylor 

ve  R uth  Hussey’le  birlikte  oynamıştı.  Bundan  sonra  da 

20th   C entury  Fox  tarafından  kiralanarak  «Vadim  o  kadar 

yeşildi  ki..»  film ini  çevirdi.  1941  de  tekrar  aynı  kum pan­

yada  «Man  Hunt»  isimli  b ir  film  daha  yaptıktan  ve  bunda 

Joan  Bennett’le  birlikte  oynadıktan  sonra  tek rar  asıl  kum ­

panyası  olan  M.G.M.’e  dönerek  «Blossoms  in   the  Dust» 

filmini  çevirdi.  Bu  filmde  kendisini  G reer  Garson,  Fay 

Halden,  ve  Felix  B ressarfla  birlikte  seyrettik.

N ihayet  W alter  Pidgeon’u n   sanat  şahikasına  yüksel­

diği  «Mrs.  Miniver»  filmi  geliyor.  Rejisör  W illiam  Wyler 

tarafından  çevrilen  bu  harikulâde  eserde  nekadar  m uvaf­

fak  olunduğu,  T ürk  seyircisinin  de  gözünden  kaçmadı. 

A rtistin  bu  filmden  sonra  yaptığı  «Design  for  Scandal  — 

K adın  avcısı»  film ini  Mrs.  M iniver’den  evvel  seyretmiştik.

W alter  Pidgeon’u n   en  son  çevirdiği  film,  halen  yeni 

bitm iş  olan  «Madame  Curie»  dir.  Bunda  da  Greer  Garson’ 

la  b irlik te  oynam aktadır.  B u  filmden  sonra  harp  bonoları 

satışı  için  Kanadaya  propaganda  seyahatine  giden  W alter 

Pidgeon,  dönüşünde  A.S.M.  Hutchinson’un  m eşhur  ro-m m Ê È B È m Ê Ê M M

w

fe

a

aa

. §ştg -


W áiter  Pidgeon,  küçüklüğündenberi  büyük  bir  spor 

meraklısıdır.  Daha  çocukken  avcılığa  fazlasiyle  me* 

rak  sarmıştı.  Şimdi  de  yüzmek,  teııis  ve  atletizm  gibi 

spor  çeşitlerine 

rağbet 

ediyor. 


Foto  :  M.  G.  M.

manı  «If  Win ter  Comes  —  Kış  Gelirse»  romanının  filme 

çekilişinde  oynamaktadır.

Walter  Pidgeon,  şimdi  Hollywood  yakınındaki  çift­

liğinde  ikinci  karısı  sâbık  figüran  R uth  W alker  ile  sakin 

bir  hayat  sürüyor.  İlk  karısından  olan  kızı  Louise,  ev­

lidir  ve  bir  çocuğu  olmuştur.  Bu  hesapça  Walter,  şimdi 

artık  torun  sahibidir  de...  W alter  Pidgeon’u n   boyu  1,89 

dur.  Saçları siyah,  gözleri  gri  renklidir.  Kendisini  tanıyan­

lar  sevimli  bir  adam  olduğunda  ittifak  ederler7

M

ä

t

sinematek.tvH ollyw ood,  M a rt  1944;

CüX  u  3021  birkaç  zamandır  bütün 

V '   Hollywood’lulari,  baştan  başa  sa­

ran  yeni  bir  oyun  türedi.  «Bowling» 

adı  verilen  ve  ayrıca  bir  topla,  birkaç 

metre  ilerideki  bir  sıra  kukayı  devir­

mekten  ibaret  olan  oyun,  hem  epeyce 

heyecanlı,  hem  de  burada  bir  nevi 

sosyete  modası  haline  geldiği  için,  ar­

tık  kadınlı  erkekli  herkesin  boş  za­

manında  mütemadiyen  oynadığı  bir 

şey  oldu.  Bilhassa  Olivia  de  Havilland,  Paulette  Goddard, 

Lana  Turner  ve  Jean  Kelly  gibi  genç  yıldızların  hepsi, 

•stüdyodan  çıkar  çıkmaz  soluğu  {fowling  salonlarında  alı­

yorlar.  Askerden  izinli  dönen  erkek  yıldızların  çoğu,  ka­

nlarını  evlerinde  bulamayınca,  abonesi  olduğu  Bowling 

.vılonuna  koşuyorlar.  Halk  da  belli  başlı  yıldızların  daima 

Bowling  salonlarında  bulunduğunu  biliyor.  Artık  bütün 

fotoğraf  ve  İmza  meraklıları  bu  salonların  kapılarına  yı­

ğılıyor.  Hâsılı,  yeni  bir  curcuna  vesilesi  türedi  dense  ye­

ridir.

Sıcacık  California  iklimi  içinde,  en  mutedil  yer  ola­rak  nam  salmış  bulunan  Los  Angeles’in  koca  bir  yılda 

hemen  hemen  hiç  kış  görmediğini  söylemek,  mübalâğa 

olmaz.  Türkiye,  bu  ayda  epeyce  soğuk  olur.  Halbuki  biz- 

ler  burada,  güneşin  kızgınlığını  bir  dereceye  kadar  ol- sun

  giderebilmek  için  boyuna  dondurma  yiyor,  duruyo­

ruz.  Zaten  son  zamanlarda  «Ice-Cream»  modası  da  aldı 

yürüdü.  Lâkin  bu  dondurma,  bizim, bildiğimiz  dondurma­

lara  benzemez.  Sodalı,  kremalı  ve  bir  saman  çöpü  ile

limonata  gibi  içilen  bu  dondurma,  ol­

dukça  lezzetli  bir  şeydir.  Hem  mideye 

ağır  gelmiyor;  hem  de  bildiğimiz  don­

durmadan  daha  devamlı  bir  serinlik 

veriyor.  Son  zamanlarda  Susan  Hay- 

ward’in  Santa-Monica  bulvarındaki  e- 

vinde  davetlileri  için  kurduğu,  hususî 

Ice-Cream  tezgâhı,  pek  meşhur  oldu. 

Sinema  yıldızlarından  çoğu,  dondur­

macı  dükkânlarından ziyade,  güzel  ar­

tistin  evindeki  dondurmaya  rağbef e- 

diyor. •

Son  günlerin  alâka  uyandıran  havadisleri 

arasında 

Tyrone  Power’le  Bing  Crosby’nin,  meşhur  Hollywood’lu- 

lardan  birkaçile  birlikte,  bir  şirket  kurarak 

otelciliğe 

başlamaları  var.  Bu  şirket,  Amerikanın  hattâ  belki  de 

dünyanın  en  kolay  evlenilen  yeri  olan  Las  Vegas’ta  (Ne­

vada  hükümetinde)  büyük  otel  yaptıracaktır.  Otelin  adı 

«The  Desert  Ambassador»  olacaktır.  Hollywood’un  evlen­

me  çağındaki  gençleri,  nikâh  merasimi  için  Las  Vegas’a 

gidince,  muhakkak  bu  yeni  otelde  kalacaklarını  şimdidenYukarıdaki  resimde  dünyanın,  baştan  aşağıya  sinema 

artisti  olarak  çalışan  en  kalabalık  ailesini  görüyoruz. 

Sevem  aüesi,  en  küçük  çocukları  olan  6  aylık  Wins­

ton  Franklin  .Mac  ^rthur 

Severn  de  dahil  olmak 

üzere  hep  film  artb idirler.  Bu  bebek,  ilk  film  rolünü 

yeni  yaptı  amma,  ai lenin  diğer  mensuplan, 

şimdiye 

kadar  78  filmde  oyu muşlardır.  Arka  sıradaki  erkek, 

Türk  seyircisinin  «Kaıuı  Korsan»  da  İngiliz  tram- 

petcisi  olarak  tanıdığı  Cliffrod  Sevenidir.  Fo.:  M.G.M.

sinematek.tvvâdediyorlar.  Sinema  artistlerinin  sık  sık  evlenip  boşan- 

«tıkları  ve  yeniden  evlendikleri  gözönüne  getirilirse,  otelin 

bir  hayli  kâr  getiren  bir  altın  madeni  olacağından  şüphe 

edilemez.

Marlene  Dietrich  ile  G reta  Garbo  arasındaki  rekabet, 

eskidenberi  dillere  destan  olur  durur.  Bu  sefer  de  Mar- 

lene’in  eski  kavalyesi  m u h arrir  Erich  M aria-Remarque’in. 

sık  sık  Garbo  ile  beraber  gezip  tozması,  yeni  b ir  dedikodu 

mevzuu  oldu.  Beri  yanda,  senelerdir,  Garbo  ile  evlenece­

ği  söylenen  gıda  mütehassısı  doktor  Gaylord  Hauser  de, 

Greta  yeni  bir  kavalye  bulunca,  sebzeleri  ve  nazariyelerile 

başbaşa  kalıverdi.  M aamafih  öyle 

anlşılıyor,  ki  «Aşkta 

m uvaffak  olan,  hayatta  kaybeder,»  sözü,  bir  kere  daha 

doğruluğunu  isbat  etm ektedir.  Ç ünkü  M arlene  Dietrich’in 

m uvaffakiyet  kazanan  yeni  film lerine  m ukabil,  Garbo’nun 

çevireceği  yıllardır  söylenen  «Anna  and  Anita»  filmi  bir 

türlü  sete  konamadı.  Anlaşılan  stüdyosu,  artık  Garbo  için

sermaye  riskine  girişemiyor,  diyorlar.

Unutm adan  size  Hollywood’un  en  yeni  büyük  aşkını 

da  haber  vereyim.  Damad  elliyi  geçkindir.  Gelin  hanım 

da  ondan  aşağı  değil.  Üstelik  dul  gelinin,  yem  yuvaya 

hediye  getirdiği  beş  tane  de 

delikanlı 

yavrusu 

var. 


Wallace  Beery  ile  evleneceğini, söylediği  dul  bayan  Ro- 

binson’dan  bahsediyorum.  Bugün,  yarın  nikâhları  olacak 

deniyor.

«My  H eart  Belongs  to  Daddy  —  Kalbim  babama  ait-  . 

,

tir*  şarksiyle  m eşhur  olan  dilber  yıldız  M ary  M artin’in kalbi,  artık  babasına  ait  olmasa  gerek.  Çünkü  şimdiki  ko­

cası  Richard  Halliday’dan  b ir  çocuğu  oldu.  Hem  kocasını 

seviyor,  hem   de  çocuğunu...  İlk 

izdivacından  da  dokuz 

yaşında  bir  evlâdı  var..  Bu  kalb  de  otel  değil  ya,  h er  o- 

dasmda  b ir  kişi  otursun...

L âf  çocuklardan  açıldığına  göre,  b ir  bebekten  daha 

bahsedelim. 

Mevzuubahs  yavru:  Frankştayn’m   oğludur.

Hem  de  sahici  oğlu.  Geçenlerde  New-York’un 

beşinci 

Avenüsünde  bir  gazeteci  Boris  K arlo ffu   bir  bebek  ara­

bası  itelerken  yakalamış.  Çocuğun  kim e  ait  olduğunu 

sorunca  Karloff:  «Benim  çocuğum!»  demiş. 

Demek  ki 

Frankenştaynm   da  sahiden  b ir  oğlu  oldu. 

Mickey  Rooney’in  emeli,  rejisör  olmaktır.  Eskiden- beri  bu  arzusunu  her  fırsatta  ağzında  geveler  d u ru r.  Son  v 

günlerde  Mickey,  rejisörlüğe  doğru  ilk  adımını  atmış  bu- 

25 İnci  sa h ife d e )Yukarıda  karısı  tlona  Marsey’den  aynlan  Alan  Cur- 

tis'i  Michele  Morgan’la  birlikte  Universal  hesabına 

çevirdiği  «Londraya  iki  bilet»  fİlminde« 

solda  Jean 

Kelly,  Hollywood’da  bugün  pek  moda  olan  Bowling 

oyununda  görülüyor.  Foto:  Universal,

9

sinematek.tvSHIRLEY TEMPLE

Ç

ocuk  yıldızların  ömürleri,  çocukluklarını  muhafaza 

ettikleri  müddetçe  devam  eder.  Bir  zamanların  sev­

gilisi  Jackie  Coogan.  milyonlar  getiren  sürülerle  sessiz 

film  yaptıktan  sonra,  bir gün  artık  çocukluğunu  kaybedi­

verdi.  Bunun  neticesi,  sinema  semasından  çekilip  gitmesi 

oldu.  Vâkıa  Jackie  sonradan  tekrar  talihini  denemedi  ve 

maziye  ait  eskimiş  şöhretini  tazelemeğe  teşebbüs  etmedi 

değil...  Fakat  bu  tecrübe,  büyük  bir  muvaffakıyetslzlikle 

neticelendi  ve  ondan  sonra,  artık  Jackie,  büsbütün  sine­

maya  veda  etmeğe  mecbur  kaldı.  Halbuki  çocukluk  film­

lerini  henüz  hatırımızdan  çıkaramadığımız,  küçük  ve  se­

vimli  Shirley  Temple’in  kaderi,  bunun  tamamen  aksi  bir 

tecelli  göstermiştir.  Hep  bilirsiniz  ya,  b ir  keçe  daha  hatır­

latalım   Shirley  1929  senesi  23  Nisanında  Los  Angeles  ci­

varında,  Santa-Monica’da  dünyaya 

gelmiştir. 

Babası 


George  Temple,  Kaliforniya  bankasında  veznedardı.  A n­

nesi  Gertrude  Temple  aslen  Şikagoludur,  küçük  yaşta 

Los  Angeles'e  gelmiştir.  Shirley,  bu  çiftin  üçüncü  ço­

cuğudur.  Jack  adlı  bir  büyük  ağabeysiyle,  George  isimli 

bir  de  küçük  ağabeyi  vardır.  Temple  ailesi,  h e r  orta 

halli  Amerikan  ailesi  gibi  sakin  bir  hayat  sürmekteydi. 

Küçük  Shirley  .ailenin  tek  kız  evlâdı  olduğu  için,  ağa­

beylerinden  bir  hayli  yüz  buluyor;  üstelik  ana  babası  da 

üstüne  fazlaca  düşüyorlardı.  Küçük  yaşta  dans  dersi  al­

maya  başlamıştı  ve  bu  dersler  sırasında  bir  gün,  bir  gür­

büz  çocuk  müsabakasında  da  birinciliği  kazanmış,  boyunca 

bir  kupa  almıştı.

Günlerden  bir  gün  bir  artist  avcısı  Shirley’i  gördü.

.A nnesine  yanaştı  ve  küçük  kıza 

film  çevirtmek  için 

anasını  kandırmıya  çalıştı.  Anne,  esas  İtibariyle  razıydı. 

Karıkoca  o  akşam  bu  mesele  üzerinde  saatlerce  konuştu­

lar  ve  nihayet  film  çevirirken  annesi  de  yanında  bulun-Yukanda  solda:  Shirley  Temple,  gürbüz  çocuk  mü­

sabakasını  kazanıp  boyunca  kupa  aldığı  sırada,  yâni 

4,5  yaşında.  Ortada  Shirley’in  ilk  filmlerinden  «Curly 

Halrs»  den  bir  sahne.  Sağda  ise,  küçük  prenses  Shirley* 

in  pek  enteresan  bir  pozu.  Foto:  20th  Century  Fox.

mak  şartiyle  bu  teklifi  kabul  ettiler.  Stüdyoda  Temple’in 

film  esnasında  kızının  yanında  bulunmasında  bir  mahzur 

görmedi  ve  netice  itibariyle  Shirley  angaje  edilerek  film 

çevirmeğe  başladı.

Shirley  Temple’in  ilk  filmleri,  birtakım  küçük,  ço­

cuk  komedileridir.  Fakat  bu  komediler,  epeyce  bir  rağbet 

kazanınca  Shirley’e  büyük  filmlerde  de  daha  uzun  rol­

ler  verilmekte  gecikmedi.  Bizde  gösterilmiş  olan  «Curly 

Hairs  —  Kıvırcık  Saçlar»  filminde  ilk  uzun  rolünü  oynadı. 

O  zamanlar  henüz  beş  altı yaşlarındaydı* .

Fakat  asıl  şöhretini  yapan  filmler,  sonradan  çevirdiği 

uzun  filmler  olmuştur.  Bunların  ilki  «Stand  Up  and  Cheer 

—  Kalk  ve  Eğlen»  idi.  Bu  film  için  150  kadar  çocuk  de­

nenmiş,  neticede  Shirley’de  k arar  kılınmıştı.  Aynı  filmde 

Warner  Baxter,  Madge  Evans  ve  John  Boles  de  oynuyor­

lardı.  Küçüğün  bu  filmde  kazandığı  muvaffakiyet  üze­

rine  kendisine,  haftada  ISO  dolar  ücretle  ilk  devamlı  kon- 

turatını  imzalattılar.  F a k a t' onun  ikinci  uzun  filmi,  Pa­

ramount  tarafından  kiralanmak  suretiyle  Adolphe  Men- 

jou’nun  yanında  çevirdiği  «Little  Miss  Marker  —  Küçük 

mis  Marker»  filmi  olmuştur.  Bundan  sonra  Gary  Cooper 

ve  Carole  Lombard’la  birlikte  «Güldüren  Gözler»  filmini 

yapan  Shirley,  artık  şöhretini  de  epeyce  yapmış  bulunu­

yordu..

Shirley,  yıldız  olmuştu  ve  arka  arkaya  film  çevir­meğe  başlıyacaktı.  Nihayet  küçük  yıldızı  20th  Century-

10

sinematek.tvi

l i f


m m

m

M

m

¿ !* nüo< leW rty o ru z 

a

*?*

  %


£   ifew/i/e'A, 

s a H

^ ^ İ o c ^   to *  

M  *>»** bir sürfZ!**0»* * 2 k

 *C S ı


k^ Z T k 

d«"yor 

'> * * . m  O i  V

<£*• i l l p

i  H


m

 j i ?  * *

m

ü

Aşağıda;  İşte  sonca  çocuk yıldız  Shiriey  Temple'in  ye­

rine  doğan genç karakter  ar­

tisti  Shirley’in  gelecek  için çok  şey  vâdeden  «Taze  Giİt* 

filminden  bir  sahne,  ve  ga­

yet  manâlı  ve  tatlı  bir  res­mi.  Foto*. 

United 

Artiste.

«

î/

f , -   \  t

m m

m J L - 
s ı

S g


m

Fox’un  belli  başlı  artistleri  arasında  görüyoruz.  Bıı  stücfl 

yoya  girişinde,  orada  rejisör  muavinliği  yapan  ağabey^ 

George’un  büyük  rolü  olmuştur.

Shiriey*i  bütün  dünyaya  sevdiren  filmler,  sıraşiylj 

şunlar  oldu:

«Ralph  Margan’la  «Fossettes»;  Alice  Faye  ile  «Poo 

Little  Girl»;  June  Lang’la  «Captain  January»;  Jean  Her 

sholt  ile  «Heidi*;  Cesar  Romero  ve  Victor  MacLaglen  11 

-We  Willie 

Winkle»;  Alice 

Faye  ile 

«Tchin-Tchin* 

Charles  Farrell  ile  «Just  arownd  the  Comer»; 

Georg 

Murphy  ile  «Little  Miss  Broadway»;  Richard  Greene  v  

Anita  Louise  ile  «The  Little  Princess»;  Randolph  Scot 

ile  «Susannah  of  the  Mounties»;  lan  Hunter  ile  «Blui 

Bird».  V e  nihayet  Fox’da  çevirdiği  en  son  çocukluk  film) 

olan  «The  Young  People».

İşte  çocuk  yıldız  Shirley  Temple’in,  saltanatı  burad 

bitiyor.  20th  Century-Fox  şirketi  konturatı  feshetmişti 

Bundan  sonrası  için,  onun  da  birçok  çocuk  yıldızlar  gib 

söneceği  ve.  artık  unutulup  gideceği  söylenmişti.  Nite

( A k a   «  2'5 v

  c  «>blie  e )i

-

m

\

sinematek.tvY ukarıda  Donald  O'Connor, 

Jan e  W ithers’in  getirdiği  he­

diyeleri  ve  tebrik  pusesini 

kabul  ederken  Peggy  Ryan 

galiba 

biraz 


kıskanıyor.

Gençlar  arasında  zaman 

zaman  toplanıp 

eğlenmek 

bir  ihtiyaçtır.  Gençlik,  her 

memlekette  aynı  ihtiyaçlar: 

duyuyor  ve  aynı  şekilde  eğ­

leniyor...  Nasıl  bizde,  ara ­

da  bir  toplanılıp  danslı  çay 

partileri  yapılıyorsa,  Holly- 

wood’da  da  beyaz  perdenin 

genç  yıldızları  arada 

bir, 

değişik  vesilelerle  toplanıp bu  şekilde  eğleniyorlar.  Böy­

le  eğlentilerde,  adı  d u y u l­

m adık  ahbap  çocuklarından, 

beyaz  perdenin  en  m eşhur 

genç  yıldızlarına  kadat  her­

kesi  görmek  kabildir.

Bilhassa  doğum  yıldönüm ­

lerinde  yapılan  toplantıların 

m üm kün  m ertebe  parlak  o l­

masına,  elden  geldiği  kadar 

itina  edilm ektedir.  B u  sahi-

Yukarıda  Doııald  ile

Peggy  Ryan,  pastayı 

kermeğe  hazırlanıyor­

lar.  Solda  ise  Judy 

(j a i lan d  ile 

Doııald 

dans 


ederlerken.

felerimiızde 

siziere, 

Hollywood’dan  iki  do­

ğum  yıldönüm ü  par­

tisinin  fotolarını  su ­

nuyoruz.  Bu  partiye 

davet  edilenler  ara­

sında  Ju d y   Garland, 

Jan e  W ithers,  Gloria 

Jean,  Ann  Giliis  gibi 

tanınm ış  artistlerden 

başka,  Universal  di­

rektörlerinden  Charles  Lam pnt  ve 

ayrıca  da  tanınm am ış  b ir sü rü  genç 

yıldız  vardır.

Solda  Donald  O’Connor’ 

un  partisinde  Peggy  R yar 

ve  Ju d y   G arland  üçlü 

b ir  dansa  kalktılar.  Peg­

gy,  Ju d y ’nin  eski  arka- 

d açlarındandır. 

Sağda  : 

Gloria Jean,  Peggy  Ryan, 

a  hediyelerini 

veriyor. 

Peggy  bu  b ir  sürü  hedi­

ye  kitabı  n e   zaman  oku­

yacağını  düşünerek  öy­

le 


kederlenm iş 

k i....


sinematek.tv

m

§ jm

w

Yukarıda  «İane  VVithers'in  doğum  partisinin  en  heyecanlı yeri;  Davetlilerin  öniinde  riO  kiloluk  paste  taksim  edtletvk.

Yukarıda  Edith  Fellows  ile 

Böbby 

Jordan,  Jane  Withers’in  partisindeki 

dans  müsabakasını  kazandıktan  sonra 

sağda  Jane,  komik  Joe  Brown’un  oğ­

luna  bir  muziplik  yapıp  yere  yuvarlamış

Bu  saifemizdeki  resimlerde  de  Jane 

Withers’in  doğum  günü 

yıldönümü 

münasebetiyle  verdiği  bir Yüklə 6,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə